Docstoc

razpisna_dokumentacija_buteljcna_vina

Document Sample
razpisna_dokumentacija_buteljcna_vina Powered By Docstoc
					      JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD
      PROTOKOLARNE STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE
      PREDOSLJE 39
      4000 KRANJZap. št.: PZPPO-2-6/2007
Datum: 18.6.2007Predmet javnega naročila: »Sukcesivna dobava buteljčnih vin«
           VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJEv skladu s 71. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128 z dne
08.12.2006; v nadaljevanju ZJN-2).  1.  Povabilo k oddaji ponudbe.
  2.  Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe
  3.  Ponudba
  4.  Vzorec okvirnega sporazuma
  5.  Predračun s specifikacijo blaga
  6.  Drugi obrazci, določeni z navodilom za izdelavo ponudbe.
     JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD
     PROTOKOLARNE STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE
     PREDOSLJE 39
     4000 KRANJZap. št.: PZPPO-2-6/2007
Datum: 18.6.2007              POVABILO K ODDAJI PONUDBEKot izbranega kandidata, ki vam je bila priznana sposobnost za dobavo buteljčnih vin
za potrebe naročnika JGZ Brdo, na podlagi predhodno izvedenega postopka vas
vabimo, da oddate ponudbo.


  1. Razpisna dokumentacija s seznamom vin se nahaja na naročnikovi spletni strani
   www.brdo.si / JAVNA NAROČILA. Dokumentacija je na voljo brezplačno. V primeru,
   da ne uspete pridobiti dokumentacije s spletne strani naročnika vam jo lahko
   posreduje kontakta oseba g. Velimir Kemec, tel. 04 2601 659 oz. e-pošta:
   Velimir.Kemec@gov.si.

  2. Ponudbo je treba oddati najkasneje do 28.6.2007 do 8.00 ure. Kandidati morajo
   ponudbe oddati v zaprti kuverti na naslov JGZ BRDO Protokolarne storitve RS,
   Predoslje 39 4000 Kranj.

  3. Na kuverti mora biti vidna oznaka »NE ODPIRAJ – PONUDBA«. Na hrbtni strani
   mora biti označen naslov pošiljatelja. Ponudba mora biti sestavljena v slovenskem
   jeziku. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil
   pošiljatelju.

  4. Javno odpiranje ponudb bo dne 28.6.2007 ob 8.30 uri v prostorih naročnika (sejna
   soba).
               Žig     Odgovorna oseba naročnika:
                        Dr. Iztok Purič
      JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD
      PROTOKOLARNE STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE
      PREDOSLJE 39
      4000 KRANJZap. št.: PZPPO-2-6/2007
Datum: 18.6.2007        NAVODILO KANDIDATOM ZA IZDELAVO PONUDBE                       1. člen

JGZ BRDO Protokolarne storitve RS, Predoslje 39 4000 Kranj je v skladu z 2. odstavkom
19. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/04) izvedel I. fazo omejenega
postopka za sukcesivno dobavo protokolarnih buteljčnih vin objavljeno v Uradnem listu
Republike Slovenije, številka 52/06 pod oznako Ob-14146/06 z dne 19.05.2006.

Usposobljenost in sposobnost je naročnik priznal vsem ponudnikom, ki so izpolnili zahtevane
pogoje. Kandidati, ki jim je bila priznana usposobljenost in sposobnost lahko pripravijo
ponudbe za II. fazo v skladu s temi navodili. Ponudbe ponudniki oddajo za sklope za katere
imajo priznano sposobnost.


                      2. člen

Predmet javnega naročila je sklenitev letnih pogodb za dobavo protokolarnih buteljčnih vin,
proizvedenih v Republiki Sloveniji.

Javno naročilo se oddaja po sklopih, pri čemer vsak proizvajalec protokolarnih buteljčnih vin
predstavlja svoj sklop. Kandidati se lahko prijavijo za sklenitev okvirnega sporazuma za
enega ali več razpisanih sklopov, oziroma zgolj za dobavo posameznega vina v okviru
določenega sklopa.

