�?NG B? T?NH NGH? AN** by 157Djf

VIEWS: 61 PAGES: 5

									  ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH         Vinh, ngày 21 tháng 12 năm 2009
    Số 707-TB/TV
               THÔNG BÁO
   nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (khóa XXIX)
            phiên tháng 12 năm 2009

       Kính gửi:  - Tỉnh ủy Nghệ An,
             - Đồng chí Hiệu trưởng Nhà trường,
             - Các đồng chí đảng uỷ viên,
             - Các Ban của Đảng uỷ,
             - Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,
             - Các đoàn thể.

    Ngày 21 tháng 12 năm 2009, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (khoá XXIX)
đã tổ chức hội nghị với các nội dung sau:
I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 12
    Ban Thường vụ Đảng uỷ đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và đồng chí Hiệu
trưởng Nhà trường báo cáo kết quả công tác tháng 12; nghe các Ban của Đảng uỷ
báo cáo kết quả công tác tháng 12 năm 2009.
    Ban Thường vụ Đảng uỷ đã tổ chức thảo luận và rút kinh nghiệm.
II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
    1. Xét kết nạp Đảng
    Ban Thường vụ Đảng uỷ nhất trí thông qua đề nghị của Đảng bộ bộ phận các khoa:
Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục chính trị, Hoá học, Sinh học, Nông Lâm Ngư, Đào tạo Sau Đại
học và các chi bộ: khoa Giáo dục quốc phòng, phòng Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra giáo
dục - Đảm bảo chất lượng kết nạp các quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:
 1.   Nguyễn Thị Hoàng Thu,    Sinh viên lớp 46E khoa Ngữ văn,
 2.   Ngô Viết Hoàn,       Sinh viên lớp 47B khoa Ngữ văn,
 3.   Dương Thị Thanh Hải,    Cán bộ giảng dạy khoa Lịch sử,
 4.   Đặng Thị Minh Lý,      Cán bộ giảng dạy khoa Lịch sử,
 5.   Lê Thị Lài,         Sinh viên lớp 47A khoa Lịch sử,
 6.   Hồ Thị Bích Phượng,     Sinh viên lớp 47A khoa Lịch sử,
 7.   Nguyễn Thị Ánh,       Sinh viên lớp 47B khoa Lịch sử,
 8.   Nguyễn Thành Công,     Sinh viên lớp 47B khoa Lịch sử,
 9.   Nguyễn Thị Hoa,       Sinh viên lớp 47B khoa Lịch sử,
 10.  Nguyễn Trọng Tân,      Sinh viên lớp 47B khoa Lịch sử,
 11.  Bạch Đình Thiết,      Sinh viên lớp 47B khoa Lịch sử,
 12.  Đặng Thị Ngọc,       Sinh viên lớp 48A khoa Lịch sử,
 13.  Lê Xuân Định,        Sinh viên lớp 48B khoa Lịch sử,
 14.  Nguyễn Thị Kim Thi,     Sinh viên lớp 47A khoa Giáo dục chính trị,
 15.  Võ Thị Huyền,        Sinh viên lớp 47B khoa Giáo dục chính trị,
 16.  Lê Thị Hồng Thuỷ,      Sinh viên lớp 48A khoa Giáo dục chính trị,
 17.  Đỗ Thị Thuỳ,        Sinh viên lớp 47B khoa Hoá học,
                     1
 18.   Nguyễn Bá Chiến,      Sinh viên lớp 47K khoa Hoá học,
 19.   Lưu Trường Giang,     Sinh viên lớp 47K khoa Hoá học,
 20.   Nguyễn Thị Hương Giang, Sinh viên lớp 47K khoa Hoá học,
 21.   Nguyễn Thị Thanh Nga Sinh viên lớp 47K khoa Hoá học,
 22.   Đoàn Thị Thảo,       Sinh viên lớp 47K khoa Hoá học,
 23.   Trần Thị Hoài Thuận,    Sinh viên lớp 47K khoa Hoá học,
 24.   Đoàn Thị Ngọc Thảo,    Sinh viên lớp 47B khoa Sinh học,
 25.   Hoàng Xuân Hùng,      Sinh viên lớp 46K khoa Nông Lâm Ngư,
 26.   Trần Thị Hiền,       Sinh viên lớp 47K khoa Nông Lâm Ngư,
 27.   Bùi Thị Hằng Nga,     Sinh viên lớp 48K khoa Nông Lâm Ngư,
 28.   Võ Thị Oanh,        Sinh viên lớp 48K khoa Nông Lâm Ngư,
 29.   Trần Văn Thắng,      Sinh viên lớp 48K khoa Nông Lâm Ngư,
 30.   Trần Thị Thu Hiền,     Học viên cao học 15 Sinh khoa Sau đại học,
 31.   Nguyễn Đức Lành,      Học viên cao học 15 Sinh khoa Sau đại học,
 32.   Lê Thị Hà,         Học viên cao học 15 Văn khoa Sau đại học,
 33.   Trần Thị Thanh Mai,    Học viên cao học 15 Văn khoa Sau đại học,
 34.   Lê Thị Nguyệt,       Học viên cao học 15 Văn khoa Sau đại học,
 35.   Lại Thị Hương,       Học viên cao học 15 Sử khoa Sau đại học,
 36.   Bùi Xuân Hoà,       Sinh viên lớp 47A khoa Giáo dục quốc phòng,
 37.   Lê Văn Quyền,       Sinh viên lớp 47A khoa Giáo dục quốc phòng,
 38.   Đỗ Văn Kiên,        Sinh viên lớp 47A khoa Giáo dục quốc phòng,
 39.   Đặng Thị Thu Hiền,     Cán bộ phòng Kế hoạch - Tài chính,
 40.   Trần Thị Thu Liên,     Cán bộ phòng Kế hoạch - Tài chính,
 41.   Hồ Việt Dũng,       Cán bộ Trung tâm Đảm bảo chất lượng,
    Đề nghị các đảng bộ bộ phận, các chi bộ thông báo cho cán bộ, đảng viên,
quần chúng biết, nếu ai có ý kiến gì thì phản ánh về Văn phòng Đảng uỷ trước ngày
30/12/2009 để Ban Thường vụ Đảng ủy ra quyết định chuẩn y.
    2. Xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị
    Ban Thường vụ Đảng uỷ nhất trí thông qua đề nghị của Đảng bộ bộ phận các
khoa: Vật lý, Ngữ văn, Lịch sử, Nông Lâm Ngư và các chi bộ: khoa Luật, Trường
Trung học phổ thông Chuyên, Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào
chuyển chính thức cho các đảng viên dự bị sau đây:
  1.   Nguyễn Tiến Dũng,     Học viên cao học 17 khoa Vật lý,
  2.   Phan Thị Bình,      Sinh viên lớp 49A khoa Ngữ văn,
  3.   Nguyễn Thị Lợi,      Sinh viên lớp 49A khoa Ngữ văn,
  4.   Bùi Cẩm Ly,        Sinh viên lớp 49A khoa Lịch sử,
  5.   Nguyễn Thị Nam,      Sinh viên lớp 49B khoa Lịch sử,
  6.   Phạm Văn Quân,      Sinh viên lớp 49B khoa Lịch sử,
  7.   Nguyễn Tiến Phương Lợi Sinh viên lớp 49K khoa Nông Lâm Ngư,
  8.   Lê Khắc Hải,       Sinh viên lớp 49B khoa Luật,
  9.   Dương Thị Tình,      Sinh viên lớp 49B khoa Luật,
  10. Bùi Thị Thu Hiền,      Giáo viên Trường THPT Chuyên,
  11. Nguyễn Tuấn Minh,      Cán bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện,
  12. Nguyễn Phương Thảo,     Cán bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện,
                     2
III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ
    1. Cho ý kiến về việc đổi tên tổ chức cơ sở đảng
    Ban Thường vụ đã thảo luận và cho ý kiến về việc đổi tên các tổ chức cơ sở
đảng, bao gồm:
    - Đổi tên Chi bộ Khối Trung học phổ thông Chuyên thành Chi bộ Trường
Trung học phổ thông Chuyên.
    - Đổi tên Chi bộ Trung tâm Thông tin Tư liệu và Thư viện thành Chi bộ Trung
tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào.
    2. Cho ý kiến về việc thành lập các đơn vị mới
    - Ban Thường vụ Đảng uỷ đã nghe đồng chí Hiệu trưởng báo cáo về chủ
trương thành lập một số đơn vị mới trực thuộc Trường Đại học Vinh. Ban Thường
vụ Đảng uỷ nhất trí giao cho phòng Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan
nghiên cứu xây dựng đề án thành lập các đơn vị mới trực thuộc Trường Đại học
Vinh hoạt động theo đúng các quy định của Nhà nước.
    3. Cho ý kiến về tổng kết nhiệm kỳ 2004-2009 của khoa Giáo dục thể chất
    Ban Thường vụ Đảng uỷ đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và đồng chí Hiệu
trưởng báo cáo kết quả chỉ đạo tổng kết nhiệm kỳ 2004-2009 của khoa Giáo dục thể chất.
Ban Thường vụ Đảng uỷ đã thảo luận và cho ý kiến về nhân sự Trưởng khoa Giáo dục
thể chất nhiệm kỳ 2009-2014 để trình hội nghị Đảng uỷ phiên quý 4/2009 thông qua.
    4. Cho ý kiến về công tác bổ nhiệm cán bộ
    - Ban Thường vụ Đảng uỷ đã thảo luận và nhất trí giới thiệu nhân sự Trưởng các
đơn vị (Trường Trung học phổ thông Chuyên; Trường mầm non thực hành; Khoa dục thể
chất; Phòng Đào tạo; Phòng Kế hoạch Tài chính; Trạm Y tế) để Hội nghị Đảng uỷ phiên
quý 4 thông qua và đề nghị đồng chí Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm.
    - Ban Thường vụ Đảng uỷ đã thảo luận và nhất trí đề nghị đồng chí Hiệu
trưởng ra quyết định bổ nhiệm các Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông
Chuyên nhiệm kỳ 2009-2014, bao gồm:
    + Đồng chí Lê Xuân Sơn, Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng khối Trung học phổ
thông Chuyên, giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên.
    + Đồng chí Nguyễn Huy Bình, Chi ủy viên, Phó Trưởng khối Trung học phổ
thông Chuyên, giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên.
    5. Cho ý kiến về việc rà soát và xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành
Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2010-2015
    Ban Thường vụ Đảng uỷ đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ báo cáo kết quả
kiểm phiếu hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Trường giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành
Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2010-2015 (vòng 1). Ban Thường vụ Đảng uỷ đã thảo
luận và thống nhất về danh sách nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ
2010-2015 để trình Hội nghị Đảng uỷ phiên quý 4/2009 thông qua (vòng 2).
    6. Cho ý kiến về thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội đại biểu
Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXX
    Ban Thường vụ Đảng uỷ đã thảo luận về nhân sự các tiểu ban (tiểu ban nội
dung, tiểu ban nhân sự, tiểu ban phục vụ) chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ
Trường Đại học Vinh lần thứ XXX nhiệm kỳ 2010-2015 để trình hội nghị Đảng ủy
phiên quý 4/2009 thông qua.
                      3
    7. Cho ý kiến về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống
Ngành tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2010)
    - Ban Thường vụ Đảng uỷ đã thảo luận và thông qua việc thành lập Ban Tổ
chức và Kế hoạch triển khai Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ
chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2010).
    - Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng
(14/10/1930-14/10/2010) là một trong những nội dung quan trọng của công tác
Tuyên giáo và Tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ Trường; là nội dung đem vào
tính điểm thi đua, xếp loại của các đảng bộ bộ phận, chi bộ năm 2010. Ban Thường
vụ Đảng uỷ yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch
triển khai Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng
Đảng của Đảng uỷ.
IV. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, HỢP TÁC QUỐC TẾ
    - Ban Thường vụ đã nghe và thảo luận về việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo,
nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế.
    - Ban Thường vụ đã nghe và thảo luận về công tác đánh giá và kiểm định chất
lượng giáo dục đại học.
V. CÔNG TÁC KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH, CƠ SỞ VẬT CHẤT, ĐỜI SỐNG
    - Ban Thường vụ nghe và thảo luận về việc triển khai thực hiện các dự án và
công tác xây dựng cơ sở vật chất.
VI. CHO Ý KIẾN VỀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2009
    1. Cho ý kiến về tổng kết công tác Đảng năm 2009
    Ban Thường vụ Đảng uỷ đã thảo luận và phân công các tập thể và cá nhân
chuẩn bị nội dung cho hội nghị kiểm điểm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Trường năm
2009 và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phiên quý 4/2009 tổng kết hoạt
động của Đảng ủy Trường năm 2009.
    2. Cho ý kiến về việc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng tổ
chức đảng và đảng viên năm 2009
    Ban Thường vụ Đảng uỷ đã thảo luận và biểu quyết thông qua hồ sơ đề nghị
Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận các danh hiệu khen thưởng cho tổ chức đảng và
đảng viên của Đảng bộ Trường Đại học Vinh năm 2009, bao gồm:
    - Đảng bộ Trường Đại học Vinh được tặng Bằng khen đảng bộ cơ sở đạt tiêu
chuẩn trong sạch, vững mạnh năm 2009.
    - Đồng chí Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng uỷ Trường Đại học Vinh đạt danh
hiệu Bí thư Đảng bộ cơ sở giỏi.
VII. CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN
    Ban Thường vụ Đảng uỷ đã thảo luận và cho ý kiến về việc thực hiện các văn
bản của cấp trên, bao gồm:
    1. Kết luận số 59-KL/TW ngày 25/11/2009 của Ban Bí thư về chế độ, chính
sách phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức Ngành kiểm tra Đảng.
    2. Kế hoạch số 14-KH/UBKTTU ngày 25/11/2009 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh
uỷ về tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng phục vụ đại
hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

                    4
   3. Hướng dẫn số 90-HD/BTGTW - BCSĐBYT - BCSĐBHXHVN ngày
17/11/2009 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế và Ban Cán
sự Đảng Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí
thư (khoá X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới.
   4. Hướng dẫn số 24-HD/VPTW ngày 11/11/2009 của Văn phòng Trung ương
Đảng về tổng hợp ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
   5. Quyết định số 275-QĐ/TW ngày 4/12/2009 của Ban Chấp hành Trung
ương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 128-QĐ/TW ngày
14/12/2009 của Ban Bí thư (khoá IX) về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công
chức, viên chức cơ quan đảng, mặt trận và các đoàn thể.
VIII. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 1 NĂM 2010
   1. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống học sinh,
sinh viên Việt Nam (09/01/1950-09/01/2010) và kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập
Đảng (3/2/1930-3/2/2010) gắn với hoạt động mừng Xuân Canh Dần và triển khai
nhiệm vụ công tác năm 2010.
   2. Chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XI của Đảng.
   3. Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 4899/2009/CT-BGDĐT ngày 4/8/2009 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ
thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009-2010;
Hướng dẫn số 7394/BGDĐT-GDTrH ngày 25/8/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2009-2010 và Chỉ thị
số 7823/CT-BGDĐT ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về
nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2009 - 2010.
   4. Chỉ đạo thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2009-2010 cho sinh viên và lễ bảo vệ
luận văn tốt nghiệp cho học viên cao học khóa XV.
   5. Chỉ đạo việc xây dựng và công bố chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo đại
học hệ chính quy.
   6. Chỉ đạo việc đào tạo giáo dục thể chất cho sinh viên hệ không chuyên theo
mô hình câu lạc bộ từ học kỳ 2 năm học 2009-2010.
   7. Chỉ đạo việc thành lập Trung tâm Đào tạo Anh ngữ Quốc tế trực thuộc
Trường Đại học Vinh.

Nơi gửi:                     T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Như kính gửi,                    BÍ THƯ
- Lưu Văn phòng Đảng uỷ.
                           Đinh Xuân Khoa


                     5

								
To top