Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Finansal Tablolar Analizi by HC12022818533

VIEWS: 75 PAGES: 35

									 Finansal Tablolar Analizi

    Doç. Dr. Murat KİRACI
Muhasebe ve Finansman Ana bilim dalı
  http://iibf.ogu.edu.tr/mkiraci
     Finansal Tablo Nedir?
• Muhasebenin kayıt ve sınıflama suretiyle
 topladığı bilgilerin işletme ile ilgili taraflarca
 çeşitli amaçlarla kullanılmasına olanak vermek
 için özetlenerek gösterildiği tablolara finansal
 (mali) tablo adı verilir.
• Finansal tablolar işletme dışına bilgi sunmanın
 temel aracı olmasının yanında işletmeyi
 ilgililere tanıtan önemli bir araçtır.
 Temel Finansal Tablo – Ek Finansal Tablo
• Ülkemizde Finansal tablolar temel mali tablolar ve
 ek mali tablolar olmak üzere ikiye ayrılır.
A) Temel Finansal Tablolar
  Bilanço (dipnot ve ekleriyle birlikte)
  Gelir Tablosu (dipnot ve ekleriyle birlikte)
   Satışların Maliyeti Tablosu
 B) Ek Finansal Tablolar
  Fon Akım Tablosu
  Nakit Akım Tablosu
  Kar Dağıtım Tablosu
  Öz Kaynaklar Değişim Tablosu
Finansal Tablolar
  Ek Finansal Tablo Düzenleme
      Yükümlülüğü
• Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü
 işletmeler Bilanço ve Gelir Tablosu düzenlemek
 zorundadırlar. Diğer mali tabloları
 düzenlemelerinde aşağıdaki durumlara bakılır
• Ek finansal tablo düzenleme sınırı
 – Aktif Toplamı 2010’da 9 798 600 TL’yi veya
 – Net Satışlar Toplamı 2009 21 778 000 TL’yi aşanlar.
 – Bu hadlerden ikisini de aşmıyorsa o zaman
  beyannamelerde bilanço ve gelir tablosu dışında
  başkaca bir finansal tablo eklemeleri
  gerekmemektedir.
  Temel Finansal Tablo – Ek Finansal Tablo
B) Ek Finansal Tablolar
    Fon Akım Tablosu: Belirli bir dönem içinde işletmenin sağlamış
    olduğu mali kaynakları ve bunların kullanım yerlerini gösteren
    bir tablodur. Bilanço ve gelir tablosunda görülmeyen fon
    akımlarını ortaya koyar.
–    Dönem içinde işletmenin olağan faaliyetlerden ne kadar fon
    sağladığı ve bunun nasıl kullanıldığı,
–    Dönem içinde diğer işlemlerden ne kadar fon sağlandığı ve
    bunun nasıl kullanıldığı
–   İşletme dışından ne kadar fon sağlandığı,
–   Büyümenin nasıl finanse edildiği,
–   Yeni yatırımlara ve diğer duran varlıklara yapılan yatırımın tutarı.

Fon akım tablosu, “fon” kavramını en geniş anlamıyla yasal olarak
   kullanılabilen hakların tümü şeklinde ele almaktadır. Bu açıdan
   bütün aktifler bir fondur.
 Temel Finansal Tablo – Ek Finansal Tablo
B) Ek Finansal Tablolar
   Nakit Akım Tablosu: Fon kavramının en dar olarak
   kabul edildiği tablodur. Fon = Nakit
Bir faaliyet dönemi içinde işletmede ortaya çıkan nakit
   akışlarını işletme faaliyetlerine ilişkin nakit
   akımları, yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akımlar
   finansman faaliyetine ilişkin nakit akımları olarak
   gösteren tablodur.
 Temel Finansal Tablo – Ek Finansal Tablo
B) Ek Finansal Tablolar
   Kar Dağıtım Tablosu: İşletmenin dönem karının
   dağıtım biçimini gösteren tablodur. Yasal yükümlülükler,
   esas sözleşme gerekleri, genel kurul kararları sonucu dönem
   karının nasıl ve nerelere dağıtıldığını gösteren bir tablodur.
Amaç: Sermaye şirketlerinde ortakların hisse başına karlarını ve hisse
   başına temettü tutarlarını hesaplanmasıdır.
