PROJE D�NG�S� Y�NETIMI by 917mMF

VIEWS: 9 PAGES: 60

									PROJE DÖNGÜSÜ
 YÖNETİMİ
   PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ


          İÇERİK
 Proje Döngüsü Yönetimi Nedir?
 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
  Analiz ve Planlama
  Faaliyet Planı ve Bütçe

 Hibe Başvuru Formu İncelenmesi
  PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

       Proje Nedir?
Belirli bir yerde, belirli bir zaman ve bütçe
çerçevesinde, bir başlama ve bitiş noktasına
sahip, hedeflenen belirli amaçlara ulaşılmasını
sağlayacak olan faaliyetler topluluğudur.


       Mekan    Zaman


           PROJE

       Amaç    Süre
  PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

         Proje Döngüsü
        Yönetimi Nedir?
Mantıksal çerçeve yaklaşımı temeline dayanan,
proje ve programların hazırlanması, uygulanması
ve değerlendirilmesinde kullanılan bir yöntem ve
sistematik bütünüdür.          Kısaca:
         Yönetim Sistemi
      PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

         Proje Fikrini
         Belirleme
                          Projelerin
                          planlaması ve
Değerlendirme          Proje Fikrinin   yürütülmesi, Proje
                  Analizi
                          Döngüsü adı
                          verilen ve
   Uygulama
                 Ön Değerlendirme  birbirini takip
                          eden 6 aşamada
         Finansman             gerçekleştirilir.
MANTIKSAL ÇERÇEVE
  YAKLAŞIMI
      MANTIKSAL ÇERÇEVE
       YAKLAŞIMI


Proje planlama, analiz ve uygulama aracı:

 Farklı seviyelerdeki hedefler arasındaki sebepsel
 ilişkiyi kurar
 Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının kontrol eder
 Proje kontrolü dışında kalan ve başarıyı
 etkileyecek riskleri dikkate alır
         MANTIKSAL ÇERÇEVE
          YAKLAŞIMI

   Proje Döngüsü Yönetimi         Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
Bir proje sürecindeki farklı aşamaları,   Program ve projelerin planlanması,
   açıkça ortaya konan yönetim       yönetimi ve değerlendirilmesine
    faaliyetleri ve karar alma     yönelik olan bu metodoloji, sistematik
    prosedürleriyle tanımlar.       analiz, paydaş katılımı ve düzgün
                      dokümantasyonu teşvik eden birtakım
                        yöntemlerden istifade eder.   Proje Döngüsü Yönetimi
     Kurum tarafından         Mantıksal Çerçeve Analizi
   tanımlanan karar alma ve      Proje yönetim yöntem ve araçları
      uygulama süreci
       MANTIKSAL ÇERÇEVE
        YAKLAŞIMI
Mantıksal Çerçeve Proje Çevirimi Yönetimi boyunca kullanılır.
Aşağıdakiler arasında ortak ve tutarlı bağlar kurar :


  Hedeflenen amaçlar       Çözülecek Problemler


  Elde edilen sonuçlar       Hedeflenen amaçlar


   Gerçekleştirilen        Elde edilen sonuçlar
    faaliyetler

    Gerekli araçlar         Gerçekleştirilen
                     faaliyetler

  Araçlarla ilgili olarak      Gerekli araçlar
  ortaya çıkan maliyetler
      MANTIKSAL ÇERÇEVE
       YAKLAŞIMI

      “Projelerin Kısıtlamaları” EVRESİ
  ANALİZ EVRESİ      PLANLAMA


1.Paydaş Analizi     5.Mantıksal Çerçeve
2.Problem Analizi      Matrisi
3.Hedef Analizi      6.Faaliyet Planı
4.Strateji Analizi    7.Bütçe
         PAYDAŞ ANALİZİ

Paydaşlar Kimlerdir?

 Proje ile ilişkisi olan kişiler, gruplar, kurumlar ya da
 işletmeler.
 Paydaşlar, doğrudan ya da dolaylı biçimde proje
 sürecinden ve sonuçlarından olumlu ya da olumsuz biçimde
 etkilenecek olanlardır.
 Birincil ve İkincil Paydaşlar Kimlerdir?


Niçin Yapılır?

 Şahısları, grupları ve organizasyonları projeyle ilgilerine
 göre belirlemek
 Bunların proje için önemli olan beklentilerini, katkılarını,
 risk unsurlarını tanımlamak
        PROBLEM ANALİZİ


  Niçin Yapılır?
 Ana probleme ve buna neden olan problemler ile sebep
 olduğu sonuçların tarafların üzerinde uzlaşabileceği bir
 netlikte ortaya çıkarılması için yapılır.

 Nasıl Yapılır?
 Katılımcıların bakış açılarından problemler formüle edilir,
 Konuyla ilgili tüm problemlerin ortaya çıkıp çıkmadığı
 incelenir,
 Ortaya çıkanların önemli problemler olduğu konusunda
 görüş birliği oluşturulur,
 Bir başlangıç sorunu seçilerek, sorunlar sebep-sonuç
 ilişkisine göre hazırlanan problem ağacıyla gösterilir.
      PROBLEM ANALİZİ

      Problem Ağacı
      ANA PROBLEM
                   SONUÇ
ALT PROBLEM 1     ALT PROBLEM 2
                   NEDEN

    KÖK PROBLEMLER
                PROBLEM ANALİZİ

                   Sarıyer İlçesinde
                 İşsizlik Sorunu Artıyor
                                                SONUÇ


