GeneticDiversityAndHumanDisease456 13 by 4AGK2Uzt

VIEWS: 43 PAGES: 102

									ความหลากหลายทางพันธุกรรม
  และโรคของมนุษย์
       จัดทาโดย
 นางสาวธิดาพร  เพชรวิชัย
 4530203456-5
 นางสาวพัชรินทร์ ชูกลิ่น
 453020361-7
 นางสาวอณุสรา พลหาร
 453020383-7
ความหลากหลายทางพันธุกรรมและโรคของมนุษย์
  โรคทางพันธุกรรม คือ การแสดงออกทางลักษณะต่าง ๆ เช่นการสีตา
  ความสูง สติปัญญา จะถูกควบคุม หรือกาหนด โดยหน่วยพันธุกรรม
  หรือ ยีนที่อยู่ภายในแต่ละบุคคลครึ่งหนึ่งจะได้มาจากพ่อและอีกครึ่ง
  จะได้มาจาก แม้ถ้าความผิดปกติใด แฝงในหน่วยพันธุกรรมของพ่อ
  หรือแม่ เมื่อถ่ายทอดไปยังบุตร จะส่งผลให้มีอาการผิดปกติเป็นโรค
  พันธุกรรมต่างได้โรคที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่มาสู่รุ่นลูกหลาน
  ได้ เราค้นพบโรคพันธุกรรมแล้วกว่า 4,000 โรคในปัจจุบัน
      Goiter
 เป็นภาวะที่ต่อมไทรอยด์ สร้าง
 และหลั่งฮอร์โมนมากกว่าปกติ
 เกี่ยวข้องคือ พันธุกรรม
 พบมากในเพศหญิง มากกว่าเพศ
 ชาย 7-8 เท่า
 ร่างกาย สร้างสารผิดปกติ
 บางอย่าง ไปกระตุ้นให้ต่อม
 ไทรอยด์ทางานมากขึ้นกว่าปกติ

 ที่มา : http://www.medicinenet.com/images/illustrations/thyroid_gland.gif
 สาเหตุสาคัญ คือ ขาดไอโอดีน
 อาการ ได้แก่ การเป็นคน เชื่องช้า เซื่องซึม ขี้หนาว พูดช้า เสียงแหบ
 ผิวแห้ง ผมแห้งหยาบ และร่วงง่าย ท้องผูก อ้วนขึ้น
     ที่มา : http://www.cushings-help.com/the_body.htm
  Pedigree of Filipino family showing the development of goiter in offspring
           Goiter
ที่มา : http://www.pathguy.com/lectures/endemic_goiter.gif
              Goiter
ที่มา : http://www.fragmentsfromfloyd.com/archives/2005_03.html
               Leprosy
                  โรคเรื้อน เป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่ง
                  เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
                  ชื่อไมโครแบคทีเรียม เลเปร
                  (Mycobacterium leprae) ทาให้เกิด
                  อาการที่ผิวหนัง เส้นประสาทส่วน
                  ปลาย และ เยื่อบุท่อทางเดินหายใจ
                  ส่วนบน

ที่มา : http://www.med.sc.edu:85/fox/mycobacteria.htm
           Leprosy
ที่มา : http://bimari-jankari.mla.iitk.ac.in/html/at_lepros.htm
            Leprosy
ที่มา : http://asylumeclectica.com/malady/archives/leprosy.htm
 ผู้ที่ไม่มีภูมิต้านทานต่อโรคเรื้อน หากคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยระยะ
 ติดต่อ มีโอกาสเป็นโรคเรื้อนได้
 อาการทางผิวหนัง วงด่างขาวสีจางกว่าผิวหนังปกติ ไม่คัน ผื่นวง
 แหวนขอบแดงผิวแห้ง มีอาการชา ตุ่มและผื่นนูนแดง กระจายสอง
 ข้างของร่างกาย
               Malaria
 เป็นโรคติดต่อในประเทศเขตร้อน ติดต่อโดยการที่ถูกยุงกัด
 อาการหลังจากถูกกัด10-14 วัน จะมีไข้หนาวสั่น ปวดศีรษะ และ
 ปวดกล้ามเนื้อ
  ที่มา : http://www.swissinfo.org/sen/swissinfo.html?siteSect=670
                   ต้องให้การรักษาอย่างเร่งด่วน หาก
                   ช้าผู้ป่วยอาจเสียชีวิต
                   การป้องกันดีที่สุดคืออย่าให้ยุงกัด
ที่มา : http://www.who.int/features/2003/04b/en/
ความผิดปกติทางพันธุกรรมที่พบใน
  พวกนิกรอยด์และคนผิวดา
             Cervical cancer

