PH�NG GD&�T TP TUY H�A by NDfLRGk

VIEWS: 17 PAGES: 12

									 PHÒNG GD&ĐT TP TUY HÒA         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Số: 15/TT-NVT                Tuy Hòa, ngày 12 tháng 5 năm 2010


                   TỜ TRÌNH
             VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN
           TRƯỜNG THCS ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA


       Kính gửi:  -Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
             -Phòng Giáo dục và đào tạo TP Tuy Hòa

-Căn cứ Thông tư 06/2010/TT-BGD&ĐT ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ
thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia;
-Căn cứ công văn số 3481/GDTrH ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng trường chuẩn quốc gia và công văn số 5416/THPT ngày
25 tháng 6 năm 2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn kiểm tra trường đạt
chuẩn Quốc gia bậc trung học;
    Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi đã tiến hành thành lập Hội đồng tự kiểm tra cấp
trường và đã tiến hành kiểm tra đánh giá theo các tiêu chuẩn quy định về trường chuẩn quốc
gia tại Thông tư số 06/2010/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
    Sau khi Hội đồng đã kiểm tra, đối chiếu các tiêu chuẩn quy định, kết quả như sau:
        Tiêu chuẩn 1: Tổ chức nhà trường;
        Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên;
        Tiêu chuẩn 3: Chất lượng giáo dục;
        Tiêu chuẩn 4: Cơ sở vật chất và trang thiết bị;
        Tiêu chuẩn 5: Công tác xã hội hóa giáo dục;
    Các tiêu chuẩn trên đều đạt theo quy định của Bộ GD&ĐT
Nay Hội đồng kính đề nghị lãnh đạo các cấp xem xét, kiểm tra để công nhận Trường THCS
Nguyễn Văn Trỗi, Phường 3, TP Tuy Hòa đạt chuẩn quốc gia.


                        HIỆU TRƯỞNG

 Nơi nhận:
 -Sở GD&ĐT PY
 -Phòng GD&ĐT TP
 -Lưu VP
                      1
 PHÒNG GD&ĐT TP TUY HÒA         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Số: 10/BC-NVT                 Tuy Hòa, ngày 10 tháng5 năm 2010

                   BÁO CÁO
         VỀ QUÁ TRÌNH CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN
        XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
          Kính gửi:  -Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên.
                 -Phòng Giáo dục và đào tạo TP Tuy Hòa

