GODI�NJI PLAN IP ROGRAM RADA �KOLE by B1J2u4

VIEWS: 95 PAGES: 44

									       GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE
          za školsku godinu 2o11./2o12.

Osnovni podaci o školi:

OSNOVNA ŠKOLA MOLVE
Adresa: Molve, Trg kralja Tomislava 10
Broj i naziv pošte : 48 327 MOLVE
Broj telefona : 048- 892 – 027 (ravnatelj),892-031 (tajništvo),280 – 171 ( pedagog)
Broj telefaxa : 892-027
Upis u sudski registar i broj: I-146 (6.ožujka 1991.)
Županija: KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA


Broj učenika:    I - IV razred : 130
          V –VIII razred : 164

UKUPNO UČENIKA I-VIII razreda:

Broj razrednih odjela : I-IV razreda 5 čistih
            I-IV razreda 4 kombinirana
           V-VIII razreda 8 čistih
Ukupno razrednih odjela I-VIII razreda: 17

Broj područnih škola: 1. PŠ MEDVEDIČKA
           2. PŠ REPAŠ

Broj djelatnika: a) 9 učitelja razredne nastave
         b) 16 učitelja predmetne nastave
         c) 3 stručna suradnika-pedagog, knjižničar,logoped
         d) 1 ravnatelj
         e) 9 ostalih djelatnika


Ravnatelj škole: Ivan Jaković


Voditelji područnih škola: 1. Ružica Tuba / PŠ Medvedička /
              2. Katica Ciganek / PŠ Repaš /
SADRŽAJ:

1.OPĆI PODATCI O ŠKOLI
     1. OBILJEŽJA ŠKOLSKOG PODRUČJA..................................................................................................... 3
2. UVJETI RADA.
    2.1. Unutrašnji školski prostori........................................................................................................................... 3
    2.2. Vanjski prostor............................................................................................................................................. 3
    2. 3. Poboljšanje uvjeta rada – plan nabave........................................................................................................ 4
3. PODATCI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA
    3.1. Podaci o učiteljima...................................................................................................................................... 4
    3.2. Tjedna zaduženja odgojno-obrazovnih djelatnika..................................................................................... 42
    3.3. Podatci o ravnatelju, stručnim suradnicima ............................................................................................... 5
    3.4. Podaci o administrativnom i tehničkom osoblju......................................................................................... 5
    3.5. Podatci o razrednim odjelima ................................................................................................................... 43
4. GODIŠNJI KALENDAR RADA
    4.1. godišnji kalendar rada ................................................................................................................................ 6
    4.2. Kalendar kulturne i javne djelatnosti................................................................................................... 7,8,9
5. ORGANIZACIJA RADA
    5.1. Dežurstvo učenika..................................................................................................................................... 10
    5.2. raspored dežurstva učitelja........................................................................................................................ 10
    5.3. vremenski raspored.................................................................................................................................... 11
6. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I PREDMETIMA
    6.1. tjedni broj sati po predmetima................................................................................................................... 44
    6.2. godišnji broj sati po razredima.................................................................................................................. 44
    6.3 .plan izborne nastave.................................................................................................................................. 12
    6.4. plan izvanučionične i terenske nastave................................................................................................. 13,14
    6.5. rad po prilagođenom programu ................................................................................................................ 15
    6.6. dopunska nastave...................................................................................................................................... 15
    6.7. dodatna nastave......................................................................................................................................... 15
    6.8. plan izvannastavnih aktivnosti.................................................................................................................. 16
    6.9. uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti......................................................................................... 16
 7. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RAVNATELJA I STRUČNIH SURADNIKA
    7.1. ravnatelj........................................................................................................................................... 17,18,19
    7.2. pedagog ..................................................................................................................................... 19,20,21,22
    7.3. logoped ........................................................................................................................................... 23,24,25
    7.4. školski knjižničar ........................................................................................................................... 26.27.28
    7.5. tajnik ......................................................................................................................................................... 29
    7.6. računovođa ................................................................................................................................................ 29
8. PLANOVI RADA STRUČNIH ORGANA, SURADNIKA, ORGANA UPRAVLJANJA I RUKOVOĐENJA
    8.1.školski odbor............................................................................................................................................... 30
    8.2. učiteljsko vijeće......................................................................................................................................... 30
    8.3. razredno vijeće .......................................................................................................................................... 31
    8.4. vijeće roditelja...................................................................................................................................... 31,32
    8.5. vijeće učenika............................................................................................................................................ 32
9. PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA
     9. plan stručnog osposobljavanja.................................................................................................................... 32
10. PODATCI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U ODGOJNO-OBRAZOVNOM RADU
    10.1. profesionalno usmjeravanje učenika........................................................................................................ 35
    10.2. plan i briga za zdravstvenu i socijalnu zaštitu učenika....................................................................... 36,37
    10.3. školski preventivni programi.......................................................................................................... 38,39,40
                                                                                       2
                      Molve, rujan 2011.

 Na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članka 18. i 48. Statuta
 Osnovne škole Molve, Školski odbor Osnovne škole Molve na 23. sjednici održanoj 30.09. 2011. donio je


          GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE
          GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE
            ZA ŠKOLSKU GODINU 2o11..//2o12..
            ZA ŠKOLSKU GODINU 2o11 2o12

1.  OPĆI PODATCI O ŠKOLI
   1. obilježje školskog područja

    Osnovna škola Molve djeluje na području dviju općina i to: Molve i Novo Virje. Matična škola
Molve ima dvije područne škole, Medvedičku i Repaš. U Područnoj školi Repaš nastava je organizirana u
kombiniranim odjelima II/III i I/IV razred.
    U Područnoj školi Medvedička nastava je organizirana u dva kombiniranom (I./II. i III./IV razred)
odjela odlukom o utvrđivanju broja redovitih i kombiniranih razrednih odjela. Učenici se svakodnevno
prevoze u školu autobusom autoprijevoznog poduzeća »Podravina express-tours« i nakon škole vraćaju se
autobusom kućama.


1.  UVJETI RADA
   2.1. unutrašnji školski prostori

    U Matičnoj školi Molve nastavni proces ustrojen je u jednom turnusu za učenike od I-VIII razreda
( 13 odjela ), a nastava počinje u 8,oo sati. U Područnom razrednom odjelu Repaš nastava se odvija u
jednom turnusu, a nastava počinje u 8,3o sati. U Područnom razrednom odjelu Medvedička nastava se
odvija u jednom turnusa i to u 8,30 sati.
    Prostor u matičnoj školi je stavljen u funkciju za održavanje jednosmjenske nastave.
    - procjena stanja opće opreme: 4
    - procjena stanja didaktičke opreme: 4
    Prostor u PŠ Repaš primjeren je za nastavu, možemo reći da je ugodno raditi u novoj školi.
    - procjena stanja opće opreme: 4
    - procjena stanja didaktičke opreme: 4


   2.2. vanjski prostor

           Zelene površine, igrališta, školski vrt

Redni     Naziv površine         Veličina u m2       Ocjena stanja
Broj
 1.   Zelene površine             400m2         Zadovoljava
 2.   Parkovi                5600m2         Zadovoljava
 3.   Igrališta                900m2         Zadovoljava
 4.   Igrališta u PŠ             2000m2         Zadovoljava

                                                     3
          Plan uređenja školskog okoliša

    Radovi na uređenju školskog parka pokraj igrališta i škole I. faze je pri završetku. Radove je
financirala općina Molve. Planovi za II. fazu uređenja odnose se na ovu školsku godinu, a financijski bi bila
zatvorena proračunom za 2012. u općini Molve.


    2.3. poboljšanje uvjeta rada – plan nabave

     U matičnoj školi u pripremi je projekat obnove i uređenja knjižnice, opremanja kabineta...
     OŠ Molve financira se sukladno odluci o kriterijim, postupku i načinu financiranja tekućih
izdataka osnovnih i srednjih škola ministarstva prosvjete i športa. U skladu s ovom odlukom škola je
izradila financijski plan škole za 2o11. godinu u koji su ugrađena i sredstva dobivena od županije KC-KŽ i
lokalne uprave i samouprave Općine Molve.
      Prihodi i primici po grupama utvrđeni su U Financijskom planu za 2o11. godinu u iznosu od
5 292 200,00 kuna.
      Rashodi i izdaci su također planirani u iznosu od 5 292 200,00 kuna.
      Odluku o financijskom planu za 2o11. godinu donio je Školski odbor na svojoj sjednici održanoj
01. travnja 2o11.
      Zbog ograničenih sredstava škola nastoji racionalizirati svoje poslovanje, te podmiruje sve svoje
obveze u zakonskom roku pridržavajući se financijskog plana za 2o11. godinu.
      Dobivanje većih financijskih sredstava za materijalne uvjete rada škola bi nastojala podići na viši
nivo materijalne uvjete rada škole.

 3. PODATCI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA
    3.1. podaci o učiteljima i stručna zastupljenost

Red   Ime i prezime       God.    Godina   Struka    Školska    Predmeti
broj   učitelja          rođe.    r.iskus.        sprema    koje predaje
UČITELJI RAZREDNE NASTAVE
1.  Stanka Oreč    1947.          41    uč rn    IV/III    RN III. raz. Molve
2.  Marija Jadan    1964.          22    uč rn    VII/I PA   RN I/IV PŠ Repaš
3.  DubravkaJaković  1966.          24    uč rn    VII/I PA   RN IV. raz Molve
4.  Katica Ištvan   1966.          20    uč rn    VII/I PA   RN I. raz. Molve
5.  Katica Ciganek   1970.          11    uč rn    VI/I PA    RN II/III PŠ Repaš
6.  Ružica Tuba    1971.          15    uč rn    VI/I PA    RN I/II raz PŠ Medv.
7.  Barbara Šignjar  1984.           5    uč rn    VII/I PA   RN III/IV r. PŠ Med.
8.  Mirjana Kelemin  1981.           6    uč rn/ej   VII/I PA   Rano učenje EJ
9.  Ivana Barić    1985.           2    uč rn    VII/I PA   RN III. raz. Molve
10.  Željkica Čerepinko 1974           13    uč.raz    VII/I PA   RN II. raz. Molve
UČITELJI PREDMETNE NASTAVE
11.  Dunja Kudumija   1947.          43    uč ke/bio  VI/I PA    PRI,KEM,BIO
12.  Darko Pintar    1959.          26    uč tk    VII/I FF   TEH.KUL.,FIZIKA
13.  Ivan Franjo    1960.          14    uč zem    VII/I FF   ZEMLJOPIS
14.  Dražen Šefan    1965.          22    uč gk    VII/I MA   GLAZBENI

                                                       4
15.   Stanko Molnar      1967.     14    inform.    VII/IINF   INFORMATIKA
16.   Rajna Franjo       1971.     15    uč mat     VII/IPMF   MATEMATIKA.
17.   Marija Halaček      1973.     14    uč hj     VII/I FF   HRVATSKI JEZIK
18.   Mirela Paša       1976.     13    uč rn     VII/I PA   HRVATSKI JEZIK
19.   Tomislav Čerepinko    1978.      9    uč tzk     VII/I FK   TZK
20.   Dijana Vujević      1978.      5    ITK      IV/III    VJERONAUK
21.   Marina Đukin       1979.      9    uč rn/ej    VII/I PA   ENGLESKI JEZIK
22.   Biljana Vargek      1981.      6    uč pov     VII/I FF   POV.ZEMLJ.
23.   Danijela Sunara-Jozek  1983.      4    uč. hj     VII/I FF   HRVATSKI JEZIK
24.   Darko Markić       1984.      5    Ak kip     VII/ALU    LIKO. KULTURA
25.   Danijela Večenaj     1981      7    Uč.mat     VII/UA    MATEMATIK/PR


    3.3. podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima


 1.   Marina Sabolović    1958.   29    Dipl.        VII/I FF   Knjižničarka
                           knjižničar
 2.   Ivana Mlinarić     1982.   4     prof. logoped    VII/IERF   Logopedica
 3.   Ivan Jaković      1962.   26    Uč RN        VII/I PA   RAVNATELJ
 4.   Miroslav Saraga     1980.   7     Prof. pedagog    VII/I FF   Pedagog


    3.4. podaci o administrativnom i tehničkom osoblju


 Red.    Ime i prezime    God.   God.               Školska
 broj     djelatnika     rođe.   staža      Struka      sprema     Opis posla
 1.    Kata Crnjak     1959.   27      dipl. pravnik    VSS,     Tajnik škole
 2.   Katarina Kolarić    1985.   2      dipl.ekonomist     VSS     Računopolagač
 3.   Kristina Ivančan    1968.   23       trgovac      SSS      Čistačica
 4.   Spomenka Žufika    1969.   5         OŠ        niža     Čistačica
 5.    Milica Bobovec    1964.   27        Kuhar       III     Kuharica
 6.   Tomislav Kolarić    1981.   11      strojobravar     SSS    Domar/kotlovnič.
 7.    Marica Đuroci     1955.   26       Prodav.      IV/III     Čistačica
 8.    Marija Gazdek     1969.   9        NKV        III      Čistač
 9.     Josip Tot     1964.   22       upravna       IV    Domar/kotlovnič.
                                                       5
4.  GODIŠNJI KALENDAR RADA

     4.1. godišnji kalendar rada

Nastavna godina traje od 5. rujna 2011. godine do 15. lipnja 2012.
   Nastavna godina se ustrojava u dva obrazovna razdoblja.

I. obrazovno razdoblje: 05. rujna 2011. - 23. prosinca 2011.
II. obrazovno razdoblje: 16. siječnja 2012. - 15. lipnja 2o12.

Zimski odmor učenika:   24. prosinca 2011. - 15. siječnja 2012.
Proljetni odmor učenika : 2. travnja 2012. – 6. travnja 2o12.


