Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Get this document free

Users Manual GTV4271_Slovenian

VIEWS: 2 PAGES: 12

									Navodilo za uporabo
 Plazemski TV sprejemnik
   GTV 4271
    Specifikacije za Saturn (PAL)  26.2.2012  1 od 12
                               KAZALO

NAVODILA ZA VARNO UPORABO ............................................................... 3

DODATKI ............................................................................................................................ 9

NAMESTITEV APARATA ....................................................................................... 9

 Namestitev .................................................................................................................................. 9

PRIKLJUČKI NA ZADNJI STRANI ............................................................... 11
 VTIČNICE na ZADNJI STRANI ....................................................................................................11
                             Specifikacije za Saturn (PAL)               26.2.2012       2 od 12
NAVODILA ZA VARNO UPORABO
        Simbol uporabnika opozarja na      PREVIDNO!
        prisotnost »nevarne električne
        napetosti« take moči, da lahko pri   - DA PREPREČITE ŠKODO NA IZDELKU, ZARADI
        ljudeh povzroči udar električnega      KATERE LAHKO NASTANE POŽAR ALI
        toka.                    ELEKTRIČNI UDAR.
        Simbol uporabnika opozarja na      - IZDELKA NE IMEJTE NA DEŽJU IN VLAGI.
        pomembna navodila za uporabo in     - ZARADI NEVARNOSTI UDARA ELEKTRIČNEGA
        vzdrževanje izdelka, ki so priložena    TOKA NE ODPIRAJTE OHIŠJA IZDELKA.
        izdelku.


PREVIDNO!
Navodila za servisiranje so namenjena samo za usposobljene serviserje. Da ne bi prišlo do udara
električnega toka, ne opravljajte drugega vzdrževanja, ampak samo tista opravila, ki so opisana v navodilih
za uporabo, razen če ste za to primerno usposobljeni.


OPOZORILO!
  Izdelek naj ne bo na kraju, kjer bi lahko nanj kapljale ali brizgale tekočine. Nanj tudi ne postavljajte
  nobenih predmetov, napolnjenih s tekočinami, kot npr. vaz.
  Ta izdelek je naprava razreda B. V stanovanju lahko povzroča motnje radijskih valov, zaradi katerih se
  lahko zgodi, da bo njegov uporabnik moral ustrezno ukrepati.
  Da zmanjšate tveganje požara ali udara električnega toka, izdelka ne imejte na dežju in vlagi.

OBVESTILO O SKLADNOSTI S PREDPISI FCC
Pri preizkusu te naprave je bilo v skladu s 15. delom Pravilnika FCC (FCC Rules) ugotovljeno, da naprava
ustreza omejitvam za naprave razreda B. Namen navedenih omejitev je zagotoviti primerno zaščito pred
škodljivimi radijskimi motnjami v stanovanjskem, poslovnem, gospodarskem ali delovnem okolju. Ta oprema
lahko ustvarja, uporablja in oddaja energijo radijskih frekvenc in če ni nameščena in se ne uporablja v
skladu z navodili za uporabo, lahko moti radijske signale. Nobenega zagotovila ni, da se motnje pri določeni
namestitvi ne bodo pojavile. Če ta naprava povzroča škodljive radijske motnje pri sprejemu radijskih ali
televizijskih programov, kar lahko ugotovite tako, da jo ugasnete in ponovno prižge, naj uporabnik poskuša
motnje odpraviti z enim ali več naslednjimi ukrepi
- Preusmeritev ali premestitev sprejemne antene.
- Povečanje razdalje med opremo in radijskim ali televizijskim sprejemnikom.
- Priklop opreme na drug električni tokokrog in ne na tistega, na katerega je priklopljen sprejemnik.
- Posvet in iskanje pomoči pri prodajalcu ali izkušenem RTV tehniku.

