Jaarverslag scholen 2006 2007 by 917mMF

VIEWS: 15 PAGES: 33

									2006 - 2007
          Touwbaan 42C
       2352 CZ Leiderdorp
  1. Inleiding

Ook afgelopen jaar is er op ’t Bolwerk weer veel gebeurd. Er werd zowel door leerkrachten als
kinderen hard gewerkt. Daarnaast waren er bijzondere evenementen, vieringen en uitstapjes, want
ook door het op doen van verschillende ervaringen leer je veel.
Onze missie luidt: Op ’t Bolwerk leer je zelf, van en met elkaar.
          ‘t Bolwerk is een school waar ieder kind tot z’n recht komt.
’t Bolwerk is dan ook een school die volop in ontwikkeling is om die missie in praktijk te brengen.

  2. Leerlingen

Op 1 oktober 2006 had de school 318 leerlingen verdeeld over 13 groepen, waarvan 4
kleutergroepen.
Het afgelopen schooljaar verlieten 28 leerlingen van groep 8 onze school. De uitstroom was als volgt
verdeeld:
 Bonaventura College, Leiden          2 leerlingen
 Da Vinci College, Leiden           3 leerlingen
 Stedelijk Gymnasium, Leiden          1 leerling
 Teylingen College, Oegstgeest         2 leerlingen
 Visser ’t Hooft Lyceum, Leiderdorp     18 leerlingen
 OPDC                     1 leerling
Een leerling verhuisde en ging naar een scholengemeenschap in Langedijk (NH)


  3. Personeel en organisatie

In het schooljaar 2006-2007 waren 22 leerkrachten werkzaam op school, waaronder een intern
begeleider Sonja Hulsbos. (16 uur IB en 8 uur leerlingenzorg) en een ICT coördinator Mariska de
Jong (8 uur). De nieuwe schoolleiding die bestond uit Jeannette Mulder schoolleider en Marian Verra
adjunct schoolleider hadden respectievelijk 30 en 16 uur ter beschikking voor hun taken. Ook had de
school een conciërge Jan Seekeles. De vakleerkracht gym voor de bovenbouw groepen Jan
Hollander was het jaar daarvoor al ernstig ziek geworden en overleed helaas in september 2006.
Vervangers Joyce Thissen en Krista Wildschut namen zijn plaats in. Krista verliet de vereniging weer
in het voorjaar van 2007 en werd vervangen door Aukje van Belkum.
Ook dit jaar hadden we te maken met een aantal mensen dat door ziekte of persoonlijke
omstandigheden niet- of minder inzetbaar was. Per 1 december 2006 heeft Marjolein Draaijer ’t
Bolwerk verlaten om een nieuwe uitdaging aan te gaan op het MBO. Sanne Pera is ons team toen
komen versterken.
Deddy Hooijer ging aan het einde van het schooljaar om gezondheidsredenen met vervroegd
pensioen. Ook Simone Marijt nam per 1 augustus 2007 afscheid van ’t Bolwerk. Anneloes Meijer ging
in mei 2007 met zwangerschapsverlof. Nog voor de zomervakantie beviel zij van een gezonde
dochter. In het nieuwe schooljaar zal zij terugkeren. Saskia ‘d Haan werd aangetrokken om haar
tijdens het zwangerschapsverlof te vervangen.
Het gehele team is dit schooljaar verder gegaan met de training “Op weg naar een professionele
schooIcultuur”. Deze training gaf ons inzichten en vaardigheden om te komen tot een dynamische
cultuur waarin ieder teamlid zich betrokken weet bij en verantwoordelijk voelt voor het steeds
verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. Samen hebben we onze visie en missie aangescherpt
en geformuleerd wat de gewenste cultuur van teamleden vraagt. Juni 2007 werd de training
afgesloten.


Jaarverslag scholen 2006 – 2007                                  1
Een aantal leerkrachten volgde een cursus coaching. Twee leerkrachten deden de cursus “coöperatief
leren en klasklimaat” en samen met de IBer volgden twee leerkrachten een cursus rond dyslexie.
De adjunct schoolleider deed mij aan een management training en de ICTer volgde een cursus op het
gebied van ICT beleidsontwikkeling. Schoolleiding en IB bezochten het Centrum voor Ervaringsgericht
Onderwijs in Leuven, voor drie intensieve inspirerende dagen.

  4. Onderwijs en zorg

In het afgelopen jaar is er op onderwijskundig gebied veel gebeurd op ’t Bolwerk. Een speerpunt was
het integreren van zelfstandig werken en leren in het dagelijkse onderwijs. In alle groepen werden dag
of weektaken ingevoerd. Deze dag- en weektaken zullen steeds verder ontwikkeld worden, zodat er
steeds meer sprake zal zijn van onderwijs op maat. Observeren is hierbij in alle groepen een
belangrijk instrument om kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling.
Een ander belangrijk aspect van zelfstandig leren is de “eigen leertijd”. Minimaal drie keer per week
krijgen de kinderen de gelegenheid om 20 à 25 minuten zelf te kiezen wat ze willen leren. Ze maken
daarbij gebruik van materialen uit de “rijke leeromgeving”. “Welbevinden” en “betrokkenheid” zijn dit
jaar sleutelwoorden in ons onderwijs geworden en lopen als een rode draad door onze
onderwijsontwikkeling heen.
Het afgelopen jaar is in de kleutergroepen de methode “Schatkist” ingevoerd. De groepen 4 t/m 8 zijn
aan de slag gegaan met de nieuwe versie van de taalmethode “Taaljournaal”. De invoering van beide
methodes is ondersteund door middel van een begeleidingstraject.
Het leesonderwijs bleef een belangrijk aandachtspunt voor ons. In overleg met Onderwijs Advies werd
weer een leesplan opgesteld om het technisch lezen nog verder te verbeteren.
Ook dit jaar gingen de leerkrachten van de groepen 1 t/m 8 verder met nascholing rond
taalontwikkeling. Onderdeel hiervan is het uitwisselen van ervaringen en ideeën tussen de scholen
van de vereniging onderling.
Om kinderen die extra zorg nodig hebben nog beter te kunnen helpen gingen alle leerkrachten dit jaar
verder met het ontwikkelen van duidelijke, goed hanteerbare handelingsplannen.
Groep 7 heeft afgelopen jaar een “Kanjertraining” gedaan. Dit is een training waarbij kinderen zich
bewust worden van hun eigen gedrag en de gevolgen daarvan voor anderen. Zij leerden hoe je een
“Kanjer” kunt zijn. Een “Kanjer” is zichzelf, houdt rekening met anderen, maar kan duidelijk zijn
grenzen aangeven. Voor deze training is gebruik gemaakt van een trainer van het “Kanjerinstituut”.

  5. Huisvesting

’t Bolwerk is verdeeld over 2 locaties. In de dependance aan de Buitenhoflaan waren dit jaar beide
groepen 3 en 4 gehuisvest. Het plein bij het hoofdgebouw is dit jaar nog verder verfraaid met hulp van
ouders en kinderen. De verkeerssituatie rond de school is een zaak die ons voortdurend bezighoudt.
Reden voor ’t Bolwerk om mee te doen aan het project “KANS” in samenwerking met buurschool De
Hobbit, wijkmedewerker, gemeente en politie. Dit project wil mensen bewust maken van hun eigen
bijdrage aan een veilige verkeerssituatie, maar houdt zich ook bezig met praktische maatregelen.

  6. Kwaliteitszorg

Het afgelopen jaar heeft de school geen inspectiebezoek gehad. We hebben systematisch gewerkt
aan de verbeterpunten die uit het vorige inspectieverslag naar voren kwamen. De inspanningen
werpen zeker vruchten af. De kwaliteitsbewaking door de inspectie zal voorlopig verder plaats vinden
door het invullen van vragenlijsten.
Het team is veder gegaan met het invoeren van het digitale leerlingvolgsysteem ParnasSys.
Toetsgegevens, handelingsplannen, oudergesprekken en absentiegegevens worden hier in
vastgelegd.

  7. Externe relaties en contacten met ouders

Contacten met ouders verliepen het afgelopen jaar door middel van informatie- en spreekavonden.
Elke groep had twee klassenouders die hielpen bij praktische zaken. Ook waren er het hele jaar door
enthousiaste ouders die door hun hulp allerlei extra activiteiten mogelijk maakten. Zij werden allemaal
bedankt tijdens een speciale avond georganiseerd door het team.
Iedere donderdag verscheen weer een weekbericht en drie keer per jaar kwam onze schoolkrant uit.

Jaarverslag scholen 2006 – 2007                                   2
De school werkte samen met Onderwijs Advies op het gebied van leerlingenzorg, vakinhoudelijke
begeleiding en training.
De intern begeleider participeerde in het kader van WSNS in het Zorgteam en het ZAT-team.
Er was regelmatig overleg met de schoolarts en de sociaal verpleegkundige.

  8. Profilering en promotie

Augustus:   Opening van het schooljaar.
September:  Informatieavonden voor alle groepen
       De groepen 3 t/m 7 gaan op schoolreis naar Drievliet en groep 8 verkoopt
       kinderpostzegels voor een bedrag van € 2782,47.
Oktober:   Op 2 oktober eten de kinderen hutspot. Daarna barsten de activiteiten rond de
       kinderboekenweek los. Het thema is: “De leeuw is los”. Kleuters worden voorgelezen
       door enthousiaste opa’s en oma’s en gaan naar een boekenwinkel. De schrijfster
       Anke Kranendonk bezoekt de groepen 3 en 4 en de week wordt afgesloten met een
       boekenmarkt. Groep 8 bezoekt deze maand het Leiderdorps museum en groep 7 het
       regionaal archief in Leiden.
November:   In november doet onze school mee aan “Operation Christmas Child”. Groep 6 gaat
       naar het Museum van Oudheden. De groepen 7 en 8 houden een voorlees wedstrijd.
       De winnaar gaat naar de regionale kampioenschappen.
       Ook dit jaar wordt de hal weer versierd door ouders en leerkrachten tijdens de sint-
       knutsel-avond.
December:   De ouders worden in de gelegenheid gesteld om de surprises van de kinderen van
       groep 5 t/m 8 te bekijken. Sinterklaas die per boot arriveert en hevig verliefd blijkt op
       juf Mirjam brengt een bezoek aan de groepen. Een aantal kinderen doet mee aan het
       damtoernooi voor scholen.
       Tijdens de kerst-knutsel-avond wordt de hal weer in kerstsfeer gebracht. Er is een
       drukbezochte kerstmarkt. De kerstviering wordt in de groepen gehouden en ’s avonds
       verzorgen ouders in elke groep een heus kerstbuffet. Groep 5/6 zingt tijdens de
       kerstviering van verzorgingshuis Dillenburg.
Januari:   De kinderen van groep 8 gaan naar een theatervoorstelling gemaakt door leerlingen
       uit 5 Havo. Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 doen mee aan het schaaktoernooi. De
       groepen 3 bezoeken het Museum van Volkenkunde en groep 5 en 5/6 gaat naar
       Museum de Lakenhal.
Februari:   De onderbouw geniet van voorlezen tijdens de Nationale Voorleesdag. Kinderen doen
       mee aan het tafeltennistoernooi en na de CITO toets is er voor groep 8 een complete
       “gala avond”.
Maart:    De groepen 4 bezoeken Naturalis. Samen met de groepen 3 gaan zij ook naar
       “Toneel op de deel”, een toneelstuk op en echte boerderij. Groep 6 bezoekt weer een
       andere boerderij om te kijken hoe kaas gemaakt wordt. De kleutergroepen gaan naar
       de boerderij van juf Joyce om naar de lammetjes te kijken. Groep 8 doet weer mee
       aan het Schoolbasketbaltoernooi. Op de nationale boomfeestdag plant groep 8 een
       boom op het kleuterplein.
April:    De schooltuinen voor groep 6 gaan weer van start. Groep 5/6 ontmoet de schrijfster
       Mirjam Oldenhave in de bibliotheek. De groepen 7 en 8 bezoeken “De Vredesfabriek”
       een interactieve tentoonstelling over oorlog en vrede, geweld en vrijheid, macht en
       tolerantie. 5 April vieren we Pasen in bouwen, voorafgegaan door een paasontbijt.
       ’s Middags is er een paasknutselmiddag voor alle kinderen.
       Groep 8 doet EHBO examen en alle kinderen slagen. De hele school doet mee aan
       “ de grote rekendag” en iedereen is een ochtend bezig met “meetkunde, patronen en
       kunst”. Daarna staat de hele school in het teken van “de krant en het nieuws”. In alle
       groepen zijn activiteiten rond dit thema en ouders kunnen resultaten bekijken op de
       afsluitende tentoonstelling. Ook de schoolkrant verschijnt als een “echte krant”.
       22 April doen we mee aan de jaarlijkse zendingsdienst in de Scheppingskerk. Groep 8
       bezoekt Museum Boerhaave.
Mei:     Kinderen uit de groepen 2, 6 en 8 doen mee aan het schoolvoetbaltoernooi.
       Project KANS voor een veiliger verkeerssituatie rond de school gaat van start. Na de
       Pinksteren gaat groep 8 op kamp in Baarle Nassau.
Juni:     De kleutergroepen gaan op stap naar de Linneaushof en op dezelfde dag is er voor de
       andere groepen een sportdag. We doen mee aan het Schoolhockey- en het

Jaarverslag scholen 2006 – 2007                                   3
        schoolhandbaltoernooi. Ook wordt er een “klussenactie” georganiseerd. De opbrengst
        is voor een vlaggenmast en buitenspeelgoed. Ook wordt de nieuwe geluidsapparatuur
        geïnstalleerd, bijeengespaard met opbrengsten van oud papier en andere acties.
        Deze maand komt ook de schoolfotograaf weer langs.
Juli:     Ons schoolfeest staat dit jaar in het teken van “landen”. ‘s morgens maken de
        kinderen een reis langs alle landen en ‘s avonds is het schoolfeest waarop alle
        groepen een optreden verzorgen. De kleuters vieren ook nog “:juffendag”.
        Groep 8 neemt met een musical afscheid van de basisschool en de dag erna worden
        ze door de hele school uitgezwaaid.
Alle groepen deden mee aan projecten van het milieu educatief centrum.


