ogloszenie 1

Document Sample
ogloszenie 1 Powered By Docstoc
					                                                 Kraków 22 listopada 2010 r.

   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ MASZYN
  I URZĄDZEŃ PRALNICZYCH Z MONTAŻEM, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM
 PERSONELU W PODSTAWOWEJ OBSŁUDZE MASZYN I URZĄDZEŃ STANOWIĄCYCH
             PRZEDMIOT DOSTAWY

W związku realizacją projektu pod nazwą „Wzrost konkurencyjności, innowacyjności i zatrudnienia
przedsiębiorstwa TOM-MARG ZPCH Sp. z o. o. poprzez rozbudowę zakładu świadczącego usługi
pralnicze oraz zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw” Osi 1 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 ogłasza przetarg nieograniczony
na dostawę maszyn i urządzeń pralniczych z montażem, uruchomieniem i szkoleniem personelu
w podstawowej obsłudze maszyn i urządzeń stanowiących przedmiot dostawy.


                             I. KUPUJĄCY
TOM-MARG ZPCH Sp. z o.o., ul. Płk. Dąbka 16, 30-732 Kraków
NIP 679-001-03-31, REGON 008397758
Strony internetowe kupującego: www.tommarg.pl, www.pralnia.tommarg.pl


                      II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 1.  Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa maszyn i urządzeń pralniczych z montażem,
   uruchomieniem i szkoleniem personelu w podstawowej obsłudze maszyn i urządzeń
   stanowiących przedmiot dostawy.”
 2.  Zakres oraz charakterystyka przedmiotu zamówienia:
 Dostawa maszyn i urządzeń pralniczych:
    1.  Ciąg pralnicy tunelowej, w którego skład wchodzą:
     a) Transporter załadowczy. Ilość sztuk: 1
     b) Automatyczny, elektroniczny system ważenia. Ilość sztuk: 1
     c) Pralnica tunelowa. Ilość sztuk: 1
     d) Prasa odwadniająca. Ilość sztuk: 1

                  … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...
Projekt pn. „Wzrost konkurencyjności, innowacyjności i zatrudnienia przedsiębiorstwa TOM-MARG ZPCH Sp. z o.o. poprzez rozbudowę zakładu
świadczącego usługi pralnicze oraz zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i budżetu państwa.
      e)  Transporter rozdzielczo-załadowczy. Ilość sztuk: 1
      f)  Szafa sterownicza. Ilość sztuk: 1
      g)  Suszarko-roztrząsarka. Ilość sztuk: 3
      h)  Transporter wyładowczy. Ilość sztuk: 1

    2.  Ciąg prasownicy uniwersalnej, w którego skład wchodzą:
      a)Wprowadzarka mechaniczno-podciśnieniowa. Ilość sztuk: 1
      b)Prasownica dwunieckowa. Ilość sztuk: 1
      c)Składarka wzdłużno-poprzeczna. Ilość sztuk: 1
      d)Podwójne sztaplarki. Ilość sztuk: 1
   3.   Ciąg tunelu finiszer, w którego skład wchodzą:
     a) Tunel finiszer. Ilość sztuk: 1
     b) Automatyczny system magazynowania załadunku i wyładunku Ilość sztuk: 1
   4.   Profesjonalny stół do prasowania. Ilość sztuk: 1
   5.   Pakowarka pozioma do foliowania bielizny. Ilość sztuk: 1.
   6.   Komputerowa znakowarka do bielizny. Ilość sztuk: 1
   7.   Maszyna do szycia klasa Brother/Jukki. Ilość sztuk: 1
   8.   Stebnówka płaska klasa Brother/Jukki. Ilość sztuk: 1
   9.   Regał jezdny do przewożenia i magazynowania brudnej bielizny w workach. Ilość
       sztuk: 30
   10. Wózek do przewożenia brudnej bielizny luzem. Ilość sztuk: 3
   11. Wózek z ruchomym dnem do przewożenia czystej bielizny luzem. Ilość sztuk: 6
   12. Regał jezdny do magazynowania czystej bielizny na półkach z pokrowcem. Ilość
       sztuk: 30
   13. Wieszak jezdny do przewożenia i magazynowania bielizny czystej na wieszakach.
       Ilość sztuk: 2
   14. Automatyczna, przelotowa, chemiczna dezynfektornia wózków. Ilość sztuk: 1
Montaż, uruchomienie i szkolenie personelu w podstawowej obsłudze wyżej wymienionych
maszyn i urządzeń.
3.  Wspólny Słownik Zamówień CPV:
   42716110-2 Urządzenia piorące
   42718100-3 Maszyny do prasowania
   42717000-5 Urządzenie do prasowania i składania bielizny
   42716200-0 Suszarki
   42000000-6 Maszyny przemysłowe
   42715000-1 Maszyny do szycia
   34911100-7 Wózki
   39330000-4 Urządzenia dezynfekujące
   51543400-4 Usługi instalowania maszyn pralniczych, piorących, czyszczenia na sucho i
           suszących
4.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
5.  Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie dopuszcza składania ofert wariantowych
   na wykonanie zamówienia.
6.  Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
7.  W niniejszym postępowaniu nie jest przewidziane zastosowanie aukcji elektronicznej.

