T?NG LI�N �O�N LAO �?NG VI?T NAM* - Download Now DOC by 917mMF

VIEWS: 0 PAGES: 33

									TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     Số: 01 /QĐ-CĐĐS            Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2010

               QUYẾT ĐỊNH
               Về việc khen thưởng

    BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

   - Căn cứ Quyết định số 777 QĐ/TLĐ ngày 26/5/2004 của Đoàn Chủ tịch
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ
chức Công đoàn; Thông tri 01/TTr-TLĐ ngày 14/9/2007 của Tổng Liên đoàn Lao
động Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn
và Quy chế Thi đua hen thưởng ban hành k m theo Quyết định số 517/QĐ-CĐĐS
ngày 11/11/2009 của Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN;
   - Căn cứ kết quả phong trào CNVC và hoạt động Công đoàn 2009;
   - Căn cứ Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN họp mở rộng
ngày 30 tháng 12 năm 2009;
   - Xét đề nghị của Ban Chính sách inh tế Xã hội Công đoàn ĐSVN,

                QUYẾT ĐỊNH

   Điều 1. Khen thưởng Công đoàn Công ty Cổ phần Công trình Đường sắt
được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm
2009, kèm theo tiền thưởng 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).
   Điều 2. Khen thưởng 05 Công đoàn cơ sở được Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2009, mỗi đơn vị 3.000.000 đồng (Ba triệu
đồng/đơn vị) gồm:
   1. Công đoàn Công ty Cổ phần Công trình 6.
   2. Công đoàn Công ty QLĐS Nghĩa Bình.
   3. Công đoàn Công ty TTTH ĐS Vinh.
   4. Công đoàn Ga Hải Phòng, Công đoàn Công ty Vận tải Hàng hóa ĐS.
   5. Công đoàn Cơ quan Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Hà Nội.
   Điều 3. Khen thưởng 04 đơn vị được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
tặng cờ thi đua chuyên đề năm 2009, mỗi đơn vị 2.000.000 đồng (Hai triệu
đồng/đơn vị), gồm:
   1. Công đoàn Công ty TTTH Đường sắt Bắc Giang: Chuyên đề "Xanh-Sạch-
Đẹp, bảo đảm An toàn - Vệ sinh lao động".
   2. Công đoàn Công ty QLĐS Quảng Nam Đà Nẵng: Chuyên đề “Văn hoá
Thể dục Thể thao”.

                                       1
    3. Công đoàn XN Đầu máy Sài Gòn, Liên hiệp Sức kéo Đường sắt: Chuyên
đề “Văn hoá Thể dục Thể thao”.
    4. Công đoàn Cơ quan Tổng công ty ĐSVN: Chuyên đề “Văn hoá Thể dục
Thể thao”.
    Điều 4. Khen thưởng 04 công đoàn cơ sở được Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam tặng Bằng khen toàn diện năm 2009, mỗi đơn vị 1.500.000 đồng (Một
triệu, năm trăm ngàn đồng/đơn vị), gồm:
    1. Công đoàn Công ty QLĐS Sài Gòn.
    2. Công đoàn XN VTĐS Sài Gòn, Công ty VTH Đường sắt Sài Gòn.
    3. Công đoàn XN VTĐS Hà Ninh, Công ty VTH Đường sắt Hà Nội.
    4. Công đoàn Công ty QL ĐS Hà Ninh.
    Điều 5. Khen thưởng 02 Công đoàn cấp trên cơ sở, 04 Công đoàn cơ sở, 01
Ban Nữ công cơ sở được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen
chuyên đề "Xanh-Sạch- Đẹp, bảo đảm An toàn vệ sinh lao động", “Văn hoá, Thể
dục, Thể thao” và “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2009, mỗi đơn vị 1.000.000
đồng (Một triệu đồng/đơn vị), gồm:
    1. Công đoàn Công ty TTTH Đường sắt Đà Nẵng.
    2. Công đoàn Công ty VTH Đường sắt Hà Nội.
    3. Công đoàn Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu vật tư thiết bị Đường sắt.
    4. Công đoàn Công ty QLĐS Thuận Hải.
    5. Công đoàn Trường Cao đẳng nghề Đường sắt.
    6. Công đoàn ga Sài Gòn, Công ty VTH Đường sắt Sài Gòn.
    7. Ban Nữ công Công đoàn XN VTĐS Quảng Bình, Công ty VTH ĐS Hà
Nội.
    Điều 6. Khen thưởng 37 cán bộ, đoàn viên được Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam tặng Bằng khen toàn diện và Bằng khen chuyên đề năm 2009, mỗi Bằng
khen toàn diện k m theo 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng), mỗi Bằng khen
chuyên đề k m theo 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng), có danh sách kèm theo.
    Điều 7. Tặng Cờ thi đua “Vững mạnh xuất sắc” của BCH Công đoàn ĐSVN
cho 24 Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc tiêu biểu năm 2009, k m theo tiền
thưởng 3.000.000đ/ đơn vị (có danh sách k m theo).
    Điều 8. Tặng Bằng khen toàn diện của BCH Công đoàn ĐSVN cho 33 Công
đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh xuất sắc năm
2009, k m theo tiền thưởng 1.500.000 đ/đơn vị (có danh sách kèm theo).
    Điều 9. Tặng Cờ thi đua Chuyên đề “Xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ
sinh lao động” năm 2009, k m theo tiền thưởng 2.000.000 đồng cho Công đoàn
Công ty QLĐS Vĩnh Phú.
    Điều 10. Tặng Bằng khen chuyên đề năm 2009 của BCH Công đoàn ĐSVN
cho 07 Công đoàn cơ sở, mỗi đơn vị k m theo tiền thưởng: 1.000.000 đ/đơn vị (có
danh sách kèm theo).
    Điều 11. Tặng Bằng khen của BCH Công đoàn ĐSVN cho 31 Ban Nữ công
Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở đã có thành tích xuất sắc phong trào thi
                                        2
đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2009, k m theo tiền thưởng 800.000đ/đơn
vị (có danh sách k m theo).
    Điều 12. Tặng Bằng khen của BCH Công đoàn ĐSVN k m theo tiền thưởng
500.000đ/đơn vị cho 109 Công đoàn bộ phận, đã có thành tích xuất sắc trong phong
trào CNVC và hoạt động Công đoàn 3 năm (từ 2007 – 2009), có danh sách kèm
theo.
    Điều 13. Tặng Bằng khen của BCH Công đoàn ĐSVN cho 390 cán bộ, đoàn
viên công đoàn xuất sắc trong phong trào CNVC và hoạt động công đoàn 3 năm (từ
2007 – 2009) k m theo tiền thưởng: 200.000 đ/cá nhân, có danh sách k m theo.
    Điều 14. Tổng kinh phí chi khen thưởng là: 346.100.000 đồng (Ba trăm bốn
mươi sáu triệu, một trăm ngàn đồng./.) được trích từ nguồn kinh phí Công đoàn
ĐSVN.
    Điều 15. Ban Chính sách inh tế Xã hội, Ban Tài chính, Văn phòng Công
đoàn Đường sắt Việt Nam, các tập thể và cá nhân có tên trong danh sách căn cứ
Quyết định thi hành./.

                        TM. BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận:                      CHỦ TỊCH
- Như điều 15
- Lưu VP, CS TXH
                           (Đã ký)


                          Khuất Minh Trí
                                       3
           DANH SÁCH TẬP THỂ - CÁ NHÂN
  Được tặng Cờ, Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Viêt Nam năm 2009
        (theo Quyết định số 01 /QĐ-CĐĐS ngày 04/01/2010)

TT         TÊN TẬP THỂ – CÁ NHÂN            SỐ TIỀN   KÝ NHẬN
I   Cờ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
1   Công đoàn Cty Cổ phần Công trình Đường sắt         5.000.000
2   Công đoàn Cty Cổ phần Công trình 6             3.000.000
3   Công đoàn Công ty Quản lý Đường sắt Nghĩa Bình       3.000.000
4   Công đoàn Công ty TTTH Đường sắt Vinh            3.000.000
5   Công đoàn Ga Hải Phòng, Công ty VTHH Đường sắt       3.000.000
6   Công đoàn Cơ quan, Công ty VTH ĐS Hà Nội          3.000.000
7   Công đoàn Công ty TTTH Đường sắt Bắc Giang         2.000.000
8   Công đoàn Công ty QLĐS Quảng Nam Đà Nẵng          2.000.000
9   Công đoàn XN Đầu máy Sài Gòn, LH Sức kéo ĐS         2.000.000
10  Công đoàn Cơ quan Tổng công ty ĐSVN             2.000.000
II  Bằng khen của TLĐ LĐVN cho tập thể:
1   Công đoàn Công ty QLĐS Sài Gòn               1.500.000
2   Công đoàn XN VTĐS Sài Gòn, Công ty VTH ĐS Sài Gòn      1.500.000
3   Công đoàn XN VTĐS Hà Ninh, Công ty VTH ĐS Hà Nội      1.500.000
4   Công đoàn Công ty QLĐS Hà Ninh               1.500.000
5   Công đoàn Công ty TTTH Đường sắt Đà Nẵng          1.000.000
6   Công đoàn Công ty QLĐS Thuận Hải              1.000.000
7   Công đoàn Công ty VTH Đường sắt Hà Nội           1.000.000
8   Công đoàn Ga Sài Gòn, Công ty VTH ĐS Sài Gòn        1.000.000
9   Công đoàn Trường Cao đẳng nghề Đường sắt          1.000.000
10  Công đoàn Công ty CP XNK VTTB Đường sắt           1.000.000
11  Ban Nữ công XN VTĐS Quảng Bình, Cty VTH ĐS Hà Nội      1.000.000
III  Bằng khen TLĐ LĐVN cho cá nhân:
1   Nguyễn Đình Hải - UV BCH Công đoàn XN Toa xe Sài Gòn     500.000
2   Đỗ Thành Chương - UV BTV Công đoàn XN Toa xe Sài Gòn     500.000
3   Trần Bửu Dũng - Thường trực Công đoàn XN Toa xe Sài Gòn    500.000
4   Trần Minh Hạnh - Phó BT Đảng bộ, Phó trưởng ga Bỉm Sơn    500.000
5   Đoàn Trọng Dũng - UV BCH Công đoàn XN Vận tải Đường      500.000
   sắt Hà Quảng
6   Phí Văn Doanh - UV BCH Công đoàn XN VTĐS Hà Quảng       500.000
7   Nguyễn Văn Bao - Trưởng ga Cổ Thành, XN Vận tải Đường     500.000
   sắt Hà Quảng
8   Lê Đức Hùng - Trưởng ga Chí Linh, XN Vận tải ĐS Hà Quảng   500.000
9   Trần Văn Nam - Trưởng ga Hải Phòng              500.000
10  Phí im Thịnh - Phó Giám đốc XN Đầu máy Hà Nội         500.000
11  Bùi Thị Nhung - Trưởng phòng TC T, XN Đầu máy Hà Nội     500.000
12  Trịnh Đức Long - Chủ tịch Công đoàn Cty CP Công trình ĐS   500.000
13  Lại Văn Quán - Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc    500.000
   Công ty Cổ phần Công trình 6
                                         4
14  Trần Hữu Hưng - Phó TGĐ, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP    500.000
   Công trình 6
15  Trần Văn Hùng - Chủ tịch Công đoàn Công ty QLĐS Yên Lào   500.000
16  Phạm Xuân Thành - Chủ tịch Công đoàn Cung đường Phú     500.000
   Thái, Công ty QLĐS Hà Hải
17  Đinh Văn Diên - Chủ tịch Công đoàn Cung đường Cao Xá,    500.000
   Công ty QLĐS Hà Hải
18  Nguyễn Tấn Anh - Phó Chủ tịch Công đoàn Đội Quản lý XD    500.000
   cầu đường Quảng Ngãi, Công ty QL ĐS Nghĩa Bình
19  Phan Văn Thuyên - Phó giám đốc Công ty QLĐS Phú hánh     500.000
20  Phạm Quang Tục - Chủ tịch Công đoàn Cty TTTH ĐS Vinh     500.000
21  Nguyễn Văn Thuật - Phó trưởng ban CS TXH Công đoàn      500.000
   ĐSVN
22  Nguyễn Văn Bình - Đoàn viên, Văn phòng Công đoàn ĐSVN    500.000
23  Hoàng Tố Anh - Chuyên viên Văn phòng Công đoàn Đường     500.000
   sắt Việt Nam
24  Nguyễn Thị Thủy - Chuyên viên Ban Tổ chức Công đoàn     500.000
   Đường sắt Việt Nam
25  Nguyễn Doãn Thiên Sơn - Giám đốc Công ty CP xây dựng     500.000
   Công trình Đà Nẵng
26  Đặng Thị Thu Hiền - Trưởng ban Nữ công ga Vinh, Công ty   500.000
   VTH ĐS Hà Nội
27  Hoàng Thị Xuyến - Đội phó Đội vé ga Đồng Hới, Công ty    500.000
   VTH ĐS Hà Nội
28  Đào Duy Hiền - Giám đốc XN Vận tải Đường sắt Hà Hải     500.000
29  Phùng Thị Lựu - Trưởng phòng TC T XN VT ĐS Hà Ninh      500.000
30  Phạm Hồng Nam - UV BTV Công đoàn Xí nghiệp Vận tải ĐS    500.000
   Nghệ Tĩnh
31  Nguyễn Viết Hiệp - UV BCH Công đoàn ĐSVN, Giám đốc Xí    500.000
   nghiệp Vận tải ĐS Quảng Bình
32  Nguyễn Văn Tý - Giám đốc C.ty QLĐS Quảng Nam Đà Nẵng     300.000
33  Nguyễn Hữu Sơn - Giám đốc Trung tâm VHTT Du lịch       300.000
   Công đoàn ĐSVN
34  Nguyễn Thúy Hảo - Trưởng ban Nữ công Công ty CP Tư vấn    300.000
   đầu tư và xây dựng GTVT
35  Huỳnh Thị Lệ Hồng - Trưởng ban Nữ công Công ty QL ĐS     300.000
   Nghĩa Bình
36  Vũ Công huyến - Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng BHLĐ Công    300.000
   ty TTTH Đường sắt Bắc Giang
37  Đỗ Quốc hánh - Chuyên viên chính, phụ trách BHLĐ Ban     300.000
   TCCB-LĐ Tổng công ty ĐSVN
              Tổng cộng              58.300.000
          (Năm mươi tám triệu, ba trăm nghìn đồng./.)
                             Lập biểu

