Hodnoceni rizik prurez by 917mMF

VIEWS: 29 PAGES: 121

									Hodnocení rizik
  Ing. Pavel Fuchs, CSc.
 RNDr. Jan Novák, Ph. D.
   Ing. Tomáš Saska
Obsah přednášky
1.  Zásady kvantifikace rizika
2.  Nebezpečné látky, toxicita
3.  Modelování expozic a následků
4.  Individuální riziko
    –  toxicita
    –  požár
    –  výbuch
5.  Společenské riziko
6.  Rizika pro životní prostředí
Zásady kvantifikace rizika
 Riziko chápeme jako součin pravděpodobnosti vzniku nebezpečné
 události a jejích následků:

             R=P·N

 R…... riziko
 P…... pravděpodobnost vzniku nebezpečné události (bezrozměrná nebo
    podmíněná)
 N…... následky nebezpečné události (je nutno kvantifikovat – počty
    zemřelých, finanční ztráty, škody na životním prostředí)      Aby bylo možno určit riziko, musí být vyhodnoceny oba parametry rovnice
      (pravděpodobnost vzniku nežádoucí události, nežádoucí následky).
Schéma analýzy rizika
Kvantitativní analýza rizika – typy modelů

 identifikace příčin

 modely zdrojových členů

 modely rozptylů

 modely požárů

 modely výbuchů

 vyhodnocení zranitelnosti příjemců
Pravděpodobností a deterministické přístupy k modelování
 Statistické a pravděpodobnostní metody
  –  identifikace příčin
  –  pravděpodobnost / frekvence události
  –  dopady na různé příjemce
 Deterministické modely (matematicko-fyzikální popis dějů)
  –  únik látek v různých fyzikálních podmínkách
     •  plyny
     •  kapaliny
  –  šíření látek v prostředí
     •  ovzduší
     •  povrchová / podzemní voda
  –  hoření
  –  výbuchy
Schéma analýzy rizik
Možné dopady závažných havárií na člověka
 toxické účinky z inhalace a vystavení vlivu toxickým látkám (přímá
  a nepřímá expozice různými cestami)

 účinky tepelné   radiace (popálení)  způsobené během hoření
  hořlavých látek

 účinky tlakové vlny způsobené během výbuchu hořlavých nebo
  výbušných látek nebo prachů

 letící trosky, tj. mechanické části, které jsou vrženy jako střely během
  výbuchu

 účinky karcinogenních látek, jež mohou po expozici na člověka
  způsobit rakovinu a nádory

 účinky radioaktivního záření
Rozdělení rizika
 Individuální - vztahuje se k jednotlivci, k objektu, složce životního
 prostředí

   –  Pravděpodobný následek pro osobu, vystavenou v daném místě po
     danou dobu negativním účinkům.

   –  Expoziční dávka je funkcí koncentrace (tlaku, teploty) a času působení.

   –  Pro kvantifikaci je důležitý vztah dávka/odpověď

 Společenské - vztahuje se ke skupině osob, objektům, složkám ŽP
 v ohrožené oblasti

   –  zohledňuje početnost a složení ohrožené populace v dílčích plochách se
     stejným individuálním rizikem,

   –  stupeň ochrany osob (pobyt v budovách, ochranné pomůcky, příp. oděv)
NEBEZPEČNÉ LÁTKY

  fyzikální vlastnosti
   nebezpečnost
Vlastnosti nebezpečné látky

 Fyzikální vlastnosti (skupenství, bod varu, tlak par, hustota,
 rozpustnost, těkavost, aj.) ovlivňují migrační potenciál látky.

 Nebezpečnost látky (výbušnost, hořlavost, toxicita) ovlivňuje dosah
 účinků a rozsah škod:

   –  výbuchy a požáry – značné účinky s omezeným dosahem

   –  plynné látky mohou ohrozit člověka i ve značné vzdálenosti

   –  kapaliny mohou vážně ohrozit životní prostředí

 Toxicita pro člověka a ekosystémy se může výrazně lišit.
Možné kombinace nebezpečných vlastností
 Příklady látek s těmito vlastnostmi
         TOXICITA

         Toxické účinky
    Bezpečnostní předpisy pro průmysl
Hodnocení zdravotních následků chronických zátěží
        Koncentrační limity
Hodnocení toxicity

 Kvalitativní: R-věty, různé databáze

 Kvantitativní: řada ukazatelů a předpisů:

   – toxické účinky (letální dávky a koncentrace, např LD50, LC50 pro
    člověka a různé organismy),

   – předpisy pro bezpečnost práce (různé v různých státech, VÚBP),

   – referenční dávky pro obyvatelstvo (US EPA, WHO, MŽP)

   – koncentrační limity pro životní prostředí (zákony, vyhlášky, doporučení
    MŽP)
Toxické účinky a bezpečnostní normy v průmyslu
  LC50 střední letální koncentrace, tj. koncentrace u které je očekáváno, že
  způsobí smrt u 50 % testované populace
  LD50 střední letální dávka, tj. dávka u které je očekáváno, že způsobí smrt
  u 50 % testované populace
  LOAEL nejnižší úroveň expozice, při níž ještě není pozorována nepříznivá
  odpověď (lowest observed adverse effect level)
  NOAEL nejvyšší dávka, při které ještě není pozorována žádná negativní
  odpověď (no observed adverse effect level)
  AEGL směrné úrovně akutní expozice pro různě vztažené doby expozice
  nepřesahující 8 hodin (5 minut, 30 minut, 1 hodina, 4 hodiny, 8 hodin) a pro
  různé stupně závažnosti toxických účinků (jsou definovány tři úrovně
  závažnosti toxických následků – AEGL 1, AEGL 2, AEGL 3). (Acute Exposure
  Guidelines Levels)
  ERPG hodnoty koncentrace nebezpečných látek, používané pro plánování
  bezpečnostních opatření
  IDLH koncentrace nebezpečné látky, která bezprostředně ohrožuje zdraví
  nebo život (Immediately Dangerous to Life or Health)
Klasifikace toxických látek podle hodnoty LD50