    Căn cứ Thông tư 06/2010/TT-BGD&ĐT ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ
thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia;
    Căn cứ công văn số 3481/GDTrH ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng trường chuẩn Quốc gia và công văn số
5416/THPT ngày 25 tháng 6 năm 2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn kiểm
tra trường đạt chuẩn quốc gia bậc trung học;
-Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Phường 3, TP Tuy
Hòa báo cáo quá trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia như sau:
PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐỊA PHƯƠNG, NHÀ TRƯỜNG VÀ TRUYỀN
THỐNG CỦA TRƯỜNG.
1. Đặc điểm tình hình địa phương:
    Phường 3 là một trong những phường nằm ở trung tâm thành phố Tuy Hoà, có nhiều
trục đường chính đi qua. Tổng diện tích đất tự nhiên toàn Phường là 29 ha
    Phía đông giáp Phường 4, Phường 5; phía tây giáp Phường 1, Phường 2; phía nam giáp
Sông Chùa; phía bắc giáp Phường 2, Phường 5.
    Địa bàn phường 3 là khu vực dân cư khép kín, sống tập trung định hình từ trước năm
1975, được chia thành 04 khu phố với tổng số 1528 hộ và 7087 nhân khẩu. Nhân dân chủ yếu
sống bằng nghề buôn bán, dịch vụ thương nghiệp và một số lao động phổ thông khác.
    Về giáo dục, Phường 3 có đủ cở sở các trường từ mầm non đến tiểu học và trung học
cơ sở, đủ đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh đúng độ tuổi đến trường; có 01 trung tâm
vòng tay ấm dành cho các em lang thang cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn; có 01 trung tâm học
tập cộng đồng nhằm đáp ứng công tác xây dựng xã hội học tập. Các trường học nhiều năm
qua có thành tích giáo dục đào tạo khá tốt, trong đó Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi đạt Tập
thể Lao động xuất sắc nhiều năm liền. Sự nghiệp giáo dục địa phương ngày càng phát triển tốt
đẹp và khá bền vững.
2. Đặc điểm tình hình của trường:
    Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi đóng trên địa bàn Phường 3, thuộc khu phố Trần
Hưng Đạo. Trường có quy mô : 08 lớp, tổng số học sinh là 211 em; có 26 CBGV-NV (02
CBQL, 22 GV, 02 nhân viên); trình độ giáo viên (GV) đạt chuẩn: 100%, trên chuẩn 45,5%;
có chi bộ đảng gồm 09 đảng viên chính thức, trực thuộc Đảng bộ Phường 3.
    Tổng số học sinh (HS) những năm gần đây
           Năm học 2004-2005: 166 học sinh
           Năm học 2005-2006: 178 học sinh
           Năm học 2006-2007: 198 học sinh
           Năm học 2007-2008: 213 học sinh
           Năm học 2008-2009: 205 học sinh
           Năm học 2009-2010: 211 học sinh
                       2
Chất lượng hạnh kiểm:
Năm học 2007-2008: Loại Tốt: 73,7%; Loại Khá: 16,4%; Loại TB:8,9%; Loại Yếu: 0,9%
Năm học 2008-2009: Loại Tốt:66,8%; Loại Khá: 26,3%; Loại TB: 6,3%; Loại Yếu:0,5%
Năm học 2009-2010: Loại Tốt:76,8%; Loại Khá: 22,3%; Loại TB: 0,9%; Loại Yếu: 0%
Chất lượng học lực:
Năm học 2007-2008: Loại Giỏi: 42,3%; Loại Khá: 28,6%; Loại TB: 27,2%; Loại Yếu: 1,9%
Tỉ lệ Tốt nghiệp THCS: 100% (Giỏi 46,0%, Khá 30,0%, TB 24,0%)
HS giỏi cấp thành phố: 17 HS; cấp Tỉnh: 05 HS.
Năm học 2008-2009: Loại Giỏi: 45,4%; Loại Khá: 27,8%; Loại TB: 25,9%; Loại Yếu: 1,0%
Tỉ lệ Tốt nghiệp THCS: 100 % (Giỏi 36,6%, Khá 34,1%, TB 29,3%)
HS giỏi cấp thành phố: 07 HS; cấp Tỉnh: 01 HS.
Năm học 2009-2010: Loại Giỏi: 43,1%; Loại Khá: 33,7%; Loại TB: 22,7%; Loại Yếu: 0,5%
Tỉ lệ Tốt nghiệp THCS: 100 % (Giỏi 50,0 %, Khá 22,6%, TB 27,4%)
HS giỏi cấp thành phố: 14 HS; cấp Tỉnh: 03 HS.
3. Truyền thống của trường:
-Nhà trường đáp ứng được những quy định về bộ máy quản lý, giáo viên, CNV hành chính,
đảm bảo đầy đủ, có năng lực, hoàn thành tốt các hoạt động của nhà trường theo Điều lệ
trường trung học cơ sở.
-Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi là đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng dạy và
học được nâng cao hơn trước; đa số học sinh chăm chỉ, lễ phép, trung thực, nền nếp tốt; học
sinh có ý thức tự hào về sự tiến bộ của nhà trường trong những năm gần đây.
-100% CBGV-NV của nhà trường chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nước, các quy định của ngành; đa số GV có tinh thần tự học, tự rèn luyện tay
nghề; hiện có 91,3% GV có chứng chỉ A,B ngoại ngữ, có 95,7% GV có chứng chỉ A,B tin
học; có 95,7% GV có chứng nhận “Soạn và thiết kế giáo án điện tử”. 100% CBGV có khả
năng sử dụng máy vi tính, hộp thư điện tử cá nhân thành thạo, đáp ứng được yêu cầu đổi mới
nhà trường.
-Phong trào HS giỏi các cấp, văn hóa văn nghệ, ngoại khóa, kỉ niệm ngày truyền thống của
trường 15-10, ngày giỗ Anh Nguyễn Văn Trỗi…được duy trì, có hiệu quả giáo dục. Tham gia
phong trào hội giảng GV dạy giỏi các cấp hằng năm được duy trì và đạt kết quả tốt. Là đơn vị
khá trong phong trào Hội khỏe Phù đổng cấp thành phố nhiều năm liền, được UBND TP Tuy
Hòa khen thưởng.
-Nhiều năm, trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, được UBND tỉnh Phú Yên tặng
bằng khen, UBND TP Tuy Hòa tặng giấy khen.
-Nhiều cá nhân được công nhận và khen thưởng (tính 03 năm trước liền kề): 01 Nhà giáo ưu
tú, 16 chiến sĩ thi đua cơ sở, 02 CSTĐ tỉnh, 12 giấy khen của UBND TP Tuy Hòa, 04 bằng
khen của UBND Tỉnh, bình quân hằng năm đạt 90% LĐTT
PHẦN II: QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN.
1. Lịch sử của trường:
-Sau ngày Miền nam được giải phóng (1975), dưới chính quyền Cách mạng, trường có tên là
Trường cấp 2 số 2; Trường Phổ thông cấp 1, 2 Phường 3.
-Sau đó có tên là Trường Phổ thông cơ sở Phường 3
-Đến 17-7-1995, trường đổi tên là Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, theo Quyết định số
906/QĐ-GD của Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Phú Yên và cho đến nay.
-Tuy nhiên một thời gian dài với hệ bán công, trường rơi vào tình trạng khó khăn, số học sinh
giảm dần vì sa sút về nền nếp và chất lượng. Số HS giảm xuống từ gần 1000 HS chỉ còn hơn
100 HS với 04 lớp học.
2. Quá trình thực hiện:
2.1.Tiêu chuẩn 1: Tổ chức nhà trường
                       3
-Trường có đủ các khối lớp của cấp học. Tổng số lớp : 08 . Bình quân mỗi lớp có : 27 học
sinh
-Có 04 tổ chuyên môn (tổ Ngữ văn-Sử-Địa, tổ Toán-Lý-Thể dục, tổ Tiếng Anh-GDCD, tổ
Sinh-Hóa-Công nghệ) được thành lập và hoạt động theo đúng các quy định của Điều lệ