      Aktif İstihdam                 Yeni kurulan işlerde
      Politikalarının                 iflas oranı yüksek
      Geliştirilememesi
                  İlçede iş kurma ve iş    Yeni girişimcilerin
 İş-kur Ofisinin                       finansa erişimlerinde
Yeterli Donanıma           bulma toplumsal
Sahip Olmaması           bilincinin oluşmaması     katı engeller        NEDEN
                                  bulunmakta

        Özel İstihdam
         Bürolarının      Yeni işlere      İş fikri olan olan   İş kurma konusunda
        Bölgede Faaliyet   model olabilecek     girişimciler için      danışmanlık
        Göstermemesi       başarılı       eğitimlerin azlığı      imkanlarının
                   uygulamaların                    bulunmaması
                    olmaması
       Grup Çalışması I
1. Problem Analizi: Bir Ana Problem çerçevesinde
  neden-sonuç ilişkisi kurarak bir sorun ağacı
  oluşturun.

2. Paydaş Analizi: Ana sorunu çözmek üzere bir
  proje  yapmanız   durumunda    paydaşlarınız
  kimlerden oluşacaktır, bir liste oluşturun.
          HEDEF ANALİZİ


Hedef        Gelecekte olması istenen durumun gerçekleştirilmesi
Analizi       için potansiyel çözümlerin analiz edilmesidir.  Nasıl Yapılır ?
  Sorun ağacındaki sorunlar pozitif olarak yeniden ifade
  edilir
  Sorun ağacıyla karşılaştırılır ve yapılması gerekenler veya
  başarılması gerekenler yeniden ifade edilir
  Gerçekçi bir şekilde revize edilmesi gereken ve/veya
  ekleme/çıkarma yapılması gereken hususlar tamamlanır
  Bağlantıların tutarlı olmasına dikkat edilerek Hedef Ağacı
  oluşturulur
       HEDEF ANALİZİ

       Hedef Ağacı
       ANA AMAÇ
                   AMAÇ
ALT AMAÇ 1       ALT AMAÇ 2
                   ARAÇ
                   HEDEF ANALİZİ

                    Sarıyer İlçesinde
                    İstihdam Artıyor
                                                  AMAÇ


                               Yeni kurulan işlerde
    Aktif İstihdam Politikaları
                                 faaliyetlerini
        uygulanıyor
                                sürdürebiliyor
                   İlçede iş kurma ve iş    Yeni girişimcilerin
 İş-kur Ofisinin                          finansa erişimleri
Yeterli Donanıma            bulma konusunda
Sahip Olmaması              toplumsal bilinç       kolaylaşıyor         ARAÇ
                      yükseliyor

        Özel İstihdam
         Bürolarının      Yeni işlere       İş fikri olan olan   İş kurma konusunda
        Bölgede Faaliyet    model olabilecek      girişimciler için     danışmanlık
        Göstermemesi       başarılı           eğitimler        imkanları
                    uygulamalar         yaygınlaşıyor       oluşturuldu
                     mevcut
        STRATEJİ ANALİZİ


 Hedef ağacındaki aynı türden hedef kümelerine stratejiler
              denir.

  Nasıl Yapılır?
 Hedef ağacından arzu edilmeyen hedefler elenir
 Bir proje oluşturacak olası alternatif stratejiler ortaya
 konur
 Bir veya birden fazla strateji seçilir
 Belirlenen kriterlere (maliyet, aciliyet, politik durum vb.)
 göre optimum stratejinin hangisi olduğunu konusunda
 değerlendirme yapılır
 Projeyi oluşturacak stratejiye karar verilir
 Proje Genel Amacı ve Proje Amacı net olarak ifade
 edilerek, projenin kapsamı belirlenir
          STRATEJİ ANALİZİ
          BAZI OLASI KRİTERLER

     DİĞER DONÖRLER                     MALİ
    TARAFINDAN FİNANSE                  KAYNAKLARIN,
    EDİLEN PROJELER İÇİN                UZMANLIĞIN VB.
    TAMAMLAYICI OLMA                  MEVCUT OLMASI
       ÖZELLİĞİ        HEDEF GRUBUN
                  VERDİĞİ ÖNEM
                                HEDEF
 EŞİTSİZLİKLERİN                      GRUPLARININ
 AZALTILMASINA                        MEVCUT
   KATKI                        POTANSİYELLERİ VE
                              YETERLİLİKLERİ
               ACİLİYET

                          SOSYAL KABUL
  MUTABIK KALINAN                 EDİLEBİLİRLİK /
STRATEJİNİN PROGRAMA                YAPILABİLİRLİK
   UYGUNLUĞU
                 STRATEJİ ANALİZİ

                   Sarıyer İlçesinde
                   İstihdam Artıyor
                                                      AMAÇ


                                  Yeni kurulan işlerde
    Aktif İstihdam Politikaları
                                   devamlılık yüksek
        uygulanıyor
                              Yeni girişimciler  Girişimcilerin Finansa
 İş-kur Ofisinin    Özel İstihdam            arasında iş     erişimleri esnek bir
Yeterli Donanıma     Bürolarının
   Sahip      Bölgede Faaliyet
                             uzmanlığı sağlandı      yapıda        ARAÇ
             Gösteriyor