Sklopi, proizvajalci in vrsta ter letniki protokolarnih buteljčnih vin so podrobneje navedeni v
seznamu blaga javnega naročila. Naročnik je v seznamu navedel predvideno količino blaga,
ki ga namerava nabaviti v času veljavnosti okvirnega sporazuma. Okvirne količine in vrste so
navedene glede na preteklo obdobje. Ne glede na podane okvirne količine in vrste se
naročnik z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo kupil razpisano količino blaga, saj je
količina zanj v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno neugotovljiva.

V primeru, da kandidat ne bo ponudil posamezne vrste vina, ker to ni več dobavljivo, mora
navesti letnik, ki je dobavljiv. V tem primeru si naročnik pridržuje pravico skleniti okvirni
sporazum za nadomestni letnik ali ne izbrati takega vina.

Naročnik se z letno pogodbo zavezuje, da bo v primeru, če bo nabavljal blago, ki je predmet
tega razpisa, blago kupoval po sprejetih cenah in pod pogoji dobave, kot je to navedeno v
vzorcu letne pogodbe. Ponudbene cene vin so fiksne v času veljavnosti sporazuma.
                      3. člen

Za pravilnost ponudbe morajo kandidati predložiti:

1. obrazec predračuna
2. dokumentacijo iz 9. člena
3. parafiran vzorec okvirnega sporazuma


                      4. člen

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme kandidat zahtevati pisno od kontaktne
osebe, navedene v povabilu k oddaji ponudbe.

Informacije, kot npr. kraj oddaje ponudbe in podobno pa lahko kandidati dobijo telefonsko.
Kandidatom bodo pisna pojasnila na vprašanja, ki jih bodo posredovali naročniku poslana 4
(štiri) dni pred potekom roka za oddajo ponudbe. Kopije odgovorov bodo posredovane vsem
kandidatom, ki so dvignili razpisno dokumentacijo, vključno z vprašanji, toda brez navedbe
njihovega izvora.

Sestanka s kandidati ne bo.
                     5. člen

Skrajni rok, do katerega kandidat še lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno
dokumentacijo je štiri dni pred rokom za oddajo ponudbe.

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse
spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje 3 dni pred
rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in
bo posredovana v pisni obliki. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo
kandidatom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se
pravice in obveznosti naročnika in kandidatov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz
podaljšanega roka za oddajo ponudb.

                     6. člen

Kandidat mora navesti končno ceno v evrih. Končna cena mora vsebovati vse stroške
(prevozne, špediterske, DDV) popuste in rabate.

Na obrazcu predračuna ponudnik vpiše ceno na enoto brez DDV v €, ki mora vključevati
vse elemente, iz katerih je sestavljena (razpisano-ponujeno blago, morebitne trošarine,
takse, prevoz, zavarovanje prevoza in druge stroške ter morebitne popuste in rabate).
Navesti mora tudi končno vrednost ponudbe, ki jo dobi tako, da cene pomnoži s količinami in
tako dobljene vrednosti sešteje.

Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne za celotno obdobje, sklenjenega okvirnega
sporazuma.


                      7. člen
Naročnik bo izbiro opravil po sklopih blaga na osnovi prejetih predračunov. Kot merilo za
izbiro ponudbe, bo upoštevana najnižja cena posameznega vina na enoto (steklenico) v
sklopu, kot jo bo kandidat navedel. V primeru, da bosta dva ali več kandidatov ponujala
istovrstno blago po istih cenah, bo naročnik sklenil okvirni sporazum z vsakim izmed njih. V
primerih, ko bo posamezno vino iz sklopa ponujalo več kandidatov po različnih cenah, bo
naročnik sklenil okvirni sporazum s kandidati z najugodnejšo kombinacijo vin iz
posameznega sklopa.

Naročnik bo za vsak sklop blaga izbral najmanj enega kandidata, s katerim bo sklenjen
okvirni sporazum za obdobje največ 12 mesecev.


                       8. člen

Kandidat mora parafirati in žigosati predloženi vzorec okvirnega sporazuma. Izbrani
kandidat bo moral pogodbo podpisati najkasneje v 8 dneh po pravnomočnosti obvestila o
izbiri.


