2001eko abuztuaren 10ko Zuzundari honen Ebazpenaren bidez GOIMENDI, S by 917mMF

VIEWS: 4 PAGES: 13

									   JP/--                                   28-R.179-MA/09
                  EBAZPENA – RESOLUCIÓN

                 Donostia, 2009ko irailaren 24a
               San Sebastián, a 24 de septiembre de 2009

Leitzaran ibaian Inturiako presa eraisteko      Con fecha 16 de junio de 2009, se recibe, en
proiektua idazten ari direla jakinarazi zigun Obra  esta Dirección General de Medio Ambiente, una
Hidraulikoetako   Zuzendaritza    Nagusiak,  notificación de la Dirección General de Obras
Ingurumen Zuzendaritza Nagusira 2009ko        Hidráulicas en la que se comunica que se está
ekainaren 16an bidali zuten jakinerazpenaren     redactando el proyecto de demolición de la presa
bidez.   Eraitsi nahi den presa Elduaingo     de Inturia en el río Leitzaran. El ámbito donde se
udalerrian dago, Leitzaran Biotopoaren eta      prevé ejecutar las actuaciones se encuentra en el
Interes Komunitarioko Lekuan. Hori dela eta,     término municipal de Elduain, dentro del Biotopo
egin nahi denaren berri ematea eta hartu behar    y Lugar de Interés Comunitario de Leitzaran. En
diren neurriak jakinaraztea eskatzen dute      consecuencia, en el escrito, se solicita que se
idatzian.                      informe sobre las actuaciones previstas y se
                           comuniquen las medidas que se deban adoptar.

Aurkeztu den proiektua ez da 2008ko urtarrilaren   El proyecto presentado no se encuentra entre los
11ko 1/2008 Errege Dekretu Legegilearen I.      supuestos previstos en el anexo I (proyectos que
eranskinean agertzen diren kasuetakoa (lege     deben someterse al procedimiento de evaluación
horrek Ingurumen Eragina Ebaluatzeko Legearen    de impacto ambiental en todos los casos) del
testu bateratu onartzen du eta ingurumen       Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero,
eraginaren ebaluazioaren prozedura derrigorrean   por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
noiz bete behar den agertzen du), eta ezta ere    de Evaluación de Impacto Ambiental de
1998ko otsailaren 27ko 3/98 Legeak, Euskal      proyectos, ni en el anexo I de la Ley 3/1998, de
Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko      27 de febrero, General de Protección del Medio
Orokorrak, I. eranskinean aurreikusietakoa.     Ambiente del País Vasco.

Dena den, 1/2008 Errege Dekretu Legegileak      Sin embargo, el artículo 3.2.b) de la primera de
3.1.b) artikuluan ezartzen duenez, ingurumen     las normas mencionadas (R.D. Legislativo
eraginaren baterako ebaluazioa egingo zaie      1/2008) establece que los proyectos públicos o
Natura 2000 Sareko guneei zuzenean edo        privados no incluidos en el anexo I que puedan
zeharka eragin diezaieken proiektu publikoei eta   afectar directa o indirectamente a los espacios de
pribatuei, nahiz aipatutako I. eranskinekoak ez   la Red Natura 2000 (como es el caso que nos
izan (multzo horretakoa da aztertzen ari garen    ocupa) serán sometidos al procedimiento de
kasua), ingurumen organoak ebaluazioa egin      evaluación individualizada de impacto ambiental,
behar dela erabakitzen badu dekretu horren III.   cuando así lo decida el órgano ambiental, en
eranskinean ezarritako irizpideen arabera.      base a los criterios establecidos en el anexo III
                           de la citada norma.

Horregatik bada, ebazpen honen helburua da      Por tanto, es objeto de la presente Resolución
erabakitzea ea proiektuari ingurumen eraginaren   determinar en base a dichos criterios, es decir,
banakako ebaluazioa egin behar zaion, kontuan    en función de las características de dicho
hartuta aipatu diren irizpideak, hau da,       proyecto, la sensibilidad medioambiental de las
proiektuaren ezaugarriak, proiektuan sartzen     áreas geográficas que pueden verse afectadas y
diren   area   geografikoen   ingurumen   las características del potencial impacto, la
sentikortasuna   eta   balizko  eraginaren   necesidad o no de someter el presente proyecto
ezaugarriak. Halaber, aurrekoaren arabera ere    a evaluación individualizada de impacto
zera erabakiko da: edo zer irismenekoa izango    ambiental. Asimismo, en función de lo anterior,
den sustatzaileak egin beharreko ingurumen      se definirá, bien el alcance del estudio de
eraginaren banakako ebaluazioaren azterketa,     evaluación individualizada de impacto ambiental
edo obren eta ustiapenaren fasean zer babes eta   a elaborar por el promotor, bien medidas
zuzenketa neurri hartu beharko diren.        protectoras y/o correctoras a tener en cuenta
                           durante la fase de obras y/o explotación.
Proiektuarekin zerikusirik duten administrazioei,  Consultas a Administraciones,    personas  e
pertsonei eta erakundeei egin zaizkien kontsultak  instituciones afectadas.

1/2008 Errege Dekretu Legegileak 17. artikuluan   El Real Decreto Legislativo 1/2008 establece,
ezartzen duenaren arabera, proiektuarekin      asimismo, en su artículo 17, que, previamente al
zerikusirik duten administrazioak, pertsonak eta  pronunciamiento sobre la necesidad de que el
erakundeak kontsultatu egin behar dira,       proyecto se someta o no a la evaluación de
proiektuari ingurumen eraginaren ebaluazioa     impacto ambiental, se consultará a las
egin behar zaion erabaki aurretik.         administraciones, personas e instituciones
                          afectadas.

Hori dela eta, Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak   En este sentido, las administraciones e
administrazio eta erakunde hauek kontsultatu    instituciones consultadas por esta Dirección
ditu:                        General de Medio Ambiente han sido las
                          siguientes:

    Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendietako        Dirección de Montes y Medio Natural de
    eta Natura Inguruneko Zuzendaritza         la DFG.
    Nagusia                       Dirección de Patrimonio Cultural de la
    Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura          DFG.
    Ondarearen Zuzendaritza               Dirección de Agricultura y Desarrollo
    Gipuzkoako Foru Aldundiko              Rural de la DFG.
    Nekazaritzako eta Landa Garapeneko         Dirección de Gestión y Planificación de la
    Zuzendaritza Nagusia                DFG
    Gipuzkoako Foru Aldundiko Kudeaketa         IHOBE
    eta Plangintza Zuzendaritza             Dirección de Patrimonio Cultural del
    IHOBE                        Gobierno Vasco
    Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen       Dirección de Calidad Ambiental del
    Zuzendaritza                    Gobierno Vasco
    Eusko Jaurlaritzako Ingurumen            Agencia Vasca del Agua
    Kalitatearen Zuzendaritza              Dirección de Biodiversidad y
    Uraren Euskal Agentzia               Participación del Gobierno Vasco
    Eusko Jaurlaritzako Biodibertsitaterako      Dirección de Planificación, Evaluación y
    eta Ingurumen Partaidetzarako            Control Ambiental del Gobierno Vasco
    Zuzendaritza.                    Dirección de Atención de Emergencias
    Eusko Jaurlaritzako Ingurumen            del Gobierno Vasco
    Plangintza, Ebaluazio eta Kontroleko        Dirección Territorial de de Gipuzkoa del
    Zuzendaritza                    Departamento de Sanidad del Gobierno
    Eusko Jaurlaritzako Larrialdietako         Vasco
    Zuzendaritza                    Grupo ecologista Eguzki
    Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren         Grupo ecologista Ekologistak Martxan
    Gipuzkoako Lurralde Zuzendaritza          Gipuzkoa
    Eguzki talde ekologista               Sociedad de Ciencias Aranzadi
    Gipuzkoako Ekologistak Martxan talde        Ayuntamiento de Andoain
    ekologista                     Ayuntamiento de Elduain
    Aranzadi Zientzia Elkartea             Mancomunidad de Aguas del Embalse de
    Andoaingo Udala                   Añarbe
    Elduaingo Udala                   BEHEMENDI
    Añarbeko urtegiko Ur Mankomunitatea         Confederación Hidrográfica del
    BEHEMENDI                      Cantábrico
    Kantauriko Ur Konfederazioa