Zaradi sprememb ali predelav, ki jih ni izrecno odobril organ, odgovoren za skladnost s predpisi, se lahko
zgodi, da uporabnik ne bo mogel uporabljati opreme.
Za priklop dodatne opreme so potrebno ozemljeni in oklopljeni signalni kabli  Izdelek vedno uporabljajte pazljivo. Da ne bi prišlo do požara, udara električnega toka ali drugih
poškodb, pri nameščanju, uporabi in vzdrževanju izdelka upoštevajte ta navodila za varno uporabo!
Pred priklopom izdelka preberite   Navodila za uporabo in navodila   Upoštevajte vsa opozorila na
vsa navodila glede varnosti in    glede varnosti shranite za primer  samem izdelku in v navodilih za
uporabe izdelka.           kasnejše uporabe.          uporabo.
                        Specifikacije za Saturn (PAL)         26.2.2012     3 od 12
NAVODILA ZA VARNO UPORABO

Izdelek vedno uporabljajte previdno. Da ne bi prišlo do požara, udara električnega toka ali drugih poškodb, pri
nameščanju, uporabi in vzdrževanju izdelka upoštevajte ta navodila za varno uporabo!.

1) Navodila preberite.

2) Navodila shranite.

3) Upoštevajte vsa opozorila.

4) Upoštevajte vsa navodila.

5) Izdelka ne uporabljajte v bližini vode.

6) Izdelek čistite le s suho krpo.

7) Ne zakrivajte odprtin za prezračevanje na ohišju izdelka. Izdelek namestite po navodilih proizvajalca.

8) Izdelka ne nameščajte poleg virov toplote, kot so radiatorji, kaloriferji, peči, štedilniki ali drugi izdelki (tudi
ojačevalci zvoka), ki oddajajo toploto.

9) Ne odstranjujte zaščite polariziranega ali ozemljenega električnega vtiča. Polariziran električni vtič ima dva
ploščata vtiča, od katerih je eden širši od drugega. Ozemljen električni vtič pa ima dva ploščata vtiča in tretji
okrogel vtič za ozemljitev. Širši vtič ali tretji okrogel vtič je namenjen za zagotovitev vaše varnosti. Če
električnega vtiča ne morete priklopiti v vašo električno vtičnico, se obrnite na električarja, da vtičnico zamenja.

10) Električni kabel zaščitite pred stopanjem nanj ali zvijanjem oz. pritiski nanj, še posebej okrog vtičev, vtičnic
in na mestu, kjer je speljan iz aparata.

11) Uporabljajte le dodatke/dodatno opremo, ki jo je navedel proizvajalec.12) Uporabljajte le tista stojala na kolesih ali brez koles, trinožna stojala,
police ali mize, ki jih je navedel proizvajalec ali se prodajajo z izdelkom. Če
izdelek uporabljate na stojalu na kolesih, ga premikajte previdno, da se ne
bi prevrnil oz. padel s stojala.13) Med nevihtami ali če izdelka daljši čas ne boste uporabljali, njegov električni kabel izklopite iz električne
vtičnice.

14) Vsa popravila naj opravljajo usposobljeni serviserji. Popravilo je potrebno, ko se izdelek kakorkoli
poškoduje ali ko se poškoduje električni kabel ali vtič, ko se po aparatu polije tekočina ali v njegovo ohišje
padejo tujki, ko je na aparat padal dež ali je aparat bil na vlagi ali ko aparat ne deluje pravilno ali je padel na tla.
                          Specifikacije za Saturn (PAL)           26.2.2012     4 od 12
NAVODILA ZA VARNO UPORABO
Upoštevajte vsa navodila za      Pred čiščenjem električni kabel    Brez dovoljenja proizvajalca na
uporabo.                izdelka izklopite iz električne    izdelek nikoli ne priklapljajte
                    vtičnice. Čistite z vlažno krpo, ne  nobenih dodatkov oz. dodatne
                    uporabljajte tekočin ali čistilnih  opreme. Zaradi dodatkov se lahko
                    sprejev.               poveča nevarnost požara, udara
                                       električnega toka ali drugih
                                       poškodb ljudi.


                             Izdelka ne postavljajte na nestabilna stojala na
                             kolesih ali brez njih, na trinožna stojala, police, mize
                             ali tla, kjer se lahko prevrne. Izdelek lahko pri padcu
                             resno poškoduje otroka
                             ali odraslo osebo, lahko
                             pa se poškoduje tudi
                             sam. Izdelek uporabljajte
                             le s stojali na kolesih ali
                             brez ali trinožnimi stojali,
                             policami ali mizami, ki jih
                             priporoča proizvajalec ali
                             se prodajajo skupaj z
Izdelka ne uporabljajte na krajih, kjer bi lahko prišel
                             izdelkom. Izdelek in
v stik z vodo ali padel vanjo, kot so kopalne kadi,
                             stojalo premikajte pazljivo. Ob nenadnem
pomivalni stroji, bazeni, itd.
                             zaustavljanju, sunkovitem premikanju ali na
                             neravnem terenu se lahko izdelek in stojalo nagneta
                             in prevrneta.