                       9. člen

Posebni pogoji izpolnitve okvirnega sporazuma so določeni na koncu vsakega predračuna in
veljajo samo za dobavo blaga v tej skupini oz. sklopu.


                      10. člen

Naročnik ne bo zahteval posebnih postopkov potem, ko bo ponudba sprejeta in bo kandidat
pozvan k podpisu pogodbe.


                      11. člen

V času razpisa naročnik in kandidat ne smeta pričenjati izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila
izbiro določene ponudbe.


                      12. člen

V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti okvirnega sporazuma naročnik in ponudnik
ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi
bila izpolnjena.


                      13. člen

V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi
ovirali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali, ki bi vplivali na
nepristranskost revizijske komisije.


                      14. člen

Če je v zakonu in v razpisni dokumentaciji določeno, da je pogoj za izvedbo naročila izdaja
soglasja določenega organa, pogodba ne prične veljati, dokler ni veljavno to soglasje.
                      15. člen

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno z revizijo
postopkov oddaje javnega naročila.

Pravni pouk:

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja
(Uradni list Republike Slovenije št. 99/2004 ZRPJN-UPB2, št. 61/2005 ZRPJN-C in št.
95/2005 ZRPJN-UPB3 , ZRPJN-E, št. 53/2007) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes
za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda
zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v
postopku oddaje javnega naročila.

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka vplačati takso na žiro račun pri Ministrstvu za finance, št.
01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 22. členom zakona o reviziji
postopkov javnega naročanja v znesku 2500 EUR.
Zoper obvestilo o dodelitvi naročila lahko ponudnik vloži zahtevo za revizijo v desetih dneh
od prejema obvestila o dodelitvi naročila.

Zahtevek za revizijo se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo
vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in koncesije.

Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku po pošti priporočeno s povratnico, ali v elektronski
obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.
        Žig               Odgovorna oseba naročnika:
                           Dr. Iztok Purič
Ponudnik: ________________            P O N U D B A št.___________________


Na osnovi navodil razpisne dokumentacije dajemo ponudbo za sukcesivno dobavo
protokolarnih buteljčnih vin za potrebe naročnika JGZ Brdo Protokolarne storitve RS,
Predoslje 39, 4000 Kranj.

  1. Podatki o ponudniku

 Podatki o ponudniku

 Firma oziroma ime

 Zakoniti zastopnik

 ID številka

 Matična številka

 Naslov

 Številka telefona

 Številka telefaxa

 Elektronska pošta

 Kontaktna oseba

 Odgovorna oseba za podpis pogodbe

Opomba: ponudnik mora izpolniti vse zahtevane podatke


  2. Ponudba je veljavna do ______________

  3. Plačilni rok je 30 dni od dneva uradnega prejema računa.

  4. Dobavni rok je dva (2) dni od dne naročila. Dobavni rok je lahko krajši v primeru
   izrednih dogodkov in je stvar dogovora naročnika in ponudnika.

    V kolikor ponudnik artikla, ponujenega iz ponudbenega predračuna, nima na zalogi ga
    mora do predvidene ure na svoje stroške zagotoviti in dostaviti. Obvestilo, da artikla
    nima na zalogi je nesprejemljivo.
 5. Mesto dobave:
   Dobavitelj bo na podlagi telefonskega naročila, potrjenega z naročilnico poslano po
   faksu ali navadni pošti, izvedel dobavo in dostavo blaga na dogovorjeno lokacijo
   naročnika:
   - JGZ BRDO Protokolarne storitve RS, Predoslje 39, 4000 Kranj
   - JGZ BRDO vladna Palača, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana

   Dostava na enoto JGZ Brdo, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, mora biti zaradi
   objekta pod nadzorom, izvršena med 7.00 in 7.30 uro zjutraj. Vozniki oz. dostavniki
   bodo pri dostavi predložili osebni dokument ob identifikaciji.

