Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Sızıntı Dergisi 328. Sayı

VIEWS: 204 PAGES: 52

Sızıntı dergisinin 328. sayısını içerir.

More Info
									        Mü’min, imanın iç dünyasında olu turdu u
   geni lik ve zenginlikle, kar ıla tı ı hemen herkesi kucaklar,
    onlara kâse kâse sevgi sunar ve efkatle ba rına basar;
Allah’a yakın olmanın bütün güzelliklerini rast geldi i herkese gösterir
    ve elinden geldi ince onların ruhlarına duyurmaya çalı ır.
                                            Allah
                                            Kar ısındaki
                                            Duru uyla
                                            Mü’min
               Mü’min; inanan, güvenen, emin bir gelece e    lukların hâsıl etti i/edece i stresleri, hafakanları.
               namzet olan, çevresine emniyet vaad eden     Zira o artık öyle bir huzurdadır ki, durdu u o muallâ
           ve iç içe farklılıkları bulunan özel konumlu bir âbi-   yer itibarıyla silinir gider dü ünce ve tasavvur dün-
           de insandır. O, bütün bir ömür boyu her i ini Allah    yasındaki bütün münasebetsizlikler ve pırıl pırıl bir
           tarafından görülüyor olma mülâhazasına ba lar ve     hâl alır kalb, ruh ve his dünyası. Aslında, her gün
           her zaman imrendiren bir incelik ve nezaket içinde    birkaç defa nâsezâ-nâbecâ ve yakı ıksız eylerden
           bulunur. Bu engin ve derin duyu ve duru uyla o,      arınan birinin ba ka türlü olması da dü ünülemez.
           halk kar ısında da Hak kar ısında da hep nazik,      ç dünyası ötelerden gelen mevhibelerle dopdolu,
           terbiyeli, hatırnaz ve incedir. Öyle ki, hayatıyla teh-  tavırları her zaman böyle bir zenginlik ve derinli e
           dit edilse, de i ik baskılara maruz kalsa ve iftiraya   ayarlı, yürüdü ü yol belli, hedefi hiçbir eyle beca-
           u rasa da, me ru müdafaanın dı ında herhangi bir     yi edilemeyecek ölçüde müteâl, inancı tastamam,
           kabalı a asla tenezzül etmez. Evet, o, Allah’a kul    nazarında büyükler hep büyük, küçükler efkatle
           olmanın benli inde hâsıl etti i zarafet ve derinlik-   koklanan birer gül ve de erler cetvelinde de her ey
           le bütün tavır ve davranı larında fevkalâde kibar,    yerli yerinde ise, yok demektir bu incelerden ince
           olabildi ine temkinli, dediklerinin-ettiklerinin far-   ruh yapısında en küçük bir yırtık ve sökük...
           kında, her konuda ciddî mi ciddî, aynı zamanda        Zaten o, mefkûresini ifade etmeyen her türlü
           rahat, mülâyim ve herkese sinesi açık müstesna bir    plan ve projeden, netice itibarıyla Allah’a götürme-
           insandır.                         yen da ınık dü üncelerden, la v u lehv sayılan dav-
             O, bir yandan, imanın iç dünyasında olu turdu-    ranı lardan ve bo lakırdı, bo mülâhazalardan uzak
            u geni lik ve zenginlikle kar ıla tı ı hemen herkesi  mı uzak; sükûtu fikir, konu ması zikir, zâhir ve bâtın
           kucaklar, onlara kâse kâse sevgi sunar ve efkatle     hâsseleriyle hep O’na kilitli, melekler kadar tevec-
           ba rına basar; Allah’a yakın olmanın bütün güzel-     cühü derin ve arı-duru, her zaman yüksek uçmaya
           liklerini rast geldi i herkese gösterir ve elinden gel-  hazır ve gerilimi ba döndürücü, fakat aynı zaman-
           di ince onların ruhlarına duyurmaya çalı ır; di er    da kendi plan ve projelerini gaye ölçüsünde öne
           yandan da, Hak’la kar ıla aca ı günün hülyalarıyla    çıkarmayacak kadar da yöneldi i Yüce Dergah’a
           yer yer sevinir, kendinden geçer, zaman zaman da     saygılı, gözleri hep ufuk ötesinde, himmeti da ları
   328/Mayıs 2006
           derin bir mehâbet hissiyle ürperir ve böyle bir müt-   delecek kadar yüce, hayatının gerçek deseni kabul
           hi bulu ma heyecanıyla râ eler ya amaya durur:      etti i inançlarını yedi cihana duyurma gayretiyle
           Görmez çevresindeki kin, nefret sisini-dumanını..     tam bir metafizik gerilim içinde, yaptı ı ve yapaca ı
           duymaz haset ve iftira fırtınalarının ruhuna çarpıp    i lerin gerektirdi i nezaketin de farkında kusursuz
           kırılan esinti ve dalgalarını.. ve bütün bu olumsuz-   bir basiret insanıdır.

158 2
www.sizinti.com.tr
   Yetirir o dapdaracık ömrünü hem dünyayı imar       de Yaratan’ın belirledi i çizgide kullanılmaları ga-
etmeye hem de ukbâyı peylemeye; bo una zayi          yesine ba lı olarak insana bah edilmi lerdir. Bu
etmez kendine ilk bah edilen mevhibelerin en kü-       itibarla, günahlar, hatalar, beden ve cismaniyetin
çü ünü ve me gul olmaz dünya ve öteler adına         güdümünde ya ama gibi baya ılıklar, bu ilk mev-
bir ey vaad etmeyen “mâlâyâniyât”la.. rahatlık-        hibelere kar ı öyle saygısızca eyler, öyle hıyanet ve
la ba ı layabilir kendine lütfedilenlerin bütününü      cinayetlerdir ki, bunların her biri eytanları sevin-
Hak rızası yolunda.. ba ı lar ve bir pulunun bo a       dirse de “mele-i a’lâ”nın sakinlerini utandıracaktır.
gitmemesi konusunda da olabildi ine titiz davranır.        Onun içindir ki, gönülden O’na inanmı her
Çalı ıp kazanırken hak ölçülerine ve haram-helâl       mü’min, O’nun bu ilk arma anlarını, daha sonra-
mülâhazalarına fevkalâde dikkat etti i gibi, edip ey-     ki lütuflarına erme adına önemli birer vesile bilir
ledi i i lerin birer ça layana dönü üp ötede Cennet      ve de erlendirir.. ve bunlarla gerçek kimli i olan
ırmaklarını olu turması için de her zaman rıza he-      Hakk’a kullu u, O’nun yakınlı ını ve O’nun ho -
defli, “i’lâ-yı kelimetullah” yörüngeli hareket eder,     nutlu unu elde etmeye çalı ır. Aksine, tam inana-
dikkatli ve hesaplı davranır; damlasını deryalara       madı ından dolayı ilk mevhibeleri görmeyen ve
çevirme yollarını ara tırır, zerre ile güne leri pey-     onları iman, mârifet ve muhabbet yolunda de er-
lemeye çalı ır ve bir ömür boyu gelip geçici eyleri      lendiremeyenler ikinci ve sermedî lütuflardan da
ebedîle tirmek için çırpınır durur.              mahrum kalırlar.
   Herkesi ve her eyi O’ndan dolayı sever, her         Aslında böyleleri, bütün bütün ahiret hayatlarını
zaman sevgi soluklar ve çevresinde sevgiden bir        ihmal ettikleri gibi, dünyada da hiçbir zaman tam
atmosfer olu turur. Ko ar a lamaları dindirir, âh u      mutlu olamazlar; inkâr kaynaklı bir sürü problem
vâhları keser, ızdıraplara panzehirler çalar ve gül-     altında hep inim inimdirler ve kat’iyen streslerden,
meye çevirir feryad u figanları.. hamd ü senâlara       hafakanlardan kurtulamazlar. Depresyonlar ya ar,
döndürür çaresiz sinelerden yükselen iniltileri..       cinnet nöbetleri geçirir, paranoyalarla kendi huzur-
rıdvan meltemleri hâline getirir etrafta esip duran      larını dinamitler ve öteki âlemlerin aydınlık bir ko-
alevden fırtınaları. Âlemin inlememesi için hep in-      ridoru sayılan bu güzel dünyayı kendileri hakkında
ler durur ve ba kalarının a lamaması için de göz-       Cehennem’e çevirirler.. evet bunlar, di er insanları
ya larını ceyhun eder. O kendine, ba kaları için bir     sevemez, hatta farklı mülâhazalarla kendilerinden
 ey ifade etme durumuna göre de er verir ve onun       ba ka herkesten nefret eder, nefret ettiklerinden
nazarında “ben” de il her zaman “biz” söz konusu-       nefret görür; her zaman hırsla kıvranır durur, um-
dur. Hodgâm de il di ergâmdır; beden insanı de il       duklarını elde edememenin inkisarıyla inler; ölüm
bir ruh ve mânâ eridir. Çi netmez kalbini cismine       korkusuyla tir tir titrer; daha çok ya ama arzusuyla
ve ruhunu da bedenine. Peygamberâne bir iffet ve       nelere nelere katlanır; çok defa bu karmakarı ık his-
ismet pe indedir. Me ru dairenin zevk ve lezzetleri-     lerle sıhhatlerini bozar ve zihnî te evvü lere girerler.
ni yeterli bulma mevzuunda öyle bir disiplin kahra-      Akı kara, karayı ak, iyiyi kötü, kötüyü iyi görmeye
manıdır ki, nefis ve cismaniyetle mücadelede irade-      ba larlar. Kendileri gibi dü ünmeyenleri dü man ve
sinin hakkını vererek –Allah’ın izniyle– bir hamlede     hain görür, sürekli hıyanet kâbuslarıyla yatar-kalkar
her engeli a ar ve gider ta ruhunun ufkuna ula ır.      ve vicdanlarındaki Cehennem zakkumundan dola-
   Böyle biri, iyilikleri ve güzellikleri temsilde, fena-  yı daha Cehennem’e gitmeden Cehennem ızdırap-
lıkları ve çirkinlikleri a makta öylesine ciddî, öyle-    larıyla kıvranır dururlar.
sine azimli ve öylesine kararlıdır ki, ihtimal bu tav-      Hakikî mü’mine gelince o, Allah’ın kendisine
rıyla o çok defa meleklerle atba ı hâle gelmekte ve      lütfetti i her eyi yedi, yetmi ve yedi yüz veren ba-
bir kere daha onlara “Sübhâneke lâ ilme lenâ illâ        aklara çevirir.. bunları O’na yükselmenin merdi-
mâ allemtenâ” dedirtmektedir. Zira o, ilk mevhibe       venleri hâline getirir, Hak ho nutlu una (rıza ufku)
olarak Hakk’ın lütfetti i eylerin hiçbirini yaratılı     ula mada birer rampa gibi kullanır.. ve yürür Cen-
gayesine (mâ hulika leh) aykırı kullanmamı ve her       net mirasçılarıyla beraber in irahla tüllenen akıbe-
zaman emanette emin bir emanetçi gibi davranmı -       tine do ru...
tır; Allah da onu maiyyetiyle ereflendirmi tir.                               SIZINTI
                                                                    328/Mayıs 2006
   Evet, her fert için vücud bir emanet, onun yük-
sek insanî de erlerle donanımı ayrı bir emanet;         Dipnot
                               1. Meleklerin, “Sübhansın ya Rab! Senin bize bildirdi inden ba -
Cennet arzusu ve oraya girebilme istidadı, yöntemi,
                                 ka ne bilebiliriz ki? Her eyi hakkıyla bilen, her eyi hikmetle
daha ötesinde Hak cemâlini mü âhede edebilme           yapan Sensin.” mealindeki sözlerine i aret edilmektedir. (Baka-
kabiliyeti apayrı birer emanettir.. ve bunların hepsi      ra sûresi, 2/32)

                                                                   3 159
                                                                  www.sizinti.com.tr
                   efkatle gürleyen bir sine, Cenâb-ı Hakk’ın rahmâniyet ve rahîmiyetinin
                  gölgesinde sürekli bir enginlik sergiler, hep incelerden ince davranır ve
                      dâima içten hareket eder. Her zaman sevgi yolunda yürür;
                        yol boyu hayır ve ihsan duygularıyla köpürür durur.
                                     Salih eref Duran               Gö ün engin mavilikleri      kâinatı hallac edebilecek ilim gibi  bu balonlar, âdeta uçabilen araç-
               insana hürriyeti ve haya-     bir nimet vermi tir.          ların müjdecisiydi. Ve tarihler
           tın güzelli ini hatırlatır. Rûhen       nsano lu tarih boyunca çe-    Aralık 1903'ü gösterirken Orville
           huzursuz oldu unuz zamanlarda       itli uçma deneyimlerine girmi -    ve Wilbur Wright karde ler yap-
           etrafınızdaki en yüksek tepeye      tir. Hezarfen Ahmet Çelebi,      tıkları uçakla uçmayı ba arıyorlar-
           çıkarak, kollarınızı ku ların ka-     1630'lu yıllarda yaptı ı ince he-   dı. Aradan geçen zaman zarfında
           natları gibi açın ve bir a a ılara,    saplamalarla, lodoslu bir havada
                                                    uçma konusunda çok mesafeler
           bir de semaya uçan ku lara bakın.     ku kanatlarına benzer bir kanat
                                                    alındı, hattâ insano lu Ay’a git-
           Sonra gözlerinizi kapatın ve ku-     takıp kendini bo lu a bırakıyor ve
           la ınızı rüzgârın sesine vererek     bir süre uçtuktan sonra Üsküdar'-
           bir müddet öylece kalın… Ku lar      da Do ancılar olarak bilinen yere
           gibi hafif hissedeceksiniz kendi-     inmeyi ba arıyordu. Bu uçu ona,
           nizi. Belki de psikolojik tahlil ge-   ‘uçan ilk adam’ unvanını kazandı-
           rektirecek bu durum, insanların      rıyordu. Hezarfen Ahmet Çelebi,
           yüksek da larda kendilerini daha     kendinden yüzyıllar önce ya amı
           hür hissetmelerini açıklayacaktır.     mam Cevheri'nin ba arısızlık-
           'Ku lar gibi', 'ku kanadı kadar hafif',  la neticelenen deneyi üzerinde
           'mutluluktan uçmak' gibi tâbirler-    uzun süre dü ünmü ve onun
           den, insano lunun uçma iste i ve     açtı ı yoldan uçmayı ba armı tır.
           merakını anlayabiliriz.          Hezarfen Ahmet Çelebi özellikle
                                hava akımları ve ku ların uçu unu
             Her ey hayalle ba lar         inceleyerek, çalı malarını geli tir-
             Yerçekiminin prangalı varlık-     mi tir.
           ları olarak, bu vücut yapımızla        Fransız Montgolfier karde -
   328/Mayıs 2006
           uçmamız imkânsız. Yaratıcı'mız      lerin icat ettikleri balon, Kasım
           bize uçmaya elveri li bir vücut      1783'te ba arıyla uçu yapabilen
           yapısı ve kanat vermemi ; bunun      ilk âlet olarak bilinir. Havadan
           yerine akıl, hayal gücü ve merakla    daha hafif gazlarla doldurulmu


160 4
www.sizinti.com.tr
meyi ba ardı, Mars yüzeyinde in-   mesinde rol alan sinir sistemi ve
celemeler yapıldı.          beyin de ihsan edilmi tir. Ku -
  Bütün bunlara ba langıçta il-   lardan ilhamla uçu teknolojisine
ham kaynaklı ı yapan ku ların ya-   ne gibi yenilikler getirebiliriz?
pısındaki mükemmellik ve uçma     Bu sorunun cevabını sa lıklı bir
kabiliyeti de i ik yönleriyle anla-  temele oturtmak için evvelâ ku -
 ıldıkça, daha yolun ba ında oldu-  lardaki harika vücut ve kanat me-
 umuz anla ılıyor.          kanizmasını teferruatıyla ortaya
                   koymamız gerekmektedir. Bir ku
  Esnek ve hareketli kanatlar    gövdesindeki hareket ve manevra
  Yapılan ara tırmalara göre,    kabiliyetini kontrolde vazife veril-
uçu teknolojisi bakımından bö-    mi milyonlarca sinir hücresinin
cek ve ku lara göre çok geriler-   hususî bir programla i letilmesini,
de oldu umuz anla ılmaktadır.     insan yapımı uçaklarda yakalama-
                                       sâbit bir gövdenin manevra zen-
Uçak kanatları, ku ların aksine,   mız imkânsız görünebilir. Ancak
                                       ginli i, belli ölçülerde esneklik ve
havadayken de yerdeyken de aynı                       harekete sahip kanatlarla sa lana-
görünüme sahiptir. Birçok farklı                       maz mı?
model uçakta kanatlar, vücuttan
daha geni oldu u gibi, kolay bü-      Morphing kanatlar          Duruma göre ekil de i ti-
külmemesi için belirli bir sertli e   ara tırması aslında bir         rebilen kanatlar
sahiptir. Uçak kanatlarının sâbit                        1990'lardan beri NASA'da
                     sistem çalı masıdır ve
olması, uça ın kontrol edilmesi-                       uçakların yüzeyi ve kanat geo-
                    hava akımlarındaki her
ni mümkün kıldı ından, pilotlar                       metrisi üzerine çalı malar yo un
                     de i ikli i algılayabi-
için bir emniyet faktörüdür. Zîrâ                      bir ekilde devam etmektedir. Bu
bu teknik özelliklerde tasarlan-     len sensörler (alıcılar);
                                       ara tırmalar meyvesini vermi ve
mı uçaklarda sa lamlık açısından     alınan verilerin de er-
                                       son yıllarda geli mi uçaklarda
bu durum gereklidir. Ku lara ise,     lendirildi i ve gerekli
                                       kullanılabilecek ekil de i tire-
esnek kanatların manevralarını ve    cevabın olu turuldu u        bilen yeni kanatlar (Morphing
hareket kabiliyetlerini kaldırabi-     bir bilgisayar paneli;      Wings) üretilmi tir. ‘Morphing’
lecek mükemmel bir mimarîye       yüzeyi de i ebilen ka-       uçaklar üzerindeki çalı maların ve
sahip vücutla birlikte, bu manev-    nat ve kuyruk sistemin-       yeni uçak tasarımlarının tahminen
raların koordineli olarak yürütül-   den ibarettir. Bu sistem       2023 yılında bitece i belirtilmek-
                    uçaklarda kullanılabile-       tedir. Eski uçak kanatlarına kıya-
                    cek kıvama geldi inde        sen daha esnek olan yeni dizaynın
                    ku ların uçu tekni ine        ekli ve yüzey yapıları, içine konan
                     bir adım daha yakla -        kontrol algoritmalarıyla kumanda
                        mı olaca ız.         panelinden yeniden düzenlene-
                                       bilecek ve uçakta uçma artlarına
                                       göre de i iklikler yapılabilecek-
                                       tir. Mevcut hâliyle bile 'Morphing
                                       Wings' mekanizması, girift bir i le-
                                       yi e ve kontrol sistemine sahiptir.
                                       Yapılmaya çalı ılan ey, mevcut
                                       uçak kanatlarının uçu artlarına
                                       uygun, gerekli de i iklikleri yapa-
                                                             328/Mayıs 2006
                                       bilir hâle getirilmesidir. Halbuki
                                       insano lunun yapmaya çalı tı ı
                                       bu kanat mimarisi, ku ların ka-
                                       natlarına yaratılı tan konmu ve

                                                          161 5
                                                           ??
                                                          www.sizinti.com.tr
                           binlerce yıldır hatasız ekilde kul-   hendislerin en büyük hedefi, uçu
                           lanılmaktadır. Kanat ve kuyruklar-    artlarına göre kanat yapısını de-
                           daki tüylerin köklerindeki hücre-     i tirebilen yeni uçaklar yapabil-
                           lerle ba lantılı nöronlar vasıtasıyla  mektir. ‘Morphing’ özelli i ile in a
                           uçu esnasında her türlü hava de-     edilecek yolcu uçaklarında yakıt
                            i ikli i ku ların beyinlerine yer-   tasarrufu ve sürati artırma da ilâve
                           le tirilen kontrol algoritmalarına    bir hedeftir.
                           iletilmektedir. Merkezî sinir sis-      Uçu özelli i bakımından ku
                           teminde i lenen bu hava durumu      ve uçaklardaki en bariz fark; de-
                           bilgileri de erlendirildikten sonra    i ken hava akımlarının, bu iki
                           kaslara gönderilen cevabî emirler-    sistemde zıt tesirlere sebebiyet
                           le kuyruk ve kanatlar yönlendiri-    vermesidir. Böcek ve ku larda tür-
                           lir. ekil de i tirebilen hareketli    bülanslı (çalkantılı), hava, verimli
                           uçak kanatları, hakikatte ku ların    uçmada pozitif bir faktör iken;
                           ömürleri boyunca hiç farkında      uçaklarda büyük tehlikeler olu -
                           olmadan ve zorlanmadan sevk-i      turmaktadır. Uçakla seyahat esna-
                           ilâhîyle yaptıkları kanat hareketle-   sında türbülansa girildi inde mey-
                           rinin basit bir taklididir.       dana gelen korkutucu sarsıntılar,
                              Yırtıcı ku lardan ‘do an’, avlan-  insanların yüre ini a zına getirir.
                           ma sırasında kanatlarını vücuduna    Çünkü türbülans, havanın kanat-
                           âdeta yapı tırır. Ses altı hızda uçan  lara uyguladı ı sürtünme kuvve-
                           uçaklarda kanatlar gövdeden dik     tini artırır, neticede sâbit kanadın
                           olarak dı a do ru uzanır. Ses üstü    kaldırma kapasitesinin azalmasına
                           hızda uçan uçaklarda ise, kanatlar    sebep olur. Böcek ve ku ların ka-
                           üçgen eklinde ve gövdeye yapı ık     natları Sonsuz lim ve Kudret Sa-
                           tır. Bunun sebebi, ses üstü hızda    hibi tarafından öyle bir mimarîde
                           ortaya çıkan ok dalgalarının uçak    yaratılmı tır ki, kanatlarda türbü-
                           kanat ve gövdesine temas etme-      lanslı akı bizzat meydana getiri-
                           mesidir. Çünkü ok dalgalarında      lir; bu sâyede hem kaldırma kuv-
                           akı kanın fizikî özellikleri anî ve   veti ve manevra kabiliyeti artırılır,
           Uçak kanatlarının sâbit
                           büyük de i iklik gösterdi i için     hem de hava sürtünmesi azaltılır.
           olması, kontrol edilmeyi
                           zararlı olabilmektedir. Do an ve     Morphing kanatlar ara tırması
           mümkün kıldı ından pilot-                        aslında bir sistem çalı masıdır ve
                           atmaca gibi avcı ku lar, normal
           lar için bir emniyet faktörü-                      hava akımlarındaki her de i ikli i
                           uçu larda kanatlarını açarlar. Da-
           dür. Zîrâ bu teknik özellik-  lı yaptıklarında ise, hızlarını daha   algılayabilen sensörler (alıcılar);
           lerde tasarlanmı uçaklarda   da artırmak ve havaya kar ı diren-    alınan verilerin de erlendirildi i
           sa lamlık açısından bu     ci en aza indirmek için, kanatla-    ve gerekli cevabın olu turuldu u
           durum gereklidir. Ku lara    rını toplarlar. Yırtıcı ku lar deniz   bir bilgisayar paneli; yüzeyi de i-
           ise esnek kanatların ma-    üstünde süzülürken kanatlarını      ebilen kanat ve kuyruk sistemin-
           nevralarını ve hareket ka-   dı arı do ru tamamen geni letir.     den ibarettir. Bu sistem uçaklarda
           biliyetlerini kaldırabilecek     Ku ların duyu sinirleri vasıta-   kullanılabilecek kıvama geldi inde
           mükemmel bir mimarîye      sıyla alınan havaya ait fizikî özel-   ku ların uçu tekni ine bir adım
                           likler beyne gönderilmekte, ku      daha yakla mı olaca ız.
           sahip vücutla birlikte, bu
                                                         @ ssduran@sizinti.com.tr
           manevraların   koordineli  beyninde mu’cizevî bir süratle
                                                 Kaynaklar
                           de erlendirilen bu bilgilere göre
   328/Mayıs 2006
           olarak yürütülmesinde rol                        - Steven Ashley (2005): Flying on flexible
                           geli tirilen cevaplar, ku un kanadı    wings. Scientific American. January Is-
           alan beyin ve sinir sistemi                        sue.
                           üzerindeki hava direncini azalt-
           de ihsan edilmi tir.                           - Scientifik Amerikan-Ocak 2005 (flaying
                           makta, uçu u kolayla tırmakta,       On Flexible Wings)
                           performansı artırmaktadır. Mü-      - Müslüman lim Öncüleri Ansiklopedisi

162 6
www.sizinti.com.tr
                           Zafer htiyar


     Bir devletin, bir askerî birli in, resmî veya gayri- mi ve sarı ını kılıcına ba layarak kafilenin önüne geç-
     resmî bir kurulu un sembolü olarak tarif edilen mi tir.
bayraklar, her zaman önemli mânâlar ta ımı ve hiçbir       Peygamberimiz (sas), hicretin yedinci ayında sefere
bayrak asla rastgele ekil ve renklerden meydana geti- gönderdi i Hz. Hamza (ra) komutasındaki birli e bir
rilmemi tir.                         bayrak vermi ti. Efendimiz’in (sas) bizzat bir mızra-
   Bayraklar, bir milletin varlı ının ve ba ımsızlı ının   ın ucuna beyaz bir bez ba layarak askerlerden Ebu
sembolüdür; bu yüzden atlas veya ipek gibi de erli Mersed’e teslim etti i, Livaü’l-Beyda ismiyle anılan bu
kuma lardan yapılmakla de il, ta ıdı ı mânâ ile de er ilk bayrak, Hayber gazasına kadar kullanılmı tır. Hay-
kazanır. Tarih boyunca bayra ı yere dü ürmemek ve ber’den sonra ise, bunun yerini ‘raye’ denen siyah bir
dü mana bırakmamak için nice yi it, sava meydan- bayrak almı tır. Bunun yanı sıra Hz. Muhammed (sas)
larında hiç tereddüt etmeden canını seve seve feda et- zamanında beyaz, sarı, siyah, kırmızı renklerde çe itli
mi tir.                            bayrakların kullanıldı ı, ‘karaku ’ mânâsına gelen ‘ukâb’
   lk zamanlarda bayrak yerine genellikle madenden isimli siyah bayra ın Hz. Ai e’nin (ra) kaftanından ya-
veya sert bir maddeden yapılmı alemler kullanıl- pıldı ı kaynaklarda belirtilmi tir.
mı tır. Kuma bayrakların kullanılması Orta Ça ’da        Dört Halife devri, Emeviler, Abbasiler ve Endü-
ba lamı tır. Divân-ı Lûgâti’t-Türk’te                     lüs Emevileri zamanlarında da çe itli
‘batrak’ eklinde yazılan ‘bayrak’ keli- Türklerin tarihteki en renk ve ekillerde bayraklar kullanıl-
mesi, ‘sava larda kullanılan ve ucuna bir
                        uzun ömürlü devleti Os- makla birlikte, Emeviler daha ziyade
ipek parçası takılan mızrak’ olarak açık-                   beyaz; Abbasiler ise siyah bayrak kul-
lanmaktadır. Aynı eserdeki bir man-
                        manlı’nın ilk bayra ı, lanmı tır.
zûmede ise kelime, ‘bayrak’ eklinde Anadolu Selçuklu Dev-
kullanılmakta ve kelimenin O uzlar leti hükümdârı tarafın-             Türk tarihinde bayrak
arasında böyle telâffuz edildi i yazıl- dan Osman Gazi’ye ba-           Göçebe hayat süren Türk top-
maktadır.                    ımsızlık alâmeti olarak    luluklarında hükümdârların, yaban
                        gönderilmi olan beyaz öküzü veya at kuyru undan yapılan
   slâm tarihinde bayrak
                        bayraktır. Osmanlı’da ‘tu ’ isimli bayrak ve semboller kul-
   slâm tarihinde Hz. Peygamber’in                     landıkları bilinmektedir. Avrupa Hun
(sas) ilk defa Medine’ye girerken bay-
                        16. yüzyılın sonlarına Devleti Hükümdârı Atillâ’nın, üze-
rak (livâ) kullandı ı bilinmektedir. kadar farklı renklerde rinden geçti i kimselere zenginlik ve
                                                                328/Mayıs 2006
Hicret kafilesi Medine’ye yakla tı ın- bayraklar kullanılmak- mutluluk getirece ine inanılan hüma
da Büreyde bin Huseyb el-Eslemi, la birlikte padi ahlara ku unun resmedildi i bir bayra ının
Resûlullah’a (sas); “Medine’ye yanında mahsus olan bayrak, bulundu u eski bir kaynakta zikredil-
bir livâ olmadan girmeni istemem.” de- beyaz idi.               mektedir.


