Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Néprajz

VIEWS: 80 PAGES: 2

 • pg 1
									                                       NÉPRAJZ
A történelemtudományok egyik ága a         esetében)                   Értesítő                     magyar nép táji, történeti
néprajz.                    A néprajztudomány területei:         10. Tárgyi kutatások                 tagolódása
Fogalomtár:                    1. Tárgyi néprajz                a.) Herman Ottó – Halászat,         e.) Kósa László – Szemerkényi
 Etnográfia: görög szóösszetétel;           A megélhetéshez szükséges anyagi        pásztorélet                 Ágnes: Apáról fiúra
  etnosz=nép, grafosz=rajz              javak megszerzésének,           b.) Xantus János – Borneó, Japán,    Néprajzi csoportok és tájak
 Etnológia: etnosz=nép,                megtermelésének és               Kína                 1. Azok a csoportok, amelyek
  logosz=beszéd, tudomány              felhasználásának a folyamatával    11. XX. század első fele            identitástudattal rendelkeznek
 Különbség: etnográfia a saját és más         foglalkozik. (étkezési szokások,      a.) Báthy Zsigmond – Összehasonlító     1.1. társadalmi kiváltság (területi
  európai népek kultúrájának vizsgálata,       szerszámok készítése, stb.)          néprajzi kutatások              elkülönülés)
  etnológia idegen, távoli primitív népek    2. Szellemi néprajz               b.) Győrffy István             1.2. idegen néptől való származás
  kultúrájának vizsgálata              A szájhagyomány költészetével, a          Néprajzi intézet professzora       tudata
 Folklór: népművészet,                szokások és a hitvilág vizsgálatával        Népi építkezés         2. A környezete különíti el magától a
  díszítőművészet; folk=nép, lor=tudás        foglalkozik. (születés, házasság,         Pásztorélet            csoportot
                            temetés, népzene, stb.)              Monográfia a cifraszűrről     2.1. viselet
 Az USA-ban az antropológiából indul
                         3. Társadalomnéprajz              c.) Visky Károly – népművészeti       2.2. nyelvjárás
  ki. Szociálantropológia, kulturális
                            Anyagi javak megszerzése közben         kutatások               2.3. valláskülönbségek
  antropológia. Tágabb, emberrel
                            kötött kapcsolatok vizsgálata     12. 1940-es évek Magyarország néprajza     2.4. elvándorlás (csángók)
  foglalkozó terület. 1940-es években
                            (aratás)                  4 kötetben                 2.5. elnevezés (matyó, palóc, stb.)
  terjed el.
                        Sámánizmus                  13. Horger Antal – népnyelv         3. Táji csoport, földrajzi körülmények
Néprajz: A kézműves technológiájú,
                         regölés, karácsonyi mondókák: a       14. Kodály Zoltán – népzene           3.1. Tokaj-Hegyalja
  írásos történelemmel általában nem
                          következő évben minden jó legyen     15. 1963-ban MTA Néprajzi            3.2. Sárköz
  rendelkező társadalmak, osztályok és
                         „Haj, regő rejtem” – a sámán          Kutatóintézet                3.3. Bodrogköz
  kultúrák    leírásával    valamint
                          elrejtőzik, révületbe esik, így tud      a.) Ortutay Gyula – Néprajzi
  összehasonlító       vizsgálatával
                          varázsolni.                    Lexikon                      DUNÁNTÚL
  foglalkozik.
                                                 b.) Népi kultúra – nép társadalmi        tagolt vidék (domb, völgy)
Kutatási kör:
                                                    folyóirat              1.  Őrség
 Természeti népek (elzárt törzsek), a     Néprajzi kutatóintézetek, szakirodalom,
  történelem korai szakaszait lehet      folyóiratok                  16. Néprajzi Múzeum Magyar népi           Vas megye 18 települése
                                                 hagyomány anyagi kultúrája c.
  megismerni tőlük.              1. 1700-as években indul meg a néprajz
                                                 kiállítása                   Mostoha természeti viszonyok
 Paraszti réteg (falusi lakosság)         csírája
