OMGANG TUSSEN COMMISSARISSEN EN POLITICI

Document Sample
OMGANG TUSSEN COMMISSARISSEN EN POLITICI Powered By Docstoc
					 OMGANG TUSSEN
COMMISSARISSEN EN
   POLITICI
     Cursus
 GOOD GOVERNANCE
  Etienne Ys, 04-09-’09
         INHOUD
• Voor- en tegenstanders van politiek op afstand
• Partijpolitieke belangen (vanuit eigen ervaring)
• Historische ontwikkeling corporate governance
 beleid op Curacao (laatste 17 jaar)
• Ontwerp Landsverordening Corporate
 Governance land NA
• Code Corporate Governance land NA
VOOR- EN TEGENSTANDERS
VAN POLITIEK OP AFSTAND
      Gangbare doctrine
• Politiek geeft algemene kaders aan
• Ontwikkelt een verantwoordingsprocedure en
 stuurt op resultaat
• Strategie-ontwikkeling en bedrijfsvoering in
 handen van de directie
• Een deskundige toezicht- en adviesfunctie
• Deskundige toezicht en controle op normen en
 tarieven (regulatory board)
• Resultaat: optimaal product/dienst, lage kosten,
 maximale winst
 Voorstanders van deze gedachte
• Politiek is te druk om zich met de
 bedrijfsvoering te bemoeien
• Heeft geen verstand van ‘business’
• Bestuurt vanuit sociaal maatschappelijke
 bril en ondermijnt het zakelijk aspect
• Risico voor te veel partijpolitieke
 inmenging, integriteit in gevaar
Tegenstanders van deze gedachte
• Politiek wordt altijd aangesproken, dus moet zich
 met dagelijkse bedrijfsvoering kunnen bemoeien
• Politiek is er juist voor om ‘patrimonio nashonal’
 te bewaken, beschermen tegen commercieel
 belang van individuen
• ONV’s dienen het collectief sociaal
 maatschappelijk (en dus geen commercieel)
 belang
• ONV’s passen niet in een verzakelijkte sfeer
Wat denkt u?
  ?
PARTIJPOLITIEKE BELANGEN
    Partijpolitieke belangen
• Politiek geeft niet graag macht uit handen
• Directe participatie van politieke partijen in de
 RvC/bestuur, vergroot invloed
• Politieke partijen oefenen indirect invloed uit op
 belangrijke beslissingen binnen een ONV zoals
 benoemingen, werving personeel, aanbestedingen, e.d.
• Politiek doet aan ledenbinding dmv het vergeven van
 posities
• Sommige ONV’s kopen fundraisingkaartjes van politieke
 partijen
• Commissarissen en direkteuren die onderpresteren, zijn
 gebaat bij afwezigheid corp gov structuur
   Gaarne uw mening  Hoe kunnen partijpolitieke
invloeden (indien niet gewenst) in
ONV’s en OST’s beperkt worden?
HISTORISCHE ONTWIKKELING
CORPORATE GOVERNANCE IN
    CURACAO
  Notitie Eilandelijk NV-beleid
• Deze notitie is van augustus 1993,
  beleidscommissie ONVS en OSTS (1993-
  ’95)
• Basis: Nieuw Beleid 1992
• Doel:
 - verzakelijking relatie met ONVS
 - (gedeeltelijk) privatiseren van bep ONVS
   Notitie Eilandelijk NV-beleid
•  Regels voor AVA/overheid:
-  formuleert beleidsdoeleinden
-  licht periodiek ONVS door
-  brengt alle ONVS onder in een holding
-  gaat met bepaalde ONVS concessie-
  overeenkomst aan mbt kwaliteit
  product/dienst en prijsvaststelling
   Notitie Eilandelijk NV-beleid
• Een professionele RvC:
- benoemd ogv profielschets
- vaste aftredingsrooster
- uitsluiting gezagdragers
- draagt direkteur voor en bepaalt zijn salaris
- fiatteert benoeming hoog personeel en grote
  financiele beslissingen
• De direkteur:
 - concretiseert beleid
 - rapporteert periodiek
  Beleidsuitgangspunten ONV’s
• Notitie van maart 1995, cie Alexander
• Nadere uitwerking van notitie Eilandelijke NV-
 beleid, augustus 1993
• Benadrukken scheiding van beleid en uitvoering
• Loskoppelen gedeputeerde en president
 commissaris
• Afwikkeling schulden tussen overheid en ONVS
 op zakelijke gronden
• Oprichting College van Advies ONVS
Paper on privatization & regulatory
       policy
• Papers van april 1998, door adviesgroep
  verzakelijking en privatisering (1997), mbv
  Prof Ramanadham
• Overweging tot privatisering:
 - bevordering marktwerking