 9. De medezeggenschapsraad

Terugkijkend op afgelopen schooljaar kunnen concluderen dat de samenwerking met de schoolleiding
constructief en open is verlopen waarbij het belang van alle betrokkenen, kind, ouders en team,
centraal stond.
De MR bestond in het schooljaar 2006-2007 uit de volgende leden;
   Harriët de Vries - ouderlid en voorzitter
   Jaap de Kok - ouderlid en GMR
   Esther Baars – ouderlid
   Jan van der Wel - teamlid en secretaris
   Mariska de Jong - teamlid en GMR (tot 1 december 2006)
   Monique Reyngoud - teamlid en plaatsvervangend GMR
   Simone Marijt – plaatsvervangend teamlid vanaf 1 december 2006.

Samen met de schoolleiding en ouders is gewerkt aan diverse zaken in en rond de school. Wij
bedanken een ieder voor deze positieve bijdrage. Hieronder verslag waar de MR zich het afgelopen
jaar mee bezig heeft gehouden.

Nieuwe Wet Medezeggenschap Scholen (WMS)
In november van het schooljaar is met de andere (G)MR leden en schoolleiding van de vereniging
deelgenomen aan een thema avond. Centraal hierin stond de wijziging van de nieuwe wet op de
medezeggenschap voor scholen die in 2007 van kracht werd. Tijdens deze bijeenkomst was het goed
om er samen, ouders, leerkrachten en schoolleiding van alle vijf de scholen, achter te komen dat de
ontwikkeling van het individuele kind voor ieder centraal staat.

TSO (Tussen Schoolse Opvang)
Tijdens de zomerperiode 2006 zijn de leden van de MR actief geweest in het stroomlijnen van
afspraken en afstemmen van aspecten rondom de TSO met de schoolleiding en directie van
LunchTijd Leiderdorp (LT). Na verlenging van de samenwerking met LT voor de TSO is begin 2007 op
initiatief van de directie van de PCSV en LT een zogenaamde klankbordgroep ingericht. Hierbij
participeert vanuit elke school 1 ouder die in overleg treedt met LT. De klankbordgroep heeft geen
wettelijke rechten. Vanuit het Bolwerk heeft Esther Baars hierin deelgenomen. In totaal is de
klankbordgroep 3 keer bijeen geweest.

Groep 2/3
Aan het eind van het schooljaar werd u al geïnformeerd over de aankomende veranderingen over
groep 2/3. Dit onderwerp is veelvuldig en uitgebreid aan bod gekomen in de MR. Er zijn gesprekken
geweest met de schoolleiding, ouders en directie. In het schooljaar 2007-2008 zal er nog veel
aandacht zijn voor dit onderwerp dat we vanuit de MR nauw zullen volgen.

GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)
In de GMR van de vereniging (PCSV) worden bovenschoolse zaken besproken door afgevaardigden
van de vijf lokale MR-en en de directie. De GMR wordt door twee leden van onze MR
vertegenwoordigd. Dit waren Jaap de Kok en Mariska de Jong/ Monique Reyngoud. De GMR is in
totaal 6 keer bijeen gekomen. Tijdens deze vergaderingen zijn onder andere aan bod gekomen de
Lump Sum financiering, contracten TSO en Buitenschoolse Opvang (BSO) en bijhorende
ouderenquête, huisvesting en ICT aangelegenheden. Ook is een aanvang gemaakt met het


Jaarverslag scholen 2006 – 2007                                   4
aanpassen van het reglement in het kader van de nieuwe wet op de medezeggenschapsraden.
Daarnaast worden vele ervaringen tussen de medezeggenschapsraden van de vijf PCSV-scholen
uitgewisseld.

Overige zaken
Er is door de ouderleden van de MR een bijdrage geleverd aan de sollicatieprocedures voor de
werving en selectie van nieuwe leerkrachten. Ook is een bijdrage geleverd aan het zogenaamde
KANS project wat ook in het nieuwe schooljaar zal doorlopen. Centraal hierin staat het
verkeersveiliger maken van de eigen schoolomgeving voor de kinderen in een werkgroep bestaande
uit gemeente, buurtbewoners en de Hobbit.

Aandachtspunten voor het schooljaar 2007-2008
Natuurlijk blijven we ons aandacht houden bij voortgang en evaluatie van de diverse zaken binnen
school en de vereniging. Te noemen valt de TSO, BSO en groep 2/3. Het zoeken naar hoe ouders
nog beter te betrekken en informeren van ouders over de zaken rond en in onze school heeft daarbij
onze continue aandacht.

De MR bestaat in het schooljaar 2007-2008 uit de volgende leden;
   Esther Baars – ouderlid en voorzitter (vanaf 1 januari 2008 GMR)
   Jaap de Kok - ouderlid en GMR (vanaf 1 januari 2008 voorzitter)
   Marco Cornet – ouderlid
   Jan van der Wel – teamlid en secretaris
   Mariska de Jong – teamlid en GMR
   Ingrid Schouwenaar – teamlid


10. Schoolfonds

Financiële verantwoording ’t Bolwerk schooljaar 2006-2007
In dit deel van het jaarverslag wordt inzicht gegeven in de geldstromen (afkomstig van bijdragen van
ouders) binnen ‘t Bolwerk. We kennen hierbij het schoolfonds, de zending en overige bijdragen (zoals
schoolreis, kamp, schoolplein enz. enz.). In de onderstaande overzichten is een scheiding gemaakt
tussen het algemene schoolfonds (overzicht 1) en de gelden die bestemd zijn/waren voor een
speciaal doel of project (overzicht 2). Per onderwerp wordt naast het overzicht van inkomsten en
uitgaven met een korte toelichting gegeven.De afrekening van het schoolfonds
In onderstaand overzicht worden de inkomsten en uitgaven vanuit het algemene schoolfonds. Het
afgelopen schooljaar was de vrijwillige bijdrage € 37,50 per kind. Dit was het derde jaar dat dit bedrag
gelijk is gebleven en ook voor het schooljaar 2007/2008 blijft dit gehandhaafd. Door ruim 92% van de
ouders is ook daadwerkelijk bijgedragen. Dit is een lichte daling ten opzichte van het vorige
schooljaar.
Het schoolfonds wordt beheerd door de schoolleiding. Vanuit de MR wordt de schoolleiding
geadviseerd en verder wordt er controle uitgeoefend op de uitgaven en de afrekening. Aan het begin
van ieder schooljaar wordt een begroting ingediend bij de MR.
Er worden in de loop van het schooljaar kleine kosten vanuit het schoolfonds betaald, die vervolgens
worden gedeclareerd bij de Vereniging. Deze kosten/inkomsten zijn ook als zodanig geboekt. Er is
nog een kleine bedrag te ontvangen.

Besteding van het geld van de reserves zal in overleg met MR worden bepaald.
De MR heeft de verantwoording van het schoolfonds over 2006 / 2007 goedgekeurd.
Jaarverslag scholen 2006 – 2007                                    5
                     Schoolfonds 2006 / 2007
                        't Bolwerk
   Inkomsten                      Uitgaven
1.1  Saldo giro/bank 01-09-06        €  7.583,16  1.1   Administratie           €  314,57
1.2  In kas 01-09-06            €   38,90  1.2   Bedankje ouders          €  253,03
                              1.3   Excursies             €  478,10
2.1  Bijdrage ouders 2006-2007       € 11.165,00  1.4   Expressie             €  773,95
2.2  Verkoop luizenzakken          €  124,50  1.5   Festiviteiten           €  857,02
2.3  Rente                 €   39,95  1.6   Groepsbudget            €  526,19
2.4  Opbrengst slotfeest          € 2.140,60   1.7   Kerst / -markt           €  848,15
2.5  Terugontvangen Vereniging       € 1.590,31   1.8   Representatie           €  530,19
2.6  Overige inkomsten           €  127,65  1.9   School en Schrijver (boekenweek)  €  600,00
                              1.10  Sint                € 1.546,43
3.1  Nog te ontvangen Vereniging      €   22,35  1.11  Slotfeest             € 1.399,85
                              1.12  Afscheid groep 8          €  644,57

                              2.1   Overige kosten           €  970,02
                              2.2   Kosten 2005-2006          €  34,20
                              2.3   Bijdrage bibliotheek        €  500,00

                              3.1 a Voorschot kosten Vereniging     € 1.567,96
                                b nog te ontvangen Vereniging     €  22,35
                              3.2 Bijdrage aan kosten schoolreis ed   €  78,14

                              4.1   Saldo bank/giro 01/09/07      € 9.057,73
                              4.2   Resultaat slotfeest        € 1.656,50
                              4.3 a  Kasgeld 01/09/07          €  48,97
                              4.3 b  kas specials 01/09/07       €  124,50

                  Totaal  € 22.832,42                    Totaal € 22.832,42
De afrekening van ‘overige gelden’
In onderstaand overzicht zijn de financiën verantwoord die zijn betaald / bijgedragen door ouders,
maar niet onder het algemene schoolfonds vallen. De inkomsten zijn in principe ook allemaal weer
uitgegeven of hebben een ‘gelabelde’ bestemming. .
Een aantal projecten heeft nog wel geld in reserve. Dit betreft o.a. de bibliotheek (€ 539.74), het
schoolplein (€ 4.067,51, waarvan € 2.500,-- voor onderhoud gereserveerd) en de zending (€1.668,75).
Dit geld zal in de loop van het nieuwe schooljaar worden benut of worden afgestort. De bijdrage van
ouders voor de schoolreisjes waren iets lager dan verwacht (reden: zieke kinderen). Vanuit het
schoolfonds is dit bedrag (€ 78.14) gecompenseerd om de kosten te dekken.

De MR heeft de verantwoording van de overige gelden over 2006 / 2007 goedgekeurd.
Jaarverslag scholen 2006 – 2007                                         6
      Overige gelden / opbrengsten-uitgaven van inzamelingen '06/'07
                   't Bolwerk
    Inkomsten/bijdrage            Uitgaven/afdracht
A1   Schoolreis gr. 3-7 (sept 2006)     €  4.293,50  A1   Schoolreis gr. 3-7 (sept 2006)   € 4.337,10
A2   Schoolreis gr. 1-2 (mei 2007)      €  1.880,00  A2   Schoolreis gr. 1-2 (mei 2007)    € 1.936,95
A3   Schoolkamp 2007             €  2.730,26  A3   Schoolkamp 2007           € 2.707,85

B1   Schoolbibliotheek            €  963,80  B1-a  Schoolbibliotheek          €   424,06
    (incl. bijdrag schoolfonds: € 500,--)           b  beschikbaar budget bibliotheek   €   539,74
B2   Opbrengst actie Schoolplein       €  4.767,97  B2-a  Kosten schoolplein         €  1.914,35
    Nieuwe inkomsten 2005-2006       €  1.213,89   b  reserve voor onderhoud plein    €  2.500,00
                                 c  beschikbaar budget schoolplein   €  1.567,51
B3   Saldo + ophalen oud papier       €  4.318,13  B3-a  Geluidsinstallatie         €  4.117,40
    (incl. restant geld Overblijf)              b  Saldo oud papier          €   200,73

C1-a  Zending saldo              €   584,25  C1-a  Zending afdracht          €   -
  b  Zending inzameling           €  1.084,50   b  Zending saldo            € 1.668,75
C2   Actie Schoenendoos           €   498,50  C2   Afdracht Actie Schoendoos      €  498,50
C3   Opbrengst kerstmarkt          €  1.006,74  C3-a  Afdracht kerstmarkt         €  770,33
                                 b  Kosten kerstmarkt          €  236,41
D   Bijboeking vanuit schoolfonds      €   78,14

                    Totaal: € 23.419,68                   Totaal: € 23.419,68
Jaarverslag scholen 2006 – 2007                                           7
 1. Inleiding:
Met het jaarverslag 2006-2007 van de Driemaster geven we een beeld van wat het afgelopen jaar op
onze school aan de orde is geweest.
Er werd veel werk verzet door kinderen, leerkrachten en ouders. Maar er was ook tijd voor vieringen,
bijzondere evenementen en uitstapjes
De Driemaster is een school in ontwikkeling, die streeft naar een uitdagende leeromgeving waarin
kinderen zich betrokken voelen en zich zelfstandig en ook samenwerkend kunnen ontwikkelen.