                        2. 1782-ben szervezett népköltészeti     17. Országos jellegű múzeum:            Jellemző növénye a hajdina,
  tradicionális kulturális elemek                                Szentendrei Skanzen                növényi kása lesz belőle.
  vizsgálata (írásbeliség hiánya,         kutatás – pozsonyi Magyar Hírmondó
  ismeretszerzés gyakorlatban és       3. 1840-es évek Kisfaludy Társaság –     18. Regionális szabadtéri múzeumok         Település-szerkezet
                          úgy gyűjtik a népmondákat és dalokat,     a.) Zalaegerszeg                   Szerek
  szájhagyomány útján)
                          ahogy a környezetben megtalálható.      b.) Sóstó                       Egy falu több kis részből áll
Módszerek, vizsgálatok:                                      c.) Ópusztaszer                    „U” alakú épületegyüttes,
 Még élő hagyományok megfigyelése       4. 1846-1848. Erdélyi János: Népdalok
                          és mondák /népköltészeti gyűjtemény/   19. Megyei Múzeumi Szervezetek – pl.           fa és zsúp az építőanyag
 Még élő emberek kikérdezése –                                  Heves megyei Dobó Múzeum               kástu – emeletes kamra (élelem
                        5. 1954-ben Ipolyi Arnold: A magyar
  interjús módszer                                     20. Szakirodalom                     és takarmány számára)
                          mitológia
 A kutatók összegyűjtik a tárgyi                                 a.) Balassa Iván – Ortutay Gyula:        Farsangi népszokás a tuskóhúzás.
                        6. 1863-ban Kriza János: Vadrózsák –
  emlékeket.                                             Magyar Néprajz           2.  Göcsej: Zala megye, itt szegnek
                          székely népköltészet
A néprajzi munka szakaszai:                                    b.) Corvina Kiadó: Magyar           hívják a falurészt, göcsörtös.
                        7. 1870 körül Orbán Balázs: Székelyföld
 Adatgyűjtés                                             Népművészet (20 kötet)       3.  Ormánság
                          leírása
 Adatok alapján leírja az adott dolgokat    8. 1889 Magyar Néprajzi Társaság,         c.) Gondolat Kiadó: Magyar néprajzi       Erdők elnevezése
  (pl. lakodalom)                                          tájak (Őrség, Nyírség – 20 kötet)
 Összeveti a sajátosságokat (pl. két falu
                          propagálja a népi kultúra fontosságát
                                                 d.) Kósa László – Filep Antal: A
                                                                         Kiálló földhátak, mocsaras
                        9. 1890 Etnográfiai folyóirat: Néprajzi                               területek
1
                                      NÉPRAJZ
    Építkezés                                          mintákat, a hímzés beborítja az         Dulándlé – fátyol az első gyermek
       Talpas házak             FELFÖLD (Mátra, Bükk és a mai          egész felületet                  megszületéséig
       Gerendákból épült nagy kövekre          Szlovákia)             Az 1920-as években arany és       2.  Székelyek
       Patics-vessző-sár betapasztással  1. Palócföld                    ezüst szállal hímeznek –            Török eredetűek, határőrizetre
       A házat el lehetett vontatni.      Ipoly, Sajó, Hatvan, Miskolc,         ragyogókat.                    telepítették be őket
    A gyász színe a fehér.             Gyöngyös, szlovák-magyar          Gazdag férfiruházat – a vőlegény        Kun eredetű területi elrendezés :
    Bútortípus: szökröny fából           nyelvhatár                  ingét a menyasszony varrja            szék
     készült ácsolt láda, geometrikus      Félmillió ember – palovecek,         Kozsok – kis bunda                  Csíkszék
     mintákkal.                  kabarok lehettek
                                                  Migráció hatására                   Udvarhelyszék
4.  Rábaköz                     Erdők jelentősége, favágók             Hajdúk: hajtó, marhahajcsár,           Marosszék
    Dunántúl középső vidéke            Faszén készítés – boksák              fegyveres kísérők (Bocskai)            Aranyosszék
                                                                           
