speciallæger-tjekliste oktober2009 2 udgave by huanghengdong

VIEWS: 8 PAGES: 48

									                                             1Tjekliste for speciallægeuddannelsen i retsmedicin

Kompetence målene opdeles i 4 niveauer.

  Viden:

    "Have indgående viden om" er den højeste kategori. Den uddannelsessøgende skal
    kende emnet i detaljer, skal kende den påkrævede fremgangsmåde til løsning af
    arbejdsopgaver i forbindelse med emnet, og skal kunne instruere andre på et lavere
    uddannelsestrin.
    "Have grundlæggende viden om " er den næsthøjeste kategori. Den
    uddannelsessøgende skal have en grundlæggende viden om emnet, og skal vide
    hvor yderligere oplysninger kan indhentes.
    "Have kendskab til" er den næstlaveste kategori. Her skal den uddannelses-
    søgende have et grundlæggende kendskab til emnet, og skal vide hvor yderligere
    oplysninger kan indhentes.
    "Kende principper for" er den laveste kategori, hvor den uddannelsessøgende skal
    have et overfladisk kendskab til emnet, og skal vide hvor yderligere oplysninger kan
    indhentes.

  Færdigheder:

    "Være rutineret i" er den højeste kategori. Den uddannelsessøgende har rutine i
    arbejdsopgaven, og kan udføre den selvstændigt og hurtigt.
    "Kunne" er den næsthøjeste kategori. Den uddannelsessøgende har gennemført
    arbejdsopgaven flere gange under supervision, og vil, når han/hun står overfor den
    pågældende opgave, kunne løse den selvstændigt, men ikke nødvendigvis hurtigt.
    "Have kendskab til" er den næstlaveste kategori. Her drejer det sig f.eks. om at den
    uddannelsessøgende flere gange har assisteret ved proceduren, men ikke
    nødvendigvis har udført den selvstændigt.
    "Kende principper for" er den laveste kategori, hvor den uddannelsessøgende skal
    kende principper for udførelsen af arbejdsopgaven, men skal ikke have udført eller
    assisteret ved den.
                                   Version: Oktober 2009
   Introduktionsuddannelsen, medicinsk ekspertNr.   Målbeskrivelsens tekst  Tjekliste                      Dato og
                                            underskrift

4.1.1  Foretage en       Kunne udføre de almindeligste undersøgelsestyper.
     retslægelig
     personundersøgelse i    Ofre for voldshandlinger inklusiv voldtægt.
     hyppigt forekommende    Undersøgelse af sigtede.
     sager
                 Have grundlæggende viden om hvem, der kan
                 rekvirere undersøgelserne (f.eks. politi,
                 socialvæsen, udlændingeservice, flygtningenævnet,
                 andre).

                 Kunne modtage bestilling af en personundersøgelse
                 og herunder sikre de nødvendige oplysninger og
                 træffe aftale om, hvorvidt Kriminalteknisk Center
                 skal deltage.

                 Have kendskab til hvor undersøgelserne udføres
                 (retsmedicinsk institut, center for voldtægtsofre,
                 hospitalsafdelinger, andet).

                 Have kendskab til hvordan man forholder sig til
                 personer, som modsætter sig undersøgelse.

                 Have indgående viden om hvilke faciliteter der
                 forefindes i undersøgelseslokalerne.

                 Kunne indhente oplysninger fra hospitalsjournaler
                 og mundtlige oplysninger fra hospitalslæger, og i
                 erklæringen omsætte disse til en juridisk
                 anvendelig form.

                 Kunne sikre, at formalia er overholdt (samtykke,
                 repræsentant for de sociale myndigheder,
                 forældremyndigheden etc.).

                 Kunne optage anamnese fra undersøgte. Herunder
                 huske at gøre opmærksom på at den almindelige
                 lægelige  tavshedspligt  ikke gælder   for
                 retsmedicinske undersøgelser.

                 Kunne udfærdige en retsmedicinsk
                 personundersøgelses-erklæring til retsligt brug.
                                                 3
                 Kunne observere og beskrive beklædning (udrifter,
                 tilsmudsninger), højde og vægt, almentilstand
                 (psykisk, alkohol eller stofpåvirket, fysisk).

                 Kunne undersøgelse og beskrive læsioner
                 (herunder petecchier i konjunktivae, mærker på
                 halsen).

                 Kunne udføre en gynækologisk undersøgelse af
                 voksne ofre for voldtægt.

                 Kunne undersøge ofre for voldshandlinger, sigtede
                 og undersøgelse af personer for nakotika og andre
                 effekter.

                 Kunne udtage prøver ved personundersøgelser
                 (f.eks. blodprøver til alkohol og retskemisk
                 undersøgelse). Retsgenetiske prøver f.eks.
                 referenceblodprøver, afskrab fra pletter på
                 personen, skede-, anal og mundsekret til
                 undersøgelse for sædlegemer. Afskrab fra glans til
                 undersøgelse for vaginalceller. Hårprøver,
                 negleskrab. Podning for kønssygdom, (gonoré,
                 clamydia). Blodprøver til HIV- og hepatitis.
                 Graviditetstest).

                 Kunne samarbejde med kriminalteknisk center om
                 prøveudtagelse (beklædning, fibre) og fotografering.

                 Kunne optage digitale fotos til brug ved
                 erklæringsudstedelse og supervision.


4.1.2  Foretage en        Kunne modtage bestilling af obduktion fra politiet.
    retslægelig obduktion i
    hyppigt forekommende   Kunne
    sager            Sikre at ligsynslovens betingelser er overholdt.
                  Sikre at alle nødvendige forhåndsoplysninger
                   foreligger fra f.eks. politirapport,
                   hospitalsjournal, tandoplysninger etc.
                  Kunne rådgive sygehuslæger, politiet og andre
                   om hvorledes liget kan sikres til obduktion,
                   herunder at det så vidt muligt forbliver urørt, at
                   beklædning mv. om nødvendigt medsendes til
                   obduktionen etc.

                 Kunne iværksætte de nødvendige procedurer for
                 at undgå forurening i forbindelse med
                 obduktionen:
                  Smittefare.

                                       Version: Oktober 2009
                    Forurening med spormateriale, herunder DNA.

                  Kunne foretage en udvendig undersøgelse af et lig
                  i forbindelse med retsmedicinsk obduktion.
                   Sikre ligets identitet ud fra
                    identifikationsseddel.
                   Beskrive dødstegn.
                   Systematisk beskrive læsioner med
                    nummerering og udfærdigelse af
                    oversigtstegning.
                   Beskrive udvendige sygdomsforandringer.
                   Fotografere med digitalkamera.
                   Sikre biologiske spor til retsgenetisk
                    undersøgelse (prøver på vatpind fra
                    tilsmudsning med blod, spyt eller sæd, hår,
                    negleskrab)

                  Kunne foretage indvendig undersøgelse.
                   Skille og udskære og undersøge organer ved
                   standard-obduktion hos voksne og større børn.
                   Udtage og med hjælp undersøge vævsprøver
                   til mikroskopisk undersøgelse.
                   Udtage prøver til bakteriologisk undersøgelse.
                   Udtage prøver til alkoholanalyse og retskemisk
                   undersøgelse.


4.1.3  Påvise dødsårsag og    Kunne under supervision.
    diagnosticere
    sygdomme ud fra de
    hyppigste
    obduktionsfund


4.1.4  Redegøre for        Have kendskab til.
    indikation for specielle
    obduktionsteknikker fx
    bakteriologisk
    obduktion og
    neuropatologisk
    undersøgelse


4.1.5  Udforme en         Kunne under supervision.
    retsmedicinsk
    erklæring under
    supervision


4.1.6  Foretage mikroskopisk   Kunne under supervision.
                                               5    undersøgelse under
    supervision


4.1.7  Beskrive normalt væv   Kunne under supervision.


4.1.8  Beskrive hyppigt     Kunne under supervision.
    forekommende
    inflammatoriske
    vævsforandringer


4.1.9  Beskrive hyppigt     Kunne under supervision.
    forekommende
    benigne
    tumorer/tumorlignende
    læsioner


4.1.10 Beskrive benigne      Kunne under supervision.
    forandringer i epitel og
    i andre væv


4.1.11 Beskrive hyppigt      Kunne under supervision.
    forekommende
    maligne tumorer


4.1.12 Udforme makroskopisk    Kunne under supervision.
    beskrivelse og
    udskæring


4.1.13 Udvise empati og      Kunne udvise empati og omsorg overfor
    omsorg           undersøgte personer og pårørende.
                                     Version: Oktober 2009
   Introduktionsuddannelsen, andre ekspertområder


Nr    Målbeskrivelse               Dato og
                           underskrif
                           t
     KOMMUNIKATOR

4.2.1   Vurdere modtaget    Kunne
     information og give
     tydelig og
     fyldestgørende
     information såvel
     skriftligt som
     mundtligt til
     samarbejdspartnere
     på egen og evt.
     andre afdelinger