 2. Leerlingen:
Op de teldatum 1 oktober 2006 was het leerlingenaantal 193 leerlingen verdeeld over 8 groepen.
De leerlingen van groep 6 en 7 waren gehuisvest in een lokaal van basisschool Gomarus.
Aan het eind van het schooljaar verlieten 21 leerlingen van groep 8 de basisschool. Zij gingen naar de
volgende scholen voor voortgezet onderwijs:

* Da Vinci College        - 3 leerlingen
* Bonaventuracollege       - 5 leerlingen
* Visser ’t Hooft Lyceum     - 11 leerlingen
* Onderwijs Centrum Leiden    - 1 leerling
* Ashramcollege Alphen      - 1 leerling

Uitstroomgegevens: VMBO : 48 %; HAVO : 26 % en VWO : 26 %.


 3. Personeel en organisatie:

In het schooljaar 2006-2007 waren er 18 leerkrachten werkzaam op de school, waaronder een intern
begeleider, een remedial teacher, een ICT coördinator en een onderwijsassistent. De schoolleiding
bestond uit 2 personen.
Ook had de school de beschikking over een conciërge en een onderhoudsman.
Vanaf november viel één persoon van de schoolleiding gedeeltelijk uit, in maart onderging de
groepsleerkracht van groep 4 een rugoperatie en in juni moest de andere persoon van de
schoolleiding verzuimen door longklachten. Hun vervanging werd op een goede manier geregeld.
Aan het eind van het cursusjaar namen we afscheid van de leerkracht van groep 5/7, die een baan
aanvaardde op het Da Vinci College.
Het gehele team volgde dit jaar een CPS-cursus in Lunteren over creatieve interventies.
Een aantal collega’s deed een cursus coaching, een cursus meervoudige intelligentie en de
groepsleerkrachten van groep 5 volgden de groepskanjertraining.

 4. Onderwijs en zorg:

De onderwijskundige ontwikkeling van de school is vastgesteld in het schoolplan 2005 – 2009.
We hebben ons het afgelopen jaar beziggehouden met:
- oriëntatie op het gebied van Ervaringsgericht Onderwijs door schoolleiding en interne begeleiding
- oriëntatie op een vragenlijst over welbevinden en betrokkenheid, die kinderen zelf in kunnen vullen
- oriëntatie op een schrijfmethode
- invoering van het Ralfi (groepsgewijs) lezen in de groepen 4 t/m 8
- implementatie van de methoden: Goed Gelezen in de groepen 7 en 8, Taaljournaal nieuwe


Jaarverslag scholen 2006 – 2007                                     8
 versie in de groepen 4 t/m 8, Schatkist in de groepen 1 en 2 en Natuur Buiten-Gewoon in
 alle groepen
- samenwerking tussen de groepen 3 en 4 met behulp van een leerdomeinenlokaal.
- taalbeleid bovenbouw afgerond.
- oriëntatie op gebruik activboard.
- invoering dag- en weektaken in alle groepen.
- invoering van KNAP-mappen i.k.v. meervoudige intelligentie: zelfstandige computeropdrachten voor
 leerlingen via de website van de vereniging. (ict op school: traject Kennisnet)

- gebruik van het online leerling-administratiesysteem ParnasSys.
- inzet van de ICT zodanig dat de kinderen zelfstandig gebruik kunnen maken van dit
 informatiemedium ten dienste van hun eigen ontwikkeling
- werken op de computers in de lokalen met methodegebonden software
- taalondersteuning één keer per week voor de taalzwakke kinderen uit de onderbouw (buiten de klas)

De BHV-ers kregen een herhalingscursus brandbestrijding en EHBO.
In mei vond een inspectiebezoek plaats (jaarlijks onderzoek). Er is gesproken met directie,
schoolleiding en intern begeleider. Het rapport van de inspecteur is voor iedere belangstellende te
lezen op het internet.


 5. Huisvesting
Onze onderhoudsman had de zorg voor klein onderhoud en schilderwerk binnen en buiten de school.
Grote reparaties werden uitgevoerd door externe bedrijven.
Tuinonderhoud werd geregeld door Rasser en Van Wijck.
In de dislocatie waren groep 6 en 7 gehuisvest.
Tot november waren wij genoodzaakt om de groepen 6 en 7 (tijdelijk) in het hoofdgebouw te
huisvesten i.v.m. de verbouwing van de Gomarus.
In het gebouw aan de Touwbaan zaten een aantal vierjarigen in de Taalklas.
In het hoofdgebouw werd een ruimte ingezet als leerdomeinenlokaal voor de groepen 3 en 4.
Het materiaal in het speellokaal werd gecontroleerd door de firma Schilte.
Het huidige schoolgebouw zal in de nabije toekomst vervangen worden door een nog nieuw te
bouwen project de Brede School West, waarin 3 scholen een plek zullen vinden.

 6. Kwaliteitszorg
Op maandag en dinsdag genoten enkele leerlingen van de Driemaster en de Prins Willem Alexander
onderwijs in de Taalklas. De andere dagen van de week bezochten zij hun reguliere basisschool.
In de Taalklas werd regulier kleuteronderwijs gegeven met extra veel taal. Er werd gewerkt met de
methode “Knoop het in je oren”.
Bij alle 15 leerlingen van de Taalklas werd een toets afgenomen. Dit is de Taaltoets voor Alle
Kinderen, kortweg de TAK-toets genoemd.

Een aantal collega’s volgde een cursus coaching en een aantal de cursus meervoudige intelligentie.
Alle leerkrachten gebruikten het nieuwe administratieprogramma: ParnasSys.
Toetsgegevens, afspraken tijdens oudergesprekken, uitslagen van Cito-toetsen en andere
leerlinggevens werden middels dit programma vastgelegd.
D.m.v. PRAVOO (onderbouw) en EGGO (bovenbouw) gedragskaarten werden de leerlingen in
sociaal-emotioneel opzicht gevolgd.

In het kader van zorg voor elkaar zijn na de zomervakantie in alle groepen de streefdoelen weer
wekelijks aan de orde geweest en na de herfstvakantie de tien gouden regels uit het pestprotocol.


 7. Externe relaties en contacten met ouders
Met de leerplicht ambtenaar was contact over een aantal leerlingen.
Studiereizen werden gehouden naar Londen ( ict: BET) en Lunteren (cps: creatieve interventies)


Jaarverslag scholen 2006 – 2007                                   9
Contacten met ouders bestonden uit informatieavonden, spreekavonden en gesprekken op afspraak,
weekbrieven, weeksluitingen, Bladelavonden groep 7 en 8, kerstviering, slotfeest, afscheidsfeest
groep 8 en ouderparticipatie.
In groep 1 en 2 werden huisbezoeken gedaan.
Er waren contacten met Onderwijs Advies in het kader van taalbeleid en leerlingonderzoek en -
begeleiding. Daarnaast waren er contacten met het AMK, de schoolarts, de schoolmaatschappelijk
werkster, Bureau Jeugdzorg, het Zorgplatform.
Het Zorgteam (bestaande uit intern begeleiders) is 10 keer bij elkaar geweest, waarvan 4 keer
uitgebreid met Jeugdzorg, maatschappelijk werk en schoolarts (het zgn. ZAT-team).
Contacten werden onderhouden met gemeente en partners over de nieuw te bouwen Brede School.

 8. Profilering en promotie
Opening schooljaar: gezamenlijk op het plein en zingen van het openingslied
Op 14 september 2006 sloten we het jubileumjaar (15 jaar Driemaster) af met een circusdag m.m.v.
circus Kristal.
Algemene ouderavond over meervoudige intelligentie met gastspreker dhr. L. Speelman
Informatie avonden voor de groepen 0 t/m 8
Kinderboekenweek: thema: “De Leeuw is los”, opening: verkleed naar school, voorlezen door opa’s en
oma’s in de groep, bezoek aan een boekhandel, met afsluiting voor ouders: boekenmarkt en
presentaties door alle groepen.
Museumbezoeken voor alle groepen: Hortus Botanicus, Volkenkunde, Naturalis, Lakenhal, Oudheden,
Penningkabinet en Boerhave.
Vieringen: 3 oktober: met hutspot in de groep en verhalen over 1574.
Sinterklaas kwam met zijn pieten in een ambulance het schoolplein op.
Kerst: viering met de hele school in de Muzenhof.
Pasen: viering in eigen groep en zoek/puzzel activiteit in de Houtkamp.
Bling-Bling dansfeest met mode show voor alle leerlingen
Lustrumactiviteiten:
Projectweek in juni/juli: thema Kunst. Openingsactiviteit voor de onderbouw een speurtocht in de
school en voor de bovenbouw in de Vogelwijk.
Elke groep werkte over Kunst. Er werden kunstenaars in school gehaald en musea bezocht.
De week werd afgesloten met een feest voor ouders en kinderen.
Slotfeest voor ouders en leerlingen: Kunstveiling met echte kunstwerken van leerlingen uit alle
groepen.
Schoolreis voor alle groepen naar Avifauna (een reis naar Alphen met twee boten).
Bladelweken (werkweken) voor de groepen 7 en 8.
Zendingsproject afgesloten met een dienst in de Scheppingskerk.
En verder: toneelvoorstellingen in Muzenhof (groep 3, 4, 7 en 8), bibliotheekbezoek, buitenschoolse
sportevenementen, schooltuin bezoek (groep 6, actie schoenendoos, MEC activiteiten,
zwemvaardigheidsmiddagen groep 6 en 7, Annie M.G. Schmidtdag, verkeersexamen, boomfeestdag,
techniekdag, jeugd EHBO groep 8 en afscheid groep 8.
Iedere woensdag was fruitdag. Na iedere vakantie werden de leerlingen door de luizenmoeders (GGD
procedure) gecontroleerd.

De activiteitencommissie heeft zich beziggehouden met organisatie, hulp en/of hand en spandiensten
van vieringen, projecten, feesten en andere activiteiten, die het schoolleven levendiger en
aangenamer maken.

We gingen in zee met de Tussen Schoolse Opvang “Lunchtijd”. Van de mogelijkheid tot overblijven
werd aanvankelijk aarzelend en later veelvuldig gebruik gemaakt. Gemiddeld 40 kinderen per dag
maakten van de regeling gebruik. Naast de aula werd ook gebruik gemaakt van een kleuterlokaal.
Aan het begin van het jaar is aan alle ouders een totaal overzicht van de activiteiten uitgereikt. Men kon
zich opgeven voor verschillende activiteiten, die door de leerkrachten werden gecoördineerd.
Jaarverslag scholen 2006 – 2007                                    10
 9. Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad heeft dit jaar 6 maal vergaderd om lopende en komende schoolzaken te
bespreken.
De MR bestond uit de volgende personen:ouderleden: Bernie Thépass, in de loop van het cursusjaar
vervangen door Hans Samson en Mark Bakker; teamleden: Karin Kruidenier en Petra Mekel. Mark en
Karin waren ook afgevaardigden in de GMR.
Dit jaar zijn de volgende onderwerpen aan bod geweest bij de MR: de TSO (overblijf), de Buiten
Schoolse Opvang, sponsoring van scholen binnen de vereniging en de schoonmaak.


  10. Schoolfonds                         Begroot       Ontvang Verschil
Inkomsten

Rekeningnrs.      Omschrijving       Bedrag        Bedrag   Bedrag

        8300  Ouderbijdrage             6.600   5.850    750
        8000  Bijdrage vereniging           900   1.500    -600
        8200  Opbrengst diversen           250    908    -658
        8400  Schoolreis              3.000   1.960   1.040
        8500  Bladel                4.500   4.500     0
        8100  Overblijf               6.900     0   6.900
        8600  Zending                 500     65    435

            Totaal inkomsten           22.650   14.783   7.867                         Begroot       Uitgaven Verschil
Uitgaven

Rekeningnrs.      Omschrijving       Bedrag        Bedrag   Bedrag

        4200  Bibliotheek               800    481    319
        4220  Keuze                  200    102     98
        4300  Computers                150    -250    400
        4290  Afscheid groep             300     98    202
        4240  Sinterklaas               600    581     19
        4250  Kerst                  750    726     24
        4260  Pasen                  150    311    -161
        4210  Representatie             1.700   2.001    -301
        4280  Diversen               3.100   2.754    346
        4340  Rente                   0    104    -104
        4270  Schoolreis              3.000   1.976   1.024
        4230  Bladel                4.500   4.576    -76
        4350  Overblijf               6.900     10   6.890
        4320  Zending                 500     65    435

            Totaal uitgaven           22.650   13.536   9.114Jaarverslag scholen 2006 – 2007                                 11
 1. INLEIDING:

Het schooljaar 2006/2007 werd vooral gekenmerkt door de onderwijskundige vernieuwingen, welke
direct zichtbaar zijn in de dagelijkse onderwijspraktijk. In het hoofdstuk ‘Onderwijs en zorg’ wordt u
hierover nader geïnformeerd.
Het steeds maar uitstellen van het slaan van de eerste paal van de nieuwbouw van de Brede school
Oude Dorp roept bij de medewerkers van School Kastanjelaan gevoelens van grote ergernis op.
Onder ‘Huisvesting’ kunt u hierover meer informatie vinden.
De ingebruikneming van de nieuwe Brede School in Roomburg en het uitblijven van onze nieuwbouw
heeft negatieve gevolgen voor het leerlingenaantal. De bouw van de nieuwe wijk ‘Het Heerlijk Recht’
kan dit (nog) niet compenseren.