Arauzko epea amaitu denerako, hauen         Trascurrido el plazo reglamentario, se han
erantzunak jaso dira: Eusko Jaurlaritzako      recibido respuestas de las direcciones de
Biodibertsitaterako  eta   Ingurumen       Biodiversidad y  Participación Ambiental,
Partaidetzarako Zuzendaritza; Kultur Ondarearen   Patrimonio Cultural y Atención de Emergencias
Zuzendaritza; Larrialdietako Zuzendaritza eta    del Gobierno Vasco, de la Dirección Territorial de
Osasun   Sailaren  Gipuzkoako   Lurralde   Gipuzkoa del Departamento de Sanidad y del
Zuzendaritza; eta Andoaingo Udala. Txostenen     Ayuntamiento de Andoain. Se remiten copias de
kopiak ebazpen honekin batera doaz.         los informes junto con la presente Resolución.

Osasun   Sailaren  Gipuzkoako   Lurralde    La Dirección Territorial de Gipuzkoa del
Ordezkaritza: proiektuarekin desadostasunik ez    Departamento de Sanidad señala que no se
duela adierazi du.                  han encontrado disconformidades en el citado
                           proyecto.

Eusko Jaurlaritzako Kultur Ondarearen        La Dirección de Patrimonio Cultural del
Zuzendaritza: Inturiako presa Bertxingo zentral   Gobierno Vasco informa que, la presa de
hidroelektrikoaren osagaietako bat dela jakinarazi  Inturain se incluye dentro de los elementos
du; zentrala kultur interes nabarmeneko       integrantes de la Central Hidroeléctrica de
elementua da eskualde eta udalerri esparruan     Bertxin, elemento de interés cultural notable en el
eta, horregatik, zentral horretan obrarik egiten   ámbito comarcal y/o municipal, por lo que es
bada, komeni da, batetik, haren bolumetria,     recomendable, que las obras que se puedan
kanpoko itxura eta tipologiaren nahiz egituraren   realizar en él, respeten su volumetría, imagen
oinarrizko banaketa zaintzea, eta bestetik, bere   exterior y distribución tipológica y estructural
egitura orokorra mantentzea. Azkenik, zera      básica, con mantenimiento genérico de la
eransten du: interes publikoko eta gizarte      estructura. Añade, finalmente, que en aquellos
onurako arrazoiengatik ezin bada, salbuespenez,   casos excepcionales en los que por razones de
zentrala kontserbatu, elementu horren azterketa   interés público o utilidad social no sea posible la
osoa egitea gomendatzen dela.            conservación del elemento, se recomienda la
                           realización de un estudio completo del mismo.

Eusko     Jaurlaritzako    Larrialdietako  La Dirección de Atención de Emergencias del
Zuzendaritza:    uholdeekin eta lurrikarekin   Gobierno Vasco remite un informe sobre riesgos
zerikusirik duten babes zibileko arriskuei buruzko  de protección civil asociados a la inundabilidad y
informe bat bidali du, eta baita plano bat ere    sísmicos así como un plano sobre las
gehieneko euriteei eta zona ureztagarriei buruz.   isomáximas de precipitación y zonas inundables.
Hauek dira dokumentazio horretako alderdi      Como aspectos más reseñables de dicha
aipagarrienetako batzuk:               documentación, se pueden citar:

  Lurrikara arriskua: Elduaingo udalerria VI.     En cuanto a riesgo sísmico, el municipio de
  intentsitateko leku batean dago eta, beraz,     Elduain se sitúa en una zona de intensidad
  nekez gerta daiteke eraikinak suntsitzeko      VI, con lo cual es improbable la ocurrencia de
  moduko lurrikararik.                 un sismo con capacidad para destruir
                             edificaciones.
  Uholde arriskua: informean gogoratzen dute
  eraisketa proiektuan bete egin behar dela      En cuanto a riesgos de inundabilidad, el
  EAEko Ibai eta Erreka Ertzak Antolatzeko       informe recuerda la obligación de respetar
  Lurralde Alorreko Planak ibaiekiko tarteei      por el proyecto de demolición los retiros
  buruz agindutakoa eta Iparraldeko III.        hidráulicos del Plan Territorial Sectorial de
  Hidrologia Planeko Arauetan xedatutakoa.       Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos
  Beste aldetik, drainatze obrak diseinatzean     de la CAPV y lo dispuesto en las Normas del
  kontuan hartu beharko dira eremu horri        Plan Hidrológico Norte III. Asimismo, el
  dagozkion gehieneko euriteen datuak.         diseño de las obras de drenaje deberá tener
                             en cuenta las isomáximas de precipitación en
                             el ámbito.