4.2.2   Kunne indsamle og    Kunne
     anvende relevant
     information
     angående en aktuel
     sag

     SAMARBEJDER


4.2.3   Kunne samarbejde    Kunne
     med de øvrige
     medarbejdere på
     afdelingen

     LEDER/ADMINISTR
     ATOR

4.2.4   Kunne deltage i     Kunne
     mindre
     administrative
     opgaver


4.2.5   Redegøre for dem    Kunne
     overordnede
     struktur i det danske
                              7     sundhedsvæsen,
     herunder
     opdelingen i
     primær/sekundær
     sektor samt
     sygehusets og egen
     afdelings
     organisation og
     ledelsesstruktur

     SUNDHEDSFREMMER


4.2.6  Arbejde i henhold til  Kunne
     afdelingens
     sikkerheds- og
     hygiejneinstruks


4.2.7  Redegøre for     Kunne
     retsmedicinerens
     rolle ved ulykkes- og
     sygdomsforebyggen
     de arbejde på et
     basalt niveau

     AKADEMIKER


4.2.8  Kunne anvende og    Kunne
     vurdere
     videnskabelige
     publikationer

     PROFESSIONEL

4.2.9  Arbejde i henhold til  Kunne
     love og andre
     forordninger, der
     gælder for lægers
     arbejde generelt


4.2.10  Redegøre for love    Kunne
     og andre
     forordninger, der
     gælder for
     retsmedicineres

                     Version: Oktober 2009
     arbejde


4.2.11  Udvise omhu og    Kunne
     samvittighedsfuldhe
     d i det daglige
     arbejde, herunder
     være bevidst om
     sine egne
     begrænsninger.
                                             9
   Hoveduddannelsen, medicinsk ekspert


Nr.   Målbeskrivelsens tekst  Tjekliste                   Dato og
                                         underskrift

4.3.1  Modtage bestilling af en Være rutineret i.
     retslægelig undersøgelse
     fra politiet


4.3.2  Indhente og vurdere Være rutineret i.
     supplerende oplysninger,
     som er nødvendige for
     den    retsmedicinske
     vurdering


4.3.3  Foretage en retslægelig  Udførelse af en personundersøgelse:
     personundersøgelse i
     specielle sager (fx    Viden:
     torturoffer, pyroman)   Have indgående viden om de almindelige
                  undersøgelsestyper og indikationen for at
                  udføre undersøgelsen.

                    Ofre for voldshandlinger
                    Ofre for sædelighedsforbrydelser børn
                    og voksne
                    Ofre i børnemishandlingssager
                    Undersøgelse af sigtede
                    Undersøgelse af personer for narkotika
                    og andre effekter
                    Hospitalsindlagte
                    voldsofre/trafikofre/andre
                    Andre (pyromaner, erstatningssager)
                    Torturofre
                    Aldersbestemmelse

                  Have indgående viden om hvem der kan
                  rekvirere undersøgelserne (f.eks. politi,
                  socialvæsen,     Udlændingeservice,
                  Flygtningenævnet, andre).

                  Skal være rutineret i at modtage bestilling
                  af en personundersøgelse.

                                    Version: Oktober 2009
Have indgående viden om hvordan man
forholder sig til personer, som modsætter
sig undersøgelse.

Have indgående viden om hvilke faciliteter
der forefindes i undersøgelseslokalerne..

Færdigheder:
Være rutineret i at modtage oplysninger om
sagen: (telefonisk ved rekvisition af
undersøgelsen, oplysninger fra politiet
inklusiv   supplerende    indhentede
oplysninger, anamnese fra undersøgte,
supplerende oplysninger fra egen læge og
hospitals journaler osv.).

Være rutineret i at indhente oplysninger
fra hospitalsjournaler og mundtlige
oplysninger fra hospitalslæger, og i
erklæringen omsætte disse til en juridisk
anvendelig form.

Være rutineret i at sikre at formalia er
overholdt (samtykke, repræsentant for de
sociale          myndigheder,
forældremyndigheden etc.).

Være rutineret i at optage anamnese fra
undersøgte. Herunder huske at gøre
opmærksom på at den almindelige
lægelige tavshedspligt ikke gælder for
retsmedicinske undersøgelser.

Være rutineret i at udfærdige en
retsmedicinsk
personundersøgelseserklæring til retsligt
brug.

Være rutineret i observation og beskrivelse
af beklædning (udrifter, tilsmudsninger),
højde og vægt, almentilstand (psykisk,
alkohol eller stofpåvirket, fysisk).

Være rutineret i undersøgelse og
beskrivelse af  læsioner (herunder
petecchier i konjunktivae, mærker på
halsen).
                          11
Være rutineret i udførelse af gynækologisk
undersøgelse af 1. voksne ofre for
voldtægt, 2. mindreårige børn som har
været udsat for et seksuelt overgreb.

Være   rutineret i at  udføre en
fotokolposkopisk undersøgelse af ydre
kønsorganer hos pigebørn. Kendskab til
undersøgelse af drengebørn.

Have kendskab til tolkning af fundene ved
en fotokolposkopisk undersøgelse af ydre
kønsorganer hos børn.

Kunne  udføre  en  fotokolposkopisk
undersøgelse til andre formål (f.eks.
brændte hår på pyromaner).

Være rutineret i at undersøge ofre for
voldshandlinger, ofre i
børnemishandlingssager, undersøgelser af
sigtede, have kendskab til undersøgelse af
personer for narkotika og andre effekter.

Have kendskab    til  undersøgelse  af
torturofre.

Kendskab til voldskriminalitet:

Viden:
 Have indgående viden om voldens
  læsionspatologi (afværgelæsioner,
  slagsmålslæsioner etc).
 Have grundlæggende viden om
  forskellige kategorier af
  voldskriminalitet (f.eks. battered
  housewife, battered baby, shaken
  baby syndrome, tilfældig gadevold
  etc.).
 Have kendskab til voldskriminalitetens
  epidemiologi i Danmark.
 Have kendskab til voldskriminalitetens
  juridiske aspekter, herunder specielt
  forhold af betydning for straffesagens
  vurdering – og dermed forhold som
  bør belyses i den retsmedicinske
  erklæring.

                 Version: Oktober 2009
  Have grundlæggende viden om
  motiver og risikofaktorer ved
  voldskriminalitet.
  Have grundlæggende viden om
  voldens konsekvenser for den enkelte
  og samfundet, herunder
  posttraumatisk stresssyndrom.

Færdigheder:
   Være rutineret i at undersøge,
 beskrive, dokumentere og fortolke
 voldsskader.
   Være rutineret i at vurdere
 læsionernes alder (varierende alder?).
   Være rutineret i at vurdere
 læsionernes farlighed og mén-grad.
   Være rutineret i at kunne vurdere
 om skaderne kan være opstået som
 oplyst (patomimi?, tumlelæsioner?).


Kendskab til sædelighedsforbrydelser:

Viden:
 Have indgående viden om
  læsionspatologi ved
  sædelighedsforbrydelser (læsioner af
  jomfruhinden, andre genitale læsioner,
  bidlæsioner, afværgelæsioner etc).
 Have kendskab til
  sædelighedsforbrydelsernes
  epidemiologi i Danmark.
 Have kendskab til juridiske aspekter,
  herunder den seksuelle lavalder, den
  juridiske opdeling af disse forbrydelser
  og forhold som ved straffesagen har
  betydning for sagens vurdering.
 Have kendskab til risikofaktorer
  forbundet med
  sædelighedsforbrydelser.
 Have kendskab til forskellige
  kategorier af sædelighedsforbrydelser
  (voldtægt, incest, tilsnigelse til samleje,
  blufærdighedskrænkelse etc.) og
  deres underopdeling (voldtægt f.eks.
  intrafamiliær voldtægt, ”buskmand”
  etc.).
 Have grundlæggende viden om de
                                          13                 psykiske reaktionsmønstre hos børn
                 og voksne der har været udsat for en
                 sædelighedsforbrydelse (såvel akutte
                 som senfølger)
                 Have grundlæggende viden om de
                 fysiske senfølger af
                 sædelighedsforbrydelser, herunder
                 risiko for smitte med kønssygdomme.

               Færdigheder:
                  Være rutineret i at undersøge,
                beskrive, dokumentere og fortolke
                læsioner og andre forandringer opstået
                ved en sædelighedsforbrydelse.
                  Være rutineret i mikroskopisk
                undersøgelse og vurdering af
                udstrygningspræparater for sædceller
                eller skedeceller.
                  Være rutineret i at vurdere
                læsionernes farlighed og mén-grad.
                  Være rutineret i at kunne vurdere
                om skaderne kan være opstået som
                oplyst (patomimi?, falsk anmeldelse?).

               Pyromaner:

               Viden:
                Have kendskab til pyromaniens
                 psykopatologi.
                Have grundlæggende viden om typiske
                 forbrændingsskader hos pyromaner.

               Færdigheder:
                Kunne undersøge, dokumentere,
                beskrive og fortolke forandringer ved
                en person sigtet for ildspåsættelse.
                Kunne foretage en mikroskopisk
                undersøgelse af hårprøver med henblik
                på påvisning af varmepåvirkning.4.3.4  Sikre de nødvendige  Specielt om retsgenetik:
    prøver ved en
    retslægelig      Viden om sporsikring
    personundersøgelse   Have kendskab til principperne i DNA-
                profilanalyse
                Kende principper for oprensning af

                                 Version: Oktober 2009
  materiale sikret til DNA-profilanalyse
  Have kendskab til PCR-teknikken
  Have kendskab til DNA-profilanalyse i
  faderskabssager- herunder
  familiesammenføringssager
  Have kendskab til DNA – register
  Have kendskab til håranalyser
  Have kendskab til fiberanalyser
  Have grundlæggende viden undersøgelse
  for sure fosfataser


Færdigheder ved personundersøgelser.

