Giay xac nhan sinh vien by s1oB35R

VIEWS: 48 PAGES: 1

									 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           GIẤY CHỨNG NHẬN
        Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh chứng nhận:


  Anh/ Chị: ………………………………..

  Ngày sinh: ……………………………….

  Nơi sinh: …………………………………

  Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………….

  Hiện là sinh viên - Hệ chính quy của Trường ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

  Mã sinh viên: …………………………..

  Lớp: ……………………………………..

  Khoa: ……………………………………….

  Khóa: ……………………………………

  Đã đạt điểm rèn luyện sinh viên năm học ………………:

    Học kỳ         Số điểm

    HK I

    HK II


                      TP. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng … năm …
                         TL.HIỆU TRƯỞNG
                      TRƯỞNG PHÒNG CT CHÍNH TRỊ - SV
   Số: ……………./PCTCT-SV

								
To top