                                      5
            DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
      Được tặng Cờ thi đua “Vững mạnh xuất sắc”, Cờ thi đua chuyên đề
            của BCH Công đoàn ĐSVN năm 2009
        (theo Quyết định số: 01 /QĐ-CĐĐS ngày 04/01/2010)

TT            TÊN CƠ SỞ              MỨC     KÝ NHẬN
                               THƯỞNG
1  Công đoàn XN Vận tải Đường sắt Yên Lào, thuộc Công    3.000.000
   đoàn Công ty VTH Đường sắt Hà Nội
2  Công đoàn XN Vận tải Đường sắt Hà Hải, thuộc Công    3.000.000
   đoàn Công ty VTH Đường sắt Hà Nội
3  Công đoàn XN Vận tải Đường sắt Quảng Bình, thuộc     3.000.000
   Công đoàn Công ty VTH Đường sắt Hà Nội
4  Công đoàn Ga Hà Nội, thuộc Công đoàn Công ty VTH     3.000.000
   Đường sắt Hà Nội
5  Công đoàn XN Toa xe Sài Gòn, thuộc Công đoàn Công ty   3.000.000
   VT H ĐS Sài Gòn
6  Công đoàn Ga Sài Gòn, thuộc Công đoàn Công ty VT HK   3.000.000
   ĐS Sài Gòn
7  Công đoàn XN Cơ khí xếp dỡ Sài Gòn, thuộc Công đoàn   3.000.000
   Công ty VTHH Đường sắt
8  Công đoàn Ga Yên Viên, thuộc Công đoàn Công ty      3.000.000
   VTHH Đường sắt
9  Công đoàn Ga Đồng Đăng, thuộc Công đoàn Công ty     3.000.000
   VTHH Đường sắt
10  Công đoàn Cơ quan Liên hiệp sức kéo ĐS, thuộc Công    3.000.000
   đoàn Liên hiệp Sức kéo ĐS
11  Công đoàn XN Đầu máy Hà Nội, thuộc Công đoàn Liên    3.000.000
   hiệp sức kéo ĐS
12  Công đoàn XN Công trình 878, thuộc Công đoàn Công ty   3.000.000
   CP Công trình Đường sắt
13  Công đoàn XN Công trình 875, thuộc Công đoàn Công ty   3.000.000
   CP Công trình Đường sắt
14  Công đoàn XN Vật tư tổng hợp Vinh, thuộc Công đoàn    3.000.000
   Công ty CP XN vật tư thiết bị Đường sắt
15  Công đoàn Công ty QL ĐS Hà Hải              3.000.000
16  Công đoàn Công ty QL ĐS Yên Lào             3.000.000
17  Công đoàn Công ty QL ĐS Nghệ Tĩnh            3.000.000
18  Công đoàn Công ty QL ĐS Thanh Hóa            3.000.000
19  Công đoàn Công ty QL ĐS Quảng Bình            3.000.000
20  Công đoàn Công ty TTTH Đường sắt Đà Nẵng         3.000.000
21  Công đoàn Công ty CP dịch vụ du lịch Đường sắt Hà Nội  3.000.000

                                        6
22  Công đoàn Công ty CP dịch vụ vận tải Đường sắt     3.000.000
23  Công đoàn Trường Cao đẳng nghề Đường sắt        3.000.000
24  Công đoàn Cơ quan Tổng công ty ĐSVN           3.000.000
25  Công đoàn Công ty QLĐS Vĩnh Phú             2.000.000
   Tổng cộng                       74.000.000
               (Bảy mươi tư triệu đồng./.)
                              Lập biểu


                              Đã ký                            Nguyễn Đức Thành
                                      7
             DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
     Được tặng Bằng khen toàn diện của BCH Công đoàn ĐSVN năm 2009
         (theo Quyết định số: 01/QĐ-CĐĐS ngày 04/01/2010)

TT             TÊN CƠ SỞ              MỨC THƯỞNG  KÝ NHẬN
1  Công đoàn Liên hiệp Sức kéo Đường sắt            1.500.000

2  Công đoàn Công ty VTH Đường sắt Hà Nội            1.500.000

3  Công đoàn Công ty VTH Đường sắt Sài Gòn           1.500.000

4  Công đoàn XN Vận tải Đường sắt Nghệ Tĩnh, thuộc Công     1.500.000
   đoàn Công ty VTH ĐS Hà Nội
5  Công đoàn XN Vận tải Đường sắt Vĩnh Phú, thuộc Công     1.500.000
   đoàn Công ty VTH ĐS Hà Nội
6  Công đoàn XN Vận dụng toa xe khách Hà Nội, thuộc Công    1.500.000
   đoàn Công ty VTH ĐS Hà Nội
7  Công đoàn Ga Đồng Hới, thuộc Công đoàn Công ty VT HK     1.500.000
   ĐS Hà Nội
8  Công đoàn Ga Nha Trang, thuộc Công đoàn Công ty VT HK    1.500.000
   ĐS Sài Gòn
9  Công đoàn XN VTĐS Quảng Nam Đà Nẵng, thuộc Công       1.500.000
   đoàn Công ty VTH ĐS Sài Gòn
10  Công đoàn XN VTĐS Phú hánh, thuộc Công đoàn Công ty     1.500.000
   VTH ĐS Sài Gòn
11  Công đoàn XN VTĐS Nghĩa Bình, thuộc Công đoàn Công ty    1.500.000
   VTH ĐS Sài Gòn
12  Công đoàn XN Vận tải Đường sắt Hà Quảng, thuộc Công     1.500.000
   đoàn Công ty VTHH Đường sắt
13  Công đoàn Ga Bỉm Sơn, thuộc Công đoàn Công ty VTHH      1.500.000
   Đường sắt
14  Công đoàn Ga Thịnh Châu, thuộc Công đoàn Công ty VTHH    1.500.000
   Đường sắt
15  Công đoàn XN VDTX Hàng Hà Nội, thuộc Công đoàn Công     1.500.000
   ty VTHH Đường sắt
16  Công đoàn XN VDTX Hàng Sài Gòn, thuộc Công đoàn Công     1.500.000
   ty VTHH Đường sắt
17  Công đoàn XN Công trình 798, thuộc Công đoàn Công ty Cổ   1.500.000
   phần Công trình Đường sắt
18  Công đoàn Cơ quan Công ty CP Công trình Đường sắt, thuộc   1.500.000
   Công đoàn Công ty CP Công trình Đường sắt
19  Công đoàn Trung tâm TMDVDL S Thanh Hóa, thuộc Công      1.500.000

                                         8
   đoàn Công ty CP XN vật tư thiết bị Đường sắt
20  Công đoàn Công ty QL ĐS Bình Trị Thiên            1.500.000
21  Công đoàn Công ty TTTH Đường sắt Sài Gòn           1.500.000
22  Công đoàn Công ty TTTH Đường sắt Bắc Giang          1.500.000
23  Công đoàn Công ty CP TVĐT và xây dựng GTVT          1.500.000
24  Công đoàn Công ty CP Đá Đồng Mỏ                1.500.000
25  Công đoàn Công ty CP Đầu tư công trình Hà Nội         1.500.000
26  Công đoàn Công ty CP xây lắp và cơ khí cầu đường       1.500.000
27  Công đoàn Công ty CP đầu tư xây dựng Công trình III      1.500.000
28  Công đoàn Công ty CP đầu tư xây dựng GTVT           1.500.000
29  Công đoàn Công ty CP Viễn thông Tín hiệu Đường sắt      1.500.000
30  Công đoàn Công ty CP Vật tư Đường sắt Sài Gòn         1.500.000
31  Công đoàn Trung tâm Điều hành Vận tải             1.500.000
32  Công đoàn Trung tâm y tế dự phòng Đường sắt          1.500.000
33  Công đoàn Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch Công đoàn    1.500.000
   ĐSVN
              Tổng cộng              49.500.000
           (Bốn mươi chín triệu, năm trăm ngàn đồng./.)
                                 Lập biểu


                                  Đã ký


                               Nguyễn Đức Thành
                                        9
            DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
    Được tặng Bằng khen chuyên đề của BCH Công đoàn ĐSVN năm 2009
        (theo Quyết định số: 01/QĐ-CĐĐS ngày 04/01/2010)

TT             TÊN CƠ SỞ             MỨC THƯỞNG  KÝ NHẬN
1  Công đoàn Công ty CP xây dựng Công trình Đà Nẵng     1.000.000

2  Công đoàn Ga Đông Hà, thuộc Công đoàn Công ty VTHH    1.000.000
   Đường sắt
3  Công đoàn Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, thuộc Công đoàn    1.000.000
   Liên hiệp Sức kéo Đường sắt
4  Công đoàn XN Đầu máy Vinh, thuộc Công đoàn Liên hiệp   1.000.000
   Sức kéo Đường sắt
5  Công đoàn XN toa xe Vinh, thuộc Công đoàn Công ty    1.000.000
   VTHH Đường sắt
6  Công đoàn Công ty TTTH Đường sắt Hà Nội         1.000.000

7  Công đoàn Xí nghiệp Đầu máy Yên Viên, thuộc Công đoàn  1.000.000
   Liên hiệp Sức kéo Đường sắt
              Tổng cộng              7.000.000
                 (Bảy triệu đồng./.)