trường trung học. Hằng năm, trong kế hoạch của mỗi tổ đều đề ra và giải quyết ít nhất là hai
chuyên đề dạy học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học. Trên cơ sở chỉ tiêu đặt ra
trong Hội nghị CBCC đầu năm, các tổ chuyên môn vận động giáo viên tự học để đạt chuẩn,
trên chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ; kể từ năm học 2006-2007, trường đã đạt 100% GV có
trình độ CĐSP, và trong ba năm qua đã có 03 GV đi học đạt trình độ ĐHSP, nâng tổng số GV
có trình độ trên chuẩn là 10/22 tỉ lệ 45,5%. Bên cạnh đó, năm học qua, phong trào GV tự học
tự bồi dưỡng về tin học, ngoại ngữ và thiết kế GAĐT khá sôi nỗi. Kết quả đến nay: 95,7% GV
có chứng chỉ AB Tin học, 91,3% có chứng chỉ Anh văn A, B; 95,7% có chứng nhận thiết kế GAĐT.
-Tổ văn phòng đảm nhận công việc: văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tế trường học; quản lý hệ
thống hồ sơ, sổ sách của nhà trường đầy đủ theo Điều lệ trường trung học.
-Hội đồng trường chưa thành lập, vì nhà trường chờ sự đạo chung của ngành. Các hội đồng
khác như hội đồng thi đua, hội đồng kỷ luật, hội đồng xét tốt nghiệp THCS ..v..v.. được thành
lập đúng quy định và hoạt động có nền nếp đúng chức năng nhiệm vụ.
-Chi bộ Đảng có tên là Chi bộ trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, được thành lập năm 2003,
tách ra từ chi bộ giáo dục phường 3. Hiện nay chi bộ có 08 đảng viên chính thức. Chi bộ đạt
tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh (Chi bộ đã kết nạp được 03 đảng viên mới trong vòng 4
năm qua). Liên đội TNTP Hồ Chí Minh được công nhận vững mạnh.
2.2.Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên
-Thời gian qua, Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng đã cố gắng tự học nâng cao chuyên môn và
quản lý; đạt tiêu chuẩn quy định theo Điều lệ trường trung học; thực hiện tốt quy chế dân chủ
và được Phòng GD&ĐT TP Tuy Hòa xếp Hiệu trưởng đạt chuẩn.
-Trước năm 2006, vẫn còn có GV chưa đạt chuẩn sư phạm. Nhưng kể từ 2007 đến nay, 100%
giáo viên có trình độ đạt chuẩn đào tạo; trong đó có trên 30% GV đạt tiêu chuẩn dạy giỏi cấp
huyện, tỉnh. Có đủ giáo viên các bộ môn và 100% giáo viên đạt chuẩn theo quy định về chuẩn
nghề nghiệp giáo viên trung học.
-Nhà trường bố trí 01 giáo viên kiêm nhiệm phụ trách thư viện, mỗi phòng học bộ môn,
phòng nghe nhìn, phòng tin học có một giáo viên phụ trách. Các giáo viên này đều được bồi
dưỡng về nghiệp vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
2.3.Tiêu chuẩn 3: Chất lượng giáo dục
Để tiến tới đạt các tiêu chuẩn về chất lượng, nhà trường trong nhiều năm qua đã có nhiều biện
pháp đổi mới quản lý, đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học.
-Kết quả năm học 2009-2010: tỷ lệ bỏ học: 0%; tỉ lệ lưu ban: 0%.
- Chất lượng giáo dục: Về học lực: xếp loại giỏi 45,4%, xếp loại khá: 27,8%, xếp loại yếu
kém: 0,97%. Về Hạnh kiểm: xếp loại khá tốt 93,1%, xếp loại yếu : 0%
-Các hoạt động giáo dục: nhà trường triển khai đầy đủ các nội dung chương trình hoạt động
giáo dục trong và ngoài giờ lên lớp. Tự đánh giá tốt về tiêu chuẩn “Trường học thân thiện học
sinh tích cực”
-Ứng dụng CNTT trong quản lý công tác PCGD THCS và PCGD THPT. Kết quả nhiều năm
qua đều đạt chuẩn phổ cập THCS và THPT.
-Thông qua các phòng học bộ môn, phòng tin học và phòng nghe nhìn, nhà trường tạo điều
kiện thuận lợi cho GV dạy học theo hướng hiện đại. Mỗi GV đều đã lập email cá nhân theo
tên miền @phuyen.edu.vn. 100% CBGV đều sử dụng được máy vi tính.
2.4.Tiêu chuẩn 4: Cơ sở vật chất và thiết bị
-Khuôn viên nhà trường là một khu riêng biệt. Năm học 2006-2007, UBND TP Tuy Hòa đã
đầu tư xây mới một dãy phòng học lầu 2 tầng kiên cố, thay thế dãy phòng ộp ẹp xuống cấp
nhiều năm, đầu tư xây mới tường rào và cổng hướng đông; cổng và biển trường theo đúng
                       4
quy định trong Điều lệ trường trung học, các khu hợp lý, sạch đẹp; đủ diện tích theo quy định.
Diện tích sử dụng 32m2/một HS.
-Có khu phòng học, phòng bộ môn: có 09 phòng học, đủ cho một ca một ngày. Phòng học xây
mới từ năm 2006 theo thiết kế của Bộ nên đúng theo quy cách và an toàn. Phòng y tế rộng
30m2, đảm bảo các quy định hiện hành. Có đủ các phòng học bộ môn (Vật lý, Hóa học, Sinh
học, Tin học). PGD&ĐT TP đã trang bị thêm 01 máy photo, 23 máy vi tính, 02 máy in văn
phòng, tủ đựng trang thiết bị dạy học, bàn ghế chuyên dùng cho các phòng học bộ môn, 01
máy chiếu đa năng (projector), hệ thống headphone cho phòng nghe nhìn và một số trang
thiết bị khác.
-Có khu phục vụ học tập: có thư viện đã đạt chuẩn quốc gia, có phòng truyền thống, phòng
Đội, khu luyện tập thể dục thể thao.
-Có khu văn phòng: Có đủ phòng cho Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Công doàn, văn phòng,
phòng hội đồng giáo viên, phòng thường trực, kho. Khu sân chơi có cây bóng mát, vệ sinh.
Có nhà vệ sinh nam nữ cho HS, có nhà vệ sinh nam nữ cho giáo viên, có khu để xe riêng cho
GV , cho HS. Hệ thống nước máy đảm bảo tiêu chuẩn; hệ thống thoát nước đảm bảo hợp vệ
sinh.
-Kể từ năm 2008, trường đã nối mạng internet nhằm phục vụ cho quản lý và dạy học. Năm
2010, đã có Website với địa chỉ: http://pgddttuyhoa.phuyen.edu.vn/nguyenvantroi/ hỗ trợ
tốt cho công tác dạy và học.
2.5.Tiêu chuẩn 5: Công tác xã hội hóa giáo dục
-Hằng năm, nhà trường chủ động phối hợp với địa phương, đề xuất nhiều biện pháp để xây
dựng nhà trường và phong trào giáo dục ở địa phương ngày càng phát triển.
-Ban đại diện cha mẹ học sinh được thành lập và hoạt động đúng quy chế.
-Mối quan hệ và thông tin giữa Nhà trường, Gia đình và Xã hội được duy trì thường xuyên,
kịp thời thông qua hoạt động của giáo viên chủ nhiệm và Ban đại diện cha mẹ học sinh.
-Huy động có hiệu quả sự đóng góp của địa phương, cha mẹ học sinh trong việc hỗ trợ các
hoạt động giáo dục và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị…Năm 2007, địa phương hỗ trợ 30
triệu đồng để xây phòng thường trực, nhà xe học sinh; hội cha mẹ học sinh phối hợp giáo dục
có hiệu quả.
-Thực hiện đúng các quy định về công khai điều kiện dạy học. Tự đánh giá trường học theo
hướng dẫn của Bộ. Đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị được đánh giá ngoài, kiểm định và xác
nhận chất lượng của nhà trường.