Være rutineret i udtagelse af prøver ved
personundersøgelser (f.eks. blodprøver til
alkohol og retskemisk undersøgelse).
Retsgenetiske prøver f.eks.
referenceprøver, afskrab fra pletter på
personen, skede-, anal og mundsekret til
undersøgelse for sædlegemer. Afskrab fra
glans til undersøgelse for vaginalceller.
Hårprøver, negleskrab. Podning for
kønssygdom, (gonoré, clamydia).
Blodprøver til HIV- og hepatitis.
Graviditetstest).

Kunne vurdere og formidle resultatet af
retsgenetiske analyseresultater ved
kliniske undersøgelse, være rutineret i at
samarbejde med kriminalteknisk afdeling
om prøveudtagelse (beklædning, fibre) og
fotografering.

Være rutineret i at optage digitale fotos til
brug ved erklæringsudstedelse og
supervision.


Færdigheder ved obduktion
 Være rutineret i sikring af materiale til
 retsgenetisk undersøgelse i forbindelse
 med obduktion.
 Være rutineret i at samarbejde med
 kriminalteknisk afdeling om
 prøveudtagelse (beklædning, fibre) og
 fotografering.
 Være rutineret i at optage digitale fotos
 til brug ved erklæringsudstedelse og
                                           15                  supervision.
                  Kunne vurdere og formidle resultatet af
                  retsgenetiske analyseresultater i
                  forbindelse med obduktion
                  Kunne vurdere og formidle resultatet af
                  retsgenetiske analyseresultater ved
                  kliniske undersøgelse4.3.5  Foretage en retslægelig  Specielle obduktioner. fx børn,
    obduktion i specielle   drabsuspekte, ID.
    sager (fx SIDS, drab)
                 Viden:
                 Have indgående viden om
                  at ligsynslovens betingelser er
                   overholdt.
                  at alle nødvendige
                   forhåndsoplysninger foreligger fra
                   f.eks. politirapport, hospitalsjournal,
                   tandoplysninger etc.
                  at blodprøver udtaget før døden
                   opbevares med henblik på senere
                   analyse, hvis det er relevant.
                  at andre fagpersoner som kan/skal
                   deltage i en given obduktion bliver
                   adviseret (tandlæge ved identifikation,
                   kriminaltekniker ved drabssager,
                   anæstesilæge ved narkosedødsfald
                   etc.).
                  Kunne rådgive sygehuslæger, politiet
                   og andre om hvorledes liget kan sikres
                   til obduktion, herunder at det så vidt
                   muligt forbliver urørt, at beklædning
                   mv. om nødvendigt medsendes til
                   obduktionen etc.

                 Færdigheder:
                 Være rutineret i at iværksætte de
                 nødvendige procedurer for at undgå
                 forurening i forbindelse med obduktionen:
                  Smittefare.
                  Forurening med spormateriale,
                   herunder DNA.

                 Være rutineret i at foretage en udvendig
                 undersøgelse af et lig i forbindelse med

                                  Version: Oktober 2009
retsmedicinsk obduktion.
 Sikre ligets identitet ud fra
  identifikationsseddel.
 Gennemgå og beskrive beklædning i
  samarbejde med kriminalteknikeren.
 Sikre relevante spor fra beklædningen
  i samarbejde med kriminalteknikeren.
 Beskrive dødstegn.
 Beskrive andre postmortem
  forandringer (spor efter dyreaktivitet,
  mummifikation, adipocire etc.).
 Systematisk beskrive læsioner med
  nummerering og udfærdigelse af
  oversigtstegning.
 Beskrive udvendige
  sygdomsforandringer.
 Udfærdige signalement og beskrive
  særlige kendetegn.
 Udfylde Rigspolitiets PM-
  registreringsskema ved
  identifikationssager.
 Fotografere med digitalkamera.
 Instruere kriminalteknikeren i hvilke
  fotografier til retsligt brug som bør
  sikres.
 Gennemsøge et lig for spor med
  anvendelse af særlig belysning (f.eks.
  UV-lys).
 Sikre biologiske spor til retsgenetisk
  undersøgelse (prøver på vatpind fra
  tilsmudsning med blod, spyt eller sæd,
  hår, negleskrab)
 Sammen med kriminaltekniker sikre
  andre tekniske spor (f.eks. fibre,
  krudtsværtning, spor efter flygtige
  væsker, lakpartikler ved flugtbilistsager
  osv.)
 Sikre referenceprøver af hår

Være rutineret i at foretage indvendig
undersøgelse
 Skille og udskære og undersøge
  organer ved standard-obduktion hos
  voksne
 Skille og udskære og undersøge
  organer ved standard-obduktion hos
  fostre, perinatalt døde og større børn
                                            17                   Foretage udskæring af hjertets
                   ledningssystem
                   Foretage en neuropatologisk
                   undersøgelse af hjerne, rygmarv,
                   nerver og muskler
                   Foretage fridissektion med
                   undersøgelse af ansigtsskelet og ryg
                   Foretage fridissektion med
                   undersøgelse af halsens bløddele og
                   bruskskelet
                   Foretage undersøgelse af
                   halscolumna ved mistanke om
                   traumatisk subaraknoidal blødning –
                   svært at opnå rutine på 2 år


4.3.6  Sikre de nødvendige    Færdigheder:
    prøver ved en        Rutineret i at udtage og undersøge
    retslægelig obduktion    vævsprøver til mikroskopisk
                  undersøgelse, både rutinesnit og de
                  nødvendige supplerende prøver, som
                  er beskrevet i faglitteraturen (f.eks.
                  ved pludselig uventet spædbarnsdød
                  eller narkomaner)
                  Rutineret i at udtage prøver til
                  bakteriologisk undersøgelse
                  Rutineret i at udtage prøver til
                  alkoholanalyse og retskemisk
                  undersøgelse
                  Have kendskab til sikring af materiale
                  til undersøgelse for retinale blødninger
                  ved ”shaken baby syndrome”


4.3.7  Eksvicerere og klargøre  Være rutineret i at foretage eksviceration
    liget efter obduktion    Af organblok.
                 Kunne
                  Åbne kraniet.
                  Opmejsle columna og mellemøre.
                  Sammensy liget efter obduktionen.


4.3.8  Foretage en        Færdigheder og viden
    findestedsundersøgelse
                 Kunne foretage en
                 findestedsundersøgelse
                  Have grundlæggende viden om og

                                   Version: Oktober 2009
                   kunne den korrekte opførsel på
                   findestedet (først gå ind når
                   kriminalteknikerne har givet tilladelse,
                   korrekt beskyttelsespåklædning,
                   undgå at anvende telefonen på stedet
                   etc.)
                   Kunne udføre udvendig undersøgelse
                   af liget på stedet
                   Kunne vurdere dødstidspunktet ud fra
                   bl.a. måling af ligets temperatur
                   Kunne sammen med
                   kriminalteknikerne vurdere og sikre
                   biologiske spor på stedet
                   Kunne sikre liget til senere obduktion
                   (tåseddel, poser på hænder og hoved,
                   evt. ligpose, sikre at alle ligdele
                   medbringes ved obduktionen)
                   Kunne sikre oplysninger om
                   forholdene på findestedet fra
                   kriminalteknikerne og ved selvsyn
                   (tegn på drikkelag, slagsmål, medicin,
                   afskedsbrev, narkoværktøj og andet
                   relevant) og sikre de at de nødvendige
                   forløbige oplysninger er til stede ved
                   obduktionen i form af f.eks. digitale
                   fotos og skitsetegning af findestedet
                   Have kendskab til udgravning af
                   begravede lig og sikring af skeletdele i
                   naturen (skovbund o.l.) på brandsteder
                   etc.
                   Kende principper for ekshumering på
                   kirkegård.
                   Kende principperne for anvendelse af
                   arkæologisk udgravningsteknik ved
                   ekshumering af massegrave.


4.3.9  Udføre et retslægeligt  Have indgående viden om og være
    ligsyn          rutineret i at udføre et ligsyn
                  Sikre ligets identitet ud fra
                   identifikationsseddel
                  Foretage den udvendige undersøgelse
                  Rådgive politiet om
                   obduktionsindikation
                  Udfylde dødsattest4.3.10 Vurdere læsioners     Indgående viden om og være rutineret i.
                                             19    farlighed og vurdere mén
    grad


4.3.11 Anvende digital        Have indgående viden omog være
    fotografering         rutineret i optagelse af fotos
                   Sikring af markering af fotos og målestok
                   på fotos
                   Arkivering og sikkerhedskopiering af fotos
                   Valgfrit, men anbefales:
                   computerbearbejdning af fotos (evt.
                   photoshop-kursus)


4.3.12 Dokumentere og vurdere    Læsionspatologi
    læsioner og andre
    forandringer med       Viden:
    forskellig           Have indgående viden om definitioner
    opståelsesmekanisme:       og klassifikation af læsioner.
    Skud, stump og skarp      Have indgående viden om
    vold, traumatisk         læsionsmekanismer.
    kvælning, drukning,       Have indgående viden om forhold af
    eksplosioner, elektricitet,   betydning for vurdering af traumets
    brand, skoldning,        retning og kraft.
    klimatisk varme,        Have indgående viden om
    kuldepåvirkning,         betydningen af aftryk med
    selvpåførte læsioner       mønstertegning af f.eks.
                    gerningsvåben eller andre karakteristik
                    af retsmedicinsk betydning.
                    Have indgående viden om forhold af
                    betydning for læsioners farlighed.
                    Have indgående viden om forandring
                    af læsioner med tiden (f.eks.
                    blodsænkning, farveforandring af
                    blodunderløbne mærker, ardannelse).