                     I. obrazovno razdoblje

         NASTAVNI    RADNI
 MJESEC      DANI      DANI       BLAGDANI-NENASTAVNI DANI
  rujan      20       22
 listopad     20       21       31.10.-nenastavni dan, 8.10.Dan neovisnosti
  studeni     20       21              1. 11.Svi sveti; /
                            11.11. /nenastavni dan (Interliber)/
 prosinac       16      21     23.12./nenastavni dan/; 25./26. Božić i Sveti Stjepan
UKUPNO:        76      85


                     II. obrazovno razdoblje

         NASTAVNI    RADNI
MJESEC       DANI      DANI       BLAGDANI – NENASTAVNI DANI
siječanj      12       21       1.01.Nova Godina, 6.01. Sveta tri kralja,
veljača       21       21
ožujak       22       22
travanj       14       20        8.04. Uskrs, 9.04. Uskrsni ponedjeljak
                               30.4-nenastani dan
svibanj        22      22            1.05. Praznik rada,

lipanj         8      18          01.i 08.06./nenastavni dani/
                        22.06.Dan antifašističke borbe, 7.06.Tijelovo,
                              25.06. Dan državnosti
srpanj               22
kolovoz              22   5.08.Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, 15. 08. Velika
                                 Gospa
UKUPNO:        99      168

SVEUKUP:       175      253
                                                   6
  4.2. kalendar kulturne i javne djelatnosti


                                      NOSITELJI
MJESEC      SADRŽAJ             VRIJEME         AKTIVNOSTI
      -PROGRAM UZ PRVI DAN ŠKOLE      5. IX. 2011.   učitelji RN, ravnatelj,
                                  pedagog
                                  učenici I.-IV. razreda

      -ZAZIV DUHA SVETOG          9. IX. 2011.   učenici,učitelji
  IX.                               učitelji i učenici,
                                  stručni suradnici
      -OLIMPIJSKI DAN            11. IX. 2011.  učitelj TZK

      1. ZAJEDNIČKI RODITELJSKI       15. 1X. 2011.
       SASTANAK


      -DANI KRUHA-DANI            12. X. 2011.  razrednici, pedagog
      ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE
      ZEMLJE 2011.- integrirani dan

      -DANI KRUHA-DANI                    PŠ Medvedička
  X.    ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE        X.2011
      ZEMLJE 2011. – županijska svečanost

                                  učenici,
      - MEĐUNARODNI DAN UČITELJA      5. X. 2011.   roditelji,učitelji,ravnatelj,
                                  pedagog,
                                  knjižničarka


      -DAN SPOMENA NA MRTVE-        1. XI.2011.   učitelji
       SVI SVETI                       učenici, razrednici

      2. RODITELJSKI SASTANAK                RAZREDNICI, PEDAGOG


  XI.   MJESEC KNJIGE             15.X.-15.XI.   učitelji i učenici,
                                  stručni suradnici

      -INTERLIBER I EDUCA          11.XI.2011.   UČITELJI

      -SUSRET S KNJIŽEVNIKOM        XI. 2011.    učenici, učitelji, stručni surdnici

      - DAN SJEĆANJA NA VUKOVAR       18.XI.2011.

      -MJESEC BORBE PROTIV         15.XI. -1.XII.  učenici V.-VIII. razreda,
       OVISNOSTI                       razrednici i ostali učitelji i
                                  stručne suradnice, pedagog i
                                  knjižničarka
                                                     7
      -SVJETSKI DAN AIDS-a             1. XII.2011.   učenici VIII.razreda i razrednici

                                     učenici i učitelji,stručni
      -BOŽIĆNE PRIREDBE ZA DJECU I         16.,17.XII.    suradnici, pomoćno-tehničko
      MJEŠTANE, REPAŠA, MEDVEDIČKE         2011.       osoblje
      I MOLVI UZ PODJELU DAROVA
 XII.   DJEDA BOŽIČNJAKA

      ZAVRŠETAK 1. POLUGODIŠTA           23.XII.2011.

      BOŽIĆNI BLAGDANI i              25,26.XII.2011.
                            01. 0I. 2012.
      NOVA GODINA      POČETAK 2. POLUGODIŠTA            16. I. 2012.
  I.      -SVJETSKI DAN BOLESNIKA           11.II.2012.    učitelji i učenici, pedagog,
                                     knjižničarka

      -VALENTINOVO                 14.II.2012.
 II.
      -FAŠENK                   28.2.2012
      -SUSRETI I NATJECANJA     učenika u   II.-V. 2012.   učenici iz dodatne nastave,
      znanju i sportu                        učitelji PN i RN
II. – V.                                 učenici, učitelji,stručni
                                     suradnici, roditelji, vanjski
                                     suranici


      -“FAŠENSKA NEDELJA” - maskirana
      povorka učenika, roditelja i članova razl.  8. 03. 2012.   učitelji i učenici,
      udruga iz našeg mjesta                     roditelji, Općina Molve, TZ
 III.                                  Molve

      3.RODITELJSKI SASTANAK            16.III. 2012.


      -SVJETSKI DAN VODA-             22.III.2012.   učenici, učitelji i stručni
      INTEGRIRANI NASTAVNI DAN                    suradnici, roditelji i vanjski
                                     suradnici
                                                       8
   USKRS              8. i 9. IV.       učitelji i učenici, Udruga žena
   -IZLOŽBA PISANICA I RUČNIH     2012.         „Hrvatsko srce“, KUD Molve
    RADOVA UČENIKA I ŽENA IZ
    MJESTA POVODOM USKRSA
IV.
   -PROLJETNI PRAZNICI       2. IV.- 6. IV.
                      2012.        učenici, učitelji, roditelji,
                                grupe i mentori te
   - DAN PLANETA ZEMLJE       24.4.2012.        svi ostali djelatnici škole   -MEĐUNARODNI PRAZNIK RADA
   -SUSRETI PŠ NOVOG VIRJA UZ DAN  1.V. 2012.        učenici , učitelji, mještani
   OPĆINE NOVO VIRJE


   -MEĐUN. DAN CRVENOG KRIŽA    8. V. 2012.       učenici i razrednici, grupa
                                PCK

   - MAJČIN DAN           10.V.2012.        svi učenici, vjeroučiteljica
   -MEĐUNARODNI DAN OBITELJI    15.V. 2012        roditelji
V.
   4. RODITELJSKI SASTANAK     20 .V. 2012.

                                predstavnici lokalne uprave
   - OBITELJSKA OLIMPIJADA     31. 05. – 3. 06. 2012.  svi učenici, učitelji
   - DAN ŠKOLE                        roditelji
                                predstavnici lokalne uprave,
                                učitelji sa drugih susjednih
                                škola


   -ZAVRŠNA PRIREDBA   UČENIKA  15.VI.2012.       učenici, razrednici
   OSMIH RAZREDA

   - ZAVRŠETAK NASTAVNE       15. VI. 2012.
VI.   GODINE

   -PODJELA KNJIŽICA, SVJEDODŽBI,  .VI.2012.        RAVNATELJ,
   POHVALNICA I NAGRADA                   učenici, razrednici,učitelji,
   -DRUŽENJE U PRIRODI UZ RUČAK               stručni suradnici
   SA NAGRAĐENIM UČENICIMA
                                                 9
5.  ORGANIZACIJA RADA
    5.1. dežurstvo učenika

-  Dežurni učenik dežura: ponedjeljak, četvrtak 7,45 – 13,45
                utorak, srijeda, petak 7,45 – 13,15
-  Prilikom dolaska traži listu dežurstva od dežurnog učitelja
-  Upisuje u listu dežurstva: dežurne učitelje, dolazak i odlazak stranaka
-  Uključuje školsko zvono prema rasporedu zvonjenja (u slučaju nestanka struje zvoni malim zvonom)
-  Dočekuje i najavljuje stranke traženim osobama u školi
-  Brine o čistoći i stvarima na mjestu dežurstva i garderobama
-  Prijavljuje dežurnom učitelju eventualne štete na imovini škole koje su učenici učinili u vrijeme
   njegovog dežurstva.
-  Dežurni učenik ne smije napustiti svoju dužnost ili se zamijeniti s drugim učenikom bez odobrenja
   dežurnog učitelja
-  Za vrijeme trajanja dežurstva učenik je oslobođen prisustvovanja nastavi
-  Dežurni učenici dežuraju na osnovi rasporeda dežurstva, a koji sastavlja razrednik pojedinog razreda
-  Vodi listu dežurstva koju na kraju dežurstva daje na potpis dežurnom učitelju te je odgovoran za
   estetski izgled liste dežurstva

    5.2. dežurstvo učitelja

DEŽURSTVO : UTORAK – SRIJEDA - PETAK

    Dežurni učitelj razredne nastave dežura od 7,30 do 12,30 sati
     • Dežura u prizemlju, pušta učenike u kuhinju (drugi odmor)
     • Provjerava obuću učenika (prezuvanje učenika nižih razreda)
    Dežurni učitelji PN dežuraju od 7,45 do 13,30
     • Dežura na prvom i drugom katu,
     • Pušta učenike u kuhinju (treći odmor)
     • Provjerava obuću učenika (prezuvanje učenika viših razreda)
     • Dežura vani, prizemlju, prvom i drugom katu
     • Prije odlaska autobusa provjerava red u školi i čistoću okoliša
     • Potpisuje listu dežurstva i odlaže ju u registrator - KNJIGA DEŽURSTVA

DEŽURSTVO : PONEDJELJAK - ČETVRTAK

     Dežurni učitelj razredne nastave dežura od 7,30 do 12,30 sati
    • Dežura u prizemlju, pušta učenike u kuhinju (drugi odmor)
    • Provjerava obuću učenika (prezuvanje učenika nižih razreda)

     Dežurni učitelji PN na puno radno vrijeme dežuraju od 7,45 do 13,05
     Dežurni učitelji PN na pola radnog vremena dežuraju od 11,30 do
    odlaska drugog autobusa
    • Dežura na prvom i drugom katu,
    • Pušta učenike u kuhinju (treći odmor)
    • Provjerava obuću učenika (prezuvanje učenika viših razreda)
    • Dežura vani, prizemlju, prvom i drugom katu
    • Prije odlaska autobusa provjerava red u školi i čistoću okoliša
                                                      10
    •   Potpisuje listu dežurstva i odlaže ju u registrator - KNJIGU DEŽURSTVA

                        Svi dežurni učitelji:
    •   odobravaju i organiziraju po potrebi zamjenu za dežurstva učenika
    •   brinu za red i čistoću na hodnicima, panoima, ukrasnim predmetima
    •   brinu o uključivanju školskog zvona prema rasporedu zvonjenja
    •   provjeravaju čistoću i stvari na mjestu dežurstva i garderobama

DEŽURSTVO U      ŠKOLSKOJ ŠPRTSKOJ DVORANI :
     •      dežura učitelj TZK ( predmetna-razredna)
     •      pušta učenike u dvoranu
     •      provjerava adekvatnu obuću
     •      brine o stanju opreme u dvorani
     •      brine o stanju u svlačionicama
     •      pušta učenike iz dvorane

    5.3. vremenski raspored

Matična škola: Prijepodnevna smjena počinje s radom u 8.00 sati,
               završava u 13.15 sati.
    Područna škola Repaš ima organiziranu nastavu u prijepodnevnoj smjeni s početkom u 8.30sati i
završetkom u 12,45 sati.
    Područna škola Medvedička ima organiziranu nastavu u prijepodnevnoj smjeni u 8,30 i završetkom
u 12,45 sati.
    Učenici putnici iz mjesta Medvedička, Molve Grede, Gornja Šuma, Molve Ledine i Repaš dolaze
na nastavu autobusom autprijevoznog poduzeća »Podravina express-tours« po određenom redu vožnje, a
nakon nastave vraćaju se autobusom kućama.

       POLAZAK-      G.    REPAŠ    REPAŠ   REPAŠ     G.   MOLVE   MOLVE        OŠ
       ODLAZAK      REPAŠ     III     II     I    ŠUMA   LEDINE   LEDINE       MOLVE
                13 KM    12 KM    11 KM    9 KM    3 KM    5 KM    4 KM
         7,00
        13,10      1      10     8      7     13     1      2       42


      POLAZAK   MOLVE     MED.  ŠIRINE   ŠIRINE    MEDVED.    MEDVED.  ŠIRINE    DRENO.     OŠ
            GREDE    CRKVA    I     II      II       III                 MOLVE
      ODLAZAK    3 KM     5 KM   7 KM    8 KM     9 KM      10 KM   14 KM    15 KM
       7,25
       13,50    21      0      2     11      1      13     3       1      52         SAT            POČETAK – ZAVRŠETAK SATA         ODMORI
         7,50             ulazak u školsku zgradu /osim DOD ili DOP/
           1.              8,oo      -    8,45                5    min
           2.              8,5o      -    9,35                10    min
           3.              9,45      -    10, 3o               10    min
           4.              10,4o      -    11,25               5    min
           5.              11,30      -    12,15               5    min
                                                    utorak,srijeda,petak
           6.              12,20      -    13,05
                                                    ponedjeljak,četvrtak
           7.              13,05      -    13,45
                                                                  11
6.3. plan izborne nastave


          RAZRED    BROJ   BROJ         SATI   SATI
 PROGRAM :           UČENIKA  GRUPA  IZVRŠITELJ  TJEDNO  GODIŠNJE
 VJERONAUK
 MŠ MOLVE        I.    18    1           1     35
            II.    17    1           1     35
           III.A    11    1     1     1     35
           III.B    21    1           1     35
            IV.    23    1           1     35
 PRO          I.     5
 MEDVEDIČKA       II.    9    1     1     1     35
            III.    6
            IV.     4    1           1     35
 PRO         I./IV.    12    1           1     35
 REPAŠ        II./III.   9    1     1     1     35
 MŠ MOLVE       Va     17    1           2     70
 V-VIII        Vb     17    1           2     70
            VIa    17    1           2     70
            VIb    17    1           2     70
           VIIa    24    1     1     2     70
           VIIb    22    1           2     70
           VIIIa    20    1           1     35
           VIIIb    21    1           1     35
   UKUPNO:           280    17     1     23    805
 INFORMATIKA
           IV     22    1           2     70
           Va     15    1           2     70
 MŠ MOLVE       Vb     15    1           2     70
           VIa     15    1           2     70
           VIb     14    1     1     2     70
           VIIa     22    1           2     70
           VIIb     20    1           2     70
           VIIIa    19    1           2     70
           VIIIb    20    1           2     70

   UKUPNO:           162    8     1     18    630
 ROBOTIKA      VIIIab    11    1     1     2     70
  UKUPNO:             11    1     1     2    70
 SVEUKUPNO:    I - VIII    453    26     3     43    1505
                                          12
   6.4. plan izvanučionične i terenske nastave

