Docstoc

00331

Document Sample
00331 Powered By Docstoc
					          Revideret budget 2009 (september)
          Budgetposter                             Revideret budget 2009    Budget 2009      Regnskab 2008
          Indtægter                                       47710          48,270        44,157
    1A+1B+1C Fælles- og bygningstilskud, grundtilskud                          9274           9,196          8,966
        1D Brobygning og introduktion                                300           420
        1E Pædagogikum                                        724           724
        1F Færdiggørelses-tilskud                                  2240           2,230          2,319
        1G A-niveau-tilskud                                     291           281           230
        1H Undervisningstaksameter                                 34749          35,143        32,559
        1I Fællesudg. Tilskud 4-årig overgangsordning                        -329           -329          -494
        1k Særlige tilskud                                     200           300
        2H Kopiafgifter fra eleverne 2)                                 36          80           85
        2C Bogsalg til elever                                      50          50           43
2A+2D+2E+2I+2G Andre indtægter (Husleje, lommeregner, skabe, nøgler, eksamensbeviser)            25            25           27
      14A Renteindtægter (netto)                                    150           150           422


          Løn                                          39399          39,049        35,952
         Lærerløn inkl. undervisningsdelen af inspektorer og pædagogikums-
        4A kandidaters løn, inkl. overtimer og feriepenge, inkl. elevmedhjælp           33100          32,000        29,865
        4C Løn til pædagogikums-kandidater udover undervisning                   1000           1,000          1,159
        4D Løn til ledelse                                     1900           1,900          1,855
        4E Løn til administration                                  1300           1,150          1,309
        4G Løn til pedeller inklusive overtimer og feriepenge                    795           785           714
        4H Løn til rengøring inklusive overtimer og feriepenge                   1052           1,042          1,045
        4I Løn til bestyrelse                                      72          20
        4J Ny løn                                            0          350
          Fleksjobordning                                     140
        4L Arbejdsgiverbidrag til AER                                   0          152
        4M Bidrag til barselsfonden (AES)                                 0          150            5
4N Reserve til sygdom og barsel                      40  500


  Kompetenceudvikling, fælles (fra sept. 2008 uddelt til faggrupper)       0    0

  Bygninger                              2735  2,895  2,006
5B El                                  550  700   473
5C Vand                                 100  250   70
5D Varme                                 440  300   311
5E Renovation                               80   80   57
5F Indvendig vedligehold 3)                       750  750   274
5G Udvendig vedligehold 4)                        500  500   62
5H Eftersyn og abbonementer                       170  120   132
 5I Rengøringsdrift                           125  125   119
 5J Kompetenceudvikling og møder                     10   10
  Andet 2008                                     475
5M Tjenesteydelser                            10   60   33


  Markedsføring                             155  155   126
6A Markedsføring (hjemmeside, årsskrift etc.)              155  155   126

  Administration udover lønudgifter                  1357  1,467  1,212
7B Revisor og advokat                          100  100   122
7C Licenser (Lectio, GAS, SD, Navision, SB-SYS…)             275  275   228
7F Kompetenceudvikling                          75  155   72
7G Rektorforeningen                            75   75   65
7H Bogholderi-assistance                         190  125   426
7I Møder                                 60   35   30
7J Kantinetilskud                             60   80   35
7K Telefoni                               40   40   12
7L Gaver og repræsentation                        10   10    4
7M Porto                                 65   65   56
7N Personalegoder                            162  162   111
7O Kontorartikler                            55   55   35
7P IT-varer, adm.                            40   40   16
7R Administrative fællesskaber                     150  250    0

   Undervisningens gennemførelse                   2840  2,822  1,941
8F IT licenser, abbonementer og vedligeholdelse, servicefællesskabet  830  830   451
8G Kompetenceudvikling og møder                     427  427   344
8H Diverse udgifter (gebyrer og lign.)                  25   25    1
   Pædagogisk værksted
8J    a. Forbrug                           70   70   40
8K    b. Drift                            50   50   40
8L    c. CopyDan                           250  250   250
8M    d. Salg af kopier (intern ompostering)            -200  -200  -150
   Undervisningsmidler                                702
8O    a. Fagenes konti 6)                      1075  1,000
8P    b. Betaling for bogindbinding (intern ompostering)       -10   -10
 ?  c. Materialer til bogindbinding                  10   10
8R Lærerhåndbøger/bibliotek/aviser og tidsskrifter/bekendtgørelser    25   25   20
8S Læsevejledning                            10   5    2
8T Studievejledning                            8   15   15
8U SPS                                  10   10    4
8V Psykologordning                           100  100   90
  Eksamen
8Z    a. Transportudgifter og ophold for censorer og lærere      25   25   12
8X    b. Betaling for censur                     120  160   100
 8Ø   c. Materialer                    15   30  20


   MIO-udvalget                      50  95  20
 9A APV, AKU, UVM                       50  90  19
 9B Benchmarking                        0   5   1


   Uddannelsesudvalget                  125  285  310
10A Store undervisningsevalueringer              0   0  15
10B Forsøgs- og udviklingsarbejde/faglige udviklingsmidler  100  250  225
10C Brobygning                         0  10   5
10D Pædagogiske arrangementer                 25  25  65


   Elevudvalget                      228  228  150
11A Elevråd                          8   8  10
11B Temadage                         20  20  20
11C Elevaktiviteter (Musical, fælleskor, MGP, Sigurd,..)   75  75   5
11D Fester                           5   5   5
11E Ikke-faglige fællestimer                 20  20  10
11F Vagter til arrangementer                 100  100  100


   Teamrådet                       200  230  135
12A Faglige fællestimer                    30  30   4
12B Faglige ekskursioner, stævner etc.            50  80  34
12C Studieture                        120  120  97


   Pædagogikum                       80  70  28
 8A Undervisningsmaterialer                  10  10   8
 8B Eksterne tilsynsførende: Løn og transport.        70  60  20
   Fianasielle poster                                   5        25         5
14C Renteudgifter                                      5        25         5

   Reserver                                       300        479       1,030
15A Hensættelse til bygningsinvesteringer                                            600
15B Forsikrings-reserve, 1%                                300        479        430


16A Afskrivninger 7)                                    169        170        192


   Samlet forbrug                                   47,474      47,800       42,915
   Resultat                                       236        470       1,242   2) Alle 1 g klasser som starter til august vil ikke blive opkrævet egenbetaling for bøger mm., da skolen i stedet har bedt dem
   medbringe en bærbar pc til undervisningen
   3) 350 til almindelig drift, 400 til maling
   4) 100 til almindelig drift, 400 til renovering af området mellem gymnastiksalene og vandrehallen
   6) inklusive 90.000 kr. til etablering af BioTek.
   7) Nye investeringer i 2009: 6 smartboards, møbler i samlingssalen, eksamensborde
Budgetgrundlag:
Takster fra finanslovsforslag korrigeret for ændringer. Taksterne er fundet på UVMs hjemmeside

Følgende skønnede elevtal:
   170 8-klasses elever i en uge (6 hold af 2 og 6 hold af 3 dage)
   150 9. og 10. klasses elever i en uge, 5 hold
    2 nye pædagogikumskandidater i efteråret
   105 Færdige STX-elever til sommer
    80 Færdige HF-elever til sommer
    27 Elever færdige med A-niveau i fysik, kemi, biologi eller musik
   169 årselever i hf
   461 årselever i STX
                           Afskrivninger 2009 Afskrivninger 2010 Afskrivninger 2011
Anlæg 1
Kopimaskine, pædagogisk værksted
Udløber december 2008

Anlæg 2
Kopimaskine, kontoret
Udløber december 2008

Anlæg 3
Møbler i vandrehallen
Anskaffet december 2006
Afskrivning pr. år i 15 år:         14044        14044       14044        14044
Udbetalt i december 2021

Anlæg 4: Møbler i tilbygningen
Anskaffet december 2005
Afskrivning pr. år i 15 år:          5670        5670        5670        5670
Udbetalt december 2020

Anlæg 5: Ombygning af 226 og 227
Anskaffet december 2003
Afskrivning pr. år i 15 år:          7779        7779        7779        7779
Udbetalt december 2018

Anlæg 6: Kopimaskiner, pædagogisk værksted
Anskaffet nov. 2007
Afskrivning pr. år i 3 år:          22343        22343       19489
Udbetalt nov. 2010

Anlæg 7: Projektorer
Anskaffet dec. 2007
Afskrivning pr. år i 3 år:          63671        63671       63671
Udbetalt dec. 2010

Anlæg 8: P-counter-system
Anskaffet april 2008
Afskrivning pr. år i 3 år:      13416  13416  13416  3354
Udbetalt april 2011

Anlæg 9: Møbler i klasseværelserne
Anskaffet juni 2008
Afskrivning pr. år i 15 år:      2792   2792   2792  2792
Udbetalt juni 2023

Anlæg 10: 3 smartboards
Anskaffet december 2008
Afskrivning pr. år i 3 år:      15000  15000  15000  15000
Udbetalt december 2011

Anlæg 11: 6 smartboards
Anskaffes i juni 2009
Afskrivning pr. år i 3 år:      30000  15000  30000  30000
Udbetalt juni 2012

Anlæg 12: Møbler i samlingssalen
Anskaffes september 2009
Afskrivning pr. år i 15 år:     20000  10000  20000  20000
Udbetalt september 2024

Anlæg 13: Eksamensborde
Anskaffet maj 2009
Afskrivninger pr år i 15 år      2220   1110   2220  2220
Udbetalt maj 2024

Afskrivninger i alt:             169715  191861  98639

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:2/28/2012
language:
pages:8