   -  JGZ BRDO vila Podrožnik, cesta 29. aprila 59, 1000 Ljubljana


   Seznam blaga je specificiran v predračunu, ki je priloga razpisne dokumentacije.


Kraj in datum:         Žig ponudnika:         Podpis ponudnika:
Ponudnik: ________            PREDRAČUN št. ____________________

Ponudnik mora predračun izpolniti v skladu z navodili predmetne razpisne dokumentacije:


1. Na obrazcu predračuna ponudnik vpiše ceno na enoto brez DDV v €, ki mora
  vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena (razpisano-ponujeno blago, morebitne
  trošarine, takse, prevoz, zavarovanje prevoza in druge stroške ter morebitne popuste in
  rabate). Ponudnik vpiše tudi skupno vrednost z DDV v €, ki jo dobi tako, da zmnoži ceno
  na enoto z DDV v € z količino.

 Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne za celotno obdobje podpisanega okvirnega
 sporazuma, sklenjenega v II. fazi postopka.

 Opomba: popusti, ki ne bodo navedeni v ponudbenem predračunu skladno z zgoraj
 navedenim navodilom in tako upoštevani v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bodo
 upoštevali – ponudba bo izločena kot nepravilna;

2. ponudnik ne sme spreminjati vsebine originalnega popisa – specifikacije.

3. z skladu z razpisnimi pogoji ponujamo naslednje blago (v primeru, da kandidatu zmanjka
  prostora v posamezni tabeli lahko isti list natisne večkrat ter ga ustrezno izpolni):

Pridelovalec   Vino    Letnik (enak    Cena na   Cena na enoto   Skupaj
              letnik kot je    enoto    (steklenico) z  z DDV
               zahtevan v   (steklenico)    DDV
              specifikacijah)  brez DDV
Vina naslednjih proizvajalcev in letnikov so pošla, zato namesto njih ponujamo isto vino
istega proizvajalca, letnik:

Pridelovalec    Vino   Letnik (enak    Cena na    Cena na enoto   Skupaj
               letnik kot je    enoto    (steklenico) z  z DDV
               zahtevan v    (steklenico)     DDV
              specifikacijah)   brez DDV
(kandidati izpolnijo v primeru, da so razpisani letniki posameznih vin pošli):

Ponudnik vpiše samo tiste sklope, za katere mu je bila priznana sposobnost in
usposobljenost.


Seznam blaga je specificiran v predračunu, ki je priloga razpisne dokumentacije.


Kraj in datum:          Žig ponudnika:          Podpis ponudnika:
SEZNAM BLAGA PO SKLOPIH S KOLIČINAMI KI JIH BO NAROČNIK OKVIRNO
POTREBOVAL V OBDOBJU ENEGA LETA