    Năm 2006, Phòng GD&ĐT TP Tuy Hòa chọn Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi là một
trong năm trường phấn đấu trở thành trường đạt chuẩn quốc gia. Hiệu trưởng ra quyết định
thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; xây dựng kế hoạch cụ thể; kiểm
tra rà soát các tiêu chuẩn; những tiêu chuẩn nào đạt, những tiêu chuẩn nào chưa đạt và báo
cáo về cho lãnh đạo PGD&ĐT TP Tuy Hòa.
    Ban chỉ đạo trường đã lập kế hoạch dự kiến phân bổ chịu trách nhiệm cho từng cấp:
các hạng mục trường tự lo, phần xin UBND Phường 3 hỗ trợ, phần xin hỗ trợ của PGD&ĐT
và UBND TP. Đến nay các kế hoạch đã được thực hiện xong.
    Bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, trong 5 năm qua nhà trường có nhiều biện pháp nâng
cao chất lượng dạy của thầy và học của trò. Nhờ vậy chất lượng 2 mặt giáo dục ngày càng tốt
hơn; trường ngày càng khang trang, xanh sạch đẹp, được sự đồng tình và khen ngợi của phụ
huynh học sinh và chính quyền địa phương.
    Đến thời điểm tháng 3-2010, nhà trường đã kiểm tra và tự đánh giá đạt 5 tiêu chuẩn
của trường chuẩn Quốc gia.
 PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC.
-Tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị; tăng cường bảo quản, sử dụng có hiệu quả
các đồ dùng dạy học.
                       5
-Có biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt giáo dục đạo đức, tiếp tục xây
dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
-Tạo điều kiện cho GV đi học nâng chuẩn trình độ chuyên môn; cập nhật kỹ năng kiến thức
tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ GV
-Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục; phối hợp chặt chẽ 3 môi trường giáo dục: nhà trường-
gia đình-xã hội.
-Duy trì đạt chuẩn phổ cập GD THCS và THPT
-Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và trong hoạt động dạy học của nhà
trường.
    Nhà trường báo cáo và kính trình các cấp kiểm tra, xét công nhận Trường THCS
Nguyễn Văn Trỗi đạt chuẩn quốc gia.
                           HIỆU TRƯỞNG