                           Yeni işlere model olabilecek     Girişimcilik eğitimleri
                           başarılı uygulamalara ilişkin     organize edildi ve iş
                              bilgi sağlanıyor         kurmaya yönelik
                                                danışmanlık
                                              merkezi oluşturuldu
      Grup Çalışması II
1. Hedef Analizi: Oluşturduğunuz problem ağacını
  hedef ağacına dönüştürün.
2. Strateji Analizi: Hedef ağacından kendi proje
  stratejinizi seçin ve proje kapsamını belirleyin.
         MANTIKSAL ÇERÇEVE

1         15         16
   GENEL                DOĞRULAMA
   HEDEFLER      GÖSTERGELER    KAYNAKLARI

2         13         14               8
                      DOĞRULAMA
  PROJE AMACI     GÖSTERGELER           VARSAYIMLAR
                      KAYNAKLARI

3         11         12               7
                      DOĞRULAMA
   SONUÇLAR      GÖSTERGELER           VARSAYIMLAR
                      KAYNAKLARI

4         9         10               6
  FAALİYETLER      ARAÇ      MALİYETLER  VARSAYIMLAR


                                   5
                            ÖNKOŞULLAR
             MANTIKSAL ÇERÇEVE


Projenin katkıda               İdeal durum- uzun dönemde
bulunacağı yüksek     GENEL HEDEFLER  gerçekleşir
seviyedeki hedefler
                       Projenin sonucunda ulaşılır.
                       Özgün, ölçülebilir, ulaşılabilir,
Hedef gruplar için     PROJENİN AMACI  gerçekçi olan ve belli bir zaman
sürdürülebilir yarar             ve yere bağlı olarak
sağlama açısından              tanımlanmalıdır.
projenin ana amacı
                       Projenin amacına ulaşılması için
               SONUÇLAR    yerine getirilmesi gereken alt hedefler
Gerçekleştirilecek
faaliyetlerin ürünleri            - ölçülebilir, gerçekleştirilebilir olarak
                       tanımlanmalıdır.

                       Belirli bir zamana ve bütçeye dayalı
               FAALİYETLER
Projenin sonuçlarını             olarak kaynakların kullanılması ve
üretmek için projenin            proje amacına ulaşmayı sağlayacak
parçası olarak                sonuçların üretilmesi
uygulanacak görevler
      MANTIKSAL ÇERÇEVE

  Riskler:
 Projenin başarısı için önemli olan ve dışsal
 faktörler olarak ifade ettiğimiz olumsuz etkilerin
 tümüdür.

  Varsayımlar:
 Projenin başarısını etkileyen veya belirleyen dışsal
 faktörlerin olumlu olarak ifade edilmesidir.

  Önkoşullar:
 Faaliyetler başlamadan önce aşılması gereken
 koşullardır.
        Varsayım Değerlendirme
           Algoritması

                   Dışsal faktör önemli mi?

             Evet                     Hayır

  Olabilme ihtimali nedir?                   Mantıksal çerçeveye dahil etme

        Kesine Yakın                    Mantıksal çerçeveye dahil etme

        Orta düzeyde                      Varsayım olarak ekle

        İhtimal Dışı                   Dışsal faktörü etkileyecek şekilde
                                 proje yeniden dizayn edilebilir mi?

                       Evet          Hayır
 Faaliyetler ve sonuçlar ekleyerek
 projeyi yeniden dizayn et; eğer
gerekiyor ise proje amacını yeniden                  Proje yapılabilir değil
       formüle et
       BAŞARI GÖSTERGELERİ


  Nedir?
 Proje amaçlarını operasyonel olarak ölçebilen, performans
 ölçüm olanağı sağlayan ve projenin her aşamada izlenmesine
 olanak sağlayan araçlardır. Her bir gösterge kısaca müdahaleye
 ilişkin Nicelik, Nitelik, Zaman ve Yer konusunda bilgi içermelidir.  Ne İşe Yararlar?
 Genel Hedefin, Proje Amacının ve Sonuçların karakteristiklerini
 açıklığa kavuştururlar
 Projeyi daha objektif bir şekilde yönetmeyi sağlarlar
 Performans ölçümü, izleme ve değerlendirme için bir baz
 oluştururlar
    DOĞRULAMA KAYNAKLARI

 Doğrulama Kaynakları, göstergelerin kontrol
 edilmesi  için  gerekli  bilgiyi  sağlayacak
 dokümanlar, raporlar ve diğer kaynaklardır.
 Göstergelerin belirlenmesiyle eş zamanlı olarak
 doğrulama kaynakları da belirtilmelidir.

Doğrulama kaynakları şu bilgileri vermelidir:
 Bilginin sağlanacağı format (örn: İlerleme
 raporları, proje hesapları, proje kayıtları, resmi
 istatistikler vs.),
 Bilgiyi kimin sağlayacağı,
 Bilginin hangi sıklıkta sağlanacağı (örn: Aylık, üç
 aylık, yıllık vs.)
        DOĞRULAMA KAYNAKLARI


                                   Özel anketler
Maliyet
                           Faydalananlarla görüşmeler

                        Uyarlanmış mevcut istatistiki bilgiler

                    Mevcut istatistiki bilgiler
              Yönetim raporları
     İdari raporlar


                                   Karmaşıklık
          MANTIKSAL ÇERÇEVE


Müdahale Mantığı-  Objektif Olarak     Doğrulama
Projenin Kapsamı  Doğrulanabilir Başarı           Varsayımlar
          Göstergeleri
                      Kaynakları
Projenin Genel
Hedefi

Projenin Amacı

Sonuçlar

Faaliyetler     Araçlar / Kaynaklar  Maliyet / Bütçe
           (opsiyonel)      (opsiyonel)

                               Ön-koşullar
MANTIKSAL ÇERÇEVE
           Müdahale            Objektif Şekilde       Doğrulama Kaynakları          Varsayımlar
         Mantığı / Projenin       Doğrulanabilir Başarı
           Kapsamı             Göstergeleri
Genel     Faaliyetin dolaylı şekilde    Genel Hedefin gerçekleşip    Göstergeleri değerlendirme
Hedefler   katkıda bulunacağı genel     gerçekleşmediğini ölçmede    sırasında kullanılacak ya da
       kapsamlı hedefler nelerdir?    kullanılan kilit göstergeler   kanıtlayacak bilgi kaynakları
                        hangileridir?          nelerdir?

