Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

PMDD _premenstrual dysphoric disorders_ – dolt folkh_lsoproblem by hcj

VIEWS: 6 PAGES: 34

									Män och hälsa
Sven Ingmar Andersson
Professor, leg. psykolog
Institutionen för psykologi
Lunds universitet
  Hälsa och psykologi
  Vad är genus?
  Hälsoparadoxen. Mäns överdödlighet
  Genusrelationer inom vården
  Depression och maskuliniteter
  Jämställdhet och hälsa
  Hälsopsykologi
 Mäns hälsa och
cykelkonstruktioner
Liv för män

  Lyckan är ett kvinnligt smycke.
  Stränga gudar, hårda öden
  och av bröd ett sparsamt stycke,
  det är liv för män
     (Verner v. Heidenstam, 1915).
  Hälsa och psykologi
 Traditionell psykologi
 - mannen som norm
 - mäns hälsa inte problematiserad
 Sociologi: könsroll och klassordning
 Feministisk psykologi / genuspsykologi
 - fokus på kvinnors underordning och livsvillkor
 Hälsopsykologi
 - integrerat biopsykosocialt perspektiv, inklusive genus
Sven Ingmar Andersson: Hälsa och psykologi, Lund:
Studentlitteratur, 2009


               Hälsa och sjukdom

               Vad är hälsopsykologi?

               Modeller för hälsa och
               hälsobeteende

               Stress, coping och hälsa

               Livskvalitet och hälsa

               Livsstil och hälsa

               Hälsa och samhälle
Vad är genus?
Sex, gender, gender-sensitive (eng.)
Genus på svenska:
   - kön med helhetssyn
   - konstruktion, relation, makt
Konstruktion - ”doing gender”, ”(åter)skapa
   kön” eller ”göra kön”
Relationer mellan kvinnor och män i sociala
   strukturer
Makt – underordning/överordning
        Genusforskning
            Utveckling


Könsrolls-                 1960-talet
Jämställdhets-

Kvinno-

Feministisk

Maskulinitets-

Genus-  (konstruktion, relation, makt)
- queer- (kritisk sexualitetsforskning)
- intersektionalitet (etnicitet, klass mm) 2000-talet
 Risker med genusperspektiv

 Skillnader mellan kvinnor och män kan förstärkas
 och olikheter skapas
 Andra kategorier än kön försummas: klass, etnicitet,
 religion, hudfärg, glesbygd/storstad
 Kvinnor görs till ”de goda”
 ”Både för mycket och för lite kön”

…..men individperspektiv viktiga för att förstå identitet,
 föreställningar och beteenden i förhållande till hälsa
 och sjukdom
Hälsoparadoxen
  Män lever kortare tid än kvinnor (i
  Sverige cirka 4 år) men …

 män rapporterar inte besvär och söker
 inte vård så ofta som kvinnor gör
 mäns läkemedelsanvändning är mindre än
 kvinnors (värkmedel, psykofarmaka)
 mäns sjukfrånvaro är lägre än kvinnors
Mäns överdödlighet - Sverige
Mäns överdödlighet – Sverige
Dödlighet efter utbildning 1991-2005
       Hälsoparadoxen
      Förklaringsmodeller

 Genetiska faktorer - biologiskt kön
    till mäns nackdel: manskroppen skörare?
 Biologiska skillnader förvärvade i kort (t.ex. akut stress)
 eller långt perspektiv (t.ex. svår barndom)
 Elisabeth Blackburn: "stressful life events" påverkar telomerer
 och ökar cellåldrandet (”Hur kränkta barn blir sjuka vuxna”)
 Beteende/livsstil (t.ex. rökning, alkohol)
 Konstruktioner, relationer och maktförhållanden mellan
 kvinnor och män
 Medikalisering (särskilt av kvinnor?)
Konstruktioner av kön (”doing gender”,
”göra kön”, könsstereotypier)
 Femininiteter       Maskuliniteter
   relationsinriktning      prestationsinriktning
   beroende           oberoende
   gemenskap           självständighet
   acceptera svaghet       förneka svaghet
   oro, nedstämdhet       ilska/aggressivitet
   skam, skuld          tystlåtenhet
 En ”nedstämd” person   En frisk person

