Docstoc

CoC

Document Sample
CoC Powered By Docstoc
					Orienterings- og dialogmøde om AMU udbud
       ”Code of conduct”


   Sæt fælles spilleregler

   samarbejde, dialog og åbenhed


    Vicedirektør Keld Skovsgaard, Aalborg Tech
  Områdedirektør Marie N. Laursen, TRADIUM Erhverv
Code of conduct

 1. Formål
   at få fastlagt et ensartet udgangspunkt og praksis i skolernes
   udbud af AMU,
   overensstemmelse med lovgivningen,
   respektere AMU programmet
   følger regelsættet "Vejledning til skolerne" om udbud af AMU

 2. Hvorfor Code of Conduct
 Gennem de seneste 5-8 år har der udviklet sig en praksis, hvor
 intentionerne i lovgivningen er blevet omgået i væsentlig omfang.
     Code of Conduct skal sikre, at alle udbydere har samme
     opfattelse af, hvad der er rimeligt og etisk korrekt
     både over for "kunder" og kollegaskoler samt AMU
Code of conduct

Code of conduct – vores fælles spilleregler
- er tiltrådt af de fire lederforeninger , der alene vil agere
vejledende ifht. coc.
                 Danske
                 Erhvervs-
                 skoler-
                 Lederne                         Danske
           SOSU-    Code of     Erhvervs-
          Lederfore-
                 conduct     skoler-
           ningen
                        bestyrelser

                  Foren. af
                 forstandere
                og direktører
                 ved AMU-
                 centrene
Code of conduct

Code of conduct – vores fælles spilleregler
 Vi skal sammen sikre:
   at alle udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser
   respekterer og agerer i forhold til ”code of conduct”
   at vi har vores udgangspunkt i gældende lovgivning
   at vi respekterer andre udbyderes dækningsområde og
   udviser god kollegial adfærd i forbindelse med
   markedsføring, udbud og gennemførelse af AMU
Code of conduct

Det er god adfærd

           Generelle forpligtelser og
          overordnet programansvar
               for AMU
                            Offentlig
  Program-                     uddannelse
  ansvaret                       med
           Forvaltning af udbuds-
  for AMU     godkendelse og fagligt miljø  landsdækkende
                           kompetence
           Vilkår for tilrettelæggelse
             og afholdelse af
              uddannelserne
Code of conduct

Det er god adfærd
  at udbudsinstitutionerne samarbejder om:
    koordinering af udbud og markedsføring inden for VEU-
    centeret, på tværs af VEU-centre - og på tværs af landsdele
    institutionerne imellem

    fordeling af kursister
       så flest mulige kurser gennemføres

    ”Operationer” udenfor eget dækningsområde *
       orientere de berørte udbudsinstitutioner
Code of conduct

Det er god adfærd

 at udbudsinstitutionerne
   ved virksomhedsforlagt undervisning, rekvireret af en
   virksomhed uden for FKB’ens geografiske dækningsområde

      orienterer andre udbydere af samme FKB’er i
      det geografiske område, hvor virksomheden har sin
      adresse
      respekterer en virksomhed / rekvirent's valg af
      leverandør, hvis altså det er AMU!

        Fokus er sat på brugernes behov!
Code of conduct

Det er god adfærd
at godkendte udbudsinstitutioner samarbejder med
  ikke godkendte udbydere om undervisning til gavn for brugerne

at udbudsinstitutionerne
 bruger UVM’s standardkontrakt ved udlicitering og ved
 udlægning , en skriftlig udlægningsaftale.
 respekterer det i kontrakten skitserede dækningsområde.
 Godkendte skole lever op til ansvar og tilsyn
    at de nødvendige faglige, pædagogiske resurser
    er til stede
     at det nødvendige udstyr og faciliteter er til stede
     at reglerne for markedsføring overholdes
Code of conduct

 Hvori ligger udfordringen

 Den fælles udfordring – specielt i forhold til
 håndteringen af udlagt undervisning og udlicitering.

 Årsagen til afvigelser i håndtering af udbuddet kunne
 f.eks. være : Hvor befinder udbyder sig V/H
 a) udbuddet gennemføres på et forretningsmæssigt
  egoistisk niveau eller
 b) udbuddet gennemføres ud fra en
  arbejdsmarkedspolitisk tilgang
Code of conduct


Ligger udfordringen også i at holde ”Code of
Conduct” up-to-date?
            Hvad siger virkelighedsbilledet
            her og nu ?

             Skal vi fortsætte ud af den vej
             ”code of conduct” er på nu ?