Özel Amaç   Faaliyetin genel amaca      Faaliyet amacının başarıldığı  Mevcut veya derlenebilir bilgi  Söz konusu amacın
       katkısı olması için, hangi özel  hangi göstergelerden       kaynakları hangileridir? Bu   başarılması için Faydalananın
       amacı başarması          anlaşılacaktır?         bilgiyi temin için gerekli    sorumluluğu dışında olan
       istenmektedir?                           yöntemler nelerdir?       hangi faktör ve koşulların
                                                         sağlanması gereklidir?
                                                         (harici koşullar)
                                                         Hangi riskler hesaba
                                                         katılmalıdır?


Sonuçlar   Sonuçlar, Özel Amaç’ın      Faaliyetin Beklenen Sonuçları  Göstergeleri değerlendirme    Beklenen Sonuçların
       başarılması için gerekli ve    vermek bakımından başarılı    sırasında kullanılacak ya da   zamanında elde edilmesi için,
       öngörülen Faaliyet çıktılarıdır  olup olmadığı ve/veya ne     kanıtlayacak bilgi kaynakları  hangi harici koşullar
       (output).             kadar başarılı olduğu hangi   nelerdir?            sağlanmalıdır?
       Faaliyetin Beklenen Sonuçları   göstergelerle ölçülecektir?
       nelerdir? (maddeleyiniz)Faaliyet   Beklenen Sonuçlar’ın elde     Araçlar:             Maliyetler:           Faaliyetin başlamasından
Bileşenleri  edilebilmesi için uygulanacak   Faaliyet bileşenlerinin     Faaliyetin maliyetleri      önce hangi ön-koşulların
       Faaliyet bileşenleri nelerdir   uygulanması için gerekli,    nelerdir? Bunlar nasıl      sağlanması gerekmektedir?
       ve hangi sırada          örneğin, personel, ekipman,   sınıflandırılır? (Faaliyet
       uygulanacaktır?          eğitim, etüd, malzeme, tesis   Bütçesinde maliyet kalemleri   Planlanan faaliyet
                        gibi hangi araçlar gereklidir?  gösterilecek)          bileşenlerinin
                                                         uygulanabilmesi için,
                                                         Faydalananın doğrudan
                                                         kontrolu dışında hangi
                                                         koşulların sağlanması
                                                         gereklidir?
MANTIKSAL ÇERÇEVE
           Müdahale          Obj. Şekilde Doğ. Başarı      Doğrulama Kaynakları      Varsayımlar
       Mantığı / Projenin Kapsamı         Göstergeleri
Genel    Sarıyer İlçesinde istihdam     •Bölgede küçük aile        Sarıyer ilçesi işsizlik
Hedefler  olanaklarının artırılması ile   işletmelerinin sayısı artırıldı  istatistiki verilerinin
      işsizlikle mücadele edilmesi    •Kadın ve genç girişimcilerin   karşılaştırılması
                        ekonomideki etkin oranı arttı
                        •İşsizlik oranı azaldı.      İşKur raporları

Özel Amaç  Sarıyer İlçesinde girişimcilik   •2 yıl içerisinde Bölgede     Sarıyer ilçesi işsizlik
      bilincinin oluşturulması ile    küçük aile işletmelerinin     istatistiki verilerinin  Sosyal Kültürel ve ekonomik
      yeni işletmelerin ekonomiye    sayısında % 20 artış sağlandı   karşılaştırılması     ortamın destekleyici olacağı
      kazandırılması ve         •2 yıl içerisinde Kadın ve
      sürekliliğinin sağlanması     genç girişimcilerin kurduğu
                        işletme sayısında % 30 artış   İşKur raporları      Kadın ve genç
                        sağlandı                           girişimcilerin projeyi
                        •2 yıl içerisinde yeni kurulan  Defterdarlık raporları   destekleyeceği ve ilgi
                        işletmelerin iflas oranları %                Göstereceği
                        50 oranında azaldı
                        •2 yıl içerisinde İŞKUR’a                  Danışmanlık desteği
                        kayıtlı işsizlik oranında % 20                anlayışının
                        azalma sağlandı
                                                      sindirilebilmesi

