Schoolgids site de Doolgaard 2007 2008 by z9Mpzd

VIEWS: 83 PAGES: 90

									Geachte ouders,

Bij dezen ontvangt u de schoolgids van het schooljaar 2007-2008.
In deze gids vindt u uitgebreide informatie over het wel en wee op
onze school.

Wie is de groepsleerkracht van mijn kind? Wanneer gymt groep 6
ook alweer? Welke taalmethode gebruiken ze op school? En wat
vindt de school nou echt belangrijk?
Op tal van dit soort vragen vindt u het antwoord in deze schoolgids.

Het is tevens het eerste jaar in ons geheel gerenoveerde
schoolgebouw, dat op 21 september 2007 wordt/is geopend.

Indien zaken niet lopen zoals u het verwacht, verzoeken we om dit
kenbaar te maken aan de leerkracht van uw kind.
Hij/zij kan u verder helpen of zaken uitleggen, waarom ze gebeuren
zoals ze gebeuren. Achterin vindt u de namen van de teamleden en
alle andere betrokkenen op onze school.

Op maandag 15 oktober (voor de groepen 1 t/m 4) en op dinsdag
16 oktober (groepen 5 en 7) informeert de leerkracht u over het
reilen en zeilen in de klas. T.z.t. ontvangt u hiervoor nog een
uitnodiging.We wensen u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe!


Team en directie “de Doolgaard”.
inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc                1
INHOUDSOPGAVE
Blz. Onderwerp

     1 Voorwoord

     2 Inhoudsopgave

     5 Waarom deze schoolgids?

     7 Het Doolgaardlied

     8 Een stukje historie

     10 De visie van onze school

     13 De organisatie van onze school
       het team
       Dynamiek Scholengroep
       (gemeenschappelijke)   medezeggenschapsraad  +
       ouderraad
       de overblijfregeling + de werkgroep “Veilig naar de
       Doolgaard”   +   luizenbrigade +  werkgroep
       “hoofdluizen”

     20 De klachtenregeling

     24 De kerndoelen
       alle leerstofgebieden + veilig internetten

     32 Aandachtspunten 2007-2008

     38 Resultaten van ons onderwijs
       Resultaten cito-eindtoets
       Uitstroom naar het voortgezet onderwijs
643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc              2
     39 Uw kind, onze gezamenlijke zorg
       de zorg voor uw kind
       PCL + LGF
       huiswerk
       procedure “ wijzigen van groep”
       begeleiding naar het voorgezet onderwijs
       ziek en toch onderwijs
       School Video-interactiebegeleiding (SVIB)
       pestprotocol

     55 Algemene informatie
       adres + schooltijden
       binnenkomen van de kinderen
       per fiets naar school?
       jarige Job
       overblijven op school
       buitenschoolse opvang en dagarrangementen
       afmelden + verlof vragen
       gevonden voorwerpen
       schoolverzekering
       schoolfonds + Sponsoring
       aanmelden nieuwe leerlingen

     64 Hoe informeren we u?
       ouderavonden
       15-minuten-gesprekken
       nieuwsbrief,
       doolgaardsite
       informatieverstrekking gescheiden ouders
       enz.
643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc         3
     67 Contacten met externe instanties
       jeugdgezondheidszorg
       logopedie
       BCO
       bureau jeugdzorg
       peuterzalen
       kinderdagverblijf
       voortgezet onderwijs
       bibliotheek
       kerk en school


     75 Namen + adressen van alle betrokkenen

     85 Vakanties

     86 gymrooster

     88 Slotwoord
643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc      4
WAAROM DEZE SCHOOLGIDS?

Op 1 augustus 1998 is de kwaliteitswet van kracht gegaan. Deze wet
legt de zorg voor de kwaliteit van de individuele scholen bij het
schoolbestuur. De wet verplicht de scholen een drietal instrumenten
te gebruiken om te komen tot een verbetering van de kwaliteit van
het onderwijs. Deze instrumenten zijn:
   de schoolgids (de inhoud van deze schoolgids is door de
   medezeggenschapsraad (mr) goedgekeurd);
   een klachtenregeling (zie de betreffende paragraaf) en
   het schoolplan.

Verder is ook de gehele ARBO-wetgeving van toepassing op het
onderwijs. Deze wet schrijft de school een aantal regels voor t.a.v.
het welzijn en de veiligheid van kinderen en personeel. In de Wet op
het OnderwijsToezicht (WOT) is geregeld dat de school primair zelf
verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs.

Waarom nu deze schoolgids?
Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en in wat kinderen
er leren. Scholen hebben ook verschillende kwaliteiten. Deze gids
geeft aan waar onze school voor staat, wat ons drijft én hoe wij een
en ander trachten te realiseren. In deze gids geven wij tevens een
verantwoording over:
   hoe wij de doelstellingen die de wet op het primair onderwijs
   (WPO) ons stelt, in de praktijk handen en voeten geven,
   welke methoden wij daarbij hanteren,
   welke activiteiten wij de komende periode ondernemen en
   welke resultaten we met ons onderwijs boeken en
   hoe onze zorg voor de leerlingen is georganiseerd.

Wij besteden ook aandacht aan formele zaken als vakantie-,
verlof- en klachtenregeling.


inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc                5
Resultaten
In het hoofdstuk “Resultaten van het onderwijs” vermelden wij de
scoringsresultaten van de afgelopen jaren van de Cito-eindtoets. Ook
geven wij aan naar welk vervolgonderwijs onze kinderen zijn gegaan.
De resultaten van het onderwijs hangen niet alleen af van de wijze
waarop het onderwijs gegeven wordt, doch worden ook voor een
groot gedeelte bepaald door omstandigheden waar je als school geen
invloed op hebt.

Relatie met het schoolplan
Het schoolplan ligt voor iedereen ter inzage in de informatiehoek. In
dit plan vindt u een verdere uitwerking van in de schoolgids
genoemde aandachtspunten. Het bevat deels afspraken op
bestuursniveau (bijvoorbeeld wat de school doet met de middelen van
het samenwerkingsverband WSNS) en deels op schoolniveau (o.a. de
onderwijskundige doelen en de missie van de school). Kijkt u eens op
onze website www.doolgaard.nl. In 2007 is het schoolplan geheel
vernieuwd.

Reageren?
                         Mocht u nog
                         suggesties heb-
                         ben voor verbe-
                         tering van deze
                         gids of u wilt een
                         antwoord op een
                         vraag die nog bij
                         u leeft, aarzel
                         dan niet en neem
                         contact op met
                         de  groepsleer-
                         kracht van uw
                         kind of met de
directie. U kunt ook uw vraag/suggestie deponeren in de ideeënbus
bij de hoofdingang van het hoofdgebouw. U ontvangt dan zo spoedig
mogelijk een antwoord.
643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc                6
inhoudsopgave


HET DOOLGAARDLIED
(tekst en muziek: Mart Vervoort)


Refrein:
Doolgaard, zet ‘m op! Doolgaard, aan de top!
Doolgaard, kampioen! Op een slof en op een schoen!

Als je kind'ren van een school ziet staan,
Blauwe bloes en witte broekjes aan,
Nou dan ga maar aan de kant,
want de Doolgaard is in 't land.

Onze school die geeft ‘m van katoen,
Als wij samen sport en spel gaan doen,
Niemand brengt ons van de wijs
Dus we winnen vast een prijs.

Doolgaard kinderen zijn meestal lief,
Doen hun best en zijn ook zeer sportief,
Altijd in een goed humeur,
Geen gezanik of gezeur.

Samen feesten doen we
op z’n tijd,
Maakt je blij en brengt
gezelligheid,
Daarom is het reuzenfijn,
Om op deze school te
zijn.
643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc       7
inhoudsopgave
643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc  8
EEN STUKJE HISTORIE
Tijdens de bombardementen aan het einde van WO II op 12 en 13
oktober 1944 werd de kom van Horst zwaar getroffen. Ook het
klooster naast de St. Lambertuskerk waarin het schoolgebouw was
gevestigd, werd zwaar getroffen. De zusters pakten na de oorlog de
draad echter weer snel op, maar al spoedig bleek dat herstel van het
schoolgebouw niet meer mogelijk was. Op zoek dus naar een nieuw
bouwterrein. Het kerkbestuur was van mening, dat hun gebied “de
Doolgaarde” hiervoor het meest in aanmerking kwam. Op 29
december 1952 besloot de gemeenteraad van Horst medewerking te
verlenen aan de bouw van een nieuwe school. In 1953 werd met de
bouw van een 8-klassige Hal-school (naar een ontwerp van architect
H. Mens te Vught) begonnen en op 01-11-1953 kon men van de oude
Angelaschool in het klooster verhuizen naar de nieuwe school aan de
Doolgaardstraat. Onder de naam “Mariaschool” werd deze op 4
januari 1954 ingezegend.

Al in 1956 was de school te klein. Een klein houten noodlokaal werd
aangebouwd. In 1966 volgde een uitbreiding met drie lokalen en een
personeelskamer. Het houten noodlokaal werd handenarbeidlokaal.
De rode krukken van toen worden nu nog als pionnen gebruikt!! In
1985 gingen de lagere school en kleuterschool “’t Paddeltje” op in de
nieuwe basisschool “de Doolgaard”; eerst nog in twee gebouwen,
maar vanaf 1987 in het huidige hoofdgebouw. Nadat de openbare
                   basisschool “de Kring” in Horst
                   op 01-08-1993 was opgeheven,
                   werden de lokalen van “ ‘t
                   Paddeltje” weer toegevoegd aan
                   de uit haar voegen barstende
                   “Doolgaard”.
inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc                9
In het schooljaar 2006-2007 is de school wederom uitgebreid met
vier lokalen en tevens geheel gerenoveerd. Door deze facelift zal
onze school de komende jaren gehuisvest zijn in het hoofdgebouw
(met achttien groepen) en in “het Depje”, de voormalige
kleuterschool, met maximaal vijf groepen. De prognoses laten een
lichte daling zien van het leerlingenaantal op onze school.
Meer over de geschiedenis van onze school leest u in het boek “De
muren doorbroken.”. Het ligt in de informatiehoek.
inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc            10
D E V I S I E V AN O N Z E S C H O O L
Met andere woorden:
wat vinden wij wat goed onderwijs is en hoe geven wij daar vorm
aan.

In het schooljaar 2005-2006 hebben we de visie van de school
opnieuw vastgesteld. Deze discussie heeft onderstaande bouwstenen
opgeleverd. Bij alles wat we ondernemen, zal bovenstaande visie
voortdurend als toetssteen gehanteerd worden.

Het fundament
Basisschool “de Doolgaard” is een school waar leerlingen en
personeel samen in een prettige sfeer met respect voor elkaar werken,
spelen en leren aan vastgestelde doelen (zie het hoofdstuk over de
kerndoelen). Iedereen kan en mag zichzelf zijn; er mogen dus
verschillen zijn.
 Er is een basis van wederzijds vertrouwen te zien.
 De betrokkenheid van de leerlingen is een kwaliteitskenmerk van
 goed onderwijs.
 Het onderwijs is boeiend en zowel product- als procesgericht.
 De intrinsieke motivatie van kinderen gevoed door een goede
 relatie, competentie en autonomie is de basis van ons onderwijs.

De leerlingen
De leerlingen van “de Doolgaard” zijn autonome deelnemers van het
onderwijs:
 aan de betrokkenheid van de leerlingen zie je of ze in ontwikkeling
 zijn en/of leren;
 iedere leerling moet succeservaringen kunnen opdoen;
 ze leren voor hen relevante keuzes te maken;
 eigen initiatieven en ideeën zijn te herkennen in het onderwijs en
 ze kunnen coöperatief werken en leren.


inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc              11
Het personeel
Het personeel van “de Doolgaard” is betrokken. Samen met de
leerlingen “maken”zij onderwijs:
 het heeft vertrouwen in de ontwikkelingskracht van de leerlingen;
 het weet welke leerlingen sturing of begeleiding nodig hebben bij
  zelf kunnen spelen, werken en leren;
 het durft de leerlingen los te laten zodat eigen leerprocessen en
  ideeën van leerlingen duidelijk worden;
 het weet welke kennis en vaardigheden van belang zijn;
 het heeft een registratiesysteem dat helpt om de
  ontwikkelingsprocessen van de leerlingen bij te houden en
 het leert van en met elkaar.

De leeromgeving
“De Doolgaard” is een school herkenbaar aan een ‘rijke’ leer-
werkomgeving in alle leerjaren:
 de door het personeel voorbereide leeromgeving (zowel in als
 buiten het schoolgebouw) is uitdagend en gevarieerd met veel doe-
 en leeractiviteiten;
 de leerlingen kunnen en mogen eigen keuzes maken;
 er wordt coöperatief gewerkt en geleerd;
 er zijn herkenbare afspraken (door de hele school) voor verplicht
 en keuze-oefenwerk, zodat de leerlingen autonoom kunnen werken
 (bijv. week- of dagtaken);
 er wordt gewerkt met interessante thema’s, waarmee leerlingen
 vanuit eigen leervragen aan de slag kunnen gaan en
 er zijn interessante themahoeken, ontdekhoeken, werkplaatsen en
 ateliers.

 “De Doolgaard” heeft momenteel ongeveer 550 leerlingen, verdeeld
over 23 groepen. We werken we met een systeem van leerlingenzorg,
waarbij de leerkracht ondersteuning krijgt van een intern begeleider.
Extra zorg voor de leerlingen proberen we zoveel mogelijk in de klas
door de eigen leerkracht te realiseren.

inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc              12
Bij het evalueren van de resultaten van ons onderwijs stellen wij ons
steeds de vraag:

     “Doen wij de goede dingen en doen wij dit goed”?

Als team vinden wij het belangrijk dat iedereen zich verantwoordelijk
voelt en dat de stappen die genomen worden om de kwaliteit te
verbeteren door alle betrokkenen worden gedragen. Het voortdurend
werken aan verbeteren en vernieuwen willen wij realiseren via de
weg van de “Lerende organisatie”.
inhoudsopgave
643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc              13
D E O R G A N I SA T I E V A N O N Z E S C H O O L

Het team van onze school
Op school werken momenteel 40 personeelsleden. Niet iedereen heeft
een fulltime baan. We proberen het altijd zo te regelen, dat niet meer
dan twee groepsleerkrachten in één klas komen.
Jaarlijks wordt op school een scholingsplan opgesteld, waarbij we
rekening houden met de interesse van individuele leerkrachten en met
de sterke en zwakke punten van onze school. Naast het onderwijzend
personeel werken op school:
 twee interne begeleiders
 twee onderwijsassistenten;
 een logopedist;
 twee administratief medewerkers;
 een conciërge en tot slot
 bezoeken stagiairs van met name de Hogeschool Venlo en van
 Hogeschool “de Kempel” onze school.
De namen en adressen van bovengenoemde personeelsleden vindt u
in het laatste hoofdstuk van deze schoolgids en op de website
www.doolgaard.nl

Dynamiek Scholengroep
Op 1 januari 2005 is Dynamiek Scholengroep van start gegaan.
Dynamiek scholengroep verzorgt primair onderwijs in de gemeenten
Horst aan de Maas, Sevenum en Meerlo-Wanssum. Ruim 4500
kinderen bezoeken de scholen van onze stichting.
Als bestuursvorm is gekozen voor een model met een Raad van
Toezicht en een College van Bestuur. Dit houdt in dat het College
van Bestuur het centrale bestuursorgaan van de Dynamiek
scholengroep is.

Het College van Bestuur bestaat uit:
  Mart Mertens, voorzitter en Jan Jenneskens, lid

Het College van Bestuur wordt ondersteund door een stafbureau,
gehuisvest op Expeditiestraat 3a te Horst.
643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc              14
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het
College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de
stichting en staat het College van Bestuur met advies terzijde.