  Nơi nhận:
  -Sở GD&ĐT PY
  -Phòng GD&ĐT TP
  -Lưu VP
                      6
 PHÒNG GD&ĐT TP TUY HÒA         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số: 03/QĐ-NVT                Tuy Hòa, ngày 15 tháng 9 năm 2008


                  QUYẾT ĐỊNH
    V/v Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường trung học đạt chuẩn Quốc gia.


          HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI

    Căn cứ công văn số 3481/GDTrH ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc hướng dẫn kiểm tra xây dựng trường chuẩn Quốc gia bậc trung học;
    Căn cứ Điều lệ nhà trường phổ thông và trách nhiệm, quyền hạn của Hiệu trưởng,

                  QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2001-2010 tại
trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, gồm có các Ông, Bà có tên sau đây:

    1. Ông Quách Đình Công     Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng    Trưởng Ban
    2. Ông Lê Nghĩa         Phó Hiệu trưởng         Phó ban
    3. Ông Nguyễn Thông Thảo    Chủ tịch Công đoàn        Thành viên
    4. Ông Đoàn Phước Thiện     Tổng phụ trách đội        Thành viên
    5. Bà Đào Thị Liễu       Đại diện giáo viên        Thành viên
    6. Ông Huỳnh Thúc Tiến     Tổ trưởng chuyên môn       Thành viên
    7. Ông Lê Tự Bảo        Trưởng ban đại diện CMHS     Thành viên

Điều 2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng đề án, kế hoạch, phân công các thành viên kiểm
tra các tiêu chuẩn về xây dựng trường chuẩn quốc gia theo Quyết định số 27/2001/QĐ-
BGD&ĐT ngày 05 tháng 7 năm 2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Trường THCS Nguyễn
Văn Trỗi.
Điều 3. Các Ông, Bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
    Quyết định này có hiệu lực từ ngày kí.

                          HIỆU TRƯỞNG

 Nơi nhận:
 -Sở GD&ĐT PY
 -Phòng GD&ĐT TP
 -Lưu VP
                      7
 PHÒNG GD&ĐT TP TUY HÒA          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số: 16/QĐ-NVT                Tuy Hòa, ngày 02 tháng 5 năm 2010


                   QUYẾT ĐỊNH
           V/v Thành lập Hội đồng kiểm tra đánh giá đề nghị
           công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia.


          HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI

    Căn cứ Thông tư 06/2010/TT-BGD&ĐT ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ
thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia;
    Căn cứ Điều lệ nhà trường phổ thông và trách nhiệm, quyền hạn của Hiệu trưởng,

                   QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Hội đồng tự kiểm tra đánh giá các tiêu chuẩn theo quy định trường
chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001-2010 tại trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, gồm có các Ông,
Bà có tên sau đây:

    1. Ông Quách Đình Công      Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng   Chủ tịch HĐ
    2. Ông Lê Nghĩa          Phó Hiệu trưởng         Phó CT HĐ
    3. Ông Nguyễn Thông Thảo     Chủ tịch Công đoàn       Thành viên
    4. Ông Đoàn Phước Thiện      Tổng phụ trách đội       Thành viên
    5. Bà Đào Thị Liễu        Đại diện giáo viên       Thành viên
    6. Ông Phan Tấn Huy        Thanh tra nhân dân       Thành viên
    7. Ông Huỳnh Thúc Tiến      TT Tổ Ngữ văn-Sử-Địa      Thư kí HĐ
    8. Ông Phạm Văn Nhất       TT Tổ Toán-Lý-Thể dục      Thành viên
    9. Bà Phan Thị Dung        TT Tổ Sinh-Hóa-Công nghệ    Thành viên
    10. Bà Nguyễn Thị Ngân Quỳnh   TT Tổ Tiếng Anh-GDCD      Thành viên
    11. Bà Huỳnh Thị Ngọc Hòa     Kế toán             Thành viên