Eusko Jaurlaritzako Biodibertsitaterako eta     La Dirección de Biodiversidad y Participación
Ingurumen  Partaidetzarako   Zuzendaritza:    Ambiental del Gobierno Vasco informa que el
jakinarazten du interes komunitarioko leku      proyecto se inscribe en el interior del Lugar de
batean dagoela Leitzaran ibaia eta zuzendaritza   Importancia Comunitaria Río Leizaran y que se
hori hasita dagoela Leitzaran ibaiko etorkizuneko   han iniciado por parte de dicha Dirección los
KGB eremua (kontserbazio gune berezia) zaindu     trabajos relativos al establecimiento de las
eta kudeatzeko neurriak hartzen.           medidas de conservación y gestión en la futura
                           ZEC del río Leizaran.
Zuzendaritzaren  arabera,  presa eraisteak
hobekuntza nabaria ekarriko dio ibaiko        Considera que la demolición de la presa
ekosistemari eta Habitaten Zuzentarauko II.      supondrá una mejora indiscutible del ecosistema
eranskinean agertzen diren espezie hauek       fluvial y favorecerá la recuperación y
kontserbatzen lagunduko du: europar bisoia      conservación de las siguientes especies del
(Mustela lutreola), Pirinioetako muturluzea      anexo II de la Directiva Hábitats: visón europeo
(Galemys pyrenaicus) eta igaraba (Lutra lutra).    (Mustela lutreola), desmán del Pirineo (Galemys
Horrez gain zera dio, ezen, KGB kudeatzeko      pyrenaicus) y nutria común (Lutra lutra).
plana idatzita egongo balitz, eraisketa plan     Asimismo, afirma que, en el caso de que
horretan sartuta egongo litzatekeela eta,       estuviera redactado el plan de gestión de la ZEC,
horregatik bada, proiektuak harreman zuzena      este tipo de actuación estaría contemplada en el
duela leku horren kudeaketarekin eta, hartaz,     mismo, por lo que el proyecto guarda una
beharrezkoa dela. Hori guztia aintzat harturik,    relación directa con la gestión del lugar y es
ondorioztatzen du proiektuari ez ziola ingurumen   necesario para la misma. En consecuencia,
eraginaren ebaluaziorik egin behar, Habitaten     concluye que, en base a lo establecido en el
Zuzentarauak 6.3 artikuluan eta Natura        artículo 6.3 de la Directiva Hábitat y el artículo
Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko 42/2007   45.5 de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y
Legeak 45.5 artikuluan xedatutakoaren arabera.    la Biodiversidad no se considera necesario
                           someter el proyecto a evaluación de impacto
Beste aldetik, Interes Komunitarioko Lekuan      ambiental.
kontserbatu behar diren habitatak direla eta, ibaia
inguratzen duten Kantauriko haltzadiak obren     Por otra parte, en cuanto a hábitats objeto de la
eragina paira dezaketela dio. Hala eta guztiz ere,  conservación del LIC, las alisedas cantábricas
kontuan hartuta eraginaren balantzea azken      que orlan el río pueden verse afectadas por las
finean positiboa dela (hobetu egiten dira ibaiaren  obras. Sin embargo, teniendo en cuenta el
eta lehen aipatu diren II. eranskineko espezien    cómputo global positivo del impacto -la mejora de
konektibotasuna), haltzadiak pairatuko duen      la conectividad fluvial y de las especies del anexo
eragina onargarria dela irizten da, baldin eta    II citadas-, se considera asumible el impacto
eragin hori gutxitzen bada eta obra amaitzean     sobre la aliseda, siempre y cuando se minimice y
haltzadia egoera ahalik eta naturalenean uzten    se recupere la situación más natural posible al
bada.                         finalizar la obra.

Kontsultari emandako erantzunaren amaiera       Esta respuesta a consultas finaliza proponiendo
gisa, hainbat prebentzio eta zuzenketa neurri     una serie de medidas preventivas y correctoras
proposatzen ditu, eta baita derrigorrean gauzatu   así como un plan de vigilancia y control que
beharreko zainketa eta kontrol plan bat ere.     consideran imprescindible llevar a cabo.

Andoaingo Udala: obraren eragina azken finean     El Ayuntamiento de Andoain estima que el
positiboa izango dela deritzo, ibai ekosistemaren   impacto final de la obra será positivo, ya que
egitura eta funtzionamendua errotik hobetuko     puede significar una mejora sustancial en la
baitira, ibaiaren ubidea bere egoera naturalera    estructura y funcionamiento del ecosistema
eramango denez eta arrainek migratu ahal       fluvial por la devolución del cauce del río a su
izango dutenez. Hala eta guztiz ere, ingurumen    estado natural y permitir la migración de los
eraginak ere izango ditu: uhertasuna areagotu     peces. Sin embargo, también tendrá impactos
egingo da; higadura arriskua handiagoa izango     ambientales: aumento de la turbidez, mayor
da; ibai bazterrak ezegonkortu egingo dira; eta    riesgo de erosión, desestabilización de los
lohiz beteko ibaian behera dauden izokinen errun   márgenes, y colmatación de las zonas de freza
aldeak. Udalaren iritziz, bidali den oinarrizko    del salmón sitas aguas abajo de la presa. En su
azterketak ez dauka behar besteko informaziorik    opinión, el estudio básico remitido adolece de
neurri leungarriak behar bezala definitzeko      falta de información sobre toda una serie de
garrantzitsuak diren hainbat gairi buruz:       cuestiones importantes para definir de forma
inguruaren gaur egungo ingurumen egoeraren      correcta las medidas minimizadoras: estudio de
azterketa; eta eraisketaren ondorio hidrologikoei   la situación ambiental actual de la zona, estudio
eta ekonomikoei buruzko azterketa (Bertxingo     de los efectos hidrológicos de la actuación así
udal  zentralaren  funtzionamenduan  izan     como de los económicos -las posibles afecciones
dezakeen eragina, deribazioko antaparari       sobre el régimen de funcionamiento de la central
zuzenean eragingo zaionez gero).           municipal de Bertxin por afección directa sobre el
                           azud de derivación-.

Ebazpen honen ondoren beste erantzunen bat      En caso de recibirse alguna respuesta posterior a
jasotzen   bada,   Obra   Hidraulikoetako   la emisión de esta Resolución, ésta será remitida
Zuzendaritzari bidaliko zaio jasotakoa, hark     a la Dirección de Obras Hidráulicas al objeto de
kontuan har dezan proiektua idaztean.         que sea tenida en cuenta en la redacción del
                           proyecto.

Kontuan    harturik  Obra    Hidraulikoetako  Considerando la documentación remitida por la
Zuzendaritzak proiektuari buruz bidali duen      Dirección de Obras Hidráulicas respecto al
dokumentazioa, egindako kontsultei eman        Proyecto, las respuestas a las consultas
zaizkien erantzunak eta zuzendaritza honetan     realizadas y la información bibliográfica y
dagoen    informazio   bibliografikoa   eta  cartográfica disponible en esta Dirección, se ha
kartografikoa, dagokion azterketa egin da       realizado el análisis para determinar si, en base a
jakiteko ea proiektu honetan ingurumen eragina    los criterios del anexo III del Real Decreto
ebaluatzeko prozedura bete behar den, 2008ko     Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se
urtarrilaren 11ko 1/08 Errege Dekretu Legegileak,   aprueba el texto refundido de la Ley de
Ingurumen Eraginaren Ebaluazio Legearen testu     Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos,
bateratu onartzen duenak, III. eranskinean      éste se debe someter al procedimiento de
ezarritako irizpideen arabera.            evaluación de impacto ambiental.

Azterketa III. eranskineko irizpideen arabera     Análisis en base a los criterios del anexo III

Proiektuaren ezaugarriak               Características del proyecto

Proiektuaren helburua da Leitzaran ibaian       El objeto del proyecto es la demolición de la
(Oriako arroa) dagoen Inturiako presa eraistea.    presa de Inturia que se encuentra en el río
Gaur egun, ibaian behera kilometro batera       Leitzaran, cuenca del Oria. Actualmente se utiliza
dagoen   Bertxingo  zentral   hidroelektrikoa  como embalse de regulación para la central
erregulatzeko urtegi bezala erabiltzen da.      hidroeléctrica de Bertxin que se encuentra
                           aproximadamente 1 km aguas abajo.

Presa egoera nahiko onean dago gaur egun,       El estado de conservación actual de la presa es
nahiz eta hondoko hiru isurbideetatik bik ez duten  aceptable, si bien de los tres desagües de fondo,
funtzionatzen eta hirugarrena urte bat baino     dos de ellos no funcionan y el tercero hace más
gehiago erabili gabe dagoen eta segur aski lohiz   de un año que no se utiliza, por lo que se supone
beteta egongo den.                  se encontrará colmatado.