                                                               7 163
                                                             www.sizinti.com.tr
                                            manlı’nın ilk bayra ı, Anadolu Selçuklu Devleti hü-
                                            kümdârı tarafından Osman Gazi’ye ba ımsızlık
                                            alâmeti olarak gönderilmi olan beyaz bayraktır. Os-
                                            manlı’da 16. yüzyılın sonlarına kadar farklı renklerde
                                            bayraklar kullanılmakla birlikte padi ahlara mahsus
                                            olan bayrak, beyaz idi. stanbul’un fethinde Ulubatlı
                                            Hasan’ın surlara dikti i, Kemalpa azâde’nin ifade-
                                            siyle ‘Sultan-ı âlemin ak alemi’ de beyaz bir bayraktı. Ya-
                                            vuz Sultan Selim Han’ın Çaldıran (1514) ve Mısır
                                            seferlerinde, ota ının önüne hâkimiyet alâmeti olan
                                            beyaz ve kırmızı bayraklar dikilmi tir.
                                               Bugün Topkapı Sarayı’nda, Mukaddes Emanet-
                                             ler Dairesi’nde bulunan, Peygamber Efendimiz’e
                                            (sas) ait Sancak-ı erif, Yavuz Sultan Selim zamanında
                                            Osmanlılara geçmi tir. Bu Sancak-ı erif’i padi ahlar
                                            seferlerde beraberlerinde götürürlerdi. Halifelik alâ-
                                            metlerinden biri olan Sancak-ı erif, isyanlarda padi-
                                             ahın emriyle çıkarılır ve millet, asilere kar ı Sancak-ı
                                             erif’in altında toplanmaya ça rılırdı.
                                              Daha çok denizcilerin kullandı ı ye il bayrak;
                                            Fatih’in gemisinde, Barbaros Hayrettin Pa a ve
                                            Uluç Ali Reis’in donanmalarında yer almı ve Sul-
                                            tan 1. Mahmud Han (1730-1754) devrinde donanma-
                                            nın resmî bayra ı kabul edilmi tir.
                                              Osmanlılarda hükümdâr, veliaht, kumandanlar ve
                                            donanma için ayrı ayrı bayraklar oldu u gibi, esnaf ku-
                                            rulu larının, seyyidlerin, tarikatların da ayrı ayrı bay-
                                            rakları vardı. Bu dönemde dinî törenlerde bayrak kul-
                                            lanılması, tekke ve türbelere hususî bayraklar asılması
                                            da âdet olmu tu. Beyaz bayrak, tarihin her devrinde
                                            sava larda teslim olma mânâsına gelmi tir.
                                              Osmanlılar, ço unlukla üç hilâlli ye il ve kırmızı
               Osmanlılar tarafından yeniden yaptırılan Sancak-ı erif.  bayra ı kullanmı tır. Bir hilâl ve sekiz kö eli yıldız
              lk Müslüman Türk Devleti kabul edilen Karahan-       bulunan kırmızı bayrak, ilk defa 1793’te III. Selim
           lılar’ın al bayraklarında, dokuz tu resminin bulundu-      Han döneminde devletin resmî bayra ı olarak kabul
            u bilinmektedir. Gazneliler ise, önceleri beyaz hilâl     edilmi tir. Sultan Abdülmecid zamanında yıldızın
           ile hüma ku unun resmedildi i ye il bayrakları; daha       be kö eli olması kararla tırılmı (1842)
           sonraları ise, Abbasi halifeli inin me ru mümessili ol-     ve Osmanlı bayra ının ekli
           duklarını gösteren siyah bayrakları kullanmı tır. Bü-      kesinle mi tir. Osmanlı’nın
           yük Selçuklular, ilk yıllarında beyaz çift kartal sembolü    son döneminde ekillenmi
           ve siyah çizgili gerilmi yay ve ok resmi olan mavi bir      olan bu bayrak, Cumhuriyet
           bayra ı kullanmı larsa da, sonraları onlar da Abbasi-      döneminde de kullanılmı -
           lerin tesirinde kalarak siyah bayraklar kullanmı lardır.     tır. 22 Ekim 1925’te Sancak
           Malazgirt Sava ı’nda Alparslan’ın, üzerinde Kelime-i       Tâlimâtnâmesi ile bayra ımı-
            ehadet yazılı büyük bir sanca ının bulundu u bi-        zın kesin ekli belirlenmi ;
           linmektedir. Anadolu Selçukluları da siyah bayra ın       29 Mayıs 1936’da ise, 2994
           yanı sıra, al bayraklar da kullanmı lardır. Haçlılardan     numaralı Türk Bayra ı Kanu-
   328/Mayıs 2006
           Kudüs’ü geri alan Selahaddin-i Eyyübi’nin bayra ı        nu’yla bayra ımız bugünkü
           sarıydı ve üzerine Avrupalılar tarafından slâm’ın sem-      hâlini almı tır.
           bolü olarak kabul edilen hilâl resmedilmi ti.
             Türklerin tarihteki en uzun ömürlü devleti Os-         Sancak-ı erif’in muhafaza edildi i
                                                 gümü sandık.

164 8
www.sizinti.com.tr
   Bayraklardaki renk ve semboller neyi ifade eder?
  Bayraklar üzerindeki ekil, renk ve semboller; mil-     Bazı kaynaklarda bayra ımızdaki yıldızın Pey-
letlerin inançlarını, dü üncelerini ve hafızalarında de-    gamber Efendimiz’i (sas) sembolize etti i yorumu
rin izler bırakan hatıralarını yansıtır. Almanya, Belçika,
                                da yapılmı tır. Buna delil olarak Necm Sûresi’n-
Hollanda, talya gibi bazı Avrupa devletlerinin bayrak-
ları üç renklidir. Bu bayraklarda üç renk kullanılma-     de üzerine yemin edilen Yıldız’ın, Hz. Peygam-
sı, teslis inancını sembolize etmektedir. Bunun yanı      ber (sas) oldu u, yine smail Hakkı Bursevî’nin
sıra Danimarka, Finlandiya, sveç, Norveç, sviçre,       “Ruhu’l-Beyân” adlı tefsirinde Cebrail’in (as)
Yunanistan gibi bazı devletler de bayraklarında Hris-     ya ı ile alâkalı bir mevzuda, Cebrail’in: “Ben u
tiyanlı ın sembolü olan haça yer vermi lerdir. ngiliz     yetmi bin senede bir parlayan yıldızın binlerce
bayra ındaki birbirine kayna mı üç haç ekli, ngil-       defa parladı ına ahit oldum.” dedi i, Peygam-
tere, skoçya ve rlanda’nın birle ik vaziyetine i aret-
                                berimiz’in de (sas); “o yıldızın kendisi oldu unu”
tir. Bayraklardaki renklerin de milletler için önemli
mânâları vardır. Meselâ, Fransa; ihtilâlden sonra bay-           söyledi i rivayet edilmektedir. Bu
ra ının renklerini belirlerken krallık                    bilgilerden yola çıkarak bayra ı-
zamanından beyazı, ihtilâlden                         mızdaki hilâl ve yıldızın aslında bir
kırmızıyı ve Paris’in eski alâmeti                       noktada Kelime-i Tevhid’i anlat-
olarak maviyi almı ve üç renkli                         tı ı yorumu yapılabilir.
Fransız bayra ını olu turmu tur.
ABD’nin bayra ındaki elli yıldız,
Amerika’yı olu turan eyalet sayı-                           bizden aldılar. Bizim bayra ımızı sev-
sını ifade etmektedir. Eski SSCB                            dikleri, bir kısmı da bizim bayra ımız
bayra ında, kızıl zemin üzerinde-                         altında uzun seneler mes’ud ya adıkları,
ki orak, çiftçileri; çekiç ise, i çileri            ona alı tıkları, onu unutamadıkları için böyle yaptılar, bay-
sembolize eder. Japonların, üzerinde kırmızı güne      raklarına bizim bayrak renklerimizi, bizim ay yıldızımızı
bulunan beyaz bayrakları, Japon Budizmi’ndeki ilâh      i lediler.’
anlayı ını sembolize etmektedir. srail bayra ındaki altı     Küçük kız sevinçle:
kö eli yıldız (Mühr-i Süleyman) ile, Kore bayra ında-      ‘Sahi mi?’ diye sordu. Ona, anlayabilece i bir dille haki-
ki bir dâire içinde bulunan iç içe iki “S” de bu devletler  kati anlattım. Yanıma boynu bükük gelmi ti. Yanımdan ba ı
için dinî bir mânâ ta ır. Kezâ, Eski Çin bayra ındaki    havada, gözleri nurlu ve sevinçle uzakla tı.”
ejderha resmi de Çin’deki an’anevî kültürün izlerini       Banarlı bu tabloyu anlattıktan sonra “Esâsen beni
yansıtır. Suudi Arabistan bayra ındaki ‘Kelime-i Tevhid’   dü ündüren nokta, çocu un felsefesinde idi.” diyerek: “Ne-
ile ran bayra ındaki ‘Allah’ lâfzı da, inancın bayrakta   den öbür türlü sormamı tı? Neden, bu milletler, bayrakları-
sembolize edildi ine birer örnektir.             nı bizden mi aldılar diyememi ti?” sorularını soruyor ve
                               cevabını; “Bu durum tarihimizi bilmemekten ve üç kıtaya
  Hilâl ve yıldız hangi mânâları ta ımaktadır?       hükmetmi Osmanlı’nın büyüklü ünü idrak edememekten
        Nihat Sami Banarlı pek çok ülke-       kaynaklansa gerektir.” eklinde açıklıyor.
        nin bayra ında yer alan hilâl-yıldız       Hilâl ve yıldızın mânâsına gelince; ‘haç’ nasıl Hris-
         sembolü ile alakalı dü ündürücü bir     tiyanlı ın sembolü olmu sa; ‘hilâl’ de tarih boyunca s-
         hatırasını öyle nakletmektedir:       lâm’ın, Tevhid inancının ve Müslüman toplumlarının
           “Küçük ve sevimli mektepli bir kız,   sembolü olagelmi tir. Haçlı seferlerinin di er adı Hi-
         elinde bir ansiklopedinin renkli bayrak  lâl-Salîb (Haç) mücadelesidir ki, Tevhid-Teslis müca-
          tablosuyla yanıma geldi. Soraca ı sua-  delesi mânâsındadır. (‘Hilâl’ kelimesi ile ‘Allah’ lâfzı Arapça’da
          lin heyecanı gözlerindeydi.        aynı harflerden olu makta ve bu yüzden de ebced hesabında kar ılıkla-
            Küçücük eliyle tablosundaki eski   rı 66’ya tekabül etmektedir.)
          Mısır, yeni Pakistan, Tunus, Cezayir,    Yıldız, çok eskiden beri birçok toplum tarafından
          Moritanya, Berke, Cohor bayraklarını   kullanılan bir sembol olmakla birlikte, Türk bayra ına
                                                                     328/Mayıs 2006
         gösterdi:                  Osmanlı’nın son döneminde girmi tir.
           ‘Bu bayraklarda niçin bizim ay yıl-    Bayra ımızın rengi de ‘Bayrakları bayrak yapan üs-
         dızımız var? Biz bayra ımızı onlardan    tündeki kandır!’ mısraında ifade edildi i gibi, ehitle-
         mı aldık?’ diye sordu.           rimizin kanlarını sembolize etmektedir. ‘Al’, Türk
           ‘Hayır!’ dedim; ‘Onlar, bayraklarını  milleti için âdeta millî bir renk olmu tur. Özellikle

                                                                    9 165
                                                                   www.sizinti.com.tr
           Osmanlılar kırmızıyı hânedan rengi
           kabul etmi lerdir. Buna ba lı olarak
           padi ahın yorganı, çar afı, yastı ı hep
           al olurdu. Padi ah kızları da kırmızı
           gelinlik giyerlerdi. Halk arasında da
           al gelinlik yaygın olarak kullanılmı tır
           ki, Arif Nihat Asya ‘Bayrak’ iirinde
           bunu ‘Kız karde imin gelinli i, ehidimin
           son örtüsü’ eklinde ifade etmi tir. Gü-
           nümüzde de gelinlerin duvaklarının
           kırmızı olu u, hep bu rengin millî bir
           karakter ta ımasındandır.
             Bayrak tarih boyunca toplanmanın,
           bir araya gelmenin, birlik olmanın alâ-
           meti olmu tur. Öyle ki birçok küçük
           topluluk, ayrı ayrı soy ve kabile kendi
           ba ına bir de er ifade etmezken, bir
           bayrak veya sancak altında toplanıp
           birlikte hareket ettiklerinde, sineleri
           tek yürek olarak atmı ve büyük toplu-
           luklara galebe çalmı lardır. Nice küçük
           topluluk; aileden kabileye, kabileden
           boya, boydan devlete ve devletten de
           medeniyete hep bayra ın toplayıcılı ı
           altında ula mı tır.
             Hz. Muhammed’in (sas) Medine’ye
           giri lerinde; Alparslan’ın Malazgirt’ten
           Anadolu’ya geçi lerinde; Osman Gazi-
           ’nin Bursa’ya yürüyü ünde bayra ı a-
           hit tutmaları tarihe kayıt dü ülmü tür.
             Bayra ın ifade etti i mânâda bulu -
           mak bizim kültürümüzde önemlidir.
           O açılıp yola koyulundu unda millet
           olarak hep onun pe ine dü mü üz.
           Hattâ “Allah milletimizi vatansız, vata-
           nımızı bayraksız bırakmasın.” sözleriyle
           bayra ı dualarımıza da nak etmi iz.
           Nice ya ız delikanlıyı onun ufuklarda
           dalgalanması u runa ehit vermi iz.
           Bu hâl, bizim kanımıza öylesine i le-
           mi tir ki; kıyamet kopup bütün insan-
           ların tekrar diriltilece i mah er yerinde
           Hz. Muhammed’in (sas) sanca ı altında
           toplanmak dilimize ve yüre imize pe-
           lesenk olmu tur.
                         @ zihtiyar@sizinti.com.tr
             Kaynaklar
           -  slâm Ansiklopedisi, D.V. Yay, st, 1994.
   328/Mayıs 2006
           -  slâm Ansiklopedisi, ‘Bayrak’ mad, MEB Yay, st,
             1977
           -  Fevzi Kurto lu, Türk Bayra ı ve Ay Yıldız, TTK
             Yay, Ank, 1992.
           -  Nihat Sami Banarlı, Tarih ve Tasavvuf Sohbetleri,
             Kubbealtı Ne , st, 1984.


166 10
www.sizinti.com.tr
      Mazlumların, ma durların mâruz kaldıkları sıkıntıları gö üsleme ve bir anne
    içtenli iyle onların üzerine titreme de diyebilece imiz ‘ efkat’, herkese ve her eye
  kar ı duyulan kar ılıksız sevgi ve alâka olması itibarıyla, ilâhî ahlâkın farklı bir tecellîsi,
       göktekilerin sesi-solu u ve bütün annelerin sımsıcak nefesinin de
                            ayrı bir unvanıdır.
          Prof. Dr. Ömer Arifa ao lu

     Tıp fakültesinde ö renciyken,     beyin, ancak dört dakika oksijensiz ka-    olmamı , hem de kalb daha fazla çalı ıp
     acil serviste ve yo un bakım üni-   labilmektedir. Buna tıp dilinde iskemi adı   yorulmamı olur. Kan akımının düzen-
telerinde nöbet tuttu um günlerin birin-    verilir. Kan vasıtasıyla, insan vücudun-    lenmesi iki safhada gerçekle tirilir.
de, ak am vakti orta ya larda bir teyze,    daki yakla ık 100 trilyon hücrenin her bi-      1- Hızlı düzenleme: Kan akımının
baygın vaziyette acil servise getirilmi ti.  rinin 10-20 mikron yakınına kadar besin    ihtiyaca göre hızlı (saniyeler veya da-
Ona refakat eden kızları ise, annelerinin   maddeleri ve oksijen götürülür; bu ekil-    kikalar içinde) ekilde artırılıp azaltıldı ı
ölme ihtimali sebebiyle a ırı endi e için-   de kana e ine az rastlanır bir postacılık   durumlarda söz konusudur. Meselâ,
deydiler; doktorlardan annelerine hemen    vazifesi yaptırılır. Beden sarayımızda i -   egzersiz sırasında kaslar ve kalb a ırı
müdahale edilmesini istiyorlardı.       lettirilen birçok otomatik mekanizma ile    çalı tı ından, ihtiyaç duyulan oksijen
   Kalb krizine (enfarktüs) ba lı olarak   organlarımıza sevk edilecek kan miktarı    ve besin dolayısıyla kan miktarı artar.
kalbi duran hastaya hemen müdahale       düzenlenir. Böylece vazifelerini yerine    A ırı çalı an dokularda damarları geni -
edildi. Kalb masajı ve elektrik okuyla     getirmek için çalı an organların kansız    letmekle vazifeli bazı maddeler salınır.
hastanın kalbinin tekrar çalı masına ve-    ve oksijensiz kalmaları önlenir.        Ayrıca dokudaki besin maddeleri ve
sile olundu. Annelerinin tekrar ayılması                           oksijen de tükendi i için, damarlar ge-
ve konu maya ba laması üzerine hasta-        Kan akımının düzenlenmesinde rol     ni lemek mecburiyetinde kalır. Neticede
nın kızları da doktorlara te ekkür ettiler.     verilen mekanizmalar           dokuya akan kan miktarı artırılır. Bir do-
Hastanın tamamen iyile ti i dü ünülü-        Organların kan akımları, çalı ma yo-   kuda yeterli oksijen varsa (veya dokuya
yordu ki, gecenin ilerleyen saatlerinde     unluklarına ba lı olarak ihtiyaçlarına    giden oksijen, ihtiyaçtan fazlaysa) aza-
anî bir kalb krizi daha meydana geldi ve    göre artırılıp, azaltılarak düzenlenir. E er  mî tasarruf prensibi i letilerek damarlar
bütün gayretlere ra men hasta kurtarıla-    organ daha az kan ile idare edebilecek-    daraltılır ve kan vücudun ihtiyacı olan
madı. lk geldiklerinde son derece gergin    se, içinden geçen kan akımı azaltılır,     di er organlara sevk edilir. Organ tek-
olan iki evlât ise, iyile ti ini dü ündükle-  böylece bir taraftan di er organlara daha   rar a ırı çalı tırılırsa, dokudaki oksijen
ri annelerinin bu beklenmedik ölümünü     fazla kan gönderilme durumu ortaya çık-    azalaca ından, damarlar tekrar geni -
sükûnetle kar ıladı.              tı ı gibi, di er taraftan da hem kan israf   letilerek, dokuya giden kan miktarı artı-
   Bu hastanın ölümüne sebep olan;                             rılır. Meselâ istirahat zamanında iskelet
ana kalb damarlarının anî tıkanıklı ı ne-                           kaslarındaki kan akımı, 100 g kas için 4
ticesinde ortaya çıkan kalb kriziydi. Kalb   Kalbde damarlar yava ya-            ml/dakikadır. Egzersiz anında bu miktar,
krizinin en önemli risk faktörleri; sigara   va tıkanırsa kalb krizi ol-          20 kat artırılarak kan akımı 80 ml/daki-
içme, ya lı beslenme, i manlık, hare-     maz; çünkü damarlar tıkan-           kaya yükseltilir.
ketsizliktir.                                            2- Yava düzenleme: Vücudumuz-
   Organ ve dokuların ihtiyacı olan kan
                        dıkça yeni damarlar in a
                                               da kan akımı düzenlenmesinin yava
                                                                         328/Mayıs 2006
yeterli miktarda sa lanmazsa, doku ok-     edilir ve yeni damarlardan           (aylar içinde) gerçekle tirildi i durumlar
sijensiz kalır ve hücreler ölmeye ba lar.   getirilen kan, kalb kaslarını         da vardır. Bir organda kan ihtiyacı uzun
Kalb-damar tıkanıklıklarında ortaya çıkan   besledi i için, kalb dokusu-          süre devam etmi se veya organa giden
dokulardaki oksijen yetersizli i, beyin                            damarlarda tıkanma sebebiyle kan akımı
                        nun beslenmesi bozulmaz.
dokusu için büyük bir tehlikedir; çünkü                            azalmı sa, bu duruma uyum cevabı ola-

                                                                        11 167
                                                                       www.sizinti.com.tr
                                                         gi bir hasar olu turmaz. Meselâ tansi-
                                                         yon ölçülürken tansiyon âletinin havayla
                                                          i irilmesi esnasında kol atardamarları
                                                         dı tan sıkı tırılarak kan akması engelle-
                                                         nir. E er tansiyon âleti kısa süreli olarak
                                                         sarılı kalırsa, zarar vermez. Ancak uzun
                                                         süreli olursa kolda a rı ba lar. Kısa sü-
                                                         reli zararsız kan akımı engellemeleri ile
                                                         daha sonra meydana gelebilecek uzun
                                                         süreli bir damar tıkanıklı ına ba lı iskemi
                                                         ve doku ölümü önlenebilmektedir. Buna
                                                         damar tıkanmalarına kar ı ön artlandır-
                                                         ma veya oksijensiz kalmaya uyum sa -
                                                         lama tekni i denmektedir. Organlarımız
                                                         kısa süreli zararsız damar tıkanıklıkları
                                                         ya ayarak, âdeta uzun süreli damar tı-
                                                         kanıklı ı ile nasıl mücadele edebilece i-
                                                         ni ö renmektedir. Oruçla açlı a alı an
                                                         vücudun, herhangi bir durumda açlı a
                                                         uzun süre dayanabilmesi gibi, organ ve
           rak yeni damarlar in a edilerek, dokuya
                                                         dokular da kısa süreli damar tıkanıklıkla-
           giden kan miktarı artırılır. Oksijen azlı ı,
                                                         rı ile uzun süreli tıkanmaya dayanmayı
           damar sayısının artmasında önemli se-          Bizler farkında
                                                         ö renmektedir. Hattâ son zamanlarda
           beplerden biridir. Meselâ yüksek rakım-       olmadan i letilen kan          ölüme sebep olmayan kalb krizlerinin
           larda, atmosferdeki oksijen miktarı ve       akımı düzenlemesiyle           ileride olu abilecek öldürücü büyük kalb
           basıncı daha dü ük oldu u için, bura-
           larda ya ayan insanların akci erlerinde
                                   hastalıklardan korunmamız          krizlerini önlemeye vesile oldu una dâir
           hemoglobine daha az oksijen ba lanır         sa lanmaktadır. Bu           hipotezler ortaya atılmı tır.
           ve organlara da otomatik olarak daha      düzenleme; vücudumuzun,             Damar tıkanmalarına kar ı ön art-
           az oksijen ta ınır. Ta ınan oksijen mik-                          landırma tekni i, ilk insandan beri vü-
                                    hastalıklardan korunması
           tarını artırmak için, hem alyuvarlardaki                          cudumuzda i letilen ancak son yıllarda
                                       için mükemmel            ke fedilen Rahmanî bir koruyucu sis-
           hemoglobin miktarı, hem de organlara
           giden damar sayısı artırılır. Bu sebep-
                                      i leyen korunma            temdir. Bu harika i leyi i görünce ister
           ten yava düzenleme hâdisesi, kalb da-      sistemleriyle donatıldı ını        istemez, “Bu hassas mekanizma ev-
           marları açısından son derece önemlidir.        göstermektedir.           rimle veya tesadüfle meydana gelebilir
           Kalbde damarlar yava yava tıkanırsa                             mi?” sorusu akla gelmektedir.
           kalb krizi olmaz; çünkü damarlar tıkan-                             Özellikle kalbdeki damarlarla alâkalı
           dıkça yeni damarlar in a edilir ve yeni     (yeni damar yapımında görevli kimyevi    ön artlandırma tekni inde adenozin,
           damarlardan getirilen kan, kalb kaslarını    maddeler) sebep olmaktadır. Dokular-    asetilkolin, katekolaminler, angiotensin,
           besledi i için kalb dokusunun beslen-      daki uzun süreli ancak öldürücü olma-    bradikinin, prostglandinler, nitrik oksit
           mesi bozulmaz. Kalb damarlarının anî      yan oksijensizlik ve damarlarda yava    ve opioitler gibi birçok kimyevî madde-
           tıkanması durumunda ise, yeni damar       geli en tıkanma, anjiyogenik faktörlerin  nin vazifelendirildi i ke fedilmi tir. Bu
           olu masına zaman olmadı ından kalb       salgılatılmasına sebep olur.        maddeler kan akımının engellenmesiyle
           krizi ortaya çıkar.                 Bizler farkında olmadan i letilen bu  olu an oksijensizlik neticesinde salgı-
              Orta ya ın üstündeki insanların ço-    kan akımı düzenlemesiyle hastalıklardan   lanmakta, bütün vücuda kan yoluyla
            unun kalb damarlarında, ancak bir an-     korunmamız sa lanmaktadır. Bu dü-      yayılmakta ve hücrelerde bir kısım kalıcı
           jiyo filmiyle tespit edilebilen tıkanıklıklar  zenleme; vücudumuzun, hastalıklardan    de i ikliklere sebep olmaktadır. Daya-
           görülür. Ancak bu tıkanıklıklar yava ge-    korunması için mükemmel i leyen ko-     nabilmede tesirli mekanizmaların neler
           li ti inden, olu an yeni damarlar bu tı-    runma sistemleriyle donatıldı ını göster-  oldu u sorusuna daha tam cevap bu-
           kalı damarların vazifelerini âfî ve Rahîm    mektedir.                  lunamamı tır. Ancak kendi kendine ve
   328/Mayıs 2006
           olan Yaratıcı’nın bir lütfu olarak üstlenir.                        tesadüfen olu ması mümkün olmayan,
           Kalbde olu an yeni damarlara kollateral       Damar tıkanmalarına ön artlan-     birçok reaksiyondan ibaret bir reaksi-
           dola ım da denmektedir. Uzun sürede         dırma                  yonlar zincirinin çalı tırıldı ı dü ünül-
           ortaya çıkan bu damarların sayısında-        Bir organda kısa süreli olarak ortaya  mektedir.
           ki artı a, anjiyogenik büyüme faktörleri    çıkan damar tıkanıklı ı, organda herhan-          @ oarifagaoglu@sizinti.com.tr


168 12
www.sizinti.com.tr
                             Tahir Taner

    Sabah i yerine gelirken dinledi im radyoda bu notta, ‘Derdi olan söylesin!’ yazmaktadır. Kadınca ız
    bir hikâye anlatılıyordu. Aslının olup olma- en azından derdini anlatabilece i dü üncesiyle biraz da olsa
dı ını kesin bilemedi imiz fakat dü ündürdükleri sevinir, ümitlenir bu cümleyle. Fakat padi ahın celâdeti onu
itibariyle, dinleyen hemen herkesin alâkasını çekebi- korkutmaktadır. ‘ îrlerin pençe-i kahrında lerzân oldu u’
lecek hikâye öyleydi: “Celâdet ve adaletin timsâli Ya- Koca Yavuz’a böyle bir ey söylemek kolay mıdır?!.. Bu
vuz Sultan Selim (rahmetullahi aleyh), Mısır Seferi’nden defa kadın, ‘Korkuyorsa neylesin?’ yazılı bir kâ ıt bırakır
sonra fethetti i beldede adâlet ve otoriteyi tesis için, bir süre sultanın yastı ının altına ve ertesi günü sabırsızlıkla bek-
kalmak ister. Bunun için hazırlıklar                           ler. Ertesi sabah yine yastı ın altına
yapılır ve padi ahın ota -ı hümâyu-                           heyecanla bakar; sultanın kalemin-
nu kurulur. Sultanın çadırını temiz-                           den çıkan, ‘Hiç korkmasın, söylesin!’
lemekle vazifeli kadınlardan biri, ak-    Kadınca ız bütün cesare-          yazısını görünce kadının ümidi biraz
 amları çadıra dönen Yavuz’u o gün      tini toplayıp ak am sulta-         daha artmı tır. Hiç olmazsa kendini
ilk defa yakından görür ve o andan      nın gelme vaktinde çadırın         yakıp kavuran derdini söyleyecek,
sonra onun sevgisiyle yanmaya ba -      giri inde bekler. Birazdan         kabul görmese de, derdinden bir neb-
lar. Zamanla bu sevgi, bir sevdâ olur     Koca Yavuz, bütün ha -           ze olsun kurtulacaktır. Kadınca ız
Mısırlı kadının yüre inde. O, dü -      metiyle görünür; hâlinden,         bütün cesaretini toplayıp ak am sul-
tü ü derdin çaresizli ini bilir; fakat    duru undan kadının ken-          tanın gelme vaktinde çadırın giri inde
bununla birlikte çâre aramaktan geri     disine bir eyler söylemek         bekler. Birazdan Koca Yavuz, bütün
durmaz.                    istedi ini fark eder: ‘Söyle!’       ha metiyle görünür; hâlinden, duru-
   Bir cuma günü Koca Yavuz ça-       der kadına. Edeble el-pen-         undan kadının kendisine bir eyler
dırdan çıktıktan sonra bir tanıdı ına     çe duran kadın titremeye          söylemek istedi ini fark eder: ‘Söyle!’
yazdırdı ı kâ ıdı, sultanın yastı ının    ba lar ve dizlerinin ba ı çö-       der kadına. Edeble el-pençe duran
yanına ili tiriverir. Kâ ıtta; ‘Derdi     zülür. Padi ah gür sesiyle         kadın titremeye ba lar ve dizlerinin
olan neylesin?’ yazmaktadır. Sul-                            ba ı çözülür. Padi ah gür sesiyle
                       ikinci defa ‘Söyle!’ deyince,
tan, gece istirahatına çekildi inde                           ikinci defa ‘Söyle!’ deyince, kadın,
                       kadın, heyecanından sade-
yastı ının yanında buldu u kâ ıtta                            heyecanından sadece; ‘Efendim!’ der
                       ce; ‘Efendim!’ der ve gerisini
yazılı bu ümitsiz cümleye, bir kar-                           ve gerisini getiremez; Koca Sultan’ın
                       getiremez; Koca Sultan’ın
 ılık yazıp yastı ının altına bırakır.                          celâdetinden duydu u heyecanla yere
Kadınca ız sabah, ‘Acaba sultan ce-
                       celâdetinden duydu u he-          yı ılır ve ruhunu oracıkta Rabb’ine
                                                                    328/Mayıs 2006
vap yazdı mı?’ heyecanıyla -belki de
                       yecanla yere yı ılır ve ruhu-       teslim eder. Herkesi bir telâ ve
biraz ümitle- yastı ın altına bakar ve    nu oracıkta Rabb’ine teslim        heyecan sarsa da, gözler Koca
kâ ıdının arkasına bir eyler yazılmı     eder.                   Yavuz’dadır. Meseleyi günlerdir
oldu unu görür. Sırda ına okuttu u                            hisseden Yavuz’un bu tablo kar-

                                                                  13 169
                                                                  www.sizinti.com.tr
            ısında yüre i yanar, gözleri dolar ve                     mu ! Bir an hüzünlü gurbette ya-
            öyle der: ‘Hakîkî â ık odur ki, sevdi-                     ayan merhamet insanının: “Sizi
                                 Kab’a ne doldurmu tum?
            i u runa kalbi dursun!’”                            harekete geçirmeyen imanın, sizi sı-
                                 Ömür sermayesi tükenme-
             …                                      rattan geçirmesine imkân yoktur...”
                                 ye do ru yol alırken, hâlâ
             Radyodan dinledi im bu hi-                         cümlesi yankılandı beynimde.
           kâyedeki ‘hakîkî â ık’ sözü beni
                                 ‘Yazda yiyim, kı ta giyim Bizi Sultanlar Sultanı’na ula tıra-
           ba ka bir mecrâya yöneltmi -
                                 derdine sarf olunup buldu cak, gecelerimizi aydınlatacak na-
           ti. Kıssalarda fasıl de il, asıldır     ömür intihâ.’ çizgisinin dı- maz için, gafletten uyanmak için,
           önemli olan. Ve bu hikâye de         ına çıkamamı tım. nsan kab’a bir eyler doldurmak için;
           hikâye olsun diye de il, aslı an-      olmak gerçekten ne zor- a k, evk ve dert lâzımdı.
           latmak için okunmu tu. Beni         mu ! Bir an hüzünlü gur-         “A k a latır, dert söyletir.” de-
           yoktan var eden ve nimetleriyle       bette ya ayan merhamet mi atalarımız. A k ve dert yoksa
           perverde eden Kâinatın Sulta-        insanının: “Sizi harekete neye a layacak, neyi söyleyece-
           nı’na kar ı ne kadar lâkayd bir       geçirmeyen imanın, sizi sı-      iz?!.. Dertlerimiz; daha iyi hayat
           ömür sürmekteydim. Beni insan        rattan geçirmesine imkân       artları, benli in susmayan fer-
           olma, idrâk ve iman etme ere-        yoktur...” cümlesi yankılan- yatları ve maî et olunca, kasrına
           fine erdiren, her varlıkta merha-      dı beynimde.            Rahmân’ın nüzul eyledi i secde
           meti güne gibi ayân olan Vedûd,                         gecelerine, gözya ı gecelerine de
           Rahmân ve Kerîm olan Zât’a                           uzak kalıyorduk.
           kar ı içimde (hikâyedeki kadının
           mecâzî a kındaki derinlik kadar bile) ciddi bir mu-      “Tam otuz yıl saatim i lemi ben durmu um
           habbet ve saygı hâsıl olmamı tı do rusu. ‘ lâhî a k’      Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmu um.”
           benim gibiler için zaten çok uzak bir mevzuydu;                          Necip Fâzıl
           fakat âlemi rahmetiyle ku atan mûhit bir Kudret’in
           varlı ını hissedip O’na inandı ım hâlde, yine de öm- mısralarının mü ahhasla tırdı ı bir hayatın temsil-
           rümün gafletle geçmesiydi bana ızdırap veren.       cisi olmaktan çok üzülüyorum. Zaman göz açıp-
             “Yok mudur kuzum sende meçhule kar ı bir saygı,    kapama çabuklu unda hızla geçerken, ben ‘insan’
             Dipsiz göklerden ürperi , ötelerden bir kaygı!”    olmanın gerektirdi i birçok eyi yerine getirmeden
                                  Necip Fazıl yalan dünyada oyalanıp durmaktayım. Dilimde, Ni-
           diyen airin anlattı ı bu milyarlarca ı ık yılı ötesi me- yazi-i Mısrî’nin “Bir ticaret yapamadım, nakd-i ömür
           safelerde, milyarlarca yıldız kümesini evirip çeviren oldu hebâ.” ve Sultan Üçüncü Murad’ın “Uyan ey
           ve kullarına ah damarından da yakın olan Mevlâ’ya, gözlerim gafletten uyan.” mısraları oldu u hâlde, neden
           O’nun sonsuz merhametine kar ı ne kadar lâkayd sözüyle özü bir olanlardan de ilim?!..
           bir hayatın içindeydim. Yıllar önce çalı tı ım okulun     Bu dü ünceler içinde i yerine ula tı ımda yine
           müdürü Fazlı Bey’in bir vesileyle okudu u ibretlik Yavuz Sultan Selim (ra) geldi aklıma. Bu hikâyeyle
           mısralar geldi aklıma. Bir ârif zât, biraz hava almak ona olan muhabbet ve hürmetim biraz daha artmı tı.
           için dola ırken, yolda ihtiyar bir zâta rast gelir. Selâm Yavuz’un kıssası, hayatın gâyesini hatırlatıyordu bana
           verdikten sonra merhametle baktı ı ya lı adama irti- sürekli. Elim masada duran ‘Çile’ye gayr-i ihtiyari
           calen u dörtlü ü okur:                   uzandı; rastgele açtım, sayfa yirmi dörtteki mısraları
             “Merhaba baba, dayı!                  okudum:
             Bıyı ı kabadayı
             Bunca yıl ya ya adın                    “Her ey, her ey u tek müjdede
             Ne doldurdun kab’a dayı?”                 Yoktur ölüm, Allah diyene!
   328/Mayıs 2006
             Kab’a ne doldurmu tum? Ömür sermayesi tü-         Canım kurban, ba ı secdede,
           kenmeye do ru yol alırken, hâlâ “Yazda yiyim, kı ta       ki büklüm, Allah (cc) diyene!”
           giyim derdine sarf olunup buldu ömür intihâ.” çizgisinin            Necip Fâzıl
           dı ına çıkamamı tım. nsan olmak gerçekten ne zor-
                                                            @ ttaner@sizinti.com.tr


170 14
www.sizinti.com.tr
                             Doç. Dr. Betül Rana
                Vücudumuzda uurumuz dı-       olan e ik de erlerdeki farklılıklardır.
                 ında cereyan eden hârikûlâde    Bedende olumlu ve olumsuz tesirlere
   Bilginin önemli   i leyi ve hâdiselerden tam olarak      yol açan duyguların önde gelenleri;
  bir kayna ı olan   haberdâr de iliz. lk bakı ta birbi-     öfke-kızgınlık-hiddet, kaygı-endi e-
             rinden ba ımsız gibi görünen birçok     korku, ho lanma-muhabbet, ya ama
duygular, insanlara   mekanizma (gerek organlar arasında,     sevinci, hayret, mutluluk, huzur, i -
do ru karar almada    gerekse duygu, dü ünce, davranı ve     renme-nefret, utanma, kin ve inti-
  yardım edebilir.   psikolojik durum açısından) birbi-     kamdır.
   Çünkü kararlar   riyle sıkı münasebet içerisindedir.
  sadece mantı a    Buna stres ile kalb hastalıkları; endi e    Ö renmenin ö retildi i ba ı-
             ile uyku bozuklukları; mutsuzluk ile       ıklık sistemi
     dayanılarak
             yorgunluk arasındaki ba lantılar misâl     Son 20 yıl içinde yapılan ara tır-
       alınmaz;  verilebilir. Son yıllarda dikkat çeken   malarda, ba ı ıklık sistemine aynen
    karar alırken  konulardan biri de, ö renme ile duy-    beyin gibi ö renebilme kabiliyeti ve-
   ki inin geçmi   gular arasında sıkı münasebetin oldu-    rildi i ke fedilince, tıp dünyasında-
  tecrübelerinden    udur. ç ve dı tembihlerle tetiklenip   ki bazı görü ler temelinden sarsıldı.
  derlenmi duygu    farkına varılan sezi ve hissedi lerin,   Tıpta o zamana kadar, davranı tarz-
             kuvvetlenerek gönülde, bedende ve      larının de i mesinde ve kar ıla ılan
 merkezli bilgeli e   zihinde yol açtı ı uyarılmı lık hâline   durumlara tepki vermede sadece bey-
  de ihtiyaç vardır.  (arousal) duygu denir.1 Bu uyarılma-    nin ve merkezî sinir sisteminin vazi-
    Ara tırmalar,  lar, ki iye ho veya nâho gelebilece i    fe gördü üne inanılıyordu. Ader’in
ki inin his ve gönül   gibi, zevk-lezzet yahut a rı-acı da ve-   öncülü ünü yaptı ı yeni ara tırmalar
ba larının kopması    rebilir. Bu açıdan duygular, yol açtı-   neticesinde, merkezî sinir sistemiyle
              ı tesirlere göre pozitif (ne e, sevinç,  ba ı ıklık sistemi arasında güçlü bir
     durumunda,
             mutluluk, sevgi-a k) ve negatif (keder   ba lantının varlı ı; dü ünce, duygu
    basit kararları  hüzün, kaygı-endi e, kızgınlık-öfke)    ve davranı ların ayrı ayrı ileti im ka-
  bile alamadı ını   olarak sınıflandırılmaktadır. Bizi bir   nalları hâlinde de il, girift iç içe ileti-
                                                            328/Mayıs 2006
  göstermektedir.   fert olarak di er insanlardan farklı     im kanallarıyla i letildi i görüldü.2,3
             kılan hususlardan biri, duygularımı-      Bir ba ka ara tırmacı grubu ise,
             zın iddeti (baskınlık ve çekiniklik     duyguların düzenlenmesinde vazife
             seviyeleri) ile uyarılmak için gerekli   alan sinir alanlarında yo un kimye-

                                                          15 171
                                                          www.sizinti.com.tr
           vî habercilerin bulundu unu, bunların beyinde ve      a dayanılarak alınmaz; karar alırken ki inin geçmi
           ba ı ıklık sisteminde yaygın biçimde istihdam edil- tecrübelerinden derlenmi duygu merkezli bilgeli e
           di ini ortaya koydu. Bir organın veya vücudun bir de ihtiyaç vardır. Ara tırmalar, ki inin his ve gönül
           bölgesinin uyarılması gerekti inde, beyin vasıtasıyla ba larının kopması durumunda, basit kararları bile
           o organa bir sinir sinyali (impuls) gönderilir ve bir alamadı ını göstermektedir.2 Bunun sebebi, ki inin
           refleks hareketi yaratılır. Fakat bu uyarı bedenin bü- karar vermede zorlanmasıdır. Ki i, kar ısındaki insa-
           tünü ile alâkalı oldu unda, bu i için birçok sinyal nın davranı ından rahatsız oluyorsa, duyguları onu
           gönderilmez; hangi duygu veya refleks uyarılacak- hemen uyarır. Böylece, beden ve zihin sa lı ını ko-
           sa, o duygunun yaratılmasında vazifeli hormonların rumak için gerekli olan sınırlar kurulmu olur. Bir
           üretim merkezi olan salgı bezlerine bir sinyal gön- kimse, üzgün veya incinmi görünüyorsa, bu hâl,
           derilir ve hormonlar hemen üretilip kan dola ımına di erlerine, ‘Sizin yardımınıza ihtiyacım var!’ mesajını
           verilir. Böylece en geç altı saniye içinde o hormonun verir. Meselâ, bir arkada ımızı üzüntülü gördü ü-
           kullanıldı ı yerde bir reaksiyon gerçekle tirilir. Bu müzde, hemen yanına gidip ‘iyi olup olmadı ını’ sorar,
           kimyevî reaksiyonlar, bedende farklı duyguların his- bizimle “üzüntüsünü payla masını” isteriz. Hissiyatını
           sedilmesine yol açar.                   ve ruh durumunu sözlü olarak ifade etmede ba a-
             Ara tırmalar, ruhun icraat santrallerinden biri olan rılı olanların, his ve gönül dünyalarının ihtiyaçlarını
           beyindeki duygu ve dü ünme merkezleri arasında kar ılama anslarının daha yüksek oldu u bilinmek-
           kuvvetli bir münasebet oldu unu da göstermektedir. tedir. Duygularını tanıyan ve buna uygun davranı lar
           Beyne içerden ve dı ardan gelen bütün bilgiler, dü- sergileyen ki i, hayata daha müspet bakar.
            ünce ile ilgili olan kısımda i lemden geçirilmeden      Duyguların bir ba ka yönü, insanları belli nokta-
           önce, duygu faaliyetleri ile ilgili bölgeye gönderilir larda birle tirmeye vesile olma potansiyeline sahip
           ve burada de erlendirilir.2,4 Üzgün veya kızgın ol- olmasıdır. Duygular ki inin kendisi, ba kaları ve du-
           du umuz zaman yeterince iyi dü ü-                     rumlar hakkında çok de erli bilgiler
           nemiyor olmamızın sebeplerinden                      verir. Meselâ, yapılması gereken bir
           birisi, sinyallerin duygu i leme böl-      Duygu temelli       seminerden endi e duymak, sunula-
           gelerinde hapsedilmesidir. Beyinde      problemler ya ayan      cak bilgi ve veriler konusunda daha
           duyguların i lendi i merkezler (lim-                    iyi hazırlanmak gerekti ini hatırlatır.
                                   ve bunlarla ba
           bik sistem-amigdala), beden üzerin-                    Duygular üzerinden açı a çıkan ve
           de oldukça güçlü tesirlere yol açar.     edemeyen çocu un       hissedilen bilgileri kullanarak ken-
           Öfke, kindarlık, saldırganlık, endi e-     zihni, ya adı ı      dimizin ve çevremizdeki insanların
           korku, keder-hüzün-depresyon gibi      problemlerle me gul      davranı larında yönlendirmelere se-
           negatif duygular beyindeki yüksek       oldu u için, dikkat     bep olmak mümkündür.
           dereceli mantıkî dü ünme merkez-        ve enerjisi negatif
           lerini bloke ederek, ki inin bir konu                     Duyguları açı a çıkarıcı süreç-
           üzerine odaklanmasını engelleyebi-
                                   duygulara yönelir;       lerin ö renmedeki rolü
           lir.3,5 Bu da ö renmeyi zorla tırır,     dolayısıyla dikkatini       Duyguların açı a çıkması; uyarıl-
           hattâ bazı durumlarda imkânsız hâle      derslere veremeyen      maya e lik eden biyolojik-psikolojik-
           getirir. Duygu temelli problemler        çocuk bilgiyi       zihnî ve ruhî hâdiselerin, beyindeki
           ya ayan ve bunlarla ba edemeyen         kavrayamaz.        esnek ve dinamik sinir a ları de-
           çocu un zihni, ya adı ı problemlerle                    senlerini, yeni olu an duruma göre
           me gul oldu u için dikkat ve enerjisi                   yeniden yapılandırmada tetikleyici
           negatif duygulara yönelir; dolayısıy-                   rol almasıyla gerçekle ir. Olumlu,
           la dikkatini derslere veremeyen çocuk           pozitif duyguları tetikleyen güvenli bir ortam, ö -
           bilgiyi kavrayamaz. Öte yandan, güven,           renmenin hızlı ve sa lıklı olmasına vesile olur. Ay-
           sevgi, efkat ve nükte gibi pozitif duy-           rıca verimli ö renme için his ve gönül dünyamızın
           gularla beslenen çocukta, dü ünme              itminan içinde olması gereklidir. Çocukta güven,
           kabiliyeti olumlu yönde harekete               merak, ö renme zevki ve iç motivasyon arttıkça,
           geçirildi inden dolayı ö renme                 zihnî süreçlerin i leyi i kolayla maktadır. Bu
           de kolay olur.                          konuda yapılan ara tırmalarda, okulda ba a-
   328/Mayıs 2006
             Bilginin önemli bir kayna ı                         rısız olan çocukların, duyguları
           olan duygular, insanlara do ru                           i leyen ve de erlendiren zekâ
           karar almada yardım edebilir.                                  potansiyeli bakı-
           Çünkü kararlar sadece mantı-                                    mından bazı


172 16
www.sizinti.com.tr
yetersizliklerinin oldu u görülmü -                    kendisini tamamen iyile mi hisseden-
tür. Bir ö rencinin ba arısı, ‘nasıl’ ö -   Ara tırmalar,       ler bile olabilmektedir. Bu tecrübe, zi-
rendi ine ba lıdır. Duyguları algılayıcı    ruhun icraat       hin ve duygular üzerine yapılan birçok
ve de erlendirici zekâ tipi yüksek bir    santrallerinden       ara tırmada kullanılmı ve neticeler
ö renci, ahsî ve sosyal kabiliyetlerini                  a ırtıcı olmu tur. Meselâ, ba arı du-
                      biri olan beyindeki
akademik hayata uygulamada daha ba-                    rumu ortalamanın altında olan bir sınıf
 arılı olur. Bu kabiliyetlere misâl ola-  duygu ve dü ünme       yeni bir ö retmene verilmi ; fakat ona,
rak, ö rencilerin meslek veya kariyer       merkezleri       sınıftaki çocukların seçilmi ö renci-
tercihlerini yapacakları zaman, hangi    arasında kuvvetli      ler ve zekâlarının yüksek oldu u söy-
alanlarda ba arılı olduklarını bilmeleri    bir münasebet       lenmi tir. Ö retmen onlara çalı kan
ve bunları do ru ekilde kullanabil-        oldu unu        çocuklara davrandı ı gibi co kulu ve
meleri; bilhassa hedeflerine ula mada                   te vik edici davranmı , ö renciler de
kendilerine yardımcı olacak birikimi
                       göstermektedir.       buna hayret edilecek seviyede olum-
kullanarak yüksek motivasyon seviye-      Beyne içerden       lu kar ılık vermi lerdir. Ö retmen,
sine kolayca ula abilmeleri verilebilir.     ve dı ardan       ders yılının sonuna do ru, kendisine
  Bir çocu un duygu a ırlıklı kabili-     gelen bütün        ba langıçta verilen ö renci notlarının
yetlerini kullanabilir hâle gelmesi için,  bilgiler, dü ünce      gerçek not olmadı ını ö renmi tir;
e itime onun kafasından de il, kalbin-                  ama bu arada çocuklarda müspet bir
                        ile ilgili olan
den ba lanmalıdır. Unutulmamalıdır                    geli me meydana gelmi tir.
ki, Rahmân ve Vedûd olan Allah’ın,      kısımda i lemden         Ö retmenin, çocu un zorlayıcı
varlı a maya gibi çaldı ı evrensel bir     geçirilmeden       yanlarını, onun günlük hayatından ba-
duygu olan sevgi, verilenden kat be       önce, duygu        ımsız meseleler eklinde görmesi ve
kat fazla olarak geri döner. Bu durum,   faaliyetleri ile ilgili    patlamaya yol açtı ında bunları bir di-
e itim vetirelerinde de böyledir.                     siplin meselesi olarak rehber danı ma-
                      bölgeye gönderilir
                                     na veya müdüre havale etmesi yerine,
  Duygu süreçlerini inki af ettirme       ve burada        çocu un duygularını ve sosyal hayatı-
  Çocuklar bebekliklerinden itiba-     de erlendirilir.      nı anlamaya çalı ması çok daha do ru
ren sa lıklı-sa lıksız, olumlu-olumsuz                  pedagojik bir yoldur. Bizlere emanet
pek çok eyin tesirinde kalarak büyür-                   olarak verilen çocuklara hissiyatlarını,
ler. Çevrelerinden gelen tepkilere göre kendileriyle,   saldırganlık ve iddete dönü türmeden do rudan
ba kalarıyla ve içinde ya adıkları dünyayla ilgili dü-  do ruya ifade etmeleri ö retilmeli ve onların ilim
 üncelere sahip olur ve bunlara göre davranı ve tu-    denizinden müspet duygularla istifade etmesine yar-
tum geli tirirler. Farklı dü ünce ve özelliklere saygı  dımcı olunmalıdır. Önemli olan çatı madan bütü-
duyma ve de er verme, çocukların ahsiyetlerinin      nüyle kaçmak de il, anla mazlıkları kavgaya dönü -
güçlü ve sa lıklı olma ansını artırır, kabiliyetlerini  türmeden gidermeyi ö retmektir.
ke fetmesine yardımcı olur. Problem çözmede yol        Özetle, duygular ve otomatik davranı lar arasın-
gösterecek ö renme ortamları olu turmak onlara      daki ba lantıyı sezebildi imizde, verilen kararlara
güven verir. Ö rencilerin hissî ihtiyaçlarına önem    duyguların ve dü üncelerin birlikte karı tı ını bil-
veren, onların müspet duygular içinde olmasına ve-    mek, daha müspet davranmamıza vesile olacaktır.
sile olan bir sınıf ortamı, çocukların kendilerini iyi  Bu bilgiler ı ı ında hayatta hiçbir eyin gereksiz ve
hissetmelerini, ö retmen ve arkada ları ile iyi müna-   bo yere yaratılmadı ını fark ediyor; duygu, dü ün-
sebetler içinde olmalarını sa lar. Ö retmenlerin, ço-   ce, kalb, akıl ve iradesiyle insanın girift bir bütün ol-
cukların hatalarını öne çıkarmadan tenkit yerine sev-   du unu görüyoruz.
giye dayalı yakla ımda bulunmaları, hataları do ruyu                          @ brana@sizinti.com.tr
ö retmek için bir fırsat olarak görmeleri, ba arısız-     Kaynaklar
                             1-  Nyland, Berenice. “Listening to Infants: Emotional Literacy and
lıkların yenilebilece ine dâir olumlu yakla ımları ve
                                the Child Care Setting”. International Journal of Early Child-
sınıf içinde mizah, müsabaka ve yardımla maya yer       hood, v31 n2 p99-104, 1999.
vermeleri; ö rencilerin daha iyi ö renebilmelerine    2-  Mayer, John D.; Geher, Glenn. “Emotional Intelligence and the
yardımcı olur.                         Identification of Emotion”. Intelligence, v22 n2 p89-113, 1996.
                                                                   328/Mayıs 2006
  Bazı hastalara ‘ilâç’ diye, plasebo (ilâca benzer   3-  Goleman, Daniel. “Emotional Intelligence. Why It Can Matter
                                More than IQ”. Learning, v24 n6 p49-50, 1996.
ama içinde müessir maddenin olmadı ı yalancı ilâç)    4-  Morris, Elizabeth. “Emotional Literacy Training for Educators”.
verilebilir. Bu durumda gerçek ilâcı almadı ı hâlde      Gifted Education International, v16 n2 p133-37, 2002.
ki ide, belli bir pozitif geli me görülebilmekte, hattâ  5-  Goleman, Daniel. Duygusal Zekâ. Varlık Yayınları, stanbul.
                                1996.


                                                                  17 173
                                                                 www.sizinti.com.tr
               Her eyden evvel insanî duyguları tetikleyip gönüllerimizi heyecanla ahlandıran
                      efkat oldu u gibi, duygu ve dü ünce dünyamızda iyilik etme,
                        ihsanda bulunma ve ba kalarını kucaklama hislerini
                             harekete geçiren de yine efkattir.
                                   Prof. Dr. Arif Sarsılmaz


                       * Tedrici mutasyonla kertenkele, ku olur mu?
                  * Balık, kurba aya dönü tüyse, aradaki geçit türleri nerededir?
             *Her canlı ya adı ı ortama uygun bir ekilde mükemmel olarak yaratılmı ken neden
                        ba ka bir ortama geçme ihtiyacı duysun?

                Evrim teorisine ‘bilimsel-    rin(!)’ dayatmaları kar ısında söz   larında birçok bilim adamı konu
                lik’ maskesi altında din gibi  söyleyecek çok az insan da akade-    üzerinde serbestçe ara tırmalar
            inandı ı hâlde, evrimi tartı an bi-   mik engeller sebebiyle, baskı ve    yapmı ve evrime aykırı bulu la-
            lim adamlarına ‘anti-bilimsel’ veya   tehditler kar ısında susabiliyor-    rını hür bir ekilde ifade etmi ler-
            ‘gerici’ gibi yaftalar vuranlar, mese-  du. Bugün ise i ler tam tersine     dir. Ülkemiz üniversitelerindeki
            leye ideolojik yakla an medyanın     dönmü durumda. Doktoralarını      temel temayül de bu geli melere
            da deste i ile meydana getirdikleri   yurtdı ındaki kaliteli üniversite-   paralellik arz etmi tir.
            hava içinde, sanki herkes onlar     lerde yapan birçok genç bilim ada-     Evrim, sadece ateist dü ünce
            gibi dü ünüp inanmak mecbu-       mı, üniversitelerde ilmî hakikatle-   adına inatla savunulan bir faraziye
            riyetindeymi gibi, bütün okul-      ri bu köhnemi fikirlere kar ı artık   oldu u hâlde, onu bir kanun gibi
            larda evrimin tartı masız olarak     cesaretle söyleyebilmektedir.      takdim edenlerin dayandıklarını
            okutulmasını talep etmektedirler.      Ba ta ABD olmak üzere birçok    iddia ettikleri bilim, her gün yeni
            30 sene önce belki bu talepleri ka-   ülkede evrime aykırı sesler gizle-   deney ve ke iflerle bunun tam
            bul görebilirdi. lim mahfillerini    nemez bir duruma gelince, çe itli    aksini söylemektedir. Evrime bir
            bütünüyle elinde tutan, bir türlü    vakıf ve müesseselerin bünyele-     dinî inanç gibi sarılanlar ise, bu
            evrimle ememi ‘ya ayan fosille-     rinde açılan ara tırma kurulu -     yıpranmı inançlarını savunmak                                             Canlı sınıfları arasındaki geçi fosillerinin bulunamaması
                                                   mutasyonlarla bir sürüngenin yava yava ku a
                                              dönü emeyece ini göstermi tir. Bu durumda evrimciler,
   328/ Mayıs 2006
                                            birikmi makromutasyonlarla kertenkele yumurtasından ku
                                                          çıkabilece ini dü ünmektedirler.
??? ??
www.sizinti.com.tr
için akla hayale                                             bulunması gere-
gelmedik gülünç                                             kir ki, bunlarda
iddialarla ortaya                                            henüz gösteril-
çıkmaktadırlar.                                             memi tir.
  Evrimcilerin                                               Sadece  bir
bu iddialarının                                             ayak veya kanat
ne kadar esassız                                             için bu kadar
ve gülünç ol-                                              çok geçi fosille-
                       Ku ların kanadı, balinanın yüzgeci
duklarını göstermek için, önce-       ve ine in baca ı arasında seri geçi    rine ihtiyaç varken, vücudun di er
likle (seri birkaç yazıyla) hayvan        fosilleri bulunamamı tır.      organ ve sistemlerindeki de i ik-
grupları arasında geçi fosillerinin                          likleri de hesaba kattı ımızda, bu-
olup olamayaca ı hususunu ele                             laca ımız fosiller üzerinde birçok
alabiliriz.                                      karakterin mozaik deseni eklinde
  ‘Geçi fosili’ veya ‘ara fosil’ den-                        yerle mi olması gerekir. Evrim-
di inde anla ılması gereken u-                            cilere göre bütün bu de i iklikler
dur: Bulaca ımız fosilin bazı ka-      Evrim sadece ateist            tabiî seleksiyon ve mutasyon ne-
rakterleri daha geride kaldı ı iddia    dü ünce adına inatla           ticesinde tesadüfen(!) ortaya çı-
edilen eski ataya; bazı karakter-      savunulan bir farazi-           kaca ından, bulunacak herhangi
lerinin de yeni evrimle ti i iddia     ye oldu u hâlde, onu           bir geçi fosili tam bir karakter-
edilen ve jeolojik ya olarak daha      bir kanun gibi takdim           ler mozayi i olacaktır. Kuyru u
genç olan gruba ait olmalıdır. Fa-     edenlerin dayandıkla-           farklı bir geli mi lik derecesinde,
kat hangi özelliklerinin eski ataya,                         ön ayakları ayrı, arka ayakları ayrı,
                      rını iddia ettikleri bilim,
hangi özelliklerin yeni evrimle e-                          omurgası ayrı, kafatası ayrı geli -
cek gruba ne nispette benzeyece i      her gün yeni deney ve           mi lik derecelerinde fosillerin bu-
hususunda evrimcilerin herhangi       ke iflerle bunun tam           lunması gerekmektedir.
bir fikri yoktur. Geli me merdi-      aksini söylemektedir.             Tesadüfî de i meler üzerine
veninin kaçıncı basama ına ait       Evrime bir dinî inanç           kurulan bu evrimci mantı ı yü-
bir fosil bulunmalıdır? Evrim çok      gibi sarılanlar ise, bu          rüttü ümüz takdirde her zaman
yaygın bir hâdise oldu una göre,      yıpranmı inançlarını           bizim istedi imiz de i ikliklerin
bir canlı grubu nihaî ekline ev-                           olmayaca ı da a ikârdır. Birkaç
                      savunmak için akla
rimle meden(!) önce, ya çok sa-                            tesadüfî mutasyon art arda gele-
yıda ara kademelerden geçmesi        hayale gelmedik gü-            rek baca ı kanat hâline dönü tü-
gerekecek; yahut kertenkele yu-       lünç iddialarla ortaya          rüyorken, tam aksi yönde ortaya
murtasından civciv çıkması gibi,      çıkmaktadırlar.              çıkan bir mutasyon bütün yapı-
hiç ara fosil meydana getirmeden                           lanı ters-yüz edebilecektir. Ayrıca
çok süratli ve köklü bir de i iklik                          bu de i ikliklerin her bakımdan
geçirmesi gerekecektir.                                mükemmel çalı tırılan bir canlı
  Klâsik Darwinci anlayı la evri-                          sistem üzerinde ortaya çıktı ını
min yava sürdü ünü ve çok sayı-                            unutmayalım. Tesadüfen olu an
da ara canlının meydana geldi ini                           bir de i iklikle daha mükemmel
kabul etti imiz takdirde, bir canlı                          hâle gelmi bir organın ortaya çık-
grubundan di erine geçinceye ka-                           ması mantıken muhaldir. Aksine,
dar de i ik derecelerde evrimle -                           mükemmel bir sisteme yapılan
mi türlere ait çe itli organların                           rastgele müdahalelerin onu boz-
ilk basit hâllerinden, en geli mi                           du unu ve i e yaramaz hâle getir-
güçlü hâllerine kadar seriler hâ-                           di ini herkes bilmektedir.
linde organların fosil materyelle     Balıkla, kurba a arasında bir geçi fosi-    Yarım veya çeyrek geli mi bir
                                                                  328/ Mayıs 2006
desteklenmesi gerekir. Bir balı-     linin karada yürümeye uygun bacakları-   uzuv, hayvanın evrimle mesi ye-
 ın yüzgecinin yava yava ayak      nın olması gerekir. Fakat böyle bir fosil  rine, fonksiyonlarını hakkıyla ye-
oldu unu veya bir kertenkelenin      yoktur. Ama hayâl gücünüzü ve çe itli    rine getiremedi inden ölümüne
                     bilgisayar programlarını kullanarak bil-
baca ının yava yava kanada dö-                            sebep olacaktır. Yukarıda zikre-
                     gisayarda balı a bacak takabilirsiniz(!)
nü tü ünü gösteren seri fosillerin                          dilen baca ın kanada dönü mesi