Sonuçlar  1.  Gençler, kadınlar,      12 aylık faaliyet sonunda      -SSK dokümanları    Bölgenin sosyal, kültürel ve
         işsizler ve iş yerini yeni  toplam 250 kişi girişimcilik     -Banka kayıtları    ekonomik desteğinin
         açmış kişiler yeterli    eğitimi aldı             -Proje raporları    sağlanması
         içerikte ve etkinlikte
         girişimcilik eğitimi     40 katılımcı kendi işyerini
         aldılar           kurdu                            Hedef kitlenin tam ilgi ve
      2.  Sürekli bir yapıda
         faaliyet gösteren girimci  50 katılımcı istihdam edildi                 desteğinin sağlanması
         danışma merkezi
         oluşturuldu         5 başarılı girişim fikri iş
      3.  Başarılı uygulamalar     merkezinde faaliyete başladı
         tanıtıldı ve toplum
         bilinci artırıldı
MANTIKSAL ÇERÇEVE
            Müdahale        Obj. Şekilde Doğ. Başarı    Doğrulama Kaynakları       Varsayımlar
        Mantığı / Projenin Kapsamı       Göstergeleri
Faaliyet   Girişimcilik eğitimlerinin   Araçlar:           Maliyetler:        Kaliteli Uygulama ekibinin
Bileşenleri  yapılması            …..             ……             sağlanması

       Sarıyer Belediyesi
       bünyesinde sürdürülebilir bir                              Eğitim merkezinin
       girişimci danışma merkezi                                kullanılabilir durumda olması
       kurulması
                                                   Bölgede sosyal, kültürel, ve
       Başarılı girişimler için iş                               ekonomik ilginin sağlanması
       merkezi oluşturulması

                                                   Yerel ve ulusal basının
                                                   ilgisinin sağlanması

                                                   Sınıfların kullanılabilir
                                                   durumda olması

                                                   Danışmanlık hizmetlerinin
                                                   ulaşılabilir olması
     MANTIKSAL ÇERÇEVENİN
        KONTROLÜ

 Göstergeler ve doğrulama kaynakları erişilebilir ve
 güvenilirdir,
 Ön koşullar gerçekçidir,
 Varsayımlar gerçekçi ve tamdır,
 Riskler kabul edilebilir seviyededir,
 Başarı olasılığı yeterince kuvvetlidir,
 Nitelik hususları dikkate alınmıştır ve uygun olan yerlerde
 faaliyetler, sonuçlar ve varsayımlar olarak ifade edilmiştir,
 Elde edilen faydalar, maliyete uygundur,
 İlave araştırmalara ihtiyaç vardır.
     Grup Çalışması III
 Seçtiğiniz proje stratejisi çerçevesinde
 Mantıksal Çerçeve matrisinizi hazırlayın.
 Önerilen matris doldurma şekli aşağıdaki gibidir:
• Yukarıdan aşağıya 1. sütun
• Aşağıdan yukarıya doğru 4.(son) sütun.
• Her bir hedef seviyesi için başarı göstergesi ve
 doğrulama kaynağı (faaliyetler seviyesi için B.G.
 ve D.K. kutuları boş bırakılacak)
FAALİYET PLANI VE BÜTÇE


 Mantıksal Çerçeve
               Faaliyet Planı ve Bütçe
                                         Bütçet
      Faaliyet PLanı                       Bütçe        5500
     Faaliyet PLanı                                  1750
                              Bütçe         5500   4250
   Faaliyet PLanı                               1750   750
                         Maaşlar      5000  5500  4250   400
                                  1250  1750  750   1100
                         Yolluklar
                                  3750  4250  400   3100
                         Araç Gid.     750  750  1100
                         Ofice       400  400  3100
                                   850  1100
                         Tel/Fax
                                  2300  3100
                         Tohum
                         Gübre
    FAALİYET PLANI VE BÜTÇE


   Faaliyet Planı     Yol Haritası Faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli
 detayları tanımlar
 Faaliyetlerin sırasını, süresini ve önceliğini
 belirler
 Uygulama ve yönetim sorumluluklarını tayin eder
            FAALİYET PLANI VE BÜTÇE

                             Kuruluş Hazırlıkları
       Faaliyetler                Başlangıç Uygulamaları
                             Eğitim uygulamaları
                             Sürdürülebilirlik

                  1. Yarıyıl          2. Yarıyıl

Faaliyet         Ay 1  2  3   4   5  6  7  8  9  10   1  12  Uygulama makamı
1.  Dönem                                       Sarıyer Belediyesi
Kuruluş Hazırlıkları

2. Dönem                                        Sarıyer Belediyesi +
Başlangıç Uygulaması                                  TÜGİAD
3. Dönem                                        Sarıyer Belediyesi +
Tam Uygulama                                      TÜGİAD
4. Dönem                                        Sarıyer Belediyesi
Sürdürülebilirlik
EK B. Bütçe1                   Tüm Yıllar
Giderler                     Birim     Miktar
                                       Birim Maliyet
                                          (EURO)    Maliyet (EURO)3

1. İnsan Kaynakları
1.1 Maaşlar (Brüt miktar, yerel personel)

 1.1.1 Teknik Personel             Adam-ay                     94.500
Merkez Koordinatörü               Aylık         12       1.200       14.400

Proje Sekreteri                 Aylık         12        400        4.800

Finans Müdürü                  Aylık         12       1.000       12.000

Danışman                     Günlük         60        200       12.000

Eğitim Koordinatörü               Aylık         6        800        4.800

Proje Asistanı                  Günlük         60        100        6.000

Eğiticiler                    Günlük       180         120       21.600

Process Danışmanları               Günlük         80        200       16.000

1.2 Seyahat / Görev Harcırahı

 1.3.1 Seminer/konferans katılımcıları     Adam-gün

(200 katılımcı haftada 8 saat olmak koşuluyla)  Günlük      2000           8  16.000
Alt-toplam - İnsan Kaynakları                                     110.500
2. Seyahat6

