Prezentace aplikace PowerPoint - Mpouzar.net

Document Sample
Prezentace aplikace PowerPoint - Mpouzar.net Powered By Docstoc
					Toxicita nanočástic
  Miloslav Pouzar
        Azbest
 Chrysotile    Amosite     Crocidolite
(bílý azbest)  (hnědý azbest)  (modrý azbest)
                 Azbest
Počátky průmyslového využití
  první komerční důl na azbest – 1879 Quebeck

  izolace teplovodního potrubí, boilerů, pecí

  stavební materiály, zahradní nábytek, brzdové obložení, cigaretové filtry

  zvuková izolace, protipožární zábrany

  za 2. sv. války masivní využití azbestu při stavbě lodí
      Azbest – nebezpečná vlákna
    za toxické jsou považovány vláknité formy příslušných minerálů
    zdravotní rizika spojena s dlouhodobou chronickou expozicí
    dlouhá doba latence (desítky let)

    Délka vlákna    > 5 m
    Průměr vlákna    < 3 m (<0,1 m !!!)
    Délka/Průměr vlákna > 3

    rovná vlákna amfibolu mají větší schopnost penetrace plicní tkání než
    zahnutá vlákna chrysotilu
    na povrchu chrysotilu Mg2+ (cytotoxický efekt), na povrchu amfibolů Fe2+
    (Fentonova reakce, oxidativní stres)
      Azbest – zdravotní rizika
  azbestóza - doba latence 10 - 40 let (chrysotil)
  broncho-alveolární karcinom - doba latence 15 - 30 let (amfiboly)
  pleurální plak
  mesotheliom - doba latence 35 - 40 let (i 65 let) (amfiboly)
   John Darabant
Asbestosis: Number of Deaths, Crude and Age-Adjusted
       Mortality Rates (1968-1996)
              Nanočástice
Přírodního původu
poly-dispersní systémy
• půdní koloidy - částice jílů, oxidy a hydroxidy kovů,
  huminové kyseliny
• ultrajemné podíly polétavého prachu (airborne UFPs) -
  zvětrávání hornin mořská sůl
• nanočástice biologického původu - pyly,
  mikroorganismy
• uhlíkové nanotrubice (CNTs) a fulereny v 10 000 let
  staré vrstvě ledu - Grónsko (požáry, sopečná činnost)

Antropogenního původu - produkované nezáměrně
obvykle též poly-dispersní systémy
•  dehet, fulereny a uhlíkové nanotrubice v dýmech
•  znečištění při svařování a plazmovém obrábění kovů
•  letecká a automobilová doprava
•  vaření
                Nanočástice

  Antropogenního původu - produkované
    záměrně (Engineered - ENPs)

  obvykle mono-dispersní systémy
  (homogenita ve velikosti částic, tvaru,
    složení, krystalové struktuře,...)

•   jednostěnné a vícestěnné uhlíkové trubice
   (SWNTs, MWNTs), fulereny (C-60)
•   kovové nanočástice - Ag, Au, Fe, Cu
•   oxidy kovů - TiO2, MnO, ZnO, Fe2O3
•   dendrimery, polymerní nanočástice
A. Kahru et al. / Toxicology 269 (2010) 105–119

   Počet odkazů týkajících se toxicity nanočástic na Web of Science
        Současná úroveň poznání o toxicitě nanomateriálů


            Nové nanomateriály (NNm)

                     Data o toxicitě/nebezpečnosti NNm
Objem výzkumu
                                Data o
                                toxicitě/nebezpečnosti
                                NNm vyhodnocená
                                regulačními orgány


                            Čas

          K. Savolainen et al. / Toxicology 269 (2010) 92–104
            Opalovací krémy
•  Dunford et al. (2002), McHugh and Knowland (1997)
  - TiO2 / ZnO se podílí na tvorbě volných radikálů v
  kožních buňkách a na následném poškození DNA
  těchto buněk