 - verbetering kwaliteit en verlaging kosten
 - gedeeltelijke privatisering dmv verkoop
  deelbelang, behoud golden share of
  aangaan management/leasecontract
  Paper on privatization & regulatory
         policy
• Regulering indien privatisering niet wenselijk is:
- opstarten van een regulatory commission
- langere termijn, regulatory board
- formuleert criteria voor prijsbepaling en kwaliteit
- promoveert marktwerking waar mogelijk
- prestatie-overeenkomsten tussen ONVS en
 overheid
- instelling van een consumer council
  Adviesraad Verzakelijking
• Opgericht in 2000 en vernieuwd in 2002
• Permanente ondersteuning van EGC mbt
 ONV-beleid en in voorkomende gevallen
 optreden namens overheid
• Coordineert projecten zoals het inhalen
 van jaarrekeningen, instellen van
 incidentele onderzoeken, etc.
          STIP
• Opgericht in 2000
• Meeste aandelen overgedragen aan STIP
• Taak: STIP is belast met de voorbereiding van
 privatisering
• Bevoegdheden:
- ter zake van besluiten ihkv voorbereiding van
 privatisering, zekere autonomie
- Voor het overige, voorafgaand toestemming van
 EGC
• Geprivatiseerd/strategisch partner o.a. Giro,
 WTC, Luchthaven en Aqualectra (gedeeltelijk)
  Cie CG Overheidsentiteiten
• Cie Alexander, de Windt en Palm stellen voor in
  2005:
 - oprichting stichting cg voor toezicht op en
  afdwingen van naleving cg-regels
 - een cg code
 - relatieconvenanten met vennootschapsorganen
  ter naleving van cg-regels
 - auditcie bij RvC
 - RvC/RvT-model voor OSTS
 - beheers-/zorgcontracten met OSTS
      Algehele conclusie
• Toepassing cg-regels weinig succesvol
• Succes is geboekt op oa:
 - privatisering cq aangaan strategisch
  partnerschap
 - zorgcontracten met OSTen
 - profielschets RvC
 - inhalen jaarrekeningen
• Beleid gefaald op:
 - privatiseringsbeleid niet volledig doorgevoerd
 - geen regulator opgericht
     Algehele conclusie
- geen (onafhankelijke ) stichting cg opgericht
- Geen daadwerkelijke implementatie v corp gov
 regels binnen ONV’s/OST’s
- ad hoc bemoeienis van politiek met
 bedrijfsvoering en benoemingen
- direktie wordt niet aangesproken op resultaat
- geen loskoppeling gedeputeerde/pres RvC
- benoeming commissarissen uit partijgelederen
 zonder profielschets
 ONTWERP LANDSVERORDENING
CORPORATE GOVERNANCE LAND NA
            Basis
• Politiek overleg 22-01-’08, art. 32 Besluit Tijdelijk
 Financieel Toezicht NACM (AmvRB, dec ‘08), art. 28
 ontwerp Rijkswet Financieel Toezicht
• Doelstelling: Garanderen van behoorlijk bestuur en goed
 ondernemerschap
• De afspraak omvat het ontwerpen v/ regelgeving inzake
 ONV’s/OST’s voor NA, Cur, SXM, ihb mbt:
- procedures voor de vervreemding en verkrijging van
 deelnemingen;
- richtlijnen voor het dividendbeleid;
- procedures en eisen rond de benoeming en het ontslag
 van bestuurders (incl commissarissen).
            Basis
• De afspraak omvat het ontwerpen v/ regelgeving inzake
 ONV’s/OST’s, ihb mbt (vervolg):
- de regelgeving op deze terreinen dient te voldoen aan
 internationale aanvaarde normen;
- tussen NL enerzijds en resp. NA, Cur en SXM
 anderzijds, dient overeenstemming te bestaan over de
 inhoud v/d regelgeving (voor NA en Cur is er inmiddels
 overeenstemming, voor SXM nog niet);
- sanctie bij achterwege blijven van regelgeving: mogelijke
 AmvRB door RMR;
            Basis
• Regelgeving ontworpen door eilanden beslaat een
 breder terrein op corp gov gebied
• de ontwerpen Lvo/Evo Corp gov voor NA resp Cur,
 dienen alsnog in de Staten/ER te worden aangenomen
• voor SXM is de wetgeving in mei 2009 in de ER
 aangenomen
• Voor BES geldt Besluit Tijdelijk Financieel Toezicht BES
 (AmvRB, nov 2007), regelende:
- deelnemen in/oprichten van ONV’s/OST’s, kan alleen
 met voorafgaande toestemming v/ Cft
- benoemingen v/ bestuurders kan alleen met
