RPT literasi thn 1 (pemulihan)2012 by محمدعزيزالامريناوي

VIEWS: 67 PAGES: 12

									                            RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                                LITERASI TAHUN 1

 MINGGU                                                      STANDARD
 UNIT       Kemahiran             OBJEKTIF                STANDARD       PEMBELAJARAN           CATATAN
KONSTRUK      Pemulihan                                KANDUNGAN

MINGGU 1       1. Huruf   Pada akhir unit 1, murid berupaya:          1.0 Mengenal dan    1.1 Menamakan dan      Guru memperkenalkan
 UNIT 1        abjad                                membunyikan      membunyikan       huruf vokal ’a’,’i’,’u’
KONSTRUK        kecil   i. Menamakan dan membunyikan               huruf vokal ‘a’,    huruf vokal ‘a’, ‘i’,
 1, 2, 3        dan       huruf vokal ‘a’, ‘i’, ‘u’.             ‘i’, ‘u’.       ‘u’.           a    i  u
            besar   ii. Menamakan dan menulis huruf kecil                                  ayam  ibu ular
            a/A       ‘a’, ‘i’, ‘u’, ‘b’, ’d’, ’l’, ’t’, ’h’, ’k’   1.0 Mengenal dan    1.1 Mengenal bentuk     api   ikan ubi
            hingga     dengan betul.                    menulis huruf.     huruf kecil a-z.
            z/Z    iii. Menamakan dan menulis huruf                      1.2 Menulis huruf
                    besar ‘A’, ‘I’, ‘U’, ‘B’, ’D’, ’L’, ’T’, ’H’,               kecil a-z.
           2. Huruf      ’K’ dengan betul.                           1.3 Mengenal bentuk
            vokal a,                                          huruf besar A-Z.
            i, u.                                         1.4 Menulis huruf
                                                          besar A-Z.

MINGGU 2       1. Sukuka   Pada akhir unit 1, murid berupaya:
 UNIT 1        ta
KONSTRUK        terbuka  i.  Membunyikan suku kata KV            2.0 Membaca suku    2.1 Membaca dan       Contoh suku kata
 1, 2, 3        (kv)       gabungan huruf vokal dengan huruf         kata.         membunyikan suku     ba   bi  bu
                     konsonan.                                 kata terbuka KV.     da   di  du
                  ii.  Menulis suku kata terbuka KV                                    ha   hi  hu
                     gabungan daripada huruf konsonan        3.0 Membina dan    3.1 Membina dan       ka   ki  ku
                     dengan vokal.                   menulis suku    menulis suku kata      la   li  lu
                                              kata.       terbuka KV.         ta   ti  tu

                  Pada akhir unit 1, murid berupaya:
MINGGU 3       1. Sukuka                             4.0 Membaca      4.1 Membaca         Contoh suku kata
 UNIT 1        ta     i.  Membina dan membaca perkataan           perkataan.       perkataan yang     terbuka KV+KV
KONSTRUK        terbuka     mengandungi suku kata terbuka                       mengandungi suku     dahi mat  buk
 1, 2, 3        (kv)       KV+KV.                                  kata KV+KV.           a   u
           2. Perkata                                                       batu lidi  kud
            an (KV   ii.  Membina dan menulis perkataan         5.0 Membina dan    5.1 Membina dan              a
            + KV)      mengandungi suku kata terbuka           menulis        menulis perkataan     kuku bah  dad
                     KV+KV.                       perkataan.       mengandungi           u   a
                                                          suku kata KV+KV.     lada tali  labu
Mohd Azizul Amri b Nawi                                                                       1
SKBT2
 MINGGU
          Kemahiran                         STANDARD       STANDARD
 UNIT
          Pemulihan          OBJEKTIF           KANDUNGAN      PEMBELAJARAN          CATATAN
KONSTRUK
                 Pada akhir unit 1, murid berupaya:
MINGGU 4       1. Sukuka
 UNIT 1        ta    i.  Membina dan membaca perkataan   5.0 Membaca     i.1 Membaca        Contoh suku kata
KONSTRUK        terbuka     mengandungi suku kata terbuka     perkataan.      perkataan yang    terbuka KV+KV
 1, 2, 3        (kv)      KV+KV.                           mengandungi suku    raga lori  sud
           2. Perkata  ii.  Membina dan menulis perkataan                kata KV+KV.             u
            an KV      mengandungi suku kata terbuka   5.0 Membina dan                 dad  roti topi
            + KV      KV+KV.                 menulis     5.1 Membina dan       u
                                        perkataan.      menulis perkataan   dag  nasi tebu
                                                   mengandungi      u
                                                   suku kata KV+KV.    kera rusa susu