                             • มะเร็งปากมดลูก
                             • เป็นลักษณะที่ควบคุม
                             ด้วยหลายยีน (PG)ที่มา : http://www.ihv.org/guides/cervical_cancer.html
         Esophageal cancer
• มะเร็งที่หลอดอาหาร
• เป็นลักษณะที่ควบคุมด้วยหลายยีน (PG)
   ที่มา : http://medicineworld.org/cancer/gi/esophageal/
           Esophageal cancer
ที่มา :
http://healthgate.partners.org/browsing/browseContent.asp?fileName=11873.xml&
title=Esophageal%20Cancer
              Hypertension

                      • ความดันเลือดสูง
                      • เป็นลักษณะที่ควบคุม
                       ด้วยหลายยีน (PG)ที่มา :
http://www.intermedica-inc.com/images/covers/large_Effects_of_Hypertension.jpg
          Tuberculosis
 บริเวณที่เกิดบาดแผล เมื่อรักษาให้หายแล้วจะมีเส้นใยและหินปูน
 มาอยู่ซึ่งโรคนี้จะมีผลกระทบต่อระบบหายใจและต่อส่วนอื่นๆของ
 ร่างกาย เช่น ระบบทางเดินอาหาร
 เป็นลักษณะที่ควบคุมด้วยหลายยีน (PG)
         Tuberculosis
ที่มา : http://www.orchd.com/tb/WhatTB.htm
        Uterine Fibroid
 A fibrous , encapsulated , connective tissue tumor in the uterus
 เป็นลักษณะที่ควบคุมด้วยหลายยีน (PG)
ที่มา : http://www.fibroidworld.com/UAE.htm
     Uterine Fibroid
ที่มา : http://www.drfibroid.com/pictures.htm
    Black in general
  Galactosemia
  ภาวะที่ไม่สามารถเปลี่ยน galactose ไปเป็น glucose ได้
  มีแนวโน้มจะมีเลือดไหล และมีการติดเชื้อง่าย
  ความผิดปกติของยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกาย (AR)
      Lactose Intolerance
• ภาวะที่ไม่สามารถย่อย Lactose ได้
• ความผิดปกติของยีนเด่นบนโครโมโซมร่างกาย (AD)
 ที่มา : http://digestive.niddk.nih.gov/ddiseases/pubs/lactoseintolerance/
     http://users.bigpond.net.au/allergydietitian/fa/img58.gif
       G-6-PD defficiency
  ยีนด้อยบนโครโมโซมเพศที่ส่งผลกระทบต่อยีนบนโครโมโซมร่างกาย
  ( X-LR mod )
  มีการแตกตัวของเม็ดเลือดแดงอย่างฉับพลันซึ่งอาจเกิดจาก
- ยา เช่น ยารักษามาลาเรีย ยาปฏิชีวนะ ยาปวดลดไข้ - สารเคมี (ลูก
เหม็น)
- อาหารบางอย่าง ถั่วปากอ้า (fava bean)
- ภาวะติดเชื้อ - ภาวะอื่นๆ
ที่มา :
http://eduserv.hscer.washington.edu/hubio552/hemedist/hemecases/morph/1329.htm
    Oculocutaneous albinism
• มีการเห็นที่ด้อยกว่าปกติ
• ผิวมีความไวต่อแสงแดด
• มีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปเป็นมะเร็ง
 ผิวหนัง
• ความผิดปกติของยีนด้อยบนโครโมโซม
 ร่างกาย (AR)

ที่มา : http://www.lowvision.org/albinism.htm
     Polydactyly
  การมีนิ้วมือหรือนิ้วเท้าที่
  มากกว่าปกติ
• ความผิดปกติของยีนเด่นบน
 โครโมโซมร่างกาย (AD)