             Eller betyder virkelighedsbilledet,
             at vi må justere til ?
Code of conduct

Best practice blandt institutionerne i tilrettelæggelsen om
AMU er f.eks.:


  AMU udbydere, ansvarsbevidst ifht. ”Code of conduct”, sikrer et stærkt
  ledelsesmæssigt og strategisk fokus på AMU som uddannelses-
  program og -system

  AMU lovgivningen og intentionerne heri altid kommer før det pekuniære
  hensyn, eller hensynet til samarbejdet med private konsulenter – ifbm.
  f.eks. udlicitering

  AMU udbyderne orienterer hinanden i de tilfælde, hvor rekvirenter
  forsøger at ”afpresse” en skole med at benytte en anden skole for at få
  gennemført AMU uddannelse på vilkår, som ikke er i
  overensstemmelse med AMU-regelsættet og ”Code of conduct”.
Code of conduct

Best practice blandt institutionerne i samarbejdet om AMU
er f.eks.:


  At aftale med øvrige institutioner om at dække uddannelsesbehovet
  lokalt og fordele kursister, og koordinere ventelister.

  At anvende UVM’s standardkontrakt ved udlicitering og ved udlægning
  (skriftlig aftale jf. DE-L´s model) respektere det i kontrakten skitserede

  At ved udlicitering og udlægning, leve op til
    tilsynspligten ifht., at de nødvendige faglige, pædagogiske ressourcer
    samt , at det nødvendige udstyr og faciliteter er til stede
    at reglerne for kvalitetssikring og markedsføring overholdes.
Code of conduct

Best practice ifht. åbenhed og gennemsigtighed i arbejdet
med AMU er f.eks.:


  At sætte velovervejede grænser/ codex for, hvad virksomhederne kan
  forlange af udbyderne

  At ved virksomhedsforlagt undervisning, rekvireret af en virksomhed
  uden for FKB’ens geografiske dækningsområde, at orientere andre
  udbydere af samme FKB i det geografiske område, hvor
  virksomheden har sin adresse.

  At godkendte skole i samarbejdet med ikke godkendt udbyder – ved
  udlægning gives rimelige vilkår for tilrettelæggelsen af tilsynet af
  udlægningens kvalitet, indhold, regeloverholdelse og markedsføring
Code of conduct
Best practice ifht. åbenhed og gennemsigtighed i arbejdet
med AMU er f.eks.:  At det sikres, at afregning mellem skolerne ved udlægning ikke drives
  som et forretningsmæssigt virke – men reelt afspejler omkostningerne
  ved arbejdsindsatsen for hver af parterne i samarbejdet

  At ved behov for udlægning af fag, at søge udlægningsaftalen indhentet
  i eget VEU-center regi såfremt FKB’en findes der.

  At udlagte FKB´er med tilhørende uddannelsesmål planlægges og
  udlægges, så hensigten tilgodeser både bruger og godkendte udbyder
  ifht. forpligtigelser, kvalitet og optimal anvendelse af ressourcer.
Code of conduct

 Hvordan bør Code of conduct håndteres
 Med fælles vilje, et godt samarbejde og fokus på
 brugerne og deres behov – således at vi sikrer god
 praksis og forståelse for gennemførelsen og
 bevarelsen af AMU


       – et helt unikt uddannelsesprogram –
           made in Denmark!

 Baseret på Code of conduct / DE-L/VEU-udvalget vejleder.
Code of conduct"Min virkelig siger, at det er kanonsvært, at
balancere mellem ”butik” og ”samfundsmæssig
relevant uddannelse”. Jeg står meget tit i situationen
og det er min erfaring, at jo længere væk en
lederperson er fra ”substansen” jo mere risikovillige
er de. ("Det vil se godt ud på bundlinjen, hvis vi får
den aktivitet. Hvis ikke vi laver den, er der nok nogle
andre der gør"). Det kan være et problem."
Code of conduct


 "Det er meget krævende hele tiden, at skulle være
oppe på tæerne over for andre skoler. Det gælder fx
spørgsmålene: Hvad er det for en aktivitet og hvilken
virksomhed har efterspurgt den ? Har I det rigtige
udstyr/lokaler/lærerressourcer mv. ? Vi kommer og
tjekker jer. Samtidig skal vi have alle kontrakterne på
plads. Der skal hele tiden skrives nye. Der skal
afregnes med skolerne osv. Et administrativt bøvl.
Det er – synes jeg – et noget konfliktfyldt farvand at
agere i."
Code of conduct

God adfærd
    Worst case: AMU    Best practice : AMU

    Aldrig Mere Udbud  Altid Mere Uddannelse
Code of conduct   Politisk frem for pekuniært
     er det for meget at forlange?


    Kan vi ikke lære at vide,  AMU
    at vi løser en
    samfundsmæssig opgave?

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:2/29/2012
language:
pages:19