MINGGU 5       1. Huruf   Pada akhir unit 2, murid berupaya:
 UNIT 2        abjad                       1.0 Mengenal dan   1.1 Mengenal bentuk
KONSTRUK        kecil   i. Menama dan menulis huruf kecil e,   menulis huruf.    huruf kecil a-z.
  1, 2         dan     o, c, m, n, r, dan s dengan betul.             1.2 Menulis huruf kecil  e, o, c, m, n, r, s
            besar                                  a-z
            a/A    ii. Menama dan menulis huruf besar E,                          E, O, C, M, N, R, S
            hingga    O, C, M, N, R, dan S dengan betul.            1.3 Mengenal huruf
            z/Z                                   besar A-Z.

                                                1.4 Menulis huruf besar
           2. Sukuka  iii. Membunyikan suku kata terbuka KV             A-Z.
            ta       gabungan huruf konsonan dan huruf                         ke, ra, tu, se, di
            terbuka    vokal yang telah dipelajari.    2.0 Membaca suku   2.1 Membaca dan
            (kv)                        kata.        membunyikan suku
                                                kata terbuka KV.
           3. Perkata  iv. Membina dan menulis suku kata
            aan      terbuka KV gabungan daripada
            dua      huruf konsonan dan huruf vokal    3.0 Membina dan   3.1 Membina dan
            sukukat    yang telah dipelajari.        menulis suku kata.  menulis suku kata
            a vokal                                 terbuka KV.
            dan    v. Membaca perkataan mengandungi
            terbuka   suku kata V+KV dan KV+KV+KV                             alu, ubi, ibu, uli, isi, ulu
            (vkv)    dengan ejaan yang betul.       4.0 Membaca     4.2 Membaca
           4. Perkata                      perkataan.      perkataan yang
            an KV                                  mengandungi suku
            + KV +                                 kata terbuka V+KV.
            KVMohd Azizul Amri b Nawi                                                                 2
SKBT2
 MINGGU
          Kemahiran                         STANDARD       STANDARD
 UNIT                     OBJEKTIF
          Pemulihan                        KANDUNGAN      PEMBELAJARAN    CATATAN
KONSTRUK
                 Pada akhir Unit 2, murid berupaya:
MINGGU 6    Sukukata kv
 UNIT 2               i. Membunyikan suku kata terbuka   2.0 Membaca suku   2.1 Membaca dan
KONSTRUK    Perkataaan v kv     KV gabungan huruf konsonan    kata.        membunyikan suku
  2, 3                 dan huruf vokal yang telah               kata terbuka KV.
        Perkataan kv      dipelajari.
        kv

                   ii. Membina dan menulis suku kata             3.1 Membina dan
        Perkataan kv kv     terbuka KV gabungan daripada   3.0 Membina dan   menulis suku kata
        kv            huruf konsonan dan huruf vokal  menulis suku kata.  terbuka KV.
                     yang telah dipelajari.


                   iii. Membaca perkataan
                     mengandungi suku kata V+KV
                     dan KV+KV+KV dengan ejaan    4.0 Membaca     4.2 Membaca
                     yang betul.           perkataan.      perkataan yang
                                                mengandungi suku
                  iv. Membina dan menulis perkataan             kata terbuka V+KV.
                    mengandungi suku kata V+KV
                    dan KV+KV+KV dengan ejaan
                    yang betul.            5.0 Membina dan   5.2 Membina dan
                                     menulis perkataan.  menulis perkataan
                                                mengandungi suku
                                                kata terbuka V+KV.

