Docstoc

______ _____ _____ Certified Emission Reductions

Document Sample
______ _____ _____ Certified Emission Reductions Powered By Docstoc
					 ‫סחר בפליטות‬
‫‪Emission Trading‬‬
 ‫קורס: כלכלת סביבה‬

      ‫מרצה: ד"ר שירי שמיר‬

              ‫מגישים:‬
            ‫אהוד מוניצור‬
           ‫מיכל פוטשטר‬
             ‫ענבל גנוט‬
       ‫פרוטוקול קיוטו:‬
‫נחתם בועידה השלישית של אמנת האקלים באו"ם‬  ‫‪‬‬
               ‫בשנת 7991.‬

‫‪ ‬מחייב את המדינות המתועשות להפחית את שיעור‬
   ‫פליטת גזי הפליטה ב %2.5 בממוצע לשנה.‬

 ‫‪ ‬האיחוד האירופי- %8, קנדה- %6, ארה"ב- %7.‬

  ‫‪ ‬כוננו מספר "מנגנונים גמישים" לסייע למדינות‬
       ‫המתועשות לעמוד ביעדי ההפחתה.‬
   ‫המנגנונים הגמישים בפרוטוקול‬
         ‫קיוטו:‬
   ‫‪ ‬מיזמים משותפים- ‪ :Joint Implementation‬שמקורם‬
   ‫במיזם משותף בין שתי מדינות (מתועשת ומתפתחת)‬
             ‫המביא להפחתת זיהום אויר.‬
  ‫‪ ‬סחר בפליטות- ‪ :Emissions Trading‬המנגנון מאפשר‬
     ‫למדינות מתועשות לסחור במכסות ההפחתה.‬
 ‫‪ ‬מנגנון הפיתוח הנקי- ( ‪Сlean Development Mechanism‬‬
‫‪ :(CDM‬המנגנון מאפשר למדינה מתועשת להשקיע בפרוייקט‬
‫במדינה מתפתחת המביא להפחתה זיהום אויר ולרשום אותה‬
                      ‫לזכותה.‬
 ‫מדינות מתועשות ומדינות מתפתחות:‬
 ‫מדינות מתועשות ובכלכלת מעבר- 93 מדינות, כאשר‬   ‫‪‬‬
            ‫ארה"ב נסוגה מהפרוטוקול.‬

  ‫מדינות מתפתחות- כל מדינה שאינה נמנית בסעיף‬   ‫‪‬‬
   ‫הקודם. ישראל מוגדרת כמדינה מתפתחת, למרות‬
‫שזיהום האויר לנפש אינו נמוך מזה של מדינה מתועשת.‬
‫מדינות מתועשות ומדינות מתפתחות‬
      ‫(המשך):‬
           ‫* מדינות בכלכלת מעבר‬
   ‫כניסת פרוטוקול קיוטו לתוקף:‬
‫‪ ‬פרוטוקול קיוטו ייכנס לתוקף לאחר אישור ע"י לפחות 55‬
          ‫מדינות, בכללן מדינות מתועשות.‬
 ‫‪ ‬מדינות מתועשות אחראיות על %55 מכלל פליטות גזי‬
                    ‫החממה.‬
 ‫‪ ‬פרוטוקול קיוטו אושר ע"י 501 מדינות, המהוות שיעור‬
             ‫של %44 מכלל הפליטות.‬
  ‫‪ ‬נסיגת ארה"ב מפרוטוקול קיוטו- ארה"ב מהווה %22‬
         ‫מסך הפליטות גזי החממה בעולם.‬
      ‫ישראל באמנת קיוטו:‬
‫‪ ‬ישראל חתמה ב-8991 על פרוטוקול קיוטו וטרם אישררה‬
                      ‫אותו.‬

    ‫‪ ‬הוקמה ועדה בין משרדית בנושא שינוי האקלים.‬

   ‫‪ ‬ישראל כמדינה מתפתחת אינה מחוייבת להפחתת‬
               ‫פליטות גזי חממה.‬

  ‫‪ ‬מדינת ישראל מקבלת על עצמה מחוייבות וולנטרית.‬
     ‫חברת ‪:Eco Traders‬‬
‫‪ ‬חברה חלוצית המסייעת ללקוחותיה לחדור לשוק הפחמן‬
 ‫הגלובלי ולממש פרוייקטים, במסגרת "מנגנון הפיתוח‬
                  ‫הנקי-‪."CDM‬‬