Ta plazemski zaslon je
namenjen za vodoravno
namestitev (širok
zaslon). O vseh
poškodbah zaradi
navpičnega položaja je
potrebno obvestiti
neposredno proizvajalca


                                 Pri postavljanju izdelka na mizo pazite, da ga ne
                  ŠIROK ZASLON         boste postavili preko roba.
                                 -V nasprotnem primeru lahko izdelek pade s
                                 podstavka in resno poškoduje otroka ali odraslo
                                 osebo ali pa se poškoduje sam izdelek.
                         Specifikacije za Saturn (PAL)         26.2.2012      5 od 12
NAVODILA ZA VARNO UPORABO                                               AC100-240V                              AC100-125V AC200-240V AC240(TIP SAA)
Za izdelek zagotovite zadostno prezračevanje. Na      Da ne bi prišlo do udara električnega toka,
njegovem ohišju so reže za prezračevanje, da se ne     uporabljajte le priložen električni kabel, ki je narejen
bi pregreval. Rež ne zakrivajte s kakršnimi koli      posebej za ta izdelek. Ta izdelek deluje na električno
predmeti in izdelka ne postavljajte na posteljo, zofo,   napetost AC100-240V, v skladu z električno
preprogo ali drugo podobno površino. Izdelka tudi ne    napetostjo je tudi priložen električni kabel. Zaradi
postavljajte v bližino radiatorja ali grelnika. Če boste  zagotovitve varnosti in elektromagnetne združljivosti
izdelek postavili na omaro ali v knjižno omaro, se     uporabljajte le električni kabel, ki ga je ob nakupu
prej prepričajte, da bo okrog njega dovolj prostora za   izdelka priložil prodajalec. Pred uporabo z drugačno
prezračevanje in da bodo pri namestitvi upoštevana     napetostjo je potrebno zamenjati električni kabel –
proizvajalčeva navodila.                  obrnite se na prodajalca izdelka.

Ozemljitev

AC 100-240V
Uporabljajte le ozemljeno ali polarizirano vtičnico.    Izdelka ne uporabljajte v bližini električnih žic,
Zaradi vaše varnosti ima ta izdelek polariziran vtič za  speljanih po zraku. Zunanje antene naj ne bodo
izmenični tok, ki ima en ploščat vtič širši od drugega.  postavljene v bližino po zraku speljanih električnih
Ta vtič je mogoče v električno vtičnico priklopiti     žic ali drugih tokokrogov za luči ali prenos električne
samo na en način Če ga v vtičnico ne morete        energije ali na krajih, kjer lahko antene na take žice
potisniti do konca, ga poskušajte obrniti in ponovno    ali tokokroge padejo. Pri postavljanju zunanjih anten
priklopiti. Če vtič še vedno ne gre v vtičnico, se     bodite izredno pazljivi, da se ne bi dotaknile
obrnite na električarja, da vtičnico zamenja.       električnih žic ali omrežja. Tak stik je lahko smrtno
                              nevaren!
Med nevihto z bliskanjem ali če boste izdelek pustili   Električni kabel zaščitite in ga speljite tako, da se
brez nadzora ali ga dlje časa ne boste uporabljali,    obenj nihče ne bo mogel spotakniti ali da na oz.ob
izklopite njegov električni kabel iz električne vtičnice  njem ne bo predmetov, ki bi ga stiskali ali zvijali.
ter odklopite anteno ali kabelski priključek. Tako se   Posebej pazite na električni vtič na kablu, električno
izdelek ne bo poškodoval zaradi delovanja strel in     vtičnico in mesto, kjer je kabel speljan iz aparata.
tokovnih sunkov v električnem omrežju.
                         Specifikacije za Saturn (PAL)          26.2.2012      6 od 12
NAVODILA ZA VARNO UPORABO
Ne preobremenjujte električne     Skozi odprtine na izdelku ne      Antenski kabel na prehodu med
vtičnice ali kabelskih podaljškov.  potiskajte nobenih predmetov, ker   zunanjostjo stavbe v notranjost
Zaradi preobremenitve lahko      se lahko dotaknejo delov, ki so pod  nekoliko zvijte, da voda ne bi
pride do požara ali udara       nevarno visoko električno       pritekla do aparata.
električnega toka.          napetostjo, ali poškodujejo druge   - V nasprotnem primeru lahko v
                   dele. Po izdelku nikoli ne polivajte  izdelek priteče voda in povzroči
                   nobenih tekočin.            udar električnega toka.