 voorafgaande toestemming v/h Cft
            Basis
• Voor BES geldt Besluit Tijdelijk Financieel Toezicht BES
 (AmvRB, nov 2007), regelende (vervolg):
- ambtenaren en politieke ambtsdragers mogen geen
 bestuurders zijn
- vervreemding v/ aandelen kan alleen met goedkeuring
 v/h Cft
- het Cft kan dwingende voorschriften geven a/
 bestuurders mbt een div beleid, benoeming, ontslag,
 salaris bestuurders
- jaarrekeningen worden uiterlijk 6 maanden na boekjaar
 a/ Cft gestuurd
• Voorts ligt er een corp gov code in conceptvorm klaar
 voor Bon (waarschijnlijk tzt ook geldig voor EUX en
 Saba)
       Ontwerp LvO
     Handelingsinstructie
- regelt handelings-/gedragsinstructies a/d overheid tav
 toepassing Lvo/cgc binnen de ONV’s/OST’s
- igv doorslaggevende invloed (bijv. meerderheid
 aandelen), is de handelingsinstructie een
 resultaatsverplichting. In andere gevallen (b.v.
 minderheidsbelang, reeds bestaande
 aandeelhoudersovk) een inspanningsverplichting
- bevat geen regels tbv de rechtspersoonlijke
 verhoudingen binnen e/ ONV/OST. Boek 2 BW blijft
 intact
- sanctie bij niet naleving v/d lvo: vernietigbaarheid,
 onrechtmatige overheidsdaad, strafbaar ex art 372 bis,
 politieke afrekening
  Welke vennootschappen?
- alle NV’s waarin de overheid geheel of gedeeltelijk
 aandelen heeft
- alle NV’s waarin de overheid d.t.k.v. een derde
 (rechtspersoon, holdingmij, stichting, adm. kantoor,
 natuurlijke persoon) aandelen houdt
- alle ST’s waarvan de statuten door de overheid kunnen
 worden gewijzigd danwel waarin een of meerdere
 bestuurders kunnen worden benoemd
- Geldt niet voor ST’s waarmee de overheid louter een
 subsidierelatie heeft (denk a/ schoolbesturen)
- Geldt niet voor bij wet ingestelde rechtspersonen (SVB,
 UNA)
       Code Corp Gov
- verplichting ccg bij LB vast te stellen en te onderhouden
- de code dient continu te voldoen a/ internationale
 normen van goed en transparent bestuur
- a/d code hebben ten grondslag gelegen, code
 Tabaksblat en Sarbanes-Oxley Act, alsmede getoetst
 a/d OECD Corporate Governance Principles
- Overheid (minister) is belast met afdwingen (voor zover
 mogelijk) v/d naleving a/d code
- vermelding v/d naleving v/d code i/h jaarverslag v/d
 ONV/OST
- uitgangspunt is “comply or explain”
       Code Corp Gov
• Code tabaksblat
- De code geldt (sinds 2003) voor NLse beursgenoteerde
 bedrijven met een balanstotaal boven de 500 milj Euro
- Verankering v/d code in boek II art. 391 lid 5 v/h
 Burgerlijk Wetboek
- Melding in het jaarverslag is wettelijk verplicht. De
 accountant controleert deze verklaring
- Monitoringscie corp gov code (voorzitter drs. Streppel)
 om 1. actualiteit en bruikbaarheid te bevorderen en 2. de
 naleving te bewaken
- Stelt strakke eisen aan one tier system
       Code Corp Gov
• Sarbanes-Oxley act
- Ook genoemd: Public Company Accounting Reform
 and Investor Protection Act of 2002
- Geintroduceerd a.g.v. schandalen inzake o.a. Enron,
 Tyco International, Adelphia, Peregrine Systems and
 WorldCom
- Geldig vanaf 2002 voor alle “beursgenoteerde”
 maatschappijen (public companies)
- Overkoepelende “public company accounting oversight
 board” met toezicht-, advies- en zelfs disciplinerende
 taken
      Adviseur Corp Gov
- e/ deskundige organisatie wordt aangewezen om de
 minister te adviseren op hetzij verzoek hetzij ambtshalve
 danwel wanneer de lvo dit eist (bv bij dividend-,
 benoemingsbeleid, ontslag, vervreemding en aanschaf
 v/ deelnemingen, het onderhouden v/d code, etc.)
- het Land heeft vooralsnog SOAB als de Adviseur
 aangewezen (Cur richt daartoe een stichting BTNO op)
- adviezen v/d Adviseur zijn openbaar (behoudens
 gevallen in de LOB)
- schriftelijke reacties v/d minister op de adviezen zijn ook
 openbaar
    Adviseur Corp Gov