 PRIDELOVALEC         VINO       VRSTA   LETNIK  KOL.  EM
         Rumena rebula         suho    2006   36  stk.
         Beli pinot           suho    2006   36  stk.
         Stara Brajda Belo       suho    2005   72  stk.
         Stara Brajda Rdeče       suho    2004   72  stk.
         Sivi pinot           suho    2005   108  stk.
   ŠČUREK    Cabernet Frank         suho    2006   48  stk.
         Merlot             suho    2005   24  stk.
         Pikolit            suho    2000   24  stk.
         Story            zgodba VSG  2004   48  stk.
         Rose              suho    2006   36  stk.
         Sauvignon           suho    2006   60  stk.
         Sauvignon selekcija      suho    2004   24  stk.
         Sauvignonasse               2005   36  stk.
         Cabernet sauvignon            2004   36  stk.
         Teodor belo selekcija     suho    2002   36  stk.
 SIMČIČ MARJAN  Teodor rdeče selekcija     suho    2002   36  stk.
         Leonardo            VSG    2002   36  stk.
         Chardonnay           suho    2005   36  stk.
         Cabernet sauvignon
         Rezerve            suho    2003   24  stk.
         Teodor rdeče reserve     suho    2002   24  stk.
         Rebula            suho    2004   36  stk.
         Merlot            suho    2003   36  stk.
         Rose damski         polsuho   2005   24  stk.
ERZETIČ-VIŠNJEVIK
         Sivi Pinot Amfora       suho    2004   90  stk.
         Merlot -amfora        suho    2001   36  stk.
         Cabernet sauvignon amfora   suho    2002   36  stk.
         Modri pinot          suho    2005   96  stk.
  JAKONČIČ   Carolina Rdeča        suho    2003   72  stk.
         Carolina belo         suho    2004   72  stk.
          Klarnica          polsuho   2002   24  stk.
          Klarnica          polsuho   2003   24  stk.
          Rumeni Muškat        sladko   2005   48  stk.
  MAKOVEC    Točaj             suho    2005   36  stk.
          Vizija bela          suho    2003   24  stk.
          Vizija rdeča         suho    2003   24  stk.
          Klarnica sušeno grozdje
          VSG sladko          VSG     1999   36  stk.
          Malvazija          suho    2003   36  stk.
          Zelen konzorcij       suho    2005   72  stk.
   CIGOJ
          Merlot vinska kraljica    suho    2004   36  stk.
          Klarnica rezerva       suho    2004   36  stk.
          Rose            polsuho   2005   72  stk.
          Merlot reserva        suho    2003   60  stk.
   BATIČ    Rebula - suho        suho    2004   24  stk.
          Pinela - suho        suho    2004   24  stk.
          Valentino VSG        VSG     2003   72  stk.
  SANTOMAS    Malvazija                2005   24  stk.
        Cabernet Sauvignon
        Antonius              suho    2002  24  stk.
        Cabernet Sauvignon         suho    2003  36  stk.
        Cabernet Sauvignon         suho    2005  36  stk.
        Refošk               suho    2005  24  stk.
        Refošk - antonius         suho    2001  60  stk.
        Grand cuvee            suho    2003  24  stk.
        Malvazija - suho          suho    2003  24  stk.
        Cabernet sauvignon - suho     suho    2001  60  stk.
 ČOTAR    Terra Rossa - suha         suho    2001  60  stk.
        Cabernet sauvignon - suho     suho    2000  36  stk.
        Terra Rossa - suha         suho    2000  12  stk.
        Cabernet sauvignon         suho    2000  72  stk.
        Kraški izbrani teran        suho    2005  24  stk.
LISJAK BORIS  Kraški izbrani teran        suho    2006  96  stk.
        Sara                suho    1997  120  stk.
        Vitovska grganija         suho    2005  24  stk.
        Sauvignon Selection MR       suho    2005  96  stk.
        Modri burgundec murva       suho    2001  48  stk.
        Modri burgundec Selection
        MR                 suho   2004  48  stk.
        Modri burgundec           suho   2005  48  stk.
 KUPLJEN
        Modri burgundec         rose saigne  2004  24  stk.
        Renski rizling classic      polsuho   2004  36  stk.
        Sivi pinot - izbor         sladko   2003  24  stk.
        Chardonnay - jagodni izbor     sladko   2003  24  stk.
        Brut rizling                     60  stk.
        Traminec             suho    2004  84  stk.
        Sauvignon             suho    2004  60  stk.