MINGGU 7             Pada akhir Unit 2, murid berupaya:
 UNIT 2    Sukukata kv
KONSTRUK               v. Membunyikan suku kata terbuka   2.0 Membaca suku   2.1 Membaca dan
  2, 3                 KV gabungan huruf konsonan    kata.        membunyikan suku
                    dan huruf vokal yang telah               kata terbuka KV.
                    dipelajari.

                  vi. Membina dan menulis suku kata
                    terbuka KV gabungan daripada              3.1 Membina dan
                    huruf konsonan dan huruf vokal  3.0 Membina dan   menulis suku kata
                    yang telah dipelajari.      menulis suku kata.  terbuka KV.
Mohd Azizul Amri b Nawi                                                    3
SKBT2
 MINGGU
          Kemahiran                        STANDARD       STANDARD
 UNIT                     OBJEKTIF                                      CATATAN
          Pemulihan                        KANDUNGAN      PEMBELAJARAN
KONSTRUK

                 vii. Membaca perkataan         4.0 Membaca     4.2 Membaca perkataan
                    mengandungi suku kata V+KV    perkataan.      yang mengandungi suku
        Perkataaan v kv    dan KV+KV+KV dengan ejaan               kata terbuka V+KV.
                    yang betul.
                                               5.2 Membina dan menulis
                 viii. Membina dan menulis perkataan  5.0 Membina dan   perkataan mengandungi
        Perkataan kv kv     mengandungi suku kata V+KV    menulis perkataan.  suku kata terbuka V+KV.
        kv           dan KV+KV+KV dengan ejaan
                    yang betul.
MINGGU 8             Pada akhir Unit 2, murid berupaya:
 UNIT 2                                 4.0 Membaca     4.3 Membaca
KONSTRUK    Perkataaan v kv   i. Membaca perkataan        perkataan.      perkataan
  2, 3                 mengandungi suku kata V+KV              mengandungi suku      kerusi, kereta, tomato,
                    dan KV+KV+KV dengan ejaan               kata terbuka        kamera, rebana,
                    yang betul.                      KV+KV+KV.          menara, keladi, lelaki,
        Perkataan kv kv                                              bateri
        kv          ii. Membina dan menulis perkataan  5.0 Membina dan   5.3 Membina dan
                     mengadungi suku kata V+KV    menulis perkataan.  menulis perkataan
                     dan KV+KV+KV dengan ejaan              mengandungi suku
                     yang betul.                     kata terbuka
                                               KV+KV+KV.

MINGGU 9             Pada akhir Unit 3, murid berupaya:
 UNIT 3       1. Huruf                      1.0 Mengenal dan   1.1 Mengenal huruf
KONSTRUK        abjad   i. menama dan menulis huruf kecil   menulis huruf.    kecil a-z (f,v,w,x dan z)
  1,4,5        kecil    f,v,w,x dan z dengan betul.               1.2 Menulis huruf kecil
            dan                                  a-z (f,v,w,x dan z)
            besar   ii. menama dan menulis huruf besar             1.3 Mengenal bentuk
            a/A      F,V,W,X dan Z dengan betul.               huruf besar A-Z
            hingga                                  (F,V,W,X dan Z)
            z/Z                                  1.4 Menulis huruf besar
                                               A-Z (F,V,W,X dan Z)

                 iii. membaca suku kata tertutup KVK  2.0 Membaca dan   2.2 Membaca dan       -van    - ular
        Sukukata KVK      dengan betul.           membunyikan suku   membunyikan suku      -bas    - ubat
                                     kata         kata tertutup KVK      -kad
                                                             -jam
                 iv. membina dan menulis suku kata   3.0 Membina dan   3.2 Membina dan       -ayam
                   tertutup KVK dengan betul.     menulis suku kata  menulis suku kata      -ekor
                                               tertutup KVK        -adik

Mohd Azizul Amri b Nawi                                                               4
SKBT2
 MINGGU
         KEMAHIRAN                          STANDARD       STANDARD
  UNIT                    OBJEKTIF                                      CATATAN
         PEMULIHAN                         KANDUNGAN      PEMBELAJARAN
KONSTRUK
MINGGU 10             Pada akhir Unit 3, murid berupaya:             4.6 Membaca perkataan
 UNIT 3    Sukukata KVK                       4.0 Membaca     yang mengandungi suku
KONSTRUK             v. membaca perkataan KVK.       perkataan.      kata KVK
  1,4,5    Perkataan KVK
                 vi. membina dan menulis perkataan              5.6 Membina dan menulis
                   KVK.                5.0 Membina dan   perkataan yang
                                     menulis perkataan.  mengandungi suku kata
                                               tertutup KVK
MINGGU 11             Pada akhir Unit 3, murid berupaya:
 UNIT 3    Sukukata KVK                       4.0 Membaca     4.6 Membaca perkataan
KONSTRUK             vii. membaca perkataan yang      perkataan      yang mengandungi suku
  1,4,5    Perkataan KVK     mengandungi suku kata tertutup             kata KVK
                 V+KVK.
        Perkataan V                                  4.11 Membaca perkataan
        KVK        vii. membina dan menulis perkataan             yang mengandungi suku
                 yang mengandungi suku kata tertutup             kata tertutup V+KVK
                 V+KVK.                 5.0 Membina dan   5.6 Membina dan menulis
                                     menulis perkataan  perkataan yang
                                               mengandungi suku kata
                                               tertutup KVK.

                                               5.11 Membina dan
                                               menulis perkataan yang
                                               mengandungi suku kata
                                               V+KVK.
MINGGU 12    Huruf abjad    Pada akhir Unit 4, murid berupaya:
 UNIT 4    kecil dan besar   i. Menama dan menulis huruf kecil   1.0 Mengenal   1.1 Mengenal bentuk huruf
KONSTRUK    a/A hingga z/Z     g, j, p, q dan y yang betul.      dan menulis    kecil a-z.        g, j, p,q, y
 1,3,4,5              ii. Menama dan menulis huruf        huruf.    1.2 Menulis huruf kecil a-z. G,J,P,Q,Y
        Sukukata kvk
         1.0          besar G, J, P, Q dan Y dengan             1.3 Mengenal bentuk huruf
                    betul.                          kecil A-Z.
        Perkataan kv                                 1.4 Menulis huruf besar A-
        kvk        iii. Membaca perkataan yang       4.0 Membaca      Z.
                    mengandungi suku kata          perkataan
                    KV+KVK dengan betul.                 4.8 Membaca perkataan
                                                 yang mengandungi          gajah
                  iv. Membina dan menulis perkataan               suku kata terbuka dan       cawan
                    yang mengandungi suku kata     5.0 Membina dan    tertutup KV+KVK.          cicak
                    KV+KVK dengan betul.          menulis    5.7 Membina dan menulis
                                        perkataan.   perkataan yang
                                                mengandungi suku kata
                                                 KV+KVK.
Mohd Azizul Amri b Nawi                                                            5
SKBT2
 MINGGU
         KEMAHIRAN                        STANDARD      STANDARD
 UNIT                    OBJEKTIF                                   CATATAN
         PEMULIHAN                        KANDUNGAN     PEMBELAJARAN
KONSTRUK
        Sukukata kvk  Pada akhir Unit 4, murid berupaya:
MINGGU 13
        Perkataan kv   i. Membaca perkataan yang      4.0 Membaca    4.4 Membaca perkataan
  UNIT 4    kvk         mengandungi suku kata KVK+KV     perkataan     yang mengandungi        lampu
                  dengan betul.                      suku kata KVK+KV.       bomba
KONSTRUK                                                          lembu
 1,3,4,5            ii. Membina dan menulis perkataan            5.4 Membina dan menulis
                  yang mengandungi suku kata    5.0 Membina dan    perkataan yang
                  KVK+KV dengan betul.         menulis      mengandungi suku
                                     perkataan.     kata KVK+KV.

MINGGU 14            Pada akhir Unit 4, murid berupaya:
        Sukukata kvk                               4.8 Membaca perkataan
  UNIT 4             i. Membaca perkataan yang     4.0 Membaca      yang mengandungi        pensel
        Perkataan kvk     mengandungi suku kata      perkataan       suku kata KVK+KVK.       bantal
KONSTRUK    kvk          KVK+KVK dengan betul.                                 biskut
  4,5              ii. Membina dan menulis perkataan             Membina dan menulis
                   yang mengandungi suku kata   5.0 Membina dan    perkataan yang
                   KVK+KVK dengan betul.      menulis        mengandungi suku
                                     perkataan.    kata KVK+KVK.

MINGGU 15    Sukukata kvk  Pada akhir Unit 4, murid berupaya:
 UNIT 4                                         4.8 Membaca perkataan
KONSTRUK    Perkataan kvk  iii. Membaca perkataan yang      4.0 Membaca      yang mengandungi
  3,5     kvk         mengandungi suku kata KVK+KVK  perkataan       suku kata KVK+KVK.
                   dengan betul.
                iv. Membina dan menulis perkataan              Membina dan menulis
                   yang mengandungi suku kata               perkataan yang
                   KVK+KVK dengan betul.      5.0 Membina dan    mengandungi suku
                                   menulis        kata KVK+KVK.
                                     perkataan.