                               Lập biểu


                               Đã ký


                             Nguyễn Đức Thành
                                        10
          DANH SÁCH CÁC BAN NỮ CÔNG
     Được tặng Bằng khen của BCH Công đoàn ĐSVN năm 2009
      (theo Quyết định số: 01/QĐ-CĐĐS ngày 04/01/2010)

TT           TÊN ĐƠN VỊ              TIỀN    Ý NHẬN
                              THƯỞNG
1  Ban Nữ công Công ty VTH Đường sắt Hà Nội         800.000 đ
2  Ban Nữ công Công ty Cổ phần Công trình Đường sắt     800.000 đ
3  Ban Nữ công Công ty QLĐS Hà Hải             800.000 đ
4  Ban Nữ công Công ty QLĐS Hà Ninh             800.000 đ
5  Ban Nữ công Công ty QLĐS Thanh Hóa            800.000 đ
6  Ban Nữ công Công ty QLĐS Phú hánh            800.000 đ
7  Ban Nữ công Công ty QLĐS Sài Gòn             800.000 đ
8  Ban Nữ công Công ty TTTH Đường sắt Hà Nội        800.000 đ
9  Ban Nữ công Công ty TTTH Đường sắt Vinh         800.000 đ
10  Ban Nữ công Công ty CP Viễn thông Tín hiệu Đường sắt   800.000 đ
11  Ban Nữ công Công ty CP TV ĐT và xây dựng GTVT      800.000 đ
12  Ban Nữ công Công ty CP Dịch vụ Đường sắt khu vực I    800.000 đ
13  Ban Nữ công Trường Cao đẳng nghề Đường sắt        800.000 đ
14  Ban Nữ công Ban Quản lý các dự án Đường sắt       800.000 đ
15  Ban Nữ công Công ty CP Dịch vụ Vận tải Đường sắt     800.000 đ
16  Ban Nữ công Công ty Xe lửa Dĩ An             800.000 đ
17  Ban Nữ công Công ty QL ĐS Yên Lào            800.000 đ
18  Ban Nữ công Ga Hà Nội, Công ty VTH ĐS Hà Nội       800.000 đ
19  Ban Nữ công XN VTĐS Quảng Trị Thừa Thiên         800.000 đ
20  Ban Nữ công Cơ quan Công ty VTH Đường sắt Hà Nội     800.000 đ
21  Ban Nữ công XN Toa xe Đà Nẵng              800.000 đ
22  Ban Nữ công Ga Bỉm Sơn                  800.000 đ
23  Ban Nữ công Ga Hải Phòng                 800.000 đ
24  Ban Nữ công Cơ quan Công ty VTH ĐS Sài Gòn        800.000 đ
25  Ban Nữ công Ga Đà Nẵng, Công ty VTH ĐS Sài Gòn      800.000 đ
26  Ban Nữ công XN Vận tải Đường sắt Nghĩa Bình       800.000 đ
27  Ban Nữ công XN Đầu máy Hà Nội              800.000 đ
28  Ban Nữ công Cơ quan Công ty CP XNK VTTB ĐS        800.000 đ
29  Ban Nữ công XN Cơ khí Đông Anh              800.000 đ
30  Ban Nữ công XN Công trình 878              800.000 đ
31  Ban Nữ công XN Đá Hoàng Mai               800.000 đ
   Cộng:                         24.800.000đ
         (Hai mươi bốn triệu, tám trăm ngàn đồng./.)
                            Lập biểu

                                       11
         DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
   được tặng Bằng khen của BCH Công đoàn ĐSVN 3 năm 2007 - 2009
       (theo Quyết định số: 01/QĐ-CĐĐS ngày 04/01/2010)

TT     CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN         ĐƠN VỊ     SỐ TIỀN  Ý NHẬN
    CĐ Công ty VTHK ĐS
    Hà Nội
1   Công đoàn Phòng Tổng hợp    Cơ quan Công ty VTH   500.000
                   ĐS Hà Nội
2   Công đoàn Văn phòng II     XN sửa chữa toa xe Hà  500.000
                   Nội
 3   Công đoàn ga Yên Bái      XN VTĐS Yên Lào     500.000
 4   Công đoàn ga Bản Thí      XN VTĐS Hà Lạng     500.000
 5   Công đoàn ga Na Dương     XN VTĐS Hà Lạng     500.000
 6   Công đoàn ga Thường Tín    XN VTĐS Hà Ninh     500.000
 7   Công đoàn ga Cát Đằng     XN VTĐS Hà Ninh     500.000
 8   Công đoàn ga Phúc Trạch    XN VTĐS Nghệ Tĩnh    500.000
 9   Công đoàn Đội tàu VĐ      XN VTĐS Nghệ Tĩnh    500.000
10   Công đoàn ga Thượng Lâm    XN VTĐS Quảng Bình    500.000
11   Công đoàn ga Long Đại     XN VTĐS Quảng Bình    500.000
12   Công đoàn Đội tàu khách địa XN VTĐS Quảng Trị      500.000
    phương             Thừa Thiên
13   Công đoàn ga Lăng Cô      XN VTĐS Hải Vân     500.000
14   Công đoàn Ban sản xuất I    Ga Hà Nội        500.000
    CĐ Công ty VTHK ĐS Sài Gòn
15   Công đoàn ga Sông Mao     XN VTĐS Thuận Hải    500.000
16   Công đoàn ga Cà Ná       XN VTĐS Thuận Hải    500.000
17   Công đoàn trạm khám xe Sài XN Toa xe Sài Gòn      500.000
    Gòn
18   Công đoàn trạm lưu trú Hải Vân XN Toa xe Sài Gòn    500.000
    Bắc
19   Công đoàn Chính trị - Bảo vệ  XN Toa xe Sài Gòn    500.000
20   Công đoàn phòng BVANQP     XN Toa xe Sài Gòn    500.000
21   Công đoàn đội tàu QN 12/11   XN VTĐS Phú hánh     500.000
22   Công đoàn trạm Dịch vụ ăn uống XN DVVT&KDTH       500.000
    trên tàu            Đường sắt Sài Gòn
23   Công đoàn ga Núi Thành     XN VTĐS Quảng Nam    500.000
                   Đà Nẵng
24   Công đoàn ga Tam ỳ       XN VTĐS Quảng Nam    500.000
                   Đà Nẵng
    CĐ Công ty VTHH Đường sắt
25   Công đoàn trạm CTTT Giáp Bát XN VDTX Hàng Hà Nội    500.000
26   Công đoàn trạm CTX Yên Viên XN VDTX Hàng Hà Nội     500.000
27   Công đoàn Văn phòng II     XN VDTX Hàng Hà Nội   500.000
28   Công đoàn phòng Tài chính ế Cơ quan Công ty VTHH    500.000
    toán iểm thu          Đường sắt
29   Công đoàn phân xưởng cơ điện  XN Toa xe Đà Nẵng    500.000
                                      12
30  Công đoàn phòng ỹ thuật      XN Toa xe Đà Nẵng    500.000
31  Công đoàn trạm khám xe Diêu    XN Toa xe Đà Nẵng    500.000
   Trì
32  Công đoàn Trạm khám xe       XN VDTX Hàng Sài Gòn   500.000
   Mương Mán
33  Công đoàn ga Trung Giã       XN VTĐS Hà Thái     500.000
34  Công đoàn ga Bắc Hồng       XN VTĐS Hà Thái     500.000
35  Công đoàn ga Mạo hê        XN VTĐS Hà Quảng     500.000
36  Công đoàn bộ phận kinh doanh    Ga Giáp Bát       500.000
37  Công đoàn Cơ quan         Ga Giáp Bát       500.000
38  Công đoàn Hóa vận         Ga Thịnh Châu      500.000
39  Công đoàn bộ phận chạy tàu 1    Ga Bỉm Sơn        500.000
40  Công đoàn Ban chạy tàu       Ga Hải Phòng       500.000
41  Công đoàn phòng ế hoạch ỹ     Ga Hải Phòng       500.000
   thuật An toàn
42  Công đoàn bộ phận giao tiếp liên  Ga Đồng Đăng       500.000
   vận quốc tế
43  Công đoàn ga công nghiệp Lâm    Ga Tiên Kiên       500.000
   Thao
   CĐ Liên hiệp sức kéo Đường
   sắt
44  Công đoàn Đội lái tàu 3      XN Đầu máy Hà Nội    500.000
45  Công đoàn Phân đoạn vận dụng    XN Đầu máy Sài Gòn    500.000
   Sài Gòn
46  Công đoàn Phòng TCCB-LĐ      XN Đầu máy Đà Nẵng    500.000
47  Công đoàn Trạm đầu máy Diêu    XN Đầu máy Đà Nẵng    500.000
   Trì
48  Công đoàn Đội lái tàu 6      XN Đầu máy Đà Nẵng    500.000
49  Công đoàn Đội lái tàu I      XN Đầu máy Vinh     500.000
50  Công đoàn Phòng ế hoạch      XN Đầu máy Vinh     500.000
51  Công đoàn Phân xưởng Cơ Điện    XN Đầu máy Yên Viên   500.000
   Yên Bái
52  Công đoàn Phân xưởng toa xe I   Nhà máy Xe lửa Gia Lâm  500.000
   Công đoàn Công ty CP XNK -
   VTTB Đường sắt
53  Công đoàn Cơ quan         Xí nghiệp Cơ khí Đông  500.000
                    Anh
   CĐ Cơ quan Tổng công ty
   ĐSVN
54  Công đoàn Ban Quan hệ Quốc tế Cơ quan Tổng công ty     500.000
                  ĐSVN
55  Công đoàn Ban ế hoạch Thống Cơ quan Tổng công ty      500.000
   kê              ĐSVN
   Công đoàn Công ty Xe lửa Dĩ
   An
56  Công đoàn hối nghiệp vụ    Công ty Xe lửa Dĩ An     500.000