ที่มา : http://www.mrcophth.com/hands/commonhands.html
    http://www.tmd.ac.jp/med/plas/hand.html
           Sickle cell anemia
• การสร้าง Hemoglobin ที่มีรูปร่างผิดปกติเป็นผลให้เม็ดเลือดแดงมี
            ้
รูปร่างคล้ายพระจันทร์เสียวหรือรูปเคียว ตายตั้งแต่แรกเกิด
• ความผิดปกติของยีนเด่นข่มยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกาย (AR)
ที่มา : http://carnegieinstitution.org/first_light_case/horn/lessons/cellimages.html
          Syndactyly
• การรวมกันของนิ้วมือ หรือนิ้วเท้า 2 นิ้วหรือมากกว่านั้น
• ความผิดปกติของยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกาย (AR)

  ที่มา : http://www.indianahandcenter.com/hot_child.html
ความผิดปกติทางพันธุกรรมที่พบในพวก
  มองโกลอยด์หรือคนผิวเหลือง
     American Indian
  Congenital disslocation of hip
• ถ้าไม่ได้รับการรักษาขาข้างหนึ่งจะเล็กกว่าขาอีกข้างหนึ่ง
• เป็นลักษณะที่ควบคุมด้วยหลายยีน (PG)
          Rheumatoid arthritis

                  • การอักเสบของข้อต่อที่เกิดจากการ
                   เพิ่มขนาดขึ้น
                  • เป็นลักษณะที่ควบคุมด้วยหลาย
                   ยีน (PG)


ที่มา : http://www.cchs.net/health/health-info/docs/0700/0739.asp?index=4924
          Chinese
     Alpha Thalassemia
               • Hemoglobin synthesis interferes with
               quantitative hemolysis of red blood
               cells following administration of
               barbiturates and some
               antimalarialdrugs or intestion of fava
               beans
               • ความผิดปกติของยีนด้อยบนโครโมโซม
               ร่างกาย (AR) และ ความผิดปกติของยีน
               เด่นบนโครโมโซมร่างกาย (AD)
ที่มา : http://www.emedicine.com/ped/images/1238alpha_thal_n.b_.jpg
         Nasopharyngeal cancer

                  • เป็นมะเร็งที่โพรงจมูกและจมูก
                  • เป็นลักษณะที่ควบคุมด้วยหลาย
                   ยีน (PG)ที่มา : http://www.cancer.org/docroot/CRI/content/CRI_2_4_1X_
    What_is_Laryngeal_and_Hypopharyngeal_cancer_23.asp?sitearea=CRI
           Cuna Indians
Oculocutaneous Albinism
• มีการเห็นที่ด้อยกว่าปกติ
• ผิวมีความไวต่อแสงแดด
• มีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปเป็นมะเร็ง
 ผิวหนัง
• ความผิดปกติของยีนด้อยบนโครโมโซม
 ร่างกาย (AR)
               ที่มา : http://www.lowvision.org/albinism.htm
         Filipinos (in U.S.only)
                   Hyperuricemia (gout)
                    • มีความผิดปกติของกรดยูริกในเลือด
                    • ความผิดปกติของยีนเด่นบน
                    โครโมโซมร่างกาย (AD)


ที่มา : http://www.medicinenet.com/gout/page3.htm
    Japanese
Acatalasia
• Inability to break down hydrogen peroxide due to
lack of catalase enzyme
• ความผิดปกติของยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกาย (AR)
Cerebrovascular hemorrhages
 -  การตกเลือด หรือการเลือดออกของสมอง
 -  เป็นลักษณะที่ควบคุมด้วยหลายยีน (PG)
       Cleft-lip-palate
- มีการแหว่งของริมฝีปาก และ
 เพดานของปาก
- เป็นลักษณะที่ควบคุมด้วย
 หลายยีน (PG)
    ที่มา : http://www.mcg.edu/centers/cranio/cleft.htm
  Dyschromatopsia universalis
  hereditariahereditaria
 ตาบอดสี (ไม่สามารถมองสีได้อย่างชัดเจน)
 ความผิดปกติของยีนด้อยบนโครโมโซมเพศ (X-LR)
       รหัสสี แผ่นป้ายอิชิฮารา
ที่มา : http://www.siamhealth.net/Disease/eye_ent/color_blind/color_blind.htm
         Spina bifida
  Failure of vertebrae to close
  spine usually protrudes
-  เป็นลักษณะที่ควบคุมด้วย
  หลายยีน (PG)
    ที่มา : http://www.obgyn.net/us/us.asp?page=gallery/gallery
        Gastric cancer
 มะเร็งที่กระเพาะอาหาร
 เป็นลักษณะที่ควบคุมด้วยหลายยีน (PG)      Tropoblastic disease
  Disease of outermost layer of developing blastocyst of an animal
-  เป็นลักษณะที่ควบคุมด้วยหลายยีน (PG)
       Wilson ,s disease