                   I. OBRAZOVNO RAZDOBLJE


     SADRŽAJI         IZVRŠITELJI       VRIJEME    RAZRED    NAPOMENA

TERENSKA NASTAVA        2.razred          Tijekom      II.
Torčec (dresura pasa)                    godine
TERENSKA NASTAVA:       Učiteljice i učenici PŠ   listopad    I. – IV.
jesen u vinogradu       Repaš i PŠ Medvedička

TERENSKA NASTAVA:       Učiteljica i učenici     lisopad     III.
kestenijada u Šestinama    trećeg razreda MŠ

TERENSKA NASTAVA        Učiteljice i učenici 1. I  Rujan/      1.i 4.
Posjet mlinu/Sveta Ana     4.razreda matične škole   listopad     Razred
                                       matična
Školska stručna ekskurzija u  Učiteljice i učenici    listopad  IV. razredi   Voditeljica
Zagreb             četvrtih razreda                    puta: Marija
                                             Jadan
TERENSKA NASTAVA        Učiteljice i učenici    Tijekom   I.-IV.razred
kazalište           matične i područnih     godine
                škola
TERENSKA NASTAVA:       Učiteljica prirode i    Listopad/    VI.
šuma              učenici šestih razreda    travanj
TERENSKA NASTAVA:       Učiteljica prirode i    listopad     VI.
kopnene vode          učenici šestih razreda

TERENSKA NASTAVA:       Razrednici i učenici      kraj     VII.
Knjižnica           sedmih razreda       listopada
Posjet komuni Cenaccolo     Razrednice i učenici     kraj     VIII.
                  osmih razreda      studenog
Posjet hidroelektrani      Razrednice i učenici     kraj     VIII.
                  osmih razreda      studenog
Posjet Gradskoj knjižnici u     knjižničarka      studeni   knjižničari
Đurđevcu
Zagreb – Tehnički muzej;    Razrednice i učenici    prosinac     VIII.
Moderna galerija i kazalište  osmih razreda, učitelj
                likvnog, knjižničarka
TERENSKA NASTAVA        Razrednici i učenici    Tijekom    V.-VIII.
Posjet kazalištu        predmetne nastave      školske
                              godine
                                                   13
          II.  OBRAZOVNO RAZDOBLJE

      SADRŽAJI          IZVRŠITELJI       VRIJEME     RAZREDI   NAPOMENA
Etno zbirka Đurđevac i Strukovna  Razrednici i učenici   Ožujak/ travanj   VIII.
     škola Đurđevac        osmih razreda
    Terenska nastava      Učiteljice i učenici   Travanj 2012.   I. i IV.
 vezano uz Dan planeta Zemlje   matične i područnih
                      škola
ŠKOLA PLIVANJA-grdski       Učiteljice 3. razreda i  ožujak/travanj    III.
bazeni CERINE u Koprivnici       učitelj TZK       2012.

ŠKOLA U PRIRODI           Učiteljice i učenici   Svibanj 2012.
                  IV.razreda MŠ i PŠ

ZAGORJE-                                          Voditeljica
/VARAŽDIN- HUM NA SUTLI-                                  puta: Katica
TRAKOŠĆAN /                                         Ciganek
                  učiteljice I-II razreda  travanj/svibanj   I.-II.
                                 2012.
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA       učiteljice i učenici 3.  travanj/svibanj   III.   Voditeljica
ŽUPANIJA                  razreda        2012.          puta: Ivana
Đurđevac                                           Barić
Koprivnica
Križevci
HRVATSKO ZAGORJE -                                V.
ŽUMBERAK
( Krapina, Samobor )           učenici i      svibanj, 2012.
                    učitelji PN
GORSKI KOTAR ILI                                 VI.
TUROPOLJE

VUKOVAR                                     VII.
MATURALAC(more)

NP PLITVIČKA JEZERA                               VIII.
PROJEKTNA NASTAVA:

 UNICEF-STOP NASILJU         učitelji RN
 „Nemoj mi se rugati“          pedagog,         tijekom
 Izrazimo se kreativno protiv     knjižničarka      šk. godine   I.- VIII.
 pušenja                roditelji       2011./12.
 Razredni i predmetni projekti
MATURALNO PUTIVANJE         Učenici i razrednici   Lipanj 2012.    VII.
                    VII.razreda
                                                   14
    6.5. rad po prilagođenim programima

    Ove školske godine učenici su integrirani u redovne razredne odjele
prema slijedećem rasporedu:


   Razr.odjel    I. II. III. IV.    I-IV  Va Vb VIa VIb VIIa VIIb VIIIa VIIIb    V-VIII  I-VIII

 Prilagođeni
 program        - - 5     2    7   2 2 2 3    2   2 1   1       15      22
 Individualizirani   - - 1     -    1   1 - - 1    -   1 -   3       6      7
 pristup                        -

    Za svakog učenika koji ima rješenje Komisije za prilagođeni program, izrađen je individualni plan i
program iz obrazovnih predmeta razreda u kojem jesu. Oni stoje u posebnom prilogu ovom godišnjem
planu i programu rada škole.Također su preslikani i poslani u naše Ministarstvo prosvjete na uvid. Osim
ovih učenika, 7 učenika ima individualizirani pristup.


   6.6. dopunska nastava

    Dopunska nastava je organizirana prije svega za učenike koji ne savladavaju redovni nastavni
program. U razrednoj nastavi učitelji kombiniraju satove dodatne i dopunske nastave odnosno hrvatski jezik
sa matematikom.
    U predmetnoj nastavi satovi dopune predviđeni su u nastavi matematike i engleskog jezika.
    Sveukupan broj planiranih sati za nastavu dopunske nastave u ovoj školskoj godini iznosi 12 sati
tjedno ili 420 sati godišnje.

             RAZRED     BROJ   BROJ GRUPA     BROJ      SATI       SATI
   PREDMET               UČENIKA            IZVRŠITELJA  TJEDNO     GODIŠNJE
   HR. J. / MATEM.    I-IV       43      10         10      10       350
   MATEMATIKA      VI, VIII     12      1         1       1       35
              V, VII      13      1         1       1       35
   ENGLESKI J.      I–V       6       1         1       1       35
              V-VIII      13      1         1       1       35
   SVEUKUPNO:      I-VIII      87      14        14      14      490   6.7. dodatna nastave

            RAZRED      BROJ    BROJ     BROJ        SATI      SATI
  PREDMET                UČENIKA   GRUPA    IZVRŠITELJA     TJEDNO     GODIŠNJE
  MATEMATIKA       I-IV       41     8        8         8       280
  MATEMATIKA       V-VIII      12     2        2         2        70
    FIZIKA       VII - VIII     5      1        1         1        35
    BIOLOGIJA     VII - VIII     5      1        1       1       35
  HRVATSKI JEZIK     V-VIII       5      1        1       1       35
    POVIJEST      V-VIII       6      1        1       1       35
   ENGLESKI J.     V-VIII       10      1        1       1       35
   SVEUKUPNO:      I-VIII       84     15        15      15       525
                                                          15
    Programi dodatne nastave tj. nastava za darovite učenike organizirana je ove školske godine za
učenike V-VIII razreda iz sedam nastavnih područja: matematika, fizika, kemija, engleski jezik, hrvatski
jezik, povijest i informatike
    U razrednoj nastavi to je u pravilu nastava matematike i to u IV. razredima zbog pripreme učenika
za općinska natjecanja. Satovi dodatne nastave u ostalim razredima izmjenjuju se po potrebi sa satovima
dopunske nastave, ovisno o sastavu učenika svakog razrednog odjela.


   6.8. plan izvannastavnih aktivnosti

     GRUPA /             BROJ    BROJ      BROJ    SATI    SATI
     SEKCIJA      RAZRED   UČENIKA  GRUPA    IZVRŠITELJA  TJEDNO   GODIŠNJE
  Recitatori, Molve    I – IV    11     1       1      1     35
    Mala dramska     I - IV    28     1       1      2     70
    Mol./Ritmika            25     1
   Ritmička g. Molve    I – IV    16     1       1      1      35
     Mali zbor             28     1             1      35
   Mali folklor Molve   I - IV    22            1
    Mali cvjećari    I _ IV    10     1       1      1      35
  Novinarsko literarna  V – VIII    10     1       1      1      35
    Ljetopisnica    V - VIII    7     1       1      1      35
  Zanimljiva       V - VIII    6     1       1      1      35
  matematika
     Kreativna      V - VIII   20     1       1      1      35
   Tambura. orkestar   V - VIII   24     3       1      3      105
    Web stranice     V-VIII    5     1       1      1      35
   Plesna skupina     V _ VIII   7     1       1      1      35
      Ekolozi      V - VIII   6     1       1      1      35
    Podmladak CK     VII-VIII   6     1       1      1      35
    Rukometašice     V – VIII   19     1       1      2      70
    Košarkašice     V - VIII   13     1       1      2      70
     Liturgijska     V - VIII   4     1       1      1      35
    Prometna gru.     V - VIII   10     1       1      1      35
    Likovna grupa     V - VIII   17     1       1      1      35
    PŠ MEDVE.
   Lutkarska grupa     I – IV   10     1       1      1      35
   Mali zbor/folklor         24/16    1       1      2      70

    PŠ REPAŠ
   Mala dramska      I – IV    4     1       1      1      35
  Mali zbor/ritmičk. g.         5     1       1      1      35
    UKUPNO:       I.- VIII.   358    26       23     29     1015

   6.9. uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

   Veći broj učenika uključen je u izvanškolske aktivnosti:
          - nogometni klub
          - košarkaški klub
          - KUD
          - vatrogasci
          - ribiči
          - glazbena radionica
                                                   16
7. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RAVNATELJA I STRUČNIH SURADNIKA
   7.1. ravnatelj

Temelji se na nastavnom planu i programu, izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu, Zakona o
ustanovama, Godišnjem planu i programu rada škole i posebnim uvjetima škole kao cjeline.
     Plan i program ostvarit će se kroz slijedeće oblike:

     - plan i organizacija cjelokupnog rada škole
     - usmjeravanje i koordinacija
     - provjeravanje i kontrola obavljenih zadaća
     -rad s učiteljima, Učiteljskim vijećem, Razrednim vijećem

Učiteljsko vijeće pratit će i rješavati cjelokupnu odgojno-obrazovnu problematiku škole pod rukovođenjem
ravnatelja.
    VIII./IX. mjesec   -   formiranje odijeljenja, raspored razrednih učitelja i predmetnih učitelja,
zaduživanje učitelja poslovima razrednika i ostalih zaduženja
    IX./X. mjesec - radna zaduženja u okviru 4o satnog radnog tjedna, izvannastavne aktivnosti,rad
grupa i sekcija, odgojno-obrazovna problematika, organizacija prigodnih programa        / Dani kruha,
Jesenska priredba /, analiza uključenosti učenika u izvannastavne aktivnosti
    XI. mjesec        -   odgojno obrazovna problematika, raščlamba uspjeha i rada učenika po
pojedinim predmetima kao i izvannastavnom obliku rada
    XII. mjesec     - priprema programa za predstojeće blagdane / Sv. Nikola, Božić /, raščlamba
uspjeha na kraju I. polugodišta, pedagoško metodičke mjere
    I. mjesec      - mjere za poboljšanje uspjeha – pedagoška problematika
    II. mjesec     -   dogovori i pripreme oko Fašnika i Valentinova
    III. mjesec    -   odgojno-obrazovna problematika, pripreme za susrete i takmičenja na nivou
škola, općina, međuopćina, županija, dogovor i pripreme za obilježavanje Uskrsa
    IV. mjesec    - Dan zdravstva, Dan knjige, Dan planeta Zemlje, susreti i takmičenje učenika
    V. mjesec      - pripreme za proslavu / Dan sporta, Dan škole,
    VI. mjesec        -   raščlamba uspjeha na kraju nastavne godine, završna priredba na kraju
školske godine, kadrovska pitanja, popravni ispiti

       Učiteljsko vijeće održat će sjednice prema ukazanim potrebama.
Razredna vijeća organizirat će najmanje četiri sjednice u tijeku školske godine zu prisustvo pedagogice i
ravnatelja. Na sjednicama će se rješavati pitanja za uspješnost odgoja i obrazovanja, koordinacije nastavnog
programa, jedinstva odgojnih utjecaja, komunikativnosti i fleksibilnosti rada učitelja, suradnje sa
roditeljima i lokalnom jedinicom za upravljanje.