       Värderingar av kön
 ”en flickaktig pojke”  ”en pojkaktig flicka”
Relationer och maktförhållanden


  arbetstid – samma för kvinnor och män i Sverige
  obetalt arbete (28 t/v för kvinnor; 20 t/v för män)
  betalt arbete
    - könssegregerad arbetsmarknad – horisontellt
        och vertikalt
    - män går inte in i ”kvinnliga” yrken, men kvinnor…
  mäns våld mot andra män och mot kvinnor / sexuella
  trakasserier, homofobi
          Genusrelationer
          inom vården
  Skillnader mellan män och kvinnor överdrivs
     (t.ex. anatomi, neurologi, hormoner)
  Omedveten särbehandling / könsbias (män)
  - depression – bristfällig diagnostik?
  - fetma – läkemedel/operationer främst till kvinnor
  - cancer – bristfällig hjälp för psykologiska problem?
  ”Somatisering” av mäns besvär, t.ex. vid depression
  Medikalisering
  - screening (prostatacancer; bukaortaaneurysm)
  - nya diagnoser (erektil dysfunktion, andropaus, vuxen-ADHD)
  Har depression blivit vanligare?
  ”Mellan 20 och 40 procent av befolkningen uppskattas idag lida (min
  kursivering) av psykisk ohälsa, allt ifrån sjukdomstillstånd som psykoser till
  lättare psykiska problem”
  Folkhälsorapport 2005


  ”Mellan 4 och 10 procent av den vuxna befolkningen beräknas ha en
  pågående depression. Depressioner är vanligare hos kvinnor än män, 25
  procent av alla kvinnor och 15 procent av alla män beräknas att någon gång
  under sitt liv behöva behandling för en depression.”
  Folkhälsorapport 2009


  Lundbystudien: medelsvår till svår depression har minskat hos kvinnor,
  oförändrad hos män 1947-1997 Den teoretiska livstidsrisken för
  depression anges nu vara 30,7% för kvinnor och 22,5% för män
  Nettelbladt P et al. Läkartidningen 2008
    Sjukskrivna kvinnor och män med trötthet,
    nedstämdhet och överansträngning (n=300)

  Mäns förklaring av besvären: arbetssituationen
  2,7 läkemedel under den gångna veckan; SSRI,
  analgetika och andra psykofarmaka
  Inget ifrågasättande av medicinering
  Kvinnor och män är (ofta mycket) positiva till
  läkare, psykolog och kurator (medspelare?); nästan
  ingen är kritisk
  Stora förhoppningar på att vården ska lösa deras
  problem, vilka som regel fanns på arbetsplatsen
Hovelius B & Andersson SI (2009). Trötthet, nedstämdhet och överansträngning – är läkemedel lösningen? I:
  Skapar vården ohälsa? (Studentlitteratur).
Depression: symtom, orsak, sammanhang
  Diagnoskriterierna i DSM-IV bygger huvudsakligen på
  observationer av kvinnor
  Stora likheter mellan mäns och kvinnors depressioner
  Mäns besvärsbeskrivning: ”träffad av blixten”, bröstsmärta, irritation,
  ilska, idealisering av tidigare arbetsinsats: ”arbetat ihjäl sig”
  Mäns orsaksförklaringar: yttre orsak, orealistisk arbetsbörda
  Depression i medicinska publikationer (PubMed):
  - tillit till frågeformulär
  - orsakssammanhang: hormoner, socioekonomiska faktorer,
  allvarliga livshändelser; genusaspekter saknas
  ”en övergripande modell där interaktionen av biologiska,
  psykologiska och sociokulturella faktorer i utvecklingen av
  depression saknas”
  Johansson EE et al., Qual Health Res, 2009
Maskuliniteter