            III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 28 marca 2011 roku.

 IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
             OCENY ICH SPEŁNIENIA
1.  O zamówienie mogą ubiegać się sprzedawcy, którzy:

                                             2
      a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
       ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
      b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
      c) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
       lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia
       potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
      d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
       zamówienia.
 2.  Ocena spełnienia wymienionych warunków w dziale IV ust. 1, pkt a-d dokonana zostanie
    przez kupującego zgodnie z formuła „spełnia-nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w
    oświadczeniach i dokumentach dołączonych przez sprzedawcę do oferty. Z treści
    dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że sprzedawca spełnia warunki.
 3.  W przypadku niejasności, co do treści złożonych dokumentów kupujący wezwie sprzedawcę
    do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
    spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
 4.  Sprzedawca, który nie złoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów zostanie wykluczony
    z postępowania.
 5.  Oferty odrzucone nie będą uwzględniane w ocenie ofert.

 V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ SPRZEDAWCY
  W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać ksero
odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków wymaganych w dziale IV ust. 1 pkt
a-d. W przypadku podmiotów zagranicznych dopuszcza się krajowe odpowiedniki dokumentów
potwierdzające okoliczności z działu IV, a także oświadczenie zarządu oferenta.

   VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ KUPUJĄCEGO ZE
SPRZEDAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ ZE SPRZEDAWCAMI
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
  należy przekazywać pisemnie.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do kupującego
  pisemnie na adres: Kancelaria Doradcy Podatkowego Wiesław Sztaba w Krakowie,
  ul. Łowińskiego 9, 31-752 Kraków
3. Osobami upoważnionymi do kontaktu ze sprzedawcami są:
    a) W zakresie przedmiotu zamówienia: Paula Szaniawska nr tel. 41 25 33 403,
      e-mail: paula.skarzysko@tommarg.pl. Pytania należy kierować od poniedziałku do
      piątku w dni robocze w godzinach od 1000 do 1400.
    b) W zakresie procedury: Sylwia Kochanek nr tel. 12 684 66 75,
      e-mail: sylwia.kochanek@sztaba.net. Pytania należy kierować od poniedziałku
      do piątku w dni robocze w godzinach od 1000 do 1400.

            VII. WYMAGANIA ODNOŚNIE WADIUM
Kupujący nie wymaga wniesienia wadium.

              VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Sprzedawcy będą związani swoją ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert.

            IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
 1. Wymagania ogólne:
 1. Każdy sprzedawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w niniejszej ogłoszeniu oraz