Postadres:          telefoon: 077-4678020
Dynamiek Scholengroep    fax: 084-2256219
Postbus 6162         info@dynamiek.nu
5960 AD Horst        www.dynamiek.nu
Meer informatie vindt u op de website van onze organisatie
www.dynamiek.nu (onderdeel “handboek”)

Medezeggenschapsraad (mr)
De meeste grotere bedrijven kennen een ondernemingsraad. In de
zorgsector functioneert ook op veel plaatsen een cliëntenraad. De
medezeggenschapsraad (mr) is in zekere zin een mix van beide. Zo-
wel ouders als personeel zijn in de mr vertegenwoordigd. Het advies-
of instemmingsrecht wordt geregeld in de Wet Medezeggenschap
Onderwijs. Door middel van dit advies- en instemmingsrecht kan de
mr haar invloed uitoefenen op het door de school en het bestuur
voorgestelde beleid.

Instemmingsrecht heeft de mr o.a. bij:
 het veranderen van de onderwijskundige doelstellingen van de
 school;
 het vaststellen van het schoolplan, het zorgplan en deze schoolgids;
 nieuwbouw of belangrijke verbouwing van een school en
 de vakantieregeling en de schooltijden.

Het adviesrecht geldt o.a. bij
 deelneming aan een onderwijskundig experiment;
 het vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de
 organisatie van de school en
 het vaststellen van de onderhoudsplanning van de school.

 inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc              15
De vergaderingen van de mr zijn openbaar. De data worden vermeld
in de nieuwsbrief en de agenda gepubliceerd in de Echo van Horst.
De namen + adressen van de mr-leden vindt u achter in deze
schoolgids. In het najaar van 2007 vinden wederom verkiezingen
plaats.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr).
De gmr is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan, waarin
ouders en personeel samenwerken aan een gezonde organisatie.
De gmr heeft met name de taak de ideeën van de organisatie op
beleidsmatig gebied te controleren. De raad vindt het ook belangrijk
reeds in een vroegtijdig stadium bij ontwikkelingen te worden
betrokken en daarin een actieve rol te hebben. Belangrijke
voorbeelden zijn: een gezond financieel beleid, een goed
huisvestingsbeleid, een goed personeelsbeleid, goed beleid op
veiligheid in en om de school, een goede open
communicatiestructuur etc.
De gmr onderhoudt via het secretariaat een direct contact met de mr-
en. Verder kunnen leden van de mr de vergaderingen van de gmr
bijwonen en jaarlijks organiseert de gmr twee gezamenlijke
bijeenkomsten met de mr-en van alle scholen van Dynamiek
Scholengroep.
De gmr is de officiële gesprekspartner van het College van Bestuur
en behartigt de belangen van alle scholen tezamen. Zij bestaat uit zes
ouderleden en zes personeelsleden, die uit en door de mr-en van de
Dynamiekscholen gekozen zijn.

Het postadres:
Secretariaat GMR Dynamiek Scholengroep
p/a Gebr. v. Doornelaan 17
5961 BA Horst
e-mail: gmr@dynamiek.nu

Het gezamenlijk reglement van mr en gmr ligt in de informatiehoek
van het hoofdgebouw.
inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc              16
Stichting
“Ouderraad de
Doolgaard”
“De Doolgaard”
streeft ernaar om
een school te zijn
waar de ouders
gemakkelijk
binnen   stappen
om over hun
kinderen te praten
of om de school te
ondersteunen. De
ouderraad op "De Doolgaard" is actief op velerlei gebieden binnen de
school. De ouderraad is het intermediair tussen de ouders en de
school. Daarnaast helpt de ouderraad bij allerlei activiteiten, die
binnen de school plaatsvinden. Denkt u hierbij aan schoolreisjes,
vieringen, sportdag, etc.

Ieder jaar organiseert de ouderraad een algemene ouderavond waarop
allerlei thema’s centraal staan die direct of indirect te maken hebben
met school, opvoeding en kind. Te zijner tijd ontvangt u hiervoor een
uitnodiging. De namen + adressen van de leden van de ouderraad
vindt u achter in deze schoolgids.

Stichting “Overblijfregeling de Doolgaard”
Op school bestaat de mogelijkheid om tussen de middag over te
blijven. Vanaf dit schooljaar verdelen we de kinderen, die overblijven
in drie groepen:
1. groepen 1 + instromers en groepen 2 blijven in de hal van het
  hoofdgebouw;
2. de kinderen uit de groepen 3 en 4 verzamelen zich in de speelzaal
  en lopen onder begeleiding naar OJC “Niks”;
inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc              17
3. de kinderen van de groepen 5 en 6 lopen zelfstandig naar depje 40;
  overblijvers van de groepen 7 en 8 zijn hier al.

De kosten bedragen € 1,75 per keer per kind; u kunt elke
maandagochtend vanaf 08.15 uur tot 09.00 uur stempelkaarten kopen
in de hal van de school. Voor meer info of voor het opgeven van een
kind kunt u mailen naar: overblijven@doolgaard.nl

Alle relevante informatie vindt u ook in de brochure in de info-hoek.

Werkgroep “Veilig Naar de Doolgaard”
Om de verkeersveiligheid rondom onze school te verbeteren, is de
werkgroep “Veilig Naar de Doolgaard” (VND) opgericht. De
werkgroep bestaat momenteel uit vijf personen (één directielid en
vier ouders). Om de diverse activiteiten te kunnen organiseren wordt
soms een beroep gedaan op ouders.

Enkele activiteiten van de werkgroep zijn:
 een fietskeuring
 een fietsvaardigheidstocht en
 een verkeersspeurtocht.

Twee van de ouders die in de werkgroep zitten zijn tevens
verkeersouder. Zij zijn het aanspreekpunt voor de ouders. Als ouders
vragen hebben over “verkeerszaken” of ze constateren onveilige
situaties, dan kunnen ze dit melden bij een van de verkeersouders. De
namen vindt u achter in deze schoolgids.

Regelmatig wordt er informatie aan de ouders gegeven via de
nieuwsbrief. Hierin wordt bijvoorbeeld aangegeven welke activiteit
gepland staat en om bijvoorbeeld ouders te wijzen op het
parkeergedrag nabij de school onder het motto:

            Mensen, kom met de fiets,
          dit verbetert de veiligheid al iets.
inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc                18
Op 21 september a.s doen we mee aan de landelijke actiedag “Op
voeten en fietsen naar school…..”.

Werkgroep “preventie hoofdluizen”
Om te vermijden dat hoofdluis de kop opsteekt, controleren we op
advies van de GGD alle kinderen op hoofdluis. De controles worden
uitgevoerd door een aantal vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben een
instructie gehad van de verpleegkundige van de GGD en hebben een
protocol ondertekend. De privacy van u en uw kind staat hierbij
voorop. Treft men bij uw kind hoofdluis aan, dan wordt u hierover
geïnformeerd. De controles worden elke maandag na een vakantie
gehouden. Het protocol hoofdluispreventie is op school aanwezig.
Treft u hoofdluis aan bij uw kind, wilt u dit dan doorgeven aan de
groepsleerkracht.
inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc               19
Het organigram van onze school.
    Raad van Toezicht
      College van            gmr
       Bestuur       Directie            mr

                              Werkgroep VND


        Team            Stichting    Werkgroep W3D
                      Ouderraad

                               Werkgroep
                      Stichting    “Hoofdluis”
                     “Overblijven”


    Opmerkingen/vragen:
           hiërarchische lijn
           communicatielijn

      mr = medezeggenschapsraad
      gmr = gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
      V&D = werkgroep “Veilig naar de Doolgaard”
      W3D = werkgroep “wandeldriedaagse”
inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc                  20
KLACHTENREGELING
Overal waar mensen werken kan iets fout lopen. Vaak heeft het te
maken dat er verkeerde inschattingen zijn gemaakt of dat er iets mis
loopt in de communicatie.
In de onderstaande tekst informeren we u over wat u kunt doen als u
een klacht heeft over de school of personen, die bij de school betrok-
ken zijn. Onze school is aangesloten bij de Stichting KOMM
(Klachten Over MachtsMisbruik) en heeft daarmee ook de klachten-
regeling van de Stichting overgenomen.
Onderstaande tekst is slechts een samenvatting.
Wilt u een officiële klacht indienen, vraag dan om de volledige tekst
en toelichting. Deze is verkrijgbaar via de interne contactpersoon of
via de directie.

De regeling onderscheidt:
 klachten over machtsmisbruik
Onder machtsmisbruik verstaat de regeling: seksuele intimidatie,
discriminatie, agressie, geweld en pesten.
Soms is er sprake van zo ernstige klachten dat het belangrijk wordt
om onafhankelijke externe deskundigen in te schakelen. Kort bij de
school kunt u een beroep doen op de interne contactpersoon, daar-
buiten is nog een externe vertrouwenspersoon. Zij helpen u verder
met het verwerken van uw klacht.
Een officiële klacht wordt ingediend bij de onafhankelijke klachten-
commissie.

 Overige klachten
Dit zijn alle klachten die niet thuishoren onder machtsmisbruik. Deze
klachten hebben bijv. betrekking op de begeleiding van kinderen,
strafmaatregelen, beoordelen en waarderen van leerlingen of op on-
derdelen van de schoolorganisatie.
We gaan ervan uit dat u met uw klacht in eerste instantie naar de di-
rectbetrokkene gaat, bijvoorbeeld de leerkracht. Als de afhandeling
voor u niet naar wens verloopt kunt u bij de directie terecht. Mocht
inhoudsopgave
643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc              21
dit overleg geen oplossing bieden dan kunt u het bestuur inlichten. U
kunt dat doen via het secretariaat.. Zie hiervoor bij de bestuursgege-
vens.
Het bestuur zal samen met u naar wegen zoeken om tot een oplossing
te komen. Als een en ander niet tot een bevredigende oplossing leidt,
dan kunt u een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie.
Deze commissie zal de betrokken partijen horen en een voorstel doen
om te komen tot de oplossing van de klacht.

Bij een klachtbehandeling zijn er meestal alleen maar verliezers.
Daarom bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor bemiddeling.
Daarbij zal de bemiddelaar de partijen helpen zelf een oplossing te
vinden voor hun probleem, op een manier waar beiden zich in kun-
nen vinden. Mocht de bemiddeling mislukken of mocht u de klacht te
ernstig vinden voor bemiddeling dan kan uiteraard toch een klacht
ingediend worden.

Bij wie kunt u terecht met uw klachten?
 De interne contactpersoon luistert naar uw probleem en overlegt
met u over de verdere handelwijze.
Zowel bij overige klachten als bij klachten over machtsmisbruik kunt
u een beroep op hen doen.
Op onze school zijn Annemie Zwets en Henk van Dooren de beide
contactpersonen.

   Bij de externe vertrouwenspersoon kunt u vooral terecht als
u advies wenst inzake klachten over machtsmisbruik. Deze vertrou-
wenspersoon zal met u over de klacht praten en bespreken welke
stappen wenselijk of noodzakelijk zijn. U beslist uiteindelijk zelf
over de stappen die u wenst te nemen.
Vanwege de verschillende benadering zijn er twee externe vertrou-
wenspersonen en wel:
Voor de leerlingen:
Mevr. J. Hoebers
Reysenbeckstraat 22, 5963 AZ Hegelsom
 077-3987031        of         inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc              22
Mevr. M van het Reve, schoolarts en bereikbaar via de GGD,
Drie decembersingel 50,
Postbus 1150, 5900 BD Venlo
 077-3598855

Voor volwassenen:
Mevr. M. van het Reve; bereikbaar via dezelfde GGD.

 De onafhankelijke klachtencommissie
Voor het indienen van een officiële klacht kunt u terecht bij het
secretariaat van de klachtencommissie van de Stichting KOMM.
Stichting KOMM, regio Noord-Limburg,
t.a.v. mevr. I. Segers
postbus 829
5900 AV Venlo
 077-3519284

Vertrouwensinspecteur Primair Onderwijs
Een personeelslid of een lid van de mr dat op de hoogte is van een
seksueel misdrijf is verplicht dit te melden aan het bestuur. Het
bestuur moet dan verplicht overleg plegen met de
vertrouwensinspecteur. Als er een redelijk vermoeden is van een
misdrijf, is het bevoegd gezag verplicht om aangifte te doen, nadat
het de betrokkenen op de hoogte heeft gesteld. Klachtmeldingen over
seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of
lichamelijk geweld worden doorgegeven aan het meldpunt
vertrouwensinspecteurs: 0900 – 111 3 111 (lokaal tarief).

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de op onze school
werkzame contactpersonen, tevens interne begeleiders:
Annemie Zwets-Mooren       Henk van Dooren
Van Schaesbergstraat 7      Mauriacstraat 21
5961 SC Horst          5924 AL Blerick
077-3984851           077-3825020
De klachtenregeling vindt u in de informatiehoek. inhoudsopgave
643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc             23
Dictees

Grouwe gebauwen, louwe thee,
holadio, holadié,
word je broer dominee?
Heel gemakkelijk, zo'n dictee.

Jan vermeid het komietee,
holadio, holadié,
en de mijd bleikt heel tevre,
wat gemakkelijk, zo'n dictee.

Heremejee... ik heb een twee.

A-u, o-u, a-u-w,
o-u-w of dubbel ee,
word je broer moet met dt,
wat een smerig rot-dictee.

En 't zijn niet alleen dictees
waar ik hier op school voor vrees:
ook elk opstel dat ik schrijf
staat van rooie strepen stijf.

Streep toch niet zoveel, meneer,
anders durven wij met meer,
worden wij ons leven lang
zelfs voor brieven schrijven
bang.

A-u, o-u, a-u-w,
o-u-w of dubbel ee,
d of t of een dt -
stop ermee! Stop ermee!

Willem Wilmink               inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc          24
DE KERNDOELEN
Ons basisonderwijs bevordert de brede vorming van kinderen. Het
onderwijs richt zich op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling,
op de ontwikkeling van de creativiteit en het verwerven van sociale,
culturele en lichamelijke vaardigheden. De kerndoelen zijn hiervan
een operationalisering. De kerndoelen geven een beeld van het
inhoudelijke aanbod van ons basisonderwijs. De kerndoelen in deze
opsomming zijn ingedeeld in hoofdstukken voor:

1.  Nederlandse taal,
2.  Engelse taal,
3.  rekenen en wiskunde,
4.  oriëntatie op jezelf en de wereld,
5.  kunstzinnige oriëntatie en
6.  bewegingsonderwijs.

Kerndoelen zijn streefdoelen. Ze geven aan wat onze school in elk
geval moet nastreven. Daarbij kunnen echter drie kanttekeningen
worden geplaatst:

  in de eerste plaats omschrijven de doelen het eind van een
   leerproces; niet de wijze waarop ze kunnen worden bereikt. De
   kerndoelen doen geen uitspraken over didactiek. Gezien het
   karakter van het basisonderwijs dienen leraren een beroep te
   doen op de natuurlijke nieuwsgierigheid en de behoefte aan
   ontwikkeling en communicatie van kinderen en deze te
   stimuleren.  Door   een   gestructureerd  en  interactief
   onderwijsaanbod, vormen van ontdekkend onderwijs,
   interessante thema’s en activiteiten, worden kinderen uitgedaagd
   in hun ontwikkeling;

  in de tweede plaats dienen inhouden en doelen zo veel mogelijk
   op elkaar te worden afgestemd, verbinding te hebben met het
   dagelijks leven en in samenhang te worden aangeboden.
   inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc               25
   In concreet onderwijs zijn doorgaans doelen uit verschillende
   hoofdstukken tegelijk van belang. Taal bijvoorbeeld komt voor
   bij alle vakken. Aandacht voor cultuur is niet beperkt tot het
   kunstzinnige domein. Omgaan met informatietechnologie (de
   computer dus) geldt voor alle gebieden;

  in de derde plaats dient er aandacht te worden besteed aan doelen
   die voor alle leergebieden van belang zijn: goede werkhouding,
   gebruik van leerstrategieën, reflectie op eigen handelen en leren,
   uitdrukken van eigen gedachten en gevoelens, respectvol
   luisteren en kritiseren van anderen, verwerven en verwerken van
   informatie, ontwikkelen van zelfvertrouwen, respectvol en
   verantwoordelijk omgaan met elkaar en zorg voor en waardering
   van de leeromgeving.

Hieronder vindt u een summiere beschrijving van de diverse
vormingsgebieden.

1. Nederlandse taal

De vertaling in
de dagelijkse
praktijk
In de groepen 1,
2 en 3 wordt
spelenderwijs
het fundament
voor het leren
gelegd.   Ook
ontwikkelen de
kinderen in de
onderbouw een
bepaalde werk-
houding; ze leren hier om in een bepaalde tijd met een bepaalde
opdracht bezig te zijn. In een betekenisvolle context werken kinderen
aan hun “totale” ontwikkeling.           inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc               26
In groep 2-3 leren de kinderen lezen; sommigen al zelf ontdekkend,
anderen volgens de methode "Veilig leren lezen" (vernieuwde maan-
roos-vis versie). Zie voor ouderinformatie www.veiliglerenlezen.nl

Voor begrijpend lezen in de groepen 4 t/m 8 hanteren we de nieuwe
methode “Goed Gelezen”.
Zie ook: www.goedgelezen.nl
In samenwerking met de Openbare Bibliotheek Horst besteden we
veel aandacht aan leespromotie en stimuleren we het bezoeken van de
bieb.
Bij het vak Nederlandse taal hanteren we sinds 2007-2008 de
methode "Taal op Maat”. Zie voor meer info de website van
uitgeverij Wolter-Noordhoff:
http://www.wolters-noordhoff.nl/wps/portal/bao/Taalopmaat

2. Engels
Met het vak Engels komen de kinderen in groep 7 en 8 in aanraking.
Dit met behulp van de methode “Junior”.

3. Rekenen en wiskunde
Voor het vak rekenen volgen we sinds augustus 2005 in de groepen 3
t/m 8 de methode "Alles telt”; met concrete materialen inzichtelijk
optellen, delen, vermenigvuldigen en problemen oplossen. Meer
informatie vindt u op de website: www.allestelt.nl

4. Oriëntatie op jezelf en de wereld,
Het verkennen van de wereld (wereldverkenning) begint voor het
kind al meteen na de geboorte. Op school proberen we de kennis, die
kinderen in de eerste vier levensjaren hebben opgedaan (door middel
van eigen ervaringen thuis en/of in de peuterspeelzaal) te structureren
en uit te breiden. In de groepen 5 t/m 8 bieden we wereldverkenning
thematisch aan. Kenmerken van het werken in thema’s zijn:

 participeren     gaat    vooraf  aan   het   presteren;
  inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc               27
 het onderzoeken, het handelen van de leerlingen is de basis van de
 kernactiviteiten;
 het thema kan ontstaan op de werkvloer;
 leren vindt plaats in een betekenisvolle context. (thema’s en
 subthema’s)
 leerlingen hebben een eigen aandeel bij thema’s / activiteiten;
 op planmatige wijze leren leerlingen kiezen, een plan maken,
 vragen opzoeken, werk presenteren;
 zowel het groepsproces als de individuele leermomenten worden
 vastgelegd in o.a. werkstukken of een groepsboek over het thema;
 de leerkracht bemiddelt tussen zijn bedoelingen (kerndoelen) en
 datgene kinderen willen weten/ leren of onderzoeken;
 de proceskant en het bewustmaken van het leren van de leerlingen
 zijn terug te vinden in het thema;
 presentaties of de afsluiting zijn waardevolle producten die door
 velen gezien mogen worden en vormen een geheel met het thema
 en bevatten waardevolle leermomenten;

In groep 8 krijgen de kinderen EHBO-les van medewerkers van het
Jeugd Rode Kruis.

5. Kunstzinnige oriëntatie
Bij dit onderdeel, dat waar mogelijk samengaat met andere
vormingsgebieden, staat de ontwikkeling van de eigen creativiteit
centraal. Wij leren de kinderen m.b.v. de methode “Moet je doen”
(zie http://www.thiememeulenhoff.nl (onderdeel basisonderwijs/
expressie)  een  aantal  basistechnieken, opklimmend   in
moeilijkheidsgraad, op het gebied van:
   tekenen,
   muziek,
   handvaardigheid,
   drama en
   dans.


inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc             28
Kunstmenu
Samen met de scholen van Dynamiek Scholengroep bieden we de
kinderen ook diverse vormen van kunst aan. Dit programma heet
“kunstmenu”. Kinderen tijdens hun basisschoolloopbaan in contact
brengen met de hoofdvormen van kunst is het belangrijkste doel van
dit kunstmenu.

Op dit menu staan:
 dans,
 muziek
 beeldende kunst en
 theater
Een Denktank binnen Dynamiek Scholengroep, bestaande uit
enthousiaste leerkrachten + ouders, probeert elk jaar weer een
leerzaam en leuk programma samen te stellen. De kosten worden
gedragen door school, gemeente en provincie.

6. Bewegingsonderwijs
De leerlingen van de groepen 1+ instromers krijgen spel- en gymnas-
tiekles in de speelzaal op school. Tijdens de spellessen wordt gebruik
gemaakt van spelliedjes, tikspelletjes, zangspelletjes. Bij spellessen
maakt men gebruik van het bronnenboek behorende bij de methode.
De groepen 2-3 hebben éénmaal gym in de speelzaal op school en
één keer in sporthal “de Berkel”.
De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 krijgen tweemaal per week
gymnastiekles in “de Berkel”. De gymlessen worden volgens de me-
thode “Basislessen Bewegingsonderwijs” gegeven.

Ook vinden we het samen bezig zijn en het zoeken naar een zinvolle
vrijetijdsbesteding belangrijk. We verlenen dan ook veelvuldig me-
dewerking aan activiteiten, die door verenigingen in Horst-Centrum
georganiseerd worden.

Centraal bij de kerndoelen staat het leren omgaan met de eigen mo-
gelijkheden van je kunnen, je eigen grenzen kunnen en durven te
stellen en het leveren van een positieve bijdrage aan een groep.

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc              29
We werken aan het zelfvertrouwen van kinderen, we leren hoe ze
gedragsimpulsen kunnen beheersen en hoe ze voor zichzelf en ande-
ren kunnen opkomen. Van alle betrokkenen op onze school ver-
wachten we een respectvol omgaan met elkaar.

Het bevorderen van een goed pedagogische klimaat op onze school
en het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinde-
ren heeft als doel het creëren van een optimaal werkklimaat voor het
onderwijsleerproces. Als school zijn we primair verantwoordelijk
voor de ontwikkeling van kinderen op het gebied van leren.
Als school zijn we ook medeverantwoordelijk voor het klimaat
waarin dit gebeurt. Kinderen dienen zich bij ons veilig en geaccep-
teerd te voelen. De methode “Waardeneducatie” helpt ons hierbij. Bij
een evaluatie in 2004 is wel gebleken, dat het aanbod van deze me-
thode niet optimaal is. Een heroriëntatie passend bij de visie van onze
school vindt plaats in het schooljaar 2007-2008.

Alle aangemelde kinderen volgen in principe alle aangeboden lessen.
Slechts in hoge uitzondering kan de directie (na overleg of op ver-
zoek van de ouders) bepalen voor welke onderwijsactiviteiten vrij-
stelling wordt verleend en welke onderwijsactiviteiten hiervoor in de
plaats komen.

Uitgebreide informatie over de kerndoelen vindt u op de website:
www.kerndoelen.kennisnet.nl
inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc               30
Veilig internetten op school
De kinderen van onze school maken gebruik van een beveiligd
internet, waardoor zaken als racistische uitingen en pornografie niet
zomaar benaderd kunnen worden.

Gedragsafspraken met de kinderen:
 geef nooit persoonlijke informatie door op internet, zoals namen,
 adressen en telefoonnummers, zonder toestemming van de
 leerkracht;
 vertel het je leraar meteen als je informatie tegenkomt waardoor je
 je niet prettig voelt;
 leg nooit verdere contacten met iemand zonder toestemming van je
 leraar;
 verstuur bij e-mail berichten nooit foto’s van jezelf of van anderen
 zonder toestemming van je leraar;
 beantwoord nooit e-mail waarbij je je niet prettig voelt of waar
 dingen in staan waarvan je weet dat dat niet hoort. Het is niet jouw
 schuld dat je zulke berichten krijgt;
 verstuur ook zelf dergelijke mailtjes niet;
 spreek van tevoren met je leraar af wat je op internet wilt gaan
 doen;
 msn-en is op school niet toegestaan;

Afspraken met de leerkrachten:
 internet wordt gebruikt voor educatieve doeleinden;
 er worden geen sites bekeken die niet aan onze fatsoensnormen
 voldoen;
 er wordt aan de kinderen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel
 of niet mogen bekijken;
 de leerkracht draagt zorg voor een omgeving waarin kinderen open
 kunnen vertellen wanneer zij op een ongewenste, onbedoelde site
 komen. Het is meestal immers niet hun schuld;
 regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht
 genomen;

 inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc              31
 informatie die terug te voeren is op leerlingen mag niet op het
 openbare deel van het net terechtkomen;
 voor e-mail geldt ook het briefgeheim, maar op grond van hun
 pedagogische verantwoordelijkheid mogen de leerkrachten e-mail
 van leerlingen bekijken.

Kinderen van groep 5 volgen het programma Basis-bits. Externe
instanties delen incidenteel folders met informatie over typecursussen
uit. U bent vrij van dit aanbod gebruik te maken.


                               Geen zin……

                          Ik wou, ik wou, ik wou,
                         ik weet niet wat ik wou,
                          ik weet niet wat ik zou,
                         ik weet niet wat ik moet,
                        niet dat 't er iets toe doet,
                      want ik heb geen zin, geen zin,
                           nergens, nergens in,
                           ik hang alleen maar
                               overal rond -
                             en zeuren ze van:
                              Wat wil je dan?
                          dan zeg ik: Je vervelen
                           en niks niks niks niks
                                   willen
                         is ook wel eens gezond.

                              Hans Andreus
643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc                 32
AANDACHTSPUNTEN 2007 – 2008

In onderstaande notitie worden de beleidsvoornemens en
aanverwante activiteiten voor het schooljaar 2007-2008 globaal
geformuleerd en gepland (zie de schoolagenda). Een en ander is
mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan van Dynamiek
Scholengroep.
Alle activiteiten op school zijn gericht op het realiseren van de visie
zoals deze in dit schoolplan is vastgelegd. Dit is een continue proces
met raakvlakken op (bijna) alle terreinen van het INK-model1

1. visie + missie
Op dit onderdeel zijn geen acties gepland.

2. Besturing
Op dit onderdeel zijn geen acties gepland.

3. Onderwijs

3.1 invoering nieuwe taalmethode;
In het schooljaar 2007-2008 starten we met de methode “Taal op
Maat”. Om de invoering op een goede manier vorm te geven, zullen
gedurende het schooljaar een drietal werkvergaderingen hieraan
worden gewijd. Naast deze invoering dient ook aandacht besteed te
worden aan de leesstrategieën binnen de groepen 1 t/m 3. De
werkgroep “taal” blijft gehandhaafd.
Voor de groepen 1 speciale aandacht voor de aansluiting met de
peuterzaal in het kader van het VVE2-project. Werken met
“Schatkist” of “Startblokken” is hierbij een optie.
1
  Instituut Nederlandse kwaliteit
2
  Voor- en vroegschoolse educatie         inhoudsopgave
643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc               33
3.2 Schoolleesplan + uitvoeren activiteiten leespromotie
De werkgroep “leespromotie” organiseert een aantal activiteiten ter
bevordering van het lezen van, voor en door kinderen.

3.3. Implementatie rekenmethode
In het schooljaar 2005-2006 zijn we gestart met de methode “Alles
Telt”. In het schooljaar 2006-2007 zijn een drietal vergaderingen
besteed aan de implementatie hiervan. In het schooljaar 2007-2008
zal “Alles telt” nog geagendeerd worden. De vraag of we wel of geen
rekencoördinator willen, dient ook beantwoord te worden.

3.4 Implementatie methode begrijpend lezen
Vanaf het schooljaar 2006-2007 werken de groepen 4 t/m 8 met de
nieuwe “Goed gelezen”. Aan de implementatie hiervan zijn in dat
schooljaar enkele vergaderingen gewijd. In 2007-2008 zal het nog op
werkvergaderingen geagendeerd worden.

3.5 Thematisch werken.
In het schooljaar 2006-2007 zijn we in een aantal plenaire
bijeenkomsten (met ondersteuning van BCO-adviesdienst) gestart
met het concretisering van de visie van onze school. Dit bouwen we
verder uit in 2007-2008. Uitgangspunten hierbij zijn:
 thematisch werken met accent op lezer en schrijver (groepen 1-4)
  en wereldoriëntatie (groepen 5-8);
 de doelen van de methode als leidraad en kennis hebben van de
  nieuwe kerndoelen;
 de inrichting van de leer-werkomgeving met voorbereide
  activiteiten waaruit leerlingen kunnen kiezen;
 integratie van zaakvakken, kennis, vaardigheden en taal (lezen,
  leesmotivatie en woordenschatontwikkeling);
 het lesrooster met dagelijks momenten van onderzoeken, spelen,
  handelen, oefenen, presentaties, instructies en leren;
 van spelen naar leren en
 samenwerking tussen parallelgroepen en groepsoverstijgende
  momenten.
 inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc             34
3.6 Werken aan Daltonprincipes: de bouwstenen zelfstandig
werken, eigen verantwoordelijkheid en samenwerken.
Om thematisch werken goed en verantwoord mogelijk te maken,
dienen leerlingen en personeel een aantal vaardigheden te beheersen.
We starten m.i.v. het schooljaar 2007-2008 met het traject om de
bouwstenen zelfstandig werken, eigen verantwoordelijkheid en
samenwerking handen en voeten te geven. Dit past ook prima binnen
het thematisch werken van onze school. We huren hier de kennis en
ervaring in van o.a. Hans Wenke en zijn medewerkers
(Daltonconsultants). De voortgang en de resultaten van deze scholing
kunnen leiden tot de aanvraag om over twee of drie jaar in
aanmerking te komen voor het Daltoncertificaat.

3.7 Muziekonderwijs
In het schooljaar 2008-2009 is de gemeente Horst aan de Maas
voornemens een bijdrage aan het geven van goed muziekonderwijs te
leveren. De school dient een verantwoorde keuze te maken of het dit
aanbod van de gemeente wel dan niet omarmd.

4. Personeel + arbobeleid

4.1 personeel

M.b.t. het personeel wordt met name op bovenschools niveau beleid
ontwikkeld en vastgelegd. Op schoolniveau wordt aandacht besteed
aan:
 het al dan niet als taak invoeren van een coördinator “rekenen”
 (analoog aan taalcoördinator);
 de implementatie van de Wet BIO (Beroepen In het Onderwijs)
 met aandacht voor de gesprekkencyclus en het coachen van
 personeelsleden. Zie ook www.lerarenweb.nl ;
 aandacht voor de opvang van nieuwe collega’s en die collega’s, die
 in een voor hem/haar nieuw leerjaar starten. Het aanstellen van een
 mentor c.q. coach is hierbij een optie.
inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc              35
Scholing
Naast een aantal gezamenlijke veranderingsonderwerpen en het bij-
wonen van diverse netwerken binnen Dynamiek Scholengroep vol-
gen een aantal teamleden ook op individuele basis diverse cursussen.