 Progressive tremors ; cirrhosis of liver ; copper in urine ;
 progressive dementia-paranoia ; early adolescent death
 ความผิดปกติของยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกาย (AR)
    Jemez Indians
Oculocutaneous Albinism
• มีการเห็นที่ด้อยกว่าปกติ
• ผิวมีความไวต่อแสงแดด
• มีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปเป็นมะเร็งผิวหนัง
• ความผิดปกติของยีนด้อยบนโครโมโซม
 ร่างกาย (AR)

               ที่มา : http://www.lowvision.org/albinism.htm
      Koreans
Acatalasia
 Inability to break down hydrogen peroxide due to lack of

  catalase enzyme
  ความผิดปกติของยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกาย (AR)
Dyschromatopsia universalis
hereditariahereditaria
 ตาบอดสี (ไม่สามารถมองสีได้อย่างชัดเจน)
 ความผิดปกติของยีนด้อยบนโครโมโซมเพศ (X-LR)
        รหัสสี แผ่นป้ายอิชิฮารา
ที่มา : http://www.siamhealth.net/Disease/eye_ent/color_blind/color_blind.htm
       Malays
Liver cancer
•  เริ่มต้นด้วยอาการเบื่ออาหาร แน่นท้อง ท้องผูก
•  อ่อนเพลีย น้าหนักลด และมีไข้ต่า ๆ
•  ปวดหรือเสียดชายโครงด้านขวา อาจคลาก้อนได้
•  ตัวเหลือง ตาเหลือง ท้องโตและบวมบริเวณขาทั้ง 2 ข้าง
    ที่มา : http://medicalimaging.org/lessinvasive/cancer.cfm
       Pima Indians
  Diabetes mellitus
  การถูกยับยั้งหรือการมี Insulin
  ไม่เพียงพอ มีผลทาให้ระดับ
  น้าตาลในร่างกายสูงขึ้น   ที่มา : http://saludhoy.colserver.com/htm/adoles/articulo/diabme10.html
         Polynesians
  Club foot
 เท้ามีรูปร่างผิดปกติ (ผิดรูป)
 เป็นลักษณะที่ควบคุมด้วย
 หลายยีน (PG)
   ที่มา : http://emedcenter.org/pages/default.asp?NavID=309
       www.nlm.nih.gov/.../ ency/imagepages/9198.htm
    Coronary heart disease
 Disease of blood vessels of
 the heart
 เป็นลักษณะที่ควบคุมด้วย
 หลายยีน (PG)     ที่มา : http://www.umm.edu/heart/images/coronary_artery2.jpg
                      Diabetes mellitus
                      การถูกยับยั้งหรือการมี Insulin
                      ไม่เพียงพอ มีผลทาให้ระดับ
                      น้าตาลในร่างกายสูงขึ้น


ที่มา : http://saludhoy.colserver.com/htm/adoles/articulo/diabme10.html
         Taiwanese
High rate of ethanol metabolism
  เป็นลักษณะที่ควบคุมด้วยหลายยีน (PG)
          Hebrews in General
 Niemann-Pick
  ความบกพร่องในการเผาผลาญไขมัน ; ตับม้ามมีการขยายขนาดขึ้น
  ความผิดปกติของยีนเด่นบนโครโมโซมร่างกาย (AD)
  ความผิดปกติของยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกาย (AR)
ที่มา : http://www.thecrookstoncollection.com/Collection/medslides/Medslides6.htm
    Usher ,s syndrome

 ความผิดปกติของหูที่เกิดจากสาเหตุ หูหนวก
 ในช่วงท้ายของชีวิตการมองเห็นจะเสื่อมลง
 ความผิดปกติของยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกาย (AR)
 Ashkenzic Hebrews (Central,
Eastern, Western, Europe; North,
South American; Australia)
Buerger , s disease
  การมีสิ่งกีดขวางการไหลของเส้นเลือด arteries และ vein
• มักเกิดกับขา
• พบในผู้ชายที่มีอายุระหว่าง 15-50 ปี
• เป็นลักษณะที่ควบคุมด้วยหลายยีน (PG)