Presa grabitate-hormigoizkoa da, tipologia      El embalse de agua se realiza mediante una
mailakatutakoa, eta haren oina kurbatua da, 60    presa de hormigón de gravedad con una
bat metro luzekoa. Goialdetik hondoraino 12,5     tipología escalonada, de planta curva de unos 60
metro ditu. Ez da presa handien sailkapen       m de longitud. La altura de su coronación al
zerrendakoa. Presaren gainean etxola bat dago     lecho es de 12´5 m. No se encuentra dentro de la
uhateei eragiteko (hormigoizko pasabide batetik    clasificación de las grandes presas. Sobre la
joaten da etxolara). Ura hartzeko dauden lau     presa, se encuentra la caseta de maniobra de
uhateen bidez ura ematen da presako kolektore     compuertas, a la que se accede por una pasarela
bakarrera eta kolektore horrek presaren oinean    de hormigón. Existen cuatro compuertas de toma
husten du ura.                    que conducen al agua a un único colector que
                           desagua al pie de la presa.

Urtegiak ureztatutako azalera 38.250 m2 da gutxi
gorabehera, eta 70.000 m3, berriz, urtegiaren     La superficie inundada por el embalse es de
bolumen erabilgarria.                 aproximadamente 38.250 m2. Actualmente, el
                           volumen útil del embalse se estima en 70.000
                           m3.

Presaren bi alboetako zimenduak harkaitzen      La cimentación lateral de la presa en ambas
daude oinarrituta.                  márgenes está realizada sobre sustrato rocoso.

Ur geldiaren isatsa 1.400 metro luze da eta      La cola del agua remansada alcanza los 1.400 m
ibaian gora pilatutako jalkinen bolumena 236.000   de longitud y el volumen estimado de sedimentos
m3 izango da gutxi gorabehera.            acumulados aguas arriba de la presa sería del
                           orden de 236.000 m3.

Sarbide bat dago presaren goialderaino eta      Existe un camino de acceso hasta la coronación
sarbide hori bat dator Plazaolako natura bidearen   de la presa, que coincide con el trazado de la vía
trazatuarekin.                    verde del Plazaola.

Presa neurri handikoa denez eta pilatutako      Debido a las importantes dimensiones de la
jalkinen bolumena handia denez, eraisketa hiru    presa y el gran volumen de sedimentos
fasetan egitea proposatzen da: presaren        acumulados se propone realizar la demolición de
eraisketa mailakatua izango litzateke, fase      la presa en tres fases, en las que se irá
bakoitzean lau metro eraitsiko bailirateke. Beste   demoliendo progresivamente en magnitud de 4
aldetik, fase bakoitzak bi azpifase izango ditu eta  metros de altura en cada una. A su vez, dentro
atagia bat prestatuko da, lehendabizi ezker aldea   de cada fase la demolición se realizará en dos
eraisteko, eta eskuin aldea ondoren. Erdialdea    subfases, haciendo una ataguía para demoler
beheratuz egingo da eraisketa, eta oinarria bost   primero la margen izquierda y luego la derecha.
metrokoa edo gutxiagokoa duen trapezoide itxura    La demolición se realizará con un rebaje central
emango zaio beheratuari. Eraisketa fase        en forma trapezoidal con una base menor, igual o
bakoitzak hiru hilabeteko iraupena izango du     menor a 5 metros. El tiempo estimado entre cada
gutxienez, eta ubidea egonkortu egin beharko da    demolición será como mínimo de tres meses y
profil berriaren arabera, bai luzeka bai zeharka.   será necesaria la estabilización del cauce al
                           nuevo   perfil tanto   longitudinal como
                           transversalmente.

Kokapena                       Ubicación

Eraisketa egingo den ibai zatia Leitzaran ibaia    El tramo fluvial donde se prevé ejecutar el
Interes Komunitarioko Lekuan (ES2120013        proyecto se encuentra dentro del Lugar de
kodea) eta izen bereko biotopo babestuan dago     Interés Comunitario   "Río Leizarán" (código
(1995eko irailaren 26ko 416/1995 Dekreturen      ES2120013) y del Biotopo protegido del mismo
bide izendatu zuten biotopo).             nombre, que fue declarado mediante el Decreto
                           416/1995, de 29 de septiembre.
Beste aldetik, Leitzaran ibaia interes bereziko
eremua   da  Europako  bisoiarentzat eta    Por otra parte, el río Leizarán está declarado,
Pirinioetako muturluzearentzat, Gipuzkoako Foru    según dos órdenes de la Diputación Foral de
Aldundiaren 2004ko maiatzaren 12ko bi         Gipuzkoa de 12 de mayo de 2004, Área de
aginduren arabera.                  Especial Interés para el visón europeo y para el
                           desmán del Pirineo.
Gainera, eraisketa egingo den ibai zatia
igarabaren interes bereziko arean dago baita ere   Además, el tramo objeto del proyecto también
(espezie  hori  sartuta  dago  92/43/EEE    forma parte del área de interés especial de la
Zuzentarauko II. eta IV. eranskinetan eta       nutria común, especie incluida en los anexos II y
“desagertzeko arriskuan" daudenen artean       IV de la Directiva 92/43/CEE y catalogada "en
katalogatuta dago, Espezie Mehatxatuen Euskal     peligro de extinción" según el Catálogo Vasco de
Katalogoaren arabera).                Especies Amenazadas.

Aipatu behar da, halaber, proiektu-gunearen      Asimismo, señalar que en el entorno del proyecto
inguruan lehentasunezko banaketako areak       existen áreas de distribución preferente para
daudela Pirinioetako uhandrearentzat (espezie     tritón pirenaico, especie del anexo IV de la
hori sartuta dago 92/43/EEE Zuzentarauko IV.     Directiva 92/43/CEE y catalogada "de interés
eranskinean eta “interes berezikoa" da Espezie    especial" según el Catálogo Vasco de Especies
Mehatxatuen Euskal Katalogoaren arabera).       Amenazadas. No obstante, no es previsible que
Dena den, obrak espezie horri ez diola eragingo    se vea afectada esta especie por la obra, puesto
uste dugu, ezagutzen ditugun populazioak ubide    que las poblaciones conocidas se ubican en los
nagusian isurtzen duten errekastoetan bizi      arroyos vertientes al cauce principal.
baitira.
                           Por último, el ámbito objeto del proyecto coincide
Azkenik, eraisketa egingo den eremua bat dator    con el Corredor de enlace Aralar-Aiako Harria y
Aralar-Aiako Harria loturako korridorearekin eta   con el tramo fluvial de especial interés conector
Leitzaran ibaia konektatzen duen interes bereziko   Río Leizarán.
ibai zatiarekin.
                           Finalmente, en cuanto a hábitats objeto de
Bukatzeko, Interes Komunitarioko Lekuan zaindu    conservación del LIC, en el ámbito de afección
beharreko habitatak daudela eta, eraisketaren     del proyecto, encontramos uno prioritario: 91E0
eragin eremuan lehentasunezko hau aurkitzen      "Alisedas y fresnedas".
dugu: 91EO “Haltzadiak eta lizardiak”.