4.2 Arbo-beleid
In juni 2005 heeft ARBO-NED m.b.v. de algemene schoolverkenning
een risico-inventarisatie afgenomen. Het plan van aanpak is door de
mr vastgesteld en wordt mede in 2007-2008 uitgevoerd. Het plan
wordt in het najaar van 2007 in de mr besproken.

5. Middelen (financiën en gebouw)
In november/december stelt de directie de begroting op en legt deze
voor aan het College van Bestuur. In 2007 is de school met vier
lokalen uitgebreid en geheel gerenoveerd. Een nieuw onderhoudsplan
wordt derhalve door Wonen Horst opgesteld. De kritiekpunten
omtrent huisvesting + speelplaats + leermiddelen (incl. ict) uit het
tevredenheidsonderzoek worden hierin ook meegenomen.

Verder dient samen met de projectgroep “dagarrangementen” in
Horst-Centrum bekeken te worden wat de precieze vraag van de
ouders t.a.v. dagarrangementen is en hoe we hierbij aansluiten. De
resultaten uit de behoeftepeiling van “Stichting Brede School
Nederland” d.d. 1-3-2007 geven aan, dat in de kern Horst met name
sprake is van een vervanging van informele naar formele opvang. Er
is met name veel belangstelling voor het aanbod via de scholen.
Welke aanbod dit wordt?

6. Uitvoering van processen

6.1 taak ib-er
Bij de uitvoering van het primaire proces hebben de beide ib-ers en
de directie een belangrijke taak. M.b.v. o.a. videointeractie coachen
zij de leerkrachten bij het concretiseren van de visie van de school.
inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc              36
6.2 Werken met groepen 2-3
De afgelopen vier jaar hebben we in een tweetal groepen ervaringen
opgedaan met het werken in een heterogene groep 2-3. Deze posi-
tieve ervaringen hebben geleid tot het besluit met ingang van het
schooljaar 2007-2008 te starten met zes groepen 2-3. Zie de beleids-
notitie “Waarom groepen 2-3”. Tijdens een informatieavond d.d. 24
mei 2007 hebben we de ouders geïnformeerd waarom we de keuze
gemaakt hebben.
Een goede implementatie van deze groeperingsvorm vergt de nodige
aandacht en wordt mede ondersteund door BCO-adviesdienst.

6.2 Dotcom.school
In september starten we met de invoering van een nieuw administra-
tiepakket: dotcom.school. De directie, beide ib-ers en de administra-
tieve krachten ontvangen hiervoor in september een tweetal dagen
scholing.

6.3 Gespreksgroep/netwerk dyslexie voor ouders
Op onze school zijn ca. 25 leerlingen dyslectisch of hebben dyslecti-
sche kenmerken. Tijdens de jaarvergadering in 2007-2008 hebben we
de ouders beloofd te onderzoeken of een gespreksgroep van ouders
van kinderen met dyslexie een meerwaarde heeft voor de doelgroep
en onze school. De eerste stap is het vragen aan de betreffende ouders
of hier behoefte aan is. Zo ja, dan zullen de ib-ers in samenwerking
met de adviseur van BCO-adviesdienst dit verder uitwerken.

7. Waardering door Personeel
Jaarlijks vult het personeel de vragenlijst “wekzijnscondities” in. De
resultaten worden besproken en kunnen leiden tot acties. In het
schooljaar 2008-2009 plannen we wederom een tevredenheidsonder-
zoek voor leerlingen, personeel en ouders.

8. Waardering door ouders en leerlingen
In het schooljaar 2008-2009 plannen we wederom een tevreden-
heidsonderzoek voor leerlingen, personeel en ouders.
inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc              37
9. waardering door derden
De resultaten van het tevredenheidsonderzoek onder de ouders, de
opbrengst van evaluaties met het voortgezet onderwijs en de
periodieke onderzoeken door de inspectie worden meegenomen in de
besluitvorming omtrent de veranderingsonderwerpen van onze school

10. Resultaten
M.b.v. het leerlingvolgsysteem maakt de directie tweemaal per jaar
een trendanalyse en bespreekt deze met ib-ers en overige teamleden.
Deze analyse kan leiden tot bijstellen van het onderwijsaanbod aan
onze leerlingen.
Alle groepsfoto’s van de kinderen vindt u elders op deze
website
inhoudsopgave


643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc             38
R E S U L T A T E N V A N O N S O N D E R W IJ S

Ieder jaar nemen de leerlingen van groep 8 deel aan de eindtoets van
Cito De uitslag van deze toets wordt voor elke leerling uitgedrukt in
een getal tussen 500 en 550. Dit getal wordt de standaardscore
genoemd. De standaardscore geeft aan wat een leerling gepresteerd
heeft in vergelijking met alle leerlingen uit het gehele land. De
gemiddelde standaardscore voor het gehele land ligt elk jaar rond
535.
Met de scores van alle kinderen uit groep 8 kan de schoolscore
worden berekend. Deze schoolscore geeft aan wat de groep als geheel
gepresteerd heeft in vergelijking met de andere scholen in Nederland.
Hieronder de resultaten van de afgelopen 7 jaar:

jaar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
score 536.4 540.4 538.6 536.3 535.8 535.6 534.3 535.9


Uitstroom in % vanaf het schooljaar 2001-2002
In onderstaande tabel leest u naar welke school van voortgezet
onderwijs onze kinderen gingen:

           01-02   02-03 03-04 04-05 05-06 06-07
         3
schoolverlaters     100    100 100 100    100  100
VSO           1.7    1.4  0   0   0   0
VMBO-L          3.4    1.4 1.4   4   8   9
VMBO-B         17.2     26  23  9.3  18  11
VMBO-TK        29.3   31.5  28 37.3   21  31
HAVO/VWO        48.2   39.7  47 49.3   53  49

Het aantal leerlingen, dat de school verlaat, is steeds op 100% gesteld.
inhoudsopgave
643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc                  39
UW KIND, ONZE GEZAMENLIJKE ZORG !
Om de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk te kunnen
volgen, gebruikt de leerkracht observaties (voornamelijk op sociaal-
emotioneel gebied) en methodegebonden en niet-methodengebonden
toetsen. De methodegebonden toetsen en de resultaten van het wer-
ken in de klas worden geregistreerd door de leerkracht en dienen
hoofdzakelijk om het onderwijsleerproces waar nodig bij te sturen.
De resultaten hiervan worden centraal geregistreerd met behulp van
het leerlingadminstratiepakket Dotcom.
Van iedere leerling is een dossier op school aanwezig. Hierin zitten
de inschrijvingsformulieren, de rapporten, eventuele verslagen van
leerlingenbesprekingen en onderzoeksverslagen.
Ouders hebben recht op inzage in het dossier van hun kind(eren).

In november-januari, maart-april en in juni-juli krijgen de leerlingen
(groep 3 t/m 8) een rapport. Na het eerste en tweede rapport worden
de ouders uitgenodigd voor de 15-minuten-gesprekken. De leer-
krachten van groep 8 houden na het tweede rapport geen ouderavond.
Deze ouders worden, nadat de uitslag van de Cito-toets binnen is,
uitgenodigd voor een gesprek i.v.m. de schoolkeuze voor het voort-
gezet onderwijs. Het is natuurlijk altijd mogelijk om tussendoor met
leerkrachten een gesprek aan te vragen.

Rond het eerste en tweede rapport vinden er tevens groepsbesprekin-
gen plaats waarin de groepsleerkracht met de interne begeleider (ib-
er) alle leerlingen van de groep doorspreekt. Naast de leervorderingen
wordt ook gekeken naar het totale functioneren van de leerling en de
groep.
Naar aanleiding van dit gesprek kan (na bespreking met en toestem-
ming van de ouders) nader onderzoek gewenst zijn: een didactisch
onderzoek of consultatie van een externe adviseur.

De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften.
Indien een kind specifieke hulpvragen heeft wordt, in overleg met de
inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc              40
ib-er een stappenplan opgesteld. Voordat er daadwerkelijk stappen
worden ondernomen wordt dit plan eerst met de ouders besproken
(de leerkracht neemt hiertoe het initiatief).
Naast de eigen deskundigen maakt “de Doolgaard” ook gebruik van
externe deskundigheid. Als blijkt dat de school zelf niet het juiste
antwoord op de hulpvraag kan geven, wordt (na overleg met de ou-
ders) meestal een begeleiding en/of onderzoek door het BCO (Bege-
leidingscentrum voor Onderwijs en Opvoeding) aangevraagd.
Indien dit ook niet toereikend is, vindt overleg plaats met de Perma-
nente Commissie Leerlingzorg (PCL) over de verdere voortgang.

De Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL)
De PCL heeft als taak te beoordelen of een leerling toelaatbaar is tot
“de Peelhorst” (de school voor speciaal basisonderwijs)
Binnen de regio Noord-Limburg bestaat binnen het samenwerkings-
verband WSNS een goed functionerende zorgstructuur. Deze zorg-
structuur kent vijf niveaus:

 de algemene zorg door de groepsleraar van onze school;
 extra zorg door de groepsleraar in overleg met de ib-er;
 speciale zorg op schoolniveau met ondersteuning van de BCO-
 hulpverlening;
 zeer speciale zorg via de PCL (bijvoorbeeld ambulante begeleiding
 en
 zeer speciale zorg op sbo-school “de Peelhorst”

De PCL kan gezien worden als een sluitstuk van een reeks maatre-
gelen die genomen zijn om de zorg voor individuele leerlingen vorm
te geven. Voordat een kind bij de PCL aangemeld wordt, zal binnen
het samenwerkingsverband reeds zijn onderzocht of er in de basis-
school voldoende zorg voor het kind is geweest.
Aanmelding door ouders/verzorgers en de school vindt pas plaats,
nadat al het mogelijke is gedaan om het kind in het basisonderwijs op
te vangen. Aanmelding bij het PCL dient vergezeld te gaan van
schriftelijke toestemming van de ouders en het onderwijskundig rap-
port.                        inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc              41
Indien ouders zelf hun kind aanmelden, dienen zij aan te geven op
basis van welke leer- en/of gedragsproblemen de aanmelding volgens
hen nodig is. Ook moeten zij motiveren waarom voor rechtstreekse
aanmelding is gekozen i.p.v. aanmelding via de basisschool.

Elke leerling heeft recht op goed onderwijs!
We streven, binnen de mogelijkheden die we hebben, naar een zo
goed mogelijk aanbod voor alle kinderen. Indien onze mogelijkheden
zijn uitgeput zoeken we samen met u naar andere vormen van
onderwijs binnen of buiten het samenwerkingsverband van de
WSNS-regio   Horst-Maasdorpen-Sevenum.    De  Permanente
Commissie Leerlingenzorg (PCL) is hiervoor het aanspreekpunt. In
de informatiehoek vindt u een brochure van de PCL.

Wet op de Leerlinggebonden Financiering (wet LGF)
Bij sommige kinderen is al direct vanaf de geboorte duidelijk dat er
iets aan de hand is. Bij andere kinderen manifesteert dit zich pas
later. De diagnose van een handicap of functiebeperking brengt dan
weliswaar duidelijkheid, maar roept meteen ook weer een aantal
vragen op. Wat zal de toekomst brengen: wat zal ons kind later wel
en niet kunnen? Ook de keuze voor een bepaalde vorm van onderwijs
wordt op een gegeven moment actueel. Waar kan het kind zijn
mogelijkheden optimaal ontwikkelen? Waar wordt het met zijn
mogelijkheden en beperkingen geaccepteerd?

Antwoorden vinden op deze vragen is lastig, omdat zoveel factoren
een rol spelen: hoe zal het kind zich verder ontwikkelen, hoe reageert
de schoolomgeving, hoe pakt de leerkracht het aan?
In het Nederlandse onderwijssysteem zijn voor kinderen met een
handicap twee mogelijkheden:
 regulier basisonderwijs of
 speciaal onderwijs.

Dit recht van ouders om te kiezen, is in de Wet LGF vastgelegd. In
beide gevallen melden de ouders hun kind aan voor indicatiestelling.
inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc              42
Deze keuzevrijheid is wel op een aantal manieren ingeperkt:
 een basisschool mag een kind weigeren mits ze daar goede
 redenen voor kan aangeven. Het speciaal onderwijs mag een kind
 niet weigeren mits de indicatiecommissie vindt dat het kind op die
 school hoort;
 ouders van een kind met een rugzak kunnen hun kind als ze kiezen
 voor sbo-school “de Peelhorst” niet rechtstreeks aanmelden. Zij
 moeten dit doen via de PCL.

Als u als ouder kiest voor onze school bespreken we samen welke
mogelijkheden we als school te bieden hebben. Medebepalend zijn
factoren als het beheersbaar zijn van het gedrag van het kind binnen
de groep en het op school aanwezig zijn van specifieke kennis voor
de begeleiding van de gehandicapte leerling, zodat een optimale
sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling gewaarborgd zijn. Als
we instemmen met plaatsing stellen we een handelingsplan op.

Huiswerk op onze school
Bij het bespreken van het thema “huiswerk” rijzen onmiddellijk een
aantal vragen: “Waarom wordt er huiswerk gegeven? Wat levert
huiswerk eigenlijk op? Wat willen we met dit huiswerk bereiken? Als
een kind tijdens de schooluren hard heeft gewerkt, is het dan zinvol
daar nog veel huiswerktijd aan toe te voegen?”

Het geven van huiswerk op onze school doen we om vier redenen:
 het inoefenen en herhalen van in de klas aangeleerde lesstof;
 om te leren naast school ook zelfstandig thuis aan een schooltaak te
 werken;
 als voorbereiding op het voortgezet onderwijs en
 huiswerk geeft ook de mogelijkheid een brug te slaan tussen school
 en thuis. Huiswerk brengt een stukje school mee naar huis en biedt
 ouders de gelegenheid in te gaan op wat het kind op school heeft
 ervaren.


inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc              43
Aard van het huiswerk
Het huiswerk sluit aan bij de leerstof van een bepaalde groep en kan
derhalve dan ook per klas verschillend zijn. De hoeveelheid dient per
leerjaar wel ongeveer gelijk te zijn. Het huiswerk voor de kinderen
dient overzichtelijk te zijn en dient ook binnen een beperkte
tijdsspanne af te kunnen zijn. De leerkracht geeft in de klas feedback
op het gemaakte huiswerk. Wat ging goed?; wat kostte je meer
moeite?; enz.

Wat is geen huiswerk…
In alle groepen kunnen kinderen incidenteel (al dan niet facultatief)
opdrachten krijgen. “Kijk vanavond eens naar het jeugdjournaal en
vertel morgen in de klas wat je gezien hebt”, of “Knip het
weerbericht uit uit het dagblad van vandaag”. Dit beschouwen we
niet echt als huiswerk.