  Chemická látka      LD50

   Supertoxická    5 mg/kg a méně

  Extrémně toxická    5 - 50 mg/kg

   Vysoce toxická    50 - 500 mg/kg

   Středně toxická    0,5 - 5 g/kg

   Málo toxická     5 - 15 g/kg

    Netoxická     15 g/kg a více
Ukázka hodnot ukazatelů AEGL
Zdravotní následky při chronickém působení
 Nekarcinogenní látky
  – mají prahové účinky
  – referenční dávka (RfD) je bez následků při každodenním příjmu
  – RfD (v mg.kg-1.den-1) jsou stanoveny pro různé cesty vstupu do organismu
     •  ingesce
     •  inhalace
     •  dermální kontakt
  – referenční koncentrace (RfC – v mg.m-3) pro inhalaci se dá použít místo RfD
  – IUR (µg/m3)-1 je parametr pro převod koncentrací nad RfC na zvýšení rizika
   respiračních (případně i jiných) onemocnění
 Karcinogenní látky
  – bezprahové účinky
  – hromadí se v organismu po celou dobu života
  – faktor směrnice (SF) udává poměr mezi dávkou a celoživotním vzestupem
   rizika rakoviny u jednotlivce
MODELOVÁNÍ EXPOZIC A
   NÁSLEDKŮ

  Modely šíření negativních vlivů
     Modelování rozptylu
 Individuální riziko toxického působení
 Individuální riziko požáru a výbuchu
Modely šíření negativních vlivů
 Modely zdrojového členu

  − uniklé množství nebo rychlost hmotnostního úniku

  − doba trvání

  − fyzikální podmínky (jednofázový či dvoufázový výtok)

 Modely šíření plynných i kapalných látek

  − koncentrační pole látky v ovzduší, v povrchové či podzemní vodě

 Modely fyzikálních účinků

  – tepelná radiace

  – přetlak na čele tlakové vlny
Modely individuálního rizika
 Individuální riziko toxicity
   −toxická expozice
   −probitová analýza
   −rozložení individuálního rizika v ploše

 Individuální riziko požáru
   −tepelná radiace
   −tepelná radiační dávka
   −hodnocení následků

 Individuální riziko výbuchu
   –přetlak na čele tlakové vlny
   –hodnocení následků
Modely individuálního rizika – pokračování

 Následky toxických, tepelných     i  tlakových  expozic  mají
 pravděpodobnostní charakter

 Jsou závislé na citlivosti příjemců

 Při standardním hodnocení rizik se používají průměrné hodnoty pro
 běžnou populaci
MODELY ZDROJOVÉHO
   ČLENU
    typ události
    výběr modelu
  matematická formulace
Základní modely pro odhad množství uniklé nebezpečné látky
Zařízení s chemickou látkou (obecně tekutina):
 stlačený plyn
 plyn zkapalněný tlakem nebo chladem
                      Chování chemické látky v okolním prostředí
 kapalina v rovnováze
                       tvorba mraku plynů / par (nebezpečí vzniku
Nežádoucí únik chemické látky         požáru, výbuchu, toxického rozptylu)
 výtok plynu nebo páry           kondenzace plynů / par do kaluže (nebezpečí
 dvoufázový výtok (plyn/pára a kapénky    znečištění půdy, vody)
  kapaliny)                tvorba kaluže a její odpar do mraku
 výtok kapaliny
Model versus porucha
 Případ poruchy zařízení      Zařízení         Modelovat jako:
              Zásobníky a nádoby  Úplně roztržená nádoba
              Silniční cisterny   • plyn: žádné strhávání vzduchu
Jednorázový výtok
              Železniční cisterny     během expanze
                         • kapalina: roztékající se kaluž
              Zásobníky a nádoby
              Silniční cisterny
Kontinuální výtok                Otvor ve stěně nádoby (ostrý okraj)
              Železniční cisterny
              Lodi
              Procesní potrubí
              Přepravní potrubí
Lom plného průměru                Lom potrubí o plném průměru
              Nakládací/vykládací
              hadice a ramena
              Procesní potrubí
              Přepravní potrubí
Úkapy                      Výtok malým otvorem (ostrý okraj)
              Nakládací/vykládací
              hadice a ramena
Rovnováha energie (popisuje rozdílnou energii, přiřazenou unikající látce)

           dP   u2  g         W
                     z  F  S
              2    gc  gc     m
                   
  P        tlak
  ρ        hustota kapaliny
  u        průměrná hodnota okamžité rychlosti (délka/čas)
  gc        gravitační konstanta
  α        konstanta proudění   0,5 pro laminární proudění
                      1 pro ucpaný tok
                      >1  pro turbulentní proudění
  g        zrychlení v důsledku gravitace
  z        výška nad terénem (podkladem)
  F        koeficient tření
  WS        práce
  m        hmotnostní tok (hmotnost za čas)
  Δ        rozdíl počáteční a koncové hodnoty
Únik kapaliny otvorem
             g c Pg    
    Qm   A C0  2
                 g hL 
                    
                    

Q      hmotnostní tok otvorem      [kg/s]
ρ      hustota kapaliny         [kg/m3]
A      plocha otvoru          [m3]
C0     odtokový součinitel       [1]
gc     gravitační konstanta       [m/s2]
Pg     tlak               [Pa]
g      zrychlení v důsledku gravitace  [m/s2]
hL     výška kapaliny          [m]
 Únik plynu (páry) otvorem
                                1
                           1 
                           1 
                                2

              M
                            
                    2       
                              
   Q  Cd  A  p            1
                      
             R T               
            
                              
                              
kde  Q  je  hmotnostní tok otvorem               [kg/s]

   Cd    odtokový součinitel                 [1]