   Öz Kaynaklar Değişim Tablosu: Bir işletmenin öz
   kaynaklarındaki tüm değişiklikleri izleyebilmek için
   gelir ve kar dağıtım tablolarının yanında düzenlenen
   bir tablodur. Öz kaynaklardaki değişim kar dışındaki
   etmenlerden de kaynaklanabilir. Bu açıdan gelir
   tablosu ve kar dağıtım tablosu yeterli olmayabilir.
   (Ortakların yapmış olduğu ilave yatırımlar,
   yedeklerdeki değişim vb)
 Finansal Tabloların Sunumuyla İlgili
        Kurallar
Finansal tabloların sunumunda benimsenmiş bazı
 temel kurallar bulunmaktadır.
• Finansal tablolar cari dönem ve önceki
 dönem verilerini içerecek biçimde sunulur.
• Finansal tablolarda yer alması öngörülen
 kalemlerin tutarları yoksa (o dönemde
 oluşmamışsa) bu kalemlerin tablolarda yer
 almasına gerek yoktur.
• Finansal tablolarda yer alan kalemler
 arasında mahsup işlemi yapılmaz.
 Finansal Tabloların Sunumuyla İlgili
        Kurallar
• Finansal tablolar Genel Kabul Görmüş
 Muhasebe İlkelerine göre düzenlenir ve
 sunulur
• Finansal tabloların hazırlanmasından ve
 ilgililere aktarılmasından İşletme Yönetimi
 sorumludur.
• Finansal tablolar aylık, üç aylık veya yıllık
 olarak düzenlenebilir.
• Finansal tablolar genelde dönem sonunda
 faaliyet raporu ile birlikte sunulur.
    İşletme Faaliyet Raporları
• Faaliyet Raporu: Yönetimin hazırladığı ve finansal
 tablolardaki sayısal (finansal) verilerin dışında
 finansal olmayan verileri de içeren işletmenin
 ekonomik faaliyetlerini tanıtan kapsamlı bir
 rapordur.
• Faaliyet raporlarında işletme sonuçlarının
 yorumuna da yer verilmesi ve sonuçların türlü
 biçim ve grafiklerle sunulması finansal
 tablolardaki bilgilerin karmaşıklığının yarattığı
 sakıncayı ortadan kaldırabilir.
    İşletme Faaliyet Raporları
• Faaliyet Raporu
• İşletmelerin her yıl genel kurulda ortaklara sundukları
 faaliyet raporu, yıllık rapor bunlara örnektir.
• Yıllık faaliyet raporunda finansal tabloların yanı sıra,
 analiz ve yorum sonuçları, yönetim kurulu başkanının
 faaliyet raporu, denetim raporu, işgücü raporu, dış
 satım alım raporu, yönetimin geleceğe yönelik
 beklentileri gibi bilgilerde yer alabilmektedir.
• Gelişmiş ülkelerde faaliyet raporları çok yaygındır, hatta
 en iyi tasarıma sahip faaliyet raporu yarışması ve
 körlere yönelik faaliyet raporu hazırlanması gibi
 uygulamalar dahi vardır.
      Faaliyet Raporu İçeriği
• İşletme Hakkında Genel Bilgiler (Faaliyet konusu, Ortaklık
 Yapısı)
• Ürün çeşitleri , Üretim Bilgileri, Satış hacmi, Finansal
 oranlar,
• Yönetim Kurulu Raporu ve Başkanın Mesajı
• Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Üst Düzey Yöneticiler
• Alınan Belgeler, Ödüller
• Genel Kurul Gündemi
• Bağımsız Denetim Raporu
• Bilanço ve Dipnotları
• Gelir Tablosu ve Dipnotları
• Diğer Finansal Tablolar
Faaliyet Raporu Örneği
Faaliyet Raporu Örneği
    Finansal Tabloların Amacı
• Muhasebe sürecinin çıktısı hükmünde olan
 finansal tablolar işletme hakkında çok önemli
 bilgileri bünyesinde barındırır.
• Finansal tabloların hazırlanma amacı, finansal
 bilgi kullanıcılarına işletmenin finansal
 durumu, faaliyet sonuçları ve nakit akışları
 hakkında ihtiyaç duydukları bilgileri sunmaktır.