                                                3
 dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
 3. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy zamówienia (oświadczenie o zgodzie na treść
 Umowy, cenę, okres gwarancji, warunki serwisu maszyn i urządzeń pralniczych, wskaźniki
 zużycia mediów, określenie doświadczenia sprzedawcy, referencje i inne tak, aby objęły wszystkie
 elementy ustalone wzorem umowy) oraz inne elementy przemawiające za jej wyborem, a także
 szczegółowy opis oferowanej maszyny lub urządzenia albo ich zestawu z określeniem wszystkich
 charakteryzujących je parametrów wskazujących na sposób i warunki eksploatacji i uzyskiwane
 efekty.
 4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, w sposób czytelny
 na komputerze. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym powinny być
 złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez sprzedawcę.
 5. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez
 sprzedawcę lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu sprzedawcy (uprawnioną zgodnie
 z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji
 działalności gospodarczej albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną).
 6. Jeżeli oferta będzie podpisana przez inną osobę niż wymienione w ust.1 pkt 5, do oferty należy
 dołączyć prawidłowo podpisany oryginał pełnomocnictwa określający jego zakres oraz podpisane
 przez osobę (y) uprawnioną (e) do reprezentacji sprzedawcy figurującą (e) w rejestrze lub
 w wypisie z ewidencji gospodarczej.
 7. W przypadku, gdy sprzedawca dołącza do oferty jako załącznik kopie jakiegoś dokumentu,
 kopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez sprzedawcę. W przypadku
 przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości co do jej prawdziwości, kupujący
 może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia.
 8. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem sprzedawcy.
 9. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane.
 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. Adresowanie ofert:
 Na kopercie należy zamieścić:
     a) Nazwę i adres: Kancelaria Doradcy Podatkowego Wiesław Sztaba w Krakowie,
      ul Łowińskiego 9, 31-752 Kraków
     b) Napis: „Przetarg nieograniczony na dostawę maszyn i urządzeń pralniczych
      z montażem, uruchomieniem i szkoleniem personelu w podstawowej obsłudze maszyn
      i urządzeń stanowiących przedmiot dostawy.”

             X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać lub nadsyłać listownie do dnia 6 grudnia 2010 roku (decyduje data stempla
pocztowego, ale warunek wpływu oferty do 13 grudnia 2010 r.) na adres:
Kancelaria Doradcy Podatkowego Wiesław Sztaba w Krakowie, ul. Łowińskiego 9, 31-752 Kraków
Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona sprzedającemu bez otwierania.

              XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
 1.  Podstawą do obliczenia ceny ofertowej jest zakres zamówienia określony w ogłoszeniu.
 2.  Cena ofertowa jest ceną brutto i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki
    przyszłego sprzedawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
 3.  Sprzedawca określa w ofercie cenę netto, wysokość podatku VAT oraz cenę brutto.
 4.  Cena powinna być określona cyfrowo i słownie.
 5.  Wszelki rozliczenia pomiędzy kupującym a sprzedawcą będą prowadzone tylko w walucie
    polskiej a przypadku pomiotów zagranicznych dopuszcza się rozliczenia w euro.

             XII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Doradcy Podatkowego Wiesław Sztaba w Krakowie,
ul. Łowińskiego 9, 31-752 Kraków w dniu 14 grudnia 2010 r. o godzinie 1230.


                                                 4
              XIII. OPIS SPOSOBU OCENY OFERTY
 1.  Oceny będzie dokonywała komisja przetargowa.
 2.  Oferta będzie oceniana w dwóch etapach:
    a) I etap – ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.
     Przed przystąpieniem do oceny ofert komisja przetargowa dokona sprawdzenia warunków
    wymaganych prze kupującego na podstawie złożonych przez sprzedawcę dokumentów.
    b) II etap – ocena ofert
    Na tym etapie komisja dokona oceny ofert sprzedawców, którzy spełnili warunki formalne.
 3.  Kryteriami wyboru oferty będą: cena, okres gwarancji, warunki serwisu maszyn i urządzeń
   pralniczych, wskaźniki zużycia mediów, doświadczenie, referencje.

          XIV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA
Po wyborze najkorzystniejszej oferty kupujący zawiadomi wszystkich uczestników o wynikach
postępowania.


Adresy stron internetowych, na których zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu:
www.tommarg.pl, www.pralnia.tommarg.pl, www.rpo-swietokrzyskie.pl

Wzór Umowy jest zamieszczony na stronie internetowej kupującego www.tommarg.pl

Kupujący zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego ogłoszenia, zatem osoby
zainteresowane są zobowiązane śledzić na podanych stronach internetowych treść ogłoszenia
w trakcie trwania przetargu.

Kupujący zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


ZARZĄD TOM-MARG ZPCH Spółka z o.o. w Krakowie
                                               5

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:17
posted:2/27/2012
language:
pages:5