 2. LEERLINGEN:

Op 1 oktober 2006 bedroeg het aantal leerlingen 227.
De leerlingen waren verdeeld over 11 groepen: geel, groen, blauw, 3a, 3b, 4, 5, 6a, 6b, 7 en 8.
De groepen 3a, 3b en 4 waren gehuisvest in gebouw ‘Doesmeer’ , Hoogmadeseweg 70 a.

Aan het einde van het schooljaar verlieten 30 leerlingen van leerjaar 8 de basisschool.
Zij zetten hun opleiding voort aan de volgende scholen:
- Visser ’t Hooft Lyceum, Leiderdorp       12 leerlingen
- Stedelijk Gymnasium, Leiden           8 leerlingen
- Bonaventura College Leiden            4 leerlingen
- Da Vinci College, Leiden             4 leerlingen
- Adelbert College Wassenaar            1 leerling
- St. Josephbasisschool Leiden           1 leerling
In de loop van het schooljaar is één leerling naar het Speciaal Basis Onderwijs gegaan.

 3. PERSONEEL EN ORGANISATIE:

In het cursusjaar 2006/2007 waren 18 personeelsleden aan PCB Kastanjelaan verbonden. Tien van
hen verrichtten hun arbeid in een volledige betrekking.
Als schoolleiders waren werkzaam mevrouw J.A. Bakker-Amels en de heer R.E. Vahl. Mevrouw R.A.
Schoots-Zwiep was de Intern Begeleider en de mevrouw S.J.P. Stouten was ICT-coördinator.
Op het gebied van de nascholing zijn cursussen gevolgd door:
- de schoolleiding (Ervaringsgericht Onderwijs te Leuven; eTwinning te Tallinn in Estland)
- de intern begeleider (Ervaringsgericht Onderwijs te Leuven)
- de ICT-coördinator (eTwinning te Tallinn in Estland; ICT-beurs in Londen)
- leerkrachten (ICT-beurs in Londen; ‘Basiscursus coaching’; tweejarige opleiding tot ‘Master of
Special Educational Needs’)
Tevens werd onze school door één collega vertegenwoordigd in een werkgroep waarin werd
samengewerkt met enkele collega’s uit het Voortgezet Onderwijs. Hierbij was ‘identiteit’ het thema.
Voor mw. M.A. Barends-Schoenmakers was het een bijzonder jaar: zij schonk het leven aan een
prachtige dochter die de naam Sanne draagt.
Ook mw. M.B.A. Barendse-van der Vecht beviel van een gezonde dochter: Lot.
Aan het einde van het cursusjaar nam mw. M.A. Barends-Schoenmakers na een dienstverband van 5
jaar afscheid van School Kastanjelaan.


Jaarverslag scholen 2006 – 2007                                  12
 4. ONDERWIJS EN ZORG:

Het onderwijs op PCB Kastanjelaan is sterk in ontwikkeling.
Inmiddels werken de kinderen op School Kastanjelaan met dag- en weektaken. Zij bepalen zelf
wanneer en waar zij hun opdrachten uitvoeren. Natuurlijk zijn er nog klassikale lessen, maar ongeveer
de helft van de onderwijstijd wordt besteed aan zelfstandig werken.
Als onderdeel van hun weektaak krijgen de kinderen drie keer per week de gelegenheid om
20 à 25 minuten zelf te kiezen wat ze willen leren. Dit wordt ‘eigen leertijd’ genoemd. Ze moeten
daarbij gebruik maken van de materialen uit de ‘rijke leeromgeving’.
Deze rijke leeromgeving omvat hoeken, thematafels, constructiemateriaal, ontdekdozen,
spelmaterialen, enz. Ook de drie digitale schoolborden, om precies te zijn twee Activ-boards en één
Smart-board, worden tot de rijke leeromgeving gerekend. Leerkrachten en leerlingen genieten van de
nieuwe mogelijkheden die deze digitale schoolborden bieden.

Wie nu op School Kastanjelaan rondloopt, treft lokalen aan waar de kinderen met geheel verschillende
activiteiten bezig zijn. Bovendien wordt elke beschikbare vierkante meter van het gebouw benut. De
kinderen trekken zich met hun werk terug in kamertjes, op de diverse overlopen, in de gangen en
garderobes. Steeds op zoek naar een ruimte waar zij zich, alleen of in groepjes, kunnen ontwikkelen
met de beschikbare materialen.
In het cursusjaar 2006/2007 is met behulp van een aantal verbeterplannen verder vormgegeven aan
de onderwijsvernieuwing. Een overzicht:
   - de hierboven genoemde eigen leertijd, rijke leeromgeving en weektaken zijn verder uitgewerkt
     en vastgelegd in een notitie over ‘zelfstandig werken’. Met behulp van deze notitie zijn de
     leerkrachten in staat om voor de kinderen een doorgaande lijn vorm te geven.
   - na uitvoerige discussie is een leerlijn ‘samenwerken’ ontwikkeld. Vanaf leerjaar 1 wordt de
     kinderen een samenwerkingshouding aangeleerd. De leerkrachten hebben afgesproken om
     de kinderen regelmatig te complimenteren voor hun inzet tijdens het samenwerken. Het
     samenwerken krijgt structureel aandacht in dag- en weektaken.
   - voor het vak muziek is gekozen voor de methode ‘Vier muziek met’. Deze methode biedt elk
     leerjaar vijftien lessen. Bovendien wordt regelmatig een musical ingestudeerd.
     Vanzelfsprekend zullen de ouders voor de opvoering van een dergelijke musical worden
     uitgenodigd.
   - Voor het vakgebied beeldende vorming is de keus gevallen op de leergang beeldende
     vorming van de methode ‘Moet je doen!’. Met behulp van deze methode wordt gewaarborgd
     dat de diverse materialen en technieken met regelmaat aan de orde zullen komen.
   - De methode ‘Topondernemers’ is gekozen om vanaf komend cursusjaar ingezet te kunnen
     worden voor het vakgebied wereldoriëntatie. ‘Topondernemers’ biedt de kinderen door middel
     van opdrachtkaarten de mogelijkheid zelf keuzes te kunnen maken.
     Steeds staat een aantal weken een thema centraal. Dit thema wordt door middel van een
     aansprekende activiteit ingeleid. De leerkracht verzorgt een aantal instructielessen. Daarnaast
     gaan de kinderen aan het werk met de verschillende opdrachtkaarten. Deze opdrachten
     worden soms individueel, soms in tweetallen en soms in kleine groepjes uitgevoerd. De
     kinderen presenteren aan elkaar wat zij gemaakt en ontdekt hebben. Uiteindelijk wordt het
     thema gezamenlijk afgerond.
     ‘Topondernemers’ is niet expliciet gericht op het aanleren van feitenkennis. Het moet de
     competenties van de kinderen vergroten: het vermogen om samen te werken, om op creatieve
     wijze en met doorzettingsvermogen problemen op te lossen, om moderne ICT-onderdelen op
     de juiste wijze te kunnen benutten, om het zelfbewustzijn te vergroten.
     Met behulp van ‘Topondernemers’ valt er voor de kinderen wat te kiezen. Hun welbevinden en
     betrokkenheid wordt hierdoor vermeerderd.
     De methoden ‘Leefwereld’ (natuur- en milieuonderwijs) en ‘Wijzer in het verkeer’ blijven
     overigens in gebruik!
   - ‘Hello World’ is de naam van de methode Engels waar in het komende cursusjaar mee van
     start gegaan wordt. Deze methode biedt de Engelse taal op eigentijdse wijze aan. De nadruk
     ligt op het communicatieve aspect van de taal. Luister- en spreekvaardigheid maken het
     voeren van eenvoudige gesprekjes mogelijk.
     Er is gekozen voor een methode die al in groep 5 begint met het aanbieden van de Engelse
     taal. Natuurlijk ligt het accent op het kennismaken met de Engelse taal en op het


Jaarverslag scholen 2006 – 2007                                    13
     inventariseren van wat bij de kinderen al bekend is. Door de invloed van televisie, computer
     en computerspelletjes moet dit laatste niet onderschat worden!
     Vanaf volgend cursusjaar stellen we de kinderen in de gelegenheid om in het Engels te
     communiceren met leeftijdsgenootjes elders in Europa. In het kader van ‘internationalisering’
     worden projecten begonnen (‘eTwinning’) waarbij de kinderen van School Kastanjelaan met
     kinderen van scholen uit Europa met elkaar in contact worden gebracht.
   - Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen nader te kunnen volgen is gekozen
     voor de PSL-b (Psychosociale Screening van Leerlingen) van uitgeverij Bohn, Stafleu en van
     Loghum als observatie- en inventarisatie-instrument. Met behulp van de PSL-b wordt de
     sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen structureel in kaart gebracht, met als doel om
     vroegtijdig actie te kunnen ondernemen indien daarvoor redenen blijken te bestaan. Natuurlijk
     worden de ouders van de kinderen hierover geïnformeerd.
De hierboven omschreven vernieuwingen van het onderwijs hebben geleid tot een intensivering van
de zorg. Tijdens de momenten van zelfstandig werken bood de leerkracht aan de instructietafel extra
ondersteuning aan de kinderen die dit nodig hadden. Dit kon variëren van extra uitleg tot het
nauwlettend volgen van de leeractiviteit van de leerlingen.
De intern begeleider werkte nauw samen met de intern begeleiders van de andere scholen.
Gezamenlijk werd getracht handelingen op elkaar af te stemmen en de expertise te vergroten.
Een fors geldbedrag is besteed aan het verrijken van de leeromgeving. Door de aanschaf van voor de
leerlingen uitdagende materialen werd het aanbod sterk uitgebreid. De aantrekkelijkheid van het
onderwijs voor de leerlingen heeft hierdoor een belangrijke impuls gekregen.
Na de invoering in de groepen 4, 5 en 6 is nu ook in groep 7 de nieuwe taalmethode ‘Taal op Maat’
ingevoerd.
In de groepen 5 tot en met 7 maakten de leerlingen in de maand mei de Cito-Entreetoets. De
resultaten van deze toets gaven veel informatie over de stand van zaken in de betreffende groepen en
over de leerlingen individueel. Naar aanleiding van deze resultaten zijn plannen bedacht en in werking
gesteld.

 5. HUISVESTING:

De nieuwbouwplannen met betrekking tot de nieuw te bouwen Brede School Oude Dorp vormen al
jaren een terugkerend onderwerp. Uitstel op uitstel is de oorzaak van een toenemend gevoel van
onvrede bij de medewerkers van de school en bij de overgrote meerderheid van de ouders.
Gedurende de laatste zes jaren worden alle nieuwe ouders uitgebreid geïnformeerd omtrent de
nieuwbouwplannen. Allen verklaarden uit te zien naar de nieuwe school op de locatie Ericalaan.
Het is frustrerend dat een kleine minderheid in staat blijkt zoveel vertraging te veroorzaken.
Aan het sterk verouderde schoolgebouw aan de Kastanjelaan wordt beperkt onderhoud uitgevoerd.
Hoe sfeervol het gebouw ook is, het voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd.
En al worden de lokalen van de dislocatie ‘Doesmeer’ als prettig ervaren, het verlangen om met alle
leerlingen en leerkrachten in één gebouw onderdak te vinden, wordt steeds sterker.

 6. KWALITEITSZORG:

De Inspecteur van het Onderwijs toonde zich na haar bezoek in februari 2007 in grote lijnen tevreden
over het onderwijs op PCB Kastanjelaan.