         -pedagoško instruktivni i savjetodavni rad s razrednicima, učiteljima,
                 stručnim aktivima, učenicima i roditeljima
   1.Rad s razrednicima

            dogovarati sjednice razrednih vijeća, roditeljskih sastanaka i suradnje s roditeljima
            -
            dogovaranje pojedinih odgojno-obrazovnih mjera u rješavanju odgojne
            -
            problematike, te pružanje pomoći
   b) Rad s učiteljima
          - uvidom u rad učitelja pružati metodsku i stručnu pomoć uz puno
            angažiranje pedagoga
          - informativni pregled godišnjih planova rada, planova i programa izbornih i
                                                      17
            izvannastavnih aktivnosti, provođenje dodatne i dopunske nastave,
            poteškoće u realizaciji nastavnog procesa ( suradnja s pedagogom )
          - u tijeku navedenog perioda izvršit će se uvid u rad i rezultate rada u
            matičnoj školi kao i u područnim školama
          - u II. polugodištu obavit će instruktivni, pedagoški i savjetodavni pregled
            nastavnog procesa, kako bi stvorio uvid u postignute razultate i realizaciju
            planiranih odgojno-obrazovnih zadaća u cjelokupnom nastavnom procesu
          - u suradnji s pedagogicom pratiti rad učitelja kao element napredovanja učitelja u
            viša zvanja
   c) Rad s učenicima

          -  za uspješan rad predlagati pohvale i nagrade uspješnim učenicima
          -  na osnovi sugestije razrednika, predmetnih učitelja analizirati uzroke negativnog
            ponašanja učenika i poduzimati odgovarajuće mjere
          -  individualni razgovori na zahtjev učenika te razmatranje pitanja koja ih zanimaju

d) Rad s roditeljima
         - razgovarati s roditeljima na njihov zahtjev, razmatrati aktualna pitanja iz života i
           rada učenika
         - u suradnji s roditeljima razmatrati konfliktne situacije učenika sa školom te ih
           otklanjati pronalaženjem uzroka i dogovorom odrediti mjere da se konfliktna
           situacija suzbije ili izbjegne
  e) Rad s socijalnom službom
         - radi rješavanja problema socijalno nezbrinute djece u našoj školi, uz punu
           suradnju stručnih službi i socijalne službe pravovremeno uočavati i
           otklanjati nastale probleme

          -  materijalno-organizacijski i administrativni poslovi

 -  na osnovi Godišnjeg plana rada škole kao pokazateljem osnovnih potreba za financiranjem
  cjelokupnog nastavnog procesa i dobavom sredstava za potrebno izvršavanje planiranih zadaaaća,
  uz suglasnost Ministarstva prosvjete i športa, županijskog ureda uskladiti raspored sredstava po
  potrebama i mogućnostima
 - izraditi prijedlog sheme obavljanja svih oblika odgojno-obrazovnog rada škole, podjela zaduženja
  oko tehničke pripreme početka rada u novoj školskoj godini, organiziranje popisa imovine i ukupnih
  sredstava, izrada zaključnih računa sa računovođom i tajnikom škole, pratiti poslove na održavanju
  inventara i opreme
 - razmatrati kadrovske potrebe za školsku godinu, pratiti kretanje utrška finanncijskih
   sredstava, pratiti zakonske propise i naputke – u rješavanju navedenih poslova uključiti
   Školski odbor, općinsko vijeće i općinsko poglavarstvo te pojedine komisije

          -suradnja s nadležnim resorima za prosvjetu i šport

 - surađivati s Ministarstvom za prosvjetu i šport RH-e, Upravom za školstvom, Upravaom za nadzor,
  Upravom za financiranje, županijskim uredom za prosvjetu i šport, brinuti se o provođenju naputaka
  Ministarstva, vršiti dogovor u vezi stručnog usavršavanja učitelja
 - suradnja sa županijskim uredom – tražiti rješenja za poboljšanje materijalnog položaja školstva i
  prosvjetnih djelatnika, izvještavati o programima rada i financijskim planovima
 - suradnja s lokalnom jedinicom upravljanja – usklađivati planove kulturne i športske djelatnosti u
  općini, aktivno sudjelovati u prigodnim obilježavanjima Dana općine, Dana državnosti, Božić i

                                                    18
        Uskrs, surađivati sa susjednim općinama radi osiguranja materijalnih uvjeta rada, surađivati s
        poduzećima

            Tijekom školske godine obavljat će se niz drugih poslova koji proizlaze iz Godišnjeg plana
      i rada škole.
       SADRŽAJ RADA                              Mjeseci                          SURADNICI     METODE,
                      IX   X    XI    XII   I   II  III   IV   V    VI   VII     VIII            INSTRUM.
1.  Planiranje,  programiranje  i   14   15   18    15   18   15  18    18   14   15   10      10   pedagog,     individualni
organizacija odgojno – obrazovnog rada                                                    učitelji     i timski rad
2. Praćenje i unapređivanje nastave     17   15   10    15   10   17   17   13   17   17              Pedagog      ind. i timski
3. Rad s učiteljima i ostalim        15   20   10    20   10   15   15   10   15   15          5    učitelji,     individ.   i
zaposlenicima                                                                 pedagog, svi   timski rad,
                                                                       zaposleni     razgovor
4. Uvođenje pripravnika           14   18   10    18   10   12   13   13   14   10          5    Učitelji     konzultacije
5. Praćenje ostvarivanja odgojno –     15   10   15    10   15   10   15   10   15   10              učitelji,     individ.   i
obrazovnih rezultata                                                             pedagog      timski rad
6. Sudjelovanje u neposrednom        12   14   10    14   10   12   12   10   12   10              učitelji,     individ.,
odgojno-obrazovnom radu s učenicima                                                      pedagog      timski,
                                                                                razgovor
7. Osobno pedagoško, didaktičko i      10   15   20    15   20   15   10   10   10   15    5     10    nadzornica,    ind.     i
stručno usavršavanje                                                             ravnatelji    grupno,
                                                                                praćenje
                                                                                liter.
8. Administrativno upravni poslovi     15   10   15    10   15   10   15   10   15   10    5     10    Tajnik      ind. i timski
9. Financijsko računovodstveni poslovi   14   8    10    8   10   10   14   9   14   14    5     4    računovođa    ind. i timski
10. Poslovi na održavanju i praćenju    10   10   10    10   10   10   10   10   10   10          5    svi        individ.   i
stanja okoliša                                                                zaposlenici    timski rad
11. Suradnja s organizacijama i       15   10   15    10   15   10   15   10   15   10    5     5    MZOiŠ,      timski rad,
institucijama                                                                 Grad. ured za   razgovor,
                                                                       obrazov.,     konzultacije
                                                                       kulturu i šport
12. Ostali poslovi             14   8   10     8   10   10   14   9   14    14     5     4
13. Nepredviđeni poslovi          10   13   10    13   10   14   10   15   10    14     5     5
                      176  168  168    168  168  160   184  152  176   160    40    64
       7.2.pedagog

  BROJ SATI PLANIRANIH POSLOVA:
  Mjeseci   Rujan  Listopad  Studeni  Prosinac  Siječanj  Veljača   Ožujak  Travanj   Svibanj  Lipanj    Srpanj   Kolovoz  Ukupno
  Radni    22   21     21     21     21     21     22    20     22     18      5      10    228
  dani

  Sati    176   168    168    168     168     168     176    160     176    144      40     80    1792  PODRUČJA RADA ŠKOLSKOG PEDAGOGA:

  1. POSLOVI PRIPREME ZA OSTVARENJE ŠK. PROGRAMA                                             144 sati

  2. POSLOVI NEPOSREDNOG SUDJELOVANJA U ODGOJNO-OBR. RADU                                        825 sati

  3. VREDNOVANJE OSTVARENIH REZULTATA, STUDIJSKE ANALIZE I
   ISTRAŽIVANJA                                                            220sati
  4. STRUČNO USAVRŠAVANJE                                                        214 sati

  5. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST I SURADNJA S OKRUŽJEM                                          140 sati

  6. DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST                                                     144 sati
                                                                                         19
7. OSTALI POSLOVI                              105 sati


                                 UKUPNO: 1 792 sati
Redni broj     Područje rada i opis poslova    Vrijeme realizacije     Broj sati
  1              2               3           4


1. POSLOVI PRIPREME ZA OSTVARIVANJE ŠK. PROGRAMA                    144

   1.1 Utvrđivanje obrazovnih potreba okruženja      VII             8

   1.2 Organizacijski poslovi – planiranje         VII-IX           82
      Izrada godišnjeg pana i programa rada
      Utvrđivanje kalendara školskih aktivnosti
      Određivanje smjena i radnih prostora
      Pomoć ravnatelju kod sastavljanja
      radnih zaduženja učitelja

   1.3 Izvedbeno planiranje i programiranje        IX             50
      Plan i program rada stručnih tijela škole
      Plan unapređenja nastave-uvođenje
       inovacija
      Plan suradnje s roditeljima
      Plan profesonalne orijentacije
      Plan kuture i javne djelatnosti škole
      Plan odgojnog, estetskog i ekološkog
       djelovanja
      Plan i pr. stručnog usavršavanja
       zaposlenih
      Plan izvanučioničke nastave i školskih
       stručnih ekskurzija

   1.4 Ostvarivanje uvjeta za realizaciju programa                  24
      Pomoć učiteljima kod odabira naslova
      šk. udžbenika i sastavljnje liste obaveznih
      udžbenika za novu šk. god.             V-VI           12
      Didaktička recenzija materijala za nastavu     IX-VI            6
      Utvrđivanje potreba za novom nastavnom
      opremom                      IX-VI           6

2. POSLOVI NEPOSREDNOG SUDJELOVANJA U             IX-VI          825
  ODGO. OBRAZOVNOM PROCESU

   2.1 Upis učenika i formiranje odjela             IV         90

                                                20
       Formiranje komisije za upis u I. razr.
       Utvrđivanje zrelosti djece za upis u I. razr.
       Formiranje razrednih odjela 5. razreda          VI      14


 1              2                   3        4
2.2 Uvođenje novih programa i inovacija                   IX-V  104
   Osiguravanje uvjeta za uvođenje inovacija
   Neposredna pomoć u ostvarivanju inovacija
   Praćenje i vrednovanje uvedenih inovacija               IX-V

2.3 Praćenje i izvođenje odgojno-obrazovnog rada               IX-V   305
   Praćenje ostvarivanja nastavnih planova
   i programa
   Praćenje kvalitete izvođenja nastavnog procesa
   Praćenje izvođenja izvannastavnih aktivnosti
   Sudjelovanje u radu stručnih tijela škole:             VII-VI
   UČITELJSKO VIJEĆE, RAZREDNA VIJEĆA,
   STRUČNI AKTIVI UČITELA RN I PN
   Edukativna pedagoško-psihološka predavanja               IX-V
   za učenike i roditelje
   Savjetodavna predavanja i radionice za roditelje            IX-V

2.4 Rad s učenicima posebnih poterba
                                       IX-V   105
   Identifikacija učenika s posebnim poterbama
   Rad s učenicima s posebnim potrebama u MSS
   Skrb za djecu tečkih obiteljskih prilika
2.5 Savjetodavni rad stručnog suradnika-pedagoga               IX-VI     140

    Savjetodavni rad s učenicima (grupno i individualno)
    Savjetodavni rad s roditeljima
    Savjetodavni rad s učiteljima
    Savjetodavni rad s stručnim tijelima, poslodavnim tijelima
    i ostalim str. suradnicima

2.6 Profesionalno priopćavanje i savjetovanje učenika            X-VI      70
   Održavanje predavanja za roditelje i učenike
   Savjetodavna pomoć učenicima s posebnim poterbama
   Provođenje ankete radi ispitivanja profesionalnih namjera
   učenika i obrada
   Predstavljanje ustanova za nastavak obrazovanja
   Uspostavljanje i vođenje dokumentacije PO

2.7 Zdrastvena i socijalna zaštita učenika                IX-VI       35
   Organizacija zdrastvenog plaćanja učenika              IX
   Rad na zdrastvenom odgoju i zdrastvenoj kulturi           X-VI
   Skrb o higijeni i ekologiji odgojno-obr. ambijenta         VIII-VI
   Upoznavanje i praćenje socijalnih prilika učenika          IX-VI
                                                 21
 1          2                     3       4
3. VREDNOVANJE OSTVARENIH REZULTATA,              XI,I,V,VI    220
  ANALIZE I ISTRAŽIVANJA

    3.1 Vrednovanje uodnosu na utvrđene ciljeve
       Periodične analize ostvarenih rezultata       XI,IV     88
       Polugodišnje analize ostvarenja šk.programa     I,VI
       Analiza i izvješće na kraju šk. god.        VII,VIII

    3.2 Utvrđivanje mjera za unapređivanje rada       I,VIII     8

    3.3 Istraživanja u funkciji osuvremenjavanja       IX-V      124
      nastavnog procesa
      Utvrđivanje rang liste internih stručnih problema  XII-IX      8
      Izrada projekta i provođenje istraživanja      XI, III, V   116
      Obrada i interpretacija rezultata          III, V

4. STRUČNO USAVRŠAVANJE                     VII-VI     360
   4.1 Rad na stručnom usavršavanju odg.-obrazovnih     VII-VI     80
     djelatnika škole
      Individualna pomoć učiteljima kod ostvarivanja   VII,XI,V    12
       planova str. usavršavanja
      Praćenje rada i pružanje pomoći u radu               32
       učiteljima pripravnicima
      Održavanje predavanja i ped. radionica za učit.   X,XII,II,IV   36
   4.2 Stručno usavršavanje pedagoga                    280
      Stručno usavršavanje u organizaciji Zavoda za    VII-VI     90
       školstvo pri Ministarstvu prosvjete i sporta te
       sudjelovanje u radu Županijskog aktiva str.
       suradnika pedagoga psihologa OŠ
      Individualno stručno usavršavanje          VIII-VI     140
      Prisustvovanje radu str. tijelima u školi      VIII-V      54
5. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST                 VIII-VII    140
      Organizacija, priprema, i provedba kulturnih
       sadržaja u školi
      Suradnja s kulurnim ustanovama u mjesu i izvan
       mjesta
      Suradnja s okruženjem (dječji vrtić, ambulanta,
       školski liječnik, Općina Molve i sl.)
6. DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST                    VIII-VI  144
      Briga o školskoj dokumentaciji
      Briga o učiteljskoj dokumentaciji
      Izrada i čuvanje učeničke dokumentacije
      Izrada i čuvanje dokumentacije o istraživanjima
      E- matica7. OSTALI POSLOVI                          IX-VII   105

                                           22
     7.3.logoped


GODIŠNJI PLAN RADA STRUČNOG SURADNIKA LOGOPEDA ZA ŠK. GOD. 2011./2012.

      Stručni suradnik defektolog – logoped u osnovnoj školi radi na prepoznavanju, ublažavanju i otklanjanju teškoća kod
učenika koji imaju teškoće govorno – glasovne komunikacije, jezične teškoće te specifične teškoće u čitanju, pisanju, računanju,
kao i druge teškoće u učenju. Stručni suradnik logoped pruža stručnu pomoć u obliku dodatnog individualnog neposrednog rada s
učenicima s navedenim poteškoćama.
Logoped savjetuje i pomaže u radu učitelje i roditelje te surađuje s njima.
Također surađuje i s ostalim stručnim suradnicima u školi i izvan nje.
      Cilj rada logopeda je ublažavanje ili otklanjanje postojećih poteškoća kod učenika, postizanje njihovih što boljih
odgojno – obrazovnih rezultata u školi, postizanje što bolje integracije tih učenika u redovni odgoj i obrazovanje te prevencija
nepoželjnih posljedica koje mogu proizaći iz navedenih teškoća.