•  Long et al. (2006) - EPA nanočástice TiO2 v
  opalovacích krémech mohou způsobovat
  poškození mozku u myší


•  Hund-Rinke and Simon 2006 – toxický účinek fotoaktivních NPs TiO2 na Daphnia
  magna indukován předběžným osvícením UV světlem – fotokatalytická aktivita
  poté přetrvává i za nepřítomnosti světla


•  Oberdörster et al. 2007, Hirano et al. 2005 – toxický účinek fotoaktivních NPs TiO2
  zvýšen v přítomnosti světla – mechanismus spojen s produkcí ROS
             Experiment I
   Hui Yang, Chao Liu, Danfeng Yang, Huashan Zhanga, Zhuge Xia
Comparative study of cytotoxicity, oxidative stress and genotoxicity induced by four
   typical nanomaterials: the role of particle size,shape and composition
        Journal of Applied Toxicology 29, 69-78, (2009)
          Velikost, tvar a chemické složení
•  srovnávací in vitro studie toxicity čtyř druhů nanočástic a odhad
  možných mechanismů jejich toxického účinku
       Hui Yang et al., J. Appl. Toxicol. 2009, 29, 69-78
•  pro pokus použity PMEF buňky (primary mouse embrio fibroblast)
•  viability test (test přežívání) - živné médium mění zabarvení vlivem enzymatické
  aktivity buněk (WST-1 assay)
                                    Absorpce při
                                     440 nm
•  LDH (laktát dehydrogenáza) - enzym, jehož extracelulární přítomnost
  signalizuje porušení integrity buněčné membrány příslušných buněk
  (PMEF buňky) – test citlivý na mechanické poškození buněk


                          Průměrné hodnoty LDH byly
                          zvýšeny o 70,4; 88,0; 76,6 a
                          106,4 % oproti kontrole
•  DCFH-DA (2,7-dichlorfluorescein diacetat) – látka difunduje do buňky, reaguje s
  ROS a mění se na vysoce fluoreskující DCFH – intenzita fluorescence odpovídá
  koncentraci ROS v buňce
                 ZnO


                 CNTS

                    SiO2

                     CB
•  Kometový test - test poškození DNA, úroveň parametru „Tail DNA“ koreluje s
  mírou poškození DNA
•  pro test použity dvě koncentrace NPs – 5 g.L-1 a 10 g.L-1
•  pro ZnO nepozorována závislost míry poškození DNA na koncentraci !!!
Závěry studie
Cytotoxicita a oxidativní stres
• ZnO (oxid kovu) má výrazně větší cytotoxický efekt, než oxid křemičitý a obě
  formy uhlíku
• tvarová podobnost a shodná velikost částic mezi ZnO a SiO2 ukazuje, že vliv na
  rozdíl v toxicitě má v daném případě chemické složení
• menší částice CB mají menší cytotoxický a oxidativní efekt než větší částice ZnO
• rozdílné chemické složení částic vede k jejich rozdílné schopnosti katalyzovat
  reakce vedoucí k produkci ROS a tím k oxidativnímu stresu, tvar částic má menší
  vliv než jejich chemické složení

Genotoxicita
• CNTs vykazují větší schopnost poškozovat DNA než ZnO, které je nejefektivnější
  z hlediska schopnosti vyvolat oxidativní stres
• mechanismem genotoxického účinku CNTs může být mechanické poškození DNA
• výrazný vliv tvaru na genotoxické účinky
         Experiment II
  Oberdörster G., Ferin J., Finkelstein J., Wade P., Corson N.,
Increased pulmonary toxicity of ultrafine particles II. Lung lavage studies
      Journal of Aerosol Science 21:384–387 (1990)
              Povrch
–  TiO2 (anatas) 20 a 250 nm
–  intratracheální instilace – potkan
–  po 24 h měřena plicní zánětlivá neutrofilní reakce
–  pro částice stejného složení a různého povrchu je
  lepší mírou dávky celkový povrch částic, než jejich
  hmotnost či počet
         Experiment III
        Shiqian Zhu, Eva Oberdörster, Mary L. Haasch,
Toxicity of an engineered nanoparticle (fullerene, C60) in two aquatic species,
            Daphnia and fathead minnow
       Marine Environmental Research 62, S5–S9 (2006)
                Agregace
– Fullereny (C60) – test na Daphnia magna
– ve vodném prostředí tvoří agregáty (povrchový film)

– techniky zajišťující kontakt mezi pokusným
 organismem a zkoumanou látkou
  • povrchově aktivní látky – THF (tetrahydrofuran)
  • míchání
  • ultrazvuk
•  Takagi et al. (2008) schopnost MWCNT vyvolávat mesotheliom u p53 +/+ myší
  převyšovala účinek azbestu (crocidolit) - obvykle se jednalo o AGLOMERÁTY,
  intraperitoneální apl.


                                  crocidolite
  MWCNTs                             fullerenes
           Experiment IV
Elder A., Gelein R., Silva V., Feikert T., Opanashuk T., Carter J. Potter R.,
      Maynard A., Ito Y., Finkelstein J., Oberdörster G.
Translocation of Inhaled Ultrafine Manganese Oxide Particles to the Central
                Nervous System
   Environmental Health Perspectives 114 (8), 1172-1178 (2006)
      Interakce s organismem - toxikokinetika
– Inhalační expozice MnO (30 nm, 500 g.m-3) - potkan
– Analýza MnO v plicích, játrech, čichovém laloku (olfactory bulb)

– Inhalace oběma nosními dírkami – 12 dní
  • koncentrace Mn v plicích vzrostla 2-krát, v čichovém laloku 3,5-krát
  • mírný nárůst koncentrace Mn pozorován i v dalších částech mozku
   (striatum, frontal cortex, and cerebellum)
  • v plicích nepozorovány projevy zánětlivé reakce
  • v čichovém laloku pozorovány četné známky zánětlivé reakce (tumor necrosis
   faktor- mRNA – nárůst 8-krát)

– Inhalace pouze levou nosní dírkou – 2 dny
  • výrazný nárůst koncentrace Mn pouze v levém čichovém laloku
•  Takeda et al. (2009) – březí myši podkožně aplikována suspenze NPs
•  TiO2 - anatas, 25-70 nm, 100 L, 1 mg.mL-1 - aplikace 3, 7, 10 a 14 dní po
  oplodnění

•  porodní váha potomků exponovaných samic byla nižší (88% vs. kontrola)
•  u narozených samečků TiO2 detekováno v genitáliích - výrazně nižší
  spermatogeneze

•  u narozených samečků TiO2 v čichovém laloku mozku – výrazně vyšší
  biomarkery zánětlivé reakce
Mechanismy toxického účinku NPs

        1.  povrch částice vyvolá
           oxidativní stres který vyústí v
           nárůst koncentrace Ca2+ v
           buňce a v následnou aktivaci
           příslušných genů
        2.  přechodné kovy uvolněné z
           povrchu částice vyvolají
           oxidativní stres….
        3.  receptory na povrchu buněčné
           membrány jsou aktivovány
           přechodnými kovy – následuje
           aktivace genů
        4.  buňkou pohlcené nanočástice
           poškodí mitochondrie a
           vyvolají oxidativní stres
Nanotoxikologie je komplexní obor – úspěch v této oblasti je
 zásadně podmíněn efektivní mezioborovou kooperací.
 Odborníci, kteří chtějí v nanotoxikologii uspět musí hledat
 nový obecněji srozumitelný jazyk, který umožní spolupráci
 v dosud sobě velmi vzdálených vědních disciplínách

                     Oberdörster 2005

Existuje dnes vůbec nějaká vědní disciplína, pro kterou by
 výše uvedený výrok neplatil?

                        Pouzar 2010
Děkuji za Váš čas

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:2/27/2012
language:
pages:33