   A     plocha trhliny                   [m2]
   p     tlak uvnitř produktovodu              [Pa]
        specifické měrné teplo               [1]
   M     molekulová hmotnost plynu              [kg/mol]
   R     plynová konstanta                  [J/mol∙K]
   T     teplota
ROZPTYL PLYNU
 V ATMOSFÉŘE
  typy modelů
 koncentrační pole
Šíření plynu v atmosféře – modely rozptylu
  Látka po úniku    do  atmosféry  vytváří  oblak,  který  je  pak  rozptylován
  ve směru větru.
  Existuje mnoho rozptylových modelů. Ty se dají rozdělit podle:
    – Chování vytvořeného mraku
       –  Gaussův model rozptylu (model pro vznášivý rozptyl)
          » Eulerův model (stacionární pole v pevných souřadnicích)
          » Lagrangeův model (sleduje pohyb částice v čase)
       –  BOX model (pro rozptyl těžkého plynu)
    – Trvání úniku
       –  okamžitý únik („PUFF“)
       –  kontinuální únik („PLUME“).
    – Složitost modelování
       –  jednoduché modely (analytické řešení, silně zjednodušené podmínky)
       –  složité 3D modely (numerické řešení metodou konečných prvků, možnost
         simulovat složité okrajové a počáteční podmínky).
Koncentrační pole plynu v atmosféře

 Kontinuální únik (Eulerovský model PLUME)

  – koncentrační pole je stacionární (neměnné v čase),

  – koncentrace závisí na rychlosti větru,

  – s rostoucí stabilitou atmosféry roste délka oblaku a zmenšuje se jeho šířka

 Jednorázový únik (Lagrangeovský model PUFF)

  – koncentrační pole je časově závislé,

  – koncentrace nezávisí na rychlosti větru,

  – s rostoucí rychlostí větru se zkracuje doba ovlivnění situace vdaném bodě
Meteorologické podmínky
 3 základní parametry:
   –  třída stability atmosféry – ovlivňuje disperzní koeficienty a tím i tvar
     mraku
   –  rychlost větru – u jednorázového úniku ovlivňuje dobu expozice
   –  směr větru – postiženy mohou být jen oblasti ležící ve směru větru
 Disperzní koeficienty:
   –  jsou závislé na třídě stability a na vzdálenosti od zdroje
 Modely používané v ČR:
   –  Pasquill – Gifford má 3 třídy pro model PUFF a 6 tříd pro PLUME
   –  Bubník – Koldovský (jen pro kontinuální únik) má 5 tříd stability
 Dostupnost dat:
   –  ČHMÚ dodá pro libovolné místo v ČR větrnou růžici, obsahující
     pravděpodobnosti výskytu 8 intervalů směru větru (+ bezvětří) při
     5 třídách stability a 3 kategoriích rychlosti
Třídy stability atmosféry (pro Pasquill – Giffordův model)
 A – extrémně nestabilní podmínky

 B – středně nestabilní podmínky

 C – mírně nestabilní podmínky

 D – neutrální podmínky

 E – středně stabilní podmínky

 F – stabilní podmínky
   Gaussův model rozptylu pro jednorázový únik
    pro plyny lehčí než vzduch (model pro vznášivý rozptyl)


           m            1  x  ut 2 y 2    1  z  H 2 
                                              1  z  H 2  
                                                      
C ( x, y , z , t )           exp        2   exp   r
                                            exp     r
                                                     
           2 3 / 2 x y z  2   x   y    2   z  
                                           
                                                    
                                               2   z   


   m           množství uniklé látky                  [kg]
   u           rychlost větru                     [ms-1]
   Hr          výška zdroje nad terénem                [m]
   C(x,y,z,t)      koncentrace látky v bodě (x, y, z) v čase t       [kgm-3]
   x,y,z         vzdálenost od zdroje                  [m]
   σx           horizontální disperzní koeficient           [m]
   σy           horizontální disperzní koeficient           [m]
   σz           vertikální disperzní koeficient            [m]
Disperzní koeficienty pro model PUFF

  Třída stability
             σy(m) nebo σx(m)  σz(m)
 (Pasquill - Gifford)
      A         0,18x0,92   0,60x0,75
      B         0,14x0,92   0,53x0,73
      C         0,10x0,92   0,34x0,71
      D         0,06x0,92   0,15x0,70
      E         0,04x0,92   0,10x0,65
      F         0,02x0,89   0,05x0,61
Koncentrační pole při jednorázovém úniku
 Půdorys mraku je vždy kruhový
Šíření plynu - koncentrační pole (únik 100 kg chlóru třída stability U)
Únik plynu 100 kg/s
 Význam meteorologických
 podmínek
INDIVIDUÁLNÍ RIZIKO TOXICITY

    Výpočet expoziční dávky
      Probitová analýza
  Ukázky výstupů individuálního rizika
Postup stanovení individuálního rizika toxicity

 Šíření plynu v atmosféře

 Výpočet koncentračního pole

 Výpočet toxické expoziční dávky

 Probitová analýza

 Výpočet individuálního rizika toxicity
Výpočet toxické expoziční dávky
 pro konstantní koncentraci

  V  c t n


 pro časově proměnnou koncentraci

  V   c  dt n  V    expoziční dávka
  c    koncentrace
  t    čas
   exponent n závisí na konkrétní látce
Tvar probitové funkce
Y  a  b  ln V
  parametry toxicity látky a, b a n je nutno vyhledat v databázi látek (liší se pro
  jednotlivé látky i pro různé typy následků)