     Finansal Bilgi Kullanıcıları
• Ortaklar (İşletme Sahipleri)
• Potansiyel yatırımcılar (Menkul kıymetler piyasasında işletmeye
 ortak olacak veya tahvilinden almak isteyenler)
• Yöneticiler (Genel Müdürler, İşletme, fabrika müdürleri, bölüm
 müdürleri)
• Kredi Verenler (Bankalar, finansal kuruluşlar)
• Personel (işletmede beyaz yaka ve mavi yakalı çalışanlar)
• Müşteriler (işletmeden mal ve hizmet satın alanlar)
• Satıcılar (işletmeye mal ve hizmet satanlar)
• Devlet (Vergi denetimi ve kamuyu aydınlatma açısından)
• Sendikalar (Toplu iş sözleşmelerinde işletmenin mali durumunu ve
 faaliyet sonuçlarına ihtiyaç duyanlar)
• Diğer kamu / sivil kurum ve kuruluşlar
   Neden Finansal Tablolar Analiz
        Edilmeli?
• Finansal tablolarda yer alan bilgiler finansal bilgi
 kullanıcılarının alacakları kararlarda yeterli bilgiyi
 sağlayamayabilir.
• Örneğin İşletme ortakları, koydukları sermayenin
 korunup korunmadığı ile yapmış oldukları
 yatırımlarının karlılığını, yöneticiler işletmenin
 başarı durumunu ve faaliyetlerin verimliliğini,
 kredi verenler ve satıcılar işletmenin borç ödeme
 gücünü görmek isterler ve devlet ve kamu gibi
 diğer bilgi kullanıcıları da kendi menfaatleri
 noktasında işletmeyi tanımak isterler.
  Neden Finansal Tablolar Analiz
      Edilmeli?
• Bilanço ve gelir tablosunda yer alan bilgiler o
 dönemin bilgilerini genel hatlarıyla gösterir.
 Aynı zamanda bu finansal tablolarda yer alan
 bilgiler HAM bilgilerdir birçoğu kendi başına
 pek bir anlam ifade etmez.
• Örneğin: 2009 yılı MDV tutarı 45 000 000 TL
• 2009 Yılı Net Satışlar 12 000 000 TL
• 2009 Yılı Mali Borçlar 75 000 TL
  Neden Finansal Tablolar Analiz
      Edilmeli?
• Sadece finansal tablolardaki bu ham bilgilerle
 KISITLI bir bilgiye ulaşabiliriz.
• Bunun için finansal tablolardaki verilerin analiz
 edilip yoruma tabi tutulması gerekir. Böylece
 hem işletmenin geçmişi hakkında bilgi sahibi
 olunabilir hem de işletmeyle ilgili geleceğe
 yönelik kararlar alınabilir.
    Finansal Tablolar Analiziyle
    Ne tür Bilgilere Ulaşılabilir ?
• İşletmenin varlık dağılımı ve varlıkların verimli
 kullanılıp kullanılmadığı
• İşletmenin kaynak dağılımı ve kaynaklardan
 yararlanma derecesi ve kaynakların karlılığı
• Kısa ve uzun vadeli borç ödeme gücü
• İşletmenin ana faaliyet konusundaki başarısı
• İşletmenin dönemin karlılığı
• İşletmenin aktiflerinin karlığı
• Nakit, Stok ve alacak yönetiminin başarısı
  Finansal Tablolar Analizinin (FTA)
      Tarihsel Gelişimi
• FTA, öncelikle ABD’de 1890’lı yıllarda ortaya
 çıkmış bir kavramdır. FTA’nın gelişiminde ABD’de
 banka ve bankerlerce kredi talebinde bulunan
 işletmelerin finansal tablolarının istenmesi ile
 ortaya çıkmaya başlamıştır. Daha sonra James
 Canon 1900’de karşılaştırmalı tablolar analiz
 tekniğinin temelini atmıştır. 1908 yılında ise
 William M Rosendhale kredi kararlarının sağlıklı
 olabilmesi için bugün cari oran adını verdiğimiz
 oranın temellerini atmıştır.