                                      13
   CĐ Công ty CP DVĐS khu vực
   I
57  Công đoàn XN DVVT&TM ĐS      Công ty CP DVĐS khu   500.000
   phía Nam             vực I
   CĐ Công ty CP TVĐT&XD
   Công trình I
58  Công đoàn XN xây lắp và điện   Công ty CP TVĐT& XD   500.000
   nước               Công trình I
   CĐ Công ty CP TVĐT&XD
   GTVT
59  Công đoàn Xí nghiệp Cơ khí    Công ty CP TVĐT&XD    500.000
   Công trình            GTVT
60  Công đoàn Đội khảo sát địa hình  Công ty CP TVĐT&XD    500.000
                    GTVT
   CĐ Công ty CP viễn thông tín
   hiệu ĐS
61  Công đoàn XN thiết bị TTTH-    Công ty CP Viễn thông  500.000
   Điện               Tín hiệu Đường sắt
   CĐ Công ty CP dịch vụ vận tải
   Đường sắt
62  Công đoàn Chi nhánh DVVT ĐS    Công ty CP dịch vụ vận  500.000
   Lạng Sơn             tải Đường sắt
   CĐ Công ty CP dịch vụ du lịch
   ĐS Hà Nội
63  Công đoàn Cơ quan         Công ty CP Dịch vụ du  500.000
                    lịch ĐS Hà Nội
   CĐ Công ty CP Công trình 2
64  Công đoàn XN Công trình 204 Công ty CP Công trình 2    500.000
   CĐ Công ty CP ĐT&XD Công
   trình 3
65  Công đoàn XN Công trình 306 Công ty CP ĐT&XD       500.000
                 Công trình 3
   CĐ Công ty Cổ phần Công
   trình 6
66  Công đoàn XN Công trình 603 Công ty Cổ phần Công     500.000
                 trình 6
   CĐ Công ty CP vật tư Đường
   sắt Sài Gòn
67  Công đoàn Trạm vật tư Dĩ An Công ty CP vật tư Đường    500.000
                 sắt Sài Gòn
   CĐ Công ty CP Sài Gòn Hỏa
   xa
68  Công đoàn hách sạn Cà Ná   Công ty CP Sài Gòn Hỏa    500.000
                 xa
   CĐ Công ty CP Đá Đồng Mỏ
70  Công đoàn bộ phận Hành chính Công ty CP Đá Đồng Mỏ     500.000
71  Công đoàn bộ phận Cơ khí   Công ty CP Đá Đồng Mỏ     500.000
72  Công đoàn bộ phận Xe máy   Công ty CP Đá Đồng Mỏ     500.000
                                     14
   CĐ Công ty CP Toa xe Hải
   Phòng
73  Công đoàn phòng Bảo vệ Quân Công ty CP Toa xe Hải    500.000
   sự                Phòng
74  Công đoàn phân xưởng Toa xe I Công ty CP Toa xe Hải   500.000
                   Phòng
   CĐ Trường Cao đẳng nghề
   Đường sắt
75  Công đoàn Phòng quản lý thiết bị Trường Cao đẳng nghề  500.000
   và xây dựng cơ bản        Đường sắt
   CĐ VP Đại diện Tổng công ty
   tại Đà Nẵng
76  Công đoàn Ban Quản lý dự án Văn phòng đại diện Tổng   500.000
   Đường sắt khu vực II       công ty ĐSVN tại Đà
                   Nẵng
   CĐ Công ty QLĐS Yên Lào
77  Công đoàn Cung đường Lang Công ty QLĐS Yên Lào      500.000
   Thíp
78  Công đoàn Cung cầu Trái Hút   Công ty QLĐS Yên Lào  500.000
79  Công đoàn Cung đường ngang Công ty QLĐS Yên Lào     500.000
   Hồ iều
   CĐ Công ty QLĐS Vĩnh Phú
80  Công đoàn Đội thi công cơ giới  Công ty QLĐS Vĩnh Phú  500.000
81  Công đoàn Cung đường Thạch Công ty QLĐS Vĩnh Phú     500.000
   Lỗi
   CĐ Công ty QLĐS Hà Lạng
82  Công đoàn Cung đường Phố Vị   Công ty QLĐS Hà Lạng  500.000
83  Công đoàn Cung đường Yên Cư Công ty QLĐS Hà Lạng     500.000
84  Công đoàn Cung đường Lạng Công ty QLĐS Hà Lạng      500.000
   Sơn
   CĐ Công ty QLĐS Hà Thái
85  Công đoàn Cơ quan        Công ty QLĐS Hà Thái  500.000
86  Công đoàn Đội duy tu cầu Thăng Công ty QLĐS Hà Thái   500.000
   Long
87  Công đoàn Cung đường Bắc Công ty QLĐS Hà Thái      500.000
   Hồng
   CĐ Công ty QLĐS Hà Hải
88  Công đoàn ĐộicầuBắcLong Biên Công ty QLĐS Hà Hải     500.000
89  Công đoàn Phòng Tổ chức Lao Công ty QLĐS Hà Hải     500.000
   động
90  Công đoàn Cung đường Tiền Công ty QLĐS Hà Hải      500.000
   Trung
91  Công đoàn Đội chắn Giáp Bát   Công ty QLĐS Hà Hải   500.000
   CĐ Công ty QLĐS Hà Ninh
92  Công đoàn bộ phận sản xuất kinh Công ty QLĐS Hà Ninh   500.000
   doanh
93  Công đoàn Cung đường Cát Công ty QLĐS Hà Ninh      500.000
   Đằng
                                    15
94  Công đoàn Cung cầu Phủ Lý    Công ty QLĐS Hà Ninh    500.000
95  Công đoàn xưởng cơ khí – kiến  Công ty QLĐS Hà Ninh    500.000
   trúc
   CĐ Công ty QLĐS Thanh Hóa
96  Công đoàn Cung đường Đò L n   Cty QLĐS Thanh Hóa     500.000
97  Công đoàn Cung chắn Đò L n    Cty QLĐS Thanh Hóa     500.000
   CĐ Công ty QLĐS Nghệ Tĩnh
 98  Công đoàn Cung đường Yên Duệ   Công ty QLĐS Nghệ Tĩnh   500.000
 99  Công đoàn Cung cầu La hê     Công ty QLĐS Nghệ Tĩnh   500.000
100  Công đoàn Cung đường Phúc    Công ty QLĐS Nghệ Tĩnh   500.000
   Trạch
101  Công đoàn XN sản xuất vật liệu  Công ty QLĐS Nghệ Tĩnh   500.000
   và xây dựng công trình
   CĐ Công ty QLĐS Quảng Bình
102  Công đoàn Đội QLĐS I       Cty QLĐS Quảng Bình    500.000
   CĐ Cty QL ĐS Bình Trị Thiên
103  Công đoàn đội Quản lý Đường   Công ty QL ĐS Bình Trị   500.000
   sắt II              Thiên
   CĐ Công ty QLĐS Quảng Nam
   Đà Nẵng
104  Công đoàn Đội Duy tu cầu     Công ty QLĐS Quảng     500.000
   đường 3             Nam Đà Nẵng
   CĐ Công ty QLĐS Phú Khánh
105  Công đoàn Đội QLĐS Vân Canh   C.ty QLĐS Phú hánh     500.000
   CĐ Công ty QLĐS Sài Gòn
106  Công đoàn Cung chắn Long     Công ty QLĐS Sài Gòn    500.000
   Khánh
   CĐ Công ty TTTH ĐS Bắc
   Giang
107  Công đoàn Trung tâm TTTH     Công ty TTTH Đường sắt   500.000
   Thái Nguyên           Bắc Giang
   CĐ Công ty TTTH ĐS Vinh
108  Công đoànHạt TTTH Thanh Hóa   Công ty TTTH Đs Vinh    500.000
   CĐ Công ty TTTH ĐS Đà
   Nẵng
109  Công đoàn Hạt TTTH Quảng     Công ty TTTH Đường sắt   500.000
   Nam Đà Nẵng           Đà Nẵng
   Cộng                           54.500.000
         (Năm mươi tư triệu, năm trăm ngàn đồng./.)
                             Lập biểu

                                Đã ký


                              Nguyễn Đức Thành


                                        16
                 DANH SÁCH
      CÁN BỘ - ĐOÀN VIÊN XUẤT SẮC 3 NĂM (2007 – 2009)
      được tặng Bằng khen của BCH Công đoàn ĐSVN năm 2009
       (theo Quyết định số: 01/QĐ-CĐĐS ngày 04/01/2009)

TT    HỌ VÀ TÊN        CHỨC DANH – ĐƠN VỊ        SỐ TIỀN   KÝ
                                       NHẬN
   Công ty VTHK ĐS
   Hà Nội
1  Nguyễn Văn Bính   Phó TGĐ Công ty Vận tải Hành khách    200.000
             ĐS Hà Nội
2  Lương Xuân Thường  Bí thư Đoàn TN ga Vinh          200.000
3  Nguyễn Quốc Hải   Phó chủ tịch Công đoàn ga Vinh      200.000
4  Mai Lê Long     Trưởng ga Đồng Hới            200.000
5  Nghiêm Văn Tích   Phó chủ tịch Công đoàn bộ phận, XN sửa  200.000
             chữa toa xe Hà Nội
6  Nguyễn Văn Thìn   Đoàn viên Công đoàn, XN sửa chữa toa   200.000
             xe Hà Nội
7  Phan Hùng Sơn    Đoàn viên Công đoàn, XN sửa chữa toa   200.000
             xe Hà Nội
8  Trương Văn Chính   Tổ trưởng công đoàn, XN vận dụng toa   200.000
             xe khách Hà Nội
9  Nguyễn Minh Hoa   Tổ phó công đoàn, XN vận dụng toa xe   200.000
             khách Hà Nội
10  Nguyễn Thị Thuận   Đoàn viên công đoàn, XN vận dụng toa   200.000
             xe khách Hà Nội
11  Nguyễn Thị Lan    Tổ trưởng công đoàn, XN vận dụng toa   200.000
             xe khách Hà Nội
12  Trần Thanh Sơn    Chủ tịch công đoàn bộ phận, XN vận    200.000
             dụng toa xe khách Hà Nội
13  Nguyễn Văn Hưng   Chủ tịch công đoàn bộ phận, XN vận    200.000
             dụng toa xe khách Hà Nội
14  Trần Thị Hải Đường  Chủ tịch Công đoàn ga Yên Bái, XN     200.000
             VTĐS Yên Lào
15  Hoàng Đức Vượng   Trưởng ga Thái Văn, XN VTĐS Yên Lào    200.000
16  Bùi Minh Tuấn    Chủ tịch Công đoàn ga Phố Lu, XN     200.000
             VTĐS Yên Lào
17  Vũ Văn Chung     Chủ tịch Công đoàn XN Vận tải Đường    200.000
             sắt Vĩnh Phú
18  Phạm Thành Liêm   Đoàn viên Công đoàn ga Ấm Thượng,     200.000
             XN VTĐS Vĩnh Phú
19  Lê Trường ỳ     Phó Chủ tịch Công đoàn XN VTĐS Hà     200.000
             Lạng
20  Trần Xuân La     Phó Bí thư ĐU XN VTĐS Hà Lạng       200.000
21  Đào Ngọc Thắng    Phó giám đốc XN VTĐS Hà Lạng       200.000
22  Nguyễn Đình hấu   Đoàn viên Công đoàn XN VTĐS Hà      200.000
             Lạng

                                       17
23  Trần Nam Sơn     Trưởng ga Bản Thí, XN VTĐS Hà Lạng   200.000
24  Nguyễn Như Vấn    Phó chủ tịch Công đoàn XN VTĐS Hà   200.000
             Hải
25  Nguyễn Hữu Gắng   Chủ tịch Công đoàn XN VTĐS Hà Hải   200.000
26  Trịnh Trung Vụ    Đoàn viên Công đoàn ga Thượng Lý, XN  200.000
             VTĐS Hà Hải
27  Phan Xuân Thành   Trưởng ga Gia Lâm, XN VTĐS Hà Hải   200.000