                   Færdigheder:
                    Være rutineret i at beskrive og
                    dokumentere læsioner: form, farve,
                    anatomisk lokalisation, nummerering,
                    indtegning på skitsetegning, sikre
                    relevante fotografier med målestok.
                    Kunne rekonstruere læsioners
                    oprindelige udseende ved
                    fragmenteret materiale (f.eks.
                    rekonstruere kranium med limpistol).
                    Være rutineret i at vurdere læsioners
                    opståelsesmåde, alder og farlighed
                                    Version: Oktober 2009
Være rutineret i at vurdere læsioners
betydning for dødsmåden ud fra deres
type (skarp, stump), placering og fordeling
(slagsmålslæsioner, tumlelæsioner,
afværgelæsioner, selvpåførte læsioner)

Komplikationer til læsioner:

Viden:
 Have grundlæggende viden om
  patofysiologien ved forblødning,
  herunder faktorer som kan disponere
  til forblødning (haemorrhagisk
  diatese).
 Have grundlæggende viden om
  thromboembolier i lungepulsåren, fedt
  og knoglemarvsembolier og
  luftembolier (ætiologi, patogenese,
  patoanatomi, klinik, risikofaktorer).
 Have kendskab til sårinfektion og
  andre infektiøse komplikationer til
  læsioner.
 Have kendskab til adult respiratory
  distress syndrome, nyresvigt,
  dissemineret intravaskulær
  koagulation, binyreblødning.

Færdigheder:
Være rutineret i at undersøge, beskrive,
dokumentere og vurdere
læsionskomplikationer i forbindelse med
ligsyn og obduktion.

Stump vold:

Viden:
   Have indgående viden om stumpe
  læsioner (typer, ætiologi, patogenese).

Færdigheder:
Være rutineret i at udføre undersøgelse,
beskrivelse, dokumentation og vurdering
af stumpe læsioner i forbindelse med
ligsyn og obduktion

Skarp vold:
                          21Viden:
   Have indgående viden om skarpe
  læsioner (typer, ætiologi, patogenese)

Færdigheder:
   Være rutineret i at udføre
 undersøgelse, beskrivelse,
 dokumentation og vurdering af skarpe
 læsioner i forbindelse med
 findestedsundersøgelse, ligsyn og
 obduktion.Skud- og eksplosionsdødsfald:

Viden:
   Have grundlæggende viden om
  biomekaniske mekanismer ved skud-
  og eksplosionstraumer samt om
  våben- og ammunitionstyper.
   Have kendskab til kriminaltekniske
  undersøgelser ved skudsager
  (påvisning af krudtslam,
  prøveskydning af våben).
   Have indgående kendskab til
  skudlæsioner (typer, ætiologi,
  patogenese, klinik).
   Have grundlæggende viden om
  eksplosionslæsioner.

Færdigheder:
   Kunne udføre undersøgelse,
 beskrivelse, dokumentation og
 vurdering af skudlæsioner i forbindelse
 med findestedsundersøgelse, ligsyn
 og obduktion.
   Kunne udføre undersøgelse,
 beskrivelse, dokumentation og
 vurdering af eksplosionslæsioner i
 forbindelse med ligsyn og obduktion
   Kunne bestemme skudafstand og
 skudvinkel.
   Kunne vurdere billeddiagnostik i
 forbindelse med skud- og
 eksplosionsulykker.
   Kende principperne for deltagelse i

                 Version: Oktober 2009
  rekonstruktion i forbindelse med
  skudsager.

Trafikdødsfald:

Viden:
    Have grundlæggende viden om
  trafiktraumers biomekanik.
    Have indgående viden om de
  typiske trafiklæsioner (f.eks.
  kofangerlæsioner,
  ratstammelæsioner, saddellæsioner,
  selelæsioner, airbag læsioner).
    Have indgående viden om typiske
  skadesmønstre hos bilfører,
  forsædepassager, bagsædepassager,
  motorcyklist, cyklist, fodgænger,
  jernbanepassager, flypassager.
    Have indgående viden om
  dødsårsager og dødsmåder (naturlig
  død efterfulgt af ulykke, ulykke,
  selvmord, drab) ved trafikulykker.
    Have kendskab til risikofaktorer
  ved trafikulykker (alkohol, medicin,
  sygdom).Færdigheder:
Være rutineret i undersøgelse,
beskrivelse, dokumentation og vurdering i
forbindelse med ligsyn og obduktion af
personer som er omkommet i forbindelse
med ulykker, selvmord og drab i trafikken.
    Kunne beskrive, dokumentere og
  vurdere relevante fund hos en person
  dræbt af en flugtbilist med henblik på
  identifikation af ulykkesbilen
  (kofangerhøjde, aftryk af kølergitter
  o.l., lakpartikler)
    Kunne – i samarbejde med
  bilinspektøren - foretage
  sammenligning mellem læsioner på et
  trafikdræbt menneske og skaderne på
  ulykkeskøretøjet, evt. med DNA-prøve
  fra Køretøjet , med henblik på
  vurdering af hvorledes skaderne er
                           23  opstået og/eller til vurdering af om den
  afdøde person var fører af bilen.

Termiske dødsfald:
Viden:
 Have grundlæggende viden om de
  patofysiologiske forandringer hos
  hypoterme personer.
 Have en grundlæggende viden om de
  patofysiologiske forandringer hos
  personer med hedeslag og andre med
  hypertermi (f.eks. akut delirium).
 Have grundlæggende viden om
  kuldedødsfald, hedeslag og solstik
  (inddeling, ætilogi, patogenese,
  patoanatomi, klinik og risikofaktorer).
 Have grundlæggende viden om
  risikogrupper (spædbørn, ældre).
 Have indgående kendskab til
  obduktionsfund hos personer, som er
  omkommet af hypotermi (lyse
  ligpletter, misfarvning ved de større
  led, akutte ulcerationer i
  ventrikelslimhinden, akut pancreatitis,
  lungeødem etc.).

Færdigheder:
 Kunne ved obduktion undersøge,
 beskrive, dokumentere og vurdere
 personer, som er omkommet af kulde.
 Kende principper for
 findestedsundersøgelse af personer,
 som er omkommet af kulde, og
 herunder angive korrekt dødsmåde
 ved såkaldt ”Hide and Die syndrome”.


Branddødsfald, brandsår og skoldning:

Viden:
   Have grundlæggende viden om
  humant vævs påvirkelighed af varme
  og om klassifikationen af brandsår (1.-
  3. grads forbrænding).
   Have grundlæggende viden om
  røgforgiftning.
   Have indgående viden om

                  Version: Oktober 2009
  obduktionsfund ved branddødsfald,
  herunder almindeligt forekommende
  artefakter og forhold af betydning for
  vurdering af om den omkomne har
  været i live under branden.

Færdigheder:
   Være rutineret i at udføre
 undersøgelse, beskrivelse,
 dokumentation og vurdering i
 forbindelse med
 findestedsundersøgelse, ligsyn og
 obduktion af personer som er
 omkommet i forbindelse med brand,
 skoldning eller anden
 varmepåvirkning.

Elektricitetsdødsfald

Viden:
 Have kendskab til elektricitetens
  basale fysiske egenskaber
  (jævnstrøm, vekselstrøm, lavspænding
  og højspænding, Ohms lov etc.).
 Have grundlæggende viden om
  elektricitetens indvirkning på
  menneskekroppen, herunder
  dødsårsager.
 Have kendskab til risikofaktorer ved
  elulykker.
 Have grundlæggende viden om
  dødsmåden ved elektricitetsdødsfald.
 Have indgående viden om
  obduktionsfund ved
  elektricitetsdødsfald, herunder
  strømmærker.
 Have grundlæggende viden om
  dødsfald som følge af lynnedslag.

Færdigheder:
 Have kendskab til undersøgelse,
 beskrivelse, dokumentation og
 vurdering ved obduktion af personer
 omkommet ved elektricitetsulykker
 eller lynnedslag.