    Fejlett kultúra                Díszes faragású padok               Kunok: török eredetű népesség           Háromszék
                                                                               Sepsziszék
                                                    (Kiskunság, Nagykunság,
    Intenzív gazdálkodás             Sertés, juh tenyésztése              Kiskunfélegyháza)                   Orbánszék
                                                                             
    Zsinóros nadrág                Gabonatermesztés                    Szárnyék – szélárnyék a juhok
                                                                               Kézdiszék

    Drága anyagok használata                                       védelmezésére             Építészet
                           Aratás sarlóval, kévébe kötés             Kontyos kunyhó – pásztorok          Zsindellyel fedett alacsony
5.  Balaton-felvidék                Csűr, pajta szalmatetővel,               helye                    házak
    Halászat                    szérűben cséplés                   Vasaló – szélfogó
                                                                             Kőből épített székelykapu
                                                      Cserény – szélfogó
    Szőlő és bortermelés             Egy helységből álló házak –              Slambuc - étel
                                                                             Nagy és kiskapu összehozása
    Oszlopos-tornácos kőházak            pitvar-előszoba, hálókamra            Jászok: iráni eredetű népesség
                                                                             galambdúccal (tükörben a
                                                                             fogadó felirat)
6.  Bakony                     Nagycsaládi szervezet, fiúágon           (Jászság, Jászberény)
                                                                          Férfiviselet
    Neve erdőséget jelent.             marad együtt a család           Kalocsa környéki porták
                                                                             Harisnya
                           „Á” hang használata              
    Faszerszámok                                           Gazdag hímzésvilág
                                                                             Lábhoz simuló posztónadrág –
                                                    Naturalisztikus zsinórminták
    Sertés, juh, merinói juh           díszítés egyszerű, kevés szín           Bútorok és falak pingálása
                                                                             zsinórozása székek szerint
     tenyésztése                  használata                                          Székely balladák:
    A XVIII. Századtól makkoltató         kiszebáb készítés                   ERDÉLY                     Kádár Kata
                                                                             Kőműves Kelemen
     ridegtartás                 szépségideál a testes nő        Erdőntúli területet jelent – Transzilvánia
                                                                       3.  Csángók
    Pásztorok által készített        2. Tokaj-Hegyalja              A X. századtól a Körösök és Marosok
     faragványokkal díszített borotváló     Szőlő és bor termelés (aszú,      mentén telepedtek meg a magyarok, a          A székelyekből kivált,
     tükör (1888 Sági Mariska –                             XIII. században történt meg a románok          elcsámborgott népek
                            szamorodni) – királyi szőlőbirtok
                                                     betelepedése.                  Moldvai csángók: románok által
     faragvány)                 Szüreti szokások           1. Kalotaszeg                         közrefogott 40-50-ezer ember
    Sótartók szaruból               Huszárbáb                                            
7.  Sárköz                                           Kolozs-megye, Bánfihunyad                Gyimesi csángók: XVI-XVII.
                                                                             Sz. Székelyföld északi részéről
                           Baksus-bachus                Házi ipar nagy jelentősége
    Mocsaras terület                                                                  vándoroltak ide, ők hozták
    Parittyás főkötő                    ALFÖLD
                                                 Földművelés és állattenyésztés              magukkal a gyapjú használatát
                                                                             Hétfalusi csángók: Brassó
    Alapszín a fekete.            1.  Matyóföld                  Külön kis és nagykapu                  környékén élnek 7 faluban
    Száda fejfedő a hajadonoknak          Mezőkövesd                Stilizált tulipánok, rozetták              Bukovinai csángók: mádéfalvi
    A női viselet a leggazdagabb          Cifra nyomorúság (a hazahozott      Írásos hímzés, előrajzolt                veszedelem
                            pénzből többnyire cifraságot        motívumok
                            vesznek)                 Muszuly, bagázia – szoknya, a
                            Íróasszonyok (előrajzolják a         szoknya elejét feltűzik

2

								
To top