Congenital stenosis
• Poor development; death follows if narrowing of
  pyloric openingisnot corrected
• เป็นลักษณะที่ควบคุมด้วยหลายยีน (PG)
     Diabetes mellitus
  การถูกยับยั้งหรือการมี Insulin
  ไม่เพียงพอ มีผลทาให้ระดับ
  น้าตาลในร่างกายสูงขึ้น
  ที่มา : http://saludhoy.colserver.com/htm/adoles/articulo/diabme10.html
Dystonia deformans (torsion dystonia)
  การมีสติไม่สมประกอบ

  Factor XI (PTA) deficiency
  การขาดปัจจัยสาคัญในการทาให้เลือดแข็งตัว
Familial dysautonomia (Riley-Day
syndrome)
   Drooling ; excessive
   sweating ; sub-normal
   intelligence ; tastebud-less
   tongue ; deterioration of
   autonomic nervous system ;
   insensitivity to comeal pain,
   burns,and pain caused by
   sharp objects
   ที่มา : www.familialdysautonomia.org/ fdday_2003-Bones.htm
    Gaucher , s disease

   Enlargement of liver, lymph
   nodes , and spleen ; severe
   psychomotor impairment ;
   swelling of body ; liver damage
   ความผิดปกติของยีนด้อยบน
   โครโมโซมร่างกาย (AR)

ที่มา : http://www.hopkins-arthritis.som.jhmi.edu/radrds/radiology_13/13_radrds.html
 Hypercholesterolemia (type II
 lipoproteinemia)
 การมีโคเลสเตอรอลในเลือดสูง
 ความผิดปกติของยีนเด่นบน
 โครโมโซมร่างกาย (AD)