28  Bùi Thế Sơn     Đoàn viên Công đoàn ga Hải Dương, XN  200.000
             VTĐS Hà Hải
29  Bùi Xuân Diễn    Trưởng ga Thường Tín, XN VTĐS Hà    200.000
             Ninh
30  Hoàng Quang Tuấn   Chủ tịch Công đoàn XN VTĐS Hà Ninh   200.000
31  Nguyễn Như Tuy    Đoàn viên Công đoàn ga Đặng Xá, XN   200.000
             VTĐS Hà Ninh
32  Phạm Trọng Hiếu   Phó Ga Nam Định, XN VTĐS Hà Ninh    200.000
33  Vũ Đình Biên     Trưởng Ga Núi Gôi, XN VTĐS Hà Ninh   200.000
34  Hứa Như Chiểu    Trưởng phòng TC-HC, XN VTĐS Thanh   200.000
             Hóa
35  Lê Thị Vân      Đoàn viên Công đoàn ga Thanh Hóa, XN  200.000
             VTĐS Thanh Hóa
36  Trần Mạnh Hùng    Trưởng phòng TC-HC, XN VTĐS Nghệ    200.000
             Tĩnh
37  Phạm Xuân Phùng   Phó chủ tịch Công đoàn XN VTĐS Nghệ  200.000
             Tĩnh
38  Ngô Quang Hưng    Chủ tịch Công đoàn ga Phúc Trạch, XN  200.000
             VTĐS Nghệ Tĩnh
39  Thái Hồng Hải    Chủ tịch Công đoàn ga Yên Lý, XN    200.000
             VTĐS Nghệ Tĩnh
40  Lê Anh Thuần     Phó chủ tịch Công đoàn XN VTĐS     200.000
             Quảng Bình
41  Nguyễn Bá Tùng    Trưởng ga Minh Lệ, XN VTĐS Quảng    200.000
             Bình
42  Trần Văn Trường   Chủ tịch Công đoàn ga Lệ Sơn, XN    200.000
             VTĐS Quảng Bình
43  Trần Bốn       Chủ tịch Công đoàn XN VTĐS Quảng    200.000
             Trị Thừa Thiên
44  Lê Đức Thuận     Chủ tịch Công đoàn ga Lăng Cô, XN   200.000
             VTĐS Hải Vân
45  Nguyễn Văn Hải    Đoàn viên Công đoàn XNVTĐS Hải Vân   200.000
46  Dương Thị Hiền    Đội trưởng Đội máy tính, ga Hà Nội   200.000
47  Võ Thị Nga      Đoàn viên Công đoàn ga Hà Nội     200.000
48  Hoàng im Ngọc    Phó phòng TC-HC, ga Hà Nội       200.000
49  Lê Đình Liệu     Đoàn viên Công đoàn ga Hà Nội     200.000
50  Nguyễn Thị im Liên  Trưởng ban Nữ công Công ty VTH     200.000
             Đường sắt Hà Nội                                      18
   Công ty VTHK ĐS Sài Gòn
51  Hà Văn Minh     Chủ tịch Công đoàn ga Hòa Trinh, XN  200.000
             VTĐS Thuận Hải
52  Lê Thị Thanh Thu  UV BCH Công đoàn ga Tháp Chàm, XN   200.000
             VTĐS Thuận Hải
53  Bùi Minh Thuận   Trưởng ga Cà Ná, XN VTĐS Thuận Hải   200.000
54  Phan Văn Lý     Phó giám đốc XN VTĐS Thuận Hải     200.000
55  Nguyễn Hữu Đáng   Chủ tịch Công đoàn XN VTĐS Sài Gòn   200.000
56  Ngô Văn Ngọc    Trưởng ga Đà Nẵng           200.000
57  Trương Đình Thọ   Giám đốc XN VTĐS Nghĩa Bình      200.000
58  Lê Lai       Phó giám đốc XN VTĐS Nghĩa Bình    200.000
59  Nguyễn Ý      CT Công đoàn XN VTĐS Nghĩa Bình    200.000
60  Trần Thanh Phú   Đoàn viên CĐ XN Toa xe Sài Gòn     200.000
61  Nguyễn Duy Phương  Phó giám đốc XN Toa xe Sài Gòn     200.000
62  Nguyễn Quốc Vinh  Phó giám đốc XN Toa xe Sài Gòn     200.000
63  Mai Minh Quý    UV BCH Công đoàn XN Toa xe Sài Gòn   200.000
64  Phạm Thế Hà     CT Công đoàn BP, XN Toa xe Sài Gòn   200.000
65  Đỗ Anh Đắc     Tổ trưởng CĐ, XN Toa xe Sài Gòn    200.000
66  Dương Thị Đào    Phó CT CĐ bộ phận, XN Toa xe Sài Gòn  200.000
67  Nguyễn Thanh Truyền Tổ trưởng CĐ, XN Toa xe Sài Gòn    200.000
68  Nguyễn Thị Minh UV BCH Công đoàn XN Toa xe Sài Gòn     200.000
   Hường
69  Nguyễn Văn Châu   Tổ trưởng CĐ, XN Toa xe Sài Gòn    200.000
70  Hoàng Văn Thái   Phó CT Công đoàn BP, XN TX Sài Gòn   200.000
71  Nguyễn Ánh Luyện  Bí thư Đảng ủy XN Toa xe Sài Gòn    200.000
72  Phan Ngọc Đức    GĐXN DVVT& DTH ĐS Sài Gòn       200.000
73  Nguyễn Văn Thiết  CTCĐ XN DVVT& DTH ĐS Sài Gòn      200.000
74  Lê Văn Song     PCT CĐ XN DVVT& DTH ĐS Sài Gòn     200.000
75  Nguyễn Ngọc Tuấn  Trưởng P.TCHC, XN VTĐS Phú hánh    200.000
76  Trần Vĩnh Duy    Trưởng tàu QN 12/11, XN VTĐS Phú    200.000
             Khánh
77  Trần im Nguyên   Giám đốc XN VTĐS Quảng Nam Đà     200.000
             Nẵng
78  Nguyễn Thanh Sang  Phó chủ tịch Công đoàn XN VTĐS     200.000
             Quảng Nam Đà Nẵng
79  Nguyễn Văn Thuận  Chủ tịch Công đoàn XN VTĐS Quảng    200.000
             Nam Đà Nẵng
80  Lê Đình Thọ     Bí thư Đảng ủy, Trưởng ga Diêu Trì   200.000
81  Văn Thị Đào     Trưởng ban Nữ công ga Đà Nẵng     200.000
82  Võ Thị Đông     Trưởng ban Nữ công XN VTĐS Nghĩa    200.000
             Bình
   Công ty VT HH ĐS
83  Nguyễn Hồng Linh  Phó Giám đốc XN VDTX Hàng Hà Nội    200.000
84  Phạm Thanh Hải   Phó Giám đốc XN VDTX Hàng Hà Nội    200.000
85  Phạm Hồng Tư    Phó Giám đốc XN VDTX Hàng Hà Nội    200.000
86  Nguyễn Thanh Hùng  UV BTV Công đoàn XN VDTX Hàng     200.000
             Hà Nội

                                     19
87  Nguyễn Vũ Phong   Chủ nhiệm UB T Công đoàn XN VDTX    200.000
              Hàng Hà Nội
88  Phạm Việt Hải    Trạm trưởng trạm CTTT Giáp Bát, XN   200.000
              VDTX Hàng Hà Nội
89  Trần Thị Tuyết Mai  Chủ tịch Công đoàn TT Dịch vụ, XN    200.000
              VDTX Hàng Hà Nội
90  Ngô Văn Quang    Chủ tịch Công đoàn trạm CTX Yên     200.000
              Viên, XN VDTX Hàng Hà Nội
91  Nguyễn Minh Tâm   Phó phòng TCCB-LĐ, XN VDTX Hàng     200.000
              Hà Nội
92  Nguyễn Văn Sự    Trưởng phòng HCTH, XN VDTX Hàng     200.000
              Hà Nội
93  Nguyễn Đức Thuận   Chủ tịch Công đoàn trạm CTTT Yên    200.000
              Viên, XN VDTX Hàng Hà Nội
94  Nguyễn Thị im Hoa  Chủ tịch Công đoàn phòng TC T-KT,    200.000
              Cơ quan Công ty VTHH ĐS
 95  Phùng Thị hương   Tổ trưởng Công đoàn, XN Toa xe Vinh   200.000
 96  Nguyễn im Sơn    Đoàn viên Công đoàn, XN Toa xe Vinh   200.000
 97  Cao Xuân Hải     Tổ trưởng Công đoàn, XN Toa xe Vinh   200.000
 98  Nguyễn Đình Toàn   Đoàn viên Công đoàn, XN Toa xe Vinh   200.000
 99  Nguyễn Duy Quốc   Đoàn viên Công đoàn, XN Toa xe Vinh   200.000
100  Nguyễn Hải Long   Đoàn viên Công đoàn, XN Toa xe Vinh   200.000
101  Lê Anh Dũng     Phó CT Công đoàn XN Toa xe Đà Nẵng   200.000
102  Nguyễn Văn Châm   Phó Giám đốc XN Toa xe Đà Nẵng     200.000
103  Đoàn Nho       Trưởng phòng HCQT, XN Toa xe Đà     200.000
              Nẵng
104 Trịnh Tuấn Minh    Chủ tịch Công đoàn bộ phận, XN Toa xe  200.000
              Đà Nẵng
105 Phan Thọ        Trưởng phòng ế hoạch, XN Toa xe Đà   200.000
              Nẵng
106 Lê Đức Sỹ       Trưởng phòng ế hoạch, XN Toa xe Đà   200.000
              Nẵng
107  Vũ Xuân Trình    Bí thư Đảng ủy XN VDTX Hàng Sài Gòn   200.000
108  Vũ Quyết Thắng    Giám đốc XN VDTX Hàng Sài Gòn      200.000
109  Mai Thế Mạnh     Phó giám đốc XN VDTX Hàng Sài Gòn    200.000
110  Nguyễn Phi Hùng   UV BTV Công đoàn XN VDTX Hàng      200.000
              Sài Gòn
111 Nguyễn Văn Thê     Chủ tịch Công đoàn XN VDTX Hàng Sài   200.000
              Gòn
112 Vũ Thúy Loan      Trưởng ban Nữ công XN VTĐS Hà Thái   200.000
113 Đỗ Văn Canh      Trưởng phòng TNV, XN VTĐS Hà      200.000
              Thái
114 Trần Văn Tư      Chủ tịch Công đoàn XN VTĐS Hà      200.000
              Quảng
115 Nguyễn Mạnh Tờn    Đoàn viên Công đoàn XN VTĐS Hà     200.000
              Quảng
116 Nguyễn Thị Thu Hà   Đoàn viên Công đoàn ga Giáp Bát     200.000
117 Trần Văn Điền     Chủ tịch Công đoàn ga Bỉm Sơn      200.000
                                       20
118  Lê Văn Đề      Đoàn viên Công đoàn ga Bỉm Sơn     200.000
119  Nguyễn Quy Luật   Đoàn viên Công đoàn ga Đông Hà     200.000
120  Trương Anh Tuấn   Đoàn viên Công đoàn ga Đông Hà     200.000
121  Nguyễn Đức Hòa    Đoàn viên Công đoàn ga Đông Hà     200.000
122  Phan Ngọc Lan    Chủ tịch Công đoàn phòng TNV ga
              Yên Viên
123  Lương Thị Thìn    Trưởng ban Nữ công ga Yên Viên     200.000
124  Nguyễn Văn Hiển   UV BCH Công đoàn ga Yên Viên      200.000
125  Bùi Thị An      Trưởng ban Nữ công ga Hải Phòng     200.000
126  Trần Văn Hạnh    Trưởng phòng ế hoạch ỹ thuật An     200.000
              toàn ga Hải Phòng
127  Bùi Đình Là     Đoàn viên Công đoàn ga Hải Phòng    200.000
128  Nguyễn Việt Hùng   Đoàn viên Công đoàn ga Đồng Đăng    200.000
129  Hà Văn Thụ      Đoàn viên Công đoàn ga Đồng Đăng    200.000
130  Nguyễn Trí Cường   Đoàn viên Công đoàn ga Tiên iên     200.000
131  Vương Quang Thực   UV BTV Công đoàn Công ty VTHH      200.000
              Đường sắt
132 Nguyễn Văn Bích    Chủ tịch Công đoàn XN Vận tải Đường   200.000
              sắt Hà Thái
  Liên hiệp sức kéo ĐS
133 Lê Sỹ Toàn       Phó quản đốc PX vận dụng, XN Đầu máy  200.000
              Hà Nội
134 Cao Văn Xuân      Chủ tịch Công đoàn Đội lái tàu 8, XN  200.000
              Đầu máy Hà Nội
135 Lê Văn Tiến      Phó chủ tịch Công đoàn XN Đầu máy Đà  200.000
              Nẵng
136 Nguyễn Duy Thăng    Chủ tịch Công đoàn Đội lái tàu 6, XN  200.000
              Đầu máy Đà Nẵng
137 Nguyễn Văn Lớn     UV BCH Công đoàn XN Đầu máy Đà     200.000
              Nẵng
138 Nguyễn Tấn Chín    Phó CT Công đoàn trạm Đầu máy Diêu   200.000
              Trì, XN Đầu máy Đà Nẵng
139 Nguyễn Thị Minh Huệ  Trưởng ban Nữ công XN Đầu máy Đà    200.000
              Nẵng
140 Mai Văn Hiến      Trạm trưởng Trạm Đầu máy Thanh Hóa,   200.000
              XN Đầu máy Vinh
141 Cáp Hùng Văn      Trưởng phòng Tổ chức XN Đầu máy     200.000
              Vinh
142 Lê Vũ Trinh      UV BCH Công đoàn bộ phận, XN Đầu    200.000
              máy Vinh
143 Nguyễn Văn Trường   Phó quản đốc phân đoạn vận dụng, XN   200.000
              Đầu máy Vinh
144 Nguyễn Văn Tuân    Phó phòng kỹ thuật, XN Đầu máy Vinh   200.000
145 Cao Xuân Hoành     Chủ tịch Công đoàn Đội lái tàu 2, XN  200.000
              Đầu máy Yên Viên
146 Ngô Cao Vân      Tổng GĐ Liên hiệp Sức kéo Đường sắt   200.000
147 Trần Văn Minh     Bí thư ĐU Liên hiệp Sức kéo Đường sắt  200.000