Balizko eragina                    Potencial impacto

Ukaezinak dira proiektuak ibaiaren ekosisteman    El proyecto propuesto tendrá unos impactos
izango duen eragin positiboa. Izan ere, egin     positivos innegables sobre el ecosistema fluvial
zaion   kontsultari  Eusko   Jaurlaritzako   y, tal como pone en evidencia el informe de
Biodibertsitaterako Zuzendaritzak eman dion      respuesta a consultas de la Dirección de
erantzunean nabarmentzen den bezala, proiektu     Biodiversidad del Gobierno Vasco, favorecerá la
horrek lagundu egingo du interes komunitarioko    recuperación y conservación de las especies del
leku horretan Habitaten Zuzentarauko II.       anexo II de la Directiva de Hábitats de este LIC.
eranskineko   espezieak  berrekuratzen  eta
kontserbatzen.
                           Sin embargo, existen una serie de aspectos
Hala ere, badaude ibiaren ekosisteman eragin     básicos del proyecto con capacidad de generar
negatiboa izan dezaketen proiektuaren oinarrizko   impactos negativos sobre el ecosistema fluvial,
alderdi batzuk. Hauek dira:              tales como:

-  Lanak egiteko, makineria sartuko da ibiaren    -  Acceso de la maquinaria hasta el cauce del
  ubidean eta are ibilguan.    Bidali zaigun     río e incluso al propio lecho para la
  dokumentazioan ez da adierazten nola         realización de los trabajos.      En la
  egingo den hori: makinaria sartzeko          documentación remitida no se indica cómo se
  moduaren arabera handiago edo txikiagoa        va a realizar esta acción, que dependiendo
  izango da urertzeko landarediak pairatuko       de la forma en que se lleve a cabo podría
  duen eragina (landarediaren barruan dago       tener una afección mayor o menor sobre la
  lehentasunezko intereseko habitat hau:        vegetación riparia que incluye el hábitat de
  91EO-Haltzadiak eta lizardiak).            interés prioritario 91E0-Aliseda y fresnedas-.

-  Presa eraistea. Nahiz eta proiektuan ez den    -  Demolición de la presa. Aunque en el
  zehatz-mehatz erakusten eraisketa nola        proyecto no se detalla exactamente la forma
  egingo den, pentsatzekoa da eraisketaren       de ejecución, es de prever el aporte de
  ondorioz tamaina handiko materialak sortuko      materiales gruesos procedentes de la
  direla, makineriak partikula fin esekiak       demolición, finos en suspensión generados
  sortuko dituela eta, are, ustekabez isurketak     por el movimiento de la maquinaria y,
  gerta daitezkeela (olioak, hidrokarburoak).      también, posibles vertidos accidentales
  Hori guztia dela eta, barne kalteak eta estres    (aceites, hidrocarburos), que pueden generar,
  fisiologikoa paira ditzake uretako faunak,      en su caso, daños tisulares y stress
  ibaian behera dauden errun lekuak zigilatuta     fisiológico en fauna acuática, sellado de los
  gera daitezke eta ingurumen interstiziala lohiz    frezaderos   situados  aguas  abajo  y
  bete daiteke.                     colmatación del medio intersticial.
-   Aldaketak ibaiaren hidrodinamikan, presa      -    Variaciones en la hidrodinámica del río por
   desagertzen dela eta. Proiektuarekin batera         desaparición de la presa. El anejo geológico
   doan eranskin geologikoan, Plazaolako            incluido en el proyecto y a falta de estudios
   natura bidearen bi lekutan ibiaren higadura         más profundos, apunta una posible afección
   ahalmena areagotu egin daitekeela esaten          sobre la vía verde del Plazaola en dos puntos
   da,  nahiz  eta  ziurtatzeko   azterketa      por aumento de la capacidad erosiva del río.
   sakonagoak egin beharko liratekeen. Beste          Asimismo, el anejo de cálculos hidráulicos,
   aldetik, kalkulu hidraulikoen eranskinean,         estima que las condiciones hidrodinámicas
   ibian   behera    presaren    baldintza      aguas abajo de la presa serán prácticamente
   hidrodinamikoak eraisketaren ondoren ez           iguales a las actuales tras la demolición,
   liratekeela ia batere aldatuko esaten da,          pero, aguas arriba de la presa, habrá un
   baina ez da gauza bera gertatzen ibaian           aumento de velocidades que hará necesario
   gora, uraren abiadura areagotu egin baita,         un estudio detallado para determinar dónde
   eta hori dela eta xehetasunezko azterketa bat        será necesario reforzar los taludes de ribera.
   egin beharko da, ibaiertzeko ezpondak non          Dado que queda a expensas de estudios
   sendotu erabakitzeko. Sendotze neurriak non         más detallados posteriores la localización y
   hartu behar diren eta zer ezaugarrikoak           características de las medidas de refuerzo a
   izango   diren   erabakitzeko   azterketa      implantar, en este momento, es imposible
   zehatzagoak behar baitira, une honetan ezin         llegar a saber qué posible impacto pueden
   da jakin neurri horiek zer eragin izango duten       tener las mismas sobre las riberas del río y
   ibaiaren bazterretan eta bazter horietan          su vegetación de interés comunitario.
   interes komunitarioko landaredian. Beste          Asimismo, se debe tener en cuenta los
   aldetik, presan jalkin bolumen handia            posibles impactos sobre el ecosistema fluvial
   dagoenez eta jalkin horiek mugitu egingo          asociados a la movilización del importante
   direnez, kontuan hartu behar da horrek           volumen de sedimentos atrapados en la
   ibaiaren ekosisteman izan dezakeen eragina.         presa, impactos que dependerán tanto de la
   Zer eragin izango duen jakiteko, jakin behar        velocidad con que se derribe la presa como
   da presa zenbat denboran eraitsiko den,           del volumen de sedimentos que sean
   zenbat jalkin higatuko den,     jalkina zer       finalmente erosionados, sus características -
   motakoa    den    (partikulen   neurria,      tamaño de las partículas, la presencia
   kutsatzailerik badagoen, eta abar) eta           existencia de contaminantes, etc.- y su forma
   jalkinok nola kudeatuko diren, baina alderdi        de gestión, aspectos todos ellos que no son
   horiek guztiak ez dira aztertzen proiektuan         estudiados en el proyecto por lo que es
   eta, horregatik, ezin da eraisketaren eragina        imposible valorar su posible impacto.
   baloratu.

Azkenik, kontuan hartu behar dira presa          Finalmente, se deben tener en cuenta, los
kentzean ingurumeneko beste alderdi batzuek        impactos negativos sobre otros componentes del
paira ditzaketen eragin negatiboak (eragin horiek     medio que irán asociados a la eliminación de la
aipatzen dira aldez aurreko kontsultei emandako      presa, impactos que son citados también en
erantzuteko bateren batean). Esate baterako,       alguna de las respuestas a consultas previas.
                             Así,
  - Presaren   interesgarritasuna   kulturaren
   ikuspuntutik.                      -  El interés a nivel cultural de la presa.

  - Eraginak azpiegituretan (Plazaolako natura       -  Afecciones sobre infraestructuras - vía verde
   bidea eta ibaian behera dagoen deribazioko         del Plazaola y la presa de derivación aguas
   presa), ibaiaren hidrodinamika aldatzean eta        abajo- por variaciones en la hidrodinámica
   jalkinak mugitzean.                     del río y movilización de sedimentos.