Điều 2. Hội đồng tự kiểm tra đánh giá có trách nhiệm kiểm tra các tiêu chuẩn về xây dựng
trường chuẩn quốc gia theo Thông tư 06/2010/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại
Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi.
Điều 3. Thời gian làm việc của Hội đồng tự kiểm tra đánh giá : từ ngày 02 tháng 5 năm 2010
đến hết ngày 10 tháng 5 năm 2010.
Điều 4. Các Ông, Bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
    Quyết định này có hiệu lực từ ngày kí.

                           HIỆU TRƯỞNG

 Nơi nhận:
 -Sở GD&ĐT PY
 -Phòng GD&ĐT TP
 -Lưu VP

                       8
 PHÒNG GD&ĐT TP TUY HÒA           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                         Tuy Hòa, ngày 05 tháng 5 năm 2010

                     BIÊN BẢN
           V/v Tự kiểm tra đánh giá nhà trường và đề nghị
           công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.
    Thực hiện Quyết định số 15/QĐ-NVT ngày 02/5/2010 của Hiệu trưởng Trường THCS
Nguyễn Văn Trỗi về việc thành lập Hội đồng kiểm tra đánh giá đề nghị công nhận trường
trung học đạt chuẩn quốc gia.
    Hôm nay, vào lúc 7g00, ngày 05/5/2010, tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Hội
đồng kiểm tra đánh giá trường đạt chuẩn quốc gia cấp trường, gồm có:
I. THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ:
    1. Ông Quách Đình Công      Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng    Chủ tịch HĐ
    2. Ông Lê Nghĩa         Phó Hiệu trưởng         Phó CT HĐ
    3. Ông Nguyễn Thông Thảo     Chủ tịch Công đoàn        Thành viên
    4. Ông Đoàn Phước Thiện     Tổng phụ trách đội        Thành viên
    5. Bà Đào Thị Liễu        Đại diện giáo viên        Thành viên
    6. Ông Phan Tấn Huy       Thanh tra nhân dân        Thành viên
    7. Ông Huỳnh Thúc Tiến      TT Tổ Ngữ văn-Sử-Địa       Thư kí HĐ
    8. Ông Phạm Văn Nhất       TT Tổ Toán-Lý-Thể dục      Thành viên
    9. Bà Phan Thị Dung       TT Tổ Sinh-Hóa-Công nghệ     Thành viên
    10. Bà Nguyễn Thị Ngân Quỳnh TT Tổ Tiếng Anh-GDCD         Thành viên
    11. Bà Huỳnh Thị Ngọc Hòa    Kế toán             Thành viên
II. NỘI DUNG LÀM VIỆC:
    Hội đồng đã tiến hành các công việc :
-Ông Quách Đình Công, Hiệu trưởng, chủ tịch Hội đồng đã thông qua các văn bản liên quan,
các tiêu chuẩn để trường trung học được công nhận đạt chuẩn quốc gia ghi trong Thông tư số
06/2010/TT-BGD&ĐT ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban
hành Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn từ năm 2001 đến
năm 2010)
-Ông Lê Nghĩa, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch HĐ, báo cáo kết quả đạt được ở từng tiêu
chuẩn của trường trung học đạt chuẩn quốc gia do Bộ GD&ĐT quy định:

  TIÊU                            SỐ    CHẤT  ĐẠT  CHƯA
               NỘI DUNG
 CHUẨN                           LƯỢNG    LƯỢNG  CHUẨN  ĐẠT
      1. Lớp học : a. Có đủ các khối lớp của cấp học Đủ 4 khối  Đạt   X
  TIÊU
             b. Số lớp học hiện có        8 Lớp    Đạt   X
 CHUẨN
             c. Bình quân HS/ lớp        27HS/lớp   Đạt   X
  1:
      2.. Tổ chuyên môn :
 Tổ chức
  Nhà   a)Các tổ bộ môn được thành lập và hoạt động
 trường  theo đúng các quy định của Điều lệ trường trung  4 tổ    Tốt   X
      học.
      b)Hàng năm giải quyết được ít nhất hai chuyên
      đề chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lượng   9     Tốt   X
      và hiệu quả dạy học .
      c)Có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ
      chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, tổ chuyên   7     Tốt   X
      môn và đạt các quy định về bồi dưỡng nhà giáo.