                                       21
148  Phạm Văn Trường    Phó TGĐ Liên hiệp Sức kéo Đường sắt  200.000
149  Nguyễn Thế Bình    Phó TGĐ Liên hiệp Sức kéo Đường sắt  200.000
150  Đoàn Minh Phương   Phó TGĐ Liên hiệp Sức kéo Đường sắt  200.000
151  Nguyễn Phúc Thái   Phó Chủ tịch Công đoàn Liên hiệp Sức  200.000
              kéo Đường sắt
152 Đinh Thị Thắng     Trưởng phòng Nhân sự Hành chính Liên  200.000
              hiệp Sức kéo ĐS
153 Vũ im Loan       Trưởng phòng TC T Liên hiệp Sức kéo  200.000
              Đường sắt
154 Chu Trung Kiên     Phụ trách Ban CS TXH Công đoàn Liên  200.000
              hiệp Sức kéo ĐS
155 Nguyễn Đình Thông    Giám đốc XN Đầu máy Hà Nội       200.000
156 Đậu Hồng Điệp      Chủ tịch Công đoàn XN Đầu máy Hà Nội  200.000
  Công ty CP Công
  trình ĐS
157 Cao Thị Hương      Trưởng ban Nữ công Công ty CP Công   200.000
              trình Đường sắt
158 Nguyễn Thành Long    Phó tổng giám đốc Công ty CP Công   200.000
              trình Đường sắt
159 Đoàn Trung Dũng     Đoàn viên Công đoàn Công ty CP Công  200.000
              trình Đường sắt
160  Tần Lê Minh      Chủ tịch Công đoàn XN Công trình 791  200.000
161  Trương Văn Tý     UV BCH Công đoàn XN Công trình 792   200.000
162  Lê Xuân Thắng     UV BTV Công đoàn XN Công trình 793   200.000
163  Nguyễn Hồng Việt   Tổ trưởng Công đoàn, XN Công trình   200.000
              793
164 Nguyễn Văn Nam     UV BCH Công đoàn XN Công trình 796   200.000
165 Phạm Đức Quế      Chủ tịch Công đoàn XN Công trình 798  200.000
166 Trần Hữu Hành      Phó CT Công đoàn XN Công trình 875   200.000
167 Lê Trọng Nguyên     Chủ tịch Công đoàn XN Công trình 878  200.000
168 Nguyễn Thị Ngọc     UV BCH Công đoàn XN Công trình 878   200.000
169 Lê Minh Tỉnh      Giám đốc XN Đá Hoàng Mai        200.000
170 Nguyễn Văn Thông    Phó CT Công đoàn XN Công trình 879   200.000
171 Nguyễn Thị Bình     Trưởng ban Nữ công XN Đá Hoàng Mai   200.000
  Côngty CP XNK
  VTTB Đường sắt
172 Nguyễn Đình Xân     Bí thư ĐU Công ty CP XN VTTB      200.000
              Đường sắt
173 Trần Văn Hùng      Phó Tổng giám đốc Công ty CP XN    200.000
              VTTB Đường sắt
174 Phạm Văn Chì      GĐ Trung tâm TMDVDLKS Thanh Hóa,    200.000
              Công ty CP XN VTTB Đường sắt
175 Đỗ Song Ngân      Trưởng ban Nữ công Công ty CP XN    200.000
              VTTB Đường sắt
176 Nguyễn Thị Dung     Trưởng ban Nữ công XN Cơ khí Đông   200.000
              Anh
   Cơ quanTổng công ty

                                       22
177 Nguyễn Minh Đạo    UV BCH Công đoàn CQ Tổng công ty     200.000
              ĐSVN
178  Đào Hữu Hùng     Chủ tịch Công đoàn Văn phòng, Cơ quan  200.000
              Tổng công ty ĐSVN
179  Nguyễn Thị Thanh Đoàn viên Công đoàn Cơ quan Tổng       200.000
   Bình         công ty ĐSVN
180  Nguyễn Hồng Dương  Chủ tịch Công đoàn Ban DVT, Cơ quan   200.000
              Tổng công ty ĐSVN
181  Đặng Tiến Dũng    Chủ tịch Công đoàn Báo Đường sắt, Cơ   200.000
              quan Tổng công ty ĐSVN
182  Đào Bách hoa     Chủ tịch Công đoàn ban BVANQP, Cơ    200.000
              quan Tổng công ty ĐSVN
183  Hoàng Thúy Hương   Đoàn viên Công đoàn Cơ quan Tổng     200.000
              công ty ĐSVN
184  Nguyễn Yên Hà    UV BCH Công đoàn bộ phận, Cơ quan    200.000
              Tổng công ty ĐSVN
185  Hoàng Thị Thu Hà   Đoàn viên Công đoàn Cơ quan Tổng     200.000
              công ty ĐSVN
   Công ty Xe lửa Dĩ An
186  Lê Hùng Chiến    Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Công   200.000
              ty Xe lửa Dĩ An
187  Nguyễn Hoàng Ân   Đoàn viên Công đoàn Công ty Xe lửa Dĩ  200.000
              An
188  Lương Thị Minh    UV BCH Công đoàn bộ phận, Công ty    200.000
              Xe lửa Dĩ An
   Công ty CP Toa xe
   Hải Phòng
189  Dương Ngọc Vượng   Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Công ty CP  200.000
              Toa xe Hải Phòng
190  Ngô Văn Hưng     Trưởng phòng BVQS, Công ty CP Toa xe   200.000
              Hải Phòng
191  Vũ Văn Bình     Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Công ty CP  200.000
              Toa xe Hải Phòng
   Công ty CP XL&CK
   Cầu đường
192  Phạm Đức Hải     Chủ tịch Công đoàn công ty CP XL&C    200.000
              Cầu đường
   C ty CP DVĐS KV I
193  Hoàng Anh Tuấn    Chủ tịch CĐ XN vận tải ĐS, Công ty CP  200.000
              DVĐS khu vực I
194  Lưu Văn Lực     Chủ tịch CĐ XN DVVT & TM ĐS phía     200.000
              Nam, Công ty CP DVĐS khu vực I
   Công ty CP đầu tư
   công trình HN
195  Đoàn Ngọc Hòa    Đoàn viên Công đoàn Công ty CP đầu tư  200.000
              công trình Hà Nội
196  Lê Khang       Đoàn viên Công đoàn Công ty CP đầu tư  200.000
              công trình Hà Nội
                                       23
197 Lê Thu Hằng      Đoàn viên Công đoàn Công ty CP đầu tư  200.000
              công trình Hà Nội
  Công ty CP TVĐT&
  XD Công trình I
198 Nguyễn Anh Tuấn    Chủ tịch Công đoàn Công ty CP TV    200.000
              ĐT&XD Công trình I
199 Hoàng Thị Hòa     Giám đốc XN XDCT 203, Công ty CP    200.000
              TV ĐT&XD Công trình I
  Công ty CP
  TVĐT&XD GTVT
200 Tạ Long Biên      Đoàn viên Công đoàn Công ty CP TV    200.000
              ĐT&XD GTVT
201 Nguyễn Mạnh Thắng   Phó giám đốc XN cầu hầm, Công ty CP   200.000
              TV ĐT&XD GTVT
202 Nguyễn Văn Chưởng   Phó phòng, XN Công trình giao thông,  200.000
              Công ty CP TV ĐT&XD GTVT
203 Trần Văn Hiến     Giám đốc XN Thông tin Tín hiệu, Công  200.000
              ty CP TV ĐT&XD GTVT
  Công ty CP Tư vấn
  ĐT&XD Đường sắt
204 Nguyễn Thị Hiền    UV BCH Công đoàn Công ty CP TV     200.000
              ĐT&XD Đường sắt
  Công ty CP viễn
  thông tín hiệu ĐS
205 Nguyễn Thị Hiền   Đoàn viên Công đoàn Công ty CP viễn    200.000
             thông tín hiệu ĐS
206  Nguyễn Như Hải   Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Công ty CP  200.000
             viễn thông tín hiệu ĐS
207  Nguyễn Thị Song Trưởng ban Nữ công Công ty CP viễn      200.000
   Hương       thông tín hiệu ĐS
   Công ty CP dịch vụ
   vận tải ĐS
208  Cao Xuân Hạt    Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty CP dịch  200.000
             vụ vận tải Đường sắt
209  Nguyễn Trần Bình  Chủ tịch Công đoàn Công ty CP dịch vụ   200.000
             vận tải Đường sắt