Praktische afspraken
 Vanaf groep 6 krijgen de kinderen op onze school structureel
 huiswerk. In groep 6 bestaat dit hoofdzakelijk uit het leren voor
 een proefwerk of toets. Bij wereldverkenning wordt bijvoorbeeld
 een samenvatting van het behandelde thema meegegeven als
 huiswerk;

 in groep 7 krijgen de kinderen één keer per week (op woensdag)
 huiswerk op. Het huiswerk sluit aan bij de aangeboden leerstof van
 dat moment. De leerkracht beslist welk huiswerk de kinderen
 krijgen. Dat kan in principe voor alle leergebieden zijn. Het accent
 zal liggen op taal, spelling, rekenen en begrijpend lezen. Naast dit
 huiswerk op woensdag moeten de kinderen voor de vakken Engels
 en wereldverkenning ter voorbereiding van een toets
 respectievelijk woordjes leren of een samenvatting bestuderen.
 Ook maken de kinderen op jaarbasis twee werkstukken en
 presenteren zij deze tijdens een spreekbeurt;


inhoudsopgave
643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc              44
 de kinderen van groep 8 krijgen minimaal twee keer per week
 huiswerk. Op maandag spelling wat op vrijdag besproken wordt in
 de klas en voor donderdag rekenen dat op dinsdag besproken wordt
 in de klas. Regelmatig Engels, toets wereldoriëntatie, EHBO en
 vijf projecten verspreid over het schooljaar. Deze frequentie zal
 ongeveer het hele schooljaar zo blijven. De toetsen en projecten
 worden ruim van tevoren opgegeven en worden ook al onder
 schooltijd geoefend.

Enkele adviezen voor de ouders:
Noteren in de agenda (geldt alleen voor groep 8)
De leerlingen moeten in hun agenda het huiswerk noteren, dat ze
voor een bepaalde dag op hebben gekregen. Van de leerlingen wordt
verwacht dat de agenda iedere dag mee naar school wordt genomen
en ook weer mee naar huis gaat.

Help een kind plannen
Als er op donderdag getraind moet worden, kun je het huiswerk voor
vrijdag beter eerder maken.

Overhoren
Veel ouders willen hun kinderen wel overhoren, maar vinden dat ze
er te weinig vanaf weten. Dat laatste is niet onoverkomelijk.
 het overhoren kan bestaan uit laten vertellen of uitleggen wat
  geleerd of gemaakt is;
 woordjes en andere leerstof niet altijd direct na het leren
  overhoren;
 leerlingen kunnen zichzelf controleren;
 woordjes uit vreemde talen ook schriftelijk controleren .

Hulpmiddelen
Een leerling heeft regelmatig een woordenboek, atlas of ander
naslagwerk nodig. De kinderen kunnen hier op school ook gebruik
van maken. Verder zijn regelmaat en een vaste werkplek ook van
belang.
inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc             45
Algemeen
Goede punten zijn niet altijd het bewijs van een goede studiehouding.
Een goede studiehouding is ook voor de makkelijk lerende leerlingen
noodzakelijk om te zorgen voor een goede overgang van basis- naar
voortgezet onderwijs. Een kenmerk van een goede studiehouding is
dat de leerling bezig is met de stof. Dat blijkt uit bijvoorbeeld het
maken van overzichten, uittreksels, vragen en opdrachten.

Mocht uw kind het huiswerk toch als een probleem ervaren, neem
dan gerust contact op met de groepsleerkracht.

Procedure “wijziging van groep”
Bij de aanmelding wordt gekeken in welke groep een kind het beste
geplaatst kan worden. Plaatsing in een bepaalde groep is afhankelijk
van de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van een kind.
De school streeft naar een ononderbroken ontwikkeling bij alle
kinderen in de groepen 1 t/m 8. Door middel van o.a. het
leerlingvolgsysteem heeft de groepsleerkracht zicht op de prestaties
van de individuele kinderen van de klas. De vorderingen van elk kind
worden minimaal 2x per jaar besproken met de ouders. Naast deze
15-minuten-gesprekken kunnen zowel ouders als school het initiatief
nemen om een gesprek te plannen.
Intern bespreekt de groepsleerkracht minimaal 2x per jaar de
vorderingen van zijn/haar leerlingen met de intern begeleider.
Meestal doorloopt een kind elk schooljaar één leerjaar. Er kan echter
een situatie ontstaan, dat de school of de ouders het beter achten dat
een kind een jaar doubleert, een jaar overslaat of in een andere
parallelgroep geplaatst wordt. In dat geval volgt de school de
onderstaande procedure.

De procedure
 Indien een groepsleerkracht vindt dat bovenstaande van toepassing
 is, bespreekt hij/zij dit met de intern begeleider;

  inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc              46
 op het moment dat men (de leerkracht samen met de interne
 begeleider) denkt aan het wijzigen van een groep wordt dit gemeld
 bij de directeur;
 als derde stap heeft de leerkracht (eventueel samen met ib-er) een
 gesprek met de ouders en wordt (indien nader onderzoek gewenst
 is) toestemming aan de ouders gevraagd een externe instantie in te
 schakelen (bijvoorbeeld het BCO);
 in een volgend gesprek met de ouders bespreekt de school de
 argumenten om het kind in een andere groep/leerjaar te plaatsen.
 Mede afhankelijk van de argumenten van de ouders neemt de
 school (betrokken leerkrachten + ib-er in overleg met de directeur)
 een besluit en deelt dit de ouders mede. Ook wordt dan besproken
 bij welke leerkracht(en) en klasgenoten het kind geplaatst wordt;
 indien noodzakelijk wordt een handelingsplan opgesteld of
 geactualiseerd.

Het moge duidelijk zijn dat een breed gedragen besluit de voorkeur
geniet. Van alle besprekingen wordt het verslag opgenomen in het
leerlingendossier.
inhoudsopgave
643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc              47
De begeleiding naar het voortgezet onderwijs
Hoe bereiden we de kinderen en ouders voor op de schoolkeuze?
  In oktober – november organiseert de school een
   informatieavond over het voortgezet onderwijs voor ouders en
   kinderen van groep 8;
  bij het eerste 15-minutengesprek in november is de
   schoolkeuze nadrukkelijk een onderwerp van gesprek;
  in februari maken de meeste kinderen uit groep 8 de CITO-
   eindtoets;
  in de maanden december t/m maart zijn er open dagen op de
   diverse scholen van voortgezet onderwijs in onze regio;
  ook op de diverse websites vinden ouders volop informatie
   over de scholen voor voortgezet onderwijs in onze omgeving.
   Ook vindt men hier de kwaliteitskaarten van de scholen;
  in maart vindt een tweede persoonlijk gesprek plaats tussen
   school, ouders en het kind. Interesses, motivatie en
   persoonlijkheid van de leerling dienen, naast de
   schoolresultaten, als uitgangspunt voor dit adviesgesprek met
   de ouders;
  na dit gesprek geeft de school een definitief advies;
   inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc            48
   uiteindelijk bepaalt de school van voortgezet onderwijs in
   welke stroom een kind geplaatst wordt.

Jaarlijks vindt vervolgens een evaluatiegesprek plaats tussen het
voorgezet onderwijs en onze school. We bespreken dan kort de
resultaten van de huidige brugklassers, onze oud-leerlingen.

Ziek….. en toch onderwijs
Vanaf 1 augustus 1999 is de kaderwet “Ondersteuning onderwijs
zieke leerlingen” in werking getreden. Dat betekent dat scholen zelf
verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van onderwijs aan zieke
kinderen.
De leerkrachten staan hier echter niet alleen voor; zij kunnen gebruik
maken van de ondersteuning van een consulent Onderwijs aan Zieke
Leerlingen, die verbonden is aan BCO. De consulent maakt, in
overleg met de school, afspraken over de inhoud van de
ondersteuning. Wordt uw kind opgenomen in een academisch
ziekenhuis, dan kunt u zich aanmelden bij de Educatieve Voorziening
in het ziekenhuis zelf.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij de interne begeleiders van
onze school.

School Video Interactie Begeleiding
Op onze school is Annemie Zwets (intern begeleider) een
gediplomeerd School Video Interactie Begeleider.
SVIB is één van de begeleidingsmethodieken die onze school
hanteert om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de
leerlingen. In de klas worden korte video-opnames maakt, die
vervolgens met de groepsleerkracht besproken worden.
De SVIB-er hanteert een beroepscode, waarin o.a. staat dat de
gemaakte opnames niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Zo
blijven de videobeelden die in de klas gemaakt worden, onder het
beheer van de SVIB-er en worden niet (zonder haar uitdrukkelijke
toestemming en die van de betrokken groepsleerkracht) aan anderen
vertoond. Indien de methodiek wordt ingezet bij specifieke
inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc              49
begeleidingsvragen van één of meer leerlingen en verdere stappen
worden vastgelegd in een handelingsplan wordt u als ouder hierover
geïnformeerd.
Wilt u meer weten over School Video Interactie Begeleiding? Neem
dan gerust contact op met Annemie Zwets (op maandag, dinsdag of
donderdag). Per mail kan ook anzw@doolgaard.nl
inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc            50
Pestprotocol basisschool “De Doolgaard”
Pesten is een probleem, dat zich niet gemakkelijk laat oplossen. Vaak
speelt het zich in het verborgene af en dat alleen al maakt het
moeilijk er grip op te krijgen. Pesten kan door allerlei maatregelen
tegen gegaan worden. Belangrijk in dezen is, dat alle partijen (school,
ouders en kinderen) zich verantwoordelijk voelen om het pesten op
en buiten onze school tot een minimum te beperken, zoniet helemaal
op te lossen.

Dit protocol beoogt het pestgedrag bij kinderen zowel preventief als
curatief aan te pakken.

Onder pesten wordt in dit protocol verstaan:

Een leerling wordt gepest als een andere leerling of een groep
leerlingen regelmatig vervelende of gemene dingen tegen hem of
haar zegt. Het is ook pesten als een leerling wordt geslagen,
geschopt, bedreigd, opgesloten of bijvoorbeeld buiten de groep
wordt gesloten. Pesten kan zowel fysiek, digitaal, verbaal als non-
verbaal gebeuren.
Het is pesten als bovenstaand regelmatig gebeurt en als de leerling,
die gepest wordt zich niet kan verdedigen (en er dus sprake is van
een machtsverschil) en hij of zij daar last van heeft.

Het is geen pesten als twee leerlingen die ongeveer even sterk zijn
een incidenteel ruzie hebben.

In dit protocol worden achtereenvolgens beschreven:
 welke preventieve maatregelen de school neemt en
 welke stappen we ondernemen indien pesten wordt gesignaleerd.

Op   preventief gebied worden de volgende    maatregelen
genomen:
 in de schoolgids wordt opgenomen dat de school werkt met een
 pestprotocol;
 inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc               51
 de groepsleerkracht van de groepen 1 tot en met 8 bespreekt aan
 het begin van het schooljaar de vastgestelde regels rondom pesten.
 Voor de groepen 5 tot en met 8 worden de regels, in samenspraak
 met de leerlingen, opgesteld. Deze regels worden geregeld
 herhaald en besproken;
 in de toetskalender staat vermeld welke instrumenten gebruikt
 worden om eventueel pestgedrag te signaleren;
 tijdens de leerlingenbespreking met de ib-er is de sociaal-
 emotionele ontwikkeling van de leerlingen onderwerp van gesprek.

Het stappenplan
Iemand signaleert eventueel pestgedrag door kinderen.

1. Hij4 meldt dit bij de groepsleerkracht. De groepsleerkracht heeft
  een gesprek met de betrokken kinderen (zowel de pesters als het
  gepeste kind). Bij het gesprek zal hij proberen een antwoord te
  geven op de volgende vragen:
   wat is er precies gesignaleerd?
   wanneer is het gesignaleerd?
   was er sprake van pesten?
   is er reeds eerder iets opgevallen?

2. Wanneer de leerkracht, eventueel in overleg met anderen
  (groepsleerkracht van het vorig schooljaar, de interne begeleider,
  andere collegae) tot de conclusie komt, dat er sprake is van pesten
  zal er een gesprek plaatsvinden tussen de betrokkenen en de
  leerkracht. Er zullen vragen gesteld worden als:
   waarom doen jullie zo vervelend naar elkaar toe?
   Gebeurt dit al langer?
   Hoe stoppen we dit pesten?

Naar aanleiding van dit gesprek zullen er concrete afspraken
gemaakt worden. Van dit gesprek wordt door de groepsleerkracht
een verslag gemaakt. De eigen leerkracht bespreekt, indien dit een

4
  We gebruiken voor de leesbaarheid de mannelijke vorm.  inhoudsopgave
643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc                  52
meerwaarde heeft, met de klas het gebeuren, omdat het pesten vaak
een groepsgebeuren is (meelopers). Hij bespreekt dit ook met de
betrokken ouders. Tenslotte informeert hij de ib-er.

3. Mocht er onvoldoende verandering in de situatie zijn gekomen,
  dan zullen de ouders van zowel de pester(s) als de gepeste(n)
  uitgenodigd worden voor een gesprek op school. Tijdens dit
  gesprek zullen er concrete afspraken gemaakt worden. Tijdens het
  gesprek zijn vanuit de school de groepsleerkracht en de ib-er
  aanwezig.

4. Na twee weken wordt de balans opnieuw opgemaakt. Wanneer
  het nodig is zullen er nieuwe stappen worden ondernomen en
  vervolgafspraken worden gemaakt.

5. Wanneer bovenstaande stappen niet tot een bevredigende
  oplossing leiden, wordt de directeur van de school in de aanpak
  betrokken.

6. De betrokkenen worden gecomplimenteerd, indien het pesten een
  halt wordt toegeroepen.

7. Als evaluatief moment stellen we ons de vraag wat dit pestgeval
  ons geleerd heeft?
inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc             53
Bijlage bij dit protocol: tips voor alle betrokkenen.
Zie ook o.a. www.pesten.net en www.pestweb.nl

Als het kind wordt gepest.
 Neem het kind serieus en zeg dat jullie samen met anderen gaan
  zorgen dat het pesten stopt;
 praat erover met het kind en vraag het kind op te schrijven wat
  het heeft meegemaakt;
 probeer het kind uit te leggen waarom sommige kinderen pesten;
 samen praten over pesten kan ook gaan via een boek over het
  onderwerp;
 vertel dat volwassenen vaak niets doen, omdat ze niet zien dat er
  gepest wordt, of omdat ze niet weten hoe het probleem opgelost
  moet worden;
 benader de ouders, de leerkracht of leider van het groepje pesters
  om het pestprobleem te bespreken en vraag hen om wat specialer
  op het pesten in de groep te gaan letten;
 waarschuw het kind dat het pesten niet meteen ophoudt als er
  beter op wordt gelet. Pesten is een gewoonte geworden, die maar
  moeilijk af te leren is;
 houdt het onderwerp bespreekbaar. Informeer regelmatig hoe het
  nu gaat;
 een kind op een sportclub doen, kan soms een goed idee zijn.
 soms heeft het kind extra hulp nodig van een deskundige.

Als het kind pest
 maak het kind duidelijk dat je pesten absoluut afkeurt;
 bespreek het pesten met het kind en zoek naar manieren om het
  pesten te stoppen;
 neem contact op met ouders om samen iets aan het pesten te
  doen;
 bespreek met het kind welke maatregelen jullie zullen nemen;
 geef het kind zonodig extra aandacht;
 steun het kind om manieren te zoeken om prettig met andere
  kinderen om te gaan;
  inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc             54
 houdt in de gaten of het pesten na verloop van tijd niet opnieuw
 de kop opsteekt;
 soms heeft het kind extra hulp nodig van deskundigen

Als in de omgeving van het kind wordt gepest
 neem het pestprobleem serieus;
 bespreek met het kind zijn rol bij het pesten;
 zoek samen met het kind naar mogelijkheden om daar iets aan te
  doen;
 bespreek de pestsignalen die je hebt gehoord met anderen;
  ouders, leerkrachten, leiders
 geef zelf het goede voorbeeld, veroordeel anderen niet.