Kvælning:
                          25Viden:
 Have grundlæggende viden om
  definitionen af og inddelingen af
  kvælning i forskellige former (f.eks.
  iltmangel i indåndingsluften, mekanisk
  kvælning, CO-forgiftning).
 Have indgående viden om mekanisk
  kvælning (ydre og indre spærring,
  hængning, omsnøring, kværkning,
  compressio thoracis (typer, ætiologi,
  patogenese, patoanatomi, klinik).
 Have grundlæggende viden om
  patofysiologiske mekanismer ved
  kvælning, herunder betydningen af
  vaguspåvirkning.
 Have indgående viden om dødsmåden
  ved forskellige former for mekanisk
  kvælning.
 Have grundlæggende viden om
  risikofaktorer ved kvælningsulykker
  (f.eks. kvælningsulykker i
  barnevogn/kravlegård med
  tremmegitter, autoerotisk procedure).

Færdigheder:
 Være rutineret i at undersøge,
 beskrive, dokumentere og vurdere
 kvælningsdødsfald i forbindelse med
 findestedsundersøgelse, ligsyn og
 obduktion.
 Være rutineret i fridissektion af
 halsens bløddele og halsskelettet.
 Være rutineret i undersøgelse for
 stasefænomener i ansigtet, øjnenes
 bindehinder og mundslimhinden.

Vanrøgt, sult, prisgivelse:

Viden:
 Have grundlæggende viden om
  sultens patofysiologi.
 Have grundlæggende viden om
  retsmedicinske, juridiske og etiske
  forhold i forbindelse med vanrøgt, sult
  og prisgivelse.

Færdigheder:


                 Version: Oktober 2009
  Kende principper for undersøgelse,
  beskrivelse, dokumentation og
  vurdering af personer, som er
  omkommet som følge af vanrøgt, sult
  eller prisgivelse.

Selvpåførte læsioner:

Viden:
   Have indgående kendskab til typer
  af selvmutilation (suicidale,
  suicidalforsøg, patomimi,
  selvmutilation, forsikringssvindel) og
  deres karakteristika (ved skarp vold:
  tøvelæsioner, fortrukken
  kropslokalitet). Ved skud: våben til
  stede på gerningsstedet?,
  skudafstand, foretrukken
  kropslokalitet. Ved patomimi:
  bueformede, parallelle, overfladiske,
  multiple, ikke inddragende øje/næse,
  uoverensstemmelse med rifter i tøjet).

Færdigheder:
   Være rutineret i undersøgelse,
 beskrivelse og dokumentation af
 selvpåførte læsioner.
   Kunne vurdere hvorvidt læsioner
 kan antages at være selvpåførte.

Arbejdsbetingede sygdomme:
Viden:
 Have indgående viden om
  arbejdsbetingede sygdomme.

Færdigheder:
 Være rutineret i ved ligsyn og
 obduktion at undersøge, beskrive,
 dokumentere, vurdere personer, som
 er død af eller med en arbejdsbetinget
 sygdom.
 Kunne udskære og undersøge
 lungepræparat ved arbejdsbetinget
 lungelidelse.

Kriminalteknik:
                                           27                 Viden:
                  Have grundlæggende viden om
                   opbygningen af de kriminaltekniske
                   afdelinger og deres funktioner
                  Have indgående kendskab til
                   kriminalteknisk afdelings funktion ved
                   obduktion
                  Have kendskab til sporsikring ved
                   findestedsundersøgelser
                  Have kendskab til
                   brandstedsundersøgelse
                  Have kendskab til ballistisk
                   undersøgelse

                 Færdigheder:
                  Kunne samarbejde med
                  kriminalteknisk afdeling ved
                  findestedsundersøgelser
                  Være rutineret i samarbejdet med
                  kriminalteknisk afdeling ved obduktion
                  og personundersøgelser
4.3.13 Dokumentere og vurdere   Hoved- og rygmarvslæsioner:
    læsioner i forskellige
    organsystemer: Hoved    Viden:
    og rygmarv,           Have indgående viden om læsioner
    ekstremiteter, bryst- og   i hårbunden (typer, ætiologi,
    bugorganer          patogenese), kraniebrud (typer,
                   ætiologi, patogenese), intrakranielle
                   læsioner: blødning i hjernens hinder
                   (typer, ætiologi, patogenese, klinisk
                   forløb, datering), hjernelæsioner
                   (typer, ætiologi, patogenese, klinik)
                   herunder coup- og contrecoup
                   læsioner og rygmarvslæsioner (typer,
                   ætiologi, patogenese, klinik).
                    Have grundlæggende viden om a.
                   vertebralis læsioner.
                    Have kendskab til udskæring og
                   undersøgelse af columna cervicalis
                   ved mistanke om traumatisk
                   subaraknoidal blødning.

                 Færdigheder:


                                  Version: Oktober 2009
                     Være rutineret i at udføre
                   undersøgelse, beskrivelse,
                   dokumentation og vurdering af
                   hovedlæsioner i forbindelse med
                   findestedsundersøgelse, ligsyn og
                   obduktion.
                     Kunne foretage en neuropatologisk
                   sektion af hjerne, rygmarv, muskel og
                   perifere nerver med tilhørende
                   vævsmikroskopi.

                 Bryst og buglæsioner:

                 Viden:
                  Have indgående kendskab til læsioner
                   mod brystvæggen, hæmothorax,
                   pneumothorax , lungelæsioner,
                   hjertelæsioner, hæmopericardium,
                   læsioner af de større kar i brystkassen
                   og bugen, læsioner mod abdomen,
                   læsioner af bugorganer (typer,
                   ætiologi, patogenese, patoanatomi,
                   klinik).

                 Færdigheder:
                  Være rutineret i at undersøge,
                  beskrive, dokumentere og vurdere
                  bryst og buglæsioner i forbindelse med
                  findestedsundersøgelse, ligsyn og
                  obduktion.
                  Kunne foretage udskæring og
                  vævsmikroskopisk undersøgelse af
                  hjertets ledningssystem.4.3.14 Dokumentere og vurdere   Drab:
    læsioner og andre
    forandringer med      Viden:
    forskellig          Have grundlæggende viden om den
    opståelsesmåde: Drab,     juridiske og den retsmedicinske
    selvmord, ulykker,      drabsdefinition.
    herunder trafikulykker,   Have grundlæggende viden om
    sædelighedsforbrydelser,   drabskriminaliteten i Danmark
    dødsfald i fængsler og    (hyppighed, fordeling på alder og køn,
    ved anholdelse, samt     motiv, risikofaktorer).
    dykkerdødsfald        Have indgående viden om
                   drabsmetoder.
                           29  Have kendskab til etiske, juridiske og
  retsmedicinske aspekter af
  medlidenhedsdrab.

Færdigheder:
 Kunne foretage
 findestedsundersøgelse i forbindelse
 med drabssuspekte dødsfald.
 Kunne foretage undersøgelse,
 beskrivelse, dokumentation og
 vurdering af drab.

Selvmord

Viden:
 Have grundlæggende viden om
  selvmordsforekomsten i Danmark
  (hyppighed, fordeling på alder og køn,
  motiv, risikofaktorer).
 Have indgående viden om
  selvmordsmetoder.

Færdigheder:
 Være rutineret i undersøgelse,
 beskrivelse, dokumentation og
 vurdering af selvmord.

Ulykker:

Viden:
 Have grundlæggende viden om
  ulykkesforekomsten i Danmark
  (hyppighed, fordeling på alder og køn,
  risikofaktorer).
 Have indgående viden om de
  almindeligste ulykkestyper.

Færdigheder:
 Være rutineret i undersøgelse,
 beskrivelse, dokumentation og
 vurdering af dødsulykker.

Dødsfald i forbindelse med
seksualforbrydelser:

Viden:
 Have grundlæggende viden om typer
  af seksuelt overgreb med dødelig
                  Version: Oktober 2009
  udgang (voldtægt efterfulgt af drab,
  egentligt seksualdrab, dødsfald ved
  sadomasokisme).
  Havde indgående viden om seksuelt
  fremkaldte læsioner (læsioner af
  genitalier, bryster og balder,
  sugemærker, rituel mutilation).

Færdigheder:
  Kunne undersøge, beskrive,
  dokumentere og vurdere personer,
  som er afgået ved døden i forbindelse
  med seksualforbrydelse. Kunne
  udtage de kvindlige genitalier og
  analkanal/endetarm in toto.
  Være rutineret i at sikre relevante spor
  (sædpletter, kæmning for kønshår
  etc.).

Drukning og dykkerdødsfald:

Viden:
 Have indgående viden om
  drukningsdødsfald, herunder
  dødsmåder ved personer, som findes
  døde i vandet.
 Have kendskab til drukningens
  patofysiologi
  (saltvand/ferskvandsdrukning,
  typisk/atypisk drukning etc.).
 Have grundlæggende viden om
  risikofaktorer i forbindelse med
  drukneulykker.
 Have indgående kendskab til
  obduktionsfundene ved
  drukningsdødsfald (herunder
  skumsvamp, emphysema aquosum,
  hydrothorax, væske i mavesækken,
  vaskekonehud, slibelæsioner, cutis
  ancerina, forrådnelsesforandringer,
  adipocire).
 Have kendskab til anvendelsen af
  diatomer påvisning i væv i forbindelse
  med drukning.
 Have kendskab til dykkerdødsfald,
  herunder dykkersyge og pulmonalt
  barotraume
                                            31                   Have kendskab til risikofaktorer ved
                   dykning.