210 Nguyễn Thị   Thanh Trưởng ban Nữ công Công ty CP dịch vụ   200.000
  Thủy         vận tải Đường sắt
211 Dương Môn      UV BCH Công đoàn Công ty CP dịch vụ    200.000
             vận tải Đường sắt
212 Nguyễn Văn Thạch   Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Công ty CP  200.000
             dịch vụ vận tải Đường sắt
213 Trừ Văn Học     Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Công ty CP  200.000
             dịch vụ vận tải Đường sắt
214 Trần Xuân Bình    Đoàn viên Công đoàn Công ty CP dịch    200.000
             vụ vận tải Đường sắt
  Công ty CP DVDL
                                       24
  ĐS Hà Nội
215 Trịnh Thị Tuyết   Chủ tịch Công đoàn Công ty CP DVDL    200.000
             ĐS Hà Nội
  Công ty CP Công
  trình 2
216 Lê Đình Linh     Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Công ty CP  200.000
             Công trình 2
217 Phạm Quốc Việt    Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Công ty CP  200.000
             Công trình 2
  Công ty CP ĐT&XD
  Công trình 3
218 Trần Thế Hiệp    Đoàn viên Công đoàn Công ty CP đầu tư  200.000
             và xây dựng Công trình 3
219 Phan Hồng Lộc    Đoàn viên Công đoàn Công ty CP đầu tư  200.000
             và xây dựng Công trình 3
220 Phạm Thị Thắng    Chủ tịch Công đoàn cơ quan, Công ty CP  200.000
             đầu tư và xây dựng Công trình 3
221 Nguyễn Văn Long   Phó giám đốc Công ty CP đầu tư và xây  200.000
             dựng Công trình 3
  Công ty CP Công
  trình 6
222 Phạm Anh Tú     UVUB T Công đoàn CtyCPCông trình 6    200.000
223 Nguyễn Thị Huyền   UV BCH Công đoàn XN VL&XL, Công     200.000
             ty CP Công trình 6
224 Nguyễn Xuân Dật   Trưởng phòng TC T Công ty TNHH      200.000
             một thành viên Đá Phủ Lý, Công ty CP
             Công trình 6
225 Đặng Đình Tá     Đoàn viên Công đoàn, Công ty CP Công   200.000
             trình 6
226 Nguyễn Hồng Chiến  Đoàn viên Công đoàn, Công ty CP Công   200.000
             trình 6
  Công ty CP XD công
  trình Đà Nẵng
227 Lê Thị Thu Hằng   Chủ tịch Công đoàn Công ty CP xây    200.000
             dựng công trình Đà Nẵng
228 Lê Văn Diện     Đoàn viên Công đoàn Công ty CP xây    200.000
             dựng công trình Đà Nẵng
  Công ty CP Vật tư
  ĐS Sài Gòn
229 Trần Hữu Phương   Giám đốc Công ty CP vật tư Đường sắt   200.000
             Sài Gòn
230 Trần Văn Tòng    Chủ tịch Công đoàn Công ty CP vật tư   200.000
             ĐS Sài Gòn
231 Nguyễn Đăng Hùng   UV BCH Công đoàn Công ty CP vật tư    200.000
             ĐS Sài Gòn
232 Đồng Thị Liên    UV BCH Công đoàn bộ phận, Công ty    200.000
             CP vật tư ĐS Sài Gòn
233 Nguyễn Lệ Đan    UV UB T Công đoàn Công ty CP vật tư   200.000
                                      25
            ĐS Sài Gòn
  CtyCPSài Gòn Hỏaxa
234 Trần Trung Trị   Chủ tịch Công đoàn hách sạn Cà Ná,   200.000
            Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa
235 Tăng Thị Minh Tân UV BCH Công đoàn Công ty CP Sài Gòn   200.000
            Hỏa xa
236 Phạm Hữu Chính   Chủ tịch Công đoàn hách sạn Hải Vân,  200.000
            Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa
  Cty CP Đá Đồng Mỏ
237 Bùi Thị Bích Hồng Đoàn viên Công đoàn Công ty CP Đá    200.000
            Đồng Mỏ
238 Trịnh Văn Hoàn   Đoàn viên Công đoàn Công ty CP Đá    200.000
            Đồng Mỏ
239 Hoàng Văn Mừng   Đoàn viên Công đoàn Công ty CP Đá    200.000
            Đồng Mỏ
240 Đặng Quang Sơn   Đoàn viên Công đoàn Công ty CP Đá    200.000
            Đồng Mỏ
241 Vi Văn Hợp     Đoàn viên Công đoàn Công ty CP Đá    200.000
            Đồng Mỏ
242 Nguyễn Thị Chiến  Đoàn viên Công đoàn Công ty CP Đá    200.000
            Đồng Mỏ
243 Đào Thị Thư    Đoàn viên Công đoàn Công ty CP Đá    200.000
            Đồng Mỏ
244 Nguyễn Văn Phượng Giám đốc Công ty CP Đá Đồng Mỏ     200.000
245 Ngô Văn Dư     Chủ tịch Công đoàn Cty CP Đá Đồng Mỏ  200.000
  Trung tâm VHTTDL
  Công đoàn ĐS
246 Nguyễn Thị Loan  Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch CĐ Trung  200.000
            tâm VHTTDL Công đoàn ĐS
247 Trần Ngọc Dũng   UV BCH Công đoàn Trung tâm       200.000
            VHTTDL Công đoàn ĐS
  Trường Cao đẳng
  nghề Đường sắt
248 Phạm Văn Thanh   Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề    200.000
            Đường sắt
249 Nguyễn Xuân Hải  Giám đốc Trung tâm quản lý và nghiệp  200.000
            vụ ĐS, Trường Cao đẳng nghề Đường sắt
250 Đoàn Anh Tuấn   Đoàn viên Công đoàn Trường Cao đẳng   200.000
            nghề Đường sắt
251 Nguyễn Minh Ngọc  Đoàn viên Công đoàn Trường Cao đẳng   200.000
            nghề Đường sắt
252 Phạm Đô Lương   Tổ trưởng Công đoàn, Trường Cao đẳng  200.000
            nghề Đường sắt
253 Hà Anh Trưởng   Đoàn viên Công đoàn Trường Cao đẳng   200.000
            nghề Đường sắt
254 Phạm Nguyên Tân  Đoàn viên Công đoàn Trường Cao đẳng   200.000
            nghề Đường sắt
255 Lê Thị Mai     Đoàn viên Công đoàn Trường Cao đẳng   200.000
                                     26
             nghề Đường sắt
256 Phạm Thị hánh Vân  Đoàn viên Công đoàn Trường Cao đẳng    200.000
             nghề Đường sắt
257  Nguyễn Thị Xê   Đoàn viên Công đoàn Trường Cao đẳng    200.000
             nghề Đường sắt
258  Đỗ Thị Thúy    UV BCH Công đoàn Trường Cao đẳng      200.000
             nghề Đường sắt
259  Nguyễn Văn Sinh  Đoàn viên Công đoàn Trường Cao đẳng    200.000
             nghề Đường sắt
260  Nguyễn Thị im Dung Đoàn viên Công đoàn Trường Cao đẳng    200.000
             nghề Đường sắt
261  Võ Thị Bích Thủy  Trưởng ban Nữ công Trường Cao đẳng     200.000
             nghề Đường sắt
   Văn phòng đại diện
   TCty tại Đà Nẵng
262  Võ Tường Tri    Trưởng phân ban QLCSHT Đường sắt      200.000
             khu vực II
263  Lê Phụ       Phó trưởng phân ban ATGTĐS KV II      200.000
264  Trần Nhật Chung  Đoàn viên Công đoàn Văn phòng đại     200.000
             diện TCty tại Đà Nẵng
265  Đặng Sỹ Mạnh    Giám đốc Ban Quản lý dự án Đường sắt    200.000
             khu vực II
266  Nguyễn Tiến Hải  Chủ tịch Công đoàn Văn phòng đại diện   200.000
             TCty tại Đà Nẵng
267  Trương Thu Hồng  Đoàn viên Công đoàn Văn phòng đại     200.000
             diện TCty tại Đà Nẵng
   Công ty QLĐS Yên
   Lào
268  Nguyễn Chí Thịnh  Giám đốc Công ty QLĐS Yên Lào       200.000
269  Nguyễn Xuân Quang UV BTV Công đoàn Công ty QLĐS Yên     200.000
             Lào
270  Nguyễn Hương Yên  Đoàn viên Công đoàn Công ty QLĐS      200.000
             Yên Lào
271  Nguyễn Thị Tưởng  Đoàn viên Công đoàn Công ty QLĐS      200.000
             Yên Lào
272  Nguyễn iên Cường  Đoàn viên Công đoàn Công ty QLĐS      200.000
             Yên Lào
   C.ty QLĐS Vĩnh Phú
273  Nguyễn Trung iên  Chủ tịch Công đoàn Cung đường Thạch    200.000
             Lỗi, Công ty QLĐS Vĩnh Phú
274  Bùi Minh Vang   Chủ tịch Công đoàn Đội thi công cơ giới,  200.000
             Công ty QLĐS Vĩnh Phú
275  Nguyễn Văn Tạo   Cung trưởng cung đường Lâm Thao,      200.000
             Công ty QLĐS Vĩnh Phú
   Cty QLĐS Hà Lạng
276  Trịnh Như Bình   Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Công ty    200.000
             QLĐS Hà Lạng
277  Lộc Thị Chi    Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Công ty    200.000
                                       27
             QLĐS Hà Lạng
278 Lê Quang Hoàn    Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Công ty    200.000
             QLĐS Hà Lạng
279 Đặng Văn Liễn    Cung trưởng cung đường Lạng Sơn,     200.000
             Công ty QLĐS Hà Lạng
280 Nguyễn Phương Đỉnh  Cung trưởng cung đường Phố Vị, Công    200.000
             ty QLĐS Hà Lạng
  Công ty QLĐS Hà
  Thái
281 Phạm Nguyễn Chiến  Phó Giám đốc Công ty QLĐS Hà Thái     200.000
282 Nguyễn Thị Bích   Phó phòng Tài chính ế toán, Công ty    200.000
             QLĐS Hà Thái
283 Vũ Thiện Cơ     Chủ tịch Công đoàn đội duy tu cầu Thăng  200.000
             Long, Công ty QLĐS Hà Thái
284 Hoàng Văn Giang   Đội phó đội duy tu cầu Thăng Long,    200.000
             Công ty QLĐS Hà Thái
285 Lê Mạnh Hùng     Chủ tịch Công đoàn cung đường Bắc     200.000
             Hồng, Công ty QLĐS Hà Thái
286 Tạ Thị Thủy     Chủ tịch Công đoàn cung chắn Đông     200.000
             Anh, Công ty QLĐS Hà Thái
  Công ty QLĐS Hà
  Hải
287 Phạm Văn Hảo     Chủ tịch Công đoàn Đội chắn Gia Lâm,   200.000
             Côngty QLĐS Hà Hải
288 Đỗ Thế Đản      Đoàn viên Công đoàn Công ty QLĐS Hà    200.000
             Hải
289 Hoàng Văn Hợp    Chủ tịch Công đoàn phòng Hành chính,   200.000
             Công ty QLĐS Hà Hải
290 Nguyễn Văn Ba    Đội trưởng Đội chắn Hải Phòng, Công ty  200.000
             QLĐS Hà Hải
291 Nguyễn Thị Thúy   Đoàn viên Công đoàn Công ty QLĐS Hà    200.000
             Hải
292 Lê Hồng Giang    Giám đốc Công ty QLĐS Hà Hải       200.000
293 Đinh Thanh Bình   Chủ nhiệm UB T Công đoàn Công ty     200.000
             QLĐS Hà Hải
294 Phùng Văn Hệ     Đoàn viên Công đoàn Công ty QLĐS Hà    200.000
             Hải
295 Lâm Viết Chung    Đoàn viên Công đoàn Công ty QLĐS Hà    200.000
             Hải
296 Nguyễn Văn Thanh   Đoàn viên Công đoàn Công ty QLĐS Hà    200.000
             Hải
297 Nguyễn im Ngọc    Trưởng ban Nữ công Công ty QLĐS Hà    200.000
             Hải
  Công ty QLĐS Hà
  Ninh
298 Trần Thị Liên    UV BCH Công đoàn bộ phận, Công ty     200.000
             QLĐS Hà Ninh
299 Vũ Thị Đào      Trưởng ban Nữ công, Công ty QLĐS Hà    200.000
                                       28
             Ninh
300 Nguyễn Thanh Hoài  Chủ tịch Công đoàn cung chắn V 3,   200.000
             Công ty QLĐS Hà Ninh
301 Trần Văn Minh    Đoàn viên Công đoàn, Công ty QLĐS Hà  200.000
             Ninh
302 Lại Thị Huệ     Đoàn viên Công đoàn, Công ty QLĐS Hà  200.000
             Ninh
303 Lê Thanh Bình    Đoàn viên Công đoàn, Công ty QLĐS Hà  200.000
             Ninh
  Công ty QLĐS
  Thanh Hóa
304 Lê Minh Hùng     Đoàn viên Công đoàn Công ty QLĐS    200.000
             Thanh Hóa
305 Phạm Đức Long    Chủ tịch Công đoàn Cung chắn Đò L n,  200.000
             Công ty QLĐS Thanh Hóa
306 Nguyễn Dũng Hải   Bí thư Chi bộ Cung chắn Thanh Hóa,   200.000
             Công ty QLĐS Thanh Hóa
307 Dương Đình Phiệt   Cung trưởng Cung đường Thanh Hóa 2,  200.000
             Công ty QLĐS Thanh Hóa
308 Phạm Minh Chí    Chủ tịch Công đoàn Cung đường Minh   200.000
             hôi, Công ty QLĐS Thanh Hóa
309 Hoàng Thanh An    Đoàn viên Công đoàn, Công ty QLĐS   200.000
             Thanh Hóa
310 Nguyễn Văn Hùng   UV BCH Công đoàn Công ty QLĐS     200.000
             Thanh Hóa
  Công ty QLĐS Nghệ
  Tĩnh
311 Trần Đình Huynh  Chủ tịch Công đoàn cung đường Mỹ Lý,   200.000
            Công ty QLĐS Nghệ Tĩnh
312 Trần Xuân Liệu   Cung trưởng Cung đường Cấm, Công ty   200.000
            QLĐS Nghệ Tĩnh
313 Nguyễn Thanh Bắc  Chủ tịch CĐ cung đường Đức Lạc, Công   200.000
            ty QLĐS Nghệ Tĩnh
314 Hoàng Thành Vinh  Cung trưởng cung đường Hòa Duyệt,    200.000
            C.ty QLĐS Nghệ Tĩnh
315 Nguyễn Xuân Thuyết Chủ tịch Công đoàn cung cầu La hê,    200.000
            C.ty QLĐS Nghệ Tĩnh
316 Nguyễn Tiến Dũng  Cung phó cung đường Phúc Trạch, Công   200.000
            ty QLĐS Nghệ Tĩnh
317 Nguyễn Chánh Hương Chủ tịch Công đoàn cung đường Phương   200.000
            Mộ, Công ty QLĐS Nghệ Tĩnh
  Công ty QLĐS
  Quảng Bình
318 Nguyễn Thanh Phong Chủ tịch Công đoàn Đội QLĐS V Công    200.000
            ty QLĐS Quảng Bình
319 Nguyễn Mậu Thưởng Chủ tịch Công đoàn Đội QLĐS I Công ty  200.000
            QLĐS Quảng Bình
320 Trần Hậu Hùng   Đội trưởng Đội QLĐS I Công ty QLĐS    200.000
                                     29
             Quảng Bình
321 Tạ Đình Đồng     Đoàn viên Công đoàn, Công ty QLĐS    200.000
             Quảng Bình
322 Hà Xuân Bích     Đoàn viên Công đoàn Công ty QLĐS    200.000
             Quảng Bình
323 Nguyễn Duy Hiếu   Tổ trưởng Công đoàn Công ty QLĐS    200.000
             Quảng Bình
324 Hoàng Hữu Thạnh   Tổ trưởng Công đoàn Công ty QLĐS    200.000
             Quảng Bình
325 Nguyễn Thị Tư    Trưởng ban Nữ công Công đoàn Công ty  200.000
             QLĐS Quảng Bình
326 Nguyễn Văn Minh   UVBTV Công đoàn Công ty QLĐS      200.000
             Quảng Bình
  Công ty QLĐS Bình
  Trị Thiên
327 Nguyễn Đình háng Giám đốc Công ty QLĐS Bình Trị Thiên    200.000