Výpočet pravděpodobnosti následku Pn z probitu

             t 
               2
        1 Y 5
 erf (Y  5)     exp   dt
        2      2 

Pn  0,5  1  erf Y  5     pro     0  Y  10

Pn  0                pro     Y 0
Pn  1                pro     Y  10
Převod probitu na pravděpodobnost
 %   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9
 0   -   2,67  2,95  3,12  3,25  3,36  3,45  3,52  3,59  3,66
 10  3,72  3,77  3,82  3,87  3,92  3,96  4,01  4,05  4,08  4,12
 20  4,16  4,19  4,23  4,26  4,29  4,33  4,36  4,39  4,42  4,45
 30  4,48  4,50  4,53  4,56  4,59  4,61  4,64  4,67  4,69  4,72
 40  4,75  4,77  4,80  4,82  4,85  4,87  4,90  4,92  4,95  4,97
 50  5,00  5,03  5,05  5,08  5,10  5,13  5,15  5,18  5,20  5,23
 60  5,25  5,28  5,31  5,33  5,36  5,39  5,41  5,44  5,47  5,50
 70  5,52  5,55  5,58  5,61  5,64  5,67  5,71  5,74  5,77  5,81
 80  5,84  5,88  5,92  5,95  5,99  6,04  6,08  6,13  6,18  6,23
 90  6,28  6,34  6,41  6,48  6,55  6,64  6,75  6,88  7,05  7,33
 %  0,0  0,1  0,2  0,3  0,4  0,5  0,6  0,7  0,8  0,9
 99  7,33  7,37  7,41  7,46  7,51  7,58  7,65  7,75  7,88  8,09
Hodnoty konstant a, b, n popisující toxicitu látky
  Hodnoty jsou platné pro probit funkce s koncentrací C (mgm-3) a dobu expozice
  t (min)
            Látka    a    b   n
        Akrolein      -4,1   1   1
        Akrylonitril    -8,6   1   1,3
        Allylalkohol    -11,7   1   2
        amoniak      -15,6   1   2
        Azinfos - methyl  -4,8   1   2
        Brom        -12,4   1   2
        Chlor       -6,35  0,5  2,75
        Chlorovodík    -37,3  3,69   1
        Ethylenoxid     -6,8   1   1
        Fluorovodík     -8,4   1   1,5
        Fosfamidon     -2,8   1   0,7
        Fosfin       -6,8   1   2
        Fosgen       -10,6   2   1
        Kyanovodík     -9,8   1   2,4
        Methylbromid    -7,3   1   1,1
        Methylisokyanát   -1,2   1   0,7
        Oxid dusičitý   -18,6   1   3,7
        Oxid siřičitý   -19,2   1   2,4
        Oxid uhelnatý    -7,4   1   1
        Parathion      -6,6   1   2
        Sirovodík     -11,5   1   1,9
        Tetraethylolovo   -9,8   1   2
Individuální riziko
  Pravděpodobnost úmrtí v ploše
  v závislosti na rychlosti větru
  Únik 100 kg chlóru
  Třída stability N
Pravděpodobnost úmrtí při úniku 1000  kg chlóru za různých
meteorologických podmínek
Jednorázový únik 100 kg chlóru
Jednorázový únik 100 kg chlóru
  INDIVIDUÁLNÍ RIZIKO
TOXICITY V BODĚ A V PLOŠE
  meteorologické podmínky v lokalitě
       větrná růžice
        šířka mraku
   redukovaná pravděpodobnost
       riziko v bodě
Rozdělení rizika události do plochy ohrožené oblasti
Pravděpodobnost úmrtí podél paprsku ve směru větru

        [ P( r )    i, j   pi  p j ]
  P( r )   i, j

         p  i, j
                i    pj


P(r)   průměrná pravděpodobnost úmrtí či zranění v ose mraku
P(r)i,j  pravděpodobnost pro určitou třídu stability a rychlost větru
r     vzdálenost od zdroje
i     index třídy stability atmosféry
j     index uvažované rychlosti větru
pi    pravděpodobnost výskytu i-té třídy stability atmosféry v lokalitě
pj    pravděpodobnost výskytu j-té třídy rychlosti větru v rámci i-té třídy stability
     atmosféry
                           I. třída stability - velmi stabilní
             -1
           [m/s ]   N   NE   E      SE    S     SW      W   NW   CALM  Součet
Standardní větrná    1,7
            5,0
                0,42
                0,00
                    0,13
                    0,00
                       0,10
                       0,00
                             0,69
                             0,00
                                  0,25
                                  0,00
                                        0,35
                                        0,00
                                              0,44
                                              0,00
                                                  0,12
                                                  0,00
                                                      11,05  13,55
                                                          0,00
Růžice (lokalita    11,0
           Součet
                0,00
                0,42
                    0,00
                    0,13
                       0,00
                       0,10
                             0,00
                             0,69
                                  0,00
                                  0,25
                                        0,00
                                        0,35
                                              0,00
                                              0,44
                                                  0,00
                                                  0,12  11,05
                                                          0,00
                                                          13,55
Liberec – Rochlice)                   II. třída stability - stabilní
           [m/s-1]  N   NE   E      SE    S     SW      W   NW   CALM  Součet
            1,7   1,04  0,26  0,24    1,71   0,86    1,20    1,35  0,51   7,53  14,70
            5,0   0,03  0,00  0,01    0,12   0,10    0,04    0,03  0,14       0,47
            11,0   0,00  0,00  0,00    0,00   0,00    0,00    0,00  0,00       0,00
           Součet  1,07  0,26  0,25    1,83   0,96    1,24    1,38  0,65  7,53   15,17
                           III. třída stability - izotermní
           [m/s-1]  N   NE   E      SE    S     SW      W   NW   CALM  Součet
            1,7   0,83  0,22  0,20    1,72   0,88    1,48    1,99  0,59   3,06  10,97
            5,0   1,19  0,09  0,18    4,01   1,87    0,98    1,08  3,44       12,84
            11,0   0,02  0,00  0,00    0,06   0,04    0,06    0,04  0,09       0,31
           Součet  2,04  0,31  0,38    5,79   2,79    2,52    3,11  4,12  3,06   24,12
                           IV. třída stability - normální
           [m/s-1]  N   NE   E      SE    S     SW      W   NW   CALM  Součet
            1,7   0,32  0,09  0,10    0,73   0,41    0,73    0,83  0,19   2,80  6,20
            5,0   1,26  0,05  0,10    2,36   1,02    1,43    1,89  4,77       12,88
            11,0   0,38  0,01  0,03    2,10   0,81    1,20    1,35  2,00       7,88
           Součet  1,96  0,15  0,23    5,19   2,24    3,36    4,07  6,96  2,80   26,96
                           V. třída stability - konvektivní
           [m/s-1]  N   NE   E      SE    S     SW      W   NW   CALM  Součet
            1,7   0,20  0,12  0,92    0,79   0,75    1,00    1,27  5,62   1,58  12,25
            5,0   0,30  0,03  0,14    1,70   1,00    1,53    1,73  1,52       7,95
            11,0   0,00  0,00  0,00    0,00   0,00    0,00    0,00  0,00       0,00
           Součet  0,50  0,15  1,06    2,49   1,75    2,53    3,00  7,14  1,58   20,20
                               Celková růžice
           [m/s-1]  N   NE   E     SE     S     SW      W   NW   CALM  Součet
            1,7   2,81  0,82  1,56    5,64    3,15   4,76     5,88  7,03  26,02  57,67
            5,0   2,78  0,17  0,43    8,19    3,99   3,98     4,73  9,87       34,14
            11,0   0,40  0,01  0,03    2,16    0,85   1,26     1,39  2,09       8,19
           Součet  5,99  1,00  2,02    15,99   7,99   10,00    12,00  18,99  26,02  100,00
Stanovení průměrné pravděpodobnosti úmrtí pro jeden
směr větru
 Jednorázový únik 100 kg Cl
Efektivní šířka mraku