                 Færdigheder:
                  Være rutineret i at undersøge,
                  beskrive, dokumentere og vurdere
                  druknede personer eller andre
                  personer, som er fundet døde i vand.


4.3.15 Vurdere post mortem    Indgående viden om og rutine i vurdering
    forandringer        af postmortelle forandringer.


4.3.16 Foretage          Indgående viden om og kunne foretage
    dødstidsbestemmelse    dødstidsbestemmelse.


4.3.17 Udføre identifikation af  Viden:
    dødfundne i enkeltsager   Grundlæggende viden om
                   overordnede principper for
                   identifikation (opstilling af signalement
                   af: 1 savnede, 2 dødfundne med
                   efterfølgende samstilling af 1 og 2.).
                  Have kendskab til betydningen af
                   identifikation - juridiske og etiske
                   aspekter.
                  Have indgående viden om de gængse
                   identifikationsmetoder, deres styrke og
                   svagheder: Ansigtsudseende,
                   øjenfarve, hudfarve, hårfarve og
                   struktur, tatoveringer, fingre,
                   håndflade, fodsåls- og læbeaftryk, ar,
                   erhvervsbetingede forandringer,
                   ernæringstilstand, kropsbygning, højde
                   og vægt, etniske karakteristika,
                   aldersbestemmelse, DNA.
                  Have kendskab til retsantropologiske
                   undersøgelser.
                  Have kendskab til retsodontologiske
                   undersøgelser.
                  Kende principperne for kraniofaciel
                   rekonstruktionsteknik.

                 Færdigheder:
                  Være rutineret i at udføre en obduktion
                  med henblik på identifikation af lig eller

                                   Version: Oktober 2009
                   ligdele med udfyldelse af PM-
                   registreringsskema.
                   Kunne foretage en elementær
                   retsantropologisk undersøgelse
                   omfattende højdebestemmelse ud fra
                   rørknogler, kønsbestemmelse ud fra
                   kranium og bækken,
                   aldersbestemmelse ud fra vækstlinjer,
                   kraniesuturer, symfyseledflade, facies
                   auricularis og ribbensender,
                   liggetidsbestemmelse af knoglerester.
                     Kunne foretage sammenligning
                   mellem post og ante mortem
                   røntgenbilleder, herunder vurdering af
                   sinus frontalis.


4.3.18 Have kendskab til     Viden:
    identifikationsarbejdet   Have viden om identifikationsmetoder
    ved massekatastrofer     (beskrevet ovenfor).
                  Have grundlæggende viden om
                  identifikationsberedskabets
                  organisation.

                 Færdigheder:
                  Kunne deltage i identifikationsarbejdet
                  ved større katastrofer i samarbejde
                  med retstandlæger og
                  kriminalteknikere.
                  Kunne deltage som rådgiver for
                  udenlandske retsmedicinere ved
                  katastrofer med danske omkomne
                  indtruffet i udlandet.

                 Specielt om retsodontologi:
                 Viden:
                   Have kendskab til tændernes opbygning,
                   udvikling og morfologi.
                   Have kendskab til forskellige
                   billeddiagnostiske optage-tekniker, bl.a.
                   ortopantogram.
                   Have kendskab til tandlægejournaler
                   Have kendskab til tandrestaurerings-
                   materialer.
                   Have kendskab til hel- og delproteser
                   Have kendskab til tandskader.
                   Have kendskab til de mest anvendte
                   metoder til aldersvurdering.
                                           33                  Have kendskab til undersøgelse af
                  bidspor.


                Færdigheder:
                  Kunne erkende og beskrive bidspor.
                  Kunne optage foto af bidspor.
                  Have kendskab til beskrivelse af et
                  tandsæt.
                  Have kendskab til beskrivelse af
                  tandskade.
                  Kunne formidle den retsodontologiske
                  aldersvurdering.
                  Kunne formidle den retsodontologiske
                  identifikation.


4.3.19 Vurdere dødsfald i    Viden:
    fængsler og ved      Have grundlæggende viden om
    anholdelse         dødsfald i forbindelse med arrestation
                  (hyperekscitation, kvælning som følge
                  af tvangsfiksering).
                 Have kendskab til dødsfald i
                  detentioner, arresthuse og fængsler
                  (dødsårsag, dødsmåde, risikofaktorer).
                 Have kendskab til bodypacker
                  dødsfald.
                 Have kendskab til de torturmetoder
                  som anvendes forskellige steder i
                  verden.
                 Have grundlæggende viden om
                  menneskeretskonventioner.

                Færdigheder:
                 Kunne undersøge, beskrive,
                 dokumentere og vurdere personer,
                 som er omkommet i forbindelse med
                 anholdelse eller i detentioner,
                 arresthuse og fængsler.
                 Have kendskab til retsmedicinsk
                 undersøgelse, beskrivelse,
                 dokumentation og vurdering af
                 krigsforbrydelser og andre brud på
                 internationale konventioner (f.eks. ved
                 obduktion af ofre for folkedrab).


4.3.20 Vurdere og dokumentere  Viden:
    akutte og kroniske     Have grundlæggende viden om tortur

                                  Version: Oktober 2009
    torturfølger       definitioner og torturens ”formål”
                 (ødelæggelse af offerets
                 personligheds-struktur).
                 Have grundlæggende viden om de
                 almindeligste torturmetoder.
                 Have kendskab til torturens globale
                 omfang og udbredelse.
                 Have grundlæggende viden om
                 torturens fysiske følger.
                 Have kendskab til torturens psykiske
                 følger.
                 Have kendskab til behandling og
                 rehabilitering af torturofre.

               Færdigheder:
                Have kendskab til anamneseoptagelse
                ved læge-undersøgelse af torturofre.
                Have kendskab til den retsmedicinske
                undersøgelse af torturofre (objektiv
                undersøgelse).
                Have kendskab til de almindeligste
                supplerende
                speciallægeundersøgelser (herunder
                den retspsykiatriske undersøgelse).
                Have kendskab til udfærdigelse af den
                retsmedicinske erklæring ved
                undersøgelse af torturofre.


4.3.21 Vurdere        Viden:
    alkoholrelaterede   Have grundlæggende viden om
    dødsfald         Alkohol-relaterede sygdomme.
                De almindeligste dødsårsager hos
                 personer med kronisk alkoholmisbrug.
                Alkohols betydning for ulykker, selvmord
                 og drab.
                Alkoholforgiftning.

               Færdigheder:
                Være rutineret i at beskrive, dokumentere
                og vurdere alkoholrelaterede dødsfald.


4.3.22 Vurdere        Viden:
    forgiftningsdødsfald   Kende principperne for de almindeligt
                 anvendte retskemiske
                 analysemetoder.
                Have kendskab til den retskemiske
                                          35                screening herunder den foreløbige
                kvalitative screening.
                Have kendskab til tolkningen af de
                retskemiske analyseresultater.
                Kende principperne for den
                retskemiske undersøgelse og
                vurdering af beslag. - herunder kende
                registreringen af Ecstacy-beslag.
                Kende principperne for alkoholanalyse
                ved blodprøve og ved
                udåndingsprøve.

               Færdigheder:
                Være rutineret i udtagning af materiale
                til retskemisk undersøgelse ved
                obduktion.
                Være rutineret i udfyldelse af
                rekvisitionssedler til retskemisk
                undersøgelse.
                Kunne formidle resultatet af
                retskemiske analyseresultater.


4.3.23 Vurdere dødsfald i   Viden:
    forbindelse med     Have kendskab til dødsfald i
    graviditet og fødsel   forbindelse med abort (herunder
                 vaginal/uterusperforation, luftemboli,
                 fostervandsemboli, blødning,
                 infektion).
                Have kendskab til fosterdødsfald i
                 forbindelse med læsioner mod den
                 gravide kvindes abdomen.

               Færdigheder:
                kende principper for undersøgelse,
                beskrivelse, dokumentation og
                vurdering af kvinder, som er afgået
                ved døden under graviditet eller
                fødsel.
                kende principper for undersøgelse,
                beskrivelse, dokumentation og
                vurdering af dødfødte/dødfundne
                fostre..
                Kunne vurdere om et dødfundet foster
                var levende født.
                                 Version: Oktober 2009
4.3.24 Vurdere og beskrive   Have kendskab til.
    dødfundne spædbørn


4.3.25 Vurdere dødsfald ved   Viden:
    lægefejl og        Have grundlæggende viden om
    komplikationer ved     juridiske og lægelige aspekter ved
    lægelig behandling     dødsfald i forbindelse med lægelig
                  behandling.
                 Have kendskab til betydningen af
                  røntgenundersøgelse før fjernelse af
                  mulig fejlplacerede sonder m.v,.
                 Have kendskab til indhentning af
                  journalmateriale om specielle
                  operationer indeholdende
                  procedurebeskrivelser/teknikker.

                Færdigheder:
                 Kunne undersøge, beskrive,
                 dokumentere og vurdere personer,
                 som er afgået ved døden i forbindelse
                 med lægelig behandling, herunder
                 beskrive de faktorer som var af særlig
                 betydning for det kliniske forløb.
                 I den retsmedicinske erklæring på
                 kvalificeret måde kunne skelne mellem
                 dødsfald forårsaget af (diagnosticeret
                 eller ikke-diagnosticeret) sygdom,
                 lægefejl eller komplikation.