 7. EXTERNE RELATIES EN CONTACTEN MET OUDERS:

Voor alle zaken betreffende de schoolgebouwen en de schoolpleinen vond overleg plaats met de
gemeente Leiderdorp.
In het schooljaar 2006/2007 heeft de school een aantal stagiaires de ruimte geboden om zich te
bekwamen. Met de stagecoördinator van de Pabo werd op prettige wijze samengewerkt.
Regelmatig werd de schoolbegeleider van de Onderwijs Advies Dienst om hulp gevraagd.
De school streeft naar goede contacten met ouders en probeert deze contacten op diverse manieren
tot stand te laten komen. In de schoolgids is nader uitgewerkt op welke wijze hieraan wordt
vormgegeven.
Jaarverslag scholen 2006 – 2007                                    14
 8. PROFILERING EN PROMOTIE:

School Kastanjelaan ondersteunt via Educans Schoolsponsorplan te Amersfoort de Meserete
Ethiopiaschool te Addis Abbeba in Ethiopië.
In het najaar van 2007 bracht een actie voor een school in Kenia € 1500,- op.
In de maand december werden in samenwerking met de Protestantse Gemeente Leiderdorp een
aantal dozen gevuld voor de ‘Actie Schoenendoos’.
De maand april is de museummaand. Alle kinderen brachten een bezoek aan een van de musea in de
regio.
Er werd op zondag 22 april 2007 medewerking verleend aan de zendingsdienst in de Dorpskerk.
In mei werd het jaarlijkse schoolfeest gevierd rondom het thema ‘sport’.
Kinderen van de groepen 7 en 8 woonden op 4 mei de herdenking en de kranslegging bij in het Oude
Dorp.
Onder leiding van een van de leerkrachten zong een aantal kinderen tijdens een dienst voor
verstandelijk gehandicapten.
Groep 8 bracht aan het einde van de basisschoolperiode een aantal dagen door in Austerlitz.
Met de opvoering van de zelfgemaakte musical ‘De Toekomst’ werd in theater ‘Muzenhof’ definitief
afscheid genomen van de basisschool.

De activiteitencommissie:
De school prijst zich gelukkig met de dames van de activiteitencommissie. Zij verleenden hand- en
spandiensten bij allerlei feesten en recepties. Bovendien zorgden zij ervoor dat de gangen van de
school steeds in de juiste sfeer werden gebracht wanneer de gelegenheid zich voordeed.

Natuur- en milieuclub ‘De Eekhoorn’:
Begin september 2006 kwam de Eekhoornstaf voor het eerst bij elkaar om een planning te maken
voor het komende schooljaar.
De staf bestond dit jaar uit vier leerkrachten en vier ouders..
De staf kwamen 8 keer bij elkaar.
Dit jaar was er sprak van een soort overgangsfase. Er werden minder excursies op zaterdagen
gehouden en meer excursies onder schooltijd zodat alle kinderen van deze excursies konden
profiteren. Vanuit de ideeën opgedaan door Marie Louise Dekker en Nancy Mentink tijdens hun
studiereis naar Kreta, stond de polder dit jaar centraal. De staf heeft voor elke groep zoveel mogelijk
activiteiten rondom dit thema ontwikkeld en zal dit aankomend schooljaar verder uitbreiden.
Op zaterdag 30 september 2006 vond de excursie naar ’t Bewaarde land’ te Wassenaar plaats. Er
namen 11 kinderen en 14 volwassenen aan deel. Tijdens de tweede excursie op zaterdag 14 april,
brachten 35 kinderen en 25 volwassenen een bezoek aan de Houtkamp en werd er in alle vroegte
naar de vogels geluisterd. Deze excursie was voorbereid met de kinderen door een ’tussen- de-
middag-bijeenkomst’ waarbij alvast verschillende vogelgeluiden werden aangeboden.
Onder schooltijd vonden de volgende excursies plaats:

Groep 1 en 2: Lentepad rondom de school
Groep 3 en 4: Excursie ‘Hoe word ik boer?’
Groep 5 en 6: Excursie naar de polder en boerderij in najaar en voorjaar
Groep 6:   Schooltuinen en 3 dagen naar ’t Bewaarde land’
Groep 7:   Schooltuinen
Groep 8:   Bomenpad

Naast het helpen tijdens de excursies door ouders, hielpen een groot aantal natuurouders in de
klassen bij de natuur- en milieulessen behorend bij de methode ‘Leefwereld’. Het dierenasiel in Leiden
en de Vogelwerkgroep te Koudekerk werden dit jaar met een donatie ondersteund.

De schoolschaakclub:
De schoolschaakclub van School Kastanjelaan heeft haar 33ste seizoen achter de rug.
Aan de activiteiten van de club namen 46 kinderen deel.
De beginners kwamen wekelijks in actie op woensdagmorgen van 11.30 tot 12.30 uur.
Met behulp van Graaf Schakula in de schooltelevisieserie “Iedereen kan schaken!” werd de loop van
de stukken ingeoefend en werden de spelregels aangeleerd.
Na enkele weken stevig oefenen werd het tijd voor het spelen van partijen. Inmiddels zijn de kinderen
doorgestroomd naar de gevorderdengroep.

Jaarverslag scholen 2006 – 2007                                    15
Op maandag traden de gevorderden in het strijdperk van 15.30 tot 16.15 uur.
In de eerste competitie werd in groepen van acht deelnemers gestreden om bekers en medailles.
Vervolgens werd zeven weken lang in teamverband tegen elkaar gespeeld.
In januari was het tijd voor achtkampen.
Na de voorjaarsvakantie werd de competitie ook in groepen van acht deelnemers georganiseerd.
Natuurlijk werd ook dit jaar strijd geleverd met andere scholen. In januari namen negen teams deel
aan het Leiderdorps schoolschaakkampioenschap. Het eerste team legde daarbij beslag op de titel.
Vervolgens nam dat team deel aan de regionale halve finale, waarbij het zich plaatste voor de finale.
Uiteindelijk behaalde het team daar de tweede plaats.
Als vice-kampioen van de Leidse Schaakbond werd deelgenomen aan de kwartfinale van het
Nederlands Kampioenschap voor basisscholen.
In een poule met sterkere tegenstanders kwam het team tot een knappe tweede plaats. In de halve
                                     e
finale bleek een vierde plaats uiteindelijk het hoogst haalbare! Maar 11 van Nederland in een veld
van ruim 2413 schoolteams is natuurlijk een bewonderswaardige prestatie!
Aan het einde van dit schooljaar ontvingen alle leden van de schoolschaakclub een jaaroverzicht in de
vorm van “de schaakkrant”. Nummer 19 alweer!


 9. DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD:

Gedurende het verslagjaar was de medezeggenschapsraad als volgt samengesteld:
De oudergeleding:   mevrouw L. Buitink
           mevrouw B. Noordhoek-Winterswijk
           de heer D. Zaagman

De teamgeleding:   mevrouw H. Vis
           mevrouw S. Schalkers    (afgevaardigde in de GMR)
           mevrouw M.B.A. Barendse- van der Vecht (voorzitter)

In de zes vergaderingen die de MR heeft belegd zijn onder andere de volgende onderwerpen
besproken: de nieuwbouw, de klassenverdeling, de schoolgids, het onderhoud van de school en de
verkeerssituatie rond Doesmeer.
Via de MR-Highlights en in de schoolkrant werden de ouders geïnformeerd over deze activiteiten.

 10. JAARREKENING SCHOOLFONDS:

Omschrijving          Bedrag         Omschrijving        Bedrag
Inkomsten                     Uitgaven
Beginsaldo         €  3308,84
Ouderbijdrage       €  9025,50      Diversen         €   329,94
Kamp            €  3691,00      Abonnementen       €   993,09
Schoolvereniging      €  1969,02      Leermiddelen       €  3938,88
Derden           €  1803,06      Planten          €   40,87
Spaarrekening       €  2500,00      Huish. kosten       €   878,17
                          Koffie/thee        €   985,69
                          Kamp           €  3818,26
                          Schoolfeest        €  1404,75
                          Excursies         €  1767,95
                          Attenties         €  2851,27
                          Spaarrekening       €  3000,00

Totaal inkomsten      €  18988,58      Totaal uitgaven      € 20008,87
Jaarverslag scholen 2006 – 2007                                  16
Beginsaldo giro      €   3308,84
Inkomsten         € 18988,58
Uitgaven         € 20008,87
             -----------------
Eindsaldo giro      €   2288,55

Beginsaldo spaarrekening 1 september 2006: € 2110,94
Eindsaldo spaarrekening 1 september 2007: € 2648,73
Besteding van het geld van de spaarrekening zal in overleg met MR en leerkrachten worden bepaald.
Jaarverslag scholen 2006 – 2007                                17
  1. INLEIDING

Ook het afgelopen schooljaar hadden we te maken met een kleine terugloop van het aantal leerlingen.
Die was gelukkig minder groot dan op grond van de demografische gegevens te verwachten zou zijn.
Toch was het voor het eerst sinds jaren niet haalbaar om een derde kleutergroep te starten. Het
voordeel was dat er nu wel weer een specifieke ruimte beschikbaar kwam voor de overblijfkinderen.
Gedurende de schooldag werd deze ruimte gebruikt door kinderen die een plekje zochten om rustig
zelfstandig te werken. Ook werd de ruimte voor de schoolbibliotheek uitgebreid. De extra kasten
tegenover de leesboeken werden in gebruik genomen voor informatieve boeken. De ouders van de
bibliotheekgroep hebben bij de aanschaf en bij de boekpromotie wonderen verricht!
  2. LEERLINGEN

Op 1 oktober had de Regenboog 211 leerlingen. Gedurende het jaar kwamen daar de nieuwe
vierjarigen bij. De 27 leerlingen die na groep 8 onze school hebben verlaten zitten nu op de volgende
scholen:
     Mare College               1x
     Da Vinci Lammenschans          1x
     Visser ’t Hooft Leiderdorp        10x
     Bonaventura Boerhaavelaan        2x
     Bonaventura Burggravenlaan 3x
     Bonaventura Mariënpoelstraat 5x
     Stedelijk gymnasium           3x

  3. PERSONEEL EN ORGANISATIE

Aan het begin van dit schooljaar werd de schoolleiding (eindelijk) weer compleet door de aanstelling
van Robert Redegeld. Carlijn Odijk was in oktober weer terug als intern begeleider voor 16 uur per
week en leerlingbegeleider voor 6 uur per week.
Alies Groen en Bert Sluis hadden voor de begeleiding van kleine groepjes leerlingen beide 8 uur per
week.
We hebben te maken gehad met een aantal langdurig zieke teamleden. Rina van Egmond was van
september tot mei eerst volledig en daarna gedeeltelijk afwezig door ziekte. Haar taken als ICT
coördinator werden door verschillende mensen in het team overgenomen. Gelukkig was zij in mei
weer helemaal hersteld.
Onze vaste gymleerkracht Jan Hollander overleed in september. Dit was voor ons een extra klap
omdat zijn kleinkinderen bij ons op school zitten. Veel ouders en kinderen hebben intensief
meegeleefd tijdens zijn ziekte. De vervangster van Jan, Krista Wilschut, werd vanaf april weer
vervangen door Aukje van Belkum.
Els Jasperse viel in april uit. Het bleek een langdurige afwezigheid te worden doordat zij teveel van
zichzelf gevraagd had. Zij werd aan het einde van het schooljaar vervangen door Mieke Snijders.
Anneke Teune nam alle woensdagen op zich.
Door langdurige afwezigheid wordt altijd een groot beroep gedaan op het beschikbare aantal
vervangers. Gelukkig kwam het door de grote inzet van parttimers en bekenden nauwelijks voor dat
we een groep naar huis moesten sturen.
In maart nam Joke Werkmeester afscheid van de Regenboog en kreeg groep 7 Bert Sluis en Robert
Redegeld als leerkrachten. Dit was mogelijk doordat Haico van Velzen na zijn LIO periode in groep 8
bleef werken, samen met Marieke Demiraku.
Jaarverslag scholen 2006 – 2007                                   18
  4. ONDERWIJS EN ZORG