  ที่มา : http://indianheartjournal.com/MarchApril2004/Supravalvular%
      20Aortic%20Stenosis%20and%20Coronary%20Ostial%20Stenosis/
      nsupravalvular_aortic_stenosis_an.htm
  Hyperuricemia
 มีความผิดปกติของปริมาณกรดยูริคในเลือด
 ความผิดปกติของยีนเด่นบนโครโมโซมร่างกาย (AD)
   ที่มา : www.medicinenet.com/gout/page3tm
  Kaposi’s sarcoma
 มะเร็งผิวหนังและเมมเบรน
 เป็นลักษณะที่ควบคุมด้วยหลายยีน (PG)
  ที่มา : www.hopperinstitute.com/ health_dermatology.html
  Leukemia
 เกิดการเจริญที่ผิดปกติอย่างรวดเร็วของ เม็ดเลือดขาวในอวัยวะ
 สร้างเม็ดเลือดทาให้เกิดเม็ดเลือดขาวที่ยังเจริญไม่เต็มที่
 เป็นลักษณะที่ควบคุมด้วยหลายยีน (PG)
  Pemphigus vulgaris
 แผลพอง,รักษาหายเป็นปกติได้โดยไม่เป็นแผลเป็น
 เป็นลักษณะที่ควบคุมด้วยหลายยีน (PG)
   ที่มา : www.thachers.org/images/ Pemphigus_vulgaris.JPG
  Pentosuria
 อาการขาดเอนไซม์ xylulose dehydrogenase ทาให้พบ xylulose
 ( หรือน้าตาล pentose ) ในปัสสาวะ
 ความผิดปกติของยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกาย (AR)
  Polycythemia vera
 การเพิ่มจานวนของเซลล์เม็ดเลือดแดง ; อ่อนแรง ; เวียนหัว ; ม้าม
 โต ; มีการปวดแสบปวดร้อนของแขนขา
 เป็นลักษณะที่ควบคุมด้วยหลายยีน (PG)
     ที่มา : www.med.und.nodak.edu/.../ h-html/H-72.HTML
ความผิดปกติทางพันธุกรรม
ที่พบในพวกยุโรปตอนเหนือ
  Lactose intolerance
  ไม่สามารถย่อยน้าตาลแลคโตสได้
  ความผิดปกติของยีนเด่นบนโครโมโซมร่างกาย (AD)
   ที่มา : www. digestive.niddk.nih.gov/.../ lactoseintolerance/
  Pernicious anemia
 เซลล์เม็ดเลือดแดงลดลงอย่างต่อเนื่อง ; กล้ามเนื้ออ่อนแรง ;
 ลาไส้ และระบบประสาทถูกรบกวน
 เป็นลักษณะที่ควบคุมด้วยหลายยีน (PG)
ความผิดปกติทางพันธุกรรม
  ที่พบในชาว Irish
โรคที่เกิดจากความผิดปกติ
 ของประสาทส่วนกลาง
  Anencephaly
 ขาดบางส่วนหรือทั้งหมดของสมอง
 เป็นลักษณะที่ควบคุมด้วยหลายยีน (PG)
  ที่มา : www. radiology.uchc.edu/ Code/1556.htm
  Encephalocele
  มีบางส่วนของสมองยื่นออกมานอกกะโหลก
  เนื่องจากความผิดปกติตั้งแต่กาเนิด
  หรือจากอาการบาดเจ็บ
        ที่มา : www.cdc.gov/.../Files_ in_use/NTD%20slides.htm
  Phenylketonuria (PKU)
 การมี Phenylalanine ในเลือดมากเกินไปทาให้เกิดอาการ เสื่อมทาง
 จิตประสาท ; ผู้ป่วยมีอาการอักเสบที่ผิวหนังได้ 33%
 ความผิดปกติของยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกาย (AR)
      ที่มา : www.emedicine.com/ derm/topic712.htm
ความผิดปกติทางพันธุกรรมที่พบ
 ในชาว Amish and Icelands
  Ellis-van Creveld
 มีการไม่ได้สัดส่วนของร่างกาย (ตัวแคระ) มีแขนขาสั้น มีนิ้ว
 มากกว่าปกติ ประมาณครึ่งหนึ่งมีความผิดปกติของหัวใจตั้งแต่
 กาเนิด
 ความผิดปกติของยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกาย (AR)
      ที่มา : www.vh.org/.../ respiratorydistress/15.html
ความผิดปกติทางพันธุกรรมที่พบ
    ในชาว Icelands
  Glaucoma
 เกิดความดันของของเหลวในลูกตา ซึ่งอาจทาให้ตาบอด
 ความผิดปกติของยีนเด่นบนโครโมโซมร่างกาย (AD)
 ความผิดปกติของยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกาย (AR)
      ที่มา : www.eyesearch.com/ glaucoma.open.jpg
ความผิดปกติทางพันธุกรรมที่พบ
    ในชาว Eskimo
           Deafness