MINGGU 16    Sukukata kvkk  Pada akhir Unit 5, murid berupaya:
 UNIT 5
KONSTRUK            i. Mengeja dan membunyikan suku    2.0 Membaca suku  2.3 Membaca dan      lang, ling, tang, keng,
  4               kata KVKK dengan betul.      kata          membunyikan suku    kong, bang
                                             kata tertutup KVKK.
                ii. Membina dan menulis suku kata
                  KVKK dengan betul.        3.0 Membina dan  3.3 Membina dan menulis
                                     menulis suku  suku kata tertutup KVKK.
                                     kata.

Mohd Azizul Amri b Nawi                                                          6
SKBT2
 MINGGU
         KEMAHIRAN                             STANDARD       STANDARD
  UNIT                      OBJEKTIF                                     CATATAN
         PEMULIHAN                            KANDUNGAN      PEMBELAJARAN
KONSTRUK
MINGGU 17    Sukukata kvkk   Pada akhir Unit 5, murid berupaya:                4.10 Membaca perkataan
  UNIT 5             i. Mengeja dan menyembunyikan        4.0 Membaca     yang mengandungi suku
KONSTRUK    Perkataan kvkk    perkataan daripada suku kata       perkataan      kata KVKK.        wang, bank,
5                   KVKK dengan betul.                                   tong,gong, zink,
                                                  5.8 Membina dan menulis
                  ii. Membina dan menulis perkataan                  perkataan yang
                    KVKK dengan betul.           5.0 Membina dan     mengandungi suku
                                        menulis perkataan.    kata KVKK.
MINGGU 18            Pada akhir Unit 5, murid berupaya:
 UNIT 5             i. Mengeja dan membaca perkataan                  4.17 Membaca perkataan  pi + sang =pisang
KONSTRUK    Perkataan kv    KV+KVKK dengan sebutan yang        4.0 Membaca     yang mengandungi suku   ca + cing = cacing
6        kvkk        betul.                   perkataan      kata KV+KVKK .      pa + rang =parang
                                                               tu + lang = tulang
                 ii.   Membina dan menulis perkataan               5.18 Membina dan     bu + rung= burung
                     daripada suku kata KV +KVKK      5.0 Membina dan   menulis perkataan yang  so + tong= sotong
                     dengan betul.               menulis     mengandungi suku kata   le + sung =lesung
                                          perkataan.    KV+KVKK.         te + rung= terung
                                                               ba + wang = bawang
        Sukukata kvkk   Pada akhir unit 6 murid berupaya :
MINGGU 19                                   4.0 Membaca     4.5 Membaca perkataan
 UNIT 6    Sukukata kv   i. Mengeja dan membaca perkataan          perkataan   yang mengandungi suku
KONSTRUK              yang mengandungi suku kata                   kata KVKK+KV.       bangku, nangka
6        Perkataan kvkk   tertutup dengan betul.                                  bangsa, tangga
        kv       ii. Membina perkataan yang                     5.5 Membina dan menulis
                  mengandungi suku kata tertutup .      5.0 Membina dan   perkataan yang
                iii. Menulis perkataan yang             menulis     mengandungi suku kata
                  mengandungi suku kata tertutup         perkataan    KVKK+KV.
                  dengan betul.
 MINGGU 20   Sukukata kvk   Pada akhir unit 6 murid berupaya :
  UNIT 6
KONSTRUK    Sukukata kvkk      i. Mengeja dan membaca
6                      perkataan yang mengandungi     4.0 Membaca     4.9 Membaca perkataan   lombong, tendang,
        Perkataan kvk        suku kata tertutup dengan betul.     perkataan   yang mengandungi suku   kambing, lembing
        kvkk          ii. Membina perkataan yang                 kata KVK+KVKK.
                      mengandungi suku kata tertutup
                      .                            5.9 Membina dan menulis
                    iii. Menulis perkataan yang       5.0 Membina dan     perkataan yang
                      mengandungi suku kata tertutup   menulis perkataan    mengandungi suku
                      dengan betul.                        kata KVK+KVKK.Mohd Azizul Amri b Nawi                                                              7
SKBT2
 MINGGU
         KEMAHIRAN                           STANDARD       STANDARD
  UNIT                     OBJEKTIF                                   CATATAN
         PEMULIHAN                           KANDUNGAN      PEMBELAJARAN
KONSTRUK
MINGGU 21    Sukukata kvkk    Pada akhir unit 6 murid berupaya :
  UNIT 6
KONSTRUK    Sukukata kvk      i. Mengeja dan membaca        4.0 Membaca    4.16 Membaca perkataan  cangkul,mangkuk,
6                     perkataan yang mengandungi        perkataan  yang mengandungi     manggis,tongkat
        Perkataan kvkk      suku kata tertutup dengan betul.              KVKK+KVK.
        kvk          ii. Membina perkataan yang
                     mengandungi suku kata tertutup   5.0 Membina dan  5.16 Membina dan
                     .                   menulis    menulis perkataan yang
                   iii. Menulis perkataan yang         perkataan   mengandungi suku kata
                     mengandungi suku kata tertutup            KVKK+KVK.
                     dengan betul.