Directie, schoolleiders en Intern Begeleiders hebben in januari een cursus gevolgd bij het Centrum
voor Ervaringsgericht Onderwijs in Leuven. Hetgeen ons het meest geïnspireerd heeft, is de term
‘betrokken leren’. Een concept waarin veel van de ontwikkelingen waar we al jaren mee bezig zijn, hun
plekje vinden.
Op het gebied van adaptief onderwijs hebben we geëxperimenteerd met het gebruik van verschillende
planborden en het invoeren van dag- en weektaken.
In het afgelopen jaar zijn we verder gegaan met het doortrekken van de lijn in het taalbeleid naar de
bovenbouw. Dit jaar is m.n. het protocol dyslexie en een stappenplan begrijpend lezen aan de orde
geweest. Het document dat de werkgroep van Intern Begeleiders heeft geschreven, is nu compleet.
We hebben voor taal, voor begrijpend lezen en voor aanvankelijk lezen nieuwe methodes uitgezocht
die recht doen aan onze uitgangspunten voor taal-leesonderwijs en voor onderwijs op maat. Eén
studiedag van het team hebben we besteed aan een oriëntatie op de aan te schaffen nieuwe
methodes. Dat was een goede gelegenheid om het door de IB-werkgroep geformuleerde taalbeleid
voor onze school op een praktische manier te bespreken en vorm te geven. Daarna hebben drie
werkgroepen de keuze van de nieuwe methodes verder begeleid binnen het team.
Het nieuwe rapport is ingevoerd en we zijn erg tevreden over het resultaat. Kinderen en ouders geven
aan dat het een goed beeld geeft van het functioneren van de leerling en de mogelijkheden ter
verbetering. Ook de eigen bijdrage van kinderen aan het rapport wordt positief gewaardeerd. Voor de
kleuters is er een vragenblad bijgekomen waarop de kinderen kunnen aangeven wat ze moeilijk en
makkelijk vinden en wat ze graag doen.
In alle groepen worden twee keer per jaar de zgn. EGGO kaarten ingevuld. Dat staat voor: Eerste
Genormeerde Gedrags Observatiekaart. Hiermee kunnen we gedrag en werkhouding van individuele
kinderen in kaart brengen en ook signaleren als een groep als geheel extra aandacht nodig heeft bij
het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling of
werkhouding.
Marieke Demiraku heeft samen met Robert Redegeld een aantal kinderen uit de bovenbouw de
training ‘Ik ben een kei’ gegeven. We vinden het waardevol dat dit op school te realiseren was.
Ingrid en Christine hebben meegedaan aan de pilot Handelingsgerichte Diagnostiek van WSNS (Weer
Samen Naar School) en OA (Onderwijs Adviesdienst). Die gaat uit van de positieve kanten van een
kind en de haalbaarheid van maatregelen voor ouders en school. Samen met de ouders wordt
minitieus in kaart gebracht wat een kind nodig heeft voor zijn verdere ontwikkeling. In feite wordt de
diagnose van de mogelijkheden en problemen van een kind gesteld op school door de leerkracht,
onder leiding van een deskundige. Voor de leerlingenzorg hebben we hier als team veel van geleerd.
Ook hebben we meegewerkt aan twee presentaties hierover; een voor de andere scholen van ons
samenwerkingsverband, een voor de nieuwe staatssecretaris.
Haico van Velzen (LIO in groep 8, 2006-2007) heeft het werken vanuit het idee van Meervoudige
Intelligentie concreet uitgewerkt als ondersteuning in de leerlingenzorg – hoe kun je in een
handelingsplan de sterke kanten van een kind aanspreken om hem of haar te helpen zich ook op
andere vlakken beter te ontwikkelen.
De werkgroep Meervoudige Intelligentie en ICT heeft de KNAP mappen ontwikkeld. Deze zijn
onderverdeeld in de taal-, reken-, beeld-, muziek-, natuur-, beweeg-, mens- en zelfknap map. De
mappen vormen een digitale aanvulling op de kieskasten in de lokalen. Ook van huis uit kunnen ze
via de site www.pcsvleiderdorp.nl de leerzame opdrachten in spelvorm bereiken. Samen met de
Driemaster, Rien Hazekamp     en Leen Speelman hadden we een subsidie ontvangen van
‘Kennisrotonde’. Hierdoor kunnen andere scholen in Nederland en België meeprofiteren van wat hier
ontwikkeld is.
In groep 4 is een Activ Board geplaatst dat veel extra mogelijkheden biedt bij instructie en presentatie
Ook hebben alle groepen 2 netwerkaansluitingen gekregen voor de laptops. Deze worden zowel door
leerlingen als leerkrachten gebruikt. De absentenadministratie, het leerlingvolgsysteem en
gespreksnotities kunnen nu in de klas worden bijgehouden.
Basisbits en Schoolbits zijn na technische problemen weer opgestart en zelfs in groep 4 is een aantal
leerlingen die Basisbits A al helemaal heeft afgesloten.
Geerte Bosman heeft als teamlid van de Regenboog deelgenomen aan de ICT cursussen binnen de
vereniging.
Inmiddels hebben alle teamleden een coachingscursus gevolgd om studenten van de PABO gerichter
te kunnen begeleiden. Marja van Ooik is hierbij als bovenschools coach betrokken.
Christine van der Leun heeft de eerste twee delen van de School Video Interactie Begeleiding
afgerond.

Jaarverslag scholen 2006 – 2007                                   19
Robert Redegeld is lid van de werkgroep van PC basisscholen in Leiden en Leiderdorp die met ’t
Visser ’t Hooft bespreken hoe de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs
versoepeld kan worden. Carlijn Odijk zit in een soortgelijke werkgroep die onderzoekt hoe de
overgang voor zorgleerlingen beter gerelgeld kan worden. Robert heeft voor de Regenboog een
nieuwe opzet gemaakt voor de adviesgesprekken in groep 7 en 8.
Verder hebben we als team een aantal bijeenkomsten met het CPS gehad over ‘creatieve
interventies’. Dat was een vervolg op de eerdere studiedagen over communicatie, nu meer toegespitst
op communicatie binnen een groep / een team.

  5. HUISVESTING

De gemeente heeft een nieuwe ontruimingsinstallatie laten aanleggen. De tijd van de gastoeters bij
brand(oefeningen) is voorbij! Een aantal aannemers heeft op verzoek van de gemeente de
mogelijkheid van extra nooduitgangen (deuren) in de kleuterlokalen bekeken. Tot op heden hebben
we daar verder niets van vernomen.

  6. KWALITEITSZORG

De beleidsvoornemens in het schoolplan zijn aangevuld voor 2007- 2008 op grond van de
ontwikkelingen. In het vormgeven van onderwijskundige veranderingen spelen ze een steeds
concretere rol.

  7. EXTERNE RELATIES EN CONTACTEN MET OUDERS

De leerplichtambtenaar voor onze school is Peter van de Velde. Hij heeft bemiddeld bij het vinden
van de juiste school voor een leerling en informeert regelmatig of er leerlingen zijn over wie we ons
(m.b.t. leertijd) zorgen maken.
De contacten met schoolarts Jan van de Brule en sociaal verpleegkundige Caroline van Zoolingen
worden steeds waardevoller en efficiënter omdat zij veel leerlingen en het team al langer kennen.
Dorothé Kappenburg van de OnderwijsAdvies dienst voert als vaste schoolbegeleider de meeste
onderzoeken bij leerlingen van onze school uit.
Caroline Hoos van OA heeft een ouderavond georganiseerd over sociale vaardigheden. Op welke
vaardigheden wordt een beroep gedaan bij zelfstandig en betrokken leren en hoe kun je die als
ouders en leerkrachten versterken bij kinderen?
Veel ouders zijn betrokken bij activiteiten op school: de activiteitencommissie, de klussenploeg, de
bibliotheek, het overblijven, de schooltuinen, het meespelen van gezelschapsspelletjes, het
begeleiden bij het werken op de computers, als groepsouders of bij excursies, voorstellingen,
schoonmaakavonden. Door deze inzet kan de school de kinderen meer bieden en vinden waardevolle
informele contacten tussen leerkachten en ouders plaats. De formele contacten vinden plaats op
afspraak, op de informatie avonden en op de rapportbesprekingen. Gelukkig wordt van deze
mogelijkheden veel gebruik gemaakt.
De overblijfregeling is in handen van Lunchtijd Leiderdorp, een onderdeel van de SKL.

  8. BIJZONDERE ACTIVITEITEN

Naast onze jaarlijkse Regenboogspelen heeft de bovenbouw meegedaan aan de centraal door het
Servicepunt Sport en Bewegen georganiseerde schoolsportdag.
Verder hebben we meegedaan aan de schooltoernooien voor bowling, hockey, schaken, tafeltennis,
basketbal en korfbal.
We zijn het jaar begonnen met een openingsdienst. In november hebben leerlingen van onze school
gezongen in een dienst met verstandelijk gehandicapten in de Dorpskerk. Met Kerst hebben we twee
vieringen gehad in de Menswordingskerk. Pasen hebben we gevierd met een paasontbijt per groep. In
april deden we mee aan de zendingdienst van de Scheppingkerk. Daar werd het geld dat we voor
straatkinderen hadden opgehaald, aangeboden aan de zendingscommissie.
Andere projecten waaraan de kinderen hebben meegewerkt zijn:
   - sparen voor Gerlito en brieven naar hem schrijven
   - sparen voor schoolkinderen in Indonesië. Daarbij kregen we een fantastische presentatie en
     dansvoorstelling van de vader en de tante van Adi en Widya.


Jaarverslag scholen 2006 – 2007                                   20
  -  actie schoenmaatjes – het vullen van schoenendozen met materiaal voor kinderen in
     ontwikkelingslanden.
   - helpen bij de oliebollenkraam voor het opbouwen van een school in Albanië
   - inzamelen van voetbalschoenen en scheenbeschermers voor kinderen in Oeganda.
   - sponsorloop tijdens de projectweek waarvan een deel van het geld bestemd was voor Todos.
     Todos kwam ons laten zien en ervaren waarmee kinderen in Brazilië spelen.
Dit jaar hebben we voor het eerst meegedaan aan de grote rekendag. Het thema was meetkunde en
kunst. Het is ons erg goed bevallen om met de hele school op een andere, speelse manier met
rekenonderwerpen om te gaan.
De boekenweek werd geopend door grote en kleine beer en afgesloten met een boekenmarkt
waarvan de opbrengst bestemd was voor de uitbreiding van de schoolbibliotheek.
De groepen 3 en 6 zijn naar de bibliotheek in Leiderdorp geweest. Ook dit jaar hebben alle groepen
deelgenomen aan de excursies van Museum en School in Leiden en de excursies en lespakketten
van het MEC.
Daarnaast deed groep 8 mee aan het Archeologieproject van de oudheidkamer en bezochten ze een
tentoonstelling van de Vredesfabriek. Groep 8 begon het jaar met schoolkamp in Bladel en sloot af
met de musical ‘Take off’ en een dagje zwemmen en poldersporten. Tussendoor deden ze ook nog
mee aan het TV-programma Supernick en kregen ze een klassenlunch aangeboden.
Groep 4 had een verkeersochtend met allerlei praktische activiteiten op het plein en in de wijk.
Groep 5 en 6 gingen op excursie in de polder. Verder bezochten zij de voorstelling “de gebroeders
Leeuwenhart” in de Muzenhof.
Groep 7 deed met goed resultaat mee aan het verkeersexamen. Ze kregen een historische
rondleiding door Leiden. Juf Joke nam afscheid met een door de kinderen georganiseerd feest in
Hawaii-stijl en een middag bowlen.
Het project had dit jaar als thema: Gezond eten en bewegen. Vroeg in het schooljaar deden we als
opwarmertje al mee aan het Nationaal Ontbijt. Tijdens de projectweek was het groot winkelspel van de
GGD opgesteld in de speelzaal. We leerden veel over voedingswaarde, boodschappen doen, koken
en bewegen. Een fitparcours was de test of onze conditie er tijdens de projectweek op vooruit was
gegaan. Als afsluiting gingen we met de groepen 3 t/m 8 zwemmen in de Does. We hadden de
wedstrijd voor het 50-jarig bestaan gewonnen!
De schoolreis was dit jaar apart voor de onder- en de bovenbouw. De bovenbouw ging naar Nemo en
de onderbouw naar de Linnaeushof.
De leerlingen van groep 2 sloten hun kleuterperiode af met het bezoek aan een chique restaurant en
team en ouders sloten diezelfde avond het schooljaar af met een spetterende barbecue.

  9. MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Inleiding
Het is wettelijk geregeld dat op iedere basisschool een medezeggenschapsraad(MR) aanwezig is.
Deze MR bestaat uit een ouder- en leerkrachtvertegenwoordiging.
De MR is een overlegorgaan waarin zaken besproken worden die de school en het onderwijs
aangaan. Ook eventuele veranderingen die gevolgen hebben voor de leerkrachten worden besproken.
De MR heeft wettelijk vastgelegde bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht. Als het bevoegd
gezag van onze school bepaalde zaken of beleid wil veranderen, dan dient hiervoor eerst de MR te
worden geraadpleegd. Deze kan dan afwegen of de belangen van de kinderen en/of de leerkrachten
voldoende worden gewaarborgd.

De situatie op onze school
Op de Regenboog bestaat de MR uit 6 leden: 3 leerkrachten en 3 ouders. De leerkrachten zijn Birgit
de Winter (voorzitter, leerkracht van het speelkasteel) en Lisette van Haaren (lid en leerkracht van
groep 5) en Marieke Demiraku(lid en leerkracht van groep 8).De oudergeleding bestaat uit Doris Broos
(secretaris en moeder van Maarten uit groep 7 en Jasper uit groep 5), Janita Oosterloo (lid en moeder
van Sacha uit groep 5 en Ward uit groep 3) en Marc Neve (lid en vader van Wessel uit groep 5 en
Lieve uit de Torteltuin).
Het afgelopen schooljaar is er zeven keer vergaderd. Daarnaast hebben alle leden van de MR een
cursus gevolgd, gezamenlijk met de MR/GMR-en van de andere vier scholen van de vereniging. De
cursus werd verzorgd door de Paul Kamps en ging over ‘Nieuwe Medezeggenschap in het onderwijs”.
Jaarverslag scholen 2006 – 2007                                  21
Welke onderwerpen zijn er besproken?
Er is dit schooljaar in de vergaderingen onder andere gesproken over de volgende zaken:
   *De schoolgids
   *Het formatieplan
   *De Tussen Schoolse Opvang (TSO)
   *De Buitenschoolse Opvang (BSO)
   *De begroting van het schoolfonds
   *De ouderavond
   *Het bestrijden van hoofdluis
   *De beleidsvoornemens 2005-2009
   *Intentie verklaring samenwerking PCS Leiden, PCSV Leiderdorp en VCVO Leiden
   *Cursus MR/GMR
   *Wet Medezeggenschap Scholen
   *WSNS activiteitenplan
   *Vakantierooster

Andere zaken
De Regenboog maakt samen met vier andere scholen in Leiderdorp deel uit van de Protestants
Christelijke Schoolvereniging te Leiderdorp. Het bestuur van deze vereniging heeft een directeur en
adjunct-directeur aangesteld, die de bovenschoolse zaken voor de vijf scholen regelt. Hieronder vallen
onder meer: personeelsbeleid, financiën, huisvesting, organisatie van de Vereniging en de scholen.
Omdat ook de bovenschoolse zaken invloed (kunnen) hebben op de afzonderlijke scholen en de
leerkrachten is er ook op verenigingsniveau medezeggenschap georganiseerd. Dit orgaan is de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad( GMR).
In deze raad hebben van iedere school twee MR-leden (een leerkracht en een ouder) zitting. Onze
school wordt vertegenwoordigd door Birgit de Winter en Doris Broos

Bereikbaarheid MR
Voor vragen en/of opmerkingen over dit jaarverslag of andere zaken die ons als MR aangaan, kunt u
ons altijd voor of na schooltijd aanspreken. Daarnaast vindt u in de schoolgids de telefoonnummers
van de oudergeleding.

31 oktober 2007Birgit de Winter, voorzitter MR basisschool de Regenboog

  10. JAARREKENING SCHOOLFONDS

                        waarde     in/uit   waarde    opmerkingen
                        begin     2006-     eind
                               2007
Kas en banksaldi
Kas
                          257,71    278,11   535,82
bankrek.4458276
                         2.827,45   2.843,28  5.670,73
bankrek.4458276+
                          18,21      0,14    18,35
bankrek.4458276-kap
                         2.565,61     25,66  2.591,27
bankrek.5650220
                         4.465,54   2.956,34-  1.509,20
bankrek.5650220+
                          289,32      8,89   298,21
totaal                 (a)
                        10.423,84     199,74 10.623,58

Van het saldo reeds bestemd
ontvangst teamuitje 05-06                              -
                         712,50-    712,50
nog te betalen afsch.gr.8 CD's                           -

Jaarverslag scholen 2006 – 2007                                    22
                       90,00-    90,00
RABO-tuinproject
                      1.253,42-   237,01  1.016,41-
restant schoolreisje
                      340,60-   231,75-   572,35-
restant overblijfrekening
                      2.687,25-   663,56  2.023,69-
schoolkamp terug te ontvangen                         teveel uitgegeven 2006
                             40,16    40,16
bestuur teamuitje                               bijdrage PCSV 04-05 niet gebruikt
                            550,00-   550,00-
nog te ontvangen van bestuur                          rekening Sligro koffie/thee
                             164,94   164,94
                   (b)
                      5.083,77-  1.126,42  3.957,35-

Van dit saldo is VRIJ voor 2006-  (a)+(
2007                 b)  5.340,07  1.326,16  6.666,23

inkomsten schooljaar
2006/2007
ouderbijdragen
                            9.175,00
bijdrage museumbezoek
                             71,34
bibliotheek (kinderboekenweek)
                             189,56

totaal inkomsten
                            9.435,90

uitgaven schooljaar 2006/2007
3 okt-feest
                             80,30-
kerst
                            268,04-
pasen
                            252,61-
sinterklaas
                            1.179,78-
afscheid groep 8
                            558,35-
afscheid kleuters
                             55,38-
afscheidsbijbels                       -
sport
                            127,14-
olympische Spelen
                            229,47-
verjaardag leraren
                              7,86-
bibliotheek
                            2.080,27-
abonnement
                            281,81-
computer/TV/video
                              2,00-
keuzeblok
                            527,82-

Jaarverslag scholen 2006 – 2007                                 23
excursies
                  518,80-
project
                   7,13-
themamaterialen
                  596,88-
MR en info-avonden
                  76,48-
aankleding school
                  272,28-
weekbrief
                  198,14-
vader/moederdag
                   3,96-
verjaardagen
                  136,79-
vrijwilligers
                  416,91-
bankkosten
                   4,45-
divers               -109,81
lerarendag
                  56,78-
ontbijt
                  60,50-

totale uitgaven
                 8.109,74-
Jaarverslag scholen 2006 – 2007        24
 1.Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2006-2007 van de Willem de Zwijgerschool. Wij geven hiermee een beeld
van wat het afgelopen jaar op onze school aan de orde is geweest.

 2. Leerlingen

Op 1 oktober 2006 bedroeg het aantal leerlingen 250 verdeeld over 10 groepen. De leerlingen van de
twee groepen 3 en groep 4 waren gehuisvest in het oude gebouw van de Willem de Zwijgerschool.

Aan het eind van het schooljaar verlieten 24 kinderen van groep 8 de school.
Zij gingen naar de volgende scholen voor voortgezet onderwijs:

   Bonaventura College, Leiden               4 leerlingen
   Da Vinci College, Leiden                2 leerlingen
   Visser ‘t Hooft Lyceum, Leiden en Leiderdorp      10 leerlingen
   Mare College                      2 leerlingen
   Wellant College                     2 leerlingen
   Stedelijk Gymnasium                   3 leerlingen
1 leerling vertrok naar Suriname en gaat daar naar een VWO school.

 3. Personeel en organisatie

In het schooljaar 2006-2007 waren er 20 leerkrachten werkzaam op de school, waaronder een intern
begeleider (16.00 uur), een remedial teacher (10.00 uur) en een ICT coördinator (8 uur). De beide
schoolleiders hadden samen 44 uur voor de uitvoering van hun taken.
Tevens had de school de beschikking over een conciërge.
Voor een aantal groepen was een vakleerkracht gymnastiek beschikbaar. Alle groepen kregen
praktische verkeersles o.l.v. Mevr. Miriam v.d. Geest.
In september overleed, na een ziekte van een klein jaar onze vakleerkracht gymnastiek.
Eind augustus beviel juf Charlotte van een gezonde dochter. Na zwangerschaps- en
ouderschapsverlof nam zij in maart haar taak in groep 6 op zich
Helaas hadden we ook dit jaar weer te maken met een langdurige ziekteperiode. Juf Suzanne was
een tijd uitgeschakeld. Nadat eerst juf Joke een aantal weken de groep van juf Suzanne heeft
waargenomen, heeft Juf Ina Brittijn het roer overgenomen tijdens de reintegratie van Suzanne.
Collega’s die nog niet hadden deelgenomen aan de cursus coaching werd daartoe dit jaar in staat
gesteld. Twee collega’s volgden een cursus handelingsgerichte diagnostiek.
De schoolleiding en de IB-er volgden in januari een driedaagse cursus bij het centrum voor
ervaringsgericht onderwijs in Leuven.
Juf Christel bezocht in januari de computerbeurs in Londen.
De ICT-er en de schoolleider bezochten een werkgroep in Graz (Oostenrijk) om een project in het
kader van Europa op te zetten.
De organisatie van de tussenschoolse opvang was uitbesteed aan Lunchtijd Leiderdorp.

 4. Onderwijs en zorg

In groep 3 werd de leesmethode ‘Veilig leren lezen’ uitgebreid met de bijbehorende speel-leesset. In
groep 7 en 8 werd de nieuwe taalmethode ‘Taaljournaal’ met succes ingevoerd. Groep 8 bleef wat
betreft spelling de oude methode gebruiken, dit om verwarring te voorkomen.
Aan het zelfstandig werken en het plannen van de activiteiten werd verder vorm gegeven. Tijdens de
eigen leertijd was er materiaal dat rekening hield met meervoudige intelligentie. De kieskast bleef en
blijft in ontwikkeling .


Jaarverslag scholen 2006 – 2007                                   25
In mei werd een bezoek gebracht aan een basisschool in Heemskerk, om te kijken of we elementen
van hun onderwijsontwikkeling op de Willem de Zwijger zouden kunnen gebruiken.
Ook werd in het afgelopen jaar weer veel aandacht besteed aan ‘normen en waarden’. Elke
woensdagmorgen waren alle groepen hier aan het begin van de dag mee bezig. Bovendien was er de
wekelijkse Kanjerdag. Een leerling werd uitgekozen en alle klasgenoten en de leerkracht plaatsten
een positieve opmerking op een blad. Aan het eind van de dag mocht het blad mee naar huis.
Het taalbeleid in de onderbouw stond regelmatig op de agenda, terwijl het taalbeleid in de bovenbouw
afgerond werd en vervolgens dus een regelmatig terugkerend agendapunt werd.
Onder auspiciën van het bedrijfsleven werd een aantal groepen in de gelegenheid gesteld zich te
verdiepen in techniek.

 5. Huisvesting

Helaas laat de uitbreiding van de school nog steeds op zich wachten. Een aantal keren is overleg
geweest met de architect over de mogelijkheden die er zijn. Er bleek ondanks een forse toezegging
van het bestuur nog onvoldoende geld te zijn.
In de dependance waren zoals steeds de laatste jaren drie groepen gehuisvest.
Regelmatig werd aandacht besteed aan een veilige omgeving. Het blijft voor veel leerlingen moeilijk
om op het plein naast hun fiets te lopen.

 6. Kwaliteitszorg

Met het hele team werd de cursus creatieve interventie in oktober afgesloten met een laatste
studiedag.
Collega’s die de cursus coaching nog niet gevolgd hadden, werden daartoe in staat gesteld.
Met zijn allen verdiepten we ons in het nieuwe administratieprogramma: parnasSys. Het komend jaar
zullen toetsgegevens, absenten, afspraken tijdens oudergesprekken en lesroosters zoveel mogelijk
middels dit programma worden vastgelegd.
In de groepen 7 en 8 werd de nieuwe methode Taaljournaal ingevoerd. Door gebruik van deze
methode kan beter vorm gegeven worden aan het zelfstandig werken van leerlingen.
De kieskasten bleven onze aandacht houden. Leerlingen kunnen door het gebruik hiervan meer
tegemoet komen aan hun eigen ‘leer’ wensen. Uiteraard zal de ontwikkeling hiervan nog verder
voortgezet moeten worden.
Om leerlingen in sociaal-emotioneel opzicht te kunnen volgen werden EGGO gedrags-kaarten
ingevuld.
In alle groepen werd gewerkt met handelingsplannen als de ontwikkeling van de leerling dit
noodzakelijk maakte.

 7 . Externe relaties en contacten met ouders

Contacten met ouders bestonden uit de informatieavond, de spreekuren en de rapportavonden. In
groep 1 werd een huisbezoek gebracht bij alle kinderen.
Vanuit het CPS werd een studiedag creatieve interventie gegeven.
Mirjam v.d. Geest verzorgde gedurende het hele jaar een aantal praktische verkeerslessen.
De schooltuinen deels in groep 6 en deels in groep 7 werden begeleid door enthousiaste vrijwilligers.
Veel ouders verleenden hun medewerking tijdens handvaardigheidlessen, computerlessen en
excursies.
De tussenschoolse opvang werd uitbesteed aan Lunchtijd Leiderdorp

 8.Profilering en promotie

Augustus:   Opening van het schooljaar.
September:   Informatieavonden voor alle groepen. De leerlingen van groep 7 verkochten
        kinderpostzegels.
        De fotograaf kwam individuele- en groepsfoto’s maken.
        Groep 5 en 6 brachten een bezoek aan de Heemtuin. Groep 7 bezocht het
        Leiderdorpsmuseum.
        Groep 7 en 8 lieten zich horen tijdens de minikoraal in het kader van de 3 oktober
        viering.