    Finansal Tablolar Analizinin
       Tarihsel Gelişimi
• 1911 yılında Lawrance Chamberlein Dikey
 yüzdeler yönetimini geliştirmiştir. 1925 yılında
 da Stephan Gilman oran analizini eleştirerek
 Trend analizini ortaya çıkarmıştır. FTA’nın
 gelişmiyle birlikte dünyada finansal tablalarda
 karşılaştırılabilirliği artırmak için standartlaşma
 yoluna gidilmiştir.
   Finansal Tablolar Analizinin
      Tarihsel Gelişimi
• Ülkemizde de İDT’ni yeniden düzenleme
 komisyonunun muhasebe sistemini tekdüze
 haline getirme çabaları. Bankalar birliği kanunun
 ve SPK’nın çıkması, 1989 yılında SM, SMMM ve
 YMM’ler hakkında kanunun çıkması FTA’nın
 ülkemizde gelişmesine ön ayak olmuştur. 1994
 yılında ise Tekdüzen muhasebe sistemine
 geçilerek de ülkede finansal tablolarda ve
 muhasebe sisteminde tek tiplik sağlanmıştır.
 Bankalar ve Finansal Aracı Kurumlar Finansal
 Analiz konusunda önde yer alan kurumlardır.
 Finansal Tablolar Analizi Nedir ?
• Finansal tablolar analizi, bir işletmenin mali
 durumunu, faaliyet sonuçlarını ve finansal yönden
 gelişmesini değerlendirebilmek, gelişme yönlerini
 saptayabilmek ve o firma ile ilgili geleceğe dönük
 tahminlerde bulunabilmek için, mali tablolarda
 yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin ve bunların
 zaman içinde göstermiş oldukları eğilimlerin
 incelenmesidir.
• Kısaca finansal analiz adı verilecektir.
       Finansal Analiz Süreci

                                   Finansal
             Analiz Teknikleri             Tabloların
Finansal Tablolar                         Analize Uygun
 (Bilanço, Gelir                            Hale
  Tablosu)                            Getirilmesi
                                 (Hesaplamalar)
  Finansal Bilgilerin            Analiz Edilmiş
   Yorumlanması              Finansal Bilgiler
      Finansal Tablolar Analizi
       Kavramının Unsurları
•  Finansal tablolar
•  Finansal analist
•  Finansal analiz tekniği
•  Finansal tablolar analizinin amaçları
•  Analiz sonucu üretilen bilgileri kullanmak
  isteyen kişi ve kurumlar
 Finansal Tablolar Analizinin Amaçları
• İşletmenin mali durumunu, faaliyet sonuçlarını ve finansal yönden
 gelişimi değerlendirebilmek
• İşletmenin mali durumunun ve faaliyet sonuçlarının gelişme
 yönlerini saptayabilmek
• İşletme ile ilgili olarak geleceğe dönük öngörülerde bulunmaktır.
• Bu amaçları gerçekleştirebilmek için finansal tablolar analizinde
 başlıca iki işlem yapılır. Bunlardan birincisi finansal tablo analiz
 tekniğine bağlı olarak yeni bir tablonun düzenlenmesi veya bir
 hesaplama işleminin yapılması suretiyle yeni bilgiler üretmek,
 ikincisi ise üretilen bilgileri yorulmaktır. Dolayısıyla finansal tablolar
 analizinin biri hesaplama diğeri yorumlama olmak üzere iki boyutu
 bulunmaktadır.
 Finansal Tablolar Analizi Çeşitleri
• Kapsamına Göre
 – Dinamik Analiz
 – Statik Analiz
• Yapılış Amacına Göre
 – Yönetim analizi
 – Kredi analizi
 – Yatırım analizi
• Yapan Kişinin Durumuna Göre
 – İç Analiz
 – Dış analiz
      Kapsamına Göre FTA
• Dinamik Analiz: İşletmenin birden fazla dönemine
 ait finansal tablolarının bir arada analiz edilmesi
 ve bir işletmenin başka bir işletmelerle
 karşılaştırılması şeklindeki analize dinamik analiz
 denir. Örneğin karşılaştırmalı tablolar analiz
 tekniği.