                        9
      3. Tổ V n phòng :
      a) Đảm nhận các công việc văn thư, kế tóan, thủ   5     Đạt   X
      quỹ, y tế trường học được thành lập và hoạt
      động theo các quy định hiện hành của Điều lệ
      trường trung học.
      b) Quản lý hệ thống hồ sơ, sổ sách của nhà          Đúng
      trường đầy đủ theo Điều lệ trường trung học.   Đầy đủ   qui định  X
      4. Hội đồng trường và các hội đồng khác:
      -Hội đồng trường chưa thành lập, vì nhà trường
      chờ sự chỉ đạo chung của ngành.          Chưa
      -Các hội đồng khác như hội đồng thi đua, hội
      đồng kỷ luật, hội đồng xét tốt nghiệp THCS
      ..v..v.. được thành lập đúng quy định và hoạt Đầy đủ      Tốt   X
      động có nền nếp đúng chức năng nhiệm vụ.
      5. Tổ chức Đảng và đoàn thể :
      a)Tổ Đảng hoặc Chi bộ Đảng đạt tiêu chuẩn      01    TSVM    X
      trong sạch, vững mạnh.
      b)Danh hiệu đạt được trong năm liền kề:
       + Công đoàn cơ sở:                01    VMXS    X
       + Đội TN TP Hồ Chí Minh             01    V. mạnh  X
      1. + Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng đạt tiêu
 TIÊU   chuẩn theo Điều lệ trường trung học. HT đạt 2 (Đủ)       Tốt   X
CHUẨN
  2    chuẩn theo TT 29 của Bộ GD&ĐT.
       + Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong họat Đầy đủ      Tốt   X
 Cán    động của nhà trường .
 bộ     + Cấp quản lý trực tiếp xếp loại khá trở lên Đầy đủ     Tốt   X
quản    theo quy định chuẩn HT trường trung học
 lý,   2. Có đủ giáo viên bộ môn :             22    100%    X
 giáo   -Đạt trình độ chuẩn đào tạo :            22    100%    X
 viên   -Đạt trình độ trên chuẩn đào tạo:          10    45,5%   X
 và    -Có ít nhất là 30% GV đạt tiêu chuẩn dạy giỏi
nhân           cấp cơ sở trở lên :          12    54,5%   X
viên .          (cấp huyện :              4    18,2%   X
             cấp tỉnh :)              4    18,2%   X
      -100% GV đạt chuẩn từ loại khá trở lên theo
      quy định chuẩn nghề nghiệp GV trung học.      21    100%   X
      3. Có đủ GV hoặc viên chức phụ trách thư viện,   Đủ     Đạt   X
      phòng học bộ môn, phòng thiết bị dạy học được
      đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, hoàn thành nhiệm
      vụ:
       + Thư viện :                   01     Tốt   X
       + Phòng học bộ môn:              03(L,H,S)   Tốt   X
       + Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của GV, NV
      phụ trách công tác trên :            Đạt cao    Tốt   X
      Năm học trước năm đề nghị công nhận :
 TIÊU
CHUẨN
      1.Tỉ lệ HS bỏ học : ( 2009 – 2010 )         0     0%    X
 3:      Tỉ lệ HS lưu ban : ( 2009 – 2010)        0     0%    X
      2. Chất lượng giáo dục : ( 2009 – 2010)      211
 Chất
 lượng   a. Học lực : + Tỉ lệ xếp loại giỏi 3% trở lên    91    43,1%   X
giáo dục         + Tỉ lệ xếp loại khá 35% trở lên   71    33,7%   X
             + Tỉ lệ xếp xếp loại yếu, kém<=5%   01    0,5%   X
      b. Hạnh kiểm : + Tỉ lệ xếp loại khá, tốt 80%-->  209    99,1%   X
              + Tỉ lệ xếp loại yếu <=2%      0     0%    X