Jaarverslag scholen 2006 – 2007                                    26
Oktober:  Groep 8 won de scholenprijs van de 3 oktober vereniging. Op 3 oktober werd de
      cheque van €1000,-- uitgereikt. Op het uiteindelijke bedrag hebben we langer moeten
      wachten. Een team van leerlingen uit groep 8 dat mee deed aan het spel ‘de sterkste
      Geus van Leiden’ won hiermee een prijs.
      Op 4 oktober werd een start gemaakt met de Kinderboekenweek rond het thema ‘de
      leeuw is los’. In de groepen 3, 4 en 7 kwam een imker op bezoek. Leerlingen uit de
      bovenbouw gingen voorlezen op het kinderdagverblijf en in de kleutergroepen. Op 13
      oktober werd de Boekenweek afgesloten met een viering waarin alle groepen een
      optreden hadden.
      Afronding van de schooltuintjes voor leerlingen uit groep 7.
      Op 14 oktober werden de door groep 8 gemaakte gedichten voorgedragen tijdens het
      jubileum van de kunstkring.
      Groep 7 en 8 bezochten een theatervoorstelling in theater Muzenhof.
      Groep 3 bracht een bezoek aan de Houtkamp. Het thema was: Herfst op de
      kinderboerderij.
      De fotograaf bracht weer een bezoek aan onze school. Ditmaal om de broertjes en
      zusjes te portretteren
November:  In november vierden juf Tilly en juf Christel hun 40 jarig onderwijsjubileum. Op 16
      oktober bood juf Christel de school een circusdag aan onder leiding van Circus Kristal.
      Alle leerlingen hebben volop geoefend om aan het eind van de morgen (onderbouw)
      of aan het eind van de middag (bovenbouw) hun kunsten aan elkaar en aan ouders te
      vertonen.
      De groepen 6 en 7 gingen verspreid door het jaar elk 3x naar zwembad ‘De Does”voor
      een zwemspel middag.
      Groep 4 bracht een bezoek aan museum Naturalis.
      De rapportavonden werden gehouden.
      Alle kinderen en hun ouders werden uitgenodigd om deel te nemen aan de ‘actie
      schoenendoos’. Samen met de dozen van andere Leiderdorpse basisscholen en de
      dozen uit de Protestantse Kerkengemeenschap konden weer heel wat kinderen in
      ontwikkelingslanden worden blij gemaakt.
December:  Sinterklaas. Eind november heeft een aantal ouders de school in Sinterklaassfeer
      gebracht. Op 4 december hielden we onze jaarlijkse surprise tentoonstellong. Op 5
      december bracht de goedheiligman een bezoek aan de school. Nadat Sinterklaas
      vertrokken was hebben ouders de school in kerstsfeer gebracht. De Kerstviering vond
      dit jaar, zonder ouders, plaats in 2 groepen in ons eigen schoolgebouw.
      Op 9 december liep een aantal leerlingen mee in een fakkeloptocht die georganiseerd
      werd door Amnesty International. Op verschillende plaatsen in de Houtkamp werd een
      door leerlingen gemaakt vredesgedicht voorgedragen.
Januari:  Aan het schoolschaaktoernooi werd met 3 teams deelgenomen.
      In groep 8 werd een begin gemaakt met de EHBO lessen.
      Groep 5 had een zwemspelmiddag en bracht een bezoek aan het museum voor
      Oudheden.
Februari:  Schoolleiding en IB-ers maken een boeiende studiereis naar Leuven. Zij doen veel
      inspiratie op om het welbevinden en de betrokkenheid van leerlingen te verhogen.
      In samenwerking met de schoolarts, dhr. Van den Brule werd een ouderavond over
      kinderen in de prepuberteit gehouden.
      Groep 8 nam deel aan de CITO-eindtoets
      Drie teams deden mee aan het schoolschaaktoernooi. Eén team eindigden op de
       e
      1 plaats, de beide andere op de tweede.
      Groep 3A en 3B gaan naar het museum van Volkenkunde.
Maart:   Groep 5,6 en 7 gingen onder auspiciën van ‘toneel op de deel’ naar een voorstelling
      op de boerderij van de fam. Roest. De kleutergroepen gingen op dezelfde boerderij op
      bezoek om de lammetjes te bewonderen.
      Groep 7 had een zwemspelmiddag.
      Groep 8 deed mee aan het basketbaltoernooi.
April:   Deze maand vierden we Pasen. De viering begon met een ontbijt op school. Daarna
      hebben we in twee groepen het Paasverhaal vorm gegeven met behulp van onze
      methode Trefwoord.Jaarverslag scholen 2006 – 2007                                 27
       Groep 8 bracht een bezoek aan museum Boerhaave en liep in de Houtkamp het
       bomenpad in het kader van de jaarlijkse boomfeestdag.
       Op 18 aprilt deden alle groepen mee aan de landelijke ‘Grote Rekendag’.
       22 april was de jaarlijkse zendingsdienst in de Dorpskerk. Ook dit jaar kon er weer een
       mooi bedrag worden overgemaakt.
       Voor groep 6 begonnen deze maand de schooltuinen. Ook bracht de groep een
       bezoek aan de bibliotheek
       Alle kinderen kregen de beschikking over een luistas. Gebruik hiervan dringt hopelijk
       de hoofdluis terug.
Mei:     Voor groep 6,7 en 8 werd door het Da Vinci college een sportdag georganiseerd.
       Groep 6 had een zwemspelmiddag
       In groep 7 slaagden alle leerlingen voor hun verkeersexamen.
       De groep 3A en 3B brachten een bezoek aan de Houtkamp.
       De groepen 4, 6 en 8 deden mee aan het voetbaltoernooi. Groep 8 veroverde de Jan
       Hollander wisselbokaal.
       Het hele team bracht een bezoek aan een school in Heemskerk.
       Helaas werden bij een inbraak de PC’s gestolen.
Juni:     Groep 5 en7 deden onder leiding van het MEC (milieu educatief centrum      ).
       Aan een wateronderzoek in de omgeving van de school.
       Omdat het schoolreisje naar september werd verplaatst, werd in de groepen 3 t/ m 6
       een klassenavond gehouden.
       We werden nog 2x door inbrekers bezocht die het op onze PC’s gemunt hadden.
       Groep 1 en 2 hield een juffenfeest.
       Groep 7 deed mee aan een techniektoernooi. Eén team mocht in ‘Het land van Ooit’
       de winnende kettingreactie uit groep 7 laten zien.
       De groepen 4 en 5 wonnen een middagje zwemmen in ‘De Does”door een werkstuk te
       maken voor het zwembad.
       Groep 7 ging naar ‘Het regionaal archief’.
       Groep 8 had een fantastisch schoolkamp in Bladel
Juli:     Aan het begin van de maand vierden we ons jaarlijkse pleinfeest. Dankzij alle hulp van
       ouders ook nu weer een succes.
       Met hulp van ouders werd er schoongemaakt.
       Groep 8 bracht nog een bezoek aan de Houtkamp en nam met twee
       musicalopvoeringen en een etentje afscheid van de basisschool.

Gedurende dit schooljaar was de medezeggenschapsraad als volgt samengesteld;

De oudergeleding   Bert van Osnabrugge (voorzitter)
           Carolien Mizee (penningmeester)
           Anja Garstman (afgevaardigde in de GMR)

De teamgeleding    Anneke van Rooyen
           Chantal Kooreman
           Suzanne Nagelkerke (afgevaardigde in de GMR)


Speerpunten dit jaar waren;
   Relatie school/ouders , waarbij we een protocol hebben opgesteld voor de invoering van de
    klassenouder in het schooljaar 2007-2008.
   Volgen van het traject van de wettelijke invoering van de BSO per 1 augustus 2007.
   De tussenschoolse opvang, waarbij we een drietal ouders bereid vonden om plaats te nemen
    in de klankbordgroep voor Lunchtijd Leiderdorp.
   De voorgenomen verhoging van de ouderbijdrage in het schooljaar 2007-2008.

Daarnaast kwamen elke vergadering de onderwerpen personeel/onderwijs en
schoolgebouw/veiligheid aan bod.
Jaarverslag scholen 2006 – 2007                                  28
 10.Schoolfonds

   Willem de
  Zwijgerschool

kostensoort           Begroting 2005 - 2006
              ontvangsten     uitgaven
Reserve            €  546,92
Ouderbijdragen        € 7.400,00
Expressie                    €   850,00
Sport en spelmateriaal              €   200,00
Tv / DVD                     €   850,00
Audio                      €   300,00
Festiviteiten groep 8              €  1.200,00
Sinterklaas                   €  1.050,00
Kerst                      €   650,00
Pasen                      €   150,00
Drie oktober                   €   50,00
Bibliotheek bovenbouw              €   200,00
Bibliotheek onderbouw              €   200,00
Attenties /                   €   100,00
representatie
Verjaardagen                   €   280,00
leerlingen
Excursies                    €   500,00
Projecten                    €   750,00
Aankleding school                €   150,00
Onvoorzien                    €   466,92
         Totaal     €  7.946,92  €  7.946,92


                Werkelijk 2005 - 2006
              ontvangsten     uitgaven
Reserve            €  546,92
Ouderbijdragen        € 7.652,00
Expressie                     €   863,77
Sport en spel                   €   295,42
Tv / video                    €   406,95
Audio                        €    -
Festiviteiten groep 8               €  1.141,42
Sinterklaas                    €  1.162,21
Kerst                       €   207,86
Pasen                       €   257,60
Drie oktober                    €   59,92
Bibliotheek bovenbouw               €    3,54
Bibliotheek onderbouw               €   11,70
Attenties /                    €   105,42
representatie
Verjaardagen                   €   221,97

Jaarverslag scholen 2006 – 2007                  29
leerlingen
Excursies                    €   845,70
Projecten                    €   761,52
Aankleding school                €   226,53
Onvoorzien                    €   585,91
Saldo 2005 - 2006                €  1.041,48
                 €  8.198,92  €  8.198,92
Jaarverslag scholen 2006 – 2007                 30
( Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad)

Voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is het schooljaar 2006-2007 voorbij
gevlogen. Samen met de directie is gewerkt aan diverse bovenschoolse zaken die de vijf scholen van
onze Vereniging aangingen.

De GMR bestond in het schooljaar ‘06-‘07 uit:
’t Bolwerk:      Mariska de Jong/Monique Reijngoud (teamleden) en Jaap de Kok (ouder)
Driemaster:      Karin Kruidenier (teamlid) en Mark Bakker (ouder)
Kastanjelaanschool:  Hilde Vis (teamlid) en Dirk Zaagman/Liesbeth Buitink (ouders)
Regenboog:      Birgit de Winter (teamlid) en Doris Broos (ouder)
Willem de Zwijger:  Suzanne Nagelkerke (teamlid) en Anja Garstman (ouder)

Tussenschoolse opvang (TSO)
Bij aanvang van het schooljaar 2006/2007 werd ook gestart met de TSO (in plaats van ‘de overblijf’).
De overgang van “oud naar nieuw” verliep niet zoals gewenst. Door de GMR werd met de directie
meerdere malen gesproken over noodzakelijke verbeteringen. Ook is hierover nog gesproken met de
voorzitter van het bestuur van de Vereniging en een lid van de directie van SKL (waar Lunchtijd
Leiderdorp een onderdeel van is). In de loop van het schooljaar werden de gewenste verbeteringen in
het belang van de kinderen en ouders merkbaar. Er is ook een klankbordgroep ingesteld, zodat SKL
met vertegenwoordigers/afnemers van de vijf scholen de dialoog is aangegaan over de kwaliteit. De
GMR is nadrukkelijk betrokken geweest bij verschillende evaluaties, bij het doorvoeren van een aantal
veranderingen voor het schooljaar 2007-2008 en bij het aanpassen van het nieuwe contract met SKL.

Buitenschoolopvang (BSO)
De Vereniging werd door landelijke regelingen verplicht om ouders de mogelijkheid te bieden om
kinderen vanaf 07.30 uur tot 18.30 uur op te vangen. De GMR is in dit traject nadrukkelijk betrokken
geweest. Ook zijn ouders op alle scholen actief benaderd om te vernemen wat hun wensen waren. Op
basis van deze uitkomsten zijn met SKL en Catalpa afspraken gemaakt om deze BSO te verzorgen.

Financiën (lumpsum financiering)
Voor de vijf scholen ontvangt de Vereniging geld om alle zaken en taken te realiseren. In het verleden
was het grootste deel van het geld gelabeld en moest dit voor vastgestelde doelen/taken worden
benut. Nu is deze ‘labeling’ verdwenen en is er meer ruimte voor het bestuur en directie om geld te
besteden aan onderwerpen die prioriteit hebben of om een andere verdeling toe te passen. De GMR
heeft hierin een toetsende rol. Door de directie is de GMR geïnformeerd over de bestedingen
(begroting en afrekening).

Medezeggenschap in het algemeen
 Om de medezeggenschap binnen de Vereniging verder te professionaliseren is er op 7 november
  2006 een thema-avond georganiseerd. Op deze avond, waar nagenoeg alle leden van de
  medezeggenschapraden, de schoolleiders van de vijf scholen èn de directie aanwezig waren,
  werd uitgebreid stilgestaan bij de nieuwe Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). Ook is
  gesproken over de betekenis hiervan in de onderlinge samenwerking (MR en schoolleiding, GMR
  en directie) en de verwachtingen die partijen van elkaar hebben.
 In de loop van het schooljaar is dit onderwerp (samenwerking) in diverse vergaderingen van de
  GMR met de directie aan de orde geweest.
 In de vergaderingen van de GMR worden de ervaringen van de medezeggenschapsraden op de
  vijf scholen uitgewisseld. Op deze wijze wordt van elkaar geleerd en is er de mogelijkheid om
  elkaar te adviseren.


Jaarverslag scholen 2006 – 2007                                   31
Overige onderwerpen
In het schooljaar 2006-2007 heeft de nadruk gelegen op hiervoor vermelde onderwerpen. Daarnaast
zijn ook de volgende zaken in het overleg met de directie aan de orde geweest:
 Invulling van ICT op de scholen van de Vereniging
 Ontwikkelingen in het onderwijs (Weer Samen Naar School)
 Concepten voor een nieuw statuut medezeggenschap en nieuwe reglementen medezeggenschap
   voor GMR en MR; deze stukken worden in het schooljaar 2007-2008 definitief vastgesteld.
Jaarverslag scholen 2006 – 2007                               32

								
To top