 MINGGU 22   Sukukata kvkk    Pada akhir unit 6 murid berupaya :
  UNIT 6
KONSTRUK    Perkataan kvkk    i. Mengeja dan membaca         4.0 Membaca    4.13 Membaca perkataan  pinggang,panggung,
6        kvkk           perkataan yang mengandungi        perkataan.  yang mengandungi suku  tongkang,longkang,
                     suku kata tertutup dengan betul.            kata KVKK+KVKK.     kangkung

                   ii. Membina perkataan yang
                     mengandungi suku kata tertutup            5.16 Membina dan
                     .                 5.0 Membina dan  menulis perkataan yang
                   iii. Menulis perkataan yang          menulis   mengandungi suku kata
                     mengandungi suku kata tertutup      perkataan.  KVKK+KVKK.
                     dengan betul.

MINGGU 23    Huruf vokal a i u  Pada akhir unit 7 murid berupaya :
 UNIT 7                                                         DAFTAR KATA:
KONSTRUK    Sukukata kvkk     i. Membaca perkataan yang       4.0 Membaca    4.12 Membaca perkataan  ulang
 4, 5 ,6,7                mengandungi suku kata tertutup   perkataan.     yang mengandungi suku  abang
        Perkataan v       V+KVKK dengan betul.                    kata V+KVKK.     asing
        kvkk                                                   usang
                   ii. Membina dan menulis perkataan                         alang
                     yang mengandungi suku kata              5.12 Membina dan     ulung
                     tertutup V+KVKK dengan betul.   5.0 Membina dan  menulis perkataan yang  orang
                                       menulis      mengandungi suku kata  udang
                                         perkataan.   V+KVKK.
Mohd Azizul Amri b Nawi                                                            8
SKBT2
 MINGGU
         KEMAHIRAN                         STANDARD       STANDARD
  UNIT                    OBJEKTIF                                    CATATAN
         PEMULIHAN                         KANDUNGAN      PEMBELAJARAN
KONSTRUK
MINGGU 24            Pada akhir unit 7 murid berupaya :                          DAFTAR KATA:
 UNIT 7    Sukukata kvk                                             arnab  Isnin
KONSTRUK              i. Membaca perkataan yang      4.0 Membaca     4.15 Mengeja dan     askar  Islam
 4, 5, 6    Perkataan vk      mengandungi suku kata tertutup  perkataan.      membaca perkataan yang  ambil  indah
        kvk          VK+KVK dengan betul.                 mengandungi suku kata  abjad  intan
                  ii. Membina dan menulis perkataan             VK+KVK.         ombak  ustaz
                    yang mengandungi suku kata                           organ  untuk
                    tertutup VK+KVK dengan betul.  5.0 Menulis     5.15 Membina dan     orkid  umpan
                                    perkataan.      menulis perkataan yang  objek
                                               mengandungi suku kata  encik
                                                 VK+KVK.       empat
                                                           embun