328 Lê Quang Tặng    Cung trưởng Cung đường Hà Thanh,    200.000
             Công ty QLĐS Bình Trị Thiên
329 Trần Đăng Lai    Tổ trưởng Công đoàn, Công ty QLĐS    200.000
             Bình Trị Thiên
330 Đinh Minh Tuấn    Tổ trưởng Công đoàn, Công ty QLĐS    200.000
             Bình Trị Thiên
331 Nguyễn Chung     Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Công ty   200.000
             QLĐS Bình Trị Thiên
332 Nguyễn Ấu      UV BTV Công đoàn Công ty QLĐS Bình   200.000
             Trị Thiên
333 Nguyễn Xuân Quốc   UV BCH Công đoàn Công ty QLĐS      200.000
             Bình Trị Thiên
334 Trần Thị Xuân Thúy  UV BTV Công đoàn Công ty QLĐS Bình   200.000
             Trị Thiên
  Công ty QLĐS
  Quảng Nam Đà Nẵng
335 Đoàn Nhơn      Chủ tịch Công đoàn phân đoạn Hải Vân,  200.000
             Công ty QLĐS Quảng Nam Đà Nẵng
336 Đặng Lin       Tổ trưởng Công đoàn, Công ty QLĐS    200.000
             Quảng Nam Đà Nẵng
337 Ngô Cương      Đoàn viên Công đoàn Công ty QLĐS    200.000
             Quảng Nam Đà Nẵng
338 Hồ Văn Ngọc     Đoàn viên Công đoàn Công ty QLĐS    200.000
             Quảng Nam Đà Nẵng
339 Trần Văn Tâm     Đoàn viên Công đoàn Công ty QLĐS    200.000
             Quảng Nam Đà Nẵng
340 Hà Đình Chiến    Chủ tịch Công đoàn Công ty QLĐS     200.000
             Quảng Nam Đà Nẵng
  Công ty QLĐS Nghĩa
  Bình
341 Lê Bá Lượng     Chủ tịch Công đoàn cơ quan, Công ty   200.000
                                      30
            QLĐS Nghĩa Bình
342 Lê Quang Bình   Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Công ty    200.000
            QLĐS Nghĩa Bình
343 Lê Ảnh       Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Công ty    200.000
            QLĐS Nghĩa Bình
344 Huỳnh Văn Châu   Đoàn viên Công đoàn Công ty QLĐS     200.000
            Nghĩa Bình
  Công ty QLĐS Phú
  Khánh
345 Nguyễn Dũng Hưng  UV BTV Công đoàn Công ty QLĐS Phú     200.000
            Khánh
346 Đỗ Xuân Vượng   UV BCH Công đoàn Công ty QLĐS Phú     200.000
            Khánh
347 Hoàng Minh Chiến  UV BCH Công đoàn Công ty QLĐS Phú     200.000
            Khánh
348 Đặng Thanh Hằng  UV BCH Công đoàn Công ty QLĐS Phú     200.000
            Khánh
349 Nguyễn Văn Thu   Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Công ty    200.000
            QLĐS Phú hánh
350 Trần Văn Lực    Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Công ty    200.000
            QLĐS Phú hánh
351 Trần Thị Oanh   Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Công   200.000
            ty QLĐS Phú hánh
352 Bùi Thị im Tuyết  Đoàn viên Công đoàn Công ty QLĐS     200.000
            Phú Khánh
  Công ty QLĐS
  Thuận Hải
353 Lê Văn Đại     Đoàn viên Công đoàn Công ty QLĐS     200.000
            Thuận Hải
354 Ngô Bá Quân    Đoàn viên Công đoàn Công ty QLĐS     200.000
            Thuận Hải
355 Uông Nhật Sơn   Đoàn viên Công đoàn Công ty QLĐS     200.000
            Thuận Hải
356 Phạm Tiến     Đoàn viên Công đoàn Công ty QLĐS     200.000
            Thuận Hải
357 Nguyễn Tiến Hải  Phó chủ tịch Công đoàn bộ phận, Công ty  200.000
            QLĐS Thuận Hải
  Công ty QLĐS Sài
  Gòn
358 Trần Tiến hải   Chủ tịch Công đoàn đội QLĐS Sài Gòn,   200.000
            C.ty QLĐS Sài Gòn
359 Nguyễn Tất Thành  P Chủ tịch Công đoàn đội QLĐS Sài     200.000
            Gòn, C.ty QLĐS Sài Gòn
360 Lê Xuân Thắng   Tổ trưởng Công đoàn, Công ty QLĐS Sài   200.000
            Gòn
361 Vũ Thị Đoan    UV BCH Công đoàn bộ phận, Công ty     200.000
            QLĐS Sài Gòn
362 Phan Anh Hùng   Đoàn viên Công đoàn Công ty QLĐS Sài   200.000
                                      31
              Gòn
363 Nguyễn Trung Thành   UV BCH Công đoàn bộ phận, Công ty    200.000
              QLĐS Sài Gòn
364 Nguyễn Đăng Thanh   UV BCH Công đoàn bộ phận, Công ty    200.000
              QLĐS Sài Gòn
365 Võ Thanh Thiên     Phó chủ tịch Công đoàn Đội QLĐS Bình  200.000
              Thuận, C.ty QLĐS Sài Gòn
366 Vi Văn Minh      Tổ trưởng Công đoàn, Cty QLĐS Sài    200.000
              Gòn
367 Lê Đỗ Thiện Tài    Đội trưởng Đội QLĐS Bình Thuận, Công  200.000
              ty QLĐS Sài Gòn
368 Nguyễn Thị Hợi     Trưởng ban Nữ công Công ty QLĐS Sài   200.000
              Gòn
  Công ty TTTH ĐS
  Bắc Giang
369 Đinh Thị Oanh     Chủ tịch Công đoàn Công ty TTTH ĐS    200.000
             Bắc Giang
370  Nguyễn Thị Thanh Đoàn viên Công đoàn Công ty TTTH ĐS     200.000
   Vân         Bắc Giang
371  Dương Văn Quý    UVBCH Công đoàn bộ phận, Công ty     200.000
             TTTH ĐS Bắc Giang
   Công ty TTTH ĐS
   Hà Nội
372  Nguyễn Lê Huy    Đoàn viên công đoàn, Công ty TTTH ĐS   200.000
             Hà Nội
373  Phạm Duy Huy    Đoàn viên công đoàn, Công ty TTTH ĐS   200.000
             Hà Nội
374  Nguyễn Thị Minh Thu Trưởng ban Nữ công Công ty TTTH ĐS    200.000
             Hà Nội
375  Nguyễn Ngọc Huy   Đoàn viên Công đoàn Công ty TTTH ĐS   200.000
             Hà Nội
376  Nguyễn Mạnh Cường  Đoàn viên Công đoàn Công ty TTTH ĐS   200.000
             Hà Nội
   Công ty TTTH ĐS
   Vinh
377  Lương Đình Đồng   Bí thư ĐU, Phó Giám đốc Công ty TTTH   200.000
             ĐS Vinh
   Công ty TTTH ĐS Đà
   Nẵng
378  Phạm Văn hương   Trưởng phòng HCTH Công ty TTTH ĐS    200.000
             Đà Nẵng
379  Phạm Duy Việt    Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Công ty   200.000
             TTTH ĐS Đà Nẵng
380  Võ Ngọc Thành    Trạm trưởng trạm Thông tin Quảng Ngãi,  200.000
             Công ty TTTH ĐS Đà Nẵng
381  Nguyễn Phan Mùi   Cung trưởng cung TTTH Núi Thành,     200.000
             Công ty TTTH ĐS Đà Nẵng
   Cty TTTH ĐS Sài
                                       32
  Gòn
382 Lê Minh Quyết     Chủ tịch CĐ Cty TTTH ĐS Sài Gòn       200.000
383 Lê Thị Hồng Huệ    Đoàn viên CĐ Cty TTTH ĐS Sài Gòn      200.000
  UB Kiểm tra Công
  đoàn ĐSVN
384 Nguyễn Đức Thành    Phó chủ nhiệm UB T Công đoàn ĐSVN      200.000
385 Đỗ Hồng Lâm      Ủy viên UB T Công đoàn ĐSVN         200.000
  CQ Công đoàn ĐSVN
386 Quách Trọng Hoàn    Phó ban Tổ chức Công đoàn ĐSVN       200.000
387 Nguyễn Thanh Hoàn   Phó Văn phòng Công đoàn ĐSVN        200.000
388 Đỗ Văn Hòa       Phó ban Tuyên giáo Công đoàn ĐSVN      200.000
389 Nguyễn Thị Tuyết Mai  CV Ban CSKTXH Công đoàn ĐSVN        200.000
  Ban QL các DA ĐS
390 Nguyễn Thị Ngọc    Trưởng ban Nữ công Ban Quản lý các dự    200.000
  Châu          án Đường sắt
  Cộng:                             78.000.000
              (Bảy mươi tám triệu đồng)

   LÃNH ĐẠO DUYỆT                    LẬP BIỂU     Đã ký                        Đã ký

    Khuất Minh Trí                 Nguyễn Đức Thành
                                         33

								
To top