4.3.26 Vurdere naturlig død –  Naturlig død hos voksne:
    herunder pludselig
    uventet død – hos    Viden:
    voksne og børn (SIDS)   Have indgående viden om de
                  hyppigste dødsårsager ved naturlige
                  dødsfald hos voksne (koronarsclerose,
                  koronarthrombose, myocarditis,
                  cardiomyopati, lungeemboli,
                  haemorrhagia cerebri, infarctus
                  cerebri, haemorrhagia spontanea
                  subarachnoidales, epilepsia,
                  meningitis, meningokok sepsis, astma,
                  pneumonia, ulcus ventriculi perforata,
                  ileus, pancreatitis, ekstrauterin
                  graviditet etc.).

                Færdigheder:
                                          37                Være rutineret i at undersøge,
                beskrive, dokumentere, vurdere
                personer, som pludseligt og uventet er
                afgået ved døden.
                Være rutineret i at udføre en
                bakteriologisk, virologisk og biokemisk
                (metabolisk) obduktion.

              Børnedødsfald:

              Viden:
                Indgående viden om pludselig uventet
                spædbarnsdød
                Indgående viden om børne
                voldssyndromer (”battered baby”,
                ”shaken baby syndrome”)
                Grundlæggende viden om de
                almindeligste kongenitte sygdomme,
                herunder kongenitte hjertesygdomme.
                Grundlæggende viden om
                barnealderens infektionssygdomme.
                Have kendskab til
                vaccinationskomplikationer.

              Færdigheder:
                Kunne undersøge, beskrive,
               dokumentere, vurdere naturlige og
               unaturlige børnedødsfald.
                Kunne udføre obduktion af SIDS-
               dødsfald med prøveudtagning
                Have kendskab til at udføre obduktion
               ved fatal børnevold/drab.4.3.27 Udføre en basal
    retsantropologisk  Viden:
    undersøgelse      Have kendskab til retsantropologiske
                undersøgelser
                Have kendskab til principper for
                aldersvurdering ved knogleundersøgelse
                Have kendskab til principper for
                højdevurdering ved knogleundersøgelse
                Have kendskab til principper for
                kønsbestemmelse ved
                knogleundersøgelse
                Have kendskab til principper for
                identifikation ved foto- og videooptagelser


                                 Version: Oktober 2009
                   Have kendskab til principper for
                  liggetidsbestemmelse af knoglefund
                   Have kendskab til principper for
                  identifikation af humane knogler kontra
                  dyreknogler

                 Færdigheder:
                  Kunne foretage højdebestemmelse ud
                  fra rørknogler
                  Kunne foretage kønsbestemmelse ud
                  fra kranium og bækken
                  Kunne foretage aldersbestemmelse
                  ud fra vækstlinier, ribbensender,
                  symfyseledflade og lign.
                  Kunne foretage liggetidsbestemmelse
                  af knoglerester
                  Kunne artsbestemme knoglerester


4.3.28 Anvende informationer   Have grundlæggende viden om og være
    fra retskemiske,     rutineret i.
    retsgenetiske,
    retsodontologiske,
    retspsykiatriske og
    kriminaltekniske
    erklæringer


4.3.29 Vejlede politiet om    Have indgående viden om og være
    vigtige fund ved de    rutineret i.
    retslægelige
    undersøgelser

4.3.30 Udforme en        Viden:
    retsmedicinsk erklæring  Indgående viden om de generelle
    vedrørende alle typer    principper for udfærdigelse af en
    personundersøgelser,    retsmedicinsk erklæring - herunder at
    findestedsundersøgelser,  der kun må anvendes danske udtryk –
    obduktioner og i      samt lægelovens regler for udfærdigelse
    udtalelsessager       af lægeattester
                 Indgående viden om opbygningen af en
                  retsmedicinsk erklæring, herunder den
                  skarpe opdeling mellem objektive fund
                  og konklusioner
                 Indgående viden om de spørgsmål som
                  altid bør belyses i erklæringen (f.eks.
                  farlighed, mén-grad)
                                            39

                  Færdigheder:
                   Være rutineret i at formulere sig
                   entydigt, klart og så kort som muligt med
                   anvendelse af anerkendte danske
                   fagudtryk
                   Være rutineret i at tage de nødvendige
                   forbehold uden at erklæringen udvandes
                   Være rutineret iat erklæringens
                   konklusioner er i overensstemmelse
                   med de objektive fund og den
                   videnskabelige faglitteratur
                   Være rutineret i ved behov at indhente
                   yderligere viden ved litteraturstudier,
                   praktiske forsøg eller ved at inddrage
                   andre relevante eksperter4.3.31 Fungere som         Have kendskab til at optræde som
    ekspertvidne i retssager   sagkyndigt vidne i en retssag


4.3.32 Indberette til lovpligtige  Have indgående viden om og være rutineret
    og andre relevante      i.
    databaser (Bivirknings-
    nævnet, Sundheds-
    styrelsen)


4.3.33 Vurdere egnethed og     Have grundlæggende viden om og
    repræsentativitet af     kendskab til histologisk materiale.
    histologisk og cytologisk  Kende principper for cytologisk materiale.
    materiale


4.3.34 Foretage udskæring af    Have grundlæggende viden om
    komplicerede præparater   udskæringsprocedure for
    (hjertets ledningssystem,  operationspræparater og væv udtaget ved
    neuropatologisk       obduktion.
    præparat)          Kunne udføre procedurerne.


4.3.35 Kendskab til principperne Have kendskab til.
    bag immunhisto- og
    cytokemi til vurdering af
    immunreaktioner


4.3.36 Anvende mikroskopisk     Kunne.
    fotografering
                                   Version: Oktober 2009
4.3.37 Diagnosticere de      Viden:
    almindeligste godartede   Have grundlæggende viden om.
    forandringer og tumorer i
    blod og knoglemarv,     Færdigheder:
    lymfeknuder, milt, hjerte  Være rutineret i
    og kar, nedre luftveje,    Hjerte og kar
    pharynx, larynx, øre,     Nedre luftveje
    thyreoidea,          Gastrointestinalkanalen
    gastrointestinalkanalen,   Lever
    lever, ekstrahepatiske    Nyrer
    galdeveje, pancreas,
    nyre, urinveje, mandlige  Kunne:
    og kvindelige genitalier,   Kvindelige genitalia
    placenta, fosterhinder og   Øvre luftveje
    navlestreng, peritoneum,
                   Placenta, fosterhinder og navlestreng
    pleura og pericardium,
                   CNS
    det centrale nervesystem
                   Pancreas og galdeveje
                   Mandlige genitalia
                   Urinveje
                   Peritoneum, pleura og pericardium


                  Have kendskab til
                   Blod, knoglemarv
                   Lymfeknuder, milt
                   Thyreoidea


4.3.38 Kunne diagnosticere de   Viden:
    almindeligst        Have kendskab til.
    forekommende maligne
    sygdomme i hud,       Færdigheder:
    mamma, blod og
    knoglemarv,         Have kendskab til:
    lymfeknuder, hjerte og    Thyreoidea
    kar, nedre luftveje,     Luftveje og lunger
    pharynx, larynx,       Pancreas og galdeveje
    thyreoidea,          lever
    gastrointestinalkanalen,   Gastrointestinal
    lever og ekstrahepatiske   Nyrer og urinveje
    galdeveje, pancreas,     Blod, knoglemarv og lymfeknuder
    binyre, nyre, urinveje,
                   Peritoneum, pleura og pericardium
    mandlige og kvindelige
                   Mandlige genitalier
    genitalier peritoneum,
    pleura, pericardium og    Kvindelige genitalier
    det centrale nervesystem   CNS

                  Kende principper for:
                   Hjerte og kar
                   Hud
                   Mamma
                                        41

                  Binyrer


4.3.39 Gradere og       Have kendskab til:
    stadieinddele de     Thyreoidea
    almindeligste maligne   Luftveje og lunger
    tumorer          Pancreas og galdeveje
                 lever
                 Gastrointestinal
                 Nyrer og urinveje
                 Blod, knoglemarv og lymfeknuder
                 Peritoneum, pleura og pericardium
                 Mandlige genitalier
                 Kvindelige genitalier
                 CNS
                               Version: Oktober 2009
Hoveduddannelsen, andre kompetencer

Nr   Målbeskrivelse
    KOMMUNIKATOR                               Dato og
                                         underskrif
                                         t

4.4.1  Vurdere modtaget   Kommunikation med forskellige grupper
    information og give
    tydelig og      Viden:
    fyldestgørende     Have indgående viden om videregivelse af
    information såvel    oplysninger
    skriftligt som     Have indgående viden om egne faglige
    mundtligt til      begrænsninger, og vide hvornår et
    samarbejdspartnere    spørgsmål går udenfor ens
    på egen og andre     kompetenceområde
    afdelinger       Have grundlæggende viden om de etiske
                 grænser for hvilke oplysninger, fotos m.v.,
                 som kan vises til forskellige grupper (f.eks.
                 andre læger, sygeplejersker, medicin-
                 studerende, pårørende, lægfolk)

