UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN QUẢN LÝ CÁC KHU C - DOC

Document Sample
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN QUẢN LÝ CÁC KHU C - DOC Powered By Docstoc
					  UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  VÀ CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ
                     Cần Thơ, ngày 22 háng 8 năm 2011
     Số: 49/BC-BQL


                 BÁO CÁO
    Hoạt động các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tháng 8/2011


    1. Kết quả thu hút đầu tư và triển khai thực hiện dự án:
    Trong tháng 8/2011, các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ không
 thu hút thêm dự án mới. Từ đầu năm 2011 đến nay đã thu hút được 06 dự án
 mới và 02 dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư là 70,4 triệu USD.
    Tổng hợp đến nay, các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ có 197 dự
 án còn hiệu lực (trong đó có 157 dự án đã hoạt động, 26 dự án đang xây dựng,
 14 dự án chưa triển khai), thuê 546,518 ha đất công nghiệp, với tổng vốn đầu tư
 đăng ký là 1,756 tỷ USD; vốn đầu tư đã thực hiện 696,120 triệu USD, chiếm
 39,64 % tổng vốn đầu tư đăng ký.
    2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:
    Tháng 8/2011, ước tổng doanh thu các doanh nghiệp đang hoạt động
 trong các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ là 187,341 triệu USD, tăng
 33,5% so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt
 123,013 triệu USD, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2010; dịch vụ thương mại
 đạt 64,328 triệu USD, tăng 52,2% so với cùng kỳ năm 2010; xuất khẩu ước đạt
 56,241 triệu USD, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm 2010. Tình hình sản xuất,
 kinh doanh các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp chế biến thủy sản gặp
 khó khăn, trong đó có Công ty TNHH An Khang (chế biến thủy sản) vỡ nợ và
 có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nợ ngân hàng trên 350 triệu đồng.
    3. Thu hút lao động ở các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ:
    Tính đến tháng 8/2011, tổng số lao động làm việc tại các Khu chế xuất và
 Công nghiệp Cần Thơ hiện có 34.861 lao động (trong đó: 30.430 lao động chính
 thức: 4,431 lao động thời vụ), cụ thể: Khu công nghiệp Trà Nóc 1 có tổng số
 17.264 lao động (16.089 lao động chính thức, 1.175 lao động thời vụ); Khu công
 nghiệp Trà Nóc 2 có tổng số 11.724 lao động (9.038 lao động chính thức, 2.686
 lao động thời vụ); Khu công nghiệp Hưng Phú 1 có tổng số 362 lao động (242
 lao động chính thức, 120 lao động thời vụ); Khu công nghiệp Hưng Phú 2 là 521
 lao động chính thức; Khu công nghiệp Thốt Nốt có tổng số 4.990 lao động
 (4.540 lao động chính thức, 450 lao động thời vụ).
                    2

   4. Một số công tác chủ yếu đã thực hiện trong tháng 8/2011:
   4.1. Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ đã tổ chức
01 hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phê duyệt 02
quyết định báo cáo đánh giá tác động môi trường; Tổ chức thu mẫu giám sát ô
nhiễm môi trường đối với các doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu chế
xuất và công nghiệp trên địa bàn thành phố. Cụ thể như sau:
   + Tổ chức 01 Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
cho Dự án “Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản” của Công ty Cổ phần Nam
Tiến. Kết quả thông qua dự án sau khi Chủ đầu tư đã chỉnh sửa, bổ sung theo ý
kiến đóng góp của Hội đồng.
   + Quyết định phê duyệt 02 báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 02
dự án của Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An là “Nhà máy chế biến thủy sản
đông lạnh giá trị gia tăng” và “Nhà máy sản xuất và chế biến nước uống
Collagen”.
   + Đã triển khai lấy mẫu giám sát ô nhiễm môi trường trên 30 doanh
nghiệp đang hoạt động tại các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố, hoàn
thành 80% kế hoạch đề ra.
   4.2. Ngày 19/8/2011 đã tổ chức khởi công nhà máy xử lý nước thải tập
trung Khu công nghiệp Thốt Nốt, công suất GĐ 1 = GĐ 2 = 2.500 m3/ngày.đêm.
Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Seen.
   Ngoài ra, chỉ đạo Công ty TNHH MTV Xây dựng Hạ tầng Khu công
nghiệp Cần Thơ phối hợp với Dự án Akiz – Cộng hòa Liên Bang Đức đóng góp
dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Trà
Nóc 1&2, công suất giai đoạn 1 = giai đoạn 2 = 6.000m3/ngày.đêm theo chỉ đạo
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Phía tư vấn Akiz cam kết đến
ngày 10/9/2011 sẽ có báo cáo cho UBND thành phố Cần Thơ.
   4.3. Tổ chức Đoàn công tác kêu gọi đầu tư vào các Khu chế xuất và Công
nghiệp Cần Thơ tại các tỉnh trong nước.
    4.4. Tập trung công tác chỉ đạo nhằm kịp thời tháo gỡ những trở ngại tại
Khu công nghiệp Hưng Phú 1, Khu công nghiệp BMC - Hưng Phú 2A, Khu
công nghiệp Hưng Phú 2B và Khu công nghiệp Thốt Nốt để sớm có đất sạch cho
thuê, cụ thể:
   a. Khu công nghiệp Thốt Nốt:
    - Khu tái định cư: Phê duyệt dự toán khảo sát đo đạt và lập quy hoạch chi
tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (diện tích mở rộng 50ha). Đã hoàn thành các hạng mục
đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước sinh hoạt (một
phần đường số 8 và đường số 10 của lô số 1) và hoàn thành đường số 4.
                    3

   - Khu công nghiệp Thốt Nốt: Đã nghiệm thu hoàn thành hạn mục san lấp
mặt bằng phân kỳ I – Đợt 3- phần 0.63 ha do Công ty TNHH Xây dựng Văn
Lang thi công.
    + Làm việc với UBND quận Thốt Nốt và các ngành chức năng về việc
giải quyết trường hợp không nhận tiền bồi hoàn và giao đất của 02 hộ dân Phan
Văn Triệt và Trần Văn Dũng để Trung tâm Xây dựng Hạ tầng KCN Thốt Nốt
bàn giao đất cho Công ty TNHH Wilmar Việt Nam tại phần diện tích 2,1 ha.
   b. Khu công nghiệp Hưng Phú 1:
   - Khu tái định cư 10,4 ha: Đã đền bù 100% diện tích, san lấp được 6,52 ha
(70,9%).
   - Khu tái định cư 42 ha: Đã thỏa thuận đền bù được 1,27ha.
   - Khu tái định cư 43,6 ha : Đã thỏa thuận đền bù được 2,85ha.
   - Khu công nghiệp 35 ha: Đã đền bù 18,1 ha (53%) và đang tiếp tục triển
khai phần còn lại.
   - Khu công nghiệp 75,8 ha: Đã đền bù được 10,5 ha (14%), tiếp tục san
lấp phần diện tích đã đền bù.
   c. Khu công nghiệp BMC - Hưng Phú 2A:
   - Đã tổ chức nghiệm thu và khánh thành cổng khu công nghiệp BMC -
Hưng Phú 2A và Khu công nghiệp Hưng Phú 2B.
   - Đã san lấp được 05 ha đất dự án nằm sát đường số 12 và mặt tiền đường
Quang Trung - Cái Cui.
   - Giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp BMC - Hưng Phú 2A: Công ty
VLXD & XLTM BMC chi nhánh Cần Thơ đã cùng Ban giải phóng mặt bằng
quận Cái Răng kiểm kê đất, tài sản trên đất đợt 1 của 205 hộ với diện tích 30 ha
và sẽ áp giá bồi thường và chi trả bồi thường đợt 1 ngay sau khi phương án bồi
thường tổng thể được phê duyệt.
   d. Khu công nghiệp Hưng Phú 2B:
   - Đang tiếp tục vận động bà con nhận tiền bồi thường hỗ trợ di dời để đẩy
nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng theo quy định.
   4.5. Đảm bảo an ninh, trật tự, PCCC và an toàn trong các Khu chế xuất và
Công nghiệp Cần Thơ. Trong tháng không xảy ra trường hợp cháy nổ hay các sự
cố nào.
   5. Kế hoạch tháng 9/2011:
                    4

   - Tổ chức Đoàn công tác kêu gọi đầu tư vào các Khu chế xuất và Công
nghiệp Cần Thơ tại Trung Quốc, Lào và Campuchia.
   - Tập trung công tác chỉ đạo nhằm tháo gỡ những trở ngại trong triển khai
Khu công nghiệp Hưng Phú 1, Khu công nghiệp BMC - Hưng Phú 2A, Khu
công nghiệp Hưng Phú 2B và Khu công nghiệp Thốt Nốt để sớm có đất sạch cho
thuê.
   - Triển khai xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp
Thốt Nốt, công suất giai đoạn 1 = giai đoạn 2 = 2.500 m3/ngày.đêm.
   - Làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất về tiến độ thực hiện công tác
bồi hoàn phần diện tích 3,6 ha; 0,7 ha giao cho Công ty TNHH Wilmar Agro
Việt Nam và Công ty Cổ phần Gentraco thuê lại.
   - Tiếp tục đẩy nhanh thực hiện các dự án xây dựng khu tái định cư và khu
nhà ở công nhân ở Khu công nghiệp Trà Nóc 1&2 và Khu công nghiệp Thốt Nốt
nhằm giải quyết vấn đề tái định cư cho người dân trong vùng bị ảnh hưởng.
    - Chỉ đạo Công ty TNHH MTV Xây dựng Hạ tầng KCN Cần Thơ sớm
hoàn thành kết quả điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải
tập trung KCN Trà Nóc 1&2, công suất GĐ 1 = GĐ 2 = 6.000m3/ngày.đêm và
báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đúng thời gian quy định.
   - Tiếp tục triển khai thực hiện công tác quan trắc, kiểm soát ô nhiễm và
đánh giá hiện trạng môi trường đợt I năm 2011 đối với các doanh nghiệp còn lại
trong các Khu công nghiệp Cần Thơ./.

 Nơi nhận:                      TRƯỞNG BAN
 - Văn phòng Chính phủ (Hà Nội-TP.HCM);
 - Bộ KH & ĐT (Hà Nội-TP.HCM);
 - TTTU, TT HĐND, UBND TP.CT, VP Thành ủy;
 - Sở KH&ĐT, Sở Công thương;               (Đã ký)
 - Sở LĐ-TB&XH, Cục Thống kê;
 - Cty TNHH MTV XDHT KCN CT, Cty CP KCN SG-CT;
 - Cty VLXD & XLTM BMC, TT XDHT KCN Thốt Nốt;
 - Các Phòng nghiệp vụ BQL;
 - Các Cơ quan Báo, Đài lấy từ Website:       Võ Thanh Hùng
  www.canthoepiza.gov.vn;
 - Lưu: VT-BQL.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:31
posted:2/28/2012
language:Vietnamese
pages:4