 Hegemonisk maskulinitet
 Underordnad maskulinitet
 ”Medverkande” (complicit) maskulinitet
 Marginaliserad maskulinitet
  Connell (1995)
 Maskuliniteter Källa: Connell, Messerschmidt (2005)

Bör vara kvar         Bör tas bort         Bör omformuleras

Hierarki av maskuliniteter  Mäns ”globala dominans”   Genushierarki: behov av
(plur.)            över kvinnor;        holistisk syn, genus- och
               Essentialism         annan social dynamik
Icke-hegemoniska       Maskulinitet som personlig  ”Maskuliniteters geografi”:
maskuliniteter som är     egenskap           lokal, regional, global
underordnade         ”Trait”-teori        påverkan
Bildar mönster                       Socialt förkroppsligande
(förebilder, t.ex. i sport)
Föränderlighet över tid                  Maskulinteters dynamik:
                              motsägelser skapas som kan
                              leda till vidare förändring
  Vad kan män vinna/förlora på
  ökad jämställdhet?
 - längre liv?
 - föräldraledighet för pappa - färre skilsmässor
 - skilsmässa påverkar mäns hälsa negativt
 - bättre parrelationer? bättre kontakt med barnen?
 - bättre hälsa?
 - bättre heterosexualitet? (jfr kvinnors sexuella
    initiativ, mäns ansvarstagande)
(… men maskulinitetsforskning/mansforskning saknas
 inom medicinen)
 - makt/inflytande i arbetsliv/politik/fritid
Nationella riktlinjer
för depressionssjukdom
och ångestsyndrom (förslag)

  Socialstyrelsen:
  Vid depression och ångest bör hälso- och sjukvården i
  många fall ge psykologisk behandling och framförallt
  kognitiv beteendeterapi (KBT).
  KBT ger lika bra resultat som läkemedel både när det
  gäller individens symtom och möjligheterna att fungera
  på samma sätt som innan personen blev sjuk. Till skillnad
  mot läkemedelsbehandling ger KBT-behandling inte
  heller några biverkningar.
Svenska Psykiatriska Föreningen
remissvar den 18 juni 2009


  ”ingen studie har visat eller hävdat att KBT är bättre än
  antidepressiv behandling”
  ”Är psykoterapi biverkningsfri?”
  ”Det finns idag 500-600 utbildade KBT-terapeuter vilka knappast
  kan prestera 15-20 samtal med över en miljon svenskar som årligen
  lider av depressions- eller ångestepisoder. Det skulle i så fall krävas
  en utbyggnad till 20-30 000 examinerade terapeuter.”
  ”datorunderstödd KBT … ger inte underlag till någon
  evidensplacering”
  ”Socialstyrelsens legitimitet att uttala sig om psykiatrisk behandling
  har skadats”
Sveriges Psykologförbund

Mellan 1997 och 2005 fördubblades samhällets kostnader för
 depressionssjukdomar, från 16 till 33 miljarder kronor per år


Försiktigt räknat är 455 000 personer av den vuxna befolkningen i behov av
  psykologisk behandling för depression eller ångest


Idag får färre än var tionde patient som söker för psykisk ohälsa någon form
  av specifik psykologisk behandling. Det betyder att 420 000 personer inte
  får det


Att ge ytterligare 420 000 människor en evidensbaserad och god vård skulle
  kosta 4,2 miljarder kronor årligen.