Ondorioa                         Conclusión

Kontuan harturik Leitzaran ibaian Inturiako presa     Teniendo en cuenta que, el “Proyecto de
eraisteko proiektua zalantzarik gabe onuragarria     demolición de la presa de Inturia en el río
izango dela ibaiaren ekosistemarako, lagundu       Leizarán ” supondrá una mejora indiscutible del
egingo duela Habitaten Zuzentarauko II.          ecosistema fluvial y favorecerá la recuperación y
eranskineko espezieak berreskuratzen eta         conservación de las especies del anexo II de la
kontserbatzen (Europako bisoia, Pirinioetako     Directiva de Hábitats -visón europeo, desmán del
muturluzea eta igaraba) eta bat datorrela,      Pirineo y nutria común- y que conecta con lo
ibaietako habitatei eta espeziei dagokienez,     establecido para los futuros planes de gestión de
EAEko 2000 Natura Sarearen Plan Gudariaren      los LICS en la propuesta del Plan Director de la
proposamenean Interes Komunitarioko Lekuen      Red Natura 2000 de la CAPV en relación con los
etorkizuneko kudeaketa planei buruz ezarrita     hábitats y especies ligadas al medio fluvial, se
dagoenarekin, irizten da proiektuak lotura zuzena  considera que es una actuación que guarda una
duela   Interes  Komunitarioko    Lekuaren  relación directa con la gestión del LIC y es
kudeaketarekin eta leku horretarako beharrezkoa   necesaria para la misma. En consecuencia, en
dela. Hori guztia aintzat harturik, ondorioztatzen  base a lo establecido en el artículo 6.3 de la
da proiektuari ez zaiola ingurumen eraginaren    Directiva Hábitat y el artículo 45.5 de la Ley
banakako ebaluaziorik egin behar, Habitaten     42/2007   del  Patrimonio   Natural  y  la
Zuzentarauak 6.3 artikuluan eta Natura        Biodiversidad, no será necesario someter el
Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko 42/2007   proyecto a evaluación individualizada de impacto
Legeak 45.5 artikuluan xedatutakoaren arabera.    ambiental.

Hala eta guztiz ere, kontuan hartuta azaldu diren  No obstante, dado los impactos descritos que se
eraginak, bai presa eraisteko obrei dagozkienak   asocian tanto a las propias obras de demolición
bai,   ibaiaren   hidrodinamika   aldatuko   de la presa como al periodo posterior a su
litzatekeelako eta pilatuta dauden jalkinak     eliminación, producidos estos últimos por la
mugituko liratekeelako, eraitsi ondoren sortuko   variación de la hidrodinámica del río y la probable
liratekeenak, babes eta zuzenketa neurri batzuk   movilización de los sedimentos acumulados, será
ezarri beharko dira eta ingurumenaren jarraipen   necesario implantar una serie de medidas
bat egin beharko da, ebazpen honen azken       protectoras y correctoras así como un
puntuetan adierazitakoaren arabera.         seguimiento ambiental que se establecerán en
                           los siguientes apartados de esta resolución.

Ondorioz, Ingurumen Zuzendari Nagusi honek,     En consecuencia, este Director General de
                           Medio Ambiente,

         EBAZTEN DU                       RESUELVE

Lehen.- Leitzaran ibaian Inturiako presa       Primero.- No someter el Proyecto de demolición
eraisteko proiektuari ez egitea ingurumen      de la presa de Inturia en el río Leizarán al
eraginaren banakako ebaluazioa, Habitaten      procedimiento de evaluación individualizada de
Zuzentarauak 6.3 artikuluan eta Natura        impacto ambiental, en base a lo establecido en
Ondarearen eta Biodibertsitatearen 42/2007      el artículo 6.3 de la Directiva de Hábitats y el
Legeak 45.5 artikuluan ezarritakoaren arabera.    artículo 45.5 de la Ley 42/2007 del Patrimonio
                           Natural y la Biodiversidad.

Bigarren.- Proiektua gauzatzeko babes eta      Segundo.- Imponer las siguientes medidas
zuzenketa neurri hauek ezartzea (neurri horiek    protectoras y correctoras para la ejecución del
erantsi egin behar zaizkie aurkeztutako oinarrizko  proyecto, medidas que deberán incorporarse al
azterketaren garapen proiektuari eta baldintza    proyecto de desarrollo del estudio básico
tekniko berezien orriari).              presentado y/o al pliego de prescripciones
                           técnicas.

1.- Jarduketa guztiak Leitzaran Ibaiko Biotopo    1.- Dado que la totalidad de las actuaciones
Babestuan gauzatuko direnez, kontuan hartu      recaen en el Biotopo Protegido del Río Leizarán,
beharko da proposatutako jarduketen eta       se deberá tener en cuenta la opinión del Órgano
parkeak daukan arautegiaren bateragarritasunari   Gestor (Departamento de Desarrollo Rural de la
buruz organo kudeatzaileak duen iritzia       Diputación Foral de Gipuzkoa) sobre la
(Gipuzkoako Foru Aldundiko Landa Garapeneko     compatibilidad de las actuaciones propuestas
Departamentua da organo kudeatzailea). Beste     con la normativa específica del Parque.
aldetik, Gipuzkoako Foru Aldundiko Landa       Igualmente, en cumplimiento de lo establecido en
Garapeneko   Departamentuaren    proiektuari  las órdenes forales de 12 de mayo de 2004 por
buruzko informea behar da, hala agintzen baitute   las que se aprueban los planes de Gestión del
Europako bisoia (Mustela lutreola) kudeatzeko    Visón Europeo (Mustela lutreola) y del Desmán
planak onartzen dituzten 2004ko maiatzaren      del Pirineo (Galemys pyrenaicus), el proyecto
12ko foru arauek. Edozein eratara, proiektuaren   deberá ser sometido a informe del Departamento
oinarrizko azterketa egiteko informe honetan     de Desarrollo Rural de la Diputación Foral de
eskatzen  diren  azterketak   lantzean eta   Gipuzkoa. En cualquier caso, durante el
sakontzean, kontuan hartuko dira aipatutako     desarrollo y profundización de los análisis que se
espezien habitatak behar dituen baldintzak      solicitan en este informe para la elaboración del
mantentzeko Mendietako eta Landa Inguruneko     estudio básico del proyecto se tendrán en cuenta
Zuzendaritzak erabakiko dituen irizpideak.      los criterios que al respecto determine la
                           Dirección General de Montes y Medio Natural
                           para asegurar el mantenimiento de las
                           condiciones necesarias del hábitat de las
                           especies mencionadas.

2.- Proiektuak herri-jabari hidraulikoari eragiten  2.- Dado que el proyecto afectará al dominio
dionez, dagokion bamena eskatu behar zaio      público hidráulico, se deberá solicitar la
organo eskudunari (Kantauriko Konfederazio      correspondiente  autorización al  órgano
Hidrografikoa).                   competente, Confederación Hidrográfica del
                           Cantábrico.