PODRUČJE RADA
  1.  NEPOSREDNI RAD
  2.  POSLOVI KOJI PROIZLAZE IZ NEPOSREDNOG RADA
  3.  OSTALI POSLOVI

     1. NEPOSREDNI RAD
  A) neposredni rad s učenicima
Neposredni rad s učenicima uključuje:
  1. poslove dijagnosticiranja i otkrivanja poremećaja govorno – glasovne komunikacije te specifičnih teškoća čitanja,
     pisanja i drugih teškoća učenja
  2. utvrđivanje stanja govorno – glasovne komunikacije djece te otkrivanje predispozicija djece za specifične teškoće u
     učenju prilikom upisa u prvi razred i u tijeku školovanja
Da bi se pružila što bolja pomoć učenicima s ovim poteškoćama potrebno je utvrditi vrstu i stupanj poteškoće, što kod lakših
slučajeva može uradit logoped, a ukoliko to nije moguće potrebno je učenika uputiti na dodatna ispitivanja u druge ustanove, kod
psihologa te liječnika odgovarajućih specijalnosti.
  3. rad na otklanjanju jezičnih, govorno – glasovnih poteškoća te specifičnih poteškoća čitanja, pisanja, računanja i drugih
     teškoća u učenju
Ovaj rad se odvija individualno, u paru ili grupno te je u potpunosti prilagođen poteškoćama svakog pojedinog učenika.
Rad sa svakim učenikom se odvija jednom ili više puta tjedno ovisno o vrsti i težini poteškoće.
Neposredni rad s djecom se odvija u logopedskom kabinetu u O.Š. Molve, Trg kralja Tomislava 10, Molve. Učenici dolaze na
vježbe sami ili u pratnji roditelja.
  B) poslovi oko provođenja pedagoške opservacije učenika
  - upoznavanje s učenikom upućenim na pedagošku opservaciju,
  - upoznavanje s cjelokupnom zdravstvenom i psihološkom dokumentacijom,
  - upoznavanje učenikovih roditelja s psihofizičkim stanjem učenika na temelju analize dokumentacije,
  - upoznavanje učitelja s psihofizičkim stanjem učenika,
  - individualno praćenje učenika te neposredan rad po potrebi,
  - suradnja s članovima opservacijskog tima.
  C) suradnja s roditeljima
Kako bismo u radu s učenicima došli do što boljih i bržih rezultata potrebno je redovito surađivati s njihovim roditeljima.
Oblici suradnje s roditeljima:
  - individualni razgovori s roditeljima s ciljem što boljeg upoznavanja učenika na temelju analize prikupljene
     dokumentacije o učeniku,
  - upoznavanje učenikovih roditelja s programom i postupkom pedagoške opservacije,
  - upoznavanje roditelja o školovanju učenika po prilagođenom programu te redovnom programu uz individualizirani
     pristup,
  - savjetodavni rad s roditeljima ( davanje stručnih savjeta i naputaka za pomoć učenicima, prisustvovanje neposrednom
     radu s učenicima, upoznavanje roditelja sa stručnom literaturom… ),
  - pismene i telefonske obavijesti roditeljima.
  D) suradnja s učiteljima
Kako bi učenici postigli što bolje rezultate u odgojno – obrazovnom radu potrebna je suradnja s njihovim učiteljima.
Oblici suradnje s učiteljima:
  - suradnja s učiteljima radi što boljeg upoznavanja djetetovih poteškoća, ali i sposobnosti,
  - upoznavanje učitelja s metodama rada za otklanjanje ili ublažavanje učenikovih poteškoća u odgojno – obrazovnom
     procesu,
                                                               23
  - upoznavanje učitelja sa stavovima roditelja prema djeci s ovim teškoćama,
  - logoped pomaže učiteljima u izradi prilagođenih programa te u provođenju individualiziranih pristupa u radu,
  - surađuje s učiteljima u praćenju učenikovog svladavanja planiranih nastavnih sadržaja,
  - upoznavanje učitelja s novom literaturom koja se odnosi na učenike s teškoćama govorno – glasovne komunikacije,
    jezičnim teškoćama, specifičnim teškoćama u učenju te srodnim teškoćama,
  - u suradnji s učiteljima radi na što ranijem otkrivanju i tretiranju poteškoća,
  - surađuje s učiteljima učenika obuhvaćenih postupkom pedagoške opservacije.
  E) suradnja s ravnateljem
  - dogovor o ustrojstvu i načinu rada s učenicima i učiteljima,
  - obavljanje poslova vezanih uz rad škole.
  F) suradnja sa stručnim suradnicima
  - suradnja sa stručnim suradnicima u školi, s pedagogom škole, školskom knjižničarkom,
  - suradnja s voditeljicom posebnog programa,
  - suradnja s pedagozima drugih škola.

2. POSLOVI KOJI PROIZLAZE IZ NEPOSREDNOG RADA
        A) planiranje
Logoped planira rad za školsku godinu prema potrebama učenika s govornim poteškoćama te specifičnim teškoćama u čitanju,
pisanju i učenju u skladu s godišnjim planom škole.
Planiranje sadrži:
  - izradu godišnjeg/polugodišnjeg plana rada logopeda,
  - sudjelovanje u mjesečnom planiranju Stručnih vijeća razredne i predmetne nastave po HNOS-u,
  - izrada plana dnevnog i tjednog dolaženja učenika na vježbe,
  - izrada individualnih planova rada za svakog učenika obuhvaćenog logopedskim tretmanom,
  - izrada planova i programa postupaka pedagoške opservacije učenika.
        B) pripremanje i praćenje neposrednog rada
Sadrži:
  - pripremanje i obrada podataka o djeci s teškoćama u razvoju u suradnji s roditeljima, učiteljima, školskom liječnicom…,
  - pripremanje tekstova, riječi, slikovnog, senzo-motoričkog i didaktičkog materijala,
  - izrada individualnih listića,
  - pripremanje tehničkih logopedskih pomagala i sredstava za rad,
  - vođenje evidencije za svakog učenika o načinu rada i postignućima učenika na svakom održanom satu,
  - popunjavanje upitnika i tabela koje se odnose na rad s učenicima s teškoćama u razvoju,
  - izrada ispitnog materijala za upis učenika u prvi razred
        C) vođenje pedagoške dokumentacije
Sadrži:
  - vođenje dnevnika rada,
  - pisanje dijagnostičkog izvješća za svakog učenika uključenog u logopedski tretman,
  - vođenje dosjea s prilozima za svakog učenika,
  - vođenje evidencije o suradnji s roditeljima, učiteljima i drugim odgojnim čimbenicima,
  - pisanje nalaza i mišljenja logopeda potrebnih za rad Povjerenstva za utvrđivanje najpogodnijeg oblika školovanja te za
     upis učenika u prvi razred.
        D) stručno usavršavanje logopeda
Sadrži:
  - individualno stručno usavršavanje – praćenje stručnih časopisa i stručne literature,
  - sudjelovanje u radu Stručnih aktiva logopeda i defektologa na nivou škole, županije i grada Zagreba,
  - sudjelovanje na stručnim skupovima za logopede koje organizira MZOŠ,
  - razmjena iskustava sa istovjetnim i srodnim stručnjacima.

    3. OSTALI POSLOVI
  A) poslovi vezani za početak odnosno kraj školske godine
  - suradnja s roditeljima i učiteljima oko organiziranja neposrednog rada s učenicima,
  - uređenje logopedskog kabineta,
  - sudjelovanje u radu Povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece prije upisa u školu.
  B) analiza i vrednovanje rada
  - analiza rada logopeda nakon prvog polugodišta – izvješće o radu logopeda,
  - analiza rada na kraju školske godine - izvješće o radu logopeda,
  - analiza napredovanja za svakog učenika obuhvaćenog logopedskim tretmanom nakon završetka vježbi te na kraju
    polugodišta i na kraju školske godine.
  C) rad u stručnim tijelima škole
  - suradnja s ravnateljem, pedagogom te voditeljicom posebnog programa,
                                                        24
    -  sudjelovanje u radu Učiteljskog vijeća,
    -  sudjelovanje u radu Razrednih vijeća.
    D)  estetsko uređenje škole
    -  uređenje logopedskog kabineta,
    -  uređenje školskog interijera.
    E)  ostali poslovi prema odluci ravnatelja
    F)
BROJ SATI PLANIRANIH POSLOVA:
Mjeseci   Rujan  Listopad  Studeni  Prosinac  Siječanj  Veljača  Ožujak  Travanj  Svibanj  Lipanj  Srpanj  Kolovoz  Ukupno
Radni    22   21     21    21     21     21    22    20     22    18    5     10    228
dani

Sati    176   168    168    168    168    168    176   160    176    144   40    80    1792
             PODRUČJE RADA                         SATI               UKUPNO

                   a) rad s učenicima (otkrivanje,
                   dijagnosticiranje i otklanjanje
                   poremećaja govorno - glasovne             875
                   komunikacije)
1. NEPOSREDNI RAD          b) pedagoška opservacija                40
                                                             1180


                   c) suradnja s roditeljima               70
                   d) suradnja s učiteljima                80
                   e) suradnja s ravnateljem               35
                   f) suradnja sa stručnim                80
                   suradnicima
                   a) planiranje                     85
2. POSLOVI
KOJI PROIZLAZE IZ          b)   priprema  i  praćenje            90
NEPOSREDNOG RADA           neposrednog rada                                   475
                   c)    vođenje   pedagoške             80
                   dokumentacije
                   d) stručno usavršavanje                220

3. OSTALI POSLOVI                                      169              169


UKUPNO                                                          1792
                                                                       25
    7.4.školski knjižničar

   PLAN I PROGRAM RADA (MAKROPLAN) STRUČNOG SURADNIKA KNJIŽNIČARA za šk.god.2011./2012.


                                           VRIJEME REALIZACIJE
                   RADNI ZADACI

1.ODGOJNO OBRAZOVNA DJELATNOST ( 40% )                        717 sati

            1.a NEPOSREDNI RAD S UČENICIMA
1. Sustavno upoznavanje učenika 1.-8. razreda s knjižnicom i knjigom         kontinuirano
2. Razvijanje čitalačke sposobnosti učenika                      kontinuirano
3. Satovi lektire i medijske kulture prema NPP hrvatskog jezika– 1.-8. razred     po dogovoru
4. Ispitivanje zanimanja učenika za knjigu (ankete, intervju)             12.,5.mj.
5. Pomoć pri izboru književnih djela, pomoć pri upotrebi enciklopedije, priručnika,  kontinuirano
  rječnika, leksikona, znanstvene literature, serijskih publikacija
6. Upućivanje i poticanje učenika na samostalno snalaženje, pretraživanje i      kontinuirano
  korištenje izvora znanja i informacija
7. Pomaganje učenicima pri obradi zadane teme ili referata te pri izboru literature  kontinuirano
8. Izrada programa lektire za sve razrede                       9.mj.
9. Rad s grupom Mladih knjižničara                          kontinuirano
10. Motiviranje učenika na čitanje izvan obvezne lektire               kontinuirano
11. Kreativne radionice (rad s učenicima te izložba radova)              po potrebi
           1.b SURADNJA S RAVNATELJEM, STRUČNIM
             SURADNICIMA, UČITELJIMA I RODITELJIMA
1. Suradnja na utvrđivanju plana lektire i nabave potrebnog broja knjiga       9., 6.mj.
2. Suradnja s učiteljima svih nastavnih predmeta i odgojnih područja o nabavi     kontinuirano
  potrebne literature za učenike i učitelje
3. Organiziranje književnih susreta                          11., 4.mj.
4. Timski rad – organizacija nastavnih sati u knjižnici                kontinuirano
5. Timski rad na edukaciji učenika i roditelja u projektu „STOP NASILJU“       kontinuirano
6. Suradnja s ravnateljem i stručnim suradnicima u svezi s nabavom stručne      kontinuirano
 metodičko – pedagoške literature i AV građe
7. Timski rad s ravnateljem i pedagogom pri izradi Godišnjeg plana i programa     9.mj.
 škole
                   RADNI ZADACI                  VRIJEME REALIZACIJE
8. Suradnja s roditeljima učenika i prijem istih                   po potrebi
9. Obavještavanje o novim publikacijama pristiglim u knjižnicu            kontinuirano
10. Praćenje i snimanje odgojno-obrazovnog programa s HTV-a u dogovoru s       kontinuirano
  učiteljima-stvaranje medijateke
11. Timski rad s učiteljima hrvatskog jezika i likovne kulture pri izradi školskog  kontinuirano

                                                      26
  ista Osnovac


  II. STRUČNO-BIBLIOTEČNO POSLOVANJE I INFORMACIJSKA                 825 sati

                 DJELATNOST ( 46% )
1. Organizacija i vođenje rada u knjižnici i čitaonici                 kontinuirano


2. Nabava knjiga, udžbenika, serijskih publikacija i AV-građe u okviru suradnje s   kontinuirano
  izdavačkim kućama
3. Bibliotečno poslovanje :                              kontinuirano
  (inventarizacija, signiranje,katalogizacija,klasifikacija,tehnička priprema
  za posudbu, smještaj, redovni otpis)


4. Kompjutorska obrada postojeće građe ( Metel – program za              kontinuirano
     knjižničarstvo)
5. Izrada abecednog kataloga                              kontinuirano
6. Sistematski rad na informiranju učenika i učitelja o novoizašlim publikacijama   kontinuirano
7. Programiranje tematskih izložbi vezanih uz obljetnice književnika i kulturnih    kontinuirano
  događanja
8. Praćenje. korištenja knjižnice i čitaonice                     kontinuirano
9. Pisanje godišnjih planova i programa te izvještaja i drugih potrebnih pokazatelja  9.,1.,6.mj.
  o radu knjižnice i ostalih školskih aktivnosti i događanja
10. Izrada popisa literature i bibliografskih podataka za pojedine nastavne predmete  po potrebi
11. Nazočnost sjednicama Učiteljskog vijeća te stručnim aktivima            kontinuirano
12. Predstavljanje i raspačavanje časopisa                       kontinuirano
13. Zaštita knjižnične građe                              kontinuirano
                   RADNI ZADACI                   VRIJEME REALIZACIJE


             III. STRUČNO USAVRŠAVANJE (8%)                143 sata


1. Sudjelovanje na stručnim knjižničnim skupovima (Aktivi školskih knjižničara...)   kontinuirano
2. Suradnja s matičnom službom Nacionalne i sveučilišne knjižnice, županijskom     kontinuirano
  matičnom službom u Koprivnici, suradnja s drugim školskim knjižnicama te
  Filozofskim fakultetom u Zagrebu)
3. Čitanje dj. literature i literature za mladež,Školskih novina i ostalih dnevnih   kontinuirano
  tiskovina
4. Permanentno praćenje izdavačke djelatnosti                     kontinuirano
5. Suradnja s nakladnicama                               kontinuirano


