Docstoc

11Markedsfoering

Document Sample
11Markedsfoering Powered By Docstoc
					                        Lægemidler sælger ikke sig selv
F R A TA R g E T T I L TA B L E T
                        T E K S T: lARs chRisTensen & JAn       endpoints.	Foruden	effekt	og	sik-
                        AnDReAsen, MeDicAl MeDiA
                                               kerhed	handler	det	om	produktets	      Fra target
                        Markedsføring af lægemidler er til      sundhedsøkonomiske	profil,	påvirk-     til tablet
                        tider et omdiskuteret tema såvel       ning	af	livskvalitet,	om	lægemidlet	
                        blandt læger og sygeplejersker som      reducerer	dødeligheden,	eller	om	        Screening

                        i den offentlige debat. Hvor skal       det	medfører	færre	sygedage	og/el-       Patentering

                        grænserne sættes for markedsførin-      ler	hospitalsindlæggelser.	Disse	        Lægemiddelkandidater
                                                                       Præklinisk udvikling:
                        gen, hvilke sundhedsfaglige og sam-      oplysninger	kan	være	med	til	at	
                                                                       Del I
                        fundsøkonomiske konsekvenser har       positionere	produktet	på	markedet	
                                                                       Præklinisk udvikling:
                        den, og er lovgivningen for slap eller    og	samtidig	give	producenten	argu-
                                                                       Del II
                        restriktiv? Samtidig er der store       menter	i	forhold	til	prissætning	over	
                                                                       Formulering
                        forskelle de enkelte lande imellem,      for	de	nationale	sundhedsmyndig-
                                                                       Klinisk udvikling:
                        og dem må lægemiddelproducen-         heder.	Derfor	bør	markedsførings-
                                                                       Fase I
                        terne forholde sig til, når strategien    strategien	tænkes	ind	tidligt	i	læge-      Klinisk udvikling:
                        fastlægges.                  middelprocessen.                Fase II
                                                                       Klinisk udvikling:
                        Ideelt	set	tager	en	gennemtænkt	og	      H o lD ni n g E n t i l             Fase III
                        langsigtet	markedsføringsstrategi	sin	    læ g EM i D l E t                Registrering
                        begyndelse,	når	udviklingen	går	over	     Når	de	første	data	fra	de	kliniske	       Produktion

                        i	den	kliniske	fase.	Markedsføring	      forsøg	foreligger,	gennemføres	de	       Markedsføring