Wat kun je als professional doen?
 De sfeer in de groep moet veilig zijn. De leerkracht houdt
 rekening met elke leerling. In de groep moet het de gewoonste
 zaak van de wereld zijn, dat je het voor elkaar opneemt als
 iemand problemen heeft. In zo’n groep krijgen de pesters weinig
 kansen;
 het is voor de leerlingen belangrijk dat ze de regels kennen,
 waaraan ze zich binnen de school moeten houden. Op onze school
 dulden we geen meelopers. De meelopers zijn dus strafbaar;
 we leren de kinderen om partij te kiezen voor het slachtoffer.
 Meestal durven ze geen partij te kiezen. Als ze het zouden
 opnemen voor het slachtoffer, lopen ze de kans zelf gepest te
 worden;
 ook de “pestkop” moet leren dat het niet de juiste manier is om
 door te pesten je in de groep te handhaven;
 van belang is dat onze leerlingen weten dat een plagerijtje af en
 toe niet erg is, maar dat we pesten resoluut afkeuren.

Zie ook www.pestweb.nlinhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc             55
ALGEMENE INFORMATIE
Bezoekadres:             Postadres:

Doolgaardstraat 24          Postbus 6080
5961 TS Horst            5960 AB Horst

077 – 3981714
Fax.077 – 3987653

info@doolgaard.nl          www.doolgaard.nl


Schooltijden

Groepen 1 t/m 8:
`s morgens van          08.30-11.45 uur
`s middags van          13.00-15.15 uur
`s woensdags van         08.30-12.00 uur

De groepen 1 t/m 4 hebben op vrijdagmiddag vrij

Het speelkwartier
De speeltijden zijn als volgt:
  groepen 1 en 2 vóór aanvang of ná de pauze van de groepen 3
   t/m 8;
  groepen 4 t/m 8 van 10.00 tot 10.15 en
  de groepen 2-3 en 3 van 10.15 uur tot 10.30 uur.
Op woensdag spelen de groepen 5 t/m 8 van 10.15 uur tot 10.30 uur.

Het binnenkomen van de leerlingen.
Vanaf 08.15 uur en 12.45 uur is er toezicht op de speelplaats. Tien
minuten voor aanvang van de lessen gaat de eerste bel en mogen
kinderen en ouders naar binnen en de leerkrachten gaan dan naar de
klas. Om 8.30 en om 13.00 uur luidt vervolgens de tweede bel.
inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc             56
                         Alle     kinderen
                         moeten nu naar
                         binnen.       De
                         aanwezige    ouders
                         verlaten dan het ge-
                         bouw, zodat de
                         groepsleerkracht al
                         zijn aandacht op de
                         klas kan richten.
                         In verband met het
                         overblijven en het
                         ontbreken     van
toezicht op de speelplaats mogen kinderen, die niet overblijven pas
om 12.45 uur op de speelplaats komen. We verzoeken u dus
vriendelijk uw kind(eren) niet te vroeg naar school te sturen.

Per fiets naar school?
Kinderen die met de fiets naar school komen, dienen deze te stallen
op de daarvoor aangewezen plaatsen. De school is niet
verantwoordelijk voor eventuele beschadiging of diefstal van de fiets.
De kinderen die op loopafstand van de school wonen (uit de wijken
Berkelsbroek en Stuksbeemden) mogen niet per fiets naar school
komen.

Eten
Sommige kinderen willen graag een tussendoortje; wat brood, fruit of
melk. Wilt u het eten in een klein doosje, voorzien van de naam,
doen. Dit spaart het milieu en houdt de speelplaats schoon.

Jarige Job
Alle kinderen mogen op hun verjaardag hun klasgenootjes trakteren.
Welke tractatie u geeft, kunt u overleggen met de groepsleerkracht.
Bij de kinderen van groepen 1 t/m 3 mogen de ouders bij het vieren
van de verjaardag in de klas aanwezig zijn.
inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc               57
Waardeloos materiaal = waardevol materiaal
"Waardeloos materiaal" vinden wij fantastisch, maar geef het uw
kind alleen mee wanneer wij erom vragen. Onze berging is al
overvol.

Overblijven op school
Op onze school bestaat de mogelijkheid kinderen tussen de middag te
laten overblijven. Er zijn vaste overblijfkrachten, die de kinderen elke
dag opvangen. De kinderen brengen zelf brood, melk of chocomel en
eventueel fruit mee. Voor thee kan op school gezorgd worden.

De kinderen blijven over in drie groepen:
 groepen 1 + instromers en groepen 2 blijven in de hal van het
 hoofdgebouw;
 de kinderen uit de groepen 3 en 4 verzamelen zich in de gang en
 lopen onder begeleiding naar OJC “Niks”;
 de kinderen van de groepen 5 en 6 lopen zelfstandig naar depje 40;
 overblijvers van de groepen 7 en 8 zijn hier al.

De kosten van het overblijven worden gedragen door de deelnemende
ouders. De bijdrage per dag per kind is momenteel vastgesteld op
€ 1,75. Er wordt voor max. drie kinderen per gezin d.m.v. een
stempelkaart betaald. Deze kan elke maandagochtend in de
personeelskamer van de school gekocht worden.
In de informatiehoek vindt u een folder met meer informatie over de
overblijfregeling. U kunt deze ook per mail aanvragen:
overblijven@doolgaard.nl
inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc               58
Buitenschoolse opvang en dagarrangementen

Algemeen
Per 1 augustus 2007 heeft Dynamiek Scholengroep de wettelijke
verplichting voor het organiseren van een voorziening voor
buitenschoolse opvang. BSO (buitenschoolse opvang) betreft het
opvangen van kinderen voor- en na schooltijd en in de
schoolvakantie. BSO is een onderdeel uit de Wet Kinderopvang. De
buitenschoolse opvang is een gezamenlijke aangelegenheid van de
school (Dynamiek Scholengroep) en de ouders.

Dynamiek scholengroep heeft de buitenschoolse opvang uitbesteed
aan erkende kinderopvangorganisaties ( SSK, ’t Nest, Okki en
Pierewiet) in onze regio en heeft hiervoor samenwerkings-
overeenkomsten afgesloten. Op deze manier voldoet het
schoolbestuur aan zijn zorgplicht, de verantwoordelijkheid voor de
uitvoering ligt bij de opvangorganisatie. Ook de zorg voor kwaliteit,
het personeel en de huisvesting, is in deze situatie een
verantwoordelijkheid van de kinderopvang. De ouders sluiten een
overeenkomst met de opvangorganisatie.

De kinderopvangorganisaties geven aan waar de opvang plaatsvindt,
hoe de leerlingen er komen, hoe de opvang in vakantieperioden
geregeld is, etc. De ouders sluiten een overeenkomst met de
opvangorganisatie. De aansprakelijkheidsverdeling is als volgt:
tijdens de schooluren en bij de tussenschoolse opvang (TSO) is
Dynamiek Scholengroep aansprakelijk bij ongevallen en dergelijke.
Tijdens de buitenschoolse opvang is de opvangorganisatie
aansprakelijk en is de Wet Kinderopvang van toepassing. Voor de
kosten kunnen de ouders een toeslag krijgen.

De uitvoering van de BSO
De BSO kan plaatsvinden in ofwel een geregistreerd kindercentrum,
dat al dan niet binnen een schoolgebouw is gevestigd, ofwel een
gastouder, die door tussenkomst van een geregistreerd
inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc              59
gastouderbureau, gastouderopvang aanbiedt. De ouderbetrokkenheid
loopt via de oudercommissie van de BSO-vestiging.

Dagarrangementen
Met een dagarrangement bedoelen we een doorlopend - en goed op
elkaar aansluitend - aanbod van onderwijs, opvang, welzijn en het
aanbod van activiteiten tussen 7.30 uur ’s ochtends en 18.30 uur ’s
avonds. Doel van deze dagarrangementen is om de voor-, tussen en
naschoolse opvang beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil men
bereiken dat met name werkende ouders met kinderen ondersteuning
wordt geboden bij het combineren van zorg en werk.

Een dagarrangement gaat verder dan de verplichting die basisscholen
vanaf 1/8/2007 hebben om voor- tussen en naschool opvang aan te
bieden. Binnen een dagarrangement sluiten voorschoolse, tussen-
schoolse en naschoolse opvang in tijden en kwaliteit naadloos aan op
schooltijden. Ook is er een aanbod van aanvullende vrijetijds
activiteiten waaruit kinderen kunnen kiezen.
De activiteiten die in de tijd na school plaatsvinden kunnen
afhankelijk van de afspraken vallen onder de verantwoordelijkheid
van Dynamiek scholengroep (naschoolse activiteiten), de
kinderopvang (BSO) of bijvoorbeeld sport- of cultuurinstellingen.
Sport- en cultuuractiviteiten kunnen geïntegreerd worden in het
aanbod van de buitenschoolse opvang. De verantwoordelijkheid ligt
dan bij de kinderopvangorganisatie.

Dagarrangementen zullen in het schooljaar 2007-2008 verder
uitgewerkt worden en indien mogelijk ook op onze school worden
aangeboden.

Afmelden + vragen van verlof
Indien uw zoon of dochter ziek is dan verzoeken wij u dit voor 08.45
uur aan de administratie door te geven  3981714. Deze is bemand
vanaf 08.00 uur. Voor extra verlof dient u contact op te nemen met de
groepsleerkracht van uw kind.
inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc              60
Foto’s
Elke twee jaar komt de fotograaf op school. Hij maakt dan
groepsfoto’s en foto’s van de kinderen afzonderlijk. U bent geheel
vrij deze foto’s al dan niet te kopen. Het laatste bezoek van de
fotograaf was in het voorjaar van 2006; de volgende keer is dus in het
voorjaar van 2008. Verder worden er jaarlijks groepsfoto’s gemaakt.
Veel foto’s vindt u ook op de website van onze school
www.doolgaard.nl                      Gedrieën in een bank gedreven,
                         ondoorgrondelijk ogenblik
                van stilte... de blonde Goudriaan vooraan,
                   de schele Kast, die jongen van Peen
                 ruggelings tegen het Periodiek Systeem,
                  de mooie zware Wieke van der Linden
                      naast de leraar die zij beminde,
                       de kleine Vink, de dorre Krol,
                    magere Kossen, Kooiman de hater,
                  Spoelstra de schaker,Johnnie de meid,
                     Rie die zo lachen kon, edoch later
                         nog zoveel heeft geschreid-
                      wij waren, voor we heengingen
                        over de aarde, een tel bijeen.

                                Gerrit Krol

Verkeersveiligheid
De school wordt regelmatig geconfronteerd met vragen rondom de
verkeersveiligheid van de school-thuis route.
Om de verkeersveiligheid te verbeteren doet de school mee aan het
VEBO-project (verkeerseducatie basisonderwijs). In samenwerking
met alle geledingen (school, ouders, gemeente en politie) proberen
inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc                  61
we eventuele problemen op te lossen. Op school is ook een werk-
groep “Veilig naar De Doolgaard” actief.. Verkeerseducatie is een
onderdeel van het verkeers-en veiligheidsbeleid op school. We ver-
zoeken u uw kind zoweinig mogelijk per auto naar school te brengen.

Speciale activiteiten
Buiten het normale lesrooster organiseert de school ieder jaar leer-
zame en/of ontspannende activiteiten. Omdat schoolreisjes, excursies,
sportdagen e.d. moeten passen in de wensen en mogelijkheden van de
school verwijzen we naar de nieuwsbrieven, die u regelmatig ont-
vangt.

Gevonden voorwerpen
In de hal van beide gebouwen staat een wasbox, waarin alle gevon-
den voorwerpen worden gedeponeerd. U kunt daar altijd in kijken,
als u of uw kind iets mist. Twee keer per jaar zullen de artikelen, die
niet zijn opgehaald, aan een liefdadigheidsactie worden gegeven.

Schoolverzekering
Wanneer eigendommen van kinderen (bril, kleding e.d.) onder
schooltijd beschadigd of vernield worden is dit meestal tengevolge
van spel. De school is hiervoor niet door de ouders aansprakelijk te
stellen, tenzij er sprake is van nalatigheid van het personeel. Voor een
eventuele ongevallenverzekering kunt u het beste contact opnemen
met uw eigen verzekeringsadviseur.
De kinderen van de groepen 7 en 8 mogen tijdens schooltijd zelfstan-
dig voor school relevante boodschappen doen of een bezoek brengen
aan de bibliotheek.

Ideeënbus
Bij de hoofdingang naast de informatiehoek hangt een ideeënbus. Elk
idee, suggestie of tip, voorzien van naam en adres, wordt door de
ouderraad besproken. U ontvangt te allen tijde een reactie op uw in-
zending.

inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc               62
Het schoolfonds
Op " De Doolgaard" bestaat een schoolfonds waaraan de ouders
vrijwillig bijdragen. Uit dit fonds worden de bijdrage voor de ouder-
raad en met name het schoolreisje betaald.
De bijdrage voor één kind bedraagt € 20,00 voor twee kinderen €
30,00 en voor 3 kinderen of meer € 35,00. In het najaar ontvangen
alle ouders een brief met uitgebreide informatie en het reglement van
het schoolfonds.

Sponsoring
Met ingang van 2005 is het College van Bestuur van Dynamiek
Scholengroep een sponsorovereenkomst aangegaan met Rabobank
“Maashorst”.
In deze overeenkomst is bepaald dat Rabobank “Maashorst” jaarlijks
een bedrag van € 500,-- voor elke school van Dynamiek Scholen-
groep sponsort t.b.v. de buitenschoolse activiteiten. Het contract heeft
een looptijd van vier jaar. De enige tegenprestatie, die de Rabobank
vraagt, is een vermelding van deze bijdrage in de schoolgids: bij de-
zen!

Aanmelden van nieuwe leerlingen
Door middel van publicaties in “de Echo van Horst” en een persoon-
lijke uitnodiging worden de ouders geattendeerd op het feit dat ze
hun kind (dat 4 jaar is of wordt) voor het komende schooljaar kunnen
aanmelden. Deze gezamenlijke inschrijving van alle scholen in
Horst-Centrum vindt meestal in maart plaats. Ook houden wij in deze
periode “Open Huis”.
Ouders die hun kind in de loop van het jaar willen aanmelden (bijv.
in verband met een verhuizing) kunnen contact opnemen met de di-
rectie. Na de aanmelding ontvangen de ouders een schriftelijke be-
vestiging.
De ouders waarvan de kinderen in augustus/september naar school
komen, ontvangen voor de zomervakantie een uitnodiging om kennis
te komen maken.
inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc               63
Tijdens deze bijeenkomst maken de kinderen kennis met de
leerkracht en klasgenootjes voor het nieuwe schooljaar. De ouders
krijgen dan uitleg over school, in het bijzonder over de gang van
zaken in de groepen 1-2 en ontvangen tevens het inschrijfformulier.

De eerste week komen de nieuwe leerlingen alleen ‘s ochtends naar
school, daarna wordt in overleg met u bekeken of het kind in staat is
om hele dagen naar school te komen.