E (r ) 
       P(r , h)dh
         P(r )
E(r)   je efektivní šířka mraku v metrech ve vzdálenosti r od zdroje
P(r,h)  průměrná pravděpodobnost úmrtí či zranění v kolmé vzdálenosti h od osy
     mraku, závislá na vzdálenosti od zdroje
h    kolmá vzdálenost od osy mraku ve vzdálenosti r
Úhlový interval efektivní šířky mraku

   E (r )
  
   2 .r
           E(r1)                    E(r2)

        r1         r2
    Δφe1
          Δφe2
Redukovaná pravděpodobnost ve směru větru

Pr (r )  [ P(r )i , j  pi  pi , j  i , j ]
       i, j

Pr(r)  redukovaná pravděpodobnost ve vzdálenosti r od zdroje
Δφi,j  zájmový interval směru větru pro i-tou třídu stability a j-tou
    rychlost větru
Stanovení průměrné redukované pravděpodobnosti pro
jeden směr větru
Schéma k výpočtu pravděpodobnosti v libovolném bodě
 Výpočet pravděpodobnosti v bodě

P (r) 
 
      4
        PZ (r ). Z 1  PZ 1 (r )   Z   PZ (r )  PZ 1 (r )  PZ (r )  Z
                                4
                                

  Pφ(r)    pravděpodobnost následku (úmrtí, zranění) ve směru azimutu φ ve
        vzdálenosti r od zdroje (vážený průměr přes všechny meteorologické
        situace),
  PZ(r)    totéž ve směru Z (jeden z 8 základních směrů větru dle růžice),
  Z      azimut příslušného základního směru,
  φ      azimut směru od zdroje na referenční bod [X,Y]
  ΔφZ = | φ – Z |
Individuální riziko pro bodový zdroj

R(xs,ys) = Ph . Pφ(r)
R(xs,ys)      individuální riziko v bodě xs,ys,

Ph         pravděpodobnost události (havárie)

Pφ (r)       pravděpodobnost následku (úmrtí, zranění) ve vzdálenosti r od
          zdroje


    Po výpočtu IR v síti bodů v okolí zdroje lze určit jeho geografické rozložení
     a vykreslit izolinie
Individuální riziko při jednorázovém úniku 100 kg chlóru
  hodnoty je třeba vynásobit pravděpodobností úniku 1.10-6
Kumulace rizika z více zdrojů v ploše ohrožené oblasti.
Výpočet individuálního rizika, vyvolaného mobilním zdrojem

   P ( xs , y s )   Ph ( si )  P ( r )i .si
                   
             i

 P(xs,ys) celková pravděpodobnost úmrtí (zranění) v bodě [xs,ys],

 Ph(si)   pravděpodobnost havárie v i-tém úseku, vztažená na jednotkovou délku
       trasy [1/m],

 si     délka i-tého úseku trasy [m],

 Pφ(r)i   průměrná pravděpodobnost úmrtí či zranění v ose mraku, směřujícího
       z charakteristického bodu (středu) i-tého segmentu na bod [xs,ys],

 i     index úseku trasy
Rozdělení trasy na úseky a síť referenčních bodů
Příklad – vytvoření sítě v okolí konkrétní trasy
Rozložení individuálního rizika v okolí konkrétní trasy
POŽÁR A VÝBUCH
 charakteristiky látek
    podmínky
  fyzikální účinky
Charakteristiky látek
výhřevnost           MJ/m3 nebo MJ/kg

hustota            kg/m3

HMV              % nebo ppm

DMV              % nebo ppm

 Všechny tyto charakteristiky jsou teplotně závislé, při modelování je
 třeba se ujistit, že jsou vzaty údaje pro stejnou teplotu
 Ke vzniku požáru nebo výbuchu plynu musí být splněny 2 podmínky:
   –  koncentrace musí být mezi dolní (DMV) a horní (HMV) mezí
     vznícení / výbušnosti

   –  musí být přítomen zdroj iniciace

 Požár je pravděpodobnější než výbuch

 DMV a HMV pro požár a výbuch jsou si blízké, ale ne totožné

 DMV a HMV jsou závislé na teplotě

 Lze předpokládat, že dojde-li ke vznícení, shoří i část plynu s
 koncentrací nižší než DMV (nad 50 – 60% DMV)

 Je důležitý čas iniciace
Analýza stromu událostí pro skladovací tank s LPG
Fyzikální účinky
Požár
 Tepelné záření,
 jednotka tepelného toku       [kW/m2]

Výbuch
 Tlaková vlna, přetlak na čele vlny
 jednotky tlaku            [kPa nebo bar]
INDIVIDUÁLNÍ RIZIKO POŽÁRU

     Typy požárů
    Tepelná radiace
    Expoziční dávka
       Probit
   Charakteristika následků
Typy požárů

 tryskavý požár (jet fire)

  ohnivá pochodeň při výtoku stlačeného plynu

 bleskový požár (flash fire)

  mžikové zahoření oblaku plynu, nízká tepelná radiace

 ohnivá koule (fire ball)

  větší množství plynu, delší hoření (sekundy), vysoká radiace

 požár kaluže (pool fire)

  hoření kapalin (minuty i déle), vysoká radiace
Závislost typu požáru a jeho modelování na okamžiku iniciace
 Okamžitá iniciace
  − Tryskavé požáry (jet fire) - jsou výsledkem úniku stlačených hořlavých plynů nebo
   kapalin. Jsou modelovány jako válec s průměrem D a délkou L (délka plamene).