                        10
    3. Các họat động giáo dục:
    + Xếp loại tốt “Trường học thân thiện học sinh Nghiêm      Tốt     X
    tích cực”                     túc
    + Thực hiện đúng các hoạt động GD trong và
    ngoài giờ lên lớp.                 7      Tốt     X
    4. Hoàn thành nhiệm vụ được giao trong kế
    hoạch phổ cập giáo dục THCS, THPT của địa 92,8%,       Chuẩn,     X
    phương. (2009)                  83,7%    chuẩn     X
    5. Đảm bảo các điều kiện về CNTT để CBGV
    sử dụng trong quản lý và dạy học.        02 line    Đạt     X
    100% CBGV đều sử dụng được máy vi tính.      23      Đạt     X
    1. Khuôn viên nhà trường là khu riêng biệt :
 TIÊU  -Có tường rào :                  320m     Tốt     X
CHUẨN
 4:  -Có cổng trường, biển trường :           Có      Tốt     X
    -Tất cả các khu trong nhà trường được bố trí
Cơ sở  hợp lý :                      Có      Tốt     X
 vật  -Đạt chuẩn xanh- sạch- đẹp .            Có      Tốt     X
chất  -Đủ diện tích sử dụng               Đủ      Tốt     X
 và   -Đủ diện tích sử dụng cho một HS        32m2/HS     Tốt     X
thiết  2. Có đầy đủ CSVC theo quy định tại Điều lệ
 bị  trường trung học:
    a) Khu phòng học, phòng bộ môn :          Đạt      Tốt     X
    -Đủ số phòng học cho các lớp học 1 ca :      Đủ      Tốt     X
    -Diện tích phòng học :             56m2/phòng  Đúng qui cách  X
    -Bàn ghế HS, bàn GV, bảng đúng qui cách :    116 bộ     Đạt     X
    -Phòng học thoáng mát, đủ ánh sáng, an toàn :   Đủ      Đạt     X
    -Có phòng y tế trường học             01      Đạt     X
    -Có phòng học bộ môn được trang bị theo quy
    định, gồm :
    -Phòng học bộ môn Vật lý :             01      Đạt     X
    -Phòng học bộ môn Hóa học :            01      Đạt     X
    -Phòng học bộ môn Sinh học :            01      Đạt     X
    -Phòng học bộ môn Tin học :            01      Đạt     X
    -Phòng học bộ môn Tiếng Anh+            01      Đạt     X
    phòng nghe nhìn :
    b) Khu phục vụ học tập :
    - Có thư viện đúng theo tiêu chuẩn quy định
    hiện hành về tổ chức và họat động của thư viện   01      Đạt     X
    trường học :
    - Có phòng truyền thống              01      Đạt     X
    - Phòng làm việc của Công đoàn cơ sở .       01      Đạt     X
    - Phòng họat động của Đội TNTP Hồ Chí Minh.    01      Đạt     X
    c) Khu v n phòng :
    - Phòng làm việc của Hiệu trưởng :         01      Đạt     X
    - Phòng làm việc của phó hiệu trưởng :       01      Đạt     X
    - Văn phòng nhà trường :              01      Tốt     X
    - Phòng họp từng tổ bộ môn (P. họp giáo viên) :  01      Tốt     X
    - Phòng thường trực :               01      Tốt     X
    - Kho                       01      Tốt     X
    - Phòng Y tế học đường               01      Tốt     X
    d) Khu sân chơi sạch, bảo đảm vệ sinh và có
    cây bóng mát                  3071m2     46%     X
    e) Khu vệ sinh được bố trí hợp lý, không làm
    ô nhiễm môi trường ở trong và ngoài nhà
                       11
      trường :
      - Riêng cho giáo viên (nam, nữ):         01   Tốt  X
      - Riêng cho học sinh (nam, nữ):          01   Tốt  X
      g) Có khu để xe trong khuôn viên trường đảm
      bảo trật tự, an toàn :
      - Riêng cho giáo viên .              01   Tốt  X
      - Riêng cho học sinh từng lớp .          01   Tốt  X
      h) Có đủ nước sạch cho họat động dạy – học và
      các họat động giáo dục
      - Nước sử dụng cho giáo viên .          01   Tốt  X
      - Nước sử dụng cho học sinh            01   Tốt  X
      - Có hệ thống thóat nước hợp vệ sinh .      01   Tốt  X
      3. Có hệ thống thông tin kết nối internet, có   Có   Tốt  X
      Website.                     Có   Đạt  X
      1.Nhà trường chủ động phối hợp với Đảng,
  TIÊU  chính quyền và các đoàn thể địa phương nhằm    Có   Tốt  X
 CHUẨN
  5:   đề xuất các biện pháp thực hiện kế hoạch phát Đa dạng
      triển giáo dục địa phương.
 Công   2. Ban đại diện cha mẹ học sinh được thành lập Thường  Tốt  X
 tác xã  và hoạt động có hiệu quả             xuyên
  hội  3. Mối quan hệ giữa Nhà trường, Gia đình và Xã
  hóa   hội được duy trì thường xuyên.          Có   Tốt  X
  giáo  4. Huy động hợp lý và có hiệu quả sự tham gia
  dục.  của các lực lượng xã hội             Có   Tốt  X
      5. Thực hiện đuáng các quy định về công khai
      điều kiện dạy học, chất lượng giáo dục, kinh phí
      đầu tư, hỗ trợ…                  Có   Tốt  X

-Hội đồng đã thảo luận và đi đến kết luận: Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Phường 3, TP
Tuy Hòa đạt các tiêu chuẩn theo quy định về xây dựng trường trung học chuẩn quốc gia; và
có đủ điều kiện để đề nghị các cấp công nhận Trường THCS đạt chuẩn quốc gia theo quy
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
    Hội đồng kiểm tra kết thúc làm việc vào lúc 10 giờ cùng ngày.
       Thư ký                  Chủ tịch HĐKT
       Huỳnh Thúc Tiến                 Quách Đình Công
                       12

								
To top