3.- Oinarrizko azterketa garatzeko proiektuan,    3.- El proyecto de desarrollo del estudio básico
dokumentu hauek sartu behar dira, besteak      deberá contener, entre otros, los siguientes
beste:                        documentos:

 - Azterketa zehatzagoa presa kentzeak izan      -  Un análisis más detallado de los posibles
  dezakeen higadura eraginari buruz eta         efectos erosivos que producirá la eliminación
  higadura   horrek   Plazaolako   natura     de la presa y sus efectos sobre la vía verde
  bidearentzat izango lituzkeen ondorioei        del Plazaola, a fin de determinar y diseñar
  buruz, erabaki eta diseinatu egin behar        las posibles soluciones de refuerzo de los
  baitira, baldin eta beharrezkoak baldin        taludes fluviales que sea necesario
  badira, ibai ezpondak sendotzeko balizko        implementar. En cualquier caso, estas serán
  neurriak.   Edozein   eratara,  behar-     las mínimas necesarias y se deberán utilizar,
  beharrezkoak diren neurriak bakarrik hartuko      siempre que se puedan, soluciones de
  dira eta, ahal den guztietan, natura          ingeniería naturalística.
  ingeniaritzako irtenbideak erabakiko dira.
                           -  Fases de demolición y plan de gestión de los
 - Eraisketa fasean eta presan pilatutako         sedimentos acumulados en la presa, que
  jalkinak kudeatzeko planaren fasean,          incluirán un análisis de: las características
  azterketa hauek egingo dira: jalkinen         (volumen total, distribución espacial, tamaño
  ezaugarriak (bolumena guztira; banaketa        de partícula y composición)       de los
  espazioa; partikulen neurria eta osaketa);       sedimentos, posibles alternativas para su
  jalkin horiek kudeatzeko aukerak (ibaiak        gestión (erosión por el propio río, eliminación
  berak higatzea; makineriaren bidez kentzea;      mecánica o estabilización) y      posibles
  egonkortzea);   eta  aukera   horietako      impactos de cada una de estas alternativas
  bakoitzak ibaiaren ekosistemarentzat eta        sobre el ecosistema fluvial y sobre los usos
  gaur egungo erabilerentzat izan ditzakeen       actuales en el río (presas aguas abajo, vía
  ondorioak (ibian behera; Plazaolako natura       verde de Plazaola, hábitats y fauna de
  bidea; gaur egun dauden habitatak eta         interés presentes, etc.). En función de los
  fauna; eta abar). Azterketa horrek ematen       resultados de dicho análisis, se establecerá
  dituen emaitzen arabera erabakiko da zer        el sistema o combinación de sistemas de
  sistema edo zer sistema konbinazio den         gestión de los sedimentos más adecuado,
  egokiena jalkinak kudeatzeko, zer fasetan       las fases en las que se dividirá la demolición
  eraitsiko den presa, fase eta azpifase         de la presa, la duración de cada fase y de la
  bakoitzak zer iraupen izango duen eta         de los periodos interfases, y las medidas
  hauteman diren eraginak gutxitzeko zer         minimizadoras de los impactos detectados
  neurri hartuko diren. Beste aldetik, jalkinak     que se consideren necesarios. Asimismo, si
  ibaiak berak higatzea baldin bada kudeaketa      se opta por la alternativa de gestión por
  erabakia, kontrol programaren bat diseinatu      erosión por el propio río, se deberá diseñar
  beharko da.                      un programa de control.


 - Birlandatze proiektua. Nahiz eta proiektua     -  Un proyecto de revegetación. Aunque las
  gauzatzean landarediari ahalik eta gutxien       afecciones sobre formaciones vegetales
  eragin behar zaion eta zertan eragin behar       deben reducirse al mínimo imprescindible
  bezala zuritu behar den, eraginen bat baldin      para el desarrollo del proyecto y justificarse
  badago birlandatze proiekturen bat planteatu      adecuadamente, en caso de afección,
  beharko da, erriberako landareez osatutako       deberá   plantearse  un  proyecto   de
  zerrenda jarraitua eta trinkoa sortzeko         revegetación que cree una franja de
  modukoa. Birlandatze proiektu horretan,         vegetación de ribera continua y densa. Este
  gainera, konpentsazio neurriak erabaki         proyecto de revegetación podrá incluso
  daitezke jarduketa eremutik kanpo dauden        establecer medidas compensatorias en
  alde kaltetuetarako. Espezieak bertakoak        áreas degradadas fuera de la zona de
  izango dira eta, aldaxken kasuan, tokiko        actuación. Las especies a emplear serán
  aletatik atereak lehentasunez. Adaxketarako       autóctonas y preferiblemente en el caso de
  Salix atrocinera erabiltzea proposatzen da,       las estaquillas, proveniente de ejemplares
  eta ibai bazterretik gehien aldetzen diren       locales. Se propone el uso de Salix
  lekuetarako, berriz, Frangula alnus, Corylus      atrocinera para el estaquillado y Fraxinus
  avellana,   Acer   campestre,   Cornus      excelsior, Alnus glutinosa, Quercus robur,
  sanguinea,   Ligustrum  vulgares  eta      Frangula alnus, Corylus avellana, Acer
  Crataegus   monogyna.     Espezieak       campestre, Cornus sanguinea, Ligustrum
  hautatzean tamaina desberdineko aleak          vulgares y Crataegus monogyna para las
  konbinatuko dira.                    zonas más alejadas de la orilla. La selección
                              de especies tiene que combinar distintos
                              portes.

 - Zaintza programa bat, monitorizatzeko        -  Un programa de vigilancia que monitorice
  burura eramango direla ebazpen honetan         que se lleven a cabo las medidas protectoras
  ematen diren babes eta zuzenketa neurriak        y correctoras incluidas en esta resolución y
  eta ebazpen honetan eskatutako azterketatik       las que pudieran emanarse de los estudios
  erator daitezkeenak. Ildo horretan, zera        solicitados en la presente resolución. En este
  monitorizatuko da, besteak beste: jalkinak       sentido, entre otros aspectos, incluirá una
  kudeatzeko erabakitzen den irtenbideak izan       monitorización de los posibles impactos -
  ditzakeen eraginak uraren kalitatearen,         sobre la calidad del agua, la estabilidad de
  ibaiertzen egonkortasunaren eta abarren         las riberas, etc.- previstos por la alternativa
  gainean, behar izanez gero aldatu ahal         de la gestión de sedimentos por la que se
  izateko   erabakita  dagoen   eraisketa      opte, de tal forma que permita una
  plangintza (fase kopurua; azpifaseen          modificación de la planificación del derribo
  iraupena; eta abar) eta eragin horiek ahalik      prevista -número de fases, duración del
  eta gehien gutxitzeko. Nahiz eta presa         periodo interfases, etc.- para minimizar en lo
  erabat eraitsi, zaintza programak iraun         posible dichos impactos. La duración del
  egingo du, birlandatzeak arrakasta izan         programa de vigilancia, una vez finalizado el
  duela eta ibaiaren hidrodinamika aldatzea        derribo total de la presa, deberá ser lo
  eta jalkinak mugitzean eragin nabarmenik ez       suficientemente largo como para verificar el
  dela gertatu jakiteko behar den bezainbeste.      éxito de las labores de revegetación así
                              como para comprobar que no se produzcan
                              impactos de relevancia emanados de las
                              variaciones en la hidrodinámica del río y la
                              movilización de sedimentos.