Bij de kinderen die in de loop van het jaar instromen, wordt dezelfde
procedure gevolgd. Er zijn drie momenten per jaar waarop de nieuwe
leerlingen kennis kunnen komen maken. Tijdens deze kennismaking
wordt met de ouders besproken wanneer de kinderen voor het eerst
naar school komen. In principe mogen de kinderen de dag, nadat ze 4
jaar zijn geworden naar school.
inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc              64
H O E I N F O R M E R E N W IJ U ?
Een goede en open communicatie is een vereiste om goed onderwijs
te kunnen geven. We stellen het op prijs wanneer u met vragen en/of
opmerkingen contact met ons opneemt. Wij informeren u over alles
wat op school reilt en zeilt door middel van:

   Een inloop-avond
Op dinsdag 21 augustus 2007 hield “de Doolgaard” van 18.30 tot
19.30 uur open huis voor alle leerlingen met hun ouders en eventueel
andere belangstellenden. U kunt gewoon even binnen lopen met uw
kind(eren) om met de nieuwe leerkracht kennis te maken.
        Een gezellige drukte tijdens het inloop-uurtje

  Persoonlijke (15-minuten-)gesprekken
Minimaal tweemaal per jaar nodigen we u uit voor een persoonlijk
gesprek met de groepsleerkracht. Indien wenselijk kan een
vervolgafspraak gemaakt worden;
inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc             65
   De Doolhof
Ongeveer tweewekelijks verschijnt nieuwsbrief “de Doolhof”, gevuld
met allerlei wetenswaardigheden en de agenda van onze school.

  Website
Actuele info + data en o.a. de inhoud van deze schoolgids +
honderden foto’s vindt u op onze website: www.doolgaard.nl

   Klassikale informatieavonden
Na ongeveer vier tot acht weken organiseert elke groep een
klassikale informatieavond. Op deze avond worden de ouders
geïnformeerd over het reilen en zeilen van een specifiek leerjaar in
een specifieke klas bij een specifieke
leerkracht.
Omstreeks november wordt er voor de
leerlingen en ouders van groep 8 een
aparte informatieavond over het
voortgezet onderwijs georganiseerd;

   Informatiehoek bij de in- uitgang
   van onze school;

   natuurlijk deze schoolgids

   met algemene vragen kunt u ook terecht bij de advieslijn voor
   ouders over onderwijs: het gratis telefoonnummer 0800-5010.
inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc             66
Informatieverstrekking indien de ouders gescheiden zijn
Ouders hebben recht op informatie over hun kind. Bij gescheiden
ouders is de verzorgende ouder (daar waar het kind woont) voor ons
het aanspreekpunt. Deze ontvangt dus alle informatie. We gaan er
vanuit dat beide ouders deze informatie ook met elkaar delen.
De niet-verzorgende ouder heeft ook recht op informatie, mits deze
informatie het kind niet schaadt. Dit recht op informatie laten we
over aan het initiatief van de niet-verzorgende ouder. Op individueel
niveau kunt u hier met de directie afspraken over maken.
inhoudsopgave
643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc              67
CONTACTEN MET EXTERNE INSTANTIES
De school heeft met een aantal instanties veelvuldig contact. De
belangrijkste zijn:
  Jeugdgezondheidszorg (incl. de logopedie)
  het BCO,
  de peuterzalen en de buitenschoolse opvang;
  de collega-scholen van Dynamiek Scholengroep;
  de scholen voor voortgezet onderwijs in Noord-Limburg;
  de openbare bibliotheek;
  bestuur en werkgroepen van de St. Lambertusparochie en
  het gemeentebestuur van Horst aan de Maas.

Jeugdgezondheidszorg
De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Noord- en
Midden-Limburg heeft als doel het bevorderen, bewaken en
beschermen van de gezondheid van jongeren. Elke basisschool heeft
een vast JGZ-team. Dit bestaat uit een jeugdarts, een
jeugdverpleegkundige, een jeugdartsassistente en een logopedist.
Indien nodig kan het JGZ-team een beroep doen op de
gedragswetenschapper van de GGD.

Wat wij aanbieden….
De GGD biedt schoolgaande jongeren in de leeftijd van 4 tot 19 jaar
een    individueel   onderzoeksprogramma     aan.   Dit
onderzoeksprogramma is een vervolg op de onderzoeken bij het
consultatiebureau. Daarnaast verzorgt de GGD activiteiten gericht op
jongeren die extra zorg nodig hebben en op de hele groep jeugdigen.
Nog maar kort geleden is door het ministerie van VWS voor
Jeugdgezondheidszorg het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg
(BTP JGZ) vastgesteld, bestaande uit een uniform deel en een
maatwerk deel. Het uniforme deel is in heel Nederland hetzelfde en
bestaat uit:


inhoudsopgave
643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc             68
Kleuters Een uitgebreid gezondheidsonderzoek.
     De kinderen van groep 2 in Noord-Limburg krijgen een
     gezondheidsonderzoek uitgevoerd door arts en assistente.
     U wordt hiervoor samen met uw kind uitgenodigd. Het
     onderzoek van uw kind richt zich zowel op de
     lichamelijke gezondheid als ook op de psychische
     gezondheid (of het kind lekker in z’n vel zit). Aan u wordt
     gevraagd om voor uw kind een vragenlijst in te vullen. De
     uitkomsten van het gezondheidsonderzoek krijgt u aan het
     eind van het onderzoek.
5-    Een logopedisch onderzoek
jarigen De logopediste onderzoekt spraak-, taal-, adem-,
     stemgebruik en het mondgedrag. Over dit onderzoek
     krijgen ouders vooraf bericht. Over de uitslag worden
     ouders schriftelijk geïnformeerd.
9-    De laatste inentingen/vaccinaties
jarigen In het jaar dat kinderen 9 jaar worden, krijgen ze de
     herhalingsinentingen tegen Difterie, Tetanus en Polio
     (DTP) en tegen Bof, Mazelen en Rodehond (B.M.R.).
     Deze twee prikken worden tegelijkertijd gegeven, in elke
     arm één. Het inenten is meestal in het voorjaar. Ouders
     krijgen ongeveer een week van tevoren bericht en dienen
     schriftelijk toestemming te geven voor de inentingen.

Groep 8 Tweede gezondheidsonderzoek
    De jongeren van groep 8 krijgen een uitnodiging
    voor een uitbreid gezondheidsonderzoek. Dit
    onderzoek vindt plaats op school en wordt
    uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige. Het
    onderzoek van uw kind richt zich niet alleen op
    de lichamelijke gezondheid maar ook op de
    psychische gezondheid (of het kind lekker in z’n
    vel zit). Net als bij alle onderzoeken berichten
    wij u over de resultaten.

inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc                69
Waar u het JGZ-team kunt bereiken…..
 via de vestiging van de GGD te: Venlo tel. 077-8504869
 via het secretariaat van de afdeling JGZ, Drie
 Decembersingel 50, Postbus 1150, 5900 BD Venlo.
 Telefoon: 077-8504855
 via het telefonisch spreekuur:
Jeugdarts: Ineke Heitling
Telefonisch spreekuur donderdags 16.00-17.00 uur
Tel: 0478-531471
Jeugdverpleegkundige: Silvia Fleurkens
Telefonisch spreekuur dinsdags 15.00-16.00 uur
Tel: 0478-531476
Assistente: Jolanda Arts
Telefonisch spreekuur donderdags 14.00-15.00 uur
Tel: 0478-531474
Logopediste: Lilian Kempen
Telefonisch spreekuur vrijdags 13.30-14.30 uur
Tel.: 0478-531479

Alle GGD-medewerkers zijn direct bereikbaar tijdens het
telefonisch spreekuur.

Logopedie.
Aan "De Doolgaard" is een logopedist, Lilian Kempen, verbonden.
Zij is in dienst van de GGD en houdt zich voornamelijk bezig met het
screenen van kinderen en daarnaast het behandelen van kleine pro-
blemen.
In de loop van het schooljaar worden alle 5-jarigen gescreend. Van te
voren wordt hiervan aan de kinderen een schriftelijke aankondiging
meegegeven.
De ouders krijgen altijd een kleine rapportage van de resultaten van
de screening. Zonodig kan een mondelinge toelichting worden gege-
ven.
Ook kunnen kinderen op spraak en taal worden onderzocht op ver-
zoek van ouders, leerkrachten, jeugdarts, huisarts en tandarts.
inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc              70
Samen met de ouders worden de resultaten besproken en een plan
van aanpak opgesteld. Dit kan zijn:

 logopedische begeleiding op school
 verwijzing naar de buitenschoolse logopedie
 controle onderzoek

De kinderen oefenen 1x per week ongeveer 15 minuten op school
individueel of in groepsverband. Meestal krijgen ze ook een
oefenschrift mee naar huis. Het is belangrijk voor de vooruitgang dat
de ouders thuis met hun kinderen de oefeningen en spelletjes
doornemen.
Mocht u vragen hebben wat betreft de spraak/ taalontwikkeling, het
gehoor, mond-ademen, stotteren of heesheid van uw kind, dan kunt u
altijd via de leerkracht contact met de logopedist opnemen. Tijdens
de ouderavonden in november/januari bestaat de mogelijkheid om
een gesprek aan te vragen.
Als uw kind logopedische begeleiding krijgt, mag u naar school
komen om de behandeling te volgen of te bespreken. Op
maandagmiddag en dinsdagmorgen is Lilian Kempen op school
aanwezig. Als u vragen heeft, kunt u altijd een afspraak maken of
telefonisch contact met haar opnemen (zie adressen achter in deze
schoolgids)

BegeleidingsCentrum voor Onderwijs en Opvoeding (BCO)
Het BCO is een instelling, die ondersteuning geeft aan de scholen
voor basis- en speciaal onderwijs in Noord-Limburg. Het BCO is
gericht op de begeleiding van het team bij de ontwikkeling en
vernieuwing van het onderwijs op school.
Daarnaast helpt het BCO de school ook met begeleiding van
kinderen, die problemen hebben. Kinderen worden onderzocht en aan
school en ouders wordt advies uitgebracht. Meer informatie vindt u
op: www.bco-onderwijsadvies.nl

inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc              71
Aanmelding.
Indien blijkt dat het niet zo goed gaat met uw kind op school (het
kind gaat niet graag naar school, vindt opletten moeilijk, het kan niet
zo lang met een werkje bezig zijn, het heeft weinig of geen vriendjes)
kan de school na in overleg met u het BCO opdracht geven uw kind
nader te onderzoeken. Denkt u hierbij aan een belevingsonderzoek of
het afnemen van een intelligentie-onderzoek. Hoe verloopt zo’n
procedure?

Onderzoek
Samen met de school heeft u besloten om het BCO advies te vragen.
De groepsleerkracht vult allereerst een vragenformulier in. Daarin
staat het probleem beschreven dat uw kind op school heeft.
Vervolgens vindt op school een intakegesprek met u plaats. Uit dit
gesprek en de informatie van school kan de BCO-medewerker nader
bepalen wat voor onderzoek er gedaan moet worden. Dit onderzoek
vindt op school plaats.

Advies
Nadat de gegevens van het onderzoek bekend zijn, worden deze
samen met u en met de school besproken. De medewerker van het
BCO geeft aan welke problemen er zijn en wat er aan gedaan kan
worden. Samen wordt nagegaan wie wat kan doen.

Uitslag en vertrouwelijkheid.
U en de school krijgen van het BCO een schriftelijk verslag van het
onderzoek en het advies. De onderzoeksgegevens worden strikt
vertrouwelijk behandeld. Het dossier van uw kind wordt na afsluiting
nog twee jaar bij het BCO bewaard. Alleen met uw schriftelijke
toestemming kunnen anderen de gegevens van uw kind inzien.
Zie ook www.bco-onderwijsadvies.nl

Bureau Jeugdzorg (BJZ)
Na toestemming van de ouders kan een kind met problemen van
vooral sociaal-emotionele aard ook aangemeld worden bij het
inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc               72
Bureau Jeugdzorg (BJZ). Dit is het      loket  voor  diverse
zorginstellingen, bijvoorbeeld Riggting.


Stichting peuterspeelzalen Horst
Er zijn in Horst-Centrum twee peuterspeelzalen, verdeeld over
meerdere locaties. Samen met basisschool “Weisterbeek” en
“Meuleveld” hebben we een beleidsplan opgesteld voor voor- en
vroegschoolse educatie (VVE);

Kinderdagcentrum “De kleine Ark”
Kinderdagopvang “De Kleine Ark” biedt de mogelijkheid tot
buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar en is
gehuisvest in het gebouw “Twinkeling”. Alle kinderen van de
basisscholen in de gemeente Horst mogen hiervan gebruik maken.
Voor informatie kunt u terecht bij het kindercentrum:
Bemmelstraat 18, 5961 HN te Horst, 077-8504590.

Dynamiek Scholengroep
Onder Dynamiek Scholengroep ressorteren 22 scholen voor primair
onderwijs. Met de basisscholen “Meuleveld” en “Weisterbeek”
houden we contact over zaken, die spelen in Horst-Centrum. U vindt
een grote hoeveelheid aan informatie (o.a. het handboek) op de
website van Dynamiek Scholengroep www.dynamiek.nu

Het voortgezet onderwijs
De meeste schoolverlaters gaan naar:
 het Dendron College (www.dendron.nl ) en naar
 het AOC ( www.aoc-limburg.nl)
Beide scholen zijn gelegen in Horst.

Openbare bibliotheek Horst
Tijdelijk gevestigd aan de Loevestraat te Horst.
 077-3982339
infohorst@obhorstaandemaas.nl    www.obhorstaandemaas.nl
inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc             73
Wat heeft de bibliotheek allemaal?
Leesboeken: verhalen, prentenboeken, strips, eerste leesboekjes en
leesboeken, ingesproken op cassette.

Alle leesboeken zijn voorzien van een etiket met leeftijdsaanduiding:
 A: tot en met 8 jaar
 AA*: voor beginnende lezers
 B: 8 tot en met 12 jaar
 C: vanaf 12 jaar

Bij prentenboeken is de verdeling als volgt:
 AP: peuterprentenboeken
 AK: kleuterprentenboeken

Bij de AA boeken staat het AVI niveau (van 1 t/m 6) op de rug van
het boek vermeld. De overige boeken zijn niet voorzien van een AVI
niveau, omdat bij de toekenning van het niveau de technische kant
van het lezen op de eerste plaats komt. Er wordt niet gekeken naar de
inhoud van het boek.
Naast leesboeken kunnen de kinderen ook terecht voor boeken over
onderwerpen b.v. voor spreekbeurten of werkstukken over ondermeer
dieren, sport, geschiedenis, andere landen, knutselen. Deze informa-
tieve boeken zijn te herkennen aan een grote -j- op het etiket. De
informatieve boeken zijn per onderwerp op nummer te vinden.
De bibliotheek heeft ook boeken voor kinderen die moeite hebben
met lezen. Leesboeken met een duidelijke inhoud, gewone spreektaal
en korte zinnen. Deze boeken zijn herkenbaar aan het etiket "makke-
lijk lezen" en zijn geplaatst tussen de overige leesboeken. In de bibli-
otheek vindt u ook diverse kindertijdschriften als Okki en Taptoe.

Bezoek aan de bibliotheek
Onze school heeft een goed contact met de openbare bibliotheek.
Jaarlijks bezoeken we met diverse groepen de bieb en plannen we een
aantal boekpromotieactiviteiten. Vragen: mailt u naar onze werk-
groep “leespromotie”.
inhoudsopgave
643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc               74
Kerk en school

Eerste Heilige Communie
Het is traditie dat de Eerste Heilige Communie in de
Lambertusparochie gevierd wordt op Hemelvaartsdag en de
daaropvolgende zondag. In het schooljaar 2007 – 2008 is dit i.v.m. de
lange meivakantie echter gewijzigd. Kinderen van groep 4 van onze
school kunnen op zondag 20 april 2008 de Eerste Heilige Communie
doen. De voorbereiding vindt buiten schooltijd plaats en wel op
vrijdagmiddag. De lessen starten in het voorjaar van 2008.