• Statik analiz:İşletmenin bir tek dönemine ait
 finansal tablolarının analiz edilmesine statik
 analiz denir. Örneğin tek bir yıla ait dikey yüzdeler
 analiz tekniği
      Yapılış Amacına Göre FTA
• Yönetim Analizi: İşletmenin sağlam bir finansman politikasına ve
 faaliyetlerinde başarıya ulaşması için alınacak kararlara dayanak olmak
 üzere yapılan analizdir. Yönetim analizleri, işletme verimliliğini
 geliştirmeye, işletme faaliyetleri sonucu karlılığı artırmaya ve işletme
 faaliyetleri ile ilgili kararlar almaya yardımcı olur.
• Kredi Analizi: İşletmenin borç ödeme gücünü anlayabilmek için yapılan
 analizdir. Kredi analizini işletmenin kredi yöneticileri ile işletmeye kredi
 verenler veya verecek olanlar yapar.
• Yatırım Analizi: İşletmenin mevcut yatırımcıları ile potansiyel
 yatırımcıları tarafından yapılır.Yatırımcı denildiğinde genel olarak hisse
 senedi ve tahvil alıcısı anlamına gelir. Bunlar hali hazırda işletmenin
 ortağı ve ödünç para vermiş durumda iseler mevcut yatırımcı, hisse
 senedi veya tahvil satın alma durumunda iseler potansiyel yatırımcı
 adını alırlar. Her ikisi de yatırım analiziyle, işletmenin kazanç gücünü
 ortaya koymak ve işletmenin öz kaynakları ile yabancı kaynakları
 arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaya amaçlarlar.
Yapan Kişinin Konumuna Göre FTA
• İç Analiz: İşletmenin içinden olan kimselerin
 (yönetici, muhasebeci, iç denetçi vb.) kendi
 işletmelerine ait mali tablolar üzerinden
 yaptıkları analizdir
• Dış Analiz: İşletmeyle ilişki içinde bulunan
 üçüncü şahısların (kredi verenler, yatırımcılar,
 satıcılar, devlet vb) işletmenin yayınlanmış
 finansal tablolarından faydalanarak yaptıkları
 analizdir.
Finansal Analizinin başarılı olabilmesi
    için gerekli ön koşullar
• Finansal tabloların sağlıklı bir biçimde
 hazırlanması ve analize temel alınan verilerin,
 bilgilerin doğru olması.
• Karşılaştırılabilir finansal tablolar sağlayan
 tekdüzen muhasebe sisteminin ulusal düzeyde
 uygulanması
• Analiz edilen işletmenin yer aldığı sektörün ve
 işletmenin özelliklerinin kavranması
• İncelenen işletmenin türlü politikalarının ve
 muhasebe yöntemlerinin bilinmesi
Finansal Analizinin başarılı olabilmesi
    için gerekli ön koşullar
• İnceleme dönemindeki ekonomik koşullar ve
 eğilimlerin saptanması ve çevre koşullarının
 bilinmesi
• Finansal analistin yeterli uzmanlığa ve tecrübeye
 sahip olması (yüksek öğrenim, muhasebe ve mali
 tablolar, ticaret ve vergi hukuku gibi konularda
 bilgi sahibi vs.)
• Finansal analistin iyi bir sezme yeteneği, neden-
 sonuç ilişkisi kurabilme, olayları yorumlama gibi
 becerilere sahip olması gerekir. Finansal tablolar
 analizi bir bilim olmaktan çok sanattır.
Finansal Analizle İlgilenen Taraflar
      ve Amaçlar
  Analizle İlgili Taraf   Analizin Amacı                   İlgi Alanı Kısa Vadeli Borç Veren   Kredi Güveni             Likidite, Döner Sermaye Ve Firmanın Kısa Vadeli
                             Borçlarını Ödeme Kapasitesi Uzun Vadeli Borç Veren   Kredi Güveni             Firmanın Borcunu Ödeyebilme Yeterliliği Hissedar (Yatırımcı)    Yatırım Verimi            Firmanın Karlılığı, Hisse Başına Kazanç, Hisse Başına
                             Kar Payı Tutarı Yönetim          Verimlilik              Toplam Aktiflerin Verimlilik Oranı, Öz Sermayenin
                             Verimlilik Oranı
              Karlılık Oranı


              İç Kontrol Finansal Sağlık Hükümet          Gelir Vergisi            Katma Değer, Hisse Başına Kazanç, Muhasebe Düzenine
                             Uyum
              Verimlilik

								
To top