Om psykologisk behandling innebär att symtomfrihet kan uppnås för hälften
 av personerna som drabbats av lindrig till måttlig depression eller ångest
 skulle det innebära en besparing om 11,4 miljarder kronor årligen.
Psykologer behövs
 Vem vet mest? – en fråga om makt
 Lärdomar från andra länder (t.ex. USA)
 Rätten att förskriva psykofarmaka
 Rätten att ”sätta ut” medicinering
 … vid många sjukdomar/besvär (t.ex.
 ”fashionable diseases”)
 Onödig medicinering (äldre, kvinnor)
Definitioner av stress* Stimulusbaserade (t.ex. Holmes & Rahe)
* Responsbaserade (t.ex. Selye)
* Processorienterade
 (interaktionella/transaktionella)
 (t.ex. Lazarus & Folkman)
Variabler som kan påverka anpassning i
situationer av stress
  Egenskaper situationen har
  Egenskaper personen har
  Stimulus-specifika kognitiva bedömningar
   (tolkning och värdering; ”cognitive
   appraisal”)
  Coping-processer (kognitiva och
   beteendemässiga försök att handskas med
   stress-situationer)
Hälsopsykologiska riktningar/grenar

Riktningar/grenar    Begrepps- och        Tillämpning/intresse
             teoribildning

Hälsopsykologi      kognitiv psykologi, social  utveckling och
(mainstream,       inlärningsteori;       tillämpning av teorier
huvudinriktningen)    biopsykosocialt       och modeller
             perspektivKlinisk hälsopsykologi  biomedicinsk inriktning;   som mainstream
(Clinical health     perspektivjustering mot   hälsopsykologi med
psychology)       hälsa; övervägande      fokus på hälsa och
             kvantitativa metoder     sjukdom
Hälsopsykologiska riktningar/grenar
(forts.)
Riktningar/grenar    Begrepps- och       Tillämpning/intresse
             teoribildning
Samhällsinriktad     socialt stöd, makt,    strategier som individer
hälsopsykologi      kontroll,         och grupper i samhället
(Community health    maktmobilisering;     kan använda i
psychology)       deltagarobservation;   hälsofrämjande syfte
             förändringsinriktad
             forskning


Folkhälsopsykologi    pluralism;        masskommunikation
(Public health      epidemiologiska studier
psychology)


Kritisk hälsopsykologi  kritisk reflektion;    hur sociala processer,
(Public health      kvalitativa metoder    makt och ekonomi
psychology)                    påverkar hälsa, hälsovård
                          och sociala frågor
Hälsa och kön/genus

Betydelsen av samtidiga analyser av
 biologiska, psykologiska och
 sociala/kulturella faktorer, t.ex. av mäns
 överdödlighet och maskuliniteter
Exempel: hjärt-kärlsjukdom (angina,
infarkt)

  Andersson SI et al. (Heart & Lung, 2007):
  ”Perspectives that lay persons with and without health problems show toward
  coronary heart disease: An integrated biopsychosocial approach”

  Oro/ängslan och depression vanligare än ilska
     (”hostility”) hos patienter med hjärt- kärlsjukdom
  Pat. angav ofta två eller flera orsaksfaktorer (stress,
     rökning, hög arbetsbelastning, arv, matvanor,
     oro/ängslan)
  Kontextuella beskrivningar av problem illustrerade
     biopsykosocial komplexitet
Exempel: hjärt-kärlsjukdom (angina,
infarkt), forts.
Oro/ängslan:
Man, 52 år, 12-årig utbildning, gift, företagare, halvidsssjukskriven pga
  ryggproblem. Antal stressorer: 24 (av 95). Stresspoäng för oro/ängslan:
  90
Situation: Orolig på jobbet
Känner: Bekymrad för framtiden
Tänker: Mitt företag styr mitt liv fullständigt
Försöker göra: Jag vet inte vad jag skall ta mig till
Gör: det finns inget att göra. Jag har funderat över alla möjligheter jag har
Hjälp: Ingen hjälp. Vid min ålder är det inte så lätt att hitta något annat, att
  studera till exempel
Studentlitteratur, 2009               Studentlitteratur, 2009
             Studentlitteratur, 2004

								
To top