                                                       27
             IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ( 6%)                          108 sati


1. Sudjelovanje u pripremi i organiziranju kulturnih priredbi i uređenja škole u njoj              prema GPP
    ili izvan nje (Dani kruha, Mjesec knjige, Nikolinje, Božić, Valentinovo, Uskrs,
    Dan škole, Dan državnosti...)
2. Postava tematskih izložbi uz obljetnice književnika i događaja                        kontinuirano
3. Postavi izložbi slika i fotografija                                      kontinuirano
4. Stvaranje fonoteke sa sadržajima odgojno-obrazovnog programa s nacionalne                   kontinuirano
    televizije
5. Organizacija književnih susreta                                        11.,4.mj.
6. Suradnja s kulturnim ustanovama i organizacijama u okolici, međuškolska                    kontinuirano
    suradnja, suradnja s dječjim vrtićem «Pčelica»
7. Pomoć pri izradi školskog lista Osnovac                                    1., 2. mj.
8. Pomoć pri izradi školskog ljetopisa                                      5., 6. mj,
9. Promocija knjige                                               prema interesu
10. Nazočnost kulturnim manifestacijama u kojima nastupa naša škola                       po potrebi
                REKAPITULACIJA                             BROJ SATI
                UKUPAN BROJ SATI
1. Odgojno-obrazovna djelatnost-60%                             717
2. Stručno-knjižnična i informacijska djelatnost-26%                    825
3. Stručno usavršavanje – 8%                                143
4. Kulturna i javna djelatnost-6%                              108
SVEUKUPNO SATI:                                       1792
BROJ SATI PLANIRANIH POSLOVA:
Mjeseci  Rujan  Listopad  Studeni  Prosinac  Siječanj  Veljača  Ožujak  Travanj  Svibanj  Lipanj  Srpanj  Kolovoz  Ukupno
Radni   22    21     21    21     21     21    22    20     22    18    5    10    228
dani

Sati    176   168    168    168    168    168    176   160    176    144   40    80    1792
                                                                      28
7.5 Tajnik škole
Tajnik škole će obavljati poslove u okviru petodnevnog radnog tjedna. Radno vrijeme 8 sati dnevno.
    - rješavanje dnevno pristigle pošte
    - organizacija rada pomoćnog osoblja
    - izrada i dopuna potrebnih pravilnika i odluka
    - priprema materijala za sjednice Školskog odbora i komisija
    - sudjelovanje i pisanje zapisnika na sjednicama Školskog odbora
    - praćenje zakonskih propisa
    - sudjelovanje u raznim organizacijskim poslovima škole
    - izrada dopisa, rješenja, odluka i drugih dokumenata, rad s strankama
    - priprema i otpremanje pošte, te vođenje evidencije o odsutnosti zaposlenika
    - blagajnički poslovi i likvidatura dokumenata
    - sudjelovanje u organizaciji zdravstvene zaštite zaposlenika i učenika
    - suradnja s društvima i organizacijama u školi i mjestu
    - vođenje personalne dokumentacije zaposlenika, prijave, odjave, matična knjiga zaposlenika i
      drugo vezano uz ovaj posao
    - suradnja s ravnateljem, pedagogom, računovođom, roditeljima učenika
    - arhiviranje arhivske građe
    - poslovi oko registracije škole kod trgovačkog suda i drugi vezani poslovi za registraciju

   7.6. računovođa

Računovođa škole će obavljati poslove u okviru petodnevnog radnog tjedna.
    Radno vrijeme 8 sati dnevno.
      FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENI POSLOVI
   - izrada financijskog proračuna
   - izrada polugodišnjeg obračuna
   - izrada godišnjeg obračuna
   - izrada financijskih izvješća za Školski odbor, Ministarstvo prosvjete i športa, Županijski ured
   - vođenje računovodstvenih knjiga i isprava
   - virmannsko plačanje
   - zaključivanje i odlaganje računovodstvene dokumentacije poslije godišnjeg obračuna
      KNJIGOVOTSVENI POSLOVI
    -  vođenje knjigovotstvenih isprava
    -  kontiranje i knjiženje
    -  vođenje analitičke evidencije osnovnih sredstava
       OBRAČUN I ISPLATA PLAĆA
    -  izrada platnih lista i prateće dokumentacije
    -  vođenje analitičke evidencije isplate plaća
    -  evidencija i obračun bolovanja
    -  statistička izvješća u vezi plaća
       OSTALI POSLOVI
    -  praćenje propisa i stručne literature
    -  prisustvovanje stručnim sastancima
    -  ostali poslovi
                                                     29
8.  PLANOVI RADA STRUČNIH ORGANA,ORGANA UPRAVLJANJA I
            RUKOVOĐENJA


   8.1. Školski odbor

 IX.,X. mjesec     - donošenje odluka o zasnivanju radnog odnosa s učiteljima i stručnim
             suradnicima, donošenje odluka o o imenovanju voditelja PŠ,donošenje
             Godišnjeg plana i programa rada škole
 XI. mjesec       - razmatranje potreba investicijskog održavanja škole i njenih PŠ
 XII. mjesec      - razmatranje izvješća o radu škole i uspjehu učenika, poklon paketi za Sv.
             Nikolu
 I. mjesec       - razmatranje eventualnih problema na zahtjev roditelja, analiza uspjeha,
             problematika škole, investicijska pitanja, izgradnja školske knižnjice
 II. mjesec       - problematika škole, investicijska pitanja
 III.,IV. mjesec    - prijedlozi građana od interesa za rad škole, smjernice za rad i poslovanje škole
 V.,VII. mjesec     - razmatranje realizacije Godišnjeg plana i programa rada škole, izvanškolske
             aktivnosti školskog športskog kluba, izvješća ravnatelja

    8.2. Učiteljsko vijeće

     I.       – pripreme za početak rada u novoj školskoj godini, raspisivanje natječaja
     II.      – zaduženja učitelja u novoj školskoj godini, organizacija redovne nastave i
             ostalih oblika neposrednog rada s učenicima, donošenje Godišnjeg plana rada
             škole, Učiteljskog vijeća, permanentnog usavršavanja učitelja
     III.      – program obilježavanja Dana kruha, Dana zahvalnosti, plan brige za
             zdravstvenu i socijalnu zaštitu učenika, Solidarnost na djelu
     IV.      - Dan spomena na mrtve, Svi sveti
            – Dan borbe protiv AIDS-a, pripreme za priredbu povodom blagdana Sv.
             Nikole i Božića, analiza rada i uspjeha na kraju I. polugodišta
     I.,II.,III.  – priprema za školska općinska takmičenja i susrete Znanost mladima,
             Lidrano, Eko kviz, obilježavanje Fašnika, organizacija priredbe za blagdan
             Uskrsa, pisanice, škola plivanja i DANI PROJEKTNE NASTAVE
     IV.      – obilježavanje Dana planeta zemlje

     V.       – organizacija proslave Dana škole
     VI.      – analiza rada i realizacija plana i programa rada , uspjeh učenika,
             utvrđivanje uspjeha na kraju nastavne godine

     Na sjednicama Učiteljskog vijeća predviđene su slijedeće stručne teme koje će prpremiti pedagog
     škole po mogućnosti vanjski stručni predavači:

     1. ‘’Akciijsko istraživanje-Učitelji kao istraživači’’- Marina Đukin
     2. ‘’Kalkulator u nastavi- da ili ne’’- Danije Večenaj
     3. ‘’Rad za pružanje 1.pomoći’’- Dunja Kudumija
     4. ‘’Izazovi moderne tehnologije’’- Rajna Frano
     5. Tema po izboru- pedagog škole
   Ravnatelj saziva, predsjedava i predlaže dnevni red Učiteljskog vijeća. O radu Učiteljskog vijeća pišu
se zapisnici. Zapisnik pišu učitelji po abecednom redu.

                                                       30
     8.3. Razredno vijeće

             Planirao je 6 sjednica RV za učenike V-VIII razreda i 4 sjednice RV za učenike I-IV
      razreda. Za sjednice su predviđeni ovi sadržaji:

     14.XI.    Razmatranje odgojno-obrazovne problematike i poduzimanje mjera radi
           otklanjanja problema
           Izvješća razrednika i učitelja o uspjehu učenika u razrednim odjelima. Priprema i
           organizacija održavanja roditeljskih sastanaka od I-VIII razreda

    22.XII.    Analiza realizacije programskih sadržaja u svim nastavnim područjima
           Utvrđivanje uspjeha učenika na kraju I. polugodišta.

    8.III.    Razmatranje odgojno-obrazovne problematike
           Dogovor o održavanju roditeljskih sastanaka.
           Školski izleti, ekskurzije i ljetovanja

    10.V.     Analiza uspjeha učenika ( učenici sa više negativnih ocjena)
           Roditeljski sastanci – radni dogovori sa grupom roditelja učenika koji imaju više
           od tri negativne ocjene

    15. VI.    Utvrđivanje općeg uspjeha učenika na kraju školske godine 2011./12.
.
           Donošenje prijedloga RV za pohvale, nagrade i kazne Učiteljskom vijeću škole
           Realizacija nastavnog plana i programa
  26. i 27.VI.   Upućivanje učenika na popravne ispite- 1. rok
           Organizacija polaganja popravnih ispita

20.i 21.VIII.    Popravni ispiti –2. rok
           Utvrđivanje uspjeha učenika i razreda nakon popravnih ispita
           Raspored ponavljača


    8.4. Vijeće roditelja

     Vijeće roditelja u pravilu se sastaje tri puta u tijeku školske godine prema sljedećem planu i
programu:
rujan       Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja
          Razmatranje Godišnjeg plana i programa rada za šk. god. 2011/12.
          Organizacija odgojno-obrazovnog rada
          Školska mliječna kuhinja
veljača      Uspjeh učenika na kraju I. obrazovnog razdoblja
          Analiza odgojne situacije i primjena pedagoških mjera
          Poboljšanje uvjeta rada u školi
kolovoz      Realizacija nastavnog plana i programa
          Analiza uspjeha na kraju školske godine
          Analiza odgojne situacije i primjena pedagoških mjera

Vijeće roditelja saziva predsjednik Vijeća. O radu se vode zapisnici.

                                                     31
     Roditelji predstavnici u Vijeću roditelja bit će izabrani na prvim roditeljskim sastancima, a prilikom
konstituiranja Vijeća roditelja roditelji će izabrati predsjednika Vijeća roditelja, zamjenika i zapisničara..
     Mandat predstavnicima roditelja traje godinu dana.   8.5. Vijeće učenika


Rujan:    Konstituirajuća sjednica Vijeća učenika i izbor predsjednika , tajnika i zamjenika
       Razmatranje Godišnjeg plana i programa rada škole
       Analiza rada prošlogodišnjeg Vijeća učenika
       Pokretanje novih inicijativa i zamisli učenika

Listopad   Plan rada Vijeća učenika
       Stvaranje kodeksa ponašanja učenika škole
       PlaniranjeBožićnog sajma
       Planiranje Maskembala, Uskršnjeg sajma, Otvorenih vrata škole za Dan škole

Ožujak:    Pedagoške mjere
       Priprema Uskršnjeg sajma

Travanj:   Priprema Dana škole i Otvorenih vrata škole i zaduženja

Svibanj:   Analiza rada tijekom godine i priprema za kraj nastavne godine9.  PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA
     Stručno usavršavanje planirano je okvirno za svakog učitelja prema ovom modelu:
     I. UNUTAR ŠKOLE – 50 sati
     1. 10 sjednica učiteljskog vijeća – 20 sati
     2. 10 sjednica stručnih aktiva – 20 sati
     3. 5 sjednica razrednih vijeća -10 sati

     II. IZVAN ŠKOLE - 35 sati
     1. 4 stručna vijeća unutar Županije KC-KŽ – 4 sata po skupu
     2. jednodnevni stručni skupovi izvan županije – 7 sati po skupu
     3. tečajevi informatičke pismenosti- ECDL tečaj – 20 sati
     4. višednevni seminari, škole, kongresi – 7 sati po danu

   III.INDIVIDUALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE - 35 sati
    - 1 sat tjedno tijekom školske godine - 35 sati
   PLANIRANO SATI STR. USAVRŠAVANJA PO UČITELJU : 140 sati

     Evidencija stručnog usavršavanja učitelja vodi se na posebnim obrascima koji se na kraju školske
     godine pohrane u pedagošku dokumentaciju škole.                                                         32
     PLANOVI STRUČNOG USAVRŠAVANJA UČITELJA NA STRUČNIM
        AKTIVIMA UNUTAR ŠKOLE U ŠK.GOD. 2011/12.

