?????????????????? Search Engine

Document Sample
?????????????????? Search Engine Powered By Docstoc
					การค้นหาข้อมูลด้วย Search Engine
                  1
     ในโลกไซเบอร์สเปซมีข้อมูล
มากมายมหาศาล     การที่จะค้นหา
ข้อมูลจานวนมากมายได้นั้นต้องอาศัย
การค้นหาข้อมูล ด้วยเครื่องมือค้นหาที่
เรียกว่า Search Engine เข้ามาช่วย
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว เช่น
Google (www.google.com) ,
Yahoo (www.yahoo.com) ,
Search (www.search.com) ฯลฯ

                    2
                รูปแบบการค้นหา
• Search Engine การค้นหาข้อมูลโดยใช้
 โปรแกรมหรือ Search Engine ของแต่
 ละเว็บไซต์ โดยระบุคาสาคัญหรือ
 keyword เข้าไป แล้วได้รายชื่อที่
 เกี่ยวข้องออกมา
• Web directories การค้นหาโดยเลือก
 จากรายชื่อเว็บหรือไดเร็คทอรีที่ทาง
 เว็บไซต์ได้แยกหมดหมู่เอาไว้แล้ว
                         3
• เว็บไซต์ดังๆ ส่วนใหญ่จะให้บริการทั้ง
 แบบ Directory และ Search Engine
 นอกจากนี้ยังมี Meta search คือค้นแบบ
 เหนือชั้น โดยเว็บที่ให้บริการนี้จะส่งคา
 ที่เราระบุไปค้นหาจากเว็บไซต์ Search
 Engine อื่นๆ อีกทีหนึ่ง ถ้าข้อมูลที่ได้
 จากคนละเว็บนั้นซ้ากัน ก็จะเลือกมา
 แสดงเพียงรายการเดียว

                      4
         ความหมาย/ประเภทของ Search Engine
• การค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้พบ
 อย่างรวดเร็วจะต้องใช้เว็บไซต์สาหรับการค้นหา
 ข้อมูลที่ เรียกว่า Search Engine Site ซึ่งจะทา
 หน้าที่รวบรวมรายชื่อเว็บไซต์ต่างๆ โดยจัดแยก
 เป็นหมวดหมู่ ผู้ใ ช้งานเพี ย งแต่ทราบหั ว ข้อที่
 ต้องการค้นหา แล้วป้อนคาหรือข้อความของ
 หัวข้อนั้นๆ รอสักครู่ข้อมูลอย่างย่อๆ และรายชื่อ
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องจะปรากฏให้เราเข้าไปศึกษา
 เพิ่มเติมได้ทันที
                           5
        เทคนิคการค้นหาให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ
• บีบประเด็นให้แคบลง
     หัวข้อเรื่องที่ต้องการค้นหา พยายาม
 บีบประเด็นให้แคบลง เช่น ต้องการค้นหา
 ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อาจจะหาโดย
 ใช้ ค าว่ า คอมพิ ว เตอร์ หรื อ Computer
 เพื่ อ ลองดู เ นื้ อ หากว้ า งๆ ว่ า มี เ รื่ อ งใดบ้ า ง
 จากนั้ น คุ ณ ก็ บี บ หั ว ข้ อ เรื่ อ งลง โดยอาจ
 เลือกจากหัวข้อที่เว็บไซต์นั้นจัดทา
                               6
•การใช้คาที่ใกล้เคียง
     ควรค้นหาคาที่มีความหมายใกล้เคียง
 กับคาที่ก าลังค้นหาด้วย เช่น คุณ ต้องการ
 ค้นเรื่ องเกี่ ยวกั บคอมพิ วเตอร์ Computer
 ค าที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ส ามารถใช้ ค้ น หาได้ คื อ
 technology , IT เป็นต้น                             7
• การใช้คาหลัก (Keyword)
    ค าหลั ก (Keyword) หมายถึ ง
 คาหรือข้อความที่ทาให้นึกถึงเว็บไซต์
 นั้นเมื่อเอ่ยถึง เช่น สสวท. จะนึกถึง
 เว็บไซต์ของสถาบันส่งเสริมการสอน
 วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
 http://www.ipst.ac.th