MINGGU 25            Pada akhir unit 7 murid berupaya :
 UNIT 7    Sukukata kvkk    i. Membaca perkataan yang      4.0 Membaca     4.14 Membaca perkataan
KONSTRUK                mengandungi suku kata tertutup  perkataan.      yang mengandungi suku  DAFTAR KATA:
 4, 5, 6    Perkataan vk      VK+KVKK dengan betul.                 kata VK+KVKK.      uncang
        kvkk        ii. Membina dan menulis perkataan                         imbang
                    yang mengandungi suku kata              5.14 Membina dan menulis insang
                    tertutup VK+KVKK dengan betul.  5.0 Menulis     perkataan yang      untung
                                    perkataan.      mengandungi suku kata  undang
                                               VK+KVKK.         emping
                                                           ambang
MINGGU 26            Pada akhir unit 7 murid berupaya :
 UNIT 7                                4.0 Membaca     4.18 Mengeja dan     kedai   helai
KONSTRUK    Diftong       i. Membaca perkataan        perkataan.      membaca perkataan yang  ramai   gerai
  8                 mengandungi diftong dengan              mengandungi diftong.   pakai   balai
                    betul.                                     misai   petai
                  ii. Membina dan menulis perkataan             5.18 Membina dan menulis hijau   pisau
                    mengandung diftong dengan    5.0 Membina dan   perkataan yang      sepoi   dawai
                    betul.              menulis perkataan.  mengandungi diftong.   limau   serai
                                                           pulau   tupai
MINGGU 27    Perkataan yang  Pada akhir unit 7 murid berupaya :
 UNIT 7    melibatkan                       4.0 Membaca     4.20 Membaca perkataan
KONSTRUK              i. Membaca perkataan yang      perkataan.      yang mengandungi     kuih    suap
  8
        diftong dan      mengandungi vokal berganding             vokal berganding.    buih    tuala
        vokal         dengan betul.                                 duit    main
        berganding.    ii. Membina dan menulis perkataan             5.20 Membina dan menulis cuit    kain
                    mengandungi vokal bergandin   5.0 Membina dan   perkataan yang      buah    lain
                    dengan betul.          menulis perkataan.  mengandungi vokal    piala   daun
                                               berganding.

Mohd Azizul Amri b Nawi                                                         9
SKBT2
 MINGGU
         KEMAHIRAN                          STANDARD       STANDARD
  UNIT                     OBJEKTIF                                   CATATAN
         PEMULIHAN                          KANDUNGAN      PEMBELAJARAN
KONSTRUK
MINGGU 28    Perkataan yang   Pada akhir unit 8 murid berupaya :
 UNIT 8    melibatkan huruf                     2.0 Membaca suku  2.5 Membaca dan      -bunga
KONSTRUK              i.  membaca suku kata tertutup yang  kata           membunyikan suku   -nganga
  9
        konsonan        mengandungi digraf.                  kata tertutup yang     -singa
        bergabung                                   mengandungi digraf.    -wangi
        (digraf).                                                -nyanyi
        Sukukata yang   ii. membina dan menulis suku kata   3.0 Membina dan   3.5 Membina dan
        melibatkan huruf    yang mengandungi digraf.      menulis         menulis suku kata
                                       suku kata      tertutup yang
        konsonan                                     mengandungi digraf.
        bergabung
        (digraf).
MINGGU 29             Pada akhir unit 8 murid berupaya :
 UNIT 8    Perkataan yang                      4.0 Membaca     4.19 Membaca perkataan
KONSTRUK    melibatkan huruf  i. membaca perkataan yang       perkataan        yang mengandungi
  9                 mengandungi digraf dengan betul.              digraf.        -ungu
        konsonan                                                 -angsa
        bergabung      ii. membina dan menulis perkataan             5.19 Membina dan      -tangan
        (digraf).        yang mengandungi digraf dengan  5.0 Membina dan     menulis perkataan   -langit
                    betul dan kemas.         menulis perkataan    yang mengandungi   -bangun
                                                  digraf.
MINGGU 30             Pada akhir unit 8 murid berupaya :
 UNIT 8    Perkataan yang                      4.0 Membaca     4.21 Membaca perkataan
KONSTRUK    melibatkan        i. membaca perkataan yang    perkataan        yang mengandungi  -stesen
  9                    mengandungi konsonan                 konsonan bergabung. -klip
        konsonan           bergabung dengan betul.                          -stoking
        bergabung..       ii. membina dan menulis               5.21 Membina dan     -span
                       perkataan yang mengandungi  5.0 Membina dan    menulis perkataan   -krayon
                       konsonan bergabung dengan  menulis perkataan   yang mengandungi   -dram
                       betul.                       konsonan bergabung.
MINGGU 31
 UNIT 8              Pada akhir unit 8 murid berupaya :   4.0 Membaca     4.22 Membaca perkataan
KONSTRUK                                 perkataan        yang mengandungi   -ber + lari = berlari
  10               i. membaca perkataan yang                   kata imbuhan.     -me + lukis = melukis
                    berimbuhan awalan dengan betul.                          -ter + jatuh = terjatuh
                  ii. membina dan menulis perkataan   5.0 Membina dan   5.22 Membina dan menulis
                    yang berimbuhan awalan dengan   menulis perkataan    perkataan yang
                    betul dan kemas.                      mengandungi kata
                                                  imbuhan.Mohd Azizul Amri b Nawi                                                            10
SKBT2
 MINGGU
         KEMAHIRAN                           STANDARD        STANDARD
  UNIT                     OBJEKTIF                                      CATATAN
         PEMULIHAN                          KANDUNGAN       PEMBELAJARAN
KONSTRUK
MINGGU 32            Pada akhir unit 8 murid berupaya :                4.23 Membaca perkataan
 UNIT 8                                  4.0 Membaca         yang mengandungi
KONSTRUK            i.  membaca perkataan yang        perkataan          kata imbuhan akhiran. -tiup + an = tiupan
  10                berimbuhan akhiran dengan betul.                            -lari + an = larian
                                                 5.23 Membina dan menulis -main + an = mainan
                ii. membina dan menulis perkataan     5.0 Membina dan       perkataan yang    -tulis + an = tulisan
                  yang berimbuhan akhiran dengan     menulis perkataan      mengandungi kata   -lukis + an = lukisan
                  betul dan kemas.                          imbuhan akhiran.
MINGGU 33            Pada akhir unit 9 murid berupaya :                              -Tatabahasa
 UNIT 9    Membaca ayat                        6.0 Membaca      6.1 Membaca rangkai kata Kata nama am
KONSTRUK    mudah      i. Membaca rangkai kata dengan       rangkai kata
  11               sebutan yang betul.                                    -duit syiling
                                                 7.1 Membina dan menulis   bakul sampah
                ii. Membina dan menulis rangkai kata    7.0 Membina dan      rangkai kata
                  dengan betul.              menulis rangkai kata               -Tatabahasa
                                                 8.1 Membaca ayat tunggal  Kata Nama Am
                iii. Membaca ayat tunggal dengan      8.0 Membaca ayat                  Ayat Tanya
                  sebutan dan intonasi yang betul                8.2 Memahami ayat      Ayat Tunggal
                                                 tunggal yang dibaca     Tanda Baca
                iv. Memahami ayat tunggal yang dibaca.
                                                               baju hujan, jambu air