  − Požáry kaluží (pool fire) - vyskytují se v případě úniku kapaliny. Při modelování se
   uvažuje rychlost hoření dané látky, je počítána výška plamene.

 Zpožděná iniciace
  − Vytvoří se mrak, který se šíří podle atmosférických podmínek. Při iniciaci vznikne
   bleskový požár (flash fire), který může mít podobu ohnivé koule (fire ball).
   Může též dojít k výbuchu (viz dále). Pro modelování je třeba stanovit množství
   plynu v mraku, které se může měnit podle času iniciace.

 Žádná iniciace
  − Mrak se rozplyne bez následků (není-li toxický)
Pravděpodobnost opožděného vznícení

P t   Pz  1  e t 

P(t)  pravděpodobnost vznícení v časovém intervalu 0 až t

Pz   pravděpodobnost, že je zdroj v době průchodu mraku přítomen

ω   účinnost vznícení (s-1, min-1)

t   čas (s, min)
Pravděpodobnost iniciace
 Pravděpodobnost vznícení pro řadu zdrojů a časový interval 1 minuta

      Zdroj      Pravděpodobnost vznícení do 1 minuty
motorové vozidlo               0,4
venkovní vařák                0,45
vařák v budově                0,23
motorový vlak                 0,4
elektrický vlak                0,8
přepravní potrubí            0,2 na 100 m
chemický závod             0,9 na stanoviště
rafinérie               0,9 na stanoviště
těžký průmysl             0,7 na stanoviště
bydlící populace            0,01 na člověka
pracovní síly              0,01 na člověka
 Energie vyzářená při spalování

  E  Q H c 
  Q        množství hořlaviny           [kg]
  ∆HC       výhřevnost               [kJ/kg]
  η        podíl záření z celkově uvolněné energie [-]


 Intenzita tepelného záření bodového zdroje
    E
  I
   4 r2 t
  r        vzdálenost od zdroje          [m]
  t        doba působení              [min]
Tepelný tok pro obecné těleso
  E
I
  S t
S   plocha ohňové obálky               [m2]Pro tvar blízký mraku po kontinuálním úniku

         arcsin 
S  2 (b  ab
     2
               )
           
a   délka poloosy, orientované ve směru větru     [m]
b   délka poloosy, orientované kolmo ke směru větru  [m]
    a2  b2
 
     a
Prahové hodnoty účinků tepelné radiace na osoby a stavby

   Intenzita             Pozorované účinky
  tepelného toku
   (kW/m2)
    100     Destrukce ocelových konstrukcí do 3 min, 100% úmrtí osob
    37,5     Úmrtí osob
          Dostatečná intenzita pro poškození procesního zařízení
    25     Úmrtí/vážné zranění nechráněných osob
          Minimální intenzita pro zapálení dřeva
    12,5     Tavení potrubí z plastu
    9,5     Práh bolesti dosažený po 8 s; popáleniny 2. stupně po 20 s
     4     Dostatečná intenzita pro způsobení bolesti během 20 s; bez
          smrtelných účinků
    1,6     Tato intenzita nevadí po dlouhou dobu
Expoziční dávka pro tepelné záření

V I    43
          t

Doba trvání okamžitého požáru t
t = 0,45 . Q 1/3    pro Q < 30 000 kg

t = 2,6 . Q 1/6  pro Q > 30 000 kg
Rozmezí tepelných dávek, užívaná pro případy bolesti,
popálenin a fatalit

Efekt                 Tepelná dávka

Bolest                  85 – 129
Možnost zranění             250 – 300
Popáleniny 1. stupně           210 – 700
Popáleniny 2. stupně           900 – 1300
1% úmrtnost běžně oblečeného člověka   500 – 3000
Popáleniny 3. stupně / 50% úmrtnost   2000 – 3000
Probitové funkce pro úmrtí následkem tepelné expozice


 Eisenberg
 Y = -14,9 + 2,56 . ln V


 TNO
 Y = -15,4 + 3,02 . ln V
Praktický výpočet expoziční dávky

 výpočet množství hořlaviny v mraku:

  −  výpočet objemu mraku uvnitř kontury horní a dolní meze vznícení

  −  výpočet množství plynu v mraku (numerickou integrací)

 výpočet tepelného záření:

  −  je nutno uvažovat geometrii a vzájemnou pozici zdroje a příjemce

  −  kulový zdroj lze nahradit bodovým zdrojem a ohňovou obálkou

  −  při jiném tvaru je nutná integrace účinku bodových zdrojů

  −  geometrie příjemce může být významná u budov a velkých konstrukcí
Kontinuální únik zemního plynu 10 m3/min
Třída stability B, rychlost větru 0.5 m/s
Kontinuální únik zemního plynu 10 m3/min
Třída stability D, rychlost větru 0.5 m/s
Kontinuální únik zemního plynu 10 m3/min
Třída stability F, rychlost větru 0.5 m/s
Objemy, hmotnosti plynu a plocha ohňové obálky

              Objem  Množství
 Třída    Rozmezí             Plocha ohňové
              mraku  plynu
stability   koncentrací            obálky [m2]
               [m3]   [kg]
  B      >HMV15    5,7   1,2      99
      HMV15 - DMV15  30,8   3,0
        <DMV15    39,0
  D      >HMV15    11    1,8     133
      HMV15 - DMV15  49    4,8
        <DMV15    66
  F      >HMV15    23    4,5     260
      HMV15 - DMV15  147   13,5
        <DMV15    150
                 Ohňová obálka  Vzdálenost         Vzdálenost od obálky [m]
                                Expoziční
           Třída   max. délka [m]  od ohňové          hranice 1% mortality
                                dávka [tdu]
           stability  max. šířka [m]  obálky [m]          bezpečná vzdálenost

Tepelné expoziční                   0     1565
                                            0,6
                           1      727
dávky v závislosti                  2      441
                   16,5
            B
na vzdálenosti od           5,6       3      278
                                            4
ohňové obálky                     4      204
                           5      152
                           0     1874
                                            1,0
                           1      970
                  20 (24)      2      626
            D
                   5        3      394
                                            5
                           4      270
                           5      207
                           0     2714
                                            1,5
                           1     1371
                  20 (53)      2      911
            F
                  4,4 (4,8)     3      663
                                            7
                           4      484
                           5      369
Izolinie individuálního rizika – třída stability C, rychlost
větru 0,5 m/s
Individuální riziko pro osobu, chráněnou běžným pracovním
oděvem, v odpovídajících vzdálenostech od zdroje
                Individuální riziko (%)
  Vzdálenost (m)  úmrtnost   popáleniny 2. popáleniny 1.
            50%      stupně    stupně
     2,5      18,5       29,6       78,7
     5      11,7       17,0       41,8
     7,5      5,1        8,7       23,5
     10      2,8        4,9       13,5
     15      1,4        2,7       8,0
     20      0,8        1,6       3,1
     25               0,2       1,3
INDIVIDUÁLNÍ RIZIKO VÝBUCHU

     Podmínky výbuchu
      Tlaková vlna
        Probit
    Charakteristika následků
Výbuch

 je rychlé hoření – rozlišujeme 2 případy:

 Deflagrace, kdy je rychlost tlakové vlny nižší než rychlost zvuku (za daných
  podmínek).

 Detonace, kdy je rychlost tlakové vlny vyšší než rychlost zvuku.

Podmínky výbuchu

 pravděpodobnost výbuchu je mnohem menší než u požáru

 koncentrace musí být mezi horní a dolní mezí výbušnosti (HMV a DMV)

 výbuch může nastat jen v případě dostatečného množství plynu v mraku

 výbuchu se účastní jen část plynu v mraku (faktor konverze)
Typy výbuchu

 BLEVE (boiling liquid expanded vapour explosion) - výbuch expandujících par
       vroucí kapaliny

  −  únik velkého množství stlačené přehřáté kapaliny do atmosféry

  −  účinky BLEVE zahrnují tepelnou radiaci a letící trosky roztržené nádoby, zatímco
    vzniklý přetlak není podstatný.

 UVCE (Unconfined Vapour Cloud Explosion) - výbuch neohraničeného oblaku
      par

  −  výsledek zpožděné iniciace uniklé hořlavé látky,

  −  vytváří tlakovou vlnu,

  −  model ekvivalentu TNT.
 Tritolový ekvivalent

    Q Ec
  W
    ETNT
  W        ekvivalent hmotnosti TNT       [kg]
  Q        hmotnost plynu            [kg]
  EC       spalné teplo plynu          [kJ/kg]
  η        účinnost výbuchu (stupeň konverze)  [-]
  ETNT      spalné teplo TNT           [kJ/kg]


 Redukovaná vzdálenost
    R
  Z  13
   W
  Z        redukovaná vzdálenost        [m]
  R        vzdálenost od epicentra výbuchu   [m]
Praktický výpočet expoziční dávky

 výpočet objemu mraku mezi konturami dolní a horní meze výbušnosti

 výpočet množství plynu v mraku v uvedených mezích (numerickou

 integrací)

 teprve pak lze určit pravděpodobnost výbuchu (dostatek plynu pro

 výbuch) a případně tritolový ekvivalent
  Přetlak Δp [Pa] v čele rázové vlny (příklad možného vyjádření)
         93,2 383 1275
   p  (       2
                3
                 )
          Z  Z   Z
  Probit funkce pro úmrtí následkem tlakové vlny

   Pr  18,1  2,79 ln p 

Úrovně postižení lidí, zničení budov a konstrukcí přetlakem

Přetlak na čele tlakové vlny (kPa)  Dopady na člověka         Úroveň zničení budov a konstrukcí
        >83          LD100               Úplné zničení
        >35          značná pravděpodobnost úmrtí    Vážné škody
                   možnost vážného zranění    i
        >17                           Střední škody
                   úmrtí nechráněné osoby
       >3,5          možnost lehkého zranění      Lehké škody
   SPOLEČENSKÉ RIZIKO

Přechod od individuálního rizika ke společenskému
   Redukce rizika podle stupně ochrany
         Přijatelnost rizika
Společenské riziko

 vztahuje se k ploše ohrožené oblasti

 vyjadřuje součin individuálního rizika a ohrožené hodnoty

 může být vztaženo k různým entitám (osoby, majetek, životní
 prostředí) i k různému typu následku (úmrtí, zranění)

 jednotlivé typy rizika se hodnotí samostatně

 kumulace je možná při vyjádření ve stejných jednotkách (bodové
 hodnocení, finance)
Obecný vztah pro vyjádření sumárního společenského rizika

 R    Rn ( x, y )  M n ( x, y )  dxdy
    n

 R       celkové společenské riziko
 n       index typu rizika (entita, následek)
 Rn(x,y)    individuální riziko pro n-tý typ v bodě (x,y)
 Mn(x,y)    ohrožená hodnota n-tého typu v bodě (x,y)
  Rozložení individuálního
  rizika konkrétní události
  (únik čpavku) v konkrétní
  oblasti

