Thong bao ts10 by 34xmeUU

VIEWS: 21 PAGES: 2

									SỞ GD-ĐT KHÁNH HÒA          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ___________                    ____________

                  THÔNG BÁO
  “ V/v thi tuyển vào lớp 10 trường Chuyên Lê Quý Đôn năm học 2011 -2012”

    Theo nội dung công văn số 336/SGD-ĐT-KT&KĐ ngày 05 tháng 3 năm 2011 của
Sở Giáo Dục –Đào Tạo Khánh Hòa . Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn thông báo về việc
tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2011 -2012 của trường như sau :
I . Số lớp tuyển vào : Tuyển sinh 9 lớp :
    Trường tuyển 7 lớp chuyên : Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn,
Anh văn và 2 lớp không chuyên.Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Lê Quý
Đôn được tổ chức thi trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập trên địa
bàn tỉnh .
II . Đối tượng :
    - Có bằng tốt nghiệp THCS
    - Tuổi từ 15 đến 17 ( tính từ năm sinh đến năm dự tuyển)
Các trường hợp sau đây được vào cấp học ở tuổi cao hơn qui định :
    - Được cao hơn 1 tuổi với người học là Nữ, người học từ nước ngoài về
    - Được cao hơn 2 tuổi với người học là người dân tộc , người học ở vùng kinh tế -
      xã hội khó khăn, người học mồ côi không nơi nương tựa, người học trong diện đói
      nghèo theo qui định của nhà nước .
III . Điều kiện dự tuyển :
    Nếu đăng ký môn chuyên Văn , tiếng Anh thì các môn này phải đạt điểm TB cả năm
lớp 9 từ 7,0 trở lên.
    Đối với các môn chuyên khác thì phải đạt điểm TB các môn thi này cả năm lớp 9 từ
8,0 trở lên .
    Nếu học sinh chưa hoàn thành môn Tin học ở cấp THCS thì môn chuyên này lấy
điểm môn Toán thay thế, nếu HS đã hoàn thành chương trình môn này thì thực hiện như các
môn chuyên khác.
    Hạnh kiểm xếp loại TỐT. học lực xếp loại KHÁ trở lên vào cuối năm học lớp 9 và
xếp loại tốt nghiệp THCS từ KHÁ trở lên.
    Học Tiếng Anh liên tục 4 năm ở cấp THCS
IV . Hồ sơ dự tuyển gồm có :
    1. Đơn xin dự tuyển có dán ảnh ( đơn phát tại trường THPT Lê Quý Đôn )
    2 .Bản photocopy giấy khai sinh ( không công chứng )
    3 .Giấy chứng nhận hợp lệ chế độ cộng điểm khuyến khích ( nếu có )
V . Điểm khuyến khích cộng thêm đối với HS dự thi vào trường Lê Quý Đôn :
    Học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn HS giỏi lớp 9 cấp Tỉnh :
    Giải nhất : 2 diểm ; giải nhì : 1,5 ; Giải ba : 1 điểm
 Đối với các lớp chuyên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
      Điểm t tuyển được tính th o công thức :
             n   m c i      n
            Toåg ñieå caù baøthi tuyeå (ñaõ    soá   m       u )
                           tính heä ) + Ñieå kh.khích (neá coù
   Ñieå xeùtuyeå =
    m t   n                                    (*)
                        n  c  soá i
                       Toåg caù heä baøthi
    b) Học sinh được công nhận trúng tuyển khi :
    b1) Không vi phạm qui chế thi.
    b2) Có đủ các bài thi, không có bài thi nào đạt điểm dưới 4.0. Trong đó, bài thi môn
    chuyên đạt từ 6.0 điểm trở lên và môn chuyên được tính hệ số 2.
    b3) Đạt điểm chuẩn trúng tuyển qui định cho từng môn chuyên.
 Đối với các lớp không chuyên củ Trường chuyên Lê Quý Đôn
    a) Điểm xét tuyển tính theo công thức (*) nêu trên và chỉ tính điểm các bài thi ngày
thi thứ nhất và môn Tiếng Anh trong ngày thi thứ 2, trong đó môn Ngữ văn và Toán được
nhân hệ số 2, môn Tiếng Anh hệ số 1.
    b) Học sinh được công nhận trúng tuyển khi:
    b1) Không vi phạm qui chế thi.
    b2) Có đủ các bài thi, không có bài thi nào đạt điểm dưới 2.0.
    b3) Đạt điểm chuẩn trúng tuyển cho các lớp không chuyên.
 Nguyên tắc tuyển chọn :
    Đối với Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, xét riêng cho các lớp chuyên trước; sau
đó xét tuyển các lớp không chuyên. Nếu điểm xét tuyển ngang nhau sẽ tuyển học sinh dựa
theo thứ tự sau :
    a) Có điểm thi môn chuyên cao hơn;
    b) Có điểm trung bình hoặc tổng số điểm trung bình 2 môn chuyên cuối năm học lớp
9 cao hơn;
    c) Có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn;
    d) Có tổng điểm trung bình môn dự thi vào chuyên các các lớp đã học ở cấp THCS
cao hơn
  Môn thi và l ch thi vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
    a) Thí sinh phải dự thi b t buộc 04 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên.
    b Ngày thi và l ch thi
          Buổi    Môn   Thời gi n Thời gi n Bắt đầu tính
     Ngày thi
          Thi    Thi    làm bài  phát đề giờ làm bài
          Sáng   Ngữ văn  120 phút 07 giờ 55  08 giờ 00
     21.6.2011
          Chiều   Toán   120 phút 13 giờ 55  14 giờ 00
             - Chuyên Hóa,
                    120 phút
             chuyên T.Anh
          Sáng             07 giờ 55 08 giờ 00
     22.6.2011     - Các môn
                    150 phút
             chuyên khác
          Chiều  Tiếng Anh  90 phút 13 giờ 55 14 giờ 00

Thời gi n phát và nhận hồ sơ dự thi Từ ngày 10/ 5 /2010 đến hết ngày 25/05/2011
Mọi th c m c xin liên hệ văn phòng nhà trường .

                        Nha Trang, ngày 03 tháng 05 năm 2011
                              HIỆU TRƯỞNG
                              Trương Văn Điềm

								
To top