Zemeljske zunanje antene. Če je na izdelek priključena zunanja antena ali kabelski priključek, naj bosta antena
ali kabelski priključek ozemljena, da tako zagotovite zaščito tako pred električnimi tokovnimi sunki in
nabiranjem statične elektrike. Informacije o pravilni ozemljitvi antenskih drogov in podpornikov, ozemljitvi
dovodnega kabla do enote za razelektritev antene, velikosti ozemljitvenih prevodnikov, lokaciji enote za
razelektritev antene, povezavi ozemljitvenih elektrod ter o zahtevah za ozemljitvene elektrode so navedene v
810. poglavju Ameriškega pravilnika o električnih napravah (National Electrical Code, ANSI/NFPA No.70-1984).
Zunanje antene ne postavljajte v bližino električnih  Zunanja antena naj bo dovolj oddaljena od
žic, speljanih po zraku ter drugih tokokrogov za luči  električnih žic, da se jih ne bo dotaknila, tudi če se
ali prenos električne energije.             prevrne.
- V nasprotnem primeru lahko pride do udara       - V nasprotnem primeru lahko pride do udara
električnega toka.                   električnega toka.


Izdelka ne poskušajte popravljati sami. Vsa popravila naj opravijo usposobljeni serviserji. V naslednjih
primerih aparat odklopite iz električnega omrežja, pregleda pa naj ga usposobljen serviser:
  Če sta električni kabel ali vtič poškodovana
  Če je bila po izdelku polita tekočina ali so v njegovo ohišje padli tujki
  Če je izdelek bil na dežju ali v vodi
  Če izdelek ne deluje pravilno, kljub temu da ravnate po navodilih za uporabo
  Če je izdelek padel na tla ali ima poškodovano ohišje
  Če izdelek deluje opazno slabše kot doslej
                        Specifikacije za Saturn (PAL)         26.2.2012     7 od 12
NAVODILA ZA VARNO UPORABO
Pri popravilih pazite, da bo     Po zaključku vsakega servisa ali  Če aparat nastavljate sami,
serviser uporabil rezervne dele, ki  popravila aparata zaprosite    nastavite samo tiste nastavitve, ki
jih navaja proizvajalec, ali dele z  serviserja, da opravi varnostni  so opisane v navodilih za
enakimi karakteristikami kot jih je  pregled, da ugotovi, ali aparat  uporabo. Nastavljanje drugih
imel originalni del.         deluje varno.           delov lahko povzroči škodo, ki jo
Nepooblaščene zamenjave lahko                      bo usposobljen serviser pogosto
aparat dodatno poškodujejo.                       moral odpravljati dlje časa, da bo
                                     aparat spet deloval.
Uporabljajte le navedene baterije.  Na aparat ne postavljajte     Če se iz aparata začne kaditi dim
- V nasprotnem primeru lahko     nobenih predmetov s        ali iz njega prihaja močan, neznan
poškodujete aparat ali povzročite   tekočinami.            vonj, ga ugasnite, izklopite kabel
udar električnega toka.        - V nasprotnem primeru lahko    iz električne vtičnice ter se obrnite
                   pride do požara ali udara     na prodajalca ali servis.
                   električnega toka.         -V nasprotnem primeru lahko
                                     pride do požara ali udara
                                     električnega toka.
Razdalja med očmi in zaslonom     Pri prenašanju aparata ne držite  Izogibajte se situacijam, ko bi
naj bo 5- do 7-kratnik diagonale   za zvočnike.            na zaslonu dlje časa mirovala
zaslona.               - V nasprotnem primeru lahko    slika, na primer zaustavljena
- V nasprotnem primeru bo to     aparat pade na tla in resno    slika z videorekorderja, slika v
negativno vplivalo na oči.      poškoduje otroka ali odraslo    formatu 4:3 ali če ima aparat
                   osebo oz. se poškoduje sam.    oznako CH; mirujoča slika se
                                     lahko zapeče v zaslon in ostane
                                     vedno vidna na njem.
                        Specifikacije za Saturn (PAL)         26.2.2012      8 od 12
DODATKI