              หูตึง หูหนวก
              เป็นลักษณะที่ควบคุมด้วยหลายยีน (PG)
ที่มา : www.familydoctor.co.uk/ htdocs/deafness/deafne...
   Kushokwin
 กระดูกบิดเบี้ยวเสียรูป และ ขาดโปรตีน
 ความผิดปกติของยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกาย (AR)
     Otitis media
 เกิดการอักเสบที่หู
 เป็นลักษณะที่ควบคุมด้วยหลายยีน (PG)
    ที่มา : www.rcsullivan.com/ www/forum/zlinsky/zlinsky.htm
 Salivary gland tumors
 เนื้องอกในต่อมน้าลาย
 เป็นลักษณะที่ควบคุมด้วยหลายยีน (PG)
ความผิดปกติทางพันธุกรรม
 ที่พบทั่วไปในคนผิวขาว
  Alkaptonuria
 metabolism ที่ไม่สมบูรณ์ของกรดอะมิโน tyrosine และ
 Phenylalanine แสดงออกมาโดยการที่ปัสสาวะสีดา กระดูกอ่อนสี
 ดา มีจุดดาในลูกตา
 ความผิดปกติของยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกาย (AR)
     ที่มา : www.so-net.ne.jp/.../ nejm/347/347dec/34726tw.htm
  Anencephaly
 ขาดบางส่วนหรือทั้งหมดของสมอง
 เป็นลักษณะที่ควบคุมด้วยหลายยีน (PG)
  ที่มา : www.radiology.uchc.edu/ Code/1556.htm
  Breast cancer
 มะเร็งเต้านม
 เป็นลักษณะที่ควบคุมด้วย
 หลายยีน (PG)
       ที่มา : www.breastcare.com/ bcc/research/images_new/in.
  Congenital erythropoietic porphyria
 เกิดแผลที่ผิวหนังในระยะแรกเกิด ;เกิดผื่น มีคราบสีชมพูในฟัน;มี
 อาการปวด; ปวดศีรษะ,อ่อนเพลีย,ไม่รู้สึกไวต่อยากล่อมประสาท
 ความผิดปกติของยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกาย (AR)
  ที่มา : www.dermis.multimedica.de/ doia/image.asp?zugr=p&l...
   Coproporhyria
 อ่อนเพลีย,รู้สึกไวต่อยากล่อมประสาทอย่างมาก
 ความผิดปกติของยีนเด่นบนโครโมโซมร่างกาย (AD)
  Cystic fibrosis
 หายใจลาบาก, มีน้ามูกมาก, หดหู่
 ความผิดปกติของยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกาย (AR)
  ที่มา : www.nlm.nih.gov/.../ ency/imagepages/18135.htm
  Erythropoietic porphyria
 ผิวหนังไวต่อแสงแดด : มี protoporphyrin มากใน เม็ดเลือดแดง
 Plasma และ อุจจาระ
 ความผิดปกติของยีนเด่นบนโครโมโซมร่างกาย (AD)
  ที่มา : www.dermis.multimedica.de/ doia/image.asp?zugr=p&l...
  Lactose intolerance
 ไม่สามารถย่อยน้าตาลแลคโตสได้
 ความผิดปกติของยีนเด่นบนโครโมโซมร่างกาย (AD)
   ที่มา : www. digestive.niddk.nih.gov/.../ lactoseintolerance/
  Meningomyelocele
 เกิดการโป่งบวมของไขสันหลังและเยื่อหุ้มเซลล์
 เป็นลักษณะที่ควบคุมด้วย
  หลายยีน (PG)
            ที่มา : www.paritaet.org/ asbh/wasist/wasist.htm
 Oculocutaneous
 การมองเห็นต่ากว่าปกติ ; ผิวหนังและ
               ่
 ดวงตาไวต่อแสงแดดมีแนวโน้มทีจะ
 พัฒนาเป็นมะเร็งที่ผิวหนัง
 ความผิดปกติของยีนด้อยบนโครโม
 โซมร่างกาย (AR)


       ที่มา : www.medscape.com/.../ art-md461604.fig6.jpg
  Porphyria, acute intermittent
 ปวดที่ช่องท้องเป็นๆหายๆ, ปวดหัว, อาเจียน, พฤติกรรมเปลี่ยนมี
 กรดอะมิโนเรโวลินิกอย่างมากในปัสสาวะ, รู้สึกไวต่อยากล่อม
 ประสาท
 ความผิดปกติของยีนเด่นบนโครโมโซมร่างกาย (AD)
   ที่มา : www.shanmonster.com/ witch/werewolf/porphyria.html
   Pophyria variegate
 ปวดที่ช่องท้อง,รู้สึกไวต่อยากล่อมประสาท; อาเจียน กล้ามเนื้ออ่อน
 แรง; พฤติกรรมเปลี่ยน
 ความผิดปกติของยีนเด่นบนโครโมโซมร่างกาย (AD)
  RH-negative blood type
 โรคเม็ดเลือดแดงแตก ในกลุ่มเลือด Rh ในเด็กเกิดใหม่
 ความผิดปกติของยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกาย (AR)
    ที่มา : www.carterbloodcare.org/ wsf/bloodtypes.htm
  Schizophrenia
 โรคประสาทหลอน
 เป็นลักษณะที่ควบคุมด้วยหลายยีน (PG)
     ที่มา : www.priory.com/ psych/mri2skiz.jpg
  Spina bifida
 ความผิดปกติจากการที่กระดูกที่หุ้มไขสันหลังไม่ปิด
 เป็นลักษณะที่ควบคุมด้วยหลายยีน (PG)
  ที่มา : www.paritaet.org/ asbh/wasist/wasist.htm
  Tay-Sachs disease, “O” variant
 การเกิดโรค Tay – Sachs ในคนที่ไม่ใช่ชาวยิว
 ความผิดปกติของยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกาย (AR)
    ที่มา : www.sciencemuseum.org.uk/. ../genes/232.asp

								
To top