VALDHUBER
        Renski Rizling          polsuho   2004  48  stk.
        Rumeni muškat           suho    2004  72  stk.
        Sivi Pinot           belo suho   2004  36  stk.
        Dišeči Traminec         JI sladko   2004  24  stk.
        Dišeči Traminec excluzive    belo suho   2000  24  stk.
        Laški rizling          LV sladko   2001  24  stk.
        Renski rizling          suho    2005  36  stk.
        Laški rizling           suho    2004  48  stk.
        Dišeči traminec exclusiv     suho    2000  24  stk.
        Dišeči Traminec JI kraljevo
 STEYER
        vino               sladko   2004  24  stk.
        Laški Rizling izbor        sladko   2001  60  stk.
        Dišeči Traminec         polsladko  2006  48  stk.
        Laški rizling LV         sladko   2001  24  stk.
        Dišeči traminec kraljevo vino    LV    2003  24  stk.
        Steyer Mark belo          suho    2002  24  stk.
        Steyer Mark rdeče         suho    2003  24  stk.
        Dišeča penina                    48  stk.
        Šipon chardonnay SJI       sladko   2005  12  stk.
        Admund - zvrst          belo suho  2004  24  stk.
 DVERI-PAX
        Renski rizling E.         suho    2004  24  stk.
        Sivi pinot - suho         suho    2004  24  stk.
        Barbera             rdeče suho  2006  60  stk.
 IPAVEC
        Malvazija            belo suho  2006  60  stk.
         Medežija VSG         belo sladko   2005    24   stk.
         Merlot            rdeče suho   2005    60   stk.
         Barbera lepa vida              2004    36   stk.
         Šipon classic          suho    2005    48   stk.
         Pino blanc classic        suho    2004    48   stk.
MIRO-VINO MUNDA
         Sauvignon classic        suho    2004    36   stk.
         Fuga Mundi SJI         sladko    2005    24   stk.
MARTINČIČ FRANC  Cviček              suho    2006    36   stk.
         Sauvignon            suho    2004    72   stk.
         Chardonnay            suho    2003    24   stk.
 KRANJC MILAN
         Sivi pinot           polsuho    2003    24   stk.
         Modri pinot           suho    2003    36   stk.
         Modra Frankinja         suho    2005   108   stk.
         Traminec - JI        belo sladko   2004    24
  ŠTURM     Modra frankinja - barrique    suho    2005    36   stk.
         Rumeni muškat JI        sladko    2005    36   stk.
         Modra frankinja PT      polsladko   2003    36   stk.
         Chardonnay Bagueri        suho    2004    84   stk.
                                1964-  6-12-24-
         Arhivska vina         arhivo vino  1996    36   stk.
 GORIŠKA BRDA
         A+belo              suho    2003    48   stk.
         A+rdeče             suho    2003    48   stk.
         Merlot Bagueri          suho    2003   108   stk.
         Pinela Lanthieri        belo suho   2005    60   stk.
         Zelen Lanthieri        belo suho   2005    60   stk.
         Cabernet sauvignon-Paris   rdeče suho   1997    36   stk.
 VIPAVA 1894   Merlot-Biljenski grič     rdeče suho   2002    48   stk.
         Barbera           arhivska vina  1992    12   stk.
         Pikolit-Rdeči        posebna vina  2002    60   stk.
         Pilon             stari vinjak  1972    12   stk.
         Cabernet Shiraz Capris      suho    2003   36    stk.
         Cabernet sauvignon Capo
         D"Istria             suho    2002    72   stk.
         Cabernet Shiraz Capris      suho    2004    60   stk.
         Refošk Capris          suho    2005    60   stk.
         Malvazija Capo D"Istria     suho    1999   144   stk.
 VINAKOPER
         Plemenito belo Capris      suho    2004    24   stk.
         Plemenito rdeče Capris      suho    2002    24   stk.
         Refošk Capris          suho    2006    24   stk.
         Merlot Capris          suho    2003    24   stk.
         Sladki refošk          sladko    2006    48   stk.
         Malvazija Capris         suho    2005    24   stk.
         Zlata Radgonska Pen.       suho         420   stk.
         Zlata Radgonska Pen.      polsuho         200   stk.
         Zlata Radgonska Pen. Rose    suho          48   stk.
         Zlata Radgonska Pen.     extra suho        120   stk.
 RADGONSKE    Srebrna Radg. Penina       suho         138   stk.
  GORICE    Srebrna Radg. Penina      polsuho         408   stk.
         Radgonska ranina - violina
         SJI               sladko    2003   48    stk.
         Brut de brut selection    extra suho        90    stk.
         Traminec           polsladko   2006   24    stk.
          Radgonska ranina - violina
          SJI               sladko    2002   36    stk.
          Traminec izbor         sladko    2003   60    stk.
          Ranina - Ciconia         suho    2003   60    stk.
          Traminec - Ciconia        suho    2003   60    stk.
          Zlata Radgonska penina
          0,375l              suho         36   stk.
          Modri pinot - Ciconia       suho    2004    36   stk.
          Traminec Štorklja         suho    2003    24   stk.
          Radgonska ranina Štorklja     suho    2004    24   stk.
          Modri pinot Štorklja       suho    2004    24   stk.
  ZLATI GRIČ   Konjiška penina          suho         120   stk.
          Zeleni Silvanec        polsuho    2004    60   stk.
          Chardonnay           JI sladko   2000    48   stk.
          Chardonnay           I sladko   1998    48   stk.
          Laški rizling         LV sladko   2001    60   stk.
          Royal            suho peneče        180   stk.
          Royal             polsuho         120
                          peneče             stk.
   VINAG    Traminec            I sladko   1997    48   stk.
          Sivi pinot          polsuho belo  2006    60   stk.
          Zeleni silvanec       polsuho belo  2006    60   stk.
                                1946-  6-12-24-
         Vinag Maribor         arhivsko vino  2000    36   stk.
         Chardonnay            LV sladko   1999    48   stk.
         Royal Vinag            polsuho         48   stk.
         Royal Vinag            polsuho         48   stk.
         Laški rizling Holermuos     belo suho   2005    48   stk.
         Renski Rizling Holermuos    belo polsuho  2005    48   stk.
         Laški rizling          LV sladko   1999    24   stk.
         Šipon              belo suho   2004    36   stk.
JERUZALEM ORMOŽ Laški rizling            suho    2005    36   stk.
         Chardonnay            polsuho   2005    36   stk.
         Renski rizling          polsuho   2005    36   stk.
         Sivi pinot            polsladko   2005    36   stk.
         Šipon                suho    2003    36   stk.
         Metliška Črnina           suho    2005    36   stk.
  KZ METLIKA
         Metliška Črnina           suho    2002    48   stk.
         Laški Rizling VSG         sladko   1996    24   stk.
         Ranina              SJI sladko  2003    60   stk.
         Laški Rizling         VSG sladko   1998    24   stk.
         Renski rizling          JI sladko   2004    36   stk.
   ČURIN   Chardonnay            SJI sladko  2004    36   stk.
         Šipon              LV sladko   2003    36   stk.
         Šipon izbor           polsladko   2003    24   stk.
         Ranina izbor           polsladko   2003    24   stk.
         Šipon ledeno vino         sladko   2003    18   stk.
         Beli pinot            JI sladko   1999    36   stk.
         Sauvignon            LV sladko   1999    24   stk.
  KZ KRŠKO
         Chardonnay            SJI sladko  1999    24   stk.
         Modra frankinja Prestige      suho    2004   144   stk.
         Chardonnay - suho          suho    2005    96   stk.
KRISTANČIČ DUŠAN
         Modri Pinot           rdeče suho   2005   120   stk.
           Pikolit            sladko belo   1999   48    stk.
        Cabernet sauvignon - suho       suho    2004   36    stk.
        Cabernet sauvignon-Pavo -
        suho                  suho    2003    36   stk.
        Terahton              arhivska vina  1988    48   stk.
VINAKRAS SEŽANA
        Kraška penina - suho          suho          36   stk.
        Desiree                            96   stk.
        Gourmet rose B                        156   stk.
        Prestige Ekstra          suho peneče   suho    60
   ISTENIČ                      vino              stk.
        No.1 Cuvee speciale        suho peneče        240
                            vino              stk.
           Prestige brut                      24   stk.
           Duet rdeče suho          suho    2003    48   stk.
           Triton lex - suho         suho    2004    24   stk.
  SIMČIČ EDI    Duet lex - suho          suho    2002    24   stk.
           Rebula rizerva          suho    2004    60   stk.
           Sivi pinot riserva        suho    2003    36   stk.
           Modri Pinot          rdeče suho   2001   288   stk.
           Cabernet Sauvignon       rdečesuho   2001   288   stk.
           Merlot             rdeče suho   1999   144   stk.
           Veliko Rdeče         rdeče suho-   1997    96
                            zvrst             stk.
   MOVIA      Izbrani Plodovi        VSG sladko   2000    72   stk.
 (KRISTANČIČ)    Rebula             belo suho   2002    72   stk.
           Sivi pinot           belo suho   2004   148   stk.
           Chardonnay           belo suho   2003   168   stk.
           Veliko Belo           belo suho   1997    84   stk.
           Sauvignon             suho         48    stk.
           Puro                          36    stk.
           Zeleni Silvanec Noblesse   belo polsuho  2005   60    stk.
           Modri Pinot Red Royal     rdeče suho   2005   60    stk.
           Renski Rizling        arhivska vina  1983   12    stk.
           Chardonnay            I sladko   2003   48    stk.
 PTUJSKA KLET    Laški Rizling Noble       belo suho   2004   60    stk.
           Sauvignon Noble - polsuho    polsuho    2005   36    stk.
           Traminec Noble          suho     2005   96    stk.
           Grand cuvee           suho          48    stk.
           Grand cuvee           polsuho         96    stk.
           Bjana brut - suho        suho          60    stk.
 BOJANA MIRAN    Brut rose                        36    stk.
   SIRK      Pinot Brut            suho         48    stk.
           Bjana cuvee prestige - suho    suho         48    stk.
SIMIČIČ ZVONIMIR -
   MEDOT     Medot               suho    1999    90   stk.
           Zelen              belo suho   2005    90   stk.
           Merlot             rdeče suho   2003    60   stk.
 VI- VIN SAKSIDA
           Carisma rdeče          suho-zvrst  2004    36   stk.
           Merlot - prvak (0,50l)    rdeče - suho  2002    36   stk.
 FRELIH JOŽE    Cviček PTP             suho    2006    24   stk.
           Laški rizling izbor       I sladko   1999    24   stk.
 VINO BREŽICE                           1983-  6-12-24-
           Arhivska vina         arhivo vino  1997    36   stk.
          Modra frankinja  rdeče suho   2005   60    stk.
   AMON     Sauvignon      polsuho    2005   36    stk.
   BRCAR     Cviček PTP      suho     2006   24    stk.
 HUMAR DUŠAN   Cabernet Frank
  CONSTANTINI              suho    2004   60    stk.
   KLINEC    Quella      suho rdeče-   2001   36
                     zvrst             stk.
   KOGL    Laški Rizling     JI sladko   2004   60    stk.
 LJUTOMER    Šipon        belo polsuho  2006   48    stk.
KMETIJA MLEČNIK Chardonnay      belo suho   2002   60    stk.
         Rebula        belo suho   2002   60    stk.
   PERŠOLJA  Cabernet frank    rdeče suho   2003   36    stk.
PROTNERJEVA HIŠA Modri pinot     rdeče suho   2003   60    stk.
   JOANES   Chardonnay -      suho    2004   36    stk.
         Renski Rizling   belo polsuho  2004   60    stk.
         Zeleni silvanec    belo suho   2004   84    stk.
  PRUS JOŽE  Rumeni Muškat     JI sladko   2003   60    stk.
         Renski rizling    LV sladko   1998   60    stk.
   REBERNIK  Refošk        rdeče suho   2005   60    stk.
  UNIVERZA V  Sauvignon       SJI sladko  1999   24
   MARIBORU                              stk.
  KZ ZALOŠČAN  Merlot       arhivska vina  1996    24   stk.
         Sivi pinot      belo suho   2006    60   stk.
         Merlot        rdeče suho   2002    36   stk.
  TILIA LEMUT Rumeni muškat    belo sladko  2006    24   stk.
         Sauvignon       belo suho   2005    36   stk.
 PRINČIČ TOMAŽ Merlot        rdeče suho   2005    48   stk.
  FORNAZARIČ  Chardonnay      belo suho   2000    24   stk.
ŠEKORANJA JANEZ Game         rdeče suho   2000    60   stk.
 PTUJSKA KLET -                   1942-  6-12-24-
   HALOZE   Arhivska vina    arhivo vino  2000    36   stk.
                           1952-  6-12-24-
  LJUTOMER    Arhivska vina   arhivo vino  2000    36   stk.
              VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA


JGZ Brdo Protokolarne storitