Docstoc

Stefan Kosiewski do Lecha Walesy: O globalizacji i celach ludzkiego działania

Document Sample
Stefan Kosiewski do Lecha Walesy: O globalizacji i celach ludzkiego działania Powered By Docstoc
					         Stefan Kosiewski do Lecha Waùêsy 20101105 O
           globalizacji i celach ludzkiego dziaùania
                Napisaù sowa (») 5. 11. 2010 w kategorii Lech Walesa, czytaj: 331×
                                                 ki
      Sdílet3
                                               js
                                              pe
                                     ro
                                    Eu
                        Foto: Lech Waùêsa i Stefan Kosiewski
                                 n
     Szanowny Panie Prezydencie, Drogi Kolego Przewodnicz¹cy,
                            zy
      pragnê zùo¿yã Panu ¿yczenia z powodu wysùania przez Pana gratulacji do nowego
                      a

     Przewodnicz¹cego Solidarnoœci Dudy i w zwi¹zku z tym, ¿e spotkaù siê Pan ostatnio w
     Ameryce z byùym KGB-owcem i prezydentem ZSRR Gorbaczowem, przy czym zrobiù
                     ag


     Pan sobie z nim historyczn¹ fotkê i zatytuùowaù j¹ zapytaniem: czy poznajesz?
                 M
             A
        W
     SO
      Poznaùa Rosja ¿yda Gerbera mianowanego w 1985 r. na stanowisko szefa
     komunistycznej partii i prezydenta ZSRR przez szefa KGB Andropowa, a poznaùa go
     po czynach, gùównie za wymian¹ rubla, która odebraùa Rosjanom wszystkie
     oszczêdnoœci i poznaùa po pieriestrojce, czyli odebraniu narodom ZSRR prawa
     wùasnoœci do mienia pañstwowego przy jednoczesnym oddaniu tego mienia w
     prywatne rêce KGB-owców.

        http://www.mypodcast.com/fsaudio/sowa_20101105_0906-696642.mp3

       W Polsce Henryk Paj¹k poznaù siê na Gorbaczowie a wspomina go tak: "
     ...Gorbaczow, pierestrojkowicz z nadania Ýyda Andropowa zapanowaù niepodzielnie
     na Kremlu i przyst¹più do rozbiórki Sowùagru. Przygotowania zaczêùy siê jednak 20 lat
     wczeœniej. I wùaœnie to „wczeœniej” jest dla nas tak wa¿ne, bo jest do dziœ medialnym
     tabu. Wtedy wùaœnie zaczynaùy siê pierwociny nie stanu wojennego, tylko tragicznego
     dla nas w skutkach stanu powojennego.

      Przygotowania do pierestrojki zaczêùy siê u progu lat 60-tych i nie w ZSRR, tylko w
     USA. Kongres USA w 1959 roku przyj¹ù dalekosiê¿ny plan rozbicia Sowùagru (...)".
     Henryk Paj¹k nie tylko pisze prawdê na ró¿nych blogach w internecie ale i jeszcze
     sam czyta to, co pisz¹ inni: "...W latach 60-tych na uniwersytecie Columbia [w NY]
Home         This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)


Edition       Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com         Buy RoboPDF
     rozpoczynali swoj¹ karierê ¿ydowscy prekursorzy pierestrojki: Jakowlew i Kaùugin.
     Nasuwa siê pytanie, jak siê tam dostali, jak wyjechali za ¿elazn¹ kurtynê - jest to z
     gatunku pytañ o swobodne woja¿e „naszych” prekursorów, takich jak Michnik,
     Chojecki, Geremek, Wildsztajn, Blumsztajn, J.T. Gross, Suchocka, Balcerowicz, i
     kilkunastu innych KOR-owców.
                                               ki
     Kaùugin i Jakowlew nale¿eli do kadrowych funkcjonariuszy KGB co w 1993 r. ujawniù
                                             js
     przedstawiciel KGB H. Kriuczkow w „Mùodej Gwardii” [nr 10], a co powtórzyù Oleg
     Pùatonow w ksi¹¿ce Rosja pod wùadz¹ Masonerii [Moskwa 2000, s. 10]" (...).
                                            pe
     Pan zabùysn¹ù na caùym œwiecie jako legendarny przywódca polskich robotników piêã
                                   ro
     lat wczeœniej od gwiazdy, czy karty Gorbaczowa, wiêc palma pierwszeñstwa nale¿y siê
     w tym niew¹tpliwie Panu Koledze Przewodnicz¹cemu. To do zwyciêskich robotników
     Lublina, Szczecina, Gdañska nawi¹zali w 2000 r. bohaterscy Boliwijczycy, którzy
                                  Eu
     odwa¿yli siê w kilkumiesiêcznym strajku walczyã przeciwko zbrodni zarz¹dzonej pod
     dyktando Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego, zbrodni prywatyzacji dostêpu
     do wody pitnej. Boliwijczycy wywalczyli dla siebie prawo do bezpùatnego dostêpu do
     gromadzonej przez siebie deszczówki.        n
                          zy
     To prywatyzacja kolei ¿elaznej Wielkiej Brytanii dokonana przez rz¹d pani Thatcher
     przyniosùa pozbawienie obywateli prawa wùasnoœci do tego sektora gospodarki i
                    a

     oddanie go w rêce 170 prywatnych spóùek, których akcje sprzedano narodowi na
     gieùdzie. Prywatyzacja ta odebraùa ludziom to, co do nich nale¿aùo, ¿eby im potem
                   ag


     sprzedaã. Dzisiaj z tych spóùek pozostaùo tylko 20, reszta upadùa. Tak samo upadn¹
     spóùki, którym w Polsce przekazane zostanie pañstwowe mienie po PKP. Prywatni
               M     wùaœcieciele spóùek nie zainwestowali w rozwój kolei brytyjskich obiecanych
     pieniêdzy. Dziœ rz¹d w Londynie dopùaca wiêcej do utrzymania torów, ni¿ przed
     prywatyzacj¹. Taki jest rezultat prywatyzacji w Wielkiej Brytanii. Czy trudno
           A
     przewidzieã, ¿e tak samo bêdzie w Polsce?
       W
     Na Filipinach 20 lat temu pañstwowa sùu¿ba zdrowia zostaùa oddana prywatnym
     spóùkom. Tysi¹ce szpitali zostaùo tam zamkniêtych, we Frankfurcie znalazùy pracê
     SO
     pielêgniarki wyksztaùcone na Filipinach, dziesi¹tki tysiêcy w caùych Niemczech; 10 tys.
     pielêgniarek rocznie ucieka do pracy w bogatych krajach Zachodu z ojczyzny, w której
     biednych ludzi nie staã na zapùacenie za ratowanie ich ¿ycia. Czy trudno przewidzieã,
     ¿e tak samo bêdzie w Polsce?

     Panie Prezydencie Waùêsa,

     staje Pan do fotografii z Gorbaczowem, który z wùasnej woli opuœciù na staùe
     zniszczony przez siebie kraj. Uciekù od ludzi, których oszukaù i okradù swoj¹
     prywatyzacj¹. Mo¿emy o tym mówiã wprost, bo na caùym œwiecie byùa od zawsze i jest
     mo¿liwoœã mówienia prawdy w oczy, a Gorbaczow (Gerber, Gorbi) nazwaù tê
     mo¿liwoœã dla potrzeb ujarznionych narodów Sowieckiego Sojuza hasùem: gùaznost.
     Pan jako prezydent RP wprowadziù do Polski razem z wyksztaùconymi w Ameryce
     ¿ydowskimi ekspertami, których po nazwisku wymienia Henryk Paj¹k , wprowadziù
     w Polsce pod dyktando Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku
     Swiatowego i rz¹du USA "niewidzialn¹ rêkê rynku", która miaùa w cudowny sposób
     zapewniã Narodowi Polskiemu dobrobyt na poziomie "drugiej Japonii". Czy¿ to nie
     ¿yd Bielecki, który jako lider kanapowego Kongresu Liberaùów i premier RP, czy¿ to
     nie ten sam czùowiek poci¹ga obecnie sznurkami z tylnego fotela przyznaj¹c nagrodê

Home       This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)


Edition     Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com         Buy RoboPDF
     Lecha Waùêsy dla ¿ydówki Ochojskiej, kole¿anki Michnika (którego zamierza dziœ
     faworyzowaã prezydent Komorowski), za niejasn¹ dziaùalnoœã na rzecz globalizacji.

     Panie Kolego Przewodnicz¹cy,
                                               ki
     Pan ma piêkn¹ legendê na caùym œwiecie i i zawsze tych samych, zùych (¿eby nie
     powiedzieã: parszywych) doradców, którzy manipuluj¹ Panem przy pomocy
                                             js
     pieniêdzy, pocz¹wszy od milionowego Funduszu Wolnoœci przejêtego z Ameryki przez
     Gieremka a skoñczywszy na Nagrodzie Waùêsy zafundowanej w wysokoœci 100 tys.
                                            pe
     dolarów rocznie z pañstwowej kasy banku PKO przez dyrektora Bieleckiego (byùego
     premiera), który finansuje w taki oto sposób swoj¹ prywatn¹ politykê.
                                   ro
     Polacy musz¹ strajkowaã i walczyã przeciwko takim dyrektorom pañstwowym jak
     Bielecki, którzy wykorzystuj¹ pañstwowe synekury dla swoich prywatnych korzyœci.
                                  Eu
     Polacy nie s¹ gùupsi, ani gorsi od Boliwijczyków i Filipiñczyków. Naród Polski musi
     walczyã przeciwko zùodziejom podaj¹cym siê za tzw. anonimowy kapitaù, przeciwko
     szubrawcom udaj¹cym zwi¹zkowców i przeciwko politykom takim jak Jarosùaw
                               n
     Kaczyñski, który szczuje Naród Polski przeciwko Rosjanom, ¿eby stworzyã dla
     globalizacji sztuczn¹ mgùê, DYM, zydymê wznoszon¹ pod wykorzystywanym
                          zy
     nieuczciwie znakiem krzy¿a Chrystusowego.
                    a

     Napawaj¹ Pana optymizmem wyra¿one przez Dudê nadzieje odbudowy w Polsce
     ruchu zwi¹zkowego w oparciu o mùodych ludzi (takich jak Ziobro), lecz radzi Pan przy
                   ag


     tym, ¿eby nie szargaã sztandaru Solidarnoœci z 1980 roku, bo Pan ju¿ wywalczyù
     wolnoœã dla Polski, a teraz - Pana zdaniem - trzeba walczyã o zupeùnie coœ innego. W
               M     piœmie do Piotra Dudy pisze Kolega Przewodnicz¹cy, ¿e wybór Dudy na
     przewodnicz¹cego Solidarnoœci postrzega Pan jako spojrzenie w przyszùoœã i zamiar
     budowania nowoczesnego zwi¹zku. Napawa to Pana optymizmem, cieszy chêã
           A
     odpartyjnienia i budowania funkcji Zwi¹zku wokóù ochrony praw pracowniczych.
     Zgadza siê Pan z koleg¹ przewodnicz¹cym Dud¹, ¿e "Zwi¹zek powinien byã
       W
     równoprawnym partnerem w dialogu z rz¹dem i prywatnymi wùaœcicielami".
     SO
     Polacy powiedz¹ Wam, panowie wiêcej: Zwi¹zek Zawodowy kierowany przez pana
     Dudê powinien byã partnerem w dialogu z administracj¹ nie tylko prywatnych ale i
     pañstwowych zakùadów pracy, bo prawdê mówi¹c, to prawdziwi wùaœciciele fabryk i
     koncernów przemysùowych nigdy nie zni¿yli siê jeszcze nigdzie na caùym œwiecie do
     tego, ¿eby rozmawiaã jak równy z równym z takimi jak Wy i ni¿ej podpisany.

     Walczmy o swoje, zakùadajmy komitety, zwi¹zki i partie polityczne, które bêd¹
     realizowaã wyznaczone przez nas cele zgodnie z naszymi metodami. Nie ulegajmy
     dyktatowi Mamony, podszeptom Szatana. Musicie umieã jak Jezus jasno powiedzieã
     takiemu: Idê precz, nie bêdziesz kusiù Pana Swego!

     Nie pchajcie siê na œwiecznik, lecz stawiajcie na stóù œwiatùo w ciemnoœci.

     Szanowny Panie Prezydencie,

     przed dwoma laty po¿egnaliœmy w Bratyslawie sygnatariusza Karty 77, poprosiùem
     Pana Prezydenta o przesùanie kondolencji Rodzinie Zmarùego i Przyjacioùom. Po
     aksamitnej rewolucji 1989 roku Marian Dudinsky nie ulegù propagandzie sukcesu
     prywatyzacji i demokratyzacji; krytycznie postrzegaù rzeczywistoœã, dawaù temu
     wyraz, surowo zostaù za to potraktowany. Dla Sygnatariusza Karty 77, dziennikarza
Home       This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)


Edition     Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com         Buy RoboPDF
     wyró¿nianego wczeœniej nagrodami nie znalazùo siê miejsce pracy w Instytucie
     Pamiêci Narodu, o co siê ubiegaù. Dla przeciwnika re¿imu komunistycznego
     wiêzionego w latach 1985-1990 nie byùo pracy redakcyjnej. Marian byù aktywny w
     internecie, zaszczycaù i nas swoj¹ Osob¹. Nie miaù mo¿nych przyjacióù i nie byùo mu
     lekko: miaù 17-letni¹, studiuj¹c¹ córkê, której nie mógù pomóc, bo nie doczekaù renty
                                                ki
     inwalidzkiej.
                                              js
     Tak samo krytycznie jak on postrzega nieludzk¹ globalizacjê Vladimir Pavlik, drugi
     sygnatariusz Karty 77, który od kilku dni przebywa sparali¿owany na Oddziale
                                             pe
     Neurologicznym szpitala w Powaskiej Bystrzycy. Ksi¹dz Twardowski przemówiù do
     Polaków sùowami: Spieszmy siê kochaã ludzi, tak szybko odchodz¹.
                                    ro
     A kochaã, Panie Prezydencie to tyle samo, co okazywaã miùoœã, dawaã dowody
     braterskiej solidarnoœci z bliênimi w biedzie. Telefon szpitala w Powaskiej Bystrzycy
                                   Eu
     jest w internecie, wystarczy wpisaã do wyszukiwarki sùowa: nemocnica, Považská
     Bystrica.

                                n
     Spieszmy siê z ¿yczeniami dla tych ludzi, którzy nie szczêdzili swojego zdrowia i ¿ycia
     dla nas. Jak spieszyliœmy z ¿yczeniami przed operacj¹ serca w USA. Pytajmy, czy nie
                           zy
     potrzebuj¹ teraz czegoœ od nas ci sùabi a silni Duchem ludzie?
                     a

     Z najlepszymi ¿yczeniami z Frankfurtu nad Menem mówiù, z Panem Bogiem
                    ag


     Stefan Kosiewski
     http://sowa.mypodcast.com/201011_archive.html
                M      http://sowa.quicksnake.pl/Lech-Walesa/Stefan-Kosiewski-do-Lecha-Wasy-O-globalizacji-i-celach-
                        ludzkiego-dziaania
            A
                      Link Tagi: Stefan Kosiewski , Lech Waùêsa
        W
     Janusz Piechociñski: PKP powinny byã prywatyzowane. Kolej - co zostaùo zrobione.
     SO
     Written by sowa (») | 10. 06. 2011 in category Auto - Bahn - Porty - EU-Führerschein, |
               ...To prywatyzacja kolei ¿elaznej Wielkiej Brytanii dokonana przez rz¹d pani
     Thatcher przyniosùa pozbawienie obywateli prawa wùasnoœci do tego sektora gospodarki i oddanie go w
     rêce 170 prywatnych spóùek, których akcje sprzedano narodowi na gieùdzie. Prywatyzacja ta odebraùa
     ludziom to, co do nich nale¿aùo, ¿eby im potem sprzedaã. Dzisiaj z tych spóùek pozostaùo tylko 20,
     reszta upadùa. Tak samo upadn¹ spóùki, którym w Polsce przekazane zostanie pañstwowe mienie po
     PKP. Prywatni wùaœcieciele spóùek nie zainwestowali w rozwój kolei brytyjskich obiecanych pieniêdzy.
     Dziœ rz¹d w Londynie dopùaca wiêcej do utrzymania torów, ni¿ przed prywatyzacj¹. Taki jest rezultat
     prywatyzacji w Wielkiej Brytanii. Czy trudno przewidzieã, ¿e tak samo bêdzie w Polsce? Stefan
     Kosiewski do Lecha Waùêsy: O globalizacji i celach ludzkiego dziaùania sowa(») | 5. 11. 2010 | czytaj:
     331× | read on , http://sowa-magazyn.blogspot.com/2011/06/janusz-piechocinski-pkp-powinny-
     byc.html

Home        This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)


Edition      Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com         Buy RoboPDF

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:533
posted:2/29/2012
language:Polish
pages:4
Description: Foto: Lech Wałęsa i Stefan Kosiewski.Szanowny Panie Prezydencie, Drogi Kolego Przewodniczący, pragnę złożyć Panu życzenia z powodu wysłania przez Pana gratulacji do nowego Przewodniczącego Solidarności Dudy i w związku z tym, że spotkał się Pan ostatnio w Ameryce z byłym KGB-owcem i prezydentem ZSRR Gorbaczowem, przy czym zrobił Pan sobie z nim historyczną fotkę i zatytułował ją zapytaniem: czy poznajesz? Czy poznajesz? lechwalesa.blip.pl Poznała Rosja żyda Gerbera mianowanego w 1985 r. na stanowisko szefa komunistycznej partii i prezydenta ZSRR przez szefa KGB Andropowa, a poznała go po czynach, gł�wnie za wymianą rubla, kt�ra odebrała Rosjanom wszystkie oszczędności i poznała po pieriestrojce, czyli odebraniu narodom ZSRR prawa własności do mienia państwowego przy jednoczesnym oddaniu tego mienia w prywatne ręce KGB-owc�w. W Polsce Henryk Pająk poznał się na Gorbaczowie a wspomina go tak: