T?P �O�N C�NG NGHI?P CAO SU VN by 34xmeUU

VIEWS: 14 PAGES: 5

									 TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số : 199/ NQ-CSHB        Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 26 tháng 02 năm 2008


                NGHỊ QUYẾT
       ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2007
   - Căn cứ Điều 19, Điều 20 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cao
su Hoà Bình.
   - Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2007 Công ty
CP cao su Hoà Bình tổ chức vào ngày 26/02/2008
                  QUYẾT NGHỊ
    1. Đại hội thông qua báo cáo tổng kết tình hình sản xuất – kinh doanh và báo
cáo tài chính năm 2007 với một số chỉ tiêu thực hiện chủ yếu như sau :
   *Về sản xuất : Sản lượng khai thác 6.254,479 tấn, đạt 89,35% kế họach năm
   *Tổng doanh thu : 333.729.334.116 đồng
   *Lợi nhuận trước thuế : 132.910.426.207 đồng
   2. Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch phát triển ngắn hạn và đầu tư
dài hạn với các nội dung chủ yếu như sau :
   2.1 Về Sản xuất kinh doanh năm 2008 :
   - Sản lượng cao su khai thác        :      5.600 tấn
   - Sản lượng cao su thu mua         :      1.300 tấn
   - Sản lượng cao su tiêu thụ        :      7.343 tấn
   - Giá bán cao su bình quân (dự kiến)    :    34.000.000 đồng/tấn
   - Tổng doanh thu : 283.332.000.000 đồng, trong đó doanh thu cao su
249.662.000.000 đồng
   - Tổng lợi nhuận trước thuế         : 103.827.055.000 đồng
   2.2 Kế hoạch đầu tư dài hạn :
   a. Dự án đã đầu tư từ năm 2005 -2008:
   Tổng số dự án đã tham gia là 13 dự án, với tổng số tiền dự kiến góp vốn là
196.454.350.000 đồng, đã đầu tư đến năm 2007 là 142.314.350.000 đồng, tỷ lệ
72%, gồm có:
   a.1 Nhóm dự án chế biến gỗ: gồm 2 dự án, tổng số tiền dự kiến đầu tư
5.991.750.000 đồng, tỷ lệ 3% tổng vốn đầu tư, gồm có:
   - Công ty CP chế biến gỗ Thuận An: Đã niêm yết cổ phiếu GTA và thực
hiện giao dịch tại thị trường chứng khoán TP HCM vào ngày 23/7/2007, vốn điều lệ
đã được nâng lên 104 tỷ đồng qua việc phát hành thêm cổ phiếu. Năm 2007, dự kiến
tổng doanh thu là 105,6 tỷ đồng, ước lợi nhuận sau thuế là 14,8 tỷ đồng. Công ty CP
cao su Hòa Bình đã mua 127.500 CP tương đương 1.491.750 đồng
   - Công ty CP chế biến gỗ Đồng Nai :
   Vốn đầu tư 150 tỷ đồng, vốn điều lệ là 45 tỷ đồng. Công ty CP cao su Hòa
Bình góp vốn 10% bằng 4,5 tỷ đồng. Năm 2008 dự kiến góp vốn 1 tỷ đồng
   a.2 Nhóm dự án Khu công nghiệp: Gồm 2 dự án, tổng số tiền dự kiến đầu tư
16,4 tỷ đồng, tỷ lệ 8%. Cụ thể:
   - Công ty CP phát triển Đô thị và Khu công nghiệp cao su Việt Nam : Đã
tổ chức lễ khởi công Dự án phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Cộng Hòa,
Chí Linh, Hải Dương giai đoạn 1 và dự án đường 398 B đi qua khu công nghiệp. Dự
án hoàn thành sẽ thu hút các dự án đầu tư sử dụng công nghệ cao, tổng diện tích toàn
bộ khu vực quy hoạch 1000 ha.
   Hiện các cổ đông đã đóng góp 56,22 tỷ đồng. Công ty CP cao su Hòa Bình
tham gia cổ phần vào dự án là 5 tỷ đồng, dự kiến sẽ góp vốn trong năm 2008
    - Công ty CP KCN Long Khánh : Khu công nghiệp Long Khánh với quy mô
dự án 300 ha và vốn điều lệ là 60 tỷ đồng. Hiện công ty đã hoàn tất các thủ tục pháp
lý đi vào hoạt động, hồ sơ phương án bồi thường tổng thể đã được UBND tỉnh Đồng
Nai phê duyệt. Công ty đã kêu gọi đầu tư và đã có đối tác đến tham quan và xin thuê
đất .
   Công ty CP cao su Hòa Bình tham gia cổ phần với tỷ lệ góp vốn 19%, bằng
11,4 tỷ đồng, đã góp 760 triệu đồng, năm 2008 dự kiến góp vốn 5 tỷ đồng.
   a.3 Nhóm dự án trồng cao su : Gồm 3 dự án, tổng số tiền dự kiến đầu tư 94
tỷ đồng, chiếm 48% tổng vốn. Cụ thể:
   - Công ty CP cao su Việt Lào với vốn điều lệ 400 tỷ đồng, Công ty CP cao su
Hòa Bình đã tham gia 15% vốn điều lệ tương đương 60 tỷ đồng
   - Dự án của công ty là khai hoang trồng mới 10.000 ha cao su tại đất Lào. Từ
năm 2005 - 2007, công ty đã trồng được 9.009 ha, đánh giá mức độ phát triển và
chất lượng vườn cây là rất tốt. Dự án trồng cao su tại Lào được Công ty CP cao su
Việt Lào thực hiện khá thuận lợi, đúng tiến độ như mục tiêu đề ra và được Chính phủ
2 nước đánh giá cao. Công ty đang lập thủ tục xin phát triển quy mô lên 20.000 ha
   - Công ty CP cao su Lai Châu : Thành lập tháng 10/2007, dự án của công ty là
trồng mới 10.000 ha cao su trên địa bàn tỉnh Lai Châu, vốn điều lệ 200 tỷ đồng,
Công ty CP cao su Hòa Bình góp vốn 15% bằng 30 tỷ đồng, năm 2008 dự kiến góp
vốn 15 tỷ đồng. Công ty đã được bàn giao đất để tổ chức trồng mới năm 2008 là
1.000 ha tại địa bàn các huyện Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ thuộc tỉnh Lai Châu
   - Công ty CP cao su Bình Long – Tà Thiết : Dự án trồng cao su, vốn điều lệ 40
tỷ đồng, Công ty CP cao su Hòa Bình đóng góp 10% vốn điều lệ tương đương 4 tỷ
đồng, hiện Công ty đang lập thủ tục thành lập
   a.4 Nhóm dự án các công ty tài chính – ngân hàng: Gồm 3 dự án, tổng số
vốn đầu tư 71, 85 tỷ đồng tỷ lệ 33% tổng vốn đầu tư, cụ thể:
    - Quỹ đầu tư chứng khoán Con Hổ Việt Nam: là quỹ tăng trưởng với số vốn
điều lệ 500 tỷ đồng, mục tiêu đầu tư là tìm kiếm và đầu tư chủ yếu vào các công ty
có triển vọng tăng trưởng cao nhằm đem lại thu nhập gồm lợi nhuận và tăng trưởng
vốn cao trong trung và dài hạn cho các nhà đầu tư, đồng thời thúc đẩy nền kinh tế
Việt Nam trở thành một con hổ mới của Châu Á. Quỹ đặt mục tiêu tăng trưởng giá
trị tài sản ròng đạt tối thiểu 20%/năm và cổ tức đạt tối thiểu 12%/năm, Công ty CP
cao su Hòa Bình đã đầu tư 2.000.000 đơn vị quỹ, tổng số vốn góp 20,2 tỷ đồng
   - Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Long:
   Tổng số vốn điều lệ của quỹ là 300 tỷ đồng, Công ty CP cao su Hòa Bình tham
gia 3.000.000 đơn vị quỹ, đã góp vốn đầu tư 30,450 tỷ đồng
   - Ngân hàng cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) : là một trong những ngân hàng
thương mại hàng đầu của Việt Nam với vốn điều lệ là 2.000 tỷ đồng
   Theo Hợp đồng hợp tác chiến lược toàn diện ký kết giữa Tập đoàn Công
nghiệp cao su Việt Nam và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội, việc tham gia và trờ
thành cổ đông lớn của SHB, các công ty thành viên góp vốn sẽ có những điều kiện
thuận lợi trong kế hoạch vay vốn đầu tư và phát triển, cũng như sử dụng các dịch vụ
của SHB nhằm tạo lợi ích cho cả 2 bên. Công ty CP cao su Hòa Bình đã mua
1.200.000 cổ phần bằng 12,720 tỷ đồng
    a.5 Nhóm dự án khác : Tổng số vốn đầu tư 16.692.600.000 đồng, tỷ lệ 8%,
cụ thể :
   - Đầu tư mua trái phiếu : Mua trái phiếu Chính phủ 4,2 tỷ đồng
   - Công ty CP Thuỷ hải sản An Phú : Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng nhà
máy chế biến thủy sản xuất khẩu với công suất thiết kế tối đa là 15.000 tấn/năm,
nhằm chế biến sản phẩm là thuỷ, hải sản nước ngọt thuộc vùng nguyên liệu dồi dào
Đồng bằng sông Cửu Long. Vốn điều lệ của Công ty 200 tỷ đồng, dự kiến mức chia
cổ tức tối thiểu hằng năm đạt 12%, Công ty CP cao su Hòa Bình đã góp vốn 10 tỷ
đồng
    Công ty CP Xây dựng Cao su Đồng Nai : là đơn vị có nhiều kinh nghiệm
trong lĩnh vực xây dựng và giao thông thuộc công ty Cao su Đồng Nai, được chuyển
đổi thành công ty cổ phần vào tháng 12/2007, vốn điều lệ 16 tỷ đồng, Công ty CP
cao su Hòa Bình đã mua 200.000 cổ phần bằng 2.492.600.000 đồng
   b. Dự án triển khai năm 2008:
    Theo định hướng phát triển của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam sẽ
tiếp tục đẩy mạnh việc trồng cao su ra nước ngoài, trong đó đầu tư tại Cộng hòa Dân
chủ Nhân dân Lào là 100.000 ha. Cân đối nguồn vốn và năng lực, Công ty CP cao su
Hòa Bình cùng công ty Cao su Bà Rịa triển khai dự án thành lập công ty trồng cao su
tại Lào với quy mô diện tích 10.000 ha, vốn điều lệ 160 tỷ đồng, Công ty CP cao su
Hòa Bình góp vốn 40% bằng 64 tỷ đồng.
   Ngoài ra, tiếp tục cùng Công ty cao su Bà Rịa liên hệ việc triển khai dự án
trồng cao su ở Campuchia, nếu thuận lợi sẽ tiếp tục triển khai. Đại hội đồng cổ đông
giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc triển khai 02 dự án trên.
   3. Đại hội thống nhất điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ công ty theo Điều lệ mẫu do
Bộ Tài Chính ban hành theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC/2007 ngày 19
/3/2007 áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán.
   4. Đại hội thông qua Quy chế quản trị công ty theo Quyết định số
12/2007/QĐ-BTC/2007 ngày 13/3/2007 của Bộ Tài Chính về việc ban hành Quy chế
quản trị áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khóan.
   5. Về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2007 như sau :
    - Mức cổ tức bằng tiền năm 2007       : 51.482.910.000 đồng
Trong đó: Chi trả cổ tức bằng tiền theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối
cùng 25/01/2008 là 51.482.910.000 đồng (tỷ lệ chi trả cổ tức 30%, tương ứng 3.000
đồng/ cổ phiếu).
- Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn 100%       : 21.395.552.662 đồng
Năm 2007 Công ty được miễn thuế TNDN 100% để bổ sung vào quỹ đầu tư phát
triển:
- Trích quỹ đầu tư phát triển 10% lợi nhuận sau thuế   : 11.000.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 15% lợi nhuận sau thuế: 16.726.000.000 đồng
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối             : 32.305.963.545 đồng
    6.Về thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát :Tổng số tiền thù lao chi
trả cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2007 là 184.800.000 đồng, chỉ
chiếm 46,04% so với hạn mức cho phép (0,3% lợi nhuận)
   7. Kế hoạch trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2008 :
   - Về thù lao HĐQT và BKS năm 2008:
    Đại hội thống nhất mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2008 :
    - Nếu vượt mức kế hoạch lợi nhuận thì thù lao được trả 0,3% lợi nhuận
    - Nếu không đạt kế hoạch lợi nhuận thì chỉ được trả 0,2% lợi nhuận
    Mức thù lao của m i thành viên do HĐQT quyết định
   - Trích lập các quỹ và chia cổ tức :         144.859.781.000 đồng
   + Quỹ đầu tư phát triển 10%   :            8.687.449.700 đồng
   + Quỹ dự trữ bắt buộc
   - Quỹ khen thưởng phúc lợi   :           13.031.175.000 đồng
    - Chia cổ tức           :           51.482.910.000 đồng
     ( Tỷ lệ chia cổ tức là 30% / vốn Điều lệ )
   Số còn lại 71.658.246.000 đồng để dự phòng cho kết quả năm sau và bổ sung
quỹ đầu tư vào các hạng mục đầu tư ra ngoài của công ty .
    8.Về lựa chọn Công ty kiểm tóan :
   Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công
ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2008 cho Công ty cổ phần
cao su Hòa Bình trên cơ sở Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 2 /10/2007 của
Bộ Tài chính về việc Ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp
thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh
chứng khoán.
   Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung
trên đúng thủ tục theo quy định của pháp luật và thông báo cho cổ đông biết Nghị
quyết Đại hội bằng nhiều hình thức.
                           TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                              CHỦ TỊCH


                               (đã ký)


                             Nguyễn Công Tài
Nơi nhận :
-UBCKNN;
-Sở GDCK TP.HCM;
-TTLKCK CN. TP HCM;
-Các TV.HĐQT;
-BKS, TK HĐQT;
-Website Công ty;
-Lưu : VT, TCHC.

								
To top