2.1. Yurtdışı seyahat              Adam-Sefer

2.2 Yurtiçi / yerel ulaştırma          Aylık Gider

Alt-toplam - Seyahat                                       -
3. Ekipman ve Malzeme

3.1 Araç satın alımı veya kiralanması             Birim Araç

3.2 Mobilya, bilgisayar ekipmanı                             10.350

Masaüstü Bilgisayar (PC)                           4  1000       4.000


UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı)                         4   100       400


Printer                                   2   400       800


Faks makinesi                                1   400       400


Fotokopi Makinesi                              1  1.000      1.000


Projeksiyon cihazı ve perdesi                        1  2.500      2.500


Beyaz Tahta                                 2   600       1.200


Ciltleme Makinesi                              1   50        50

Alt-toplam – Ekipman ve Malzeme                              10.350
4. Yerel ofis / Faaliyet Giderleri

4.1 Araç masrafları                      Aylık Gider

4.2 Büro kirası                        Aylık Gider

4.3 Sarf malzemesi – kırtasiye                 Aylık Gider        720
Kırtasiye                           Aylık     12   60       720


4.4 Diğer hizmetler (tel/fax, elektrik/ısınma, bakım-onarım)  Aylık Gider

Alt-toplam Yerel Ofis / Faaliyet Giderleri                        720
                 Giderler               Birim  Miktar
                                            Birim Maliyet   Maliyet
                                             (EURO)     (EURO)3

5. Diğer Giderler, Hizmetler
5.1 Yayın Giderleri10                                         2.700

1000 adet broşür, 120 adet sertifika basımı                          1.500      1.500


Web Sitesi ve internet erişimi                                1.200      1.200


5.2 Etüd, araştırma10

5.3 Denetim giderleri                                         1.000

Proje denetim gideri                                1     1.000      1.000


5.4 Değerlendirme giderleri

5.5 Tercüman, mütercim giderleri

5.6 Finans hizmetleri (banka teminat giderleri, vb.)


Alt-Toplam Diğer Giderler, Hizmetler                                  3.700


6. Diğer                                                4.000
Tadilat                                      1     4.000     4.000
Alt-toplam - Diğer                                           4.000
7. Alt-toplam - Faaliyetin doğrudan maliyetleri (1-6)                          125.670

8. Genel idare giderleri (7 No'lu "Alt-toplam - Faaliyetin doğrudan
maliyetleri" bütçe kalemi tutarının en fazla % 7'si)                            8.700

9. Toplam - Faaliyetin Nitelikli Maliyetler Toplamı (7+ 8)                       134.370
       Grup Çalışması IV
 Mantıksal Çerçeve Matrisi’nden alacağınız bir ana faaliyet
 için detaylı bir faaliyet planı oluşturun.

 Oluşturduğunuz faaliyet planından yola çıkarak faaliyetiniz
 ile ilgili bir bütçe hazırlayın.
BAŞVURU FORMUNUN
 DOLDURULMASI
       BAŞVURU FORMUNUN
        DOLDURULMASI


I. PROJE

1. Tanım
1.1. İsim: Projenin başlığı
1.2.Yer (ler): Projenin nerde yapılacağı
Ülke (ler), bölge (ler) , şehir (ler)
                yazılacaktır.
           BAŞVURU FORMUNUN
            DOLDURULMASI

          1.3. İhale kurumundan talep edilen miktar:


 Projenin toplam maliyeti, AB’ den istenen hibe miktarı ve bunun
 proje toplam maliyeti içindeki oranı belirtilecek.


Eylemin toplam kabul edilebilir  < İhale Kurumundan>  Eylemin toplam maliyetinin % si
maliyeti             talep edilen miktar


      < EURO>             <EURO>                  %
       ……..             ………..
           BAŞVURU FORMUNUN
            DOLDURULMASI

                 1.4.Özet  En fazla 10 satır ( (a) proje amacı, (b) hedef grup (lar) ve (c) ana faaliyet
  konusunda bilgiler ihtiva etmelidir.)

  Projenin özel amacı, Projeden kimlerin yararlanacağı, Projenin kimleri
  etkileyeceği, proje amacına hangi faaliyetler yapılarak ulaşılacak.
(Problem Analizi,Hedef analizi, Paydaş Analizi, Faaliyet Planlaması sonuçlarına göre

           Mantıksal Çerçevenin ilk kolonu proje özetini vermektedir.
       BAŞVURU FORMUNUN
        DOLDURULMASI

            1.5. Amaçlar En fazla 1 sayfa olmalıdır.
 Projenin genel ve özel amaçlarını açıklayınız.
 Projenin bölgedeki, yöredeki hangi önemli      sorunun
 çözülmesine,  hangi  amacı  gerçekleştirerek  katkıda
 bulunacak
   (Hedef ve Strateji Analiz sonuçları proje amaçlarının
         yazılmasında kullanılmalıdır.)
          BAŞVURU FORMUNUN
           DOLDURULMASI

                1.6. Gerekçe


En fazla üç sayfa olup, Aşağıdaki bilgileri içermelidir.

a)  Projenin, programın genel amaçlarıyla ilgisi; Çağrılarda belirtilecek
   programın genel amaçları dikkate alınarak, projenin bu genel amaçlara
   nasıl uygunluk gösterdiği yazılır.

b)  Projenin, programın öncelikleriyle ilgisi; Çağrılarda belirtilecek program
   öncelikleri, dikkate alınarak, projenin bu önceliklere uyduğunu ve bu
   önceliklere nasıl hitap ettiği yazılır.