                                                                19 175
                                                               www.sizinti.com.tr
                                                       rin her birinin, o ortamda ya ayan
                             Zavallı balık(!) sudan karaya çıkmak için ön ba-  hayvanın bütün artlarının dikkate
                             caklarını de i tirmi (!); fakat bu durum karada  alınarak yaratıldı ını görüyoruz.
                             ya amasına yetmeyece i için, arka yüzgeçlerinin
                                                         En küçük bir organa ait doku-
                             de mutasyonla baca a dönü mesini bekliyor(!)
                                                       lar bile DNA üzerindeki genetik
                                                       kodla belirlenmi tir. Meydana
                                                       gelebilecek bütün de i ikliklerin
                                                       önce bilgi plânında hayvanın ya
                                                       zigotunda (döllenmi yumurtasın-
                                                       da), yahut sperm ve yumurtasında
                                                       ayrı ayrı ortaya çıkması gerekir.
                                                       Meselâ sadece vücut içi su ve tuz
                                                       dengesi için bile, böbrek nefron-
                                                       larının, karadakinden tam farklı
                                                       bir yapıya kavu abilmesi için, hay-
                                                       vanın bütün yapısından haberdâr
                                                       olunmasını gerektiren çok geni
                                                       bir bilgi birikimi ve bu bilgiyi uy-
                                                       gulayabilecek bir kudret gerekir.
                                                       Bugünkü fizyoloji bilgimizle an-
                                                       cak anlayabildi imiz bir özelli in
            misâli yerine, hâdiseye daha hayatî                          bütün genetik sistemi bozmadan
            olan kalb, böbrek, akci er gibi iç                          ve di er özelliklerle uyum içinde
            organlar zaviyesinden bakıldı ın-                           dönü ebilmesi için, evrimci-
            da problem iyice içinden çıkılmaz     Tesadüfen olu an bir            lerin tek dayana ı tesadüfî
            hâle gelecektir. Bu hususu izah      de i iklikle daha mü-            mutasyonlardır. Sadece böb-
            için de i ik hayvan grupları ara-     kemmel hâle gelmi bir            reklerin de i mesi için gerekli
            sında geçi olup olamayaca ına ait     organın ortaya çıkma-            kaç tane isabetli ve kontrollü
            bazı örnekler üzerinde fikir yürü-    sı mantıken muhaldir.            mutasyon gerekece ini ise, he-
            tebiliriz.                Aksine, mükemmel bir            saplamaktan aciziz. Çünkü böb-
                                                       reklerde olu abilecek tesadüfî bir
                                 sisteme yapılan rastge-
              Kara hayatından su hayatı-                            mutasyon böbre in normal
              na geçi mümkün mü?          le müdahalelerin onu            i leyi ini bozarak, canlının
              Kara hayatının kendine has      bozdu unu ve i e ya-            hayatını tehlikeye sokar
            artları, tatlı su ve deniz hayatının   ramaz hâle getirdi ini           veya en hafifinden hiç-
            ise çok daha farklı artları vardır.    herkes bilmektedir.             bir i e yaramaz.
            Karada vücut su kaybetme ve ku-                              Halbuki sadece böbrek tüp-
            ruma tehlikesiyle kar ı kar ıyadır.                          çüklerinin de i mesi yeterli de
            Bu yüzden karada ya ayan hay-                             de ildir. Karadan suya geçi te ge-
            vanların ya derileri su kaybına                            rekli olan solunum yollarının ve
            mâni olucu kuru ve sert keratin                            akci erlerin yapısı, kalbin ba ta
            tabaka ile korunur veya hayvanlar    (tatlısu balıklarında) tehlikesine      solunum organları ve beyin olmak
            kurumamak için, kara kurba aları    mârûzdurlar. Ayrıca suda ya a-        üzere ilgili bütün organlara uygun
            gibi, su kenarlarında nemli ta alt-   yan canlıların yüzme için gerekli       damarlanma özellikleri, kasların
            larında, oyuk ve kovuklarda giz-    hidrodinamik vücut ve yüzgeç e-        herbirinin uygun kemiklerde-
            lenmelidir. Kara hayvanları yer-    killerinin de karadaki hayvanların      ki, en verimli olacak noktalara
            çekimine kar ı hareket edebilmek    bacak ekillerinden farklı olmaları      ba lanmaları gibi pek çok hassas
   328/ Mayıs 2006
            için daha güçlü bacaklara sahip     gerekir. Halbuki sadece dı mor-        hesapları gerektiren de i iklik-
            olmalıdır. Su hayatında, kuruma     foloji açısından baktı ımızda bile,      lerin de aynı anda gerçekle mesi
            tehlikesi yoktur; fakat hayvanlar,   deriye ait bezlerden, yüzgeç ve ba-      gerekmektedir. Zîrâ bir sisteme
            vücutlarına tuz girmesi (deniz ba-   caklardaki farklı kaslanmalara ka-      tesir edecek ve onu bir seviyeden
            lıklarında) veya a ırı tuz kaybetme   dar, iki farklı ortama ait özellikle-     ba ka bir seviyeye geçirecek bü-

176 20
www.sizinti.com.tr
tün de i iklikler aynı anda
olmazsa, sistem i leye ini
sürdüremez. Bu durumda
DNA üzerinde aynı anda
gerçekle mesi gereken yüzler-
ce isabetli mutasyondan söz edil-
mesi gerekir.
  Karada ya ayan bir memeli
hayvanın yavrusu ba ı önde do ar
ve bu yavru bir müddet sonra da
annesini emmeye ba lar. Deniz-
de ya ayan balina ve yunus gibi
                                       Balinaların karadan
memelilerin yavruları ise, karada
                                       denize geçti ini iddia eden
ya ayanların tam tersi bir ekilde                      evrimcilerin bulunmasını ümit
dünyaya gelir. Bu yavruların önce                      ettikleri ve asla bulunamayacak bir hilkat
kuyrukları ve vücutlarının arka                       garibesinin hayâli resmine bakmak bile iddiaların
kısmı, en son ba ları dı arı çıkar.     ne dönü mesi          ne kadar komik oldu unu göstermiyor mu?
E er bu yavrular karada ya ayan       için, kemikle-
memelilerde oldu u gibi ba ları       rinde ve kaslarında ortaya çıkması   anlamak çok zordur. Çünkü zaten
önde do saydı, henüz hiç nefes        gereken tesadüfî de i ikliklerin    karada ya ıyorken bütün organla-
almamı yavru, su içinde nefes        nasıl yönlendirilece i hususunu     rının ve vücut eklinin karaya uy-
alamayaca ından    bo ulacaktı.      zavallı hayvana yüklersek, çok bü-   gun olması gerekirdi ve gerçekten
Karada annesini emen bir yavru        yük haksızlık etmi olmaz mıyız?     bugün karada ya ayan hayvanlara
 ile, denizde emen bir yavrunun        âyet bu kadar çok tesadüfî mutas-   dikkatle baktı ımızda hiçbirinde
 kar ıla aca ı güçlükler farklıdır.     yonun bir anda olabilece ini kabul   eksik veya fazla bir organ görmü-
Denizde annesini emmeye çalı an       ederseniz, kertenkele yumurtasın-    yoruz. Her hayvan sahip kılındı-
bir memeli hayvanın a zına su        dan ku çıkmasını veya ine in fok
                                            ı organlarıyla, içinde yaratıldı ı
dolmaması ve nefessiz kalıp ölme-      balı ı do urdu unu kabul etmi -
                                           ortama en uygun tarzda ya ıyor.
mesi için, burnunda özel kapakla-      siniz demektir. Bu durumun çok
                                            âyet herhangi bir mutasyonla bir
 rın geli mesi, a zının bir van-      fazla muhal oldu unu gören ev-
                                           organında de i iklik olsa, zaval-
    tuz gibi yapı ması gerekir.      rimciler, ister istemez bu geçi in
                       kademeli oldu unu dü ünmek       lı hayvan zaten ölecektir. Muhal
      Karada yürümek için
       yapılmı ayakların su      zorunda kalmaktadırlar. Fakat bu    farz, diyelim ki fil gibi bir kara
       içinde yüzgeç hâli-       durumda da her kademedeki geçi     hayvanında denizde ya amaya
                       canlısının hayatını sürdürebilmesi   uygun biçimde tesadüfen yüzgeç-
                       için eksik veya fazla organla de il,  ler geli ti. Bu yüzgeçler o hayvan
                       tam gerekli organlarla dünyaya     için bir avantaj de il, tam aksine
                       gelmesi gerekir ki, bu canlıya da    dezavantaj olacak ve daha yavru
                       geçi formu denemez. Bu durum-      hâlindeyken, kaçamadı ı için avcı
                       da sistem içinde iki farklı modelin   hayvanlara yem olacaktır.
                       birbiriyle intibak ettirilmesi gibi     Bu kadar zahmete girip, kırk
                       çok güç bir problem ortaya çıkar.    dereden su getirerek, evrimi ispat-
                       Ayrıca bir hedefe do ru yönlendi-    lamaya çalı anların ne kadar çürük
                       rilmi de i ikliklerin ba langıçtan   ve esassız deliller pe inde ko tuk-
                       itibaren küllî bir irade ve uurla    larını birkaç misâl ile anlatmaya
                       yürütülmesi gerekir ki, böyle bir
                                           çalı tık. Bunun yerine kudreti ve
                       anlayı ı evrimciler zaten kabul et-
                                           ilmi sonsuz bir Rabbi Rahîm’in
                                                                     328/ Mayıs 2006
  te milyonlarca yıl önce ya amı bir    memektedir.
                                           binlerce isminin tecellisi olarak
 denizyıldızı fosili ile bugün ya ayan bir    Bütün bunlardan sonra kara-
 türü. Milyonlarca sene geçmesine ra -                        kusursuz bir yaratılı ı kabul etmek
                       dan suya geçti i iddia edilen bali-
 men kollarının sayısı ve ekli hiç de i -  nanın karada ya arken niçin canı    ne kadar kolay de il mi?
 memi .                                                @ asarsilmaz@sizinti.com.tr
                       denize geçmek istemi , bunu da

                                                                   21 177
                                                                  www.sizinti.com.tr
               Anneci im;                                 va üzerime üfürürdün. Ne-
               Adının önüne ya-                              fesin dertlerime derman olur-
           kı acak kelime bulama-                               du. ‘Bahtın gündüzler kadar ak,
           dım. Bütün güzel keli-                               imanın pınarlar kadar duru olsun,
           meleri kullansam da seni                              ilim ve hilm ba ına tâc, edep ve
           ifade etmeye yetmez,                                haya ömrüne ilâç olsun!’ diye dua
           biliyorum. Sen benim                                ederdin. Sonra, sıcacık bir bûse
           annemsin. Dupduru                                  kondururdun yana ıma. Sanki
           imanınla, sıcacık duygu-                              her bûsende âb-ı hayat gizliydi
           larınla tohumlarımı fi-                               ve onunla ye illi i korunurdu
           lizlendiren topra ımsın.                              yana ımdaki bahçenin.
           Ömür a acım senin top-                                 Anneci im;
           ra ında meyveye durdu;                                 Sen güldü ün zaman, yü-
           dualı nefesin ve çileli                               zündeki bütün çizgiler tebes-
           gözya larınla olgunla tı.                              süm ederdi. Sen efkat ve sev-
           Dualarınla örülen mer-                                ginle, hayatına hiçbir sahteli in
           divenlerle a abildim ha- Senin gözya ların gül tomurcuklarına benzer. girmesine izin vermemi tin.
           yatın yoku larını, kor- Seherin en sakin kö esinde herkes uyurken             Mektep-medrese görme-
           kunç uçurumlarını.                                  mi tin ama, her söyledi in, her
                         dökülür duaya kalkmı yumu ak avuçlarına.
             Senin gözya ların gül                              endi en gerçekle irdi. Yaradan
           tomurcuklarına benzer.   Gözlerinden dökülen billur katreler, benim hislerine nasıl bir güç vermi ti
           Seherin en sakin kö e- hayatımda çiçeklenir birer birer. Karanlıkla- ki, bunun kar ısında a kına
           sinde herkes uyurken rım dualarınla aydınlanır.                   dönerdim. Senin küçük dün-
           dökülür duaya kalkmı                                 yanın merkezinde evin, sec-
           yumu ak avuçlarına. Gözlerinden dökülen billur katre- caden ve tesbihin vardı. Ben bu dünyada ne ekme in
           ler, benim hayatımda çiçeklenir birer birer. Karanlıkla- tükendi ini gördüm, ne de sevginin.
           rım dualarınla aydınlanır. Ümidim odur ki; yollarımın     Çetin geçen yıllar pembe yüzüne nurdan bir çerçeve
           çamuru, kirlerim, hatalarım, dualarınla arınır. Sen ki; çizmi tir. Bize yanık sesinle söyledi in ilâhiler, ahenk-
           gönül aya ım kaymaya meyletti inde kilometrelerce li Rumeli türküleri hâlâ gönül kubbemde yankılanır
           öteden bunu hissedersin. Çünkü senin gönlün hakiki durur.       yaparken söyledi in Rumeli türkülerinde,
           muhabbete açıktır. efkat pınarlarını yollarımdan çe- ‘Kırmızı gülün alı var’ derdin. Çocuk aklımla sorardım:
           kersen ne olur hâlim?!..                 ‘Kırmızıyla al aynı de il mi?’ Sen de, ‘gül var gülden içerü’
             Anneci im;                      derdin. Küçük aklımla bir ey anlamadan, ‘Hani u söyle-
             Seni nasıl özledi imi; kar ılıksız, katıksız sevgine di in Süleyman ilâhisi gibi de il mi?’ derdim. Ba ını hafifçe
           nasıl ihtiyacım oldu unu bir bilsen! Âh çocuklu um! e er, tasdik ederdin.
           Avuçlarımın arasından su gibi akıp giden çocuklu um...    Sabrı beline bir ku ak gibi dolamı benim cefakâr
           Binlerce yiti imin arasında en paha biçilmez olan, yitip anam. Senin ninnilerin ve masallarınla büyüdük. Se-
           giden çocuklu um...
                                        vinç ve elemlerin iç içe geçti i da da alı, fırtınalı bu
             Ve sen anneci im... Yemeyip yediren, giymeyip giy-
                                        dünya hayatına senin rehberli inle hazırlandık; bunu
           diren.. benim için saçını süpürge edenim, kokusu gü-
                                         imdi daha iyi anlıyorum. nan ki benim nur anam, ru-
           zelim, çilelim...
                                        humu kavrayan sesine ne kadar hasretim! imdi burada
             Bazen çocuklu umu ve seni hatırlarım. Böyle za-
                                        olsan, buz tutmu hayatımı sıcacık bakı larınla ve dua-
           manlarda içim bir tuhaf olur. Hem tazelenirim, hem
           insan olmanın a ırlı ı altında ezilirim. Ne kadar güzeldi larınla eritsen! Kalabalıklardan, kem bakı lardan o kadar
           senli günlerim! Kaygısız, tasasız... Sen de, çocuklu um incindim ki!
           da ne kadar uzaktasınız!                   A la! Benim için ve bütün çocuklar için a la! Çün-
             Yıllar geçse, ben büyüsem de, her uyandı ımda kü, a larsan sen a larsın, gerisi yalan a lar. Saçlarının
           uyanık olurdun. Güne sen uyandıktan sonra do ardı beyaza döndü ü u demde beni buralarda bırakıp dö-
           dâima. Dua ve niyazla ‘Ho geldin!’ derdin yeni güne. nü ü olmayan seferlere çıkma ne olur! Gül yüzündeki
   328/Mayıs 2006
           Gündüzlere anahtar olan duanı bitirince, usulca par- ı ı ın serinli iyle, gö sündeki efkat pınarlarıyla, uyku-
           maklarının ucuna basarak ba ucuma gelirdin. Beni lara küsmü gözlerinle seherlere bizden selâm söyle!
           uyandırmamak için kapıyı bile kapatmazdın. Menek e      ‘Anne yüre i’ Yaradan’ın hediyesidir sana, anne!
           kokulu nefesinde tuttu un ilâhî güzellikleri yava ya-                       @ nozcan@sizinti.com.tr178 22
www.sizinti.com.tr
                          Ahmet Bu ra

    Ne zaman mayıs gelse, kendimi çok farklı his     Bütün dünya olsa da mülk-ü Osman içinde,
    iklimlerinde bulurum. stanbul’da oturma-       Lâkin sen yoksan e er, arz-u semâ dar olur.
yan bir stanbul â ı ı iseniz, mayıs gözünüzde daha         Fâtih ruhlu neferler hem ne yi it erlerdir,
bir ba kala ır. stanbul sizin için bir Leylâ, mayıs ise       Ba larında bulunan bir ulu serdar olur.
Leylâ’ya kavu ma demidir. Mayıs denince akla stan-       ol müjdeni getiren o ay yüzlü Resul’dür.
bul, stanbul denince de cennetmekân Fatih Sultan       Yokluk O’nda tükenir, cümle yoklar var olur.
Mehmed Han gelir. Bu mübarek ahsiyetin Kons-         Mehmed Han, bunları der ve gözya ları içinde
tantiniyye’yi stanbul yapma gayretlerini her hatır-    dua dua yalvarmaya ba lar. Onun bu hicranlı inle-
ladı ınızda, bir hükümdârın Peygamber (sas) a kı ile   meleri, odasının dı ında da duyulur. Muhafızlar
nasıl yanıp tutu tu unu bütün benli inizle hisseder-   telâ lanarak hemen Ak emseddin Hazretleri’ne
siniz. Fâtih, stanbul için çok az insanın yapabilece i  haber verirler. Ak emseddin Hazretleri, odaya gi-
bir gayret içine girmi tir. Bunun esas sebebi, Âlem-   rer girmez Mehmed Han’ın secdede gözya ları ile
lerin Efendisi’nin (sas) müjdesine nail olabilmek,    Rabb’ine inleyerek yalvardı ı manzarayla kar ıla-
O’nun (sas) be aretini verdi i, o ulu kumandan pâ-     ır. Sultanın bu hâli, büyük âlimin de hislenmesine
yesine eri ebilmektir.                  sebep olur. Talebesi, ne kapısının açıldı ını, ne de
   sterseniz;                      hocasının kendisini izlemekte oldu unu fark etmi -
  ‘Mazinin bahçesinden bizlere can gibidir,       tir. O, u an, ba ka dünyalarda, ba ka iklimlerdedir.
   stanbul saatleri cennetten an gibidir.        Neden sonra kendine geldi inde hocasının varlı ını
  Bu garip sana mü tak, gönlü sana meftûnken,      fark eder. Lâkin aya a kalkacak dermanı bulamaz.
  Firâkın na meleri kalbde hicran gibidir.’       Ak emseddin Hazretleri, talebesinin koluna girerek
kabilinden, mazinin o dâsıtânî bahçesine do ru ha-    onu sedirin üstüne oturtur. Derdinin ne oldu unu
yalî bir seyahate çıkalım. Fetih öncesi dönemde      sorar ve kendisine anlatmasını ister. Sultan yine duy-
Peygamber (sas) a kıyla yanan Mehmed Han, Edirne     gulanır, hocasının ellerine kapanır, Ak emseddin,
Sarayı’ndaki odasına her çekildi inde, Konstantiniy-   büyük bir efkatle talebesini ba rına basar. Mehmed
ye’yi stanbul yapmak için derin dü üncelere dalıyor,   Han’ın gözya ları yine bir sel olmu , akmaya ba la-
yüre i dilhûn, gözleri ceyhun sürekli bu gâyeyi ger-   mı tır. Bu yürek yangınıyla, hocasına içindeki bü-
çekle tirebilmeyi dü ünüyordu.              yük a kı itiraf eder:
  Büyük Sultan, yine böyle odasına çekilip göz-       Nice zamandır a larız,
ya larına teslim oldu u bir demde, gözleri ufuklara      Gülmek diler bu gönlümüz.
dalmı , Leylâ’sını arayan Mecnun misâli Konstanti-      Irmak misâl gözya ını,
niyye’ye seslenir:                      Silmek diler bu gönlümüz.
  Kalbimi çalan ehir, bir i veli yâr olur,         Var mıdır ki yazımızda,
  Aramıza girenin cümlesi a yâr olur.            Bilmek diler bu gönlümüz.
     Estirdin bahtımıza hasretin meltemini,       Mu tuların en hasını,
     Hicranın esintisi ate lerden har olur.       Bulmak diler bu gönlümüz.
                                                            328/Mayıs 2006
  Yok cihanda bir e in, â ıklar sana meftûn,         ol Bizans’ın kal’asını,
  Bu vuslat yangınıyla hazanlar bahar olur,         Almak diler bu gönlümüz.
     Firâkında her saat, dilhûn eder gönlümü,      Ak emseddin, ellerinde yeti mi olan talebesinin,
      u dünya sarayları koca bir mezar olur.     Peygamber (sas) müjdesine nâil olabilmek için ya-

                                                          23 179
                                                          www.sizinti.com.tr
           nıp tutu tu unu görünce, bütün kalbiyle Rabb’ine
           hamdeder. Ak emseddin’in hocası Hacı Bayram-ı
           Veli, Mehmed Han daha be ikte iken, fethin onun
           eliyle müyesser olaca ını bildirmi tir. Ak emseddin,
           talebesindeki bu azim ve inancı görünce, hocasına
           olan sevgisi daha bir ziyadele ir. Fakat hocasının be-
            aretinden Mehmed Han’a bahsetmez; çünkü bunun
           ne yeri, ne de zamanıdır. Ancak ona nasihat etmeyi
           de ihmal etmez:
             Arayan bulur sultanım,
             Lâkin hâlis niyet gerek.
             Yazılmı sa alnınıza,
             Hakk’tan bir inâyet gerek.
                 hlâs olsun tek yolda ın,
                Hızır Nebi hem hâlda ın,
                Elbet cehl ile sava ın,
                Kavgada cesaret gerek.
             Hakk’a dayan var yoluna,
             Bakma sa ına soluna,
             Varınca Urum eline,
             O demde dirayet gerek.
                Yaman i tir, bin bir zahmet,
                Zahmet çeken bulur rahmet,
                Böyle müjdeliyor Ahmed,               Aman Hocam, himmet eyle,
                Dilde Hakk’tan âyet gerek.              Nasip midir bize söyle,
             Hocasının sözleriyle, ne yapması gerekti ini gâ-      Yangın yeri u sinemiz,
           yet iyi anlayan Mehmed Han, kısa sürede hazırlık-       Söndür onu bu müjdeyle.
           larını tamamlar. Edirne’den stanbul’a ordusuyla        Ak emseddin Hazretleri, talebesinin dünyadan
           hareket eder. Ordugâhını Maltepe sırtlarında kur-
                                         ziyâde âhirete mü tak oldu unu ve sadece ehadet
           mu ve kutsî müjdeye ula mak için bütün varlı ıyla
                                         istedi ini görünce daha bir a ka gelir. Ama bilir ki
           ola anüstü bir gayret içine girmi tir. Aklın sınırlarını
                                         fetih de, ehadet de tedbir ile de il takdir iledir. Ted-
           zorlayan sava taktikleri uygulamı , o zamana kadar
           görülmemi yeni silâhlar yapmı , hattâ bugün dahi      bir kula, takdir ise Allah’a aittir. Yapılması gereken;
           kullanılan havan toplarının plânını bizzat kendisi     bütün hazırlıkları en mükemmel hâliyle yerine ge-
           çizmi tir. Sultan Mehmed, bir ara sava ın bütün id-    tirmek, ondan sonra da Yüceler Yücesi’nin önünde
           detiyle devam etti i bir hengâmda ordugâha hâkim      divan durmaktır. Ve bunu talebesine u ekilde na-
           bir tepeden, hocası Ak emseddin’e Ordu-yu Hümâ-      sihat eder:
           yûn’u göstererek öyle seslenir:                Ey Sultanım,
             Sıra sıra neferlerim dizilir,               Ey O ul,
             Ordugâhım iki günde gezilir,                Din-i Mübîn içindir gayretin,
              u dünyada böyle çeri görülmez,              Her hâlinden bilirim.
             Önümüzde nice dü man bozulur.
                                           Cesaretin Hamza misâl,
                Burçlar kadar kule diktik,
                                           Gözlerinden görürüm.
                 ahi misâl toplar döktük,
                                           E er benden can istersen,
                Derya üstü durur ammâ,
                                           Tasalanma, veririm.
   328/Mayıs 2006
                Karadan gemi yürüttük,
             Biz bu yolda her tedbiri almı ız,              ehadet gâyesine,
             Ne olursa Hakk’a teslim olmu uz,              Ardın sıra gelirim.
              çmek için ol ehadet erbetin,               Lâkin bu i mânâ i i,
             Bir ulu meydanda cenge dalmı ız,              Madde ile olmaz ancak,

180 24
www.sizinti.com.tr
                        Ay, güne do ar batar,
                        Güne , gece olur örtülür,
                        Asıl fetih ne bu ne o,
                        Asıl fetih, içindedir.
                        En büyük dü mana kar ı zaferdir.
                        Uhud’daki mü rikten de,
                        Bizans’tan da
                        Büyük dü mana…
                        Önce onu yen ki içinde,
                        Gerçek Fâtih olasın.
                        Fethi ta ta, toprakta de il,
                        Önce içinde bulasın.

                       O ul,
                       Sen bir ehri ku atırsın,
                       Nefis de seni ku atır.
                       Konstantin’i yenmek kolay,
                       Bizans ta ve toprak,
                       Lâkin nefsi yenmek zordur.
                       Bizans’ı yensen de, yenilsen de,
                       Ya ehitsin ya gazi,
                        kisi de kârdır.
                       Nefse yenilirsen amma,
Dua gerek, ihlâs gerek, a k gerek,      Kalbin ta , gözün kördür,
Hakk’ın dergâhında inleyerek,         Elinde tuttu un kordur.
Günler geceler geçirmek gerek.        Bunu böyle bil ve önce nefsini yen,
                         te o zaman do ru der,
O ul!                     Ben asıl Fâtih’im diyen.
Sen do du unda,                U run açık,
Hocam Bayram-ı Veli,             Bahtın ak,
Bir müjde vermi ti ikimize,          Kılıcın keskin,
Sordu unda Murad Han’ım,           Gazan mübarek olsun.
Fetih müyesser mi diye?            Mehmed Han’ın, seçilmi askerleriyle, 6 Nisan
Nasip de il bize, lâkin          günü ba ladı ı Konstantiniyye Ku atması, 29 Mayıs
Mevlâm nasip buyurmu ,           1453 tarihinde ‘ stanbul’un Fethi’ ile neticelenir. Sul-
 ehzâde ile köseye,            tan, seçilmi ordunun seçilmi kumandanı olarak
Demi ti.                  Ayasofya’da iki rekât ükür namazı kılar ve Rabb’ine
Murad Han ki bu yüzden,          gözya ları ile hamdeder. Mehmed Han, sadece Kons-
Seni bugün için yeti tirmi ti.       tantiniyye’yi stanbul yaptı ı için de il, dünyanın
                      bütün nimetleri aya ının altında serili oldu u hâlde,
O ul,                   inancında asla bir zaaf göstermedi i için “Fâtih” ol-
Dersin ki,                 mu tur. ehadet iste ine o zaman kavu amamı ; ama
Ben fetih isterim.             1481 yılında zehirlenilmek suretiyle ehit edilerek,
Her fetih de bir fâtih ister.       hem ehitlik hem de gazilik rütbeleriyle, müjdesine
Sen Fâtih ol ki,              nâil oldu u Âlemin Yaratılı Gâyesi’nin (sas) huzuru-
Fetih de senin olsun.           na varmı tır. Allah, O’ndan ve seçilmi askerlerinden
                                                            328/Mayıs 2006
Bil ki her ki i Fâtih olmaz,        ebeden râzı olsun ve bizleri efaatlerine nâil eylesin.
Er ki i Fâtih olur.            Ruhları âd olsun.
Sanma ki dü manın sadece ta , topraktır,                        @ abugra@sizinti.com.tr
Ta , toprak olur ufalır,          *  Hikâye, fetih üzerine hayalen senaryola tırılmı tır. Bu eserdeki
Toprak, suya karı ır gider.          diyaloglar tamamen hayal ürünüdür.

                                                          25 181
                                                         www.sizinti.com.tr
               Ahlâk-ı âliye-yi ilâhiyeyi temsil etme ve  duru ları vardır ki, yedi dünya bir araya gelse,
               Kur’ân ruhunu seslendirme, rızaya kilit-   ihtimal en küçük bir münkere bile “evet” de-
           lenmi bu engin ruhların tabiî hâlleri. Her dav-   mezler. Basar ve basiretleriyle daima ufuk ötesi-
           ranı larını ihsan ölçüleriyle tartıp de erlendir-  ni temâ â eder ve ömürlerini, hep bir namazda
           me, de i mez tabiatları; bu tür bir donanıma     geçiriyor gibi olabildi ine temkinli sürdürürler;
           mazhariyetleri de daha sonra iradelerinin hak-    sürekli a k u i tiyak soluklar ve canlarını Câ-
           kını verecek olmalarına önceden bah edilmi      nân’a kurban etmeye hazır bulunurlar; de er
           bir ilâhî arma andır. Onlar öyle yürekten birer   verdikleri her eyi ta a çalıp tıpkı musallâdaki
           diyanet insanıdırlar ki, oturu larında, kalkı -   meyyit gibi O’na teslim olur, kendi cenazeleri
           larında, insanlarla muamelelerinde ve varlı ı    üzerine tekbirlerle gürler ve Hakikî Büyük’ün
           yorumlamalarında hep din ruhu ve semavîlik      büyüklü ünü ilan ederler. Ne ho söyler Hâfız:
           nümâyandır; evet, dinî hayat onların de i mez
           karakterleri, Peygamber (aleyhi ekmelüttehâ-
           yâ) dünya ve ukbâ rehberleri, mârifet-i ilâhiye
           zâd ü zahîreleri, hakikat a kı da arzu ve emel-     “Ben a k çe mesinden abdest aldı ımda her
           lerinin gerçek rengidir. Beden ve cismaniyetleri   neyim varsa onların üzerine (cenaze tekbirleri
           tertemiz oldu u gibi iç dünyaları da en nezih    gibi) dört tekbir alıverdim.”
           duygularla bezelidir. Kalbleri her zaman haki-      Sofîler bu mülâhazayı farklı bir üslupla öyle
           katlere, Hakikatler Hakikati’ne açık ve âdeta    ifade edegelmi lerdir: “A k u muhabbet çe me-
           pırıl pırıl bir ayna, ruh ve sır dünyaları da öte-  sinden abdest alıp, sonra dünya, ukbâ bütün
           lere, ötelerin de ötesine müteveccih birer teles-  varlı ı ve kendini ölüp gitmi kabul ederek her
           kop mahiyetindedir. Görülecek her eyi görüp      eyin üzerine cenaze namazı kılıyor gibi dört
           avlamaya çalı ırlar ve de i ik ses hevenklerin-   tekbir almayan biri, hakikî kıbleye yönelmi sa-
           den duyulmadık orijinal besteler meydana ge-
                                      yılmaz.” Evet, varlık kendi zatına bakan yan-
           tirirler.
                                      ları itibarıyla terk edilmedikten sonra Hakk’a
   328/Mayıs 2006
             Zengin, vâridâtlı ve çok eye yetecek bir en-
                                      teveccüh tam olmaz ve olamaz.
           ginlikleri vardır ama, fevkalâde mütevazidirler
                                        Teveccüh, takdir, istihsan, muhabbet, içten
           ve kibr ü gururla sürekli bir sava içindedirler.
                                      a k u alâka, hullet hisleriyle dolmadıktan ve
           Allah’ın sevmedi i eylere kar ı öyle kararlı bir
                                      zâhir-bâtın a yâr mülâhazasından bütün bü-

182 26
www.sizinti.com.tr
tün sıyrılarak Hak rızasından ba ka her türlü     taç giydirecek pâyelere yükselmi .. kimi te riî
beklentiye kapanma diyece imiz “teteyyüm”-      emirleri yerine getirmede gösterdi i hassasi-
le tam arınmadıktan sonra hususî teveccüh       yetle gidip hullet tahtına oturmu .. kimi firaset,
ufkuna ula ılamaz. Her eyden evvel bilmek       kiyaset, zekâ ve mantı ının hakkını vererek sıç-
lâzımdır ki, teveccüh etmeyene teveccüh edil-     rayıp bir hamlede mârifet ufkuna yükselmi ..
mez. Takdir ve istihsan hislerinden mahrum      kimi iffet, ismet ve haya seralarında ömrünü
olanlar çok ya asalar da ya amı sayılmazlar..     geçirme sayesinde hiçbir muhalif rüzgâra ma-
muhabbetten nasipsiz sineler bakılıp görülme-     ruz kalmadan yürüyüp “zıllullah”a ula mı ..
ye de meyen harabelerden farksızdır.. Dost’la     kimi “on adım” demi ve onları do ru atma
a k u alâka ancak O’na kar ı duyulan muhab-      azm ü gayretiyle azîmet kahramanlı ına yük-
bet zemininde çimlenir.. hullet pâyesi, kalbini    selmi .. kimi bu uzun ve ince yolu “yedi men-
Dost’a tahsis etmi sinelere bah edilen özel bir    zil”le yorumlayarak yol yorgunlarına telattuf
lütuftur.. ilâhî vâridât ve mevhibeler de Hak rı-   dalga boylu bir teveccühle gidip iltifat ufkuna
zasına kilitlenmi ruhlara ara sıra sunulan sürp-   ula mı .. kimi bütün mülâhazalarını
rizlerdendir.                     hakikatine ba layarak birer re ha mahiyetine
  Zât-ı Ulûhiyet’in insanlara nazar, teveccüh    bürünüp onu gözbebe inde duymaya çalı -
ve merhameti, kendi nâmütenâhîli ine göre-      mak suretiyle maiyyet rüyalarıyla oturup kalk-
dir. Buna kar ılık insanların nazar ve teveccüh-   mı .. kimi acz ü fakr, evk u ükür disiplinleriy-
leri ise kendi darlıkları ölçüsündedir. Bu darlı ı  le hareket ederek tefekkür düzlüklerinde efkat
o geni li e göre açma, kulun ihlâs, sadakat,     türküleriyle O’na hep içini döküp durmu ve
vefa ve samimiyetine ba lıdır. Bazen de ilâhî     emarelerin aydınlık ikliminde sürekli “Hû” de-
inayet, riayet, kilâet rahmetin vüs’atine göre te-  mi durmu .. kimi de kalbî ve ruhî hayat uf-
cellî eder de, o sayede teveccüh ve nazar dam-    kunda “ahlâk-ı âliye-yi Ahmediye” (aleyhissa-
laları deryaya, zerreleri de güne lere dönü ür.    lâtü vesselâm)’ı milimi milimine uygulayarak
Bu itibarla da yönelmenin keyfiyeti ne olursa     soluk solu a O’nun arkasında olmu ve O’nun
olsun O haybet ya atmaz kapısına teveccüh       sofrasının vâridâtıyla beslenmi .. hâsılı hemen
edenlere.. emirleri istikametinde iz sürenleri,    herkes, ilâhî rahmetin enginli ine emare ve
yolların amansızlı ına bırakmaz.. mârifet yol-    farklı mizaçlara, mezaklara, me replere Hak
cularını maiyyetinden mahrum etmez. Hatta       teveccühünün ayrı bir tecellisi olarak, de i ik
bazen ihlâs ve samimiyetle ortaya konmu bir      yol ve yöntemlerle –teferruatta birbirine müte-
damla azm ü gayreti, Cennetleri peyleyebile-     bâyin olsa da– hep O’na yürümü , uzaklı ını
cek bir kıymete ula tırır.. bir zerre imanı, irfanı  a maya çalı mı ve mârifeti ölçüsünde O’nu
vesile-i necat sayar ve kapıkullarına sultanlıklar  dilemi tir.
bah eder.                         Kimileri yapacaklarını yapıp, ya ayacakları-
   imdiye kadar O’na do ru müstakim yürü-     nı ya ayıp en güzel örnekler sergileyerek her
yenlerden yol ma duru olan hiç görülmemi tir.     zaman ölesiye bir cehd ü gayret içinde bulun-
O’nu gönlünden ananlardan hizlâna u rayan       mu ve yaptıklarını âlemin firasetine emanet et-
olmamı tır. Samimî olarak, “sefer”, “seyahat”,    mi ler; kimileri de kalemle inleyip mürekkeple
“sülûk”, “vusûl” deyip yollara dü enlerden de     içlerini dökerek hâle beyan kisvesini giydirmi
ebedî hüsran ya ayana rastlanmamı tır: Kimi      ve arkadan gelenlere iz sürme imkânı hazırla-
                                                        328/Mayıs 2006
iradesinin hakkını eda etme adına küçük bir      mı lardır. Bunların her ikisi de birer realitedir;
temayülle O’nu her zaman kalbinin derinlik-      ikisine de ihtiyaç vardır ve her ikisine de saygı
lerinde duymu .. kimi ileriki günlerde ortaya     o mânâ kahramanlarının hakkı bizim de vazi-
koyaca ı bir hayır azmine lütfedilen, sultanlara   femizdir.

                                                      27 183
                                                      www.sizinti.com.tr
           efkat, insanı enginle tiren bir histir ve insan ancak efkat sayesinde
            ba kalarının sevinç, ne ’e ve huzurunu duyup anlar.. anlar ve
               onların mâruz kaldıkları olumsuzluklar kar ısında
                    sorumluluklarını tam hisseder.
                                       Osman Tarık Gültek

                     n aat mühendisli i ve mimarlık, ortak     70 dönüm arazi üzerine in a edilen külliyesiyle
                     yanları olsa da, aralarında derin farklılık-  muhte em Süleymaniye’nin tek bir ki inin bilgi
               lar bulunan, birbirleriyle te rik-i mesaiye mecbur    ve sorumlulu u dâhilinde ortaya konması hayret
               iki farklı meslektir. Mühendislikle mimarlı ın tatlı   uyandırmaktadır. Böyle büyük in aatlar için fir-
               ve faydalı bir beraberli i vardır. Mimarî özellik-    maların proje grupları olu turdukları göz önüne
               lerin statik kurallara uyması gerekir. Bazen de,     alındı ında, Mimar Sinan’ın ne denli büyük bir
               yapının görece i fonksiyonun bir gere i ola-       deha oldu u daha iyi anla ılır.
               rak, mühendislikten zor problemleri halletmesi,
               yapım tekni inde, malzeme ve dizaynda yeni          Tarihçe ve genel bilgiler
               açılımlar yaparak, mimarın istedi i yapıyı ortaya       Süleymaniye Camii, Kanûnî Sultan Süley-
               koyması beklenir. Bunun içindir ki, bir yapının      man tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmı tır.
               proje a amasında iki meslek sahibinin de imzası      n aatına Haziran 1550’de ba lanan cami, Ekim
               istenir.                         1557’de tamamlanmı tır. Me hur bir rivayete
                  Günümüzde bir yapı in a edilirken en az 15      göre; bir kutlu gecede Kanuni Sultan Süleyman,
               mühendis ve mimardan olu an yapı denetim fir-       rüyasında Rasülullah Efendimiz’i (sas) görür.
               malarından onay ve yeterlilik alınması mecburidir.    Sultan Süleyman ve Peygamber Efendimiz (sas)
               Zemin etütleri için jeoloji ve jeofizik mühendisine;   Süleymaniye’nin in a edildi i yakla ık 70 dö-
               projenin araziye uygulanması (yapının oturaca-      nümlük arazinin bulundu u tepeye gelirler (O
                ı alanın belirlenmesi) için harita mühendisine;     tepe, hem Haliç’i, hem de Bo aziçi’ni Marmara
   328/Mayıs 2006
               elektrik tesisatı için elektrik mühendisine; görü-    tarafından en ideal noktadan görür.) Peygamber
               nüm ve dizayn için mimara ve statik hesaplar için     Efendimiz (sas) bizzat gösterir: “Mihrabı buraya,
               in aat mühendisine ihtiyaç vardır. Basit gözüken     minberi buraya olsun...” Kanûnî Sultan Süley-
               10 daireli bir bina in aatı için bu kadar mühendi-    man uyanınca, ükreder ve hemen Mimarba ı
                              2
               se ihtiyaç varken, 4000 m alana oturan camii ve      Sinan-ı Abdülmennan Hazretleri’ni ça ırtır. Si-

184 28
www.sizinti.com.tr
nan’ı hiçbir açıklama yapmadan, büyük      demir kemerle tutturulmu , ta ve de-      16. asırda yapılan bu eserde 66 faktörü
bir heyecanla rüyada gördü ü yere gö-      mirin birbirine kenetlenmesini sa lamak    kontrol etmi tir. Bu rakamlar o günün mi-
türür. Kanûnî: “Buraya bir cami, bir kül-    için ba lantı yerlerine kur un dökülmü -    marlık-mühendislik birikiminde ecdadı-
liye yapaca ız.” diye söze ba ladı ında;    tür. 63x69 metre ebadında olan caminin     mızın geldi i noktayı daha iyi anlamamıza
Sinan-ı Abdülmennan Hazretleri söze ka-     kubbe yüksekli i 53, kubbe çapı ise 26,5    yardımcı olabilir.
rı ır: “Sultan’ım, mihrabı burada, minberi   metredir. Yakla ık 30’ar ton oldukları       Süleymaniye’nin bitirili ine kadar, bir-
burada olsun...” Sultan Süleyman a ırır:    hesaplanan 4 fil aya ı toplam 8.000 ton    çok in aat tekni inin kullanıldı ını görü-
“Sinan, sen bu i ten haberli gibisin?” Bü-   yükü temele iletmektedir. Mimar Sinan     yoruz. Mimar Sinan ordudayken tecrübe
yük mimar cevap verir: “Sultan’ım sizin     bunları Ciharyâr-ı Güzin’e (dinin dört dire-  etti i zemin mekani i tekniklerini caminin
                         i); Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman    temel in aatında uygulamı tır. Temeli
                        ve Hz. Ali’ye (ranhüm) arma an olarak     kazıldıktan sonra 3 veya 4 yıl beklemeyi
                        sunmu tur. Ayaklardan ikisi stanbul’daki    ve zemini sıkıla tırma tekniklerinden biri
                        eski Bizans Sarayı’ndan ve Kızta ı’dan,    olan kazık uygulamasını Mimar Sinan’da
                        biri Baalbek’teki Jüpiter Tapına ı’ndan,    görmekteyiz. Zeminin sıkıla ması ve ta-
                        di eri de Mısır’ın skenderiye kentinden    biî zemin oturmalarının ya anması için 3
                        getirtilmi tir. Yer altında birtakım yollar  veya 4 yıl yük altında bekletilmesi caminin
                        kazılıp üzerlerinde birtakım kemerler ya-   yapıldıktan sonraki muhtemel oturmaların
                        pılmı tır. Bu yollardan caminin içinden    önüne geçmek içindir. n adan sonra olu-
                        bütün yan yapılara su da ıtılan depolara     an oturmalar, yapıda çatlaklar meydana
                        gidilir. Mimar Sinan, cami içinde devamlı   getirmekte ve stati in bozulmasına sebep
                        ho bir hava bulundurmak için yer altın-    olmaktadır.
                        daki yolları yapmı tır. Cami tabanının orta     Süleymaniye’de uygulanan ba ka bir
                        kısmında yer alan bu yollar üzerine tahta   metot, drenaj tekni idir. Deprem esnasın-
                        kapaklar konularak a a ıdan gelen hava     da zeminin gev emesi ve yeraltı sularının
dün geceki kutlu ziyaretinizde ben de iki    ile cami içinin yaz mevsiminde devamlı     hareket etmesi sebebiyle ta ıma gücü
adım gerinizde geliyor idim...” Bu rivayet   serin, kı mevsiminde ise sıcak olması     sıfıra inen zemin hiçbir yük ta ıyamaz
do ru mudur, temenni midir bilmiyoruz;     sa lanmı tır.                 duruma gelir. Buna ‘sıvıla ma’ (liquefac-
ama Mimar Sinan, Tezkiretü’l-Bünyan          Peçevî Tarihi’nde anlatıldı ına göre   tion) denir. Zemin sıvıla ınca üzerindeki
isimli eserinde Süleymaniye’nin temelinin    Süleymâniye Camii’nin yapılmasında       yapı bataklı a gömülür (Adapazarı’nda
atılı ını bizzât u satırlarla ifade etmi tir:  vekiller (hesap görevlisi, muhasebeci)     deprem sonrası bazı binalar 1-2 kat ze-
“Bir vakt-i erif ve bir saat-i said-ü lâtif-  tarafından tutulan defterlerde caminin     mine batmı lardı). Bu sebeple su yalıtımı
de ol Cami-i Münif’e temel uruldu.” Bu     in a masrafı 896.883 florin olarak gös-    ve temelden suyun uzakla tırılması çok
sözleri yorumlayanlar rüyayı destekler     terilmektedir ki, bu o devirde elli tanesi   önemlidir. 1950’li yıllarda bugünkü s-
nitelikte bulmu tur.              bir kuru olmak üzere 53.782.900 akçe      tanbul Ticaret Üniversitesi binasının bu-
   Süleymaniye aynı zamanda bir külli-    kar ılı ıdır.                 lundu u yerler istimlâk edilirken Haliç’e
yedir. Bu külliye Kantarcılar Mahallesi’ne                           ba lanmı künklere (ya mur suyu veya
bakan bir tepe üzerinde Bâb-ı Vâlâ-yı         n aatla ilgili bilgiler         kanalizasyon boruları) rastlanmı tır. Yapı-
Seraskeri (Genelkurmay Ba kanlı ı, bu-        Süleymaniye’nin in asına ait teknik    lan ara tırmalarda bu boru sisteminin Sü-
günkü stanbul Üniversitesi, rektörlük ve    bilgilerin yer aldı ı herhangi bir evrak    leymaniye’nin bulundu u tepedeki suyu
di er binaları) ile Bâb-ı Vâlâ-yı Fetvâ-pe-   bulunamamı tır. Mimar Sinan, cami       drene etmek gâyesiyle temellerin altına
nâhî (bugünkü stanbul Müftülü ü binası)     yapımında harç için kullandı ı yumurta     yerle tirilmi ‘çakıl-kum kuyuları’na
arasındadır. Cami avlusunun etrafını çev-    sayısını, çalı an ustaların milliyetlerini,  ba landı ı tespit edilmi tir. Killi topra ın
releyen büyük külliyede; türbeler, türbedâr   dinlerini ve günlük ücretlerini 164 ciltlik  suyu geçirmeyip tutmasından ötürü ze-
dairesi, evvel, sani, rabi, salis, tıp medre-  bir deftere kaydettirmi tir. Mimar Sinan,   min mukavemetinin zayıflamasına kar-
seleri, darû’l-hadis, darû’ - ifa, bimarha-   idarî ve malî detayları en ince teferruatı-   ın hazırlanan bu ‘çakıllı-kumlu drenaj
ne, darû’l-kurra, sibyan mektebi, imaret,    na kadar, emanete sahip çıkma titizli i ve   sistemi’ ancak son yarım asırdır in aat
tabhane (konuk evi), han, hamam, kitap-     üzerinde küçük bir hak bile bırakmama     mühendisli i alanında uygulanmaktadır.
lık ve dükkânlar bulunmaktadır. Dı avlu-    gayretiyle yazmı ; ama teknik detayları    Bu drenaj sistemiyle yapı temelden ge-
nun on kapısı vardır. Bunlar; Mera, Eski    açıklamamı tır. Bu durumun hikmeti tam     lecek nem ve sudan korunmu ; oturma
Saray, Mektep, Çar ı, Hekimba ı, maret,     olarak bilinmemektedir. Fakat neticede     olmadı ı için çatlamalar da önlenmi tir.
Kubbe, Tabhane, A a ve Harem kapıları-     bizlere sürekli bir anlama-çözme gayre-    Ayrıca dâhi mimar, yapının içindeki rutu-
                                                                          328/Mayıs 2006
dır. Caminin dört minaresi stanbul’da ya-    tinin miras bırakıldı ı açıktır.        bet ve nemi dı arı atarak so uk ve sıcak
 amı ilk dört sultanı; Fatih, 2. Bayezid,      Günümüz binalarında konfor faktörü    hava dengelerini sa layan hava kanalları
Yavuz Selim ve Kanûnî’yi; minarelerdeki     olarak kontrol edilebilen 4-5 özellik var-   kullanmı tır. Bunların dı ında yazın su-
on erefe de 10 padi ahı temsil etmek-      ken (yapının ses yalıtımı, izalasyonu, ı ık  yun ve topra ın ısınmasından dolayı olu-
tedir. Minareler örülürken ta lar birbirine   alması, havalandırması vs.) Mimar Sinan     an buharın, yapının temellerine ve içine

                                                                        29 185
                                                                        www.sizinti.com.tr
           girmemesi için tahliye kanalları yapmı       Di er geometrik merkez olan is odası    gibi o zamanın artlarında pek alı ılmadık
           ve bunları da drenaj kanallarına ba lı ola-  cami içinde yanan kandillerin isini toplayıp  katsayıların da sıklıkla kullanıldı ı görül-
           rak uygulamaya koymu tur.           mürekkebe dönü türen ve tamamen tabiî      mektedir. Ara tırma ekibi bundan yola
              Süleymaniye’nin statik ve temel di-    havalandırma ile çalı an bir siklon-baca    çıkarak, cami tasarımında ısı, manyetik
           zaynı gemi omurgası eklindedir. Alman-     sistemidir. Bu olmasa cami kubbesi kan-     alan ve de i ik ekil ve hâldeki enerjilerin
           ya’da teknik e itim almı ve uzun yıllar    dillerin tesiriyle çok kısa zamanda karara-   birbirlerine dönü türülerek dengelenme-
           deniz yollarında çalı mı olan rahmetli     caktır. s odası Selimiye’de yapılmamı tır,   si için hesaplamalar yapıldı ı neticesine
           Ahmet Selim Suntur, bina olarak cami-     sadece Süleymaniye’ye has bir tercihtir.    varmı tır.
           nin çok iyi dengelendi ini (safralandı ını)     Üçüncü geometrik merkez olan adır-       Külliye, âdeta bir canlı gibi bütün dı
           gemi tasarım formülleri ile inceleyerek    van, o devrin artlarında (kısmen Bizans     tesirlere kar ı korunma refleksleri veya
           görmü ve “Mimar Sinan Hazretleri âde-     kanalları kullanılarak) Istıranca derelerin-  koruyucu enerji küreleriyle donatılmı tır
           ta bir hacı yatmaz yapmı . Zamanımızda     den getirilen suyu, tabiî kule prensibiyle   ve bu kürelerin tamamının is odasında
           orijinalli i bozulmasına ra men, bu bina    hava akımı olu turarak oksijenle arıtan     kesi ti i anla ılmı tır. Bu çalı malar sı-
           dı etkenlere ve depremlere çok iyi da-     tarihin ilk içme suyu hazırlama istasyo-    rasında Süleymaniye Camii, Mısır pira-
           yanır.” demi tir.               nudur. Bugünün teknolojisi, is odasındaki    mitleriyle -resimler üzerinden- kıyaslandı-
              Camide ayaklar ü ümesin ve secde-     tabiî hava akımını ve adırvandaki tabiî      ında, kesit olarak her ikisinin de, taban
           de huzur duyulsun, diye yerden 20 cm      kule tesirini hayranlıkla izlemekte; bu tek-  açıları 66 derece olan çok dengeli birer
           yüksekli e kadar hava hızı profilinin sıfıra  nik, Batı üniversitelerinde doktora seviye-   ikizkenar üçgen oldu u tespit edilmi tir.
           çok yakın olması (sınır tabaka), sonra-    lerinde ders olarak i lenmektedir.       Firavun mumyasının, piramit yüksekli i-
                                                           nin tabandan itibaren 1/3 kadar yukarısı-
                                                           na (Piramit tepesinden yüksekli in 2/3’ü
                                                           kadar a a ıda) yerle tirilmesine kar ılık,
                                                           Süleymaniye Camii’ndeki is odasının, üç-
                                                           gen kesitin a ırlık merkezinde (Cami yük-
                                                           sekli inin tabandan itibaren 1/3’ü kadar
                                                           yukarısında) yer aldı ı tespit edilmi tir.
                                                             Süleymaniye’de yapılan ara tırma-
                                                           larda akustik enerjinin ısıya e de erli-
            Caminin altındaki kanallara açılan   So uk ve sıcak hava dengelerini sa layan hava     li i ve so utma i inde kullanımıyla ilgili
                menfez kapakları                 kanalları              veriler bulunmu tur. Verimi dü ük olan
                                                           bu kullanımın di er enerji türleri ile des-
                                                           teklenerek veriminin yükseltilebilece i
           sında ise hava hızlarının yükselmeye        Camideki harika tasarımlar
                                                           dü ünülmektedir. E er bu bulu geli ti-
           ba laması temin edilmi tir. *            Cami içindeki mesafeler ölçüldü-
                                                           rilirse, insan sesiyle so utma yapılabi-
              Mimar Sinan, cami içinde sesin iyi     ünde, bütün mesafelerin ebced hesabı
                                                           lecektir.*
           yayılması ve duyulması için harika bir     ile Allah (cc) ism-i celîlinin katları oldu u
           teknik kullanmı tır. Bunun için, yapı ekil-  anla ılmaktadır. Dı minare aleminin ve is
                                                             Mükemmel netice
                                   odası kubbe noktalarının, i aret etti i da-
           leri içinde sesin en iyi ço aldı ı kubbeyi                             Süleymaniye Camii’nde gördü ü-
                                   irelerin sönen bir sinüs e risi çizdi i gö-
           uygulamı tır. Bütün kubbeleri çift olarak                           müz bu mükemmellikler bize “Her eyi
           yapmı ve damak kubbeyi olu turmu tur.     rülmü tür. Açılar ölçüldü ünde her yerde    maddede arayanların akılları gözlerine
           Kubbe yapısının güçlü tınlatıcı özelli ine   9 de i ik sâbit açı kullanıldı ı görülmü    inmi tir. Göz ise mâneviyata kapalıdır.”
           ve kubbede olu acak özel ses odaklan-     ve bu açıların toplamının 273,15 derece     vecizesini bir kez daha hatırlatıyor. Mi-
           malarına önlem olarak kubbe kö elerine     oldu u tespit edilmi tir. Aynı ekilde ca-    mar Sinan Hazretleri’nin tekvinî emirleri
           ve eteklerine içi bo 50 cm boyunda 64     minin Taçkapı içerisinde hizmet binala-     de çok derinden ke fetti ini anlıyoruz.
           adet küp yerle tirmi ve bunlarla iyi bir    rına olan mesafe de 273,15 metredir. O     Evet madde ve mânâyı bir arada har-
           ses elde etmi tir. Ayrıca, zeminde, sesi    devirde Osmanlı’da metrik ölçüler kulla-    manlayan ilim sahipleri, bizlere zaman
           yansıtmak için tu lalardan bo luk bırak-    nılmadı ı dü ünülürse, bulunan neticele-    üstü bir anlayı la mihmandarlık yapıyor,
           mı tır. Böylece Süleymaniye harika bir     rin orijinalli i ortaya çıkmaktadır.      hakikat a kının insanı ilimde derinle me-
           akusti e sahip olmu tur.**             Minare yüksekli i, kubbe çapı vs.     ye ve Esmâ-i Hüsnâ’nın tecellilerine vâkıf
                                   gibi bazı uzunluk ve açılar birbirine oran-   olmaya ula tıraca ını haykırıyorlar. lmi
   328/Mayıs 2006
              Camideki geometrik merkezler       tılandı ında “pi” sayısı, 1,6 (altın oran)   sonsuz Rabb’imizin (cc) bizlere bah et-
              Birçok sırrı barındıran taç kapı, önem-  gibi bilinen katsayıların yanında, meselâ    ti i bu ilimler, gelece in fikir i çilerinin
           li bir geometrik merkezdir. n asında alı-   23 (tam derece olarak Dünya ekseninin      bayraktarlı ını yapaca ı güzelliklere de
            ılmı ın çok üstünde yüzlerce ton kur un   e im açısı), 4,18 (kalori/joule çevrim     vesile olacaktır ümidindeyiz.
           dökülmü tür.                  katsayısı) ve logaritmadaki “e” sayısı               @ otgultek@sizinti.com.tr


186 30
www.sizinti.com.tr
  Dipnotlar                       the exergy flow of the universe with continuo-  -  Kamil Fırat, Kubbeler Sonsuz Döngü, Family
* Bu noktada, Süleymaniye Toplulu u’ndan         us functions of cosmological parameters’, Int.    Finans Yayınları.
  bahsedilmesi yerinde olacaktır. Rahmetli        J. Exergy, Vol, 2004, 1. No. 4, pp.438-447.   -  Reha Günay, Sinan the Architect, Yapı En-
  Ahmet Selim Suntur’un liderli inde çalı an     -  Rehber Ansiklopedisi, c. 12, Türkiye Gazetesi    düstri Merkezi Yayınları.
  bu grup, Süleymaniye Külliyesi’nde ASHRAE       Yayınları.                    -  Dr. Süleyman Molla brahimo lu, Muhte em
  (Amerikan Isıtma So utma ve Hava artlan-      -  Ha im Söylemez, Sinan Depremi Çözmü tü,       Süleymaniye Kitapçı ı.
  dırma Mühendisleri Birli i) ile birlikte tarihî    Aksiyon Dergisi, 15-21 Ocak 2000.        -  Kültür Bakanlı ı web sitesi.
  mekânlarda klima konusunda bir projeyi tatbik   -  Mimar Abdülkadir Akpınar, Tarihî eser resto-   -  Ö r. Gör. adan Güvenir, Sanatta Ara tırma
  etmek için çalı tıklarında yukarıdaki neticede     rasyonlarıyla ilgili notları.            Ve Bilinçin Önemi Damak Kubbe, Buca E itim
  ula mı lar.                    -  Tanju Çantay, 16-17. Yüzyıllarda Süleymaniye     Fakültesi, zmir.
** Ö r. Gör. adan Güvenir (*) D.E.Ü. Buca         Camii ve Ba lı Yapıları, stanbul, 1989, s. 45.
                                                      -  Mansion, Madeleine, (1947), “L’ Etude Du
  E itim Fak.Müzik E t.A.B.D. zmir “Sanatta     -  Celâlzâde Mustafa Çelebi, Tabakatü’l-memalik
                                                        Chant” Librairie Hachette. S.A., Buenos Aires.
  Ara tırma ve Bilinçin Önemi Damak Kubbe”        ve Derecatü’l-mesalik, Hekimo lu Ali Pa a
                                                      -  Baytin Tulü, Binalarda Akustik Tedbirler, s-
  Bu makale “Ö r. Gör. adan Güvenir ve Dr.        Kütüphanesi, 778, y. 4766. Süleymaniye Kü-
                                                        tanbul Teknik Üniversitesi Matbaası, stanbul,
  Tolga Kando an” tarafından “28.Türk Ulusal       tüphanesi.
                                                        1963.
  Otorinolarengoloji ve Ba Boyun Cerrahisi      -  Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi,
                                                      -  Cevan ir Behbut, Gürel Güzin, Foniatri, stan-
  Kongresinde” sunulmu tur.               Ahmed Cevdet Basımı, I. cilt, stanbul, 1314,
                             s. 157, 333.                     bul Üniversitesi Tıp Fakültesi, stanbul, 1982.
  Kaynaklar                     -  Ömer (Lütfı) Barkan, Süleymaniye Camii ve    -  Vitruvius, Mimarlık Üzerine On Kitap, evki
-  Yıldız Teknik Üniversitesi n aat Fakültesi ders    mareti n aatı, (I550-1557), I. cilt, Ankara,    Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları, stanbul, 1998.
  notları.                       1972, s. 25.                   -  M. Rath, Leland, Mimarlı ın Öyküsü, Kabalcı
-  Ahmed Refik, Âlimler ve Sanatkârlar, Kültür    -  Ahmet Rasim, Selim Suntur (Rahmetli), Sü-      Yayınevi, stanbul, 2000.
  Bakanlı ı Yayınları, 1980.              leymaniye Toplulu u Ba kanı.           -  Zeren, Ayhan, Müzik Fizi i, Pan Yayıncılık, s-
-  Süleymaniye Toplulu u Çalı maları, Scientific   -  Prof. Dr. brahim Birol Kılkı , OTDÜ Ö retim     tanbul, 2003.
  Revelations in Holy Quran.              Üyesi.                      -   adan Güvenir, Ses Yapısal ve çsel Bilincin
-  Prof. Dr. Birol brahim Kalkı , Technical Pa-   -  Celaleddin Gökçek, Ziya Gökçek, Ahmed Kim-      Olu turulması, Atadost Matbaa, zmir, 2004.
  per, ‘A simplistic thermal model for solving     yacıo lu, Ali Reyhan Esen.            -  Prof. Dr. O uz Borat’ın notları.
                                                                                   328/Mayıs 2006
                                                                                 31 187
                                                                                www.sizinti.com.tr
                                            1912 Ekim’inde büyük felâ-
            Mustafa Ba datlı-Recep ahin                   ketin habercisi olan Balkan
                                            Sava ı ba ladı. 19. yüzyıl
               De eri ölümünden sonra anla ılan büyükleri-
                                            içinde ba ımsızlıklarını ilân
               mizden biri de ükrü Pa a’dır. “Türk milleti
           asker millettir!” sözünün temsilcilerinden biri olan
                                            eden Balkan milletleri el ele
            ükrü Pa a, Erzurumlu Ayabakan ailesinden Kola-         vererek Devlet-i Âliye’ye ait
            ası (Kıdemli Yüzba ı) Mustafa Bey ile Muhsine         olan her eyi yok etmeye ba -
           Hanım’ın ilk ve tek evlâdı olarak 1857’de Erzu-         ladılar. Asırlar önce medeni-
           rum’da dünyaya geldi. Küçük ükrü, babasının asker        yetle tanı tırdıkları milletler
           olmasının da tesiriyle küçük ya ta bu mesle e merak       tarafından katliamlara mârûz
           duydu ve Erzincan Askeri dadisi’ne kaydolarak ‘pey-
                                            kalan Evlâd-ı Fatihan ise,
           gamber oca ı’na ilk adımını attı.
             Çekilen her acı, insanı biraz daha olgunla tırır.
                                            can derdiyle Anadolu yolları-
            ükrü Pa a da ileride yüklenece i zor vazifelere        na dü tü.
           âdeta kader-i ilâhî tarafından hazırlanıyordu. ükrü
           Pa a, hayatındaki ilk büyük acıyı babasının vefatıy-
                                        Büyük matematikçi Salih Zeki, ükrü Pa a’nın ye-
           la ya adı; annesinin ba ka biriyle evlenmesi üzerine
                                        ti tirdi i ö rencilerden biridir.
           çevresine küserek, stanbul’a gitti ve Sütlüce Topçu
                                          Topçu komutanı olarak tâyin edildi i ve tu gene-
           Okulu’na girdi. 1879 senesinde topçu te meni ola-
                                        rallikten orgeneralli e kadar olan askerlik hizmetle-
           rak Harbiye’den mezun oldu unda 22 ya ındaydı.
                                        rini geçirdi i Edirne ile ükrü Pa a arasında kopmaz
             Harbiye’deki ö renimi sırasında zekâsı ve mate-
           mati e olan yatkınlı ı ile hocalarının dikkatini çek-  bir ba olu tu. Ordu müfetti li i vazifesi sırasında,
           ti inden, e itim için Almanya’ya gönderildi. Dört    gençli in yeti mesi için gösterdi i büyük gayret
           seneden fazla kaldı ı Almanya’dan dönerken ükrü     sebebiyle -evinin genç kurmay subaylar ile dolup
           Pa a kıdemli yüzba ı olmu tu.              ta ması sebebiyle- Saraya jurnal edilen ükrü Pa a,
              stanbul’a dönü ünde, birçok yerde askerî tâlim   1905 senesinde Selanik’e sürüldü.
           ve terbiye ö retmenliklerinde bulundu. 1887 sene-      Gitti i her yere disiplin ve ciddiyet götüren ük-
           sinde binba ılı a, 1888 senesinde yarbaylı a, 1889’da  rü Pa a, disiplin içinde e itti i Edirne’deki 2. Or-
           albaylı a terfi etti ve 1893’te 36 ya ında iken tu ge-  du’dan sonra, Selanik’teki 3. Ordu’yu da kısa sürede
   328/Mayıs 2006
           neralli e yükseldi. Almanca, ngilizce ve Fransızcayı   düzene soktu.
           iyi bildi inden, mesle indeki teknolojik geli meleri      ükrü Pa a, üst makamlara bildiklerini çekinme-
           düzenli olarak takip ediyordu. Farklı askerî vazife-   den söylemeyi vatan borcu telâkki ederdi. Dü ün-
           lerle birlikte Harbiye ve Darü afaka okullarında ba-   celerini zamanın padi ahı 2. Abdülhamid’e de bir
           listik ve matematik ö retmenliklerinde de bulundu.    rapor hâlinde sunmu tu. Sadrâzam Avlonyalı Ferit

188 32
www.sizinti.com.tr
                             Plevne kahramanı Gazi Osman Pa a kadar
                             tanınan bu büyük komutana bütün dünya-
                             da hayranlık ve hürmet gösterileri yapılırken,
                             altı aylık, itibarlı, Bulgar yaverli ve otomobil
                             tahsisli bir Sofya esareti sonunda, stanbul’a
                             dönerken yapılan muamele çok enteresandır:
                             “Pa a, halk seni linç edecek!” uydurması ile
                             huduttan itibaren perdeleri indirilmi bir va-
                             gonla; Sirkeci Garı’ndan i li’deki evine kadar
                             ise, kapalı faytonla getirilen bu büyük asker
                             âdeta kendi memleketinde esareti ya adı.


Pa a’nın ifadesine göre Sultan kinci Abdülhamid,       olmadan yardımcı oldular ve onların aleyhimize
Vekiller Meclisi’nde “Durumu nasıl görüyorsunuz, ne      ittifak etmelerine zemin hazırladılar.
yapmak lâzımdır?” diye sordu unda orada bulunan-         1912 Ekim’inde büyük felâketin habercisi olan
ların gerçeklerden uzak dü ünceleri üzerine; “Pa alar     Balkan Sava ı ba ladı. 19. yüzyıl içinde ba ımsızlık-
söyledikleriniz hiç de hakikatlere uymuyor, i te ükrü Pa-   larını ilân eden Balkan milletleri el ele vererek Dev-
 a’nın raporları, alınız okuyunuz; millet ve ordu, anayasa-  let-i Âliye’ye ait olan her eyi yok etmeye ba ladılar.
nın tekrar yürürlü e girmesini istiyor, ben de ükrü Pa a   Asırlar önce medeniyetle tanı tırdıkları milletler
gibi bunu muvafık görüyorum ve me rutiyeti tekrar ilân    tarafından katliamlara mârûz kalan Evlâd-ı Fatihan
edece im!” demi ti.                      ise, can derdiyle Anadolu yollarına dü tü.
  Siyasete uzak duran ükrü Pa a, hem hüküm-           Dü man orduları Çatalca’ya kadar ilerledi ve
dârına, hem de milletine olan sadakatiyle büyük bir      gözünü stanbul’a dikti. Devlet-i Âliye’nin Ru-
hizmet ifâ ederek, millet ve devlet arasında karde      meli’deki toprakları çoktan payla ılmı tı. Bozgun
kanı dökülmesine mâni oldu. Bu hizmeti üzerine        üstüne bozgunların ya andı ı böyle bir zamanda
1908’de mare alli e yükseltilen ükrü Pa a’nın rüt-      Edirne’yi müdafaa etme vazifesi Mehmet ükrü
besi, Me rutiyetin ilânından sonra ttihat ve Terakki     Pa a’nındı. ükrü Pa a’ya verilen yazılı emirde,
Hükümeti tarafından yapılan ‘Askerî Rütbeler Tas-       Edirne’nin muhtemel bir ku atma hâlinde, yalnız
fiyesinde’ korgeneralli e indirildiyse de, 1912-1913     kırk gün müdafaa edilmesi istenmi ti. Oysa ükrü
Balkan Harbi’nde Edirne Müstahkem Mevkii’nde         Pa a burada 5 ay 5 gün direndi.
yaptı ı kahramanca müdafaa esnasında tekrar orge-         Yokluk ve sefaletin kol gezdi i, yiyecek olarak
neralli e yükseltildi.                    sadece süpürge tohumlarının kaldı ı, cephanenin
  1908 senesinde Me rutiyet’in ilânı üzerine stan-     bitti i o günlerde ükrü Pa a’nın hâl ve tavırları
bul’a gelen ükrü Pa a, 1912 senesine kadar Redif       herkese cesaret kayna ı oldu. Cephede can paza-
(Süvari Birlikleri) Müfetti li i, Çanakkale Bo azı      rı olmasına ra men o tebli ler yayımlayarak halka
Muhafızlı ı gibi önemli askerî vazifelerde bulundu      moral verdi. Harbin en çetin anında; “Dü man hat-
ve nihayet Balkan Harbi’nin öncesinde Edirne Müs-       larımızı geçtikten sonra ölürsem, kendimi ehit kabul et-
tahkem Mevkii Komutanlı ı’na tayin edildi.          miyorum. Beni mezara koymayın. Etimi itler ve ku lar
                               çeke çeke yesinler. Fakat müdafaa hattımız bozulmadan
  Edirne Müdafaası                      ehit olursam, kefenim, lifim ve sabunum çantamdadır.
  Me rutiyetle birlikte de i en iktidarla tecrübe-     Beni bu mahalde gömeceksiniz ve gelen nesiller üzerime
siz ki iler i ba ına geçince, devleti felâkete götü-     bir âbide dikeceklerdir.’’ diyerek son karakolun bekçi-
recek büyük hatalar yapıldı. Bu ki iler, tecrübeli      si olarak en güzel tavrı ortaya koydu. mkânsızlıklar
devlet adamlarının ikazlarına kulaklarını tıkadılar;     içinde hiç ikâyet etmeden sadece vazifesini yapan
yıllar öncesinden alınan tedbirleri hiçe sayıp, Ru-
                                                               328/Mayıs 2006
                                ükrü Pa a’nın söyledi i bu sözler, yi itli in âdeta
meli’ndeki yeti mi en iyi 120 tabur askeri terhis       tarifi oldu. Etrafında hâlelenen askerlerin her biri
ettiler (bu birlikler Balkan Sava ı sonrasında bile      bu inançla dü mana mukavemet edince, Edirne Mü-
toplanamadı). Hattâ bu ki iler, dü manların ara-       dafaası tarihe altın harflerle yazıldı. Bu kahramanlı a
larında ihtilâflı konuların çözümüne de farkında       dü man bile hayranlı ını gizleyemedi.

                                                             33 189
                                                             www.sizinti.com.tr
                                        nı, Bulgar Kralı ayakta kar ılamı , özür dileyerek
                                        kılıcını iade etmi ti. Fransızlar ise hayranlıklarının
                                        ifadesi olarak eref kılıcı ve içinde binlerce imza bu-
                                        lunan altın bir kitap hediye ettiler. Avrupa’nın in-
                                        saflı kalemleri bu destanı gazetelerinde ne rettiler.

                                          Balkan Sava ı sonrası
                                          Plevne kahramanı Gazi Osman Pa a kadar
                                        tanınan bu büyük komutana bütün dünyada hay-
                                        ranlık ve hürmet gösterileri yapılırken, altı aylık,
                                        itibarlı, Bulgar yaverli ve otomobil tahsisli bir Sofya
                                        esareti sonunda, stanbul’a dönerken yapılan mua-
                                        mele çok enteresandır: “Pa a, halk seni linç edecek!”
                                        uydurması ile huduttan itibaren perdeleri indiril-
                                        mi bir vagonla; Sirkeci Garı’ndan i li’deki evine
                                        kadar ise, kapalı faytonla getirilen bu büyük asker
                                        âdeta kendi memleketinde esareti ya adı.
                                           ükrü Pa a, Edirne Müdafaası sırasındaki kötü
                                        hava artları neticesinde yakalandı ı siyatik has-
                                        talı ının tedavisi için gitti i Bursa kaplıcalarında
                                        zatürreye yakalandı ve 5 Haziran 1916 tarihinde
                                         stanbul’da vefat etti.
                                          Hayatının son döneminde çe itli sıkıntılar
                                        ya ayan ükrü Pa a’nın, kadir ve kıymeti ölünce
                                        anla ıldı. Osmanlı’nın Birinci Dünya Harbi’ndeki
            ükrü Pa a harbin en çetin anında, “Dü -         müttefikleri olan Alman, Avusturya ve Bulgar
           man hatlarımızı geçtikten sonra ölürsem,         kıt’alarının da i tirak etti i organize etti i bir cenaze
           kendimi ehit kabul etmiyorum. Beni me-          merasimiyle ükrü Pa a’nın naa ı, zamanın Padi a-
           zara koymayın. Etimi itler ve ku lar çeke         hı Sultan Be inci Mehmet Re at tarafından yap-
           çeke yesinler. Fakat müdafaa hattımız bo-         tırılan, Merkez Efendi Mezarlı ı’ndaki mütevazı
           zulmadan ehit olursam, kefenim, lifim ve         kabre defnedildi. ükrü Pa a’nın Edirne’deki anıtı
                                        27 Temmuz 1998’de açıldı. ükrü Pa a’nın Mer-
           sabunum çantamdadır. Beni bu mahalde
                                        kez Efendi Mezarlı ı’ndaki naa ı açılı tan üç gün
           gömeceksiniz ve gelen nesiller üzerime          önce (24 Temmuz 1998 ) alınarak Edirne’deki anıt
           bir abide dikeceklerdir.” diyerek son kara-        mezara konuldu. Böylece 85 yıllık ayrılıktan sonra
           kolun bekçisi olarak en güzel tavrı ortaya         ükrü Pa a ve Edirne tekrar bulu tu.
           koydu.                            Yıllar sonra kalbleri hedef alan taarruza kar ı
                                        müdafaayı bu defa onun pak neslinden, Üç ere-
                                        feli Camii’nin penceresinde ızdırap soluklayan biri
              ükrü Pa a’nın Edirne’de imkânsızlıklar içinde    yüklendi. Bu gönül insanı, o günkü cephelerdeki
           yapmı oldu u müdafaa, o dönem âdeta bir ümit       bozguna kar ılık kalblerdeki bozgunu sona erdir-
           adacı ı te kil etti. Çünkü sava ın ilk günlerinden iti-  mek için, bayrakla temsil edilen, imanlı nesillerin
           baren bütün cephelerden bozgun haberleri gelirken,    dirili hareketini Edirne’de ba latarak bütün insan-
           teslim olmayan, bozguna u ramayan sadece Edirne      lı ın kalblerindeki kaleleri müdafaa için yollara dü -
           vardı. Bu direni milletin mücadele azminin canlı     tü. Etrafında hâlelenen yi itler de tıpkı ükrü Pa a
           kalmasını sa ladı, imkânsızlıklar içinde de bir eyle-   gibi yârdan ve serden geçtiler. Onlardan bazıları da
           rin yapılabilece ini gösterdi.              serhat ehrinde ona kom u oldular. Karargâhından
   328/Mayıs 2006
              ükrü Pa a ecdad yâdigârı eserlerin zarar görme-   dı arı çıkıp baksa tepenin eteklerinde görür onları.
           mesi için, teslim olup, esir olsa da, yaktı ı ümit me-    Ruhun âd olsun büyük asker, büyük insan!
            alesi sayesinde, birkaç ay sonra 2. Balkan Sava ı’yla
           Meriç nehrine kadar olan topraklar geri alındı. Dü -                     @ mbagdatli@sizinti.com.tr

           manlarını bile hayrete dü üren bu büyük kumanda-                       @  rsahin@sizinti.com.tr190 34
www.sizinti.com.tr
            Sinesinde efkat hissi ta ıma bahtiyarlı ına ermi biri,
   herhangi bir kar ılık beklemeden sevgi ve merhamete muhtaç herkese efkat elini
     uzatır; gücü yetti ince devrilenleri tutar kaldırır; ü üyenleri ısıtır; yalnızların,
           gariplerin vah etini giderir ve kimsesizlere kimse olur.
                Dr. Arslan Mayda


         * Yaradılı ımız sırasında hangi odalarda misafir ediliyoruz?
      * Kur’ân’ı Kerîm’in mu'cizevî beyanında zikredilen “iç içe üç karanlık”
         acaba embriyoyu saran örtüler mi, yoksa üç ayrı oda mı?..
             * Yaradı ımızda birkaç üçler silsilesi mi var?
     “Kur’ân nedir?” sorusuna    oluyor da (O’na kulluk etmekten) yüz     ayrı odanın, çocu un geli iminde
     verilen cevaplardan biri;    çeviriyorsunuz?” meâlindeki altıncı     önemli roller üstlendi ine dik-
O’nun kâinat kitabının ezelî bir     âyeti incelendi inde, çocu un anne      kat çekilir. Bu üç odanın birincisi
tercümesi, yaratılı âyetlerini oku-   karnında geçirdi i merhalelerin bu      olan vajinaya (döl yata ı), yakla ık
yan çe itli dillerin ebedî bir tercü-  âyette çok veciz ekilde açıklandı ı-     500 milyon sperm dökülür. n-
manı, insanlı ın hakikî hikmet ve    nı görürüz. Bu âyette insanın yara-     sanın yaratılı ındaki ilk basamak,
fikir kitabı oldu udur. Kur’ân-ı     tılı ında, hayatını sa lıklı ve denge-    spermlerin buraya bırakılması ve
Kerîm; ilmelyakîn delil, bürhan     li ekilde sürdürebilmesinde, âdeta      buradan spermlerin tüplere kadar
ve hakikatlerle dopdolu, aynelya-    bir üçler zincirinin hükümferma       uzun bir yolculu a çıkmasıdır.
kîn akılları büyüleyen ve tasdike    oldu u bizlere hatırlatılmaktadır.      Spermlerin tüplere ula masını ko-
mecbur eden, semavî bir kitaptır.    Bu ifadeler o kadar vecizdir ki, ya-     layla tırmak için, rahmin içini dö-
  Bu pencereden Zümer sûresi-     ratılı ın derin hakikatlerine önemli     eyen tüycüklü (silia) hücrelere ve
nin; “Sizi annelerinizin karınlarında  kapılar açmaktadır.             kaslara vazife verilmi tir. Hipofi-
iç içe üç karanlık içinde yaratılı tan                        zin arka lobundan salgılatılan ok-
yaratılı a (hâlden hâle) dönü türerek    Üç ayrı oda                sitosin hormonu rahim kaslarının
yaratmı tır. te bu Yaratıcı, Rabb’iniz   “ ç içe üç karanlık içinde yaratılı tan  kasılmasını uyararak, spermlerin
olan Allah’tır. Mülk O’nundur. O’ndan  yaratılı a dönü türülme” ifadesiyle,     hedeflerine on kat daha hızlı (bir-
ba ka ilâh yoktur. Böyle iken nasıl   annenin üreme organlarındaki üç       birbuçuk saat içinde) ula masına
                                           vesile olur.
                                              kinci oda ise, annenin üreme
 Üç odanın birincisi olan vajinaya (döl yata ı), yakla ık
                                                                  328/Mayıs 2006
                                           sistemindeki, fallop tüpüdür. Bir
 500 milyon sperm dökülür. nsanın yaratılı ındaki ilk                ile birbuçuk saatte tüplere ula tırı-
  basamak, spermlerin buraya bırakılması ve buradan                 lan sperm, burada olgunla tırılmı
 spermlerin tüplere kadar uzun bir yolculu a çıkmasıdır.               hâlde bekletilen ovum (yumurta)
                                           ile birle tirilir. ki hücrenin birle -

                                                                35 191
                                                                www.sizinti.com.tr
                                                   murtanın ba arılı ekilde bulu -
                                                   ması gerekmektedir. Döllenme
                                                   olarak bilinen bu bulu ma ve bir-
                                                   le me üç safhada gerçekle tirilir.
               Amnion                                 Bir ba ka deyi le sperm, üç engeli
                                                   a abilirse, yumurtayla bulu abilir.
             Embriyo                           Chorion    Döllenme bölgesine ula an mil-
                                                   yonlarca spermden birkaç veya
                                                   birkaç yüz tanesi yumurta dı ında
                                            Allantois
                                           (Geli erek   bulunan korona çıkıntılarına an-
            Embriyoyu dı tan                       amnion
                                           ve chorion   cak yapı abilir.
            saran koruyucu                        arasına
                                           girmektedir.)
                                                     Bu birinci safhaya, korona radi-
            örtüler ve arada kalan
            bo lukların ematik                              atanın a ılması denir. kinci safha
            görünümü.                                  ise, di i gameti koruyan enzimler
                                                   vasıtasıyla spermin (nutfe), yumur-
                                                   tanın duvarına (zona pellucida)
                                                   de mesi ve yapı masıdır. Üçüncü
           mesinden ortaya çıkan yeni hüc-
                                                   safhada ise, sperm yumurtanın za-
           re ‘zigot’tur (döllenmi yumurta).
                               kinci oda, annenin üreme        rına dokunarak, iki hücrenin zarı
           Hücre burada 3-5 gün bölünüp
                               sistemindeki, fallop tüpü-       birbiriyle kayna tırılır.
           ço aldıktan sonra tüpü terk eder
                               dür. Bir ile birbuçuk saatte        Zigotun geli mek için gön-
           ve rahime do ru sevk edilir. Yüce
                                                   derildi i son durak olan rahi-
           Yaratıcı ikinci odadan, üçüncü     tüplere ula tırılan sperm,
                                                   min de üç kısmı vardır: Korpus,
           oda olan rahime do ru ba latıla-    burada olgunla tırılmı hâl-       isthmus uteri, serviks uteri. Rahim
           cak yolculu u kolayla tırmak için   de bekletilen ovum (yumur-       duvarının katmanları da içten dı a
           progesteron hormonunu salgılatır    ta) ile birle tirilir. ki hücre-    do ru endometrium, miyometrium ve
           ve fallop tüpleri gev etilir. Ayrıca  nin birle mesinden ortaya
           tüplerdeki tüycüklü hücrelerin iti-
                               çıkan yeni hücre ‘zigot’tur
           ci hareketinin de deste iyle, zigot
           üçüncü oda olan rahime (uterus)    (döllenmi yumurta). Hüc-
           3-5 gün sonra ula ır. Hamileli in   re burada 3-5 gün bölünüp
           ileriki aylarında insanın ilk proto-  ço aldıktan sonra tüpü terk
           tipi burada ekillendirilir. Zigot,   eder ve rahime do ru sevk
           5-7 gün sonra uterus mukozasına,    edilir.
           bir bitkinin topra a tutunması gibi
           yapı ır ve burada gebeli e has, ‘de-
           sidua’ denen kalınla mı mukoza
           tabakası in a edilir. Bol miktarda
           kan damarlarıyla donatılıp zen-
           ginle tirilmi mukoza tabakası,
           gebeli in ilk aylarında embriyo-
                                                                             Zigot
           nun beslenmesinde ve plasentanın
           geli mesinde uygun bir zemin va-                                                 kinci oda
                               Üçüncü oda                     Rahim duvarına            (Fallop borusu)
           zifesi görür. Plasenta belli bir bü-  (Rahim)                       gömülmü embriyo
           yüklü e getirildi inde, uterusun
           gev emesine yol açan hormonlar                                 Bir numaralı oda olan döl yolundan giren
           salgılatılır. Ayrıca bu bölgenin im-                        spermler müthi bir yarı la elenir. Sadece bir spermin
                                                       iki numaralı oda olan fallop borusunda yumurtaya
   328/Mayıs 2006
           mün sistemi geçici olarak zayıfla-
                                                     ula arak yumurtayı döllemesine izin verilir. Döllenmi
           tılarak embriyonun yabancı olarak                         yumurta (zigot) buradan yola çıkarılarak, üç numaralı
           görülüp dı arı atılması önlenir.                         oda olan uterusa (rahim) getirilir ve tıpkı topra a atılan
                                 Birinci oda
             Fetusun rahimde geli meye       (Döl yolu)                 bir tohum gibi buraya gömülerek kendisindeki lâhî
           ba lamasından önce, spermle yu-                                programa uygun ekilde geli meye ba lar.