                        8
• หลีกเลี่ยงการใช้ตัวเลข
    พยายามเลี่ยงการใช้คาค้นหาที่เป็นคา
 เดี่ยวๆ หรือเป็นคาที่มีตัวเลขปน แต่ถ้า
 เลี่ยงไม่ได้ให้ใส่เครื่องหมายคาพูด ("
 ") ลงไปด้วย เช่น “windows
 98”                       9
• ใช้เครื่องหมายบวก และลบช่วย
        ่
     ใช้เครืองหมาย + เพื่อใช้กับคาที่
 ต้องการใช้ในการค้นหา และ - เพื่อใช้กับ
 คาที่ไม่ต้องการใช้ในการค้นหา เช่น
 +เศรษฐกิจ +การเมือง หมายถึง
 หน้าเว็บเพจที่พบจะต้องปรากฏคาว่า
 "เศรษฐกิจ" และ "การเมือง" อยู่ในหน้า
 เดียวกันทั้ง
 สองคา
                      10
    เครื่องหมายลบ "-" หมายถึง เป็นการ
ระบุให้ผลลัพธ์ของการค้นหาต้องไม่ปรากฏ
คานั้น อยู่ในหน้าเว็บเพจ เช่นตัวอย่าง
+ ม ะ ม่ ว ง -ม ะ ม่ ว ง อ ก ร่ อ ง -ม ะ ม่ ว ง
น าดอกไม้ หมายถึ ง หน้ า เว็ บ
เพจที่ พ บจะต้ อ งปรากฏค าว่ า "มะม่ ว ง"
แต่ ต้ อ งไม่ ป รากฏค าว่ า "มะม่ ว งอกร่ อ ง"
และ "มะม่ ว งน้ าดอกไม้ " อยู่ ใ นหน้ า
เดียวกัน
                         11
• หลีกเลี่ยงภาษาพูด
    หลี ก เลี่ ย งค าประเภท Natural
 Language หรือ เรีย กง่า ยๆ ว่ า คาหรื อ
 ข้ อ ความที่ เ ป็ น ภาษาพู ด หรื อ เป็ น
 ประโยค คุ ณ ควรสรุป เป็ น เพี ย งกลุ่ ม ค า
 หรือวลี ที่มี
 ความหมายรวมทั้งหมดไว้

                        12
 รูปแบบบรรณานุกรมซึ่งสืบค้นข้อมูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
รูปแบบ


 ผู้แต่ง(ถ้ามี).//ชื่อเรื่อง.//(ออนไลน์).//สืบค้นจาก/:/แหล่งสารนิเทศหรือ
     เว็บไซต์.//(วันที่สืบค้น/:).

หมายเหตุ เครื่องหมาย / หมายถึง เคาะวรรค
     1 ตัวอักษร


                                      13
 ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม
• แบบมีผู้เขียน
พิชา คล้ายสิงห์. สมุนไพรเพื่อสุขภาพ. (ออนไลน์). สืบค้นจาก :
    http://www.in.th.herbaIDatabase.html.
      ่
   (วันทีสืบค้น : 20 มกราคม 2545).

• แบบไม่มีผู้เขียน
ปราสาทหินพิมาย. (ออนไลน์). สืบค้นจาก : http://www.pm.ac.th/
   prasathinphimai.html. (วันที่สืบค้น : 18 มิถุนายน 2549).

                                14
e.html.
    (วันที่สืบค้น : 20 มกราคม 2545).

• แบบไม่ มีผู้เขียน
ปราสาทหินพิมาย. (ออนไลน์). สื บค้นจาก : http://www.pm.ac.th/
   prasathinphimai.html. (วันที่สืบค้น : 18 มิถุนายน 2549).

                                 14

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:23
posted:2/29/2012
language:
pages:14