 ‫‪ ‬איתור הזדמנויות להפקה של "זכויות הפחתת פליטה"‬
                    ‫סחירות.‬
‫‪ ‬מימוש פרוייקטים במסגרת "מנגנון הפיתוח הנקי-‪."CDM‬‬
  ‫‪ ‬השגת תמורה גבוהה עבור זכויות הפחתת הפליטה‬
              ‫בשוק הפחמן הגלובלי.‬
 ‫היקף ומגמות מרכזיות בשוק הפחמן‬
      ‫הגלובלי:‬
   ‫השוק הגלובלי לסחר בגזי חממה מצוי במגמת צמיחה.‬
‫הערכת כלל העסקאות שבוצעו בשוק, כ- 005-053 מיליון $.‬
‫‪ ‬בין השנים 0002-6991, %06 מהפחמן שנסחר נבע משינוי‬
         ‫ייעוד קרקע (לפי הגבלת פרוייקטים אלו).‬
     ‫‪ 22% ‬מהפרוייקטים הם של אנרגיה מתחדשת.‬
 ‫%12 מהפרוייקטים הם של הפקת אנרגיות מגז מטמנות.‬
       ‫%5 מהפרוייקטים הם של החלפת דלקים.‬
  ‫‪ ‬חברת "חץ אקולוגיה בע"מ" עוסקת באנרגיה מתחדשת.‬
      ‫קיים מתקן הדגמה באיזור התעשייה חדרה.‬
   ‫גודל שוק מנגנון הפיתוח הנקי:‬
            ‫‪ ‬אומדן גודל שוק סחר בפליטות.‬

 ‫273 מיליון טון שווה ערך‬ ‫כמות "זכויות הפחתת פליטה"‬
‫שימכרו בתקופת המחוייבות פחמן דו חמצני בשנה. כלומר,‬
 ‫כ-2 ג`יגה טון בכל תקופת‬  ‫הראשונה (2102-8002)‬
  ‫המחוייבות הראשונה .‬
     ‫87.3$‬       ‫מחיר ממוצע לטון פחמן דו‬
                    ‫חמצני‬
    ‫7 ביליון דולר‬      ‫כלל ההכנסות מ"מנגנון‬
                ‫הפיתוח הנקי" בתקופת‬
                 ‫המחויבות הראשונה‬
  ‫באילו מחירים נסחרות זכויות הפחתת‬
        ‫פליטה?‬
‫‪ ‬רוכשי זכויות הפחתה קיבלו אישור רשמי לעסקאות בפברואר‬
                       ‫5002.‬
‫‪ ‬מחיר כל יחידה מייצג מחיר הפחתת טון אחד פחמן דו חמצני.‬
                          ‫‪‬‬
     ‫מחיר יחידה תלוי בהתרחשויות ובאירועים שונים.‬
 ‫‪ ‬נסיגת ארה"ב מהסכם קיוטו הוריד את מחיר יחידת הפחתה‬
                ‫מ-9$ ל- 5$-3$ ליחידה.‬
     ‫‪ ‬קיימות קרנות הרוכשות זכויות הפחתה. לדוגמא:‬
        ‫הקרן ההולנדית, ‪.Senter International‬‬
               ‫קרן הבנק העולמי, ‪.PCF‬‬
‫המחירים כתלות במשתנים ובהתרחשויות:‬
‫‪ ‬תחזיות לגבי כמות הפליטות העתידיות במדינות המתועשות.‬

    ‫‪ ‬מחיר העלות השולית להפחתת פליטות גזי חממה‬
                  ‫במדינות השונות.‬

   ‫‪ ‬הכללים המווסתים את השוק ומידת הגבלת השימוש‬
           ‫במנגנון ע"י המדינות המתועשות.‬

  ‫‪ ‬גודל השוק, המושפע מהשתתפותה של ארה"ב במנגנון.‬

              ‫‪ ‬התנהגות הסוחרים בשוק.‬
‫פרוייקטים נבחרים עתידיים,‬
    ‫מנגנון ‪:CDM‬‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:26
posted:3/1/2012
language:Hebrew
pages:13