  Je nutno stanovit počet
  ohrožených osob v plochách,
  ohraničených izoliniemi
Riziko pro osoby

RS  Ri  Si  h j  H j 
RΔS  společenské riziko pro dílčí plochu ΔSi (počet úmrtí či zranění)

ΔSi  dílčí plocha [m2]

Ri   individuální riziko pro dílčí plochu

hj   koeficient zranitelnosti pro j - tou skupinu osob

Hj   hustota j – té skupiny osob v dílčí ploše [osoba ∙ m-2]

j   index skupiny osob (rozlišení podle času výskytu a zranitelnosti)
Přechod od individuálního rizika ke společenskému (osoby)
Stupeň ochrany osob
 PE – individuální  riziko,  pravděpodobnost  úmrtí  nechráněné   osoby
    následkem expozice v daném místě

 FE – podíl obyvatelstva, které zemře v určitém místě následkem dané
    expozice

 Část obyvatelstva je chráněna tím, že zůstane uvnitř budov a oblékne si
  ochranné prostředky. Z tohoto důvodu se používají dvě hodnoty FEin a FEout.

 FEin – podíl obyvatel usmrcených uvnitř budov

 FEout – podíl obyvatel usmrcených vně budov

 Při nižší tepelné radiaci poskytuje ochranu proti popálení osobám vně budov
  i oděv
 Pravděpodobnost úmrtí osob uvnitř a vně budov následkem toxického mraku
 Pravděpodobnost úmrtí osob uvnitř a vně budov následkem tepelné expozice
 Pravděpodobnost úmrtí osob uvnitř a vně budov následkem tlakové vlny
 Standardní podmínky dle doporučení TNO, akceptované MŽP ČR

  den:
  v budovách       93% osob
  venku          7% osob

  noc:
  v budovách       99% osob
  venku          1% osob

 Speciální případy (odlišná doba pobytu, odlišná zranitelnost)

  školy, nemocnice, průmyslové podniky, stadiony aj.
Kritérium přijatelnosti společenského rizika

                    10 3
  pro stávající zařízení     Fm  2
                    N

                    10 4
  pro nová zařízení       Fm  2
                    N

  Fm         frekvence události

  N          počet potenciálních úmrtí osob
Křivka společenského rizika s vyznačenými kritérii přijatelnosti
Riziko ekonomických ztrát
  RIZIKA PRO
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 složky životního prostředí
     ekotoxicita
    analýza rizika
   společenské riziko
Složky životního prostředí
 ovzduší
 povrchová voda
  •   tekoucí
  •   stojatá
 podzemní voda
  •   podpovrchová
  •   hlubinné zvodně
 půda
 biota
  •   fauna
  •   flóra
Charakteristiky nebezpečných látek
 fyzikální stav (plyn, kapalina)

 migrační schopnost (rozpustnost, tvorba volné nerozpustné fáze,
 viskozita, smáčivost)

 ekotoxicita

  LC50     50% úhyn – ryba 96 hod

  EC50     dafnie – 48 hod

  IC50     řasy – 72 hod

 hořlavost, výbušnost
 Legislativní limity pro TCE
  Trichlorethylen
            Parametr                     Hodnota
Pitná voda, Vyhláška č. 252/2004 Sb.                   10 µg.l-1
Povrchová voda, Nařízení vlády č.61/2003 Sb.               1 µg.l-1
Pitná voda, doporučeno WHO (2005)                     20 µg.l-1
Max. přípustná koncentrace pro pitnou vodu daná U.S.EPA          5 µg.l-1
TDI (přípustná denní dávka) daná WHO (2005)            1,46 µg.kg-1 tělesné váhy
Kritérium Cprům dle MP MŽP pro zeminu*                40 mg.kg-1 suš.
Kritérium C dle MP MŽP pro podzemní vodu*                 50 µg.l-1
Kritérium C dle MP MŽP pro půdní vzduch*                 10 mg.m-3
OSHA PEL (přípustný expoziční limit)           100 ppm (průměr při 8hod. pracovní době)
OSHA STEL (limit pro akutní expozici)           300 ppm (5-ti min. expozice každé 2 hod)
IDLH (NIOSH)                               1 000 ppm
ERPG-2                                  500 ppm
Charakteristika oblasti
 migrační potenciál (sklon terénu, propustnost podloží, hydrologické
 poměry)

 zastoupení složek ŽP

 reprezentace jednotlivých složek ŽP (např. pole, louka, vinice…)

 zranitelnost složek ŽP
Zranitelnost
 citlivost

   •  vyjadřuje míru potenciálního poškození dané složky ŽP (příp.
     její reprezentace) definovaným negativním vlivem

   •  ekvivalent individuálního rizika

 hodnota

   •  tržní aspekty (polní, lesní, rybniční hospodářství aj.)

   •  externality (krajina, čistota vod, biodiverzita aj.)
Stanovení společenského rizika pro životní prostředí
        a jeho hodnocení
Postup hodnocení rizika pro životní prostředí
Praktický postup hodnocení rizik pro životní prostředí
 důležitý je účel hodnocení

 podle účelu zvolíme složky (jejich reprezentace), které budou
 hodnoceny

 vyjádříme stupeň jejich poškození v závislosti na vzdálenosti od
 zdroje (např. šířky pásem)

 vypočteme individuální riziko pro jednotlivé složky

 provedeme inventarizaci složek v ohrožené oblasti

 stanovíme společenské riziko s ohledem na hodnotu složek (jejich
 reprezentací)
            K zapamatování
1. Pravděpodobnostní a deterministické přístupy ke kvantitativnímu
  hodnocení rizik
2. Individuální a společenské riziko
3. Rozptyl plynu (typ úniku, povětrnostní podmínky)
4. Individuální riziko toxicity (expoziční dávka, probit)
5. Fyzikální účinky požáru a výbuchu (tepelná radiace, tlaková vlna)
6. Individuální riziko požáru a výbuchu
7. Individuální riziko v ploše
8. Společenské riziko
9. Rizika pro životní prostředí

								
To top