192 36
www.sizinti.com.tr
perimetrium olmak üzere üç katlı
                                                Önceki görü lere göre embriyonu
anatomik yapı gösterir. Embriyo                                     korumak için yaratılmı
rahimin iç tabakası olan endomet-                                   olan amnion, chorion ve
riuma tutunarak geli imini devam     3-a                               allantois’in uterusun,
ettirir. Orta tabaka olan miyomet-    Desidua                            endometriumu ile te kil
                     capsularis                              etti i tabakalar.
rium, gittikçe büyüyen embriyoyu
barındırma, koruma ve do um es-                                          3-c
                                                         Desidua
nasında bebe in dı arı atılmasında                                        basalis
vazifelidir. Karın zarıyla kom u     3-b
olan perimetrium ise, rahimin dı     Desidua
duvarını olu turur.           parietalis
  Rahim odasının en iç tabakası                                        1- Amnion

olan endometrium, zigot rahi-      2- Chorion
me ula madan önce üç kademeli
bir hazırlık safhasından geçirilir.
Proliferasyon olarak tarif edilen
                    bulunan amni-
birinci kademe, yumurtlamadan                                   Zümer sûresinin
                    on bo lu unda
önce gerçekle tirilir. Rahimin iç                                yukarıda verilen al-
                    bebe in geli mesi
tabakasının mukoza kalınlı ı dört                              tıncı âyetindeki “ ç içe
                    sürdürülür.
katına çıkar, bezlerin uzunlu u                              üç karanlık içinde yaratılı -
                      Embriyodan do-
artar, mukoza damarları geni -                             tan yaratılı a dönü türülme”
                     uma kadar bebe in
ler. Yumurtlamadan sonra olu an                         ifadesi, karın bo lu u, rahim bo -
                    geçirdi i devreler de (toplam ha-
ikinci kademe, zigot olarak bölü-                        lu u ve çocuk kesesi olarak anla-
                    milelik süresi) günümüz tıbbı ta-
nüp ço alan hücre grubu (fetus),                         ılmı tır. Rahim duvarı ile zar bir-
                    rafından birinci, ikinci ve üçüncü
rahime geldikten sonra, embriyo-                        le ti i zaman bir bo luk meydana
                    dilimler eklinde üçe ayrılmı tır.
nun buraya yerle ip beslenmesiy-                        gelirken, bir karın bo lu u, bir de
                      1-14 hafta süren birinci dilim-
le ba latılır ve 7 gün devam eder.                       çocuk kesesi olarak iki bo luk daha
                    de, bütün organ ve sistemlerin ilk
Karbonhidrat, lipid ve albumin                         vardır. Fakat “ ç içe üç karanlık”
                    tomurcukları olu maya ba lar. Ba
salgılanır. Rahim duvarının ka-                         ifadesini tabaka olarak sayarsak,
                    ve boyun 4. ve 5. haftada; kan da-
lınlı ı 5-6 mm’yi bulur. Desi-                         çocuk do madan önce bir karın
                    marları 3. haftada; dola ım siste-
duasyon ve rejenerasyon dönemi
                    mi, urogenital sistem ve solunum     duvarı, karın zarı, rahim duvarı,
olan üçüncü kademe, döllenme-
                    sistemi 4. haftada geli ir. 6. haftada  desidua, korion zarı ve amnion
nin olup olmadı ına ba lı olarak,
                    kalb olu ur ve bölümleri kapanır.    zarı gibi tabakalar vardır ki, bu da
iki farklı ekilde gerçekle tirilir.
                    5. haftada kol ve bacaklar belirir.   altı tabakadır.
Döllenme olmadıysa, döllenme-
                    Genital sistem 7. haftada belirme-      nsanın yaratılı ındaki üç ayrı
yen atıklar olan korpus luteum kü-
                    ye ba lar. 12. haftada fetusun yüzü   odanın, döl yata ı (vajen), rahim
çülmeye ba layarak, döllenmemi
                    insan yüzüne benzemeye ba lar ve     (uterus) ve yumurta tüpleri (fallop
yumurta ve atıklar dı arı atılır. Bu
                    göz ve kulaklar asıl yerlerine do -   boruları) olması bugün daha mâ-
durumda gebelik olmaz. Döllen-
                    ru ilerler. Bu dönemde bulantı ve    kûl görünüyor. lk üç ayda görülen
me olmu sa, plasentayı gev eten
                    kusmalar ba lar. kinci dilimde      üç zar da büyük ihtimalle, desidua,
hormonların tesiriyle rahimin
                    (14-28 hafta), bebe in cinsiye-     korion yapra ı ve amnion’dur. Top-
iç tabakasındaki desidual mukoza
                    ti ve organları belirginle ir; boyu   lam hamilelik süresinin üç dönem
embriyoyu sararak geli meye de-
                    uzar; a ırlı ı 500 gram kadar olur.   halinde incelenmesi de bu hakika-
vam eder.
                    Di leri, alt ve üst çenelerle birlikte  tin anla ılmasına kısmen mecazî
  Rahimin en iç tabakası olan
                    yüz kemikleri geli ir. Üçüncü ve     ve i arî olarak ı ık tutabilir.
endometriuma tutunduktan son-
                    son dönemde (28-42 hafta) bulan-       Yüce Yaratıcı’nın hikmetli kita-
ra, embriyo safhasındaki bebe-
                    tı ve kusmalar kesilir. Bu dilimde    bında “…iç içe geçmi üç karanlık…”
                                                                    328/Mayıs 2006
 in ilk üç aylık geli mesi desidua,
                    organları ekillenmi bebe in ge-     ifadesiyle neyi kast etmi oldu u-
korion ve amnion zarları eklinde
                    li mesi giderek mükemmelle ir.      nu tam olarak bilemeyiz. Her e-
tarif edilen üç ayrı tabaka içinde
                      Bu hakikatlerin bilinmedi i     yin do rusunu Allah bilir.
devam ettirilir. Bu üç tabaka âdeta
                    devirlerde yazılan bazı tefsirlerde,           @ amayda@sizinti.com.tr
birbirleriyle yapı ır ve içinde sıvı

                                                                  37 193
                                                                  www.sizinti.com.tr
                          efkat imdiye kadar onu gönülden temsil edip
                 do ru seslendirenler sayesinde bilmem kaç defa eytanî fitneleri önledi,
                insanlı ı ölüm çukurlarına yuvarlanmaktan kurtardı.. ve kaç defa Cehennem
                    çukurları gibi görünen uçurumları firdevsî bahçelere çevirdi!..
                                  Prof. Dr. M. Sami Polatöz

             * Nehirlerin kıvrımlı olmasının sebebi, nehirlerdeki düzensizlikler midir, yoksa bu
                kıvrımların meydana getirilmesinde bir matematik özellik mi vardır?
                        * Nehirlerin kıvrımlı olmasının bazı hikmetleri…
                 * Nehir yataklarının geometrisinin de i mesine tesir eden unsurlar…

                Kıvrım kıvrım akan nehir-    deki bir A noktasından a a ıdaki    ı dü ünülebilir. Kaya parçaları,
                leri ve etraflarındaki güzel-  bir B noktasına ula mada en az i   dü en a açlar ve kayalık zeminler
           likleri görmü üzdür. Nehirlerin     yapacak dönme enerjisi kullanıl-   kıvrımların olu masında bir sebep
           bu kıvrımları tesadüfî midir, yü-    maktadır.               olabilmekle birlikte kıvrım geo-
           zey artları mı bunları belirlemek-      ‘Kıvrım’ mânâsına gelen ngi-   metrilerini açıklamakta yeterli de-
           tedir, yoksa bunlar bir nizamı mı    lizce’deki ‘meander’ kelimesi kök   ildir. Bu tip mâniaların olmadı ı
           göstermektedir? Bunların mey-      olarak Ege Bölgesi’ndeki me hur    Gulf Stream gibi okyanus akıntıla-
           dana getirilmesinde bir matema-     Menderes Nehri’nin kıvrımların-    rında veya buzulların üzerindeki
           tik güzellik ve âhenk olabilir mi?    dan gelmektedir. lk bakı ta nehir   su kanallarında da benzer kıvrım-
           Enerjinin en az olacak ekilde se-    içindeki ve kenarlarındaki dü-    lara rastlanmaktadır.
           çilmesi, bu kıvrımlara sebep ola-    zensizliklerin kıvrımlara yol açtı-    lk ba ta deprem ve kabuk ha-
           rak gösterilebilir mi?                             reketleri yoluyla meydana gelen
             Nehir kıvrımlarını inceleyen                        büyük kırılmalar da lık alanlarda
           jeologlar bazı temel prensiplere     Nehir akı ı ve e ilme gibi      dar vadi ve ırmak yata ı olu u-
           ula mı lardır:              cansız varlıklara ait ha-       muna yol açar. Da ların içindeki
             i) Hiçbir nehir, geni li inin 10   reketlerde bile minimum        büyük yeraltı suyu dola ımlarının
           katından fazla bir mesafeyi düz                        yüzeye çıktı ı noktalardan itiba-
           gitmemektedir.
                                enerji ile maksimum verim
                                                   ren bu dar vadileri takip ederek
             ii) Kıvrımın e rilik yarıçapı her  alma prensibi bir kanun        yüksek kottan alçak kotlara do ru
           zaman nehrin o noktadaki geni li-    olarak konulmu tur, insan       akan yüzey suları bilhassa ya mur
            inin 2-3 katıdır.           olarak bizlerin de hayatı-      mevsimlerinde dı arıdan da bes-
             iii) Kıvrımların dalga boyu or-   mızı bu prensibe göre tan-      lenir. A ırı ya ı ın tesiriyle debisi
           talama geni li in 7-10 katıdır.     zim etmemiz, a ırılıklardan      yükselen bu sular, nehir yata ı ve
             Birbirinden çok farklı yüzey-                       hattâ vadi geometrisinin de i me-
                                uzakla arak verimli olma-
   328/Mayıs 2006
           lerde farklı yatak artlarına ve                        sinde rol oynar. Böylece erozyon,
           büyüklüklerine sahip nehirlerde     mız, israftan kaçınmamız
                                                   ta ıma ve biriktirme ile ırmakların
            a ırtıcı benzerlikler bulunabil-    en do ru yol olacaktır. Bu       ekilleri sürekli de i ir. Bu sular
           mektedir. Kıvrımlar tesadüfî e-     sayede tabiata konulmu        denize do ru olan yolculukların-
           kilde olu mamakta, aksine, tepe-     nizam da bozulmayacaktır.       da, kıyıya yakın düz ovalara ula tı-

19438
www.sizinti.com.tr
                                                   tir ( ekil). Nehirlerde görülen bu
                                                   geometride acaba ne gibi faydalar
                                                   vardır? Daire, parabolik ve sinüs
                                                   tipi benzer yapıdaki e rilikler
                                                   kar ıla tırıldı ında, sinüs tipi e -
                                                   rili in, e rilik boyunca yön de i -
                                                   tirme açıları toplamının en küçük
                                                   oldu u bulunmu tur. Böyle bir
                                                   e ri aynı zamanda en az i e risi-
                                                   dir. Bunu anlamak için esnek bir
                                                   çubu u iki ucundan tutarak e e-
                                                   lim. Çubuk sinüs yapısında bir
                                                   e rilik eklini alacaktır; çünkü bu
                                                   yapıda en az e me i i yapılmakta-
                                                   dır. Bu ekilde yerel olarak e ri-
                                                   likte a ırı de i imler olmamakta,
                                                   e rilik olabilecek en düzenli e-
                                                   kilde pürüzsüz de i mektedir.
 ında, yata ının da geni lemesiyle                                 Nehrin dönerken en az i yapması
yava lar, enerjisi azalır; dolayısıyla                                ile neticelenen bu eklin ba ka bir
ta ıdı ı sediman malzemenin tane                                   avantajı daha vardır; kıyılarda en
büyüklü ü de giderek ufalır. Za-                                   az a ınma bu yapıda olmaktadır.
man zaman meydana gelen ta -
                                                     E rilikleri ifade etmede a a ı-
kınlar sırasında ise, nehir yükselir
                                                   daki formül kullanılabilir:
ve sular iki yandan ovaya yayılır.
                                                               2 l
Bu yolla, bloktan kil ve çamur                                          (l)= 0 cos
                                                               L
taneci ine kadar nehrin ta ıdı ı
                                                     l bir referans ba langıç nokta-
irili ufaklı malzemeden bilhassa
                                                   sından uzunluk boyunca çizilen
çok ince taneli olan kum, silt, kil    ekil: Bir nehir kıvrımının analitik düzlemde gösterimi.  koordinatı, L nehrin seçilen iki
ve çamur tanecikleri ovayı kaplar.
                                                   noktasının arasındaki uzunlu u,
Tarihi boyunca binlerce defa bu     artamaz; çünkü böyle bir durum
                                                    herbir l de erinde nehir merkez
ta kın hâdisesiyle kar ıla an bu     ırma ın yukarıya do ru akma-
                                                   e risinin a a ıya do ru hareket
nehirler, insanlı a bereketli tarım   sı demektir ki, bu hiçbir zaman
                                                   yönü ile yaptı ı açıyı, 0 ise ori-
ovalarının lütfedilmesinde vazife    mümkün de ildir. Bu tip kıvrım-
                                                   jindeki bu açının de erini temsil
görür. Nil, Dicle, Fırat, Menderes    lar zamanla a a ıya do ru da ha-
                                                   eder ( ekil).
gibi nehirler bu konudaki en tipik    reket eder. Kıvrımların meydana
                                                     Mademki nehir akı ı ve e il-
misâllerdendir.             gelmesinde en ideal artlar; hafif
                                                   me gibi cansız varlıklara ait hare-
  Bir ırmakta küçük bir kıvrıl-    e im, kolayca a ınabilen ve ya-
                     pı kanlık özelli i olan ince taneli             ketlerde bile minimum enerji ile
ma oldu unu varsayalım. Irma ın
akı ı sırasında su kütlesinin uygu-   kumlardır.                         maksimum verim alma prensibi
ladı ı merkezkaç kuvvetle e rilik      Kıvrımların dalga boyunun                bir kanun olarak konulmu tur,
merkezine uzak olan kıyıda eroz-     e rilik yarıçapına oranı sâbit bir             insan olarak bizlerin de hayatımızı
yon artar. Su a ındırdı ı kıyıya     de ere do ru yakla ır. Sinüs ya-              bu prensibe göre tanzim etmemiz,
do ru yönelecek, daha sonra da      pısındaki e rilerde bu oran 5’e               a ırılıklardan uzakla arak verim-
di er kıyıya çaprazlama hareket     1’dir (5:1). Daha birbirine yakın              li olmamız, israftan kaçınmamız
edecektir. Bu hareket esnasında     kıvrımları olan bazı nehirlerde bu             en do ru yol olacaktır. Bu sayede
dipteki sürtünmeden dolayı di-      oran 3:1 eklindedir. 50 farklı ne-             tabiata konulmu nizam da bozul-
                                                   mayacaktır.
                                                                            328/Mayıs 2006
 er kıyıya yakın kısımda ta ınan    hirden yapılan örneklemelerde bu
kum ve çakıllar dibe çökecektir.     oranın ortalama de eri 4.7:1 ola-                      @ mspolatoz@sizinti.com.tr
Zamanla a ındırılan kıyıda e rilik    rak bulunmu tur.                       Kaynak
                                                   - John A. Adam, Mathematics in Nature,
di er kıyıya kıyasla daha da arta-      Nehirler genellikle sinüs fonk-              Princeton Üniversitesi Yayınları, Prince-
caktır. Bu e rilik elbetteki sürekli   siyonu yapısında e riliklere sahip-              ton, 2003.

                                                                          39 195
                                                                          www.sizinti.com.tr
           DÜNYADA/OLMAK            Nihat Da lı

               Elbette ki hangi ele ve nasıl do du umuzu hatırlamıyoruz. O kırmızımsı
               tenimizle yeryüzüne bıraktı ımız ilk çı lı ı duyanların hepsini tanımayız.
            Do u umuzu gözlemleme ansımız da yoktu yani. Kendi do u umuzu
            görmemi olsak da, biliyoruz ki, hepimiz çıplak do mu uz yabancı ellere. Ve
             imdi de insanlar çıplak do uyor. Çıplak. Hiçbir eysiz. Dı arıda akıp giden
            hayat kar ısında ‘giysi’siz, her eyle ten tene. Açık pencerelerden içerilere
            sızan rüzgârdan kendilerini koruyan elbiseler olmadan. Öylece bırakılsalar
            ü üyecekler. Rüzgâr tenlerinde konaklayacak, hayata dolu an onca ey içlerine
            sinecek.
              Hayır, kendi hâllerimizle bırakılmıyoruz. lk müdahale, o narin o kırılgan
            bedenimize bir eyler sardırmak oluyor. Bu, hayatla aramıza giren ilk ey
            oluyor. Rüzgârdan, belki de hayattan korunuyoruz böylelikle. Bir elbisemiz
            oluyor artık. Bir eye sahip oluyoruz. u gökkubbe altında bir eyimiz oluyor.
            Bize ait olan. Hiçbir eysiz geldi imiz dünyada dünyadan bir eyi giyinerek
            dünyevili e bula ıyoruz. Dünyayı giyinmeye koyuluyoruz.
              Bedenimizi saran ilk elbise, ilk giyinmemiz, ilk sahipli imiz ne kadar mâsûm,
            ne kadar kirsiz, ne kadar aibesiz… Ne olsun ki? O ter u taze beden, so ukların
            ortasında öylece mi bırakılsın? De il tabii ki, giydiriliyoruz. Mâsûmca…
              Ancak, hiç üphesiz bu böyle kalmıyor. Giyindikçe büyüyor, büyüdükçe
            daha fazla, daha çok giyiniyoruz. ‘Daha’lar artıkça masumluk sanki bir
            yerlerinden yırtılıyor. Ba ka eyler sızıyor yırtıklardan içeriye. Çok eye sahip
            oldukça, sahip olmak istedikçe, ‘sahipli in’ yüzünde ‘kara’lıklar beliriyor. Sahip
            oldu umuz her bir ey, bizi biraz daha dünyanın içine, rengine çekiyor.
            Üzerimize geçirdi imiz her elbise (sahip oldu umuz onca ey) bizi biraz
            daha derinlerde bırakıyor. Alta dü üyoruz, derinlere… Böylelikle daha çok
            korunuyoruz hayattan, hayat onca eyi a ıp içimize ula amıyor. Elbiselerimiz,
            evlerimiz, ta ınır ve ta ınmaz mallarımız, o ullarımız ve kızlarımız, hayatla
            aramıza giriyor. Sahip olduklarımız bize sahip olmaya ba lıyor. Bizim için
            olanlar için, ya amaya ba lıyoruz. Edindi imiz ve kendimize ait kıldı ımız
            her bir ey, dünyaya olan ilgimizi artırıyor. Yüzümüzü bütünüyle dünyaya
            çeviriyor oluyoruz. Daha çok dünyaya gidiyor, dünyada daha çok kalıyoruz.
            Dünyada kaldıkça, sahip olduklarımızda oyalandıkça, kendimize daha az
            u ruyoruz. Kendimizi, kalbimizi öylece bırakıyoruz. Yetim gibi. Metruk bir
            yer gibi. Bakımı bırakılmı ba lar gibi. Az ok anan veya artık ok anılmayan
            ba lar gibi. Yeterince beslenmeyen bünyeler gibi. Sevgisiz kalan yetimler, terk
            edilmi mekânlar, bakımsız ba lar, ü üyen ba lar, aç kalan bünyeler oluyoruz.
   328/Mayıs 2006
            Ü üyoruz öylece. Gittikçe yok oluyoruz.
              Oysa hatırlayın, ü ümemek, ü üyüp hasta dü memek, dü üp yok olmamak
            için giydirilmi tik; bedenimize bir eyler sarılmı tı. Var olmak için giyinmi tik.196 40
www.sizinti.com.tr
Bedenimize geçirdi imiz her yeni bir ey varlı ımızın altını bir kez daha çizmek
içindi. Kendimizi daha da belirginle tirmek için renkten renge girmi tik. Evi
onun için kurmu tuk, o ulları ve kızları onun için davet etmi tik, arabayı
onun için altımıza çekmi tik. Her sahip olu ta içimizin biraz daha kabardı ını
sanmı tık. Kabardıkça, i tikçe daha bir var oldu umuz hissetmi tik. Dönüp
bakmı tık etrafımıza. Bize kilitlenen gözlerde gölgelerimizi görür gibi
olmu tuk.
  Çok açık ki, yanılmı ız. Dı arıyı giyindikçe, bakı ımızı dı arıya çevirdikçe,
dı arıyla daha çok ilgilendikçe, daha çok dı arıya çıktıkça var olabilece imiz
sanısı bir yalan imi . Sahip olarak, biriktirerek, daha fazla ilmek atmak
suretiyle dünyaya ba lanarak var olamıyormu uz. ‘Var’larımızı ço altarak
kendimizi eksiltiyormu uz. Sahip olduklarımızla kabaran ‘ben’imizin bize
bizi unutturdu unu, bu benin, yüzü yoklu a dönük bir ‘varlık’ simülasyonu
oldu unu unutmu uz.
   htiyacımız kadarı olan sahipli in mâsûmlu undan artık onun için
oldu umuz sahipli in hoyratlı ına savrulu umuzun hikâyesidir bu. ‘Varlık’ın
mânâsına, dünyaya gönderili imize yabancıla mı sahip olma güdüsünün,
sahip olmak suretiyle iktidar/güç olmanın (yani var olmanın), insanı ve hayatı
nasıl ‘yok’sulla tırdı ını gözlerimize sokan bir dünyada ya ıyoruz. Parayı
(yani gücü, yani iktidarı) üst ba lık edinmi çok uluslu irketlerin kıyasıya
bo u tu u bir sava ta insanlar ve ülkeler çi neniyor. Birilerinin sahiplikleri
arttıkça veya artması için binlerce insan, yüzlerce ülke gözden çıkarılıyor.
Hayat gözden çıkarılıyor, ölüm ço altılıyor. Dünyanın ya ı küçültülüyor.
Kıyamete çalı ılıyor.
  Bir numara olmak bu ça ın temel rüyası. Büyümek, çok daha büyümek…
Her eye sahip olmak, hükmetmek… Bir egemen güç olmak her eyin
üzerinde. Rakip görünen her eyi tepelemek, a mak, geçmek… nsanlar,
küçücük birer tanrı gibi. Kimi ülkeler de bu küçücük tanrıların ülkesi, tanrı
ülkeler. Saldırıyor, vuruyor, öldürüyorlar. Kendinden ba ka bir numara
görmek istemiyor, tek efendi olmak pe indeler. Ama görünen o ki, bir egemen
olarak ‘var’ olanların dünyasında ‘yok’lar hüküm sürüyor. nsan yok, çevre
yok, huzur yok! Yıkım var, ölüm var, sava var! Bir egemen olarak ‘var’ olmak
‘yok’ları ço altmı .
  Ya anır bir dünya, anlamlı insanî bir durum isteyenler, egemen olma
dü üne itiraz ediyor; birer tanrı olmadı ımızı, varlık üzerinde hâkimiyet
kurma gibi bir hakkımızın olmadı ını dü ünüyorlar. Biz insanların ve her eyin
neticede bir ailenin farklı fertleri oldu umuza dikkat çekiyorlar. çimizdeki
egemen olma virüsünü frenlememiz, benimizi ‘hiç’le tirmemiz gerekti ini
söylüyorlar. Kendimizi terbiye etti imizde, ‘bir numara’ ve ‘büyük’ de il, ‘iyi’
oldu umuzda, kavga etmeyece iz, payla aca ız; öldürmeyece iz, anlamaya
çalı aca ız. Sevece iz! E er seversek, sevdiklerimizi de ‘var’ edece iz; dünyayı,
insanları, a kı, barı ı… E er ‘var’ yok ediyorsa, ‘hiç’ var edecektir.
  Ferzan Özpetek’in Kutsal Yürek filminin ‘ba arılı’ i kadını kahramanı,
bir ekilde kendinin ve hayatın sahici yüzüyle kar ıla an ba rol oyuncusu,
 irket toplantısının birinde kabarmı kalbini açar ve öyle konu ur: Bizden
çok uzaklarda bir ülkenin kadınları, sahip oldu umuz çantalara ihtiyaçlarının
                                             328/Mayıs 2006
oldu unu bilmemektedirler. Biz o uzak ülkenin kadınlarında, sahip
oldu umuz çantalara sahip olma ihtiyaçlarının oldu u hissini uyandırmalıyız.
Sonra uyandırdı ımız hislerini kar ılamak üzere çantalar üretip ihracatımızı
artırmalıyız. Peki, o kadınların gerçekten böyle bir ihtiyaçları var mı?


                                           41 197
                                          www.sizinti.com.tr
             Kendi sorusunun cevabını yine kendisi verir. ‘Yok!’ der ve sahip oldu u her
            eyden soyunur. Sahip olduklarını da ıtmaya ba lar. Acı çeken ne kadar insan
           varsa kentin kuytularında, ne kadar aç varsa kapalı kapıların ardında onlara vermek
           üzere vazgeçer sahip olduklarından. Bütünüyle soyunur sahiplikten. Kula ındaki
           küpeden, üzerindeki elbiseden. Kendisini var ederek yok etmekten vazgeçer,
           yok ederek var kılar. ‘Varlıktaki yokluk’tan ‘yokluktaki varlık’a geçer. Dünyayı
           hep giyinerek kendinden uzakla an kadın, üzerindekileri çıkartarak kendine,
           kalbine varır. Böyle yaptı ı için kendisine ‘deli’ muamelesi yapılır. Yatırıldı ı akıl
           hastahanesinin doktoruna, ‘Sahip olduklarımı da ıttı ım için buradayım. Biliyorum
           bunu. Sahip olmak istemiyorum artık.’ der.
             Do ar do maz giyiniyor olmamız, bize ‘giyinmenin’ asıl oldu unu zannettiriyor.
           Elbiseyi giyinmenin, dünyaya bürünmenin, bir güç olmanın, iktidara geçmenin
           vazgeçilmezli ini… Bunun bizi var kıldı ını… Oysa dünyaya, dünyayı giyinmek
           üzere de il, onda onu soyunmak üzere gönderiliyoruz. Dünyada ‘ölmek’ de il,
           ‘olmak’ esastır. Kalbini Rabb’e vermi her esaslı gönül gibi Mevlâna Hazretleri
           de, Fihi Ma Fih’te bizi, ‘olmak’ için dünyalıklarımızı çıkarmaya ça ırıyor.
           Kalbimizi fazlalıktan arındırmaya… Dünyadaki sahiplikten, buradaki varlıktan
           vazgeçmeyi, Rabb’e teslimiyette var olmayı salık veriyor. Fihi Ma Fih kitabı, bir
           anlamda ‘yok’taki ‘var’ın kitabıdır. ‘ çindeki içindedir’ mânâsına gelen Fihi Ma Fih,
           bize, ‘içimizi’ gösteriyor. çimize, kalbimize yapaca ımız yolculuktan kendimizi
           çıkaraca ımızı söylüyor. ‘Kitabımın içindekiler içindedir.’ diyor sanki.
             Ölmek üzere do du umuz dünyada ‘olmak’ gibi bir mükellefiyetimiz var.
           Olmak.. ve öylece ölmek. Ölerek olmak, olmu olarak ölmek… Said Türko lu,
            Yoklukta Hayat Var kitabında, öyle diyor: “Bir bitki, çürüyüp tohumunu topra ın
                      ba rına bırakmadıkça yeniden dirilip gün yüzü görmez. nsanın
                      mutlak varlık denizine katılıp ondan bir parça olabilmesi için bütün
                       dünya ilgilerinden soyunması, kendi varlı ına ili kin bütün iddiaları
                       ve talepleri itmesi gerekir. Dünya ilgileri katmerlendikçe dünya ehli
                       olmaklı ımız kaçıp kurtulunması imkânsız bir hâl almaya ba lar.
                        nsan, dünyanın çekici ça rılarını eliyle itmedikçe, sâlim bir isti na
                        katına çıkamıyor. Çünkü dünya ehlinin, dünya güzelliklerine ve
                          varlıklarına duydu u oburlukla mücadele etmedikçe, içteki
                          gerçek varlık madeni parlamaya ba lamıyor.” Samiha
                          Ayverdi ise Ya ayan Ölü romanının giri inde; ‘Ölmeden
                 ya amak çabası, can çeki mekten ba ka bir ey de ildir.’ derken, ölüme kara
                 allar giydirerek bizleri yüzünde aydınlık ta ıyan bir uyarıcıdan mahrum
                 bırakan modern zamanları, can çeki en hayatları i aretliyordu.
                  Üstad Bediüzzaman’ın ‘dünyanın üç yüzü’ ba lamında söylediklerine
             mugayir bir ey söylemi olmuyoruz. Tabii ki, dünya ile birlikte bütün bir varlık,
           Allah’ın isimlerine aynadır ve dünya da âhiretin tarlasıdır. Bu mânâda ne dünya ne
           de dünyevili imiz necistir. Elbette ki evlerimiz, evlâtlarımız, ta ınır ve ta ınmaz
           mallarımız, iyi çalı tı ımız i lerimiz, mâmûr etti imiz beldelerimiz olacaktır.
           Sahip oldu umuz eylerin bize sahip olmalarına izin vermeden, hayatımıza
           giren ‘ ey’lerin, hayatımızın ‘dünya gölgeli i’nde bize e lik eden vasıtalar oldu unu
           bilerek ya ayaca ız. tirazlarımız, Bediüzzaman’ın ‘dünyanın üçüncü yüzü’ dedi i,
           dünyanın kendine bakan tarafınadır. Bizim için olan dünyanın bizi kendisi için
           kılan aldatıcı yüzüdür ikâyetimizin konusu. Diyoruz ki, dünya, bizi sahip olmaya
   328/Mayıs 2006
           ça ırırken, bize sahip olmayı gerçekle tiriyor. Bizi sahip olduklarımızın altına
           alıyor, orada bo duruyor. Kalbimiz örtülüyor sahipliklerimizle.

                                                @ ndagli@sizinti.com.tr198 42
www.sizinti.com.tr
   Bulmacayý çözerken cevaplar, kutucuklara yazýlacak. Daha sonra, cevap kutucuklarýnda rakamla belirlenen anahtar harfler, aþaðýdaki anahtar
kelime bölümüne yazýlacak. Birden fazla kelimeden oluþan cevaplarda kelimeler arasýnda boþluk bulunmamaktadýr. Bulmacanýn çözümü tamamlandýk-
tan sonra sadece anahtar kelime merkezimize bildirilecek.
           Bulmacamýzdaki sorular, dergimizin bu sayýsýnda yayýmlanan yazýlardan seçilmiþtir.