- bij adviezen inzake dividenbeleid,
 vervreemding en aanschaf v/ deelnemingen,
 benoeming en ontslag bestuurders, is de
 minister verplicht schriftelijk te reageren i.g.v.
 afwijking
Verslaglegging, dividendbeleid, verkrijging en
     vervreemding van aandelen

• Verplichting om te bewerkstelligen dat binnen de
 ONV/OST:
- de naleving v/d cgc in het jaarverslag wordt
 opgenomen
- Het dividend wordt vastgesteld rekening
 houdende met een adequate vermogenstructuur
 (EV/VV) en e/ redelijke vergoeding voor de
 aandeelhouder
• bij verkrijging of vervreemding v/ aandelen wordt
 getoetst of het in strijd is met h/ algemeen
 belang
  Profielschets, benoeming en
    ontslag bestuurders
- profielschetsen en benoemingsprocedures
 worden getoetst a/d code
- benoeming v/e bestuurder wordt getoetst a/d
 statuten, de vastgestelde procedures en
 profielschetsen, en de code
- bij een voorgenomen ontslag v/e bestuurder
 wordt getoetst a/d de toepasselijke regelgeving,
 de code, de statuten en naar redelijkheid v/ die
 beslissing
      Inwerkingtreding
- Lvo treedt inwerking een (1) dag na afkondiging
- ONV’s/OST’s dienen op dat moment reeds te
 voldoen a/d wetgeving e/d code
- Uitzonderingsgevallen (gehoord de Adviseur)
 aanpassing statuten binnen 6 maanden na
 afkondiging
- Land heeft wetgeving en code reeds
 geintroduceerd als beleid
DE CODE CORPORATE
GOVERNANCE LAND NA
       Uitgangspunten
- Geldt voor alle ONV’s/OST’s zoals hierboven
 beschreven
- Bevat principes en concrete bepalingen inzake good
 corp gov
- Is een aanvulling op de algemene beginselen corp gov
- Comply or explain-methode. Geen vrijbrief om af te
 wijken
- Statuten moeten waarnodig te worden aangepast om
 deze code van toepassing te verklaren
- Het bestuur (naleving) en de RvC (toezicht) zijn
 verantwoordelijk voor de toepassing v/d ccg
   Raad van Commissarissen-
     model bij OST’s
- Uitgangspunt bij stichtingsstructuur is het Raad van
  Commissarissen-model (ook Raad van Toezicht)
- Bestaat uit:
1. Een Raad van Bestuur met zelfstandige
  bestuursbevoegdheid
2. Een Raad van Commissarissen met een toezicht- en
  adviesfunctie, alsmede belast met benoeming en
  ontslag van bestuurders en goedkeuren van
  ingrijpende beslissingen
- Statuten OST’s dienen conform te worden aangepast
 RvC, bijzondere bepalingen
- De code beschrijft de taken en bevoegdheden v/d RvC.
 Enkele bijzondere bepalingen worden hierna genoemd
- De RvC is verplicht om tenminste 2X per jaar het eigen
 functioneren en die van het bestuur (incl. afzonderlijke
 commissarissen en bestuurders) te bespreken. De RvC
 maakt daarvan melding in het jaarverslag
- In het jaarverslag wordt een verslag v/d RvC
 opgenomen, waarin diens naleving v/d code wordt
 beschreven, incl oordeel accountant
- RvC stelt profielschets op, en wordt door AVA
 vastgesteld. Profielschets is openbaar
 RvC, bijzondere bepalingen
- Familieleden zijn uitgesloten v/ lidmaatschap RvC
- Minimaal een (1) lid RvC, financieel deskundige
- Een auditcommissie is verplicht i.g.v. tenminste 5 RvC-
 leden
- Een ex-directielid mag geen RvC-lid zijn binnen 3 jaar na
 aftreden en nimmer RvC-voorzitter zijn
- Politieke gezagsdragers mogen geen lid zijn v/d RvC
- Een RvC-lid mag maximaal 2X benoemd worden
- Een lid mag maximaal 5 commissariaten hebben
    De Raad van Bestuur
- De code beschrijft de taken en bevoegdheden v/h
 bestuur. Enkele bijzondere bepalingen worden hierna
 genoemd
- Het bestuur formuleert schriftelijk
 ondernemingsdoelstellingen, strategie en algemeen
 beleid
- In het jaarverslag wordt een verslag v/d RvB
 opgenomen, waarin diens naleving v/d code wordt
 beschreven, incl oordeel accountant
- Politieke gezagsdragers mogen geen bestuurders zijn
- Bestuur vergadert met RvC minimaal 1X per kwartaal
- Het bestuur rapporteert a/d RvC binnen een maand na
 elk kwartaal schriftelijk over de (financiele) gang van
 zaken binnen het bedrijf
    De Raad van Bestuur
- Salaris bestuursleden wordt vastgesteld door
 RvC, binnen de kaders v/d AvA
- De RvC voert jaarlijks een functionerings- en
 beoordelingsgesprek met het bestuur
- Maximale vergoeding bij onvrijwillig ontslag
 bedraagt ten hoogste het jaarsalaris
- De toelichting v/d jaarrekening maakt melding
 v/d structuur en hoogte v/d individuele
 salarissen
- “toko den toko” is verboden
  De Algemene Vergadering van
     Aandeelhouders
- De code beschrijft de taken en bevoegdheden
 v/h bestuur. Enkele bijzondere bepalingen
 worden hierna genoemd
- Goedkeuring besluiten bestuur mbt belangrijke
 wijziging v identiteit of karakter ONV/OST
- Verplichte behandeling in AvA: vervreemding
 aandelen in de ONV, werving en vervreemding
 deelnemingen v/d ONV/OST
- AvA spreekt zich duidelijk uit over gevoerd
 beleid/toezicht v/h bestuur/RvC
     Overgangsregeling
• Zittende bestuurders en commissarissen
 (incl. ministers/gedeputeerden) blijven aan
 tot einde benoemingsperiode/zittingsduur
           Checklist
• Enkele documentatie/afspraken/acties die gereed
 moeten zijn bij inwerkingtreding:
- Training/voorlichting RvB, RvC, relevante personeel
- Aanpassing statuten
- Opstellen RvB- en RvC-reglement
- Vergaderfrequenties RvC schriftelijk vaststellen
 (minimaal 4X pj)
- Opstelling beleids- en jaarplan RvB, goedkeuring door
 RvC
- RvB rapporteert schriftelijk financieel minimaal 4X per
 jaar
- Pre-advies mbt jaarrekening a/ AvA
          Checklist
• Enkele documentatie/afspraken/acties die gereed
 moeten zijn bij inwerkingtreding:
- Voor 1 okt, bespreken strategie (RvC)
- Opnemen in jaarverslag, hoofd- en nevenfuncties
 commissarissen
- Auditcie vergadert minimaal 2X pj
- Vergaderfrequentie tussen RvC en RvB vastleggen
 (minimaal 4X pj)
- Beoordeling externe accountant door auditcie (minmaal
 1X per 4 jaar)
- RvC vergadert minimaal 1X pj met externe accountant
           Tot slot
• Boek II NBW, en Lvo Corp Gov, stellen nu hoge eisen
 aan kwaliteit bestuurders en leden RvC
• Dienen participatie van bestuurders en leden v/ RvC’s
 a/e cursus zoals deze, verplicht te worden gesteld?
• Hebben de overheden de bestuurders en leden RvC’s
 voldoende voorbereid?
• Wat voor rol dienen de bestuurders en leden RvC’s te
 spelen bij de inwerkingtreding v/d Lvo en Evo corp gov?
• Moet de wet ook gelden voor bij wet ingestelde
 rechtspersonen?
• Dienen commissarissen aan te blijven bij
 bestuurswisseling?
 UITWERKING
TAAKOPDRACHT
    Uitwerking taakopdracht
V1. Onderworpenheid Aqualectra en dochters aan lvo cg