c)  Hedef Bölgelerde duyulan ihtiyaç ve sıkıntıların saptanması; Problem
   analizi bilgileri yazılarak, ihtiyaç ve sıkıntıların giderilmesi gerektiği
   üzerinde durulur.
          BAŞVURU FORMUNUN
           DOLDURULMASI

                1.6. Gerekçe
d)  Hedef grupların listesi ve doğrudan yada dolaylı yararlanıcıların tahmini
   sayısı; Paydaş analizinden elde edilecek bilgilerdir. Hedef grubun (köy
   halkı, özürlüler, ziraat müh. Gibi belirli bir hedef grup ve projeden uzun
   vadede yararlanacak gruplar ve sayıları) (Paydaş Analizi)

e)  Hedef grupların ve faaliyetlerin seçilmesinin nedenleri;
    Paydaş analizinde belirlenen paydaşların özellikleri itibariyle, proje
   amacına ulaşılmasındaki seçilme gerekçeleri, neden onlar üzerinde
   duruluyor, neden projede yer aldıkları, Faaliyetlerin sonuçlara ulaşmadaki
   yeri, önemi,

f)  Projenin hedef gruplarla ilgisi; Neden o hedef grupların seçildiği,
   programın öncelik verdiği gruplardan mı?…… (Paydaş Analizi)
   (Problem Analizi, Paydaş Analizi ve Faaliyetlerin planlanması gerekçelerin
             yazımında faydalanılacak kaynaklardır)
         BAŞVURU FORMUNUN
          DOLDURULMASI

        1.7. Faaliyetlerin ayrıntılı tanımıEn fazla 9 sayfa olmalıdır.

Sonuç elde etmek için gerçekleştirilecek her bir faaliyetin isim ve
ayrıntılı tanımını kapsamalı ve faaliyetlerde her bir ortağın (veya birlik
yada taşeronun ) projede aldığı rolü /görevi açıklanmalıdır. Bu açıdan
faaliyetlerin ayrıntılı tanımı eylem planı ile karıştırılmamalıdır.

Sonuçlara ulaşmak için, birbirini mantıksal sırada izleyen faaliyetler
dizisidir. Faaliyetin kapsamı, nasıl yapılacağı, hangi sürede, kaç kişiyle
yapılacağı, hangi ortağın yapmakla sorumlu olduğu yazılmalıdır.
         BAŞVURU FORMUNUN
          DOLDURULMASI
             1.8. Metodoloji
En fazla 4 sayfa olmalı ve Aşağıdaki maddelerin tanımını içermelidir:

i) Uygulama yöntemleri; Projenin ve kullanılacak yöntemlerin uygulanabilir
olduğunu ve bu sayede hedef kitle üzerinde somut ve kalıcı etkiler yaratacağı
anlatılmalıdır.
(strateji analizinde neden ve hangi kriterlere göre projenin seçilip
hazırlandığı uygulama yöntemlerinin hazırlanmasında kaynak olur.)

Tercih edilen yöntemlerin, sizi hedeflerinize nasıl ulaştıracağını, projenin
konu aldığı sorunlara/ihtiyaçlara nasıl yanıt vereceğini açık bir şekilde ortaya
koymalıdır.
Kullanılacak yöntemlerle elde etmeyi planladığınız hedefler arasında çok
açık bir bağlantı olmalıdır.
En etkili yöntemlerden biri olan geçmiş dönemlerde başlatılan projeler ile
hazırlanan proje arasında işbirliğine önem verilerek, bu işbirliğini nasıl
sağladığınızı anlatmalısınız.
          BAŞVURU FORMUNUN
           DOLDURULMASI

             1.8. Metodoloji

iv) İç değerlendirme prosedürleri;

    Proje süresince, projenin ilerlemesini görebilmek için gereklidir.
    İzleme planı olarak adlandırılan bu süreçte, projenin göstergelerine
    ilişkin verilere, proje faaliyetlerinin ve kalitesinin sonuçlara ulaşılıp
    ulaşılmadığının izlenmesi sürecidir.
    Proje içi değerlendirme ise, projenin çıktılarıyla ve etkileriyle
    ilişkilidir. Bu değerlendirme sürecinde, proje hedeflerine ulaşılıp
    ulaşılmadığını gösteren bilgilerin toplanması gerekir.

     Bu kapsamda, bu ihtiyaçları yerine getirebilecek çalışmalar, ara
      toplantılar, izleme-değerlendirme toplantıları, raporlar, arazi
                 gezileri…olabilir.
        BAŞVURU FORMUNUN
         DOLDURULMASI

              1.8. Metodoloji


v)   Diğer organizasyonların (ortak veya diğerlerinin) katılım ve
   faaliyet düzeyi; Proje ortaklarının ve projeye destek
   vereceklerin sorumluluk düzeyi,

vi)  Her bir ortağın rolünün nedenleri; Ortakların hangi
   faaliyetlerden sorumlu olacakları, Neden bu ortağın seçildiği
   (Paydaş analizi sonuçlarına göre yazılır.)

vii) Eylemin uygulanması için teklif edilen ekip ( kişilerin isimlerini
   buraya yazmaya gerek yoktur); proje süresince projede görev
   alacak kişiler (teknik ve idari personel, danışmanlar…)
         BAŞVURU FORMUNUN
          DOLDURULMASI