Vrijeme    S a d r ž a j aktiva        Nositelj aktivnosti  Predviđeni
                                    troškovi
 VIII.mj.   Izbor voditelja Aktiva i     1.Aktiv učitelja RN  Kava-sok
        zamjenika             1. Aktiv učitelja PN
        Donošenje     plana    i  Stručni sauradnici
        programa rada Aktiva za      Ravnatelj
        tekuću školsku godinu
        Planiranje i pripremanje
        za početak šk. godine:
        naručivanje stručne
        literature, iskazivanje
        potreba za nastavnom
        opremom i pomagalima,
        dogovor o načinu vođenja
        pedagoške dokumentacije,
        planiranju
        Planiranje svih oblika
        izvanučioničke nastave (
        terenska nastava,
        integrirana nastava,
        školske stručne ekskurzije i
        izleti, škola plivanja, škola
        u prirodi)
        mjesečno planiranje za
        RUJAN
IX.mj.-                     učitelji PN      Sendviči  –kava-
radni     “DAN KRUHA – prijedlog      učitelji RN      sok
dogovor    aktivnosti za obilježavanje
        učenici po prilagogđenom i    pedagog škole
        individualiziranom        učitelji PN i RN
        programu –            knižničarka
        upute o radu s tim        učitelji
        učenicima
                         logopedica
X. mj.     planiranje za mjesec       2. Aktiv PN      Sendviči –kava-
        STUDENI -PROSINAC        2. Aktiv RN      sok
        razrada plana aktivnosti uz   učitelji PN
        mjesec borbe protiv       stručni suradnici
        ovisnosti
        Radionica iz programa      učitelji RN
        projekta STOP NASILJU-      učitelji PN
        Za sigurno i poticajno      knjižničarka škole
        okruženje u školama
        Vjeronauk u društvenom      Dijana Vujević,uč.PN
        području             Ružica Tuba,uč.RN
        Psihološki aspekti
        uspješnog odgoja djece
  I. mj.    Radionica iz programa      3.Aktiv učitelja PN-  Sendviči –kava -
        projekta STOP          RN           sok
                                              33
ZIMSKI       NASILJU-Za sigurno i    stručni suradnici
PRAZNICI      poticajno okruženje u   učitelji RN
          školama          učitelji PN
          Radionica sa        gosti predavači
          Planiranje za
          SIJEČANJ/VELJAČA
          Put u središte zemlje   Marija Halaček
          Tema po izboru       Ivana Barić
II.mj.       planiranje za mjesec    4.Aktiv učitelja PN  Sendviči- kava-
          OŽUJAK-TRAVANJ       4.Aktiv učitelja RN  sok
                       učitelji PN i RN
                       stručni suradnici
         stručna tema:Disleksija   Biljana Vargek/PN
         stručna tema: Diplomski   Katica Ciganek/RN
         rad
IV. mj.     mjesečno planiranje za    5.Aktiv učitelja PN  Sendviči-kava-
        SVIBANJ I LIPANJ       5.Aktiv učitelja RN  sok
                       učitelji PN i RN
                       stručni suradnici
        Stupnjevi sportskog      Tomislav
        razvoja            Čerepinko,učitelj PN
        Tema po izboru        Miroslav Saraga.
                       Pedagog škole

Napomena: Planirano vrijeme po jednom stručnom aktivu - 2 sata.
                                            34
10. PODATCI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U ODGOJNO OBRAZOVNOM
             RADU

10.1. profesionalno usmjeravanje učenika


MJESEC              SADRŽAJI RADA                   ZADUŽENI DJELATNIK
X.-V.    Izrada plana profesionalnog priopćavanja i              razrednici VIII razr.
       usmjeravanja                             pedagog

       Upoznavanje učenika sa svijetom rada, stručnim školovanjem i
       zapošljavanjem kroz ove teme:
       -Raditi što volim i voljeti što radim
       -Školovanje,radni vijek, mirovina
       -Upoznavanje sa različitim vrstama                  razrednici
       rada:rad na strojevima,znanstveni i                 pedagog
       umjetnički poslovi, poslovi                     posrednici iz srednjih škola
       pomaganja ljudima,usluživanja,
       inženjerski poslovi, obrtnički poslovi
       -Koja su tražena zanimanja u našem kraju i u državi (mogućnosti
       zapošljavanja) ?
       -Srednjoškolsko obrazovanje u Hrvatskoj-postupak upisa u
       srednju školu
       -Stipendije i krediti za učenike
       -Zavod za zapošljavanje i prava nezaposlenih


       Upućivanje učenika i roditelja u pravilan izbor zanimanja:
IV.-V.    -imam li sposobnosti i vještine nužne za uspjeh u željenom
       zanimanju?                              razrednici
       -Što kažu roditelji i prijatelji na moju odluku o izboru zanimanja?  pedagog
       -Tko mi može pomoći u izboru zanimanjai škole?            školski liječnik
       -Psihološka pomoć u izboru struke                   psiholog
       -Liječnička pomoć u izboru struke
       -Zdravstvene poteškoće u izboru
       struke

XII.,I.   Anketiranje učenika VIII.razreda i obrada odataka o željama i
       interesima učenika u
       vzi nstavka školovanja

                                          razrednici
X.,XI.,IV.  Suradnja sa stručnom službom za       PO pri Zavodu za     pedagog
       zapošljavanje Križevci
       -dogovor o suradnji i načinu distribucije propagandnog materijala

                                          pedagog
                                          psiholog
                                                         35
10.2. plan i briga za zdravstvenu i socijalnu zaštitu učenika
      SLUŽBA ZA ŠKOLSKU MEDICINU

      OSNOVNE ŠKOLE KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

      PROGRAM MJERA U ŠKOLSKOJ GODINI 2011 / 2012.
      1 . POLUGODIŠTE

  1. CIJEPLJENJE UČENIKA PREMA PROGRAMU OBVEZNOG
    CIJEPLJENJA
       I.  razred osnovne škole : DI – TE pro adultis + POLIO
       VI. razred osnovne škole : HEPATITIS B – 2 puta s razmakom od
          mjesec dana i treći puta 5 mjeseci od druge doze
       VII. razred osnovne škole : tuberkulinsko testiranje i BCG docjepljivanje
          nereaktora i epidemiološka obrada hipereaktora
       VIII.  razred osnovne škole : DI – TE pro adultis + POLIO
       CIJEPLJENJE DJEVOJČICA VII. i VIII. RAZREDA GARDASILOM :
       prema dodatnom programu

  2. PREGLED ZA UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENOG STANJA I SPOSOBNOSTI
    ZA NASTAVU TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE TE ODREĐIVANJE
   ODGOVARAJUĆEG PRILAGOĐENOG PROGRAMA

  3. SCREENINZI
    A ) Pregled vida i vid na boje za učenike III. razreda
    B ) Pregled kralješnice , stopala i TT i TV za učenike VI. razreda

  4. NAMJENSKI PREGLEDI
    A ) Na zahtjev i prema situaciji
    B ) Pregled djece s poteškoćama u razvoju i učenju

  5. ZDRAVSTVENI ODGOJ
    III. razred – Zdrava prehrana
    VI. razred – Vježbe za stopala i kralješnicu
    Zdravstveni odgoj vezan za cijepljenje , te određene teme ovisno o dodatnim
    programima

  6. SAVJETOVALIŠNI RAD

  7. POVJERENSTVO ZA DJECU S POTEŠKOĆAMA

  U Koprivnici , 1. 9. 2011.    Nadležni školski liječnik :
                   Dr. Jasenka Vuljak – Vulić

      SLUŽBA ZA ŠKOLSKU MEDICINU

     OSNOVNE ŠKOLE KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

      PROGRAM MJERA U ŠKOLSKOJ GODINI 2011 / 2012 .
     2. POLUGODIŠTE


   1. SISTEMATSKI PREGLEDI
    A ) V razred osnovne škole
    B ) VIII razred osnovne škole
    C ) prije upisa u I razred osnovne škole

  2. CIJEPLJENJE PREMA KALENDARU
   A ) VI razred osnovne škole ; Hepatitis B ( 3. doza )
   B ) prije upisa u I. razred osnovne škole : OSPICE – ZAUŠNJACI – RUBEOLA
                                             36
  C ) djevojčice VIII razred : cjepivo protiv HPV infekcije

 3. KONTROLNI PREGLEDI
   - provode se poslije sistematskih pregleda prema potrebi

 4. ZDRAVSTVENI ODGOJ
   V razred : PUBERTET I HIGIJENA MENSTRUACIJE
   VIII razred : PROFESIONALNA ORIJENTACIJA
   VII i VIII razred : PREDAVANJE O REPRODUKTIVNOM ZDRAVLJU
   - predavanje za roditelje prije upisa u I razred osnovne škole : Informacije o
     preventivnoj zdravstvenoj zaštiti djece
   - prema potrebi svi ostali oblici promicanja zdravlja i prevencije bolesti za
     roditelje i djecu , te učitelje i nastavnike

 5. PREGLED ZA UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENOG STANJA I SPOSOBNOSTI
   ZA
   NASTAVU TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE TE ODREĐIVANJE
   ODGOVARAJUĆEG PRILAGOĐENOG PROGRAMA

 6. NAMJENSKI PREGLED
   - na zahtjev i prema situaciji
   - pregled djece s poteškoćama u razvoju i učenju

 7. POVJERENSTVO ZA PRIMJERENI OBLIK ŠKOLOVANJA ZA DJECU S
   POTEŠKOĆAMA

 8. SAVJETOVALIŠNI RAD

Telefoni : Ambulanta Koprivnica 048 / 655 – 142
                048 / 655 – 143
      Ambulanta Đurđevac 048 / 811 – 345
      Mob. 098 985 49 84
U Koprivnici , 1. 9. 2011.     Nadležni školski liječnik :
                  Dr . Jasenka Vuljak – Vulić
                                           37
   10.3. školski preventivni program

KREATIVNO PROTIV PUŠENJA –V.RAZRED
 Program se počeo školske godine 2008/09. u suradnji sa LIGOM ZA BORBU PROTIV RAKA KC-KŽ
ŽUPANIJE i namjeravamo ga kontinuirano provoditi sa učenicima petih razrea i to kroz organizirani niz od
četiri radionice na satovima razrednika tijekom školske godine.

OTVORENI KIŠOBRAN –VI. RAZRED

PROGRAM PREVENCIJEOVISNIČKIH OBLIKA PONAŠANJA
KOD UČENIKA ŠESTOG RAZREDA NAŠE OSNOVNE ŠKOLE PROVELI SMO PROŠLEŠKOLSKE
GODINE KROZ PROJEKT POD NAZIVOM „ OTVORENI KIŠOBRAN “, A NAMJERAVAMO GA
KONTINUIRANO PRIMJENJIVATI SVAKE ŠKOLSKE GODINE U ŠESTIM RAZREDIMA


  Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije iCentar za prevenciju i izvanbolničko
liječenje ovisnosti pokrenuo je u jesen 2008.godine ovaj koristan projekt u koji se uključilo 16 osnovnih
škola iz naše Županije.

CILJEVI OVOG PROJEKTA SU:
   osvijestiti kod učenika kako i pušenje i pijenje alkoholnih pića utječe na zdravlje, odnose u obitelji i
    odnose s vršnjacima
   ukazati na potrebu i mogućnost izbjegavanja ponašanja koja uvjetuju pojavu ovisnosti
   poticati razvoj umijeća donošenja odluka
Voditeljica programa Marina Sabolović, knjižničarka škole , održala je sa učenicima šestih razreda 8
radionica. Na susretima sa učenicima trudila se poraditi na realizaciji ovih zadataka:
    ispitati kakva su iskustva učenika s pušenjem i pijenjem alkoholnih pića
    provjeriti kako učenici prihvaćaju radionice kao način rada u prevenciji
    proširiti znanje učenika o štetnosti pušenja i alkohola
    pokušati utjecati na formiranje stavova o pušenju i alkoholu
    motivirati učenike za vlastito sudjelovanje u aktivnostima prevencije
    uključiti roditelje u program i potaknuti razgovor u obitelji o problemima ovisnosti

Učenici su ocjenjivali zadovoljstvo sa provedbom svake radionice i ocjene su pokazale da su učenici bili
jako zadovoljni sa ovakovim načinom rada ( ocjena rada je bila između 4,5 i 5!“). Anketom smo ispitali
stavove i znanja učenika prije i poslije provedbe radionica što se tiče štetnosti pušenja i alkohola.
   rezultati anketiranja učenika su pokazali da je nešto više od trećine učenika šestih razreda (40%) već
     imalo prva iskustva s pušenjem, a nešto više od dvije trećine (73%) imalo prvo iskustva s pijenjem
     alkoholnih pića.
   ispitivanje stavova prema pušenju i alkoholu je pokazalo da su oni kod učenika još u formiranju, te
     da je u toj dobi dominantan stav da pušenjem i pijenjem mladi žele na sebe skrenuti pažnju okoline i
     žele se napraviti važni.
U program su bili uključeni i roditelji, a prema njihovoj procjeni njegovo provođenje je potaknulo da se u
obitelji više razgovaralo o problemima pušenja i alkohola (u evaluaciji potvrdilo 61% roditelja).
   većina roditelja i učenika misli da bi ovakav način rada trebalo nastaviti i u buduće


  Evo i vrijednih pokazatelja koji su dobiveni usporedbom podataka dobivenih anketiranjem učenika
  šestih razreda 2005/06. i 2008/09. godine u našoj Županiji.
  Mi u našoj školi ne možemo dati ovakovu usporedbu jer nismo 2005/06. godine bili još u tom projektu.
                                                      38
  NO I OVO SU PODACI KOJI SAMI ZA SEBE GOVORE NAJVIŠE I MORALI BI SE SVI
  ZAMISLITI NAD NJIMA!

                 puš
      Usporedba iskustva o pušenju i pijenju alkohola
          generacija djece šestih razreda             21
          2005./2006. sa 2008./2009.


                          Puš
                          Puše     Puš
                                 Puše
      PUŠ
      PUŠENJE   Nisu probali  Probali
                         povremeno  svakodnevno
     2005./2006.    59%     38%     2%      1%
     2008./2009.    60%     36%     3%      1%
                         Povremeno  Svakodnevno
      PIJENJE   Nisu probali  Probali
                          piju    popiju
     2005./2006.   36%     58%     6%      0,5%
     2008./2009.   27%     61%    11%      0,8%
PROJEKT : ŠKOLA BEZ NASILJA I.-VIII.RAZRED

 NAŠA ŠKOLA       SE UKLJUČILA U PROJEKT UNICEF-a „ZA SIGURNO I POTICAJNO
OKRUŽENJE U ŠKOLAMA“KOJI JE OSTAO DIJELOM NAŠEG ŠKOLSKOG PREVENTIVNOG
PROGRAMA I PROVODI AKCIJU POD NAZIVOM
              „Stop nasilju među djecom“
OŠ Molve uključila se u akciju UNICEF-a koji provodi programe prevencije nasilja među djecom još u
ožujku 2005. godine i tako se priključila skupini osnovnih škola u RH koje su u projektu od 2004, njih
121.
CILJVI ovog programa u koji se uključila i naša škola jesu:
    osvijestiti problem nasilja u školi među djecom kod učitelja ,djece i njihovih roditelja te na kraju
     i kod same lokalne zajednice u kojoj živimo;
    povećati znanja o načinu suzbijanja nasilja među djecom
    potaknuti spremnost na akciju i promjene kod svih zaposlenih, djece, roditelja i čimbenika u
     društvenoj sredini
    stvoriti sustav podrške i zaštite žrtvama i onoj djeci koja pokazuju nasilno ponašanje
VRIJEME REALIZACIJE: od 2005- trajno
NOSIOCI PROJEKTA: Marina Sabolović, knjižničarka škole,ravnatelj,pedagog škole razrednici, ostalo
             školsko osoblje, vanjski suradnici, roditelji
 Projekt je krenuo nakon prijave i osnovnih uputa svim uposlenicima škole
Projekt se realizirao u 7 koraka :
1.KORAK: Učenici, učitelji i ostali zaposlenici svjesni su problema vršnjačkog nasilja Uslijedilo    je
ispitivanje učenika koliko su sami žrtve i koliko su sami nasilni prema svojim vršnjacima te anketiranja
svih učitelja o njihovom stavu prema problemu nasilja u školi.Važno je napomenuti da su o ciljevima
samog projekta i rezultatima provedene ankete detaljno upoznati roditelji učenika od I. do VIII. razreda na

                                                    39
roditeljskim sastancima i da su roditelji primili priručnike s informacijama o tome što je to nasilno
ponašanje, koje su posljedice nasilnog ponašanja i kako pomoći djetetu žrtvi ili nasilniku.