A1.
- STIP (meerderheidsaandhouder AH) is stichting ex art.
 1g lvo cg
- AH is vennootschap ex art. 1h lvo cg
- AH heeft 49% in CUC. Ook CUC is een vennootschap
 ex art 1h.
- AD, AP, AMU, AKUMEPE (dochters 100% AH) zijn
 vennootschappen ex art. 1h
- GEUS en Bottling (dochters 100% resp. AD en AMU)
 zijn vennootschappen ex art. 1h
    Uitwerking taakopdracht
V2. Toetsen artt. 7 t/m 12 Statuten aan lvo en cgc

A2.
• art. 7, Bestuur:
- Datum indiening + behandeling beleidsplan.
 Goedkeuring en vaststelling door RvC en AVA
- Politieke gezagsdragers geen directielid
- Bestuursreglement opstellen
- Jaarplanning van vergaderdata
- Kwartaalrapportages aan RvC
- Bezoldiging bestuur door RvC, binnen kaders AVA
- Bepaalde kaders mbt bezoldiging
     Uitwerking taakopdracht
- Opnemen persoonlijke bezoldiging in jaarrekening
- Functionerings- en beoordelingsgesprekken met directie
- Regeling mbt tot persoonlijke voordelen en tegenstrijdig
 belang bestuurders
- Verantwoording gevoerde cgc-beleid in jaarverslag

•  Art. 8, RvC
-  Keurt beleid directie
-  Politieke gezagsdragers geen commissaris
-  Familieleden geen lid van RvC
-  Beperking benoeming ex-bestuurders
-  RvC stelt profielschets op en AVA stelt het vast
    Uitwerking taakopdracht
- Minimaal 1 lid financieel expert
- Reglement voor RvC
- Beschrijving onafhankelijkheid commissaris
- Auditcie bij meer dan 5 leden
- Rooster van aftreden vastgesteld door AVA
- Jaarplanning van vergaderdata
- Eenmaal per jaar eigen beoordeling RvC en leden
- Regeling mbt tot persoonlijke voordelen en tegenstrijdig
 belang
- Opnemen persoonlijke bezoldiging in jaarrekening
- Persoonlijke bezoldiging niet afhankelijk van
 bedrijfsresultaat
    Uitwerking taakopdracht
- Verantwoording gevoerde cgc-beleid in jaarverslag

• Artt. 9 t/m 12, AVA
- Regeling v/e minimum aantal agendapunten
- Periodieke beoordeling commisarissen en directieleden

V3. Verslaglegging cg

A3.
- Alleen directie legt verslag, RvC niet
- Niet duidelijk waaraan getoetst wordt
   Uitwerking taakopdracht
V4. Winstbestemming

A4.
- Balansnormering:
a. Adekwate verhouding EV – VV
b. Juiste balans KVV – LVV
- Balansnormering verschilt per bedrijf
- Zwaar industrieel, meer EV
- Vuistregel: EV 30/40%, VV 70/60%
- Aqualectra: EV 39%, VV 61%
   Uitwerking taakopdracht
-  Voldoende rentabiliteit: voldoende omzet
  ter dekking van kosten, financiele lasten,
  belastingen, instandhouding vermogen,
  een redelijke return on investment
-  Er zijn zakelijke rentabiliteitsafspraken
  gemaakt tussen Marubeni en Aqualectra
  (roi 8%)
-  Winst na bel 27 miljoen, roi 8,5 %. Lijkt te
  voldoen aan de lvo.
EINDE PRESENTATIE

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:2/29/2012
language:Dutch
pages:58