1 x električni kabel
1 x Navodilo za uporabo
1 x daljinski upravljalnik
2 x alkalni bateriji za daljinski upravljalnik
1 x stojalo
1 x servisna kartica


NAMESTITEV APARATA
Namestitev                   Navodilo za sestavljanje podstavka

                                                        Vijak
 1.  Noge vstavite v podstavek – glejte spodnjo sliko      3. Pritrdite stojalo, kot prikazuje slika

 2.  a - privijte (8x18)                    4. b - privijte (4X30)

                                 5. c - privijte (4 x 16)
    Vijak              Noga

                    stojala
                       Noga

                        stojala

                                                        Izvrtina
                                                         VSTAVITE!
           Noga                                  Izvrtina

           stojala
                             Specifikacije za Saturn (PAL)            26.2.2012    9 od 12
                            VIJAK
Stojalo vstavite v ustrezno odprtino na aparatu, dokler ne zaskoči.
Privijte vijake!!!
                 Specifikacije za Saturn (PAL)    26.2.2012  10 od 12
 PRIKLJUČKI NA ZADNJI STRANI
1.  2.  3.  4.    5.   6.  7. 8. 9. 10. 11. 12.      13.

 VTIČNICE na ZADNJI STRANI
 1. RS 232                   Le za servisiranje
 2. DVI                    Vtičnica za digitalni video signal iz izhodne DVI vtičnice
                        PC računalnika ali TV pretvornika (settop box)
 3. VTIČNICA ZA PC (RGB PC - D-SUB)      Vtičnica za video signal iz izhodne video vtičnice PC
                        računalnika. Kabli za povezavo s PC računalniki so
                        odvisni od vrste, obrnite se, prosimo, na prodajalca..
 4. Komponenta 1 / 2              Vtičnica za tri ločene komponente oz. video signale iz
                        izhodne vtičnice komponent - DVD predvajalnika ali TV
                        pretvornika (settop box).
 5. SCART (evro konektor), vtičnici 1,2    SCART 1: polovični SCART (samo vhod/izhod CVBS).
                        SCART 2: celotni SCART (vhod/izhod CVBS in RGB).
                        Priključek za SCART (evropski kabelski) signal iz
                        videorekorderja ali DVD predvajalnika.
 7. KOMPOZITNI (RCA) VHOD0           Priključek za AV kompozitni video signal iz kompozitne
                        izhodne vtičnice videorekorderja ali DVD predvajalnika.
                        Ni na voljo, ko je kabel za S video priklopljen v vhodno
                        vtičnico za S video.
 8. S-Video                  Priključek za signale S video iz izhodne vtičnice za S
                        video na napravah S-VHS, videorekorderjih ali DVD
                        predvajalnikih.
 9. Zvočni izhod (RCA)             Priključek za zunanji ojačevalnik ali glasbeni stolp.

 10. PC zvočni vhod (RCA)           Priključek za priklop zvočne kartice PC računalnika na
                        plazemski TV sprejemnik za prenos zvoka z računalnika,
                        priklopljenega preko DVI ali D-Sub vtičnic.
 11. Vtičnica za TV anteno           Priključek za kabel televizijske antene.
 12. Stikalo za vklop/izklop          Popolnoma izklopi ali izklopi TV
                        sprejemnik.

                   Specifikacije za Saturn (PAL)          26.2.2012    11 od 12
13. VTIČNICA ZA ELEKTRIČNI KABEL       Električni kabel potisnite do konca v vtičnico. Kabel v
                       vtičnico pritisnite močno in do konca.
(AC)
        ----- VAZNA INFORMACIJA -----

Ce potrebujete natancen prirocnik, obrinite se na naslednjo podruznico podjetja
Hofer ali pa se prikljucite na Internet: http://download.gericom.com/plasmatv
                  Specifikacije za Saturn (PAL)         26.2.2012    12 od 12

								
To top