             1.9. Süre ve Eylem planı  Projenin süresi……………..ay olacaktır.
  Not: Örnek eylem planı gerçek tarihlerden söz etmemelidir, sadece “ay 1”, “ay
  2” şeklinde göstermelidir. Başvuru sahiplerine tedbir olarak eyleme ilişkin
  zaman çizelgesine belirli bir miktar sapma bırakmaları tavsiye edilir. Eylem
  planı faaliyetlerin ayrıntılı tanımlarını sadece isimlerini ( bunların 1.7. bölümde
  listelenen isimlere uygun olduğundan emin olun) ihtiva etmelidir. Faaliyetin
  olmadığı aylar eylem planına ve eylemin süresine dahil edilmelidir.
  Uygulamanın ilk ayına ilişkin eylem planı, her bir faaliyetin hazırlık ve
  uygulaması konusunda genel bir kanı verecek kadar ayrıntılı olmalıdır.
       İlgili tablo doldurulacaktır!!!
         BAŞVURU FORMUNUN
          DOLDURULMASI

             2. Beklenen sonuçlar2.1. Hedef gruplar üzerindeki beklenen etki
En fazla 2 sayfa olmalıdır.

Projenin;
a) Hedef grupların durumunu nasıl geliştireceği; hedef grupların projenin
  uygulanması sonucunda elde edecekleri fayda ya da faydaların
  tanımlanmasıdır. Hedef gruplar üzerindeki beklenen etki, kesin ve uygun
  olan durumlarda ölçülebilir nitelikte olmalı yani, göstergeleri olmalıdır.

b) Hedef gruplarla ortakların teknik ve yönetim kapasitelerini nasıl
  geliştireceği; Proje süresince ve sonunda hedef grupların kazanacağı
  olumlu etkiler, nasıl gelişim sağlayacakları ve proje ortaklarının
  kazanacağı teknik ve kurumsal faydaları
açık ve net olarak anlatılmalıdır.
        BAŞVURU FORMUNUN
         DOLDURULMASI

          2. Beklenen sonuçlar


2.2. Yayınlar ve diğer çıktılar

Bu bölümde tüm proje çıktılarını tanımlayınız ve bunları sayısal
olarak belirtiniz.

Çıktılar proje faaliyetlerinin ürünleridir.

Bazı çıktılar başka faaliyetler için girdi olarak kullanılabilirler.
        BAŞVURU FORMUNUN
         DOLDURULMASI
   2.3. Çoğaltan etkiler/Çarpan Etkisi

Eylem sonuçlarının kopyalanması veya başka alanlara uzatılması
ihtimallerini açıklayınız.

Çarpan etkisi projenin olumlu etkilerinin uzun vadede devam ettiği
hallerde bulunur. Çarpan etkisi aşağıdaki konuları içerebilir:

Proje sonuçlarının başka alanlarda tekrarlanması (özellikle pilot
projelerin uygulandığı çalışmalarda). Bu durumda, proje çıktılarınızın
diğer çalışmaları etkileyebilmesi için hangi yöntemlerin kullanılacağını
açıkça belirtiniz.

Projenin olumlu etki ve sonuçları, diğer sektörlerin gelişimine ve hedef
gruplar için daha fazla faydanın elde edilmesine neden olur Çarpan
etkisi, projelerin bir katma değeridir. Fakat her projenin çarpan etkisine
sahip olması mümkün değildir. Bu gibi durumlarda bu hususu olduğu gibi
açıklayınız.
         BAŞVURU FORMUNUN
          DOLDURULMASI

          2.4. Kısa ve uzun vadeli etki

a) Finansal boyut ( hibe sona erdiğinde faaliyetler nasıl finanse
edilecektir?)

Burada, hibenin kullanımından sonra faaliyetlerin nasıl finanse
edileceği açıklanmalıdır. Finansal sürdürülebilirlik özellikle proje
kaynaklarının bir kısmının varolan yapıların mevcut
performanslarının iyileştirilmesine ya da yeni alanların
yaratılmasına ayrıldığı durumlarda önem kazanır.

 Bu bölümde, proje bitiminden sonraki normal faaliyetler için
finansman kaynakları ve yeni ya da geliştirilmiş yapıların devamlılığı
ile ilgili bilgi verilmelidir.
         BAŞVURU FORMUNUN
          DOLDURULMASI

 b) Kurumsal düzey (Faaliyetlerin sürmesine imkan veren yapılar
eylemin sonunda da var olacak mı? Eylem sonuçlarını sahiplenecek
yerel unsurlar olacak mı?)

Bu bölümde, projenin tamamlanmasından sonra faaliyetlerin
sürdürülmesini sağlayacak bir yapının olup olmadığını ya da proje
sonuçlarının "yerel mülkiyete" devredilip devredilmeyeceğini
açıklamalısınız.
c) Politik düzey (Eylemin ne gibi kurumsal etkisi olacaktır- yani
mevzuatın, davranış kodlarının, yöntemlerin vb. gelişmesine
katkıda bulunacak mı?)

Burada, faaliyetinizin yaratacağı yapısal etkileri açıklamalısınız
(örneğin; faaliyetiniz bir yasanın geliştirilmesini sağlayacaksa, ya
da yeni uygulama biçimleri ya da yöntemleri yaratacaksa,
bunların tanımlayın).
 TEŞEKKÜRLER….!Bülent ÖZCAN
AB Genel Sekreterliği
AB Uzmanı

Tel: 0 312 285 77 20 (dahili 247)
0 532 310 54 99
E-posta: bozcan@abgs.gov.tr

								
To top