                        skal	der	i	alle	tilfælde	til,	for	selv	det	  indledende	markedsanalyser,	hvor	        Distribution og salg
                                                                       Klinisk farmaci
                        bedste	lægemiddel	sælger	ikke	sig	      resultaterne	fremlægges	for	førende	
                                                                       Retsmedicin
                        selv.	Hvis	et	præparat	skal	klare	kon-    specialister	og	andre	relevante	mål-
                        kurrencen	mod	lignende	produkter,	      grupper	inden	for	det	pågældende	
                        kræver	det,	at	kvalitet	og	fortrin	er	    sygdomsområde.	Der	udarbejdes	
                        tydeliggjort	i	forhold	til	målgrup-      en	spørgeguide	for	derigennem	
                        pen.	Markedsføringsstrategien	bør	      at	få	informationer	om,	hvordan	
                        omfatte	de	fire	p’er	og	s’et:	Product,	    målgruppen	vurderer	produktets	
                        promotion	(markedsføringsmateria-       kliniske	profil,	formulering	og	ad-
                        ler),	price,	place	(distribution)	og	ser-   ministrationsmåde.	Svarene	ana-
                        vice,	så	virksomheden	har	de	mest	      lyseres,	ligesom	det	vurderes,	om	
                        optimale	betingelser	i	forhold	til	at	    virksomheden	bør	ændre	noget	ved	
                        fremhæve	produktets	kvaliteter	over	     produktet.	               eksempelvis	kan	brainstormes	om;	
                        for	målgrupperne.		                                  hvordan	produktet	kan	positioneres,	
                         Hvis	marketingafdelingen	ind-        M a R K ED S F ø R i n g S -       hvilke	værdier	der	skal	knyttes	til	
                        drages,	når	lægemiddelkandidaten	       M atER i a l E R             produktet,	hvilke	budskaber	der	skal	
                        går	over	i	den	kliniske	fase,	er	der	     På	baggrund	af	markedsanalyse,	     eksponeres	og	hvordan	virksomhe-
                        mulighed	for,	at	man	qua	viden	om	      produktets	profil	og	kendskabet	til	   dens	værdier	skal	implementeres	i	
                        markedssituationen	og	konkurren-       konkurrerende	præparater	vil	gen-    de	disse.	Inden	produktet	lanceres,	
                        ternes	egenskaber	kan	være	med	        nemførelsen	af	en	intern	brandwork-   testes	brand	og	salgsargumenter	i	
                        til	at	udpege	de	mest	interessante	      shop	være	relevant,	idet	der	her	    en	international	gruppe	bestående	
                  18  |  FARMACEuTEN NR. 19 2006
                                                                          F R A TA R g E T T I L TA B L E T
af	førende	eksperter	på	området.	
Budskaberne	præsenteres	for	spe-
cialisterne	således,	at	de	sidste	juste-
ringer	kan	implementeres,	ligesom	
producenten	erfarer,	om	de	førende	
fagfolk	anerkender	den	måde,	der	      hvordan	produktets	levetid	kan	for-
kommunikeres	på	omkring	produk-       længes.	Og	i	de	følgende	år	holdes	
tet.	Der	er	regler	for,	hvordan	pro-    fokus	på	produktet	ved	eksempelvis	
dukter	må	markedsføres	i	forskellige	    at	publicere	nye	undersøgelser	samt	
lande.	Har	en	virksomhed	ikke	filialer	   data,	og	hvis	muligt	at	udvide	den	
i	de	lande,	hvor	lægemidlet	markeds-    eksisterende	indikation,	udvikle	nye	
føres,	kan	det	være	nødvendigt	at	til-   indikationer	eller	registrere	produk-
knytte	konsulenter	med	kendskab	til	    tet	i	en	forbedret	formulering.       er	for	eksempel	tilfældet	i	Frankrig,	
lokal	lovgivning.	Virksomheder	med	                           Italien,	Spanien,	Skotland	og	Wales.	
datterselskaber	i	de	pågældende	      pR i S StR at E g i             En	af	marketingafdelingens	frem-
lande	kan	udvikle	en	global	markeds-    Prisen	på	et	lægemiddel	fastsæt-      meste	opgaver	er	at	argumentere	for	
føringsstrategi	og	lade	det	være	op	    tes	ud	fra	kliniske	data	(efficacy	og	   lægemidlets	pris	og	fremlægge	de	
til	de	lokale	afdelinger	at	tilpasse	den	  safety	profile),	for	nogle	landes	ved-   nødvendige	referencer	og	den	rette	
til	de	lokale	forhold.	           komne	udviklingsomkostningerne	       dokumentation.	Hvis	der	bliver	tale	
 Ved	den	internationale	lance-       (Spanien),	priser	på	konkurrerende	     om	en	prisnedsættelse,	er	det	op	til	
ring	af	produktet	præsenteres	det	     produkter	samt	sundhedsøkonomi-       producenten	at	afgøre,	om	markedet	
på	relevante	kongresser	og/eller	      ske	analyser.	Der	skal	forhandles	     i	så	fald	er	attraktivt	i	forhold	til	den	
symposier	samt	på	møder	mellem	       pris	på	de	enkelte	markeder,	og	virk-    overordnede	strategi.	
salgskonsulenten	og	de	relevante	      somhedens	interesse	er	en	ensartet,	
målgrupper.	Tre	til	seks	måneder	      global	prisfastsættelse	i	dialog	med	    p U B l i K at i o n , D i St R i BU t i o n
senere	vil	det	være	en	god	idé	at	     de	pågældende	nationale	myndig-       o g S E Rv i C E