               Færdigheder:
                Kunne samtale med de pårørende til en
                afdød person på en forstående og
                menneskelig måde under overholdelse af
                de gældende regler for videregivelse af
                oplysninger.
                Være rutineret i at kommunikere med politi
                og jurister på et præcist dansk fagsprog.
                Kunne meddele sig i retten, således at der
                gives præcise svar på spørgsmål uden at
                fundene under- eller overfortolkes.
                Eventuelt forberede plancher eller
                anatomiske plastmodeller som kan tjene til
                illustration.
                Kunne deltage i formidling af information
                om retsmedicinske emner,
                ulykkesforebyggelse m.v. til befolkning,
                medier og beslutningstagere.
                Kunne kommunikere med pressen, under
                overholdelse af de gældende regler for
                videregivelse af information.
                                             43


4.4.2  Fungere som daglig
    klinisk vejleder eller
    hovedvejleder for
    uddannelsessøgend
    e på lavere niveau    SAMARBEJDER4.4.3  Samarbejde med      Samarbejde på afdelingen
    andre afdelinger og
    rekvirenter,       Viden og færdigheder:
    herunder indgå i      Kunne samarbejde med lægekollegaer,
    teams            sekretærer, institutbetjente, bioanalytikere
                  og andre personalegrupper.
                  Kunne give konstruktiv tilbagemelding
                  vedrørende kvaliteten af andres arbejde –
                  både ros og ris - og kunne modtage
                  andres kritik på en positiv måde.
                  Kunne indgå i udvalgsarbejde på
                  instituttet.

                 Samarbejde med rekvirenter,
                 samarbejdspartnere og kollegaer fra
                 sygehusvæsen og universitet

                   Kunne indgå i et tværfagligt samarbejde
                   ved løsning af retsmedicinske
                   arbejdsopgaver (f.eks. med
                   kriminalteknisk afdeling ved drabssager,
                   tandlæger og kriminalteknikere ved
                   identifikationsopgaver).
                   Kunne indgå i tværfaglige team til løsning
                   af samfundsmæssige opgaver (f.eks. i
                   udvalg til forebyggelse af ulykker,
                   samarbejde med politi, andre læger og
                   psykolog om undersøgelse og behandling
                   af børn udsat for seksuelt overgreb eller
                   kvinder udsat for voldtægt).4.4.4  Give
    samarbejdspartnere
    konstruktiv kritik
    LEDER/
                                    Version: Oktober 2009
    ADMINISTRATOR

4.4.5  *Redegøre for egen  Viden:
    afdelings       Have grundlæggende viden om rubrikkerne
    ledelsesmæssige    4.4.5 til 4.4.7.*
    og administrative
    struktur       Færdigheder:
               Have grundlæggende færdigheder om
               rubrikkerne 4.4.8 og 4.4.9.**
                Være rutineret i tilrettelæggelse af arbejde
                 med obduktioner, personundersøgelser og
                 andre retsmedicinske opgaver i
                 samarbejde med institutbetjente,
                 sekretærer, bioanalytikere og andet
                 personale.
                Kunne tage relevante problemer i
                 forbindelse med arbejdsprocedurer op, og
                 medvirke ved udarbejdelse af ændrede
                 procedurer under hensyntagen til
                 faglighed, retssikkerhed, kvalitetssikring
                 og ressourcer.
                Kunne fungere som vejleder for yngre
                 læger, lægestuderende eller andre i deres
                 retsmedicinske uddannelse eller i
                 forbindelse med forskningsopgaver.
                Kunne udvise selvstændighed og initiativ
                 til at forudse hvilke fund som kræver
                 handling udover hvad der lige netop er
                 angivet i instruksbøger m.v. (f.eks. ved
                 telefonisk henvendelse til politiet ved fund
                 af efterforskningsmæssig interesse,
                 henvendelse til andre læger ved
                 sygdomsfund som kræver yderligere
                 handling).
                Kunne udvise selvstændighed og initiativ
                 til at søge, indhente og anvende relevant
                 yderligere information til en sags afklaring.


4.4.6  *Redegøre for
    opbygningen af det
    danske
    sundhedsvæsen


4.4.7  *Redegøre for
    medicinsk
    teknologivurdering


4.4.8  **Udføre en konkret
    ledelsesmæssig/ad
    ministrativ
                                             45

     opgave

     **Forestå ledelsen
4.4.9  af kolleger eller
     andre
     samarbejdspartnere
     , fx sekretærer eller
     bioanalytikere

     SUNDHEDSFREMMER


4.4.10  Anmelde         Forebyggelse
     arbejdsskader og
     erhvervsbetingede    Viden:
     lidelser         Have grundlæggende viden om
                  beskrivende og analytisk epidemiologi og
                  om forebyggelsesarbejde.
                  Have kendskab til de vigtigste databaser
                  vedrørende
                  helbredsfænomener/dødsårsager, såvel
                  offentlige som de der findes på det enkelte
                  institut.
                  Have grundlæggende viden om risici i
                  laboratorier og på sektionsstuer.


4.4.11  Anvende viden om
     laboratoriemæssige
     risici

4.4.12  Kunne medvirke ved
     forebyggelsesarbejd
     e

     AKADEMIKER

4.4.13  Opsøge og kritisk    Have indgående viden om og være
     vurdere         rutineret i at erhverve ny viden
     forskningsresultater    Holde sig ajour med den nyeste viden inden
     inden for eget       for faget.
     speciale          Udvikle en personlig strategi for livslang
                   videreuddannelse.
                   Kunne foretage en kritisk vurdering af
                   medicinsk litteratur.
                   Kunne foretage en kritisk vurdering af
                   lægelig praksis inden for retspatologi og
                   klinisk retsmedicin.

                 Have grundlæggende viden om og kunne

                                    Version: Oktober 2009
                 varetage uddannelsesfunktion overfor
                 andre
                   Have afholdt flere forelæsninger i
                   retsmedicinske emner.
                   Videreformidle faglig information på baggrund
                   af viden om læring og kompetenceudvikling.
                   Udvælge hensigtsmæssige
                   læringsstrategier ved uddannelse af
                   lægestuderende, yngre læger, kolleger og
                   andre faggrupper, herunder overveje
                   rammerne for undervisningen.
                   Fungere som overordnet vejleder overfor
                   lægestuderende eller yngre læger
                   (mentor). Hjælpe disse med at opstille og
                   opfylde deres uddannelsesplan.
                   Evaluere lægestuderende og læger under
                   uddannelse.

                 Have grundlæggende viden om og kunne
                 bidrage til fagets videnskabelige udvikling

                   Kunne identificere videnskabeligt
                   interessante problemer/emneområder.
                   Kunne opstille en præcist formuleret
                   videnskabelig hypotese.
                   Kunne opstille en forskningsprotokol med
                   høj intern og ekstern validitet.
                   Kunne foretage en litteratursøgning, og
                   registrere de indhentede referencer i en
                   egnet database.
                   Kunne gennemføre et forskningsprojekt
                   udfra forskningsprotokollen.
                   Kunne videreformidle og anvende de
                   opnåede forskningsresultater.

4.4.14  Formulere en
     problemstilling for et
     forskningsprojekt
     med udgangspunkt i
     en aktuel praksis
     inden for eget
     speciale og påvise
     tilstedeværende og
     manglende viden


4.4.15  Gennemføre en      Have indgående viden om og være rutineret
     systematisk       til.
     gennemgang af den
     videnskabelige      Personlige/faglige områder
     litteratur         Have grundlæggende viden om egne
                   uddannelsesmuligheder.
                  Kunne videreuddanne og dygtiggøre sig.
                          47

4.4.16
     Fortolke litteraturens
     resultater kritisk og
     anvende
     resultaterne til en
     kritisk vurdering af
     etableret praksis


4.4.17  Vurdere eventuelle
     organisatoriske,
     økonomiske og
     etiske konsekvenser
     af at ændre praksis
     gennem udnyttelse
     af viden erhvervet
     ved
     litteraturgennemgan
     g


4.4.18  Formidle resultater
     af
     litteraturgennemgan
     g samt
     eventuelle øvrige
     overvejelser


4.4.19  Formidle resultatet
     af et
     videnskabeligt
     projekt skriftligt og
     mundtligt


4.4.20  Deltage i
     uddannelsen af
     kolleger og andet
     personale

     PROFESSIONEL

4.4.21  Arbejde i henhold til
     love og andre
     forordninger, der
     gælder for
     retsmedicineres
     arbejde

                 Version: Oktober 2009
4.4.22  Udvise omhu og
     ansvarlighed i det
     lægelige arbejde
     Kunne arbejde
     professionelt og
     afgive objektive
     lægefaglige skøn
     uden hensyn til pres
     fra politi, anklage-
     myndighed, presse,
     politiske instanser
     eller andre

4.4.23  Udføre
     arbejdsopgaver
     rettidigt og effektivt
     Kunne arbejde
     professionelt og
     afgive objektive
     lægefaglige skøn
     uden hensyn til pres
     fra politi.


4.4.24  Evaluere egne
     evner og kende
     egne
     begrænsninger
     Være opmærksom
     på om der foreligger
     forhold som
     medfører inhabilitet,
     og afgive sagen til
     en kollega (evt. på
     andet institut) hvis
     dette er tilfældet.

								
To top