4.- Obra aldia mugatu egingo da, Interes       4.- Se limitará el periodo de obras para evitar
Komunitarioko Lekuaren arabera kontserbatu      molestar en el ciclo reproductivo de la fauna
behar den faunaren ugalketa aldia ez         objeto de conservación del LIC. Por tanto, no se
oztopatzeko. Beraz, apiriletik abuztura ez da lanik  realizarán obras entre los meses de abril y
egingo.                        agosto.
5.- Obra garaian, proiektua aurrera eramateko     5.- Durante toda la obra, no se afectará más
behar den azalera besterik ez da hartuko eta      superficie de la estrictamente necesaria para el
intereseko landarediari ahalik eta gutxien       desarrollo de los proyectos y se reducirá al
eragingo zaio. Hori dela eta, mugatu (balizatu)    mínimo la afección sobre formaciones vegetales
eta kartografiatu egingo da gehienez har        de interés. Con dicho fin, se deberá delimitar
daitekeen azalera, bai obrarena bai behin-       (balizar) y cartografiar el área máxima de
behineko azpiegiturena (makinaria parkea; obra     superficie a ocupar, tanto por las diferentes
materialetarako    aldi  baterako  biltegia;   zonas de la obra como para las infraestructuras
eraispeneko eta indusketako materialak aldi      provisionales (parque de maquinaria, área de
baterako pilatzea).   Beste aldetik, makineria   almacenamiento temporal de materiales de obra,
nondik sartuko den eta non maniobratuko duen      de acopios temporales de materiales de derribo y
definituko da, landaredia natural eta erdi-      excavación, etc.). Asimismo, se definirán los
naturalari ahalik eta gutxien eragiteko moduan,    accesos y zonas de maniobra de maquinaria de
eta makineriak eta ibilgailuek ahalik eta gehien    modo que se afecte lo mínimo posible a zonas de
mugatuta edukiko dute ibiltzeko prestatutako      vegetación natural o seminatural y se restringirá
pista eta bideetatik kanpo ibiltzea.          al máximo la circulación de maquinaria y
                            vehículos fuera de las pistas y caminos
                            habilitados para tal fin.

6.- Makineria gordetzeko eta ibilgailuak        6.- Las áreas destinadas a parques de
garbitzeko lekuak eta, oro har, instalazio       maquinaria, limpieza de vehículos y, en general,
osagarriak   ubidetik  berezi  egingo   dira  las instalaciones auxiliares, se aislarán
hidraulikoki, eta, edozein eratara, galarazi egingo  hidráulicamente del cauce y se evitarán, en todo
da substantzia     kutsatzaileak herri-jabari   caso, vertidos incontrolados de sustancias
hidraulikora kontrolik gabe isurtzea.         contaminantes al dominio público hidráulico.

7.- Proiektuko lanak egiten diren bitartean, obrei   7.- Durante la ejecución del Proyecto, las zonas
beraiei dagozkien inguruak zein obrek atxikitako    propias de las obras así como su entorno
zonak   (makineria  parkeak,   makineriaren   afectado (parques de maquinaria, zonas de paso
igarobideak, sarbideak eta ukitutako herri-      de maquinaria, áreas de acceso, etc.) se
guneak, etab.) ahalik eta garbien mantendu       mantendrán en las mejores condiciones de
beharko dira. Behin lanak amaitzen direnean,      limpieza. Una vez finalizadas las obras, se
garbiketa-kanpaina zorrotz bat egingo da, obrak    llevará a cabo una rigurosa campaña de
hondakinik gabe geratu behar baitu proiektuaren    limpieza, debiendo quedar el área de influencia
eragin eremuak.                    del Proyecto totalmente limpia de restos de
                            obras.

8.- Behar diren neurriak hartuko dira ibai ubidera   8.- Se adoptarán las medidas necesarias para
isuritako substantziak ahalik eta gutxien izan     minimizar el aporte de sustancias al cauce fluvial
daitezen   (hormigoi  blokeak,  esekidurako    (bloques de hormigón, partículas en suspensión,
partikulak eta abar).                 etc.).

9.- Obren garaian sortzen diren hondakinak       9.- Los residuos generados durante el transcurso
(presa eraistean sortutako hondakinak, olio      de las obras (restos de demolición de la presa,
erabiliak, eta abar) legeri honen arabera       aceites usados, etc.) se gestionarán de acuerdo
kudeatuko dira: hondakinei buruzko 1998ko       con lo previsto en la Ley 10/1998, de 21 de abril,
apirilaren 21ko 10/1998 Legea, zabortegian utziz    de Residuos, el Decreto 49/2009, de 24 de
eta betelanak eginez hondakinak deuseztatzea      febrero, por el que se regula la eliminación de
arautzen duen arautzen duen 2009ko otsailaren     residuos mediante el depósito en vertederos y la
24ko 49/2009 Dekretua eta gainerako legeri       ejecución de los rellenos, y demás normativa
baterakorra.  Horrez gain, eraikuntzako eta     específica. Asimismo, se estará a lo dispuesto en
eraisketako hondakinak sortu eta kudatzea       el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el
arautzen duen 2008ko otsailaren 1eko 105/2008     que se regula la producción y gestión de residuos
Errege Dekretua beteko da eta, horregatik bada,    de construcción y demolición, por lo que el
eraikuntzako  eta  eraisketako  hondakinak     proyecto deberá incluir un estudio de gestión de
kudeatzeko azterketa bat erantsi beharko zaio     residuos de construcción y demolición con el
proiektuari, aipatutako Errege Dekretuko 4.1     contenido definido en el artículo 4.1. del citado
artikuluan definituta dagoen edukiarekin.      Real Decreto.

10.- Kontrol neurriak hartu beharko dira zebra    10.- Deben adoptarse medidas de control frente
muskuiluari (Dreissena polymorpha) eta antzeko    a especies invasoras como el mejillón cebra,
espezie inbaditzaileei aurre egiteko (Ebroko     Dreissena   polymorpha,   (cumpliendo   los
Konfederazio    Hidrografikoak    onartutako  protocolos de desinfección aprobados por la
desinfekzio protokoloak bete beharko dira), eta   Confederación Hidrográfica del Ebro), así como
baita Panpako belarraren (Cortaderia selloana),   medidas para evitar fenómenos invasivos de
Japoniako falopiaren (Fallopia japonica) eta     especies vegetales como la hierba de la Pampa
hainbat banbu moten inbasio fenomenoak        (Cortaderia selloana), Falopia japonesa (Fallopia
eragozteko behar diren neurriak ere. Horregatik,   japonica) o diversos tipos de bambú. Para ello,
birlandatzeko erabiliko diren haziak eta landareak  se controlará el origen y composición de las
zer jatorrikoak diren eta zer osagai dituzten    semillas y plantas empleadas en las zonas a
kontrolatu beharko da. Azkenik, proiektuaren     revegetar. Asimismo, se debería programar la
arabera atxikitako lekuen zaintza programatu     vigilancia de las zonas intervenidas con el objeto
behar da, espezie horiek istripuz sartzen badira   de detectar a tiempo la introducción accidental y
horretaz garaiz ohartzeko eta, behar izanez gero,  proceder, en su caso, a la erradicación temprana
espeziok hasieratik bertatik kentzeko.        de estas especies.

Horrela agintzen eta izenpetzen du Ingurumen     Lo manda y firma el Director General de Medio
zuzendari nagusiak, goian adierazitako tokian eta  Ambiente en el lugar y fecha arriba expresados.
egunean.


               INGURUMEN ZUZENDARI NAGUSIA,
             EL DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE,                 Izp. / Fdo.: Javier Zarraonandia.
  Jakinarazia/Comunicado a:

  OBRA HIDRAULIKOETAKO ZUZENDARITZA/DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS
  ONDARE KULTURALAREN ZUZENDARITZA/DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL
  MENDIETAKO ETA NATURA INGURUNEKO ZUZENDARITZA/DIRECCION DE MONTES Y
  MEDIO NATURAL
  INGURUMEN ZUZENDARITZA/DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

								
To top