teste,	om	budskaberne	forstås	på	      heder.	Producenternes	argumenter	      Det	er	vigtigt,	at	produktets	viden-
den	rette	måde.	Er	det	ikke	tilfældet,	   stilles	overfor	myndighedernes	kriti-    skabelige	data	bliver	publiceret	i	
skal	det	vurderes,	om	budskaberne	     ske	spørgsmål	og	eventuelle	udspil	i	    anerkendte	peer	reviewed	tidsskrifter	
bør	ændres.	Desuden	skal	der	tæn-      forhold	til	en	lavere	pris.	Det	varierer	  så	tidligt	som	muligt.	Det	vil	altid	
kes	langsigtet	med	henblik	på	den	     fra	land	til	land,	hvordan	prisen	     være	et	stærkt	argument	for	at	bruge	
videre	markedsføring	af	produktet.	     fastsættes,	og	nogle	steder	kræves	     lægemidlet,	hvis	det	er	muligt	at	
Der	skal	foretages	en	vurdering	af,	    sundhedsøkonomiske	analyser.	Det	      fremlægge	publicerede	data.	Ofte	                                                        FARMACEuTEN NR. 19 2006  |  19
F R A TA R g E T T I L TA B L E T
                        fastlægges	en	publikationsstrategi,	så	  service	producenten	ønsker	at	yde	
                        det	derved	sikres,	at	data	præsenteres	  i	forhold	til	kunderne	-	eksempelvis	
                        hurtigt,	og	at	de	relevante	budskaber	   i	form	af	informationsmateriale,	
                        kommer	frem	i	artiklerne.	Dette	pågår	   opfølgning	på	eventuelle	problemer	
                        i	en	løbende	dialog	med	de	læger,	     der	kan	opstå	omkring	produktet,	og	
                        der	har	deltaget	i	forsøgene.	Efter	    hvorledes	kritiske	spørgsmål	fra	mål-
                        lanceringen	skal	der	være	tilstrække-   gruppen	skal	tackles.
                        ligt	med	publicerede	videnskabelige	
                        artikler,	der	kan	støtte	op	om	produk-   nø Dv En D i g t F o R at
                        tet.	I	månederne	op	til	lanceringen	    nå pati E n t E n
                        præsenteres	data	på	konferencer	og	    Markedsføring	af	lægemidler	er	essen-      Kilde:
                        ved	symposier,	således	at	målgruppen	   tielt	for	deres	overlevelse.	Det	er	nød-    Anette	Heymann,	M.Sc.	
                        er	orienteret	om	produktet	og	i	bedste	  vendigt	at	være	synlige	på	konferen-      (Pharm),	Diploma	in	ECO	(M)
                        fald	har	en	positiv	forventning	til	præ-  cer,	symposier	samt	på	sygehuse	og	i	      International	Marketing	
                        paratet,	når	markedsføringstilladelsen	  almen	praksis	for	at	gøre	opmærksom	      Director,	Topo	Target	A/S
                        foreligger.                på	produktets	egenskaber,	virknings-
                         Markedsføringen	omfatter	også	en	    mekanisme,	effekt	og	bivirkninger.	I	
                        strategi	for,	hvordan	lægemidlet	skal	   denne	proces	er	det	væsentligt	at	få	
                        distribueres.	Det	afhænger	af	den	     kontakt	til	specialister,	der	vurderer	
                        primære	målgruppe	og	virksomhe-      produktet	positivt,	således	at	de	kan	
                        dens	strategi.	Har	producenten	egen	    formidle	oplysningerne	videre	i	deres	
                        distributionsafdeling,	datterselskaber	  netværk	og	organisation.	Og	selvom	
                        der	skal	markedsføre	lægemidlet,	el-    markedsføringen	kan	møde	kritik	og	
                        ler	skal	der	indgås	lokale	aftaler	om	   skepsis	i	den	offentlige	debat,	er	det	
                        markedsføring	i	et	eller	flere	lande.	   nødvendigt,	hvis	lægemidlet	skal	nå	
                        Det	skal	samtidig	planlægges,	hvilken	   ud	til	patienterne.
                            Nævnet	for	Medicinsk	Informationsmateriale	(NMI)	blev	oprettet	i	1973	på	foranledning	af	blandt	andre	
                            MEDIF	og	MEFA	(nu	Lægemiddelindustriforeningen)	med	henblik	på	at	sikre,	at	informationsmateriale	giver	
                            læger,	dyrlæger,	tandlæger	og	andre	medicinalpersoner	saglige	og	korrekte	informationer	om	lægemidler.
                            	 NMI	registrerer	og	gennemgår	alle	annoncer	og	informationer	om	farmaceutiske	produkter,	der	sendes	
                            fra	virksomheder	til	læger,	dyrlæger,	tandlæger,	farmaceuter	og	andre	medicinalpersoner.	Dette	sker	for	at	
                            undgå	ufyldestgørende,	misvisende	eller	direkte	vildledende	informationer.	Reklameforanstaltninger	over	
                            for	offentligheden	falder	uden	for	NMIs	område	og	kontrolleres	af	Lægemiddelstyrelsens	reklamenævn.	
                            	 I	perioden	2004-2005	registrerede	NMI	en	stigning	i	mængden	af	informations-	og	reklamemateriale	
                            på	17,9	procent.
                                                                 Kilde:	Lægemiddelindustriforeningen.
                  20  |  FARMACEuTEN NR. 19 2006

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:26
posted:2/28/2012
language:
pages:3