2.KORAK: Škola gradi zaštitnu mrežu
    Početkom školske godine 2005/06.svi razrednici su prošli detaljnu poduku o načinu rada sa
učenicima na satovima razredne zajednice. Na prvim satovima RZ razrednici sa učenicima izrađuju
pravila ponašanja i dogovaraju mjere za kršenje pravila. Tokom polugodišta prorađuju sustavno teme koje
se odnose na potrebu razumijevanja drugih, solidarnost, prijateljstvo, na potrebu odgovornosti za svoja
ponašanja i uvažavanje različitosti a s proradom tema će nastaviti i u drugom polugodištu. Teme se
obrađuju kroz igru, razgovore i iskustva a učenici se koriste pri tom radnim bilježnicama kod obrade
pojedinih tema .Za vrijeme odmora organiziran je nadzor od strane učitelja i ostalih zaposlenika škole.

3. KORAK: formiranje UČENIČKIH GRUPA PODRŠKE I POMOĆI
    Te iste šk.god.osnovali smo dvije grupe vršnjačke podrške koju su vodile članovi stručne službe :
pedagoginja Marina Sabolović i knjižničarka Martina Kucljak. Grupe čine po dva predstavnika od IV.-
VIII. razrednog odijela. Geslo rada grupa je „OD SAMOGA SEBE DO POMOĆI DRUGIMA“, a cilj rada
je razvijanje određenih vještina i sposobnosti kod tih učenika za pomaganje vršnjacima kojima je pomoć
potrebna.. Pri tom se rade vježbe pomoću kojih učenici upoznaju sebe i druge članove grupe, razvijaju
vještine dobrog ophođenja i razvijaju odgovornost za svoje postupke.

4. KORAK: uspostavljanje suradnje s lokalnom zajednicom
    Ovo je korak koji slijedi u proljeće 2006. godine. Institucije i zaštitne službe
( zdravstvo, socijalne službe, udruge, sportski klubovi, policija, crkva) izradile su sa školom plan djelovanja
protiv nasilja i načine postupanja za slučaj kada se desi incident.

5. KORAK: Žrtve nasilja traže pomoć od zaštitne mreže u školi i izvan nje
    Cilj nam je bio da se na ovom stupnju projekta,nakon svih ovih radionica i predavanja, počne
povećavati broj učenika koji traže pomoć u slučajevima bilo kojeg oblika zlostavljanja. Svi djelatnici škole
trebaju biti do tada dobro podučeni u načine postupanja sa zlostavljanim djetetom i zlostavljačem .Učenici
također već trebaju znati kome se mogu obratit za pomoć i da će tu pomoć sigurno dobiti .

6. KORAK: Mreža zaštite pruža pomoć i žrtvi i počinitelju nasilnog ponašanja, a načini pomaganja su
poznati i primjenjivi
    Kod ovog koraka nastojat će škola na vrijeme i adekvatno odgovarati na potrebe svih učenika-
intervencijski postupci bit će poznati i djeci i odraslima i očekujemo da će se već pokazat rezultati ovog
projekta. Suradnja s drugim službama morala bi biti dobro razvijena i funkcionirati. Škola prati svoj
napredak, dokumentira ga i raspravlja na redovitim sastancima o daljnjim koracima.

7. KORAK: Učenici, roditelji i učitelji smatraju školu sigurnim mjestom za djecu

    Postupcima procijene uspješnosti i postignuća u školi na ovom projektu, dobili smo priznanje za
sav uloženi trud a to je PLAKETA S NATPISOM „ŠKOLA BEZ NASILJA“.
U školskoj godini 2010./11. OŠ Molve obnovila je svoj status Škole bez nasilja što smatramo velikim
uspjehom. Ove školske godine 2011./12 škola će nastaviti prije navedene aktivnosti kako bi održala
potvrđeni status Škole bez nasilja. Poseban naglasak staviti će se na e-nasilje.
                                                      40
Klasa: 003-05/11-01/08
Urbroj: 2137-39-11-1

Molve, 30. rujna 2011.  PREDSJEDNIK
 ŠKOLSKOG ODBORA:         Ravnatelj škole:

_________________________  _______________________
    / Stanko Molnar /     / Ivan Jaković,dipl.uč. /
                               41
                     3. 2. PODACI O RADNIM ZADUŽENJIMA DJELATNIKA ŠKOLE
                                                       IZVAN     NEPOSR.      POSEB.        UKUPNO
                                                               ODG.-
RED.  IME I PREZIME      STRUČNO       NESTRUČNO  SAT   DOP  DOD   IZBORNA        NAST.     OBR. RAD  PRE   POSL. /   OST.  TJEDNO
BROJ  UČITELJA                         RAZ.         NASTAVA        AKTIV.          KO.  SINDIKAT    POS.  ZADUŽ.
    Stanka           III.a razred                              Mali recitatori
1.        Oreč     Molve      16    -    2    1   1      -         1       21    -     -     19   40
    Dubravka          IV. razred                               Ritmika/Mala
2.       Jaković     Molve      15    -    2    1   1      -       dramska 2     21    -     -     19   40
    Katica            I.razred                              Mali zbor /folk.
3.      Ištvan      Molve      16    -    2    1   1      -         1       21    -     -     19   40
    Željka            II. razred                              Ritmička grupa
4.      Čerepinko    Molve      16    -    2    1   1      -         1       21    -    -      19   40
    Ružica           I./II. razred                             Lutkarska grupa           Voditelj PŠ
5.      Tuba      PŠ Medvedička 16      -    2    1         -         1       21    -    1      19   40
    Barbara         III./IV. razred                             Mali zbor/folk.
6.     Šignjar      Medvedička 16       -    2    1   1      -         1       21    -    -      19   40
    Katica          II./III. razred                             Mala dramska            Voditelj PŠ
7.     Ciganek       PŠ Repaš 16       -    2    1         -         1       21    -    1      19   40
    Marija          I./IV. razred                              Mali zbo/ritm.
8.      Jadan        PŠ Repaš 16       -    2    1   1      -         1       21    -     -     19   40
    Ivana           III.b razred                              Mali cvjećari
9.      Barić      Molve      16    -    2    1   1      -         1       21    -     -     19   40
    Mirjana      Engleski j. I.-IV 18, Va                            Kreativna grupa
10.      Kelemin          3        -    -    1   -      -         1       23    -    -      17   40
    Marija          Hrvatski jezik          VIb                   Ljetopisnica         VIa  Voditeljica
11.      Halaček    VIab 10, VIIIab 8      -    2    -   1      -         1       24    2   ŽSV 2     16   42
    Danijela         Hrvatski jezik
12.     Sunara           Vab 10     -     -   -   -      -         -       10               8    18
    Mirela          Hrvatski jezik          Va                    Nov./liter.
13.     Paša            VIIab 8     -    2    -   -      -         1       11    -     -     9    20
    Darko          Likovna kultura                              Likovna grupa             Estetsko
14.     Markić     V. – VIII. razred 8     -     -   -   -      -         1        9    -   uređ. 2    9    20
    Dražen       GK IV-3, V –VIII 8                                                  Sindikat
15.      Štefan     Tamb. ork. 3        -     -   -   -      -          -      14    -     6     10   30
    Marina          Engleski jezik
16.     Đukin       Vb – VIIIab 21      -     -   1   1      -         -       23    -     -     17   40
    Danijela          Matematika           VIIa                   Zanimljiva             Satničar
17.     Večenaj      Vab 8, VIIa8,      -    2    1   -      -      matematika 1     22    -     2     18   40
    Rajna           Matematika           VIIIa                  Plesna skupina
18.     Franjo      Vab 8, VIIab 8      -    2    1   2      -          1      22    -     -     18   40
    Dunja       Pri.Vab 3, VIa 4                                  PCK           VIa
19.     Kudumija   Biol. 8, Kem. 8        -     -   -   1      -         1       25    1     -     16   41
    Biljana      Povijest V. – VIII. 16,        VIa                   Ekološka gr.
20.     Vargek    Zemljopis VIIIab 4       -     2   -   1     -          1       24    -     -     16   40
    Darko        TK V. – VIII. 8,           Vb         Robotika VIII     Prometna
21.      Pintar   Fiz. VII. – VIII. 8      -     2   -   1     2           1       22    -     -     18   40
    Tomislav      TZ K V – VIII 16           VIIIb                   ruk.ž 2
22.      Čerepinko   ŠŠK “Mladost” 2       -     2   -   -     -        koš. ž 2     24    -     -     16   40
    Stanko                          VIIb         Informatika     Informatička         -   Voditelj
23.     Molnar         -          -     2   -   -   IV-VIII 18       WEB 2      22       informa.uč.2  18   40
    Ivan         Zemljopis Vab 3,
24.     Franjo      VIab 4, VIIab 4      -     -   -   -      -          -      11    -     -     7    18
    Dijana                                      Vjeronauk    Liturgijska gr.
25.     Vujević         -          -     -   -   -  I –IV 9,V-VIII 14     1       24    -     -     16   40
SVEUKUPNO             363         0    34   13  14     43         26      499    3     16     400   910
    3.5. Podaci o razrednim odjelima

 BROJ ODJELA:           17             šk.god. 2011./12.                 SVEUKUPNO UČENIKA:         281

             Razred         I.     II.     III.      IV.    V.  VI.     VII.     VIII.
             Br.učenika       30     28     35       32     34  34      46      41
             SVEGA:                  126                     155        PŠ     MEDVEDIČKA                            I – IV       MATIČNA ŠKOLA
                                         razredni
                                                M  Ž  PO.   PR.            razrednici
razredni
odjel
       M   Ž   PO PR      ukupno
                             razrednici       odjel                   ukupno
                                           I     7  11  -    -      18   Katica Ištvan
  I     3   2   -      -   5                   II     12  5  -    -      17   Željkica Čerepinko
                             Ružica Tuba
  II     5   4   -      -   9                  IIIa     4  7  -    1      11   Stanka Oreč
 III     5   1   -      1   6                  IIIb     4  7  -    2      11   Ivana Barić
 IV      2   2   -      -   4    Barbara Šignjar       IV     13  11  -    1      24   Dubravka Jaković
ukupno    15   9   0      1  24                 ukupno     40  41  0    4      81
                            Tel: 894 - 147
      voditeljica:  Rružica Tuba

                                              V – VIII       MATIČNA ŠKOLA
                                         razredni
                                                M   Ž  PO.   PR.            razrednici
                                                              ukupno
             PŠ      REPAŠ                   odjel
                                          Va      5  12       2      17   Mirela Paša
razredni
 odjel
       M   Ž   PO PR      ukupno
                             razrednici        Vb      7  10       2      17   Darko Pintar
                                         VIa      9  8  -    2      17   Biljana Vargek
  I     4   3     -    -   7    Katica Ciganek
                                         VIb      10  7  2    3      17   Marija Halaček
  II     2   0     -    -   2    Marija Jadan
                                         VIIa     13  11  2    2      24   Danijela Večenaj
 III     3   4     -    1   7    Marija Jadan
                                         VIIb     13  9  2    2      22   Stanko Molnar
 IV      4   1     -    1   5    Katica Ciganek
ukupno                                      VIIIa     7  13  1    1      20   Rajna Franjo
       13   8     -    2  21
                                         VIIIb     9  12       1      21   Tomislav Čerepinko
                            Tel: 867 - 172
      voditeljica: Katica Ciganek                      ukupno     73  82  7    15     155


                                                                              43
 6. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I PREDMETIMA


    6.1. tjedni broj sati po predmetima

    6.2. godišnji broj sati po razredima
Naziv                                                      Ukupno
predmeta                       TJEDNI/GODIŠNJI BROJ SATI                  planirano
Predmeti                                                     tjedno
    -     I. - 1    II. - 2    III. - 3  IV. - 3  V. - 2   VI. - 2  VII. - 2  VIII. - 2    -
     odjeli                                                    godišnje
Obvezni predmeti
Hrvatski jezik  10 350    15  525    10  350  15  525  10  350  10  350  8  280  8  280   86   3010
Likovna kult.   2   70  3  105    2  70  3  105  2  70  2  70  2  70  2   70   18    630
Glazbena kul.   2   70  3  105    2  70  3  105  2  70  2  70  2  70  2   70   18    630
Engleski jezik  4 140    6  210    4  140  6  210  6  210  6  210  6  210  6  210   44   1540
Matematika    8 280    12  420    8  280  12  420  8  280  8  280  8  280  8  280   72   2520
Priroda                               3  105  3  105               6    210
Biologija                                         4  140  4  140   8    280
Kemija                                           4  140  4  140   8    280
Fizika                                           4  140  4  140   8    280
Prir. i društvo  4 140    6  210    4  140  9  315                         23    805
Povijest                               4  140  4  140  4  140  4  140   16    560
Geografija                              3  105  3  105  4  140  4  140   14    490
Tehnička kul.                            2  70  2  70  2  70  2   70   8    280
TZK        6 210    9  315    6  210  6  210  6  210  6  210  6  210  6  210   51   1785
Izborni predmeti
Vjeronauk     4 140    6  210    4  140  6  210  4  140  4  140  4  140  2   70   34   1190
Informatika                             6  210  6  210  4  140  4  140   20   700
Robotika                                               2   70   2    70
Sat razrednika  2   70  3 105      2  70   3 105   2  70   2  70   2  70   2   70   18   630
UKUPNO      42 1470   63 2205     42 1470  63 2205  58 2030  58 2030  64 2240  64  2240  454  15890


                                                                  44

								
To top