H. Vormsel
Kinderen van groep 8 kunnen deelnemen aan het H. Vormsel op
vrijdag 7 december 2007.
De voorbereiding en uitvoering vinden na schooltijd in de kerk
plaats. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de ouders en het
kerkbestuur.
inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc              75
NAMEN EN ADRESSEN

Basisschool "de Doolgaard ":
Doolgaardstraat 24  Postbus 6080
5961 TS Horst    5960 AB Horst
077-3981714     077-3987653
info@doolgaard.nl www.doolgaard.nl

directeur:        adjunct-directeur:
Jac. Truijen       Loes van der Elst-Hermans
Haammakerstraat 13    Haammakerstraat 12
5961 KK Horst       5961 KK Horst
 077-3985161        077-3985668

Groepsleerkrachten:
Alle teamleden kunt u ook mailen: het adres bestaat uit de eerste
twee letters van roepnaam + achternaam + @doolgaard.nl
Bijvoorbeeld: made@doolgaard.nl is het adres van Marleen Derix.

Vier groepen 1 + instromers:
1  Marleen Derix             maandag en
   Elsbeemden 25             dinsdag
   5961 JZ Horst              077-3983961
   en
   Ans Versleijen            woensdag t/m
   Hertog van Gelresingel 2       vrijdag
   5961 TB Horst              077-3982821

2   Thea Gommans             ma+di+do+vr
   Van Wijlickshove 67
   5973 KG Lottum             077-4632135
   en
   Jeanette in de Rijp         woensdag
   Dennenoord 12
   5801 SV Venray             0478 - 513510
inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc              76
3   Jeanette in de Rijp         maandag en
   Dennenoord 12            dinsdag
   5801 SV Venray             0478 - 513510
   en
   Femke Westerbeek           woensdag t/m
   De Pelslap 27            vrijdag
   5961 LP Horst             077-3743370

4   Susan Peters             Maandag   /m
   Mulderstraat 1b           woensdag
   5975 VX Sevenum           077-8800516
   en
   Els Benders             donderdag en
   Rozenstraat 14            vrijdag
   5935 AN Steyl             077-3733320

Zes groepen 2-3:
1  Sylvia Eulenpesch           maandag t/m
   Leeuwstraat 44            vrijdag
   5801 BA Venray            06-42874202

2   Anita Kaan              maandag t/m
   Lambertushof 26           vrijdag
   6031 EP Nederweert          0495-626759

3   Lea Thijssen             maandag t/m
   St. Josephstraat 21         vrijdag
   5961 GL Horst             077-3981559

4   Loes Hesen              maandag t/m
   Henri Dunantplein 11         vrijdag
   5961 HK Horst             077-3987241


inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc           77
5   Kim Scheres            maandag t/m
   De Kolk 14            vrijdag
   5961 RD Horst           077-3982649
I.v.m. bevallingsverlof wordt Kim Scheres vervangen
door:
   Eva van den Heuvel        maandag en
   Deken Creemerstraat 18      dinsdag
   5961 JP Horst           077-3985996
   en
   Lenny Stultjens          woensdag t/m
   Tiendstraat 21          vrijdag
   5861 BS Wanssum          06-45626486

6   Marenka Janssen           maandag t/m
   van Mirlaerstraat 8         woensdag
   5961 SK Horst            077- 3985902
   en
   Eva van den Heuvel          woensdag t/m
   Deken Creemerstraat 18        vrijdag
   5961 JP Horst            077-3985996

Drie groepen 4:
1. Rob Manders             maandag t/m
   Vondersestraat 40         vrijdag
   5961 JR Horst            077-3985788
In verband met ziekte wordt Rob Manders vervangen door:
   Barbara Tinneveld         maandag t/m
   Jodenstraat 41          vrijdag
   5911 HJ Venlo           06-18126823

2   Nelly Versleyen           maandag en
   De Drink 7              dinsdag
   5961 RA Horst             077-3985309
   en
inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc          78
   Marij Josephs            woensdag t/m
   Stuksbeemden 4            vrijdag
   5961 LG Horst             077-3986380

3.  Nieneke van Deijnen         maandag t/m
   Benderstraat 3            vrijdag
   5961 XP Horst            077-3971936

   Drie groepen 5
1   Truus Hendrix            maandag t/m
   Albert Schweitzerstraat 1      woensdag
   5961 HB Horst            077-3984283
   en
   Wilma Driessen            woensdag t/m
   Blauwververstraat 65         vrijdag
   5961 KH Horst            077-3985693

2   Hannie Hermans            maandag t/m
   Rector de Fauwestraat 6       donderdag
   5964 AE Meterik           077-3985366
   en
   Frank Eickmans            vrijdag
   Steinhagenstraat 9
   5975 BE Sevenum           077-4671756

3   Sra Claessen             ma+di+do+vri
   Molenstraat 26
   5961 EP Horst            077-3983632
   en
   Frank Eickmans            woensdag
   Steinhagenstraat 9
   5975 BE Sevenum           077-4671756


inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc          79
   Twee groepen 6
1.  Susan Kuijpers            maandag t/m
   Leikeswei 1             vrijdag
   5811 BJ Castenray          0478- 571466

2.  José Sommerdijk           maandag t/m
   Korverstraat 7            donderdag
   5961 KL Horst            077-3986917
   en
   Janine Litjens            vrijdag
   Wanssumseweg 14
   5862 AA Geijsteren          0478 -531330

   Drie groepen 7
1.  Pim van Renswouw           maandag t/m
   Ernst Casimirstraat 7        vrijdag
   6006 HM Weert            0495-541730

2.  Mart Vervoort            maandag t/m
   Landauer 4              donderdag
   5966 TA America           077-4641930
   en
   Paul Coppus             vrijdag
   Gebr. van Doornelaan 108
   5961 BE Horst             077-3984840

3   Desirée Adank            maandag en
   Vondersestraat 54          vrijdag
   5961 JR Horst             077-3988498
   en
   Paul Coppus             dinsdag t/m
   Gebr. van Doornelaan 108       donderdag
   5961 BE Horst             077-3984840

inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc          80
   Twee groepen 8
1.  Jelle Thijssen            maandag t/m
   Dickenslaan 54            vrijdag
   5924 VX Blerick           077-3540181

2   Marian Reutelingsperger       maandag t/m
   Wethouder van de Kampstraat 4    vrijdag
   5944 ED Arcen            077-4732261

   Interne begeleider groep 1 t/m 4
   Annemie Zwets          ma+di+do
   Van Schaesbergstraat 7
   5961 SC Horst          077-3984851

   Interne begeleider groep 5 t/m 8
   Henk van Dooren         maandag t/m
   Mauriacstraat 21         Vrijdag
   5924 AL Blerick         077-3825020

   Logopediste JGZ
   Lilian Kempen Telefonisch spreekuur vrijdag van
   13.30-14.30 uur: 0478 – 531479
   Eindstraat 20
   5801 CR Venray         06 –30205109

   Administratief medewerkers en/of
   Onderwijsassistenten
   Will Manders          maandag t/m
   Zwaluwstraat 97        Vrijdag
   5961 VT Horst         06 -41809433

   Edith Kleeven        maandag+di-ocht.+wo+
   Venloseweg 31            Do-ocht+vrij-och
   5961 JB Horst             077-3985974
inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc           81
   Willeke Strijbosch          ma-ocht+di-mi;
   Veld-Oostenrijk 22          wo + vrij-ocht.
   5961 NW Horst            077-3988942

   Willy Janssen            dinsdagochtend +
   Blauwververstraat 39         donderdagmiddag
   5961 KH Horst            077-3985308

   Conciërge – remedial teacher
   Joost Coenders            dinsdag +
   Van Goghstraat 8           Donderdag
   5961 AR Horst            077-3983348

   Computercoördinator:
   Frank Eickmans            donderdag
   Steinhagenstraat 9
   5975 BE Sevenum           077-4671756
inhoudsopgave


643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc           82
Onze medezeggenschapsraad
Postadres:
Medezeggenschapsraad “de Doolgaard”
Postbus 6080
5960 AB Horst

Namens de ouders:          Namens het team:
Geert Valckx             Anita Kaan, secretaris
Het Veldje 13            Lambertushof 26
5961 LB Horst            6031 EP Nederweert
077-3980423             0495 - 626759

Ria Brouwers             Marleen Derix
Van Bronckhorststraat 1       Elsbeemden 25
5961 SL Horst            5961 JZ Horst
077-3986803              077-3983961

Herman Theeuwen           Sra Claessen
Stuksbeemden 41           Molenstraat 26
5961 LJ Horst            5961 EP Horst
077 – 3981482            077-3983632

Hans Freriks, voorzitter       Wilma Driessen
Stuksbeemden 153           Blauwververstraat 65
5961 LL Horst            5961 KH Horst
077-4660266             077-3985693

In het najaar van 2007 vinden verkiezingen plaats.
inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc           83
Onze ouderraad
Yvonne Majoor, voorzitter         077-3980803
Venloseweg 66               5961 JD Horst

Leon Everaerst               077-3986906
Van Blitterwijckstraat 38         5961 ST Horst

Ina Hesen                 5961 JK Horst
Berkelstraat 31              077-3986356

Francien Rongen              077-3986799
Van Bocholtzstraat 6            5961 SG Horst

Angelique Billekens            077-3982027
Van Blitterswijckstraat 36         5961 ST Horst

Astrid Peters, secretaris         077-3971270
Van Bocholtzstraat 17           5961 SG Horst

Dianne Tros                077-3988380
Vondersestraat 15             5961 JR Horst

Anja Achten                077-3983653
De Kolk 13                 5961 RD Horst

Debby Hazeleger              077-3510126
Het Veldje 38               5961 LA Horst

Vertegenwoordiging directie:
Loes van der Elst

Contactadres voor hoofdluis:
Debby Hazeleger
domryan2001@yahoo.com
inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc          84
Werkgroep
“Veilig naar de Doolgaard” (VND)
Angela Alards                077-3987981
St. Annaweg 42               5961 PL Horst

Marleen Kleuskens              077-3987506
Rietbos 35                 5961 RC Horst

Math Hesen                 077-3986356
Berkelstraat 31               5961JK Horst
Stichting “ Overblijven”
De algehele coördinatie is in handen van Carin Camps, Marja
Kuijpers en Annie Truijen. Voor informatie:

Carin Camps            077-3981926
                  Carin_camps61@hotmail.com
inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc            85
VAKANTIES EN VRIJE DAGEN
Elke school is verplicht in de groepen 1 t/m 8 in totaal 7520 lesuren
onderwijs te geven. Op onze school is de verdeling als volgt:
 de groepen 1 t/m 4 samen 3592 lesuren en
 de groepen 5 t/m 8 samen 3940 lesuren.

In totaal dus:         7532 lesuren.
Alle vakanties en losse vrije dagen vallen dus buiten de hierboven
genoemde lesuren.

i.v.m. opening school       vrijdagmiddag 21-09-2007
septemberkermis:         maandag 24 september 2007
herfstvakantie:          22 t/m 26 oktober 2007
vrije dag:            vrijdag 9 november 2007
Sinterklaas:           Donderdag 6 dec. 2007

kerstvakantie:          24 dec. t/m 4 januari 2008
carnavalsvakantie:        4 t/m 8 februari 2008
                 op vrijdag 1 feb. eindigt de
                 school eerder voor groep 5-
                 8 iets eerder.
paasvakantie:           vrijdagmiddag 21 maart t/m
                 maandag 24 maart 2008
meivakantie + kermis:       28 april t/m 12 mei 2008
Hemelvaart:            valt in meivakantie
Pinksteren:            valt in meivakantie
vrije dag:            vrijdag 6 juni 2008
zomervakantie:          de vakantie begint voor alle
                 groepen op vrijdag 4 juli om
                 11.45 uur tot en met 15
                 augustus 2008
herfstvakantie 2008:       13 t/m 17 oktober 2008

Andere belangrijke data vindt u op onze website!

inhoudsopgave
643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc                86
ROOSTER LICHAMELIJKE OEFENING
De gymlessen van de groepen 2-3 (1x per week in “de Berkel” en 1x
per week in de speelzaal) en de groepen 4 t/m 8 (tweemaal per week)
vinden plaats in sporthal “de Berkel”. In deze sporthal staan drie
zalen ter beschikking van het AOC, basisschool “Weisterbeek” en
onze school.

Alleen de kinderen van de groepen 6 (vanaf de herfstvakantie) en de
groepen 7 en 8 lopen zelfstandig van en naar “de Berkel” indien de
gymles op een begin- of eindtijd gepland is; bijvoorbeeld ’s middags
om 13.00 uur. Per fiets mogen alleen die kinderen, die normaal ook
met de fiets naar school toe gaan.

Kleding
De kinderen van de groepen 2-3 gymen in een sportbroekje en een t-
shirt. De gymschoenen blijven op school daar deze groepen ook
éénmaal in de speelzaal op school gymen. De groepen 4 t/m 8 sporten
tweemaal in “de Berkel”. Zij dienen naast de sportkleding ook een
handdoek mee te nemen.

Tijd       Leerkracht        zaal Groep
Maandag
08.30-09.15   Marian Reutelingsperger  2  8
08.30-09.15   Jelle Thijssen      3  8
09.15-10.00   Sra Claessen       2  5
09.15-10.00   Mart Vervoort       3  7
10.00-10.45   Nieneke van Deijnen    2  4
10.00-10.45   Rob Manders        3  4
10.45-11.30   Hannie Hermans      2  5
10.45-11.30   Truus Hendriks      3  5
13.00-13.45   José Sommerdijk      2  6
13.00-13.45   Nelly Versleijen     3  4
13.45-14.30   Sylvia Eulenpesch     2  2-3
13.45-14.30   Kim Scheres        3  2-3
14.30-15.15   Pim v Renswouw      3  7
inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc             87
dinsdag
13.30-14.15   Lea Thijssen       2  2-3
14.15-15.00   Susan Kuijpers      2  6
14.15-15.00   Paul Coppus        3  7
donderdag
13.00-13.45   Eva van den Heuvel    3  2-3
13.45-14.30   Loes Hesen        3  2-3
14.30-15.15   Anita Kaan        3  2-3
vrijdag
08.30-09-15   Jelle Thijssen      2  8
08.30-09.15   Marian Reutelingsperger  3  8
09.15-10.00   Rob Manders        2  4
09.15-10.00   Nieneke van Deijnen    3  4
10.00-10.45   Marij Josephs       2  4
10.00-10.45
10.45-11.30   Mart Vervoort       2  7
10.45-11.30   Hannie Hermans      3  5
13.00-13.45   Pim v Renswouw      2  7
13.00-13.45   Janine Litjens      3  6
13.45-14.30   Wilma Driessen      2  5
13.45-14.30   Sra Claessen       3  5
14.30-15.15   Desirée Adank       2  7
14.30-15.15   Susan Kuijpers      3  6


Zaal 2 is spel en zaal 3 materialen.
inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc       88
SLOTWOORD
Regelmatig vragen ouders: "Kunnen we niet wat informatie krijgen
over de school waar ons kind binnenkort naar toe gaat?
Wij hopen, dat door het lezen van deze brochure het beeld van
basisschool "de Doolgaard” voor u wat meer gestalte heeft gekregen.

Omdat het onmogelijk is om op alle vragen een passend antwoord te
geven, hopen wij dat dit schrijven een uitnodiging mag zijn om nog
eens binnen te lopen. De deur van onze school staat immers altijd
open. Voor nadere informatie bent u dus altijd van harte welkom.

Wij hopen u dan te kunnen laten zien, dat wij proberen alle kinderen
zich thuis te laten voelen op onze school.
Tot ziens,
team basisschool "de Doolgaard”

inhoudsopgave

643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc             89
643ed716-9d36-4710-86b1-6da3330f21c4.doc  90

								
To top