 1.  Bayraðýmýzdaki hilâl ve yýldýz neyi sembolize eder?
 2.  ‘Ölmeden yaþamak çabasý, can çekiþmekten baþka bir þey deðildir.’ diyen yazarýmýz?
 3.  Baþarýsýz olmasýna raðmen, uçma teþebbüsüyle Hezarfen Ahmet Çelebi’ye model olmuþtur?
 4.  Mimar Sinan’ýn Süleymaniye’nin inþasýnda yapýnýn çökmemesi için kullandýðý sistemlerdendir?
 5.  Rahimde oluþturulmadan önce, spermle yumurtanýn baþarýlý bir þekilde buluþturulmasý gerekir?
 6.  Mantýkî düþünme merkezini bloke ederek, kiþinin bir konuya odaklanmasýný engelleyen faktörler-
   dendir?
 7.  Ateist düþünce adýna savunulan faraziyedir?
 8.  Kara hayvanlarýnda, su kaybýna mâni tabakadýr?
 9.  Bir yönüyle, Hak rýzasýndan gayrý her türlü beklentiye kapanmaya denir?
10.  Babasýnýn vefatý ve annesinin tekrar evlenmesi üzerine çevresine küserek Ýstanbul’a gitmiþtir?
11.  Kâinat kitabýnýn tercümesi, insanlýðýn hikmet ve fikir kitabýdýr?
12.  Zigotun geliþmek için gönderildiði son durak?
13.  Geniþliðinin on katýndan fazla bir mesafeyi düz gidemez?
14.  Kan akýmýnýn 80 ml/dakikaya yükseltildiði an?
      Soru 1                                  7    2
             Soru 2                                         12
               Soru 3                                     5
                               Soru 4                 1
                                 Soru 5  14              8
               Soru 6                                          11
               Soru 7                                 4
                           Soru 8                                3
                        Soru 9             16
                      Soru 10                               15
                 Soru 11       10
                                Soru 12       6
                                Soru 13  9
                 Soru 14                 13                               17


          Anahtar Kelime       1    2   3   4  5    6  7    8    9    10  11    12  13  14  15  16  17


              Mart 2006 bulmacasýnýn cevabý: Zamanýn                          Altýn Dilimi
                                                                                  328/Mayıs 2006
  Þubat 2006'da yayýmladýðýmýz bulmacada doðru cevabý bulan yarýþmacýlarýmýzýn adreslerine kitaplarý gönderilmeye baþlanmýþtýr. Ýlginizden
dolayý tekrar teþekkür eder, yeni bulmacada baþarýlar dileriz. Bulmacayý çözüp, cevap veren bütün okuyucularýmýza teþekkür ediyoruz. Bulmaca-
mýzý cevaplandýran okuyucularýmýz, bulduklarý neticeleri, isim–soyisim ve açýk adresleriyle birlikte, 871 Sk. No: 45/2 Konak / Ýzmir adresine;
(0232) 441 52 38 nolu faksa; bulmaca@sizinti.com.tr elektronik posta adresine gönderebilirler. Ýsim–soyisim ve adresini bildirmeyen yarýþmacý-
larýmýzýn cevaplarý deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. Yarýþmaya son katýlma tarihi ise; 15 Haziran 2006'dýr.
                                                                               43 199
                                                                               www.sizinti.com.tr
                              i manlamanın önlenmesinde fizikî aktivite önemi.
              Yeni bir çalı maya göre, hareketli olmak, yeti -     vanlar orta ya lı bir kadının diyetine benzer ekilde
              kinlerin kilo almamasında, kalori alımını azalt-     ya nispeti yüksek diyetle beslendi. Di i maymunla-
           madan daha önemli. Neticeleri American Jour-          rın yiyecek alımları, a ırlıkları ve vücutlarına yerle -
           nal of Physiology: Regulatory, Integrative and         tirilen küçük bir cihaz aracılı ıyla hareket seviyeleri
           Comperative Physiology’de yayımlanan ara tırma,         yakından takip edildi. Yiyecek alımı ile kilo artı ı ara-
           18 yeti kin maymunun 9 ay süreyle takip edilmesiyle       sında irtibat bulunamadı. Aynı diyetle beslenmele-
           yapıldı. nsanlardaki menapoza benzer bir tablonun
                                           rine ra men, hareketli maymunlar di erlerine göre
           meydana gelmesi için, çalı manın ba lamasından 1
                                           daha az kilo aldı. (InteliHealth 18.04.2006)
           yıl önce, maymunların yumurtalıkları çıkarıldı. Hay-

                            Yüksek kolesterol seviyesi, prostat kanseri ile ba lantılı.
               talyan ara tırmacıların 2.750’den fazla erkek
              üzerinde yaptı ı bir çalı mada, prostat kanse-
           riyle yüksek kolesterol seviyesi arasında münasebet
           bulundu. Neticeleri Annals of Oncology’de ya-
           yımlanan ara tırmaya katılan prostat kanserli hasta-
           ların kolesterol seviyelerinin yüksek olma ihtimali,
           prostat kanseri olmayan erkeklere göre % 50 daha
           fazlaydı. Prostat kanseri, erkeklerde en yaygın görü-
           len kanser türlerinden biridir. Her yıl 543.000 yeni
           prostat kanseri vak’ası bildirilir ve ço u ya lı olan
           200.000 erkek, prostat kanserinden ölür. Çalı maya
           göre, 50 ya ından önce veya 65 ya ından sonra pros-
           tat kanseri te hisi konan erkeklerde, prostat kanseri
           ile yüksek kolesterol seviyesinin irtibatı daha fazla-
           dır. Bu hastalarda yüksek kolesterol seviyesine sahip
           olma ihtimali % 80 daha yüksek bulundu. Bu ara -
           tırmada ayrıca, prostat kanserli hastaların safra ta ın-
           dan muzdarip olma ihtimalinin de (daha çok yüksek
           kolesterol seviyesiyle irtibatlı olarak) % 26 daha fazla
           oldu u tespit edildi. Kolesterol seviyesi yüksek er-
           keklerde, kolesterol dü ürücü ilâçların kullanılma-
           sıyla prostat kanseri riski azaltılabilir. Bunu göster-
           mek için yeni çalı maların yapılması gerekmektedir.
           (HeartCenterOnline 13.04.2006)

                               Hipertansiyon uyku eksikli iyle ba lantılı.
              Hypertension dergisinde yayımlanan bir ma-        geli ti. Ara tırmanın verilerine göre, 32 ile 59 ya ları
              kaleye göre, uzun süre az uyku uyumak yüksek       arasında günde 6 saatten az uyumak, hipertansiyon
   328/Mayıs 2006
           tansiyon açısından önemli bir risk faktörü olarak gö-      riskini ikiye katlıyor. Uyku eksikli iyle yüksek kan
           züküyor. Ara tırmada 32-86 ya larındaki 4.810 ki i-       basıncı arasındaki irtibatın mekanizmasının ortaya
           nin verileri incelendi. 1982 ile 1992 yılları arasındaki    konulması ancak yeni çalı malarla mümkün olabile-
           takip esnasında bu ki ilerin 647’sinde hipertansiyon      cek. (HeartCenterOnline 04.04.2006)


20044
www.sizinti.com.tr
                ncecik, bükülebilir renkli ekranlar geliyor.

   Organik ı ık yayan diod olarak bilinen OLED    rada olu turulan pozitif yüklü merkezler ise, tabaka-
   (Organic Light Emitting Diode) ekranlar, im-   lardaki organik moleküllerin elektronlarıyla temas
dilerde kullandı ımız sıvı kristalli LCD ve cam te-   etti inde, elektroluminesans olarak bilinen ı ımaya ve-
levizyon ekranlarından daha üstün özelliklere sahip.  sile olur. Böylelikle tabakalardaki organik molekülle-
Kâ ıt kadar ince olabi-                 rin, farklı molekül yapıları sebebiyle ekranda de i ik
len bu ekranlar, plâstik                renkler gözlenebilmektedir.
bir film üzerine dahi
yerle tirilebilmektedir.                  OLED ekranların üstünlükleri
  Bu ekranların bü-                    Bugün kol saatlerimizde, dizüstü bilgisayarlarda
külmelere ve darbelere                 ve cep telefonlarımızda kullandı ımız LCD ekran-
                            lar, görüntü için bir arka ı ık gerektirirken, OLED
                            ekranlarda organik moleküller ı ımaya sebep olmak-
                            ta bu yolla LCD ekranlara göre % 20 daha az enerji
             kar ı zayıflıklıkları Kana-  tüketilmektedir. Ekran en hareketli görüntüyü bile
             da’da yapılan bir çalı may-  hızlı bir ekilde yansıtabil-
             la a ılmı gözüküyor. Ne-   mekte, video uygulama-
             ticeleri Applied Physics   larında gerekli standardın
             Letter dergisinin mayıs    üç katı hızla çalı abilmek-
             sayısında yayımlanan çalı -  tedir. Bir ba ka önemli
mada, OLED’lerde kullanılan, oldukça kırılgan in-    üstünlük ise, LCD ekran-
diyum-kalay oksit elektrotun yerine, bir saç telinden  lara sınırlı bir açıdan ba-
50.000 kat daha ince karbon borucuklardan/liflerden   kılabilinirken, OLED ek-
yapılmı esnek, bükülebilen ve aynı zamanda saydam    ranların 170 derecelik bir
bir kâ ıt elektrotun kullanılabilmesi bu ekranların   açıdan dahi seyredilmesi
daha dayanıklı hâle gelmesine vesile oluyor. Nano    mümkündür.
büyüklükte karbon borucuklar kullanılarak üretilen     Yeni geli tirilen karbon
ince kâ ıt, iletkenlik ve bükülebilirli inin yanında,  nano borucuklardan üretil-
saydam olu uyla da oldukça uygun bir malzeme ola-    mi elektrotla OLED’lerde
rak öne çıkıyor.                    gözlenen kırılganlık da
                            a ılmı gözükmekte. Di er
  OLED nasıl çalı ıyor?                ekranlara göre daha ucuz
  OLED’lerin çalı ması temelde artı ve eksi yük-    ve daha hafif olan OLED’-
lü parçacıkların birbirini çekmesine dayanmakta-    lerin ekran gerektiren hemen her cihaz ve e yada kul-
dır. Bir OLED iki elektrot arasında ince katmanlar
                            lanılabilece i beklenmektedir. Ara tırmacılar; OLED
hâlinde farklı organik moleküller içeren bir yapıya
                            teknolojisinin katlanabilen, rulo yapılabilen bilgisa-
               sahiptir. Elektrotlar
                            yar ekranları üretiminin yanısıra beyaz ı ık kayna ı
               saydam olup, bir voltaj
                            olarak da kullanılabilece ini dü ünmekteler. Belki
               uygulandı ında, katot-
                            ileride ı ık yayan elbiseler ve yüzey kaplamalarıyla da
               taki eksi yüklü elekt-
                            daha renkli ve aydınlık bir çevrede ya ayaca ız.
                                                             328/Mayıs 2006
               ronlar organik madde-
               den geçerek artı yüklü     Kaynaklar
                            -  http://scitation.aip.org/aplo/
               anot elektroda do ru    -  http://www.oled-info.com
               yönelmektedir. Bu sı-   -  http://www.umontreal.ca/medias/english/press_releases                                                          45 201
                                                          www.sizinti.com.tr
            Gül kokulum / Sevim Yakıcı
           Bilsen nasıl kemtâlih, Sen’i yazmayan kalem,
           Hasrettir nûr deryâna kelâmlar Gül Kokulum.
           Hem yetim, hem öksüzdür Sen’i anmayan âlem,
           Boynu bükük dökülür selâmlar Gül Kokulum.                Kevser ırmaklarında topra ın arınmı tı,
                Peygamber olacaklar nûrunla donanmı tı
                Evvel ve âhir, âlem mührünle korunmu tu,
                lminle donandı hep âlimler Gül Kokulum.           Hakk nûrundan yaratmı , geceye çera etmi ,
           Ezelî irâdeyle hakikate ba etmi ,
           Sana inananlara kıbleyi ota etmi
           Sırrınla yaratıldı âlemler Gül Kokulum.                Câhiliyet kirinin zerresi bula madı,
                Seçilenden seçildin, nesebin dola madı,
                Âlemin tacı oldun, irk Sana ili medi,
                Varlı ınla son buldu elemler Gül Kokulum.           Sabah yıldızlarıyla müjdelendin cihâna,
           Ak kanatlı bulutla tanıtıldın her cana,
            ehitler yarı etti kavu mak için Sana,
           ‘Vuslat!’ diye içildi ölümler Gül Kokulum.                Mutlak mânâ içinde evvel ve âhir Sen’de,
                Can buldu nûr deryası ipek kokulu tende,
                Çöller güllere döndü Sen’in sırlı bûsende,
   328/Mayıs 2006
                Geli inle son buldu zulümler Gül Kokulum.
202 46
www.sizinti.com.tr
   Çocuklu umda tutu an ümit / Ali Osman Kurun            Bahara hasret / Yener Karakaya
  Yüce da ların çevirdi i, yaylaların ete inde çehresi eski    Issız kalbime yâr edip hasretini,
hayrat çe melerinin su taslarına benzeyen bir kasabada büyü-     Vuslatın yolunu gözledim anne!
düm. Karlar, annemin yemenisi gibi tertemiz örterdi her mev-     Ya anmamı baharlar gibi seni,
                                   çime hapsedip gizledim anne!
sim da ba larını. Söner sönmez güne erken ak amlarda,
tutu urdu babaannemin duda ında âyetler. O âyetleri, o alevi
                                   U runa her gün dilekler tuttu um,
ta ırım yüre imde hâlâ. Seni ta ırım Salâvatlarda, Fatihalarda,    çli bakı larında unuttu um,
Yasinlerde…                             Yüre imde yıllarca uyuttu um,
  Pencereler u uldardı, tahtalar çıtırdarken dedemin secdele-   Umudu, acıyla sözledim anne!
rinde. çli bir sıcaklık doldururdu gönüllerimizi. Üstünde demle-
nen çayın fısıltısının bir zikre dönü tü ü sobadan bile; “En çok   pek sırması beyaz saçlarımı,
                                   Duayla süsledim avuçlarımı,
Allah’ı seveceksin ve sonra Peygamber Efendimiz’i (sas)” mâ-
                                   Tevbeyle paklayıp hep suçlarımı,
nâları tüterdi. Bundan dolayı, Sen’i daha tanımadan herkesten    Kendi vicdanımla yüzledim anne!
çok sevdik. Öyle nakı landın ki yüre imize, kendimizi bilmeden
Sen’i bildik.                            A lasam diner mi kalbimde hüzün?
  Evet!                              Aklımdan gitmiyor o melek yüzün.
  Çocuklar süt emmeden Sen’in adını emmeli,            Sana kavu maktı benim son sözüm?
                                   Nafile, yazları güzledim anne!
  Ezanlar doldurmalı kulaklarını,
  Saçlarını Salâvatlar ok amalı…
  Sokaklar bir Hakk dostunun, hüzünlü çizgileridir. Kalbimiz
Sen’i ta ır damar damar sokaklarında.
   ehir uyanıverir herkes uykudayken.
  Türbelerin, camilerin kokusu dolar kaldırımlara.
  Gece hayalin olur; ı ır karanlık, ye il bir kandil gibi.
  Ay eski bir âhittir; bir sahabi tevekkülü ile seyreder evleri,
a açları, tek tük yol alan araçları…
  Köpe ine bile bir eyler geçmi tir nice velînin, ehidin yat-
tı ı bu topraklardan. Issız sokaklarda gece yarıları köpekler gibi
gezen ben,
  Sen’i en çok güzle hatırlarım;
  Bir yerlerde ‘ta lar’ın sızladı ını duyarım..
  Ama çocuklar büyür ve insanlar unutur…
  Bazen, mevsim mevsim bulanır en temiz ırmaklar da.
  Korkarım ate e yürüyen satırları yazmaktan; kâ ıtlar da yanar!
  Sen’i anlatmak benim kârım de il!
  Yeter ki ‘sonsuzluk kervanı’na sözlerim takılsın. Uçsuz fe-
                                                        328/Mayıs 2006
zâda yol alan bu satırlar, bir gün Sana ula mama vesile olsun.
Ve nurlu bir mühür gibi parıldasın alınyazımda benden Sana
uzanan birkaç kelime…
  Ve Sen’le ba layayım bahara!


                                                     47 203
                                                     www.sizinti.com.tr
              Beyaz bir saç telinin dü ündürdükleri / Ekrem     ahin     çimdeki gurbetlere /  lhami Yavuz


             Bir gün aynaya baktı ımda ba ımda beyaz bir saç teli               Suyun Ötesindeki Yi it’e
           gördüm. Bu beyaz saç teli beni derin bir tefekküre sevk etti.
                                              tiyakım hemhal olmaktı,
           Aslında genellikle ya lanmanın bir emâresi olan bu beyaz
                                             Gül bezminde kendimi bulmaktı,
           saç teli, gönlüme muvakkaten bir hiss-i hüzün verdi; ama
                                             Gidi in, gurbet bıraktı yalnız…
           i in hakikatini dü ününce bunun hiç de o kadar üzülecek bir     Akarken çe minden zülâl,
            ey olmadı ını bilâkis bazı noktalarda -ki bu noktalar pek mü-   Testim kırıkmı zamansız…
           himdir- sevinilmesi gerekti ini gösterdi.              Peymânım ki kaldırmaktı
                                             Kırmızı uçlu bir gülü,
             Benim sevgili ve vefakâr hayırhahım olan beyaz saç teli!
                                             Yitiklerimi senle bulmaktı,
           Sana sevgili diyorum, hakikaten sevgilisin; çünkü En Sevgi-
                                             Ü üyen bir mum alevinde,
           li’nin (sas) nazarında sen kıyâmet günü benim nûrumsun. Ay-     Hasretinle öncesinden yanmaktı.
           rıca fânîlik hakikatini mütemadiyen hatırlattı ın için vefâlısın.  Hicranlara bürünen gözlerimde,
           Aslında bâkîye müteveccih olarak verilen hislerimizi mânâ-yı    Alaca tel örgüler kalktı.
           hakikisine göre i lettirmeyi, bizlere verilmi olan ebedî ya a-   Kör bakı ıyla bir geceye,
                                             Mâsum im ekler çaktı.
           ma arzusunu, cennet gibi bir dâr-ı hakikide tatmin etmemiz
                                             Pusluydu yürüyü ümdeki pencere,
           gerekti ini hatırlatıyorsun. Sen bizim büyük bir hastalı ımız    Yeni bir solukla baktın,
           olan tûl-u emelimizi bitiriyor ve bizlere; “Sen burada dâimî    Ye’simin kayna ı gözbebeklerime.
           de ilsin, fânîsin; fânî olanlara de erleri kadar ehemmiyet     Bir ümit oldun, aktın,
           ver.” diyorsun. Ölümün bir ke if kolu olan beyaz saç teli!      çimdeki gurbetlere…

           Sen bizlere saâdet-i ebedîyenin tılsımlı anahtarlarının yerini
           de tarif ediyor; olgunlu unla olgunluk dersi veriyorsun. Sen
           bizlere bâkî meyve verecek dostluklar kurmamız gerekti ini
           anlatıyor; kabir kapısında son bulacak dostluklar yerine, biz-
           leri ebedî dostluklara sevk ediyorsun. Sen ölümün solgun ve
           donuk gibi görünen yüzünden perdeyi sıyırarak, görmesini
           bilenlere aslında onun ne kadar sevimli oldu unu gösteri-
           yorsun. Ayrıca sen ölümün öldürülemeyece ini ve dü man
           yerine dostlar kazanılması gerekti ini hatırlatıyorsun. Çünkü
           dünyaya gelen insan tek yönlü bir yola girmi gibidir, hepi-
           miz neticede ölümü tadaca ız. Bu sebeple ölümden korkmak
           yerine, onunla ünsiyet peyda etmek gerekir.
             Bütün bu hakikatleri bize, zayıf bir tarak dokunu uyla
           dü meye mahkûm gördü ümüz bir saç teli anlatıyor. Sen
           bize bir büyük bulu manın olaca ını yaptı ımız/yapaca ımız
           her eyin hesabını en ince noktasına kadar verece imizi ha-
           tırlatıyorsun. Dünyamızı da o inceli e göre ya amanın gerek-
           ti ine inandırıyorsun. Kalb kırmanın, gönül yıkmanın da ne
           kadar gaddarâne bir zulüm oldu unu gösteriyorsun. Hayatı
   328/Mayıs 2006
           kılı kırk yararcasına ya amamız gerekti ini anlatıyorsun. Sen
           ne güzel bir muallimmi sin ki, kendi küçüklü üne bakmadan
           kocaman hakikatleri haykırıyorsun. Kendin de fânîli e mah-
           kûm oldu un hâlde, bizlere en âli hakikatleri gösteriyorsun.


204 48
www.sizinti.com.tr
   Vuslat / Sevilay Durmu                    Yüreklerdeki tomurcuk / Muhammed Do an
Gelecek misin gönlüme Sultan diye seçti im Yâr?        Bin emekle büyütülen yüreklerdeki tomurcuk,
Ne vakit aklıma dü sen, bu gözler hep Sen’i arar.       Bilemezsin, nasıl acı çeker bu yürek;
                               Daha açmadan bin fırtına bin boran,
Boynum bükük, dualar dilimden dü mez oldu.          Koparır görmeden, kokusunu yaymadan
Firakınla gönül sarayı sersefil bir virâne oldu.
                               Bitsin artık kaç asırlık bekleyi !
Dokunmasın sevginle dolu yüre ime kirli eller,        Aç artık rüyalarımdaki tomurcuk!
Ben Sensizli ime yanarken, hâlimden ne anlasın eller?     Bütün fırtına ve boranlara kar ı,
                               Aç ki sarsın kokun, beni de dünyayı da!
Her gün ezberden sürüyor hayat denen bu temâ â,        Sarsın ki yüreklerdeki acıya derman,
Anladım çirkefin ortasında gül yeti tirmekmi cefâ.      Umudunu yitirenlere umut,
                               Hayalini dü leyenlere heyecan,
Hangi dil, ismini anmadan konu mayı bilir,          Hasretini çeken gönüllere can olsun.
Hangi can, Sen’i cânına cânân diye sarmadan dirilir?
                               Gel artık rüyalarımın gülü!
Can Sen’i bekler, gözler bir Sen’i arar, gönül Sana tutkun,  Gel ki görelim o beklenen baharı ve gülü.
Bir varlık var mıdır kâinatta, olmasın Sana meftûn?

Varsın u runa sel olup ta sın aczimin giryesi ne çıkar,
Mademki tene yük olmu , Sana gelmeyi bekleyen bir can var.

Daha ne kadar sürecek cehennem azabına e bu ayrılık?
Ay küskün, güne do muyor, her günüm birbirinden karanlık.

Sevdi in dostların terk-i diyâr eyleyip, Sana ko tular
Benimse çıktı ım yollara kucak kucak dikenler koydular.

Bu sevda kor, bu sevda zor, bu sevda dünyaya sı mıyor,
Artık aya ına ümit ba ladı ım güvercinler bile uçmuyor.

Çıktı ım yolda ne ana, ne yâr, ne de masivâ var
Sadece tutkunu oldu um,
        u runa nice yollarda yoruldu um menzil var.

Böyle zindan bir dünyada, beni böyle öksüz bırakma,
lâhi, ya dayanacak güç ver veya
            Sen’den uzak bir ömür ya atma!


   Hatıralar / Ali O ur
Nurlu ihtiyarın heybesinde,
 nce bir sızıdır hatıralar.
Gönül defterinin kö esinde,
Silik bir yazıdır hatıralar.
                                                         328/Mayıs 2006
Kurumu bir güldür bazen yârdan,
Dü en kerpiçtir bir gün duvardan,
Yanık bir türkünün uzaklardan,
Duyulan sesidir hatıralar.

                                                      49 205
                                                      www.sizinti.com.tr
   Ýçindekiler
   Mayıs 2006             Sayý: 328

158  Allah Kar ısındaki Duru uyla Mü'min
   Ba yazı                                                                      158
160  Hareketli ve Esnek Kanatlarla Uçu
   Salih eref Duran

163  Milletlerin Sembolü Bayraklar ve Ay Yıldızlı Al Bayrak
   Zafer htiyar

167  Damar Tıkanıklıklarına Ön artlandırma
   Prof. Dr. Ömer Arifa ao lu

169  Derdi Olan Neylesin?!..
   Tahir Taner

171  Duygular ve Ö renme
   Doç. Dr. Betül Rana

174  Evrim nancındaki Bo luklar (Ara Fosil Çıkmazları-1)
   Prof. Dr. Arif Sarsılmaz

178  Anne Yüre i
   Nurgül Özcan
                                               T.Ö.V. Adýna Sahibi         :  Þerafettin Kocaman
179  Bir Fetih Hikâyesi                                   Genel Koordinatör
                                               Genel Yayýn Yön.
                                                                 :
                                                                 :
                                                                   Dr. Kudret Ünal
                                                                   Prof. Dr. A. Sarsýlmaz
   Ahmet Bu ra                                       Danýþman              :  Osman Þimþek
                                               Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü     :  Sedat Þentarhanacý

182  Kalbin Zümrüt Tepelerinde (Bir Uzun Seyahati Noktalarken-2)                     YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
                                               Ýdarî Merkez: 871 Sk. No: 45/2 35250 Konak/Ýzmir;
   ***                                            Tel: (0-232) 441 95 25; Faks: (0-232) 441 52 38;
                                               E-posta: sizinti@sizinti.com.tr / http://www.sizinti.com.tr

184  Mimarinin Mühendislikle Muhte em Bulu ması: Süleymaniye Camii                 ABONE ve DAÐITIM MÜDÜRLÜÐÜ
                                         Bulgurlu Mh. Libadiye Cad. Haminne Çeþme Sk. No. 20 Üsküdar / ÝSTANBUL
   Osman Tarık Gültek                             P.K. 72 Üsküdar / ÝSTANBUL Tel: (0 216) 522 09 99 - Faks: (0 216) 443 98 34


188  ükrü Pa a                              Bir yýllýk abone bedeli KDV dahil 36.000.000.-TL’dir. Abone bedeli her PTT'den 1056610
                                      nolu Çaðlayan A.Þ. Posta çeki hesabýna yatýrýlabilir. Yurt dýþý abone bedeli: 1. Grup Ülke-
                                      ler (Avrupa, Orta Asya, Orta Doðu ve Kuzey Afrika ülkeleri) 30 Euro, 2. Grup Ülkeler (Uzak
   Mustafa Ba datlı-Recep ahin                      Doðu, Amerika, Güney Afrika, Pasifik) 45 $; 3. Grup Ülkeler (Avustralya ve Yeni Zelanda)
                                      ise 50 $’dýr. Abone olmak isteyenlerin abone bedelini; Asya Finans Merkez Þb. Çaðlayan
191  Yaradılı Yolculu unda Üçler                      A.Þ. adýna; TL olarak, 17883-33 numaralý hesaba; Euro olarak, 17883-28 numaralý hesa-
                                      ba; $ olarak 17883-34 numaralý hesaba yatýrýp, dekontun fotokopisini, açýk isim, adres ve
   Dr. Arslan Mayda                           telefon bilgileri ile hangi sayýdan itibaren abone olacaklarýný belirten bir yazý ile abone mer-
                                      kezimize posta veya faks ile bildirmeleri yeterlidir.

194  Nehir Kıvrımlarındaki Matematik Mükemmellik                             Bölge Temsilcilikleri
                                      Ankara: 312 341 73 79, Antalya: 242 244 90 60, Bursa: 224 223 00 31, Diyarba-
   Prof. Dr. M. Sami Polatöz                       kır: 412 229 33 86, Erzurum: 442 234 39 14, Gaziantep: 342 215 10 24, stanbul
                                      Anadolu: 216 492 85 41, stanbul Avrupa: 212 639 92 21, stanbul Bo aziçi:
196  Dünyada/Olmak                             212 272 01 11, stanbul Suriçi: 212 272 01 11, zmir: 232 483 90 38, Kayseri:
                                      352 222 20 31, Konya: 332 345 34 39, Samsun: 362 432 71 78
   Nihat Da lı                                            Bölge Da ıtım Büroları
                                      Adana: 322 363 42 80, Afyon: 272 213 47 44, Ankara: 312 310 49 25, Antalya:
199  Bulmaca                                242 344 28 98, Bursa: 224 273 45 04, Diyarbakır: 412 229 33 86, Düzce: 380
                                      537 55 01, Edirne: 284 213 52 82, Elazı : 424 238 95 76, Erzurum: 442 233
                                      48 35, Gaziantep: 342 215 18 16, stanbul Anadolu: 216 527 99 87, stanbul
                                      Avrupa: 212 552 10 20, stanbul Bo aziçi: 212 211 26 40, stanbul Suriçi: 212

200
                                      621 92 69, zmir: 232 483 83 44, Kayseri: 352 222 20 31, Konya: 332 345 34 39,
   Sa lık-Bilim-Teknoloji                        Samsun: 362 445 21 46, Trabzon: 462 223 34 18, Trakya: 282 261 79 51, Van:
                                      432 214 14 95
   Prof. Dr. . H. hsano lu - Yrd. Doç. Dr. Yusuf Demir - S. Rıza Sayın               YAYIN TÜRÜ: Yaygýn Süreli
                                      DÝZGÝ-TASHÝH-GRAFÝK-MONTAJ: Sýzýntý Tel: (0232) 441 95 25 Fax: (0.232) 441 52 38
202  Damlalar                                 BASIM YERÝ: Çaðlayan A.Þ. Tel: (0.232) 252 20 97-8 Faks: (0.232) 252 21 00
                                               BASIM TARÝHÝ: 24 Mayıs 2006 ISSN 1300-1566
                                                    BAYÝ DAÐITIM: DPP A.Þ.
                                                        Fiyatý: 3 YTL


                 174      179
                                                           YAZI KURALLARI :
                                      *  Yazýlar disketle veya e-posta ile (sizinti@sizinti.com.tr adresine) gönderilmelidir.
                                      *  Yazarýn, e-posta dahil açýk adresi ve telefon (varsa faks) numaralarý verilmelidir.
                                      *  Yazýlar en fazla dört sayfa olmalýdýr.
                                      *  Varsa, yazý ile birlikte resimler (alt-yazýlarýyla birlikte) gönderilmelidir. Yoksa, yazýda kul-
                                        lanýlabilecek resimler hakkýnda bilgi verilmelidir.
                                      *  Yazýlar, daha önce herhangi bir yerde yayýmlanmamýþ olmalýdýr. Yazý yeni bir geliþmeyi ele
                                        almalý, orijinal bir özellik taþýmalý veya daha önce yayýmlanmýþ bir konuya yeni bir bakýþ
                                        açýsý getirmelidir. Dergimizde konu ile ilgili yayýmlanmýþ önceki yazýlara dikkat edilmeli,
                                        yazý içinde atýfta bulunulan kaynaklar (kitap, makale) standart ölçülere uygun olarak son-
                                        da verilmelidir.
                                      *  Yayýn kurulu, dergiye gelen yazýlar üzerinde, gerekli gördüðü takdirde deðiþiklik yapabilir.
                                      *  Dergimizde yayýmlanan yazýlar kaynak gösterilerek iktibas edilebilir.
                                      *  Gönderilen yazýlar iade edilmez.
Tam
inanamadı ından
dolayı ilk
mevhibeleri
görmeyen ve
 onları iman, mârifet
 ve muhabbet yolunda
 de erlendiremeyenler,
 ikinci ve sermedî lütuflardan
 da mahrum kalırlar. Aslında
 böyleleri, bütün bütün ahiret
 hayatlarını ihmal ettikleri gibi,
 dünyada da hiçbir zaman tam mutlu
 olamazlar; inkâr kaynaklı bir sürü problem
 altında hep inim inimdirler ve kat’iyen
 streslerden, hafakanlardan kurtulamazlar.

								
To top