MINGGU 34            Pada akhir unit 9 murid berupaya :
 UNIT 9    Membaca dan                                                 -tatabahasa
KONSTRUK    menulis ayat      i. Membaca rangkai kata dengan   6.0 Membaca      6.1 Membaca rangkai kata  kata nama am
  11     mudah           sebutan yang betul.       rangkai kata                    ayat tanya
                   ii. Membina dan menulis rangkai               7.1 Membina dan menulis   ayat tunggal
                     kata dengan betul.        7.0 Membina dan    rangkai kata        tanda baca
                   iii. Membaca ayat tunggal dengan   menulis rangkai kata
                     sebutan dan intonasi yang betu             8.1 Membaca ayat tunggal -duit syiling
                   iv. Memahami ayat tunggal yang    8.0 Membaca ayat    8.2 Memahami ayat     bakul sampah
                     dibaca.                         tunggal yang dibaca    baju hujan, jambu air

MINGGU 35            Pada akhir unit 9 murid berupaya :                8.1 Membaca ayat tunggal -tatabahasa
 UNIT 9    Membaca dan    i. Membaca ayat tunggal dengan                 8.2 Memahami ayat     kata nama am
KONSTRUK    menulis ayat     sebutan dan intonasi yang betul   8.0 Membaca ayat    tunggal yang dibaca    ayat tanya
  11     mudah       ii. Memahami ayat tunggal yang                              ayat tunggal
                   dibaca.                           9.1-Membina ayat tunggal tanda baca
        Bacaan dan    iii. Membina ayat tunggal dengan                 berdasarkan pola ayat
        pemahaman.      betul.                9.0-Membina dan    dasar          tukul besi
                 iv. Menulis ayat tunggal dengan      menulis ayat tunggal  9.2-Menulis ayat tunggal badak sumbu
                   betul
Mohd Azizul Amri b Nawi                                                             11
SKBT2
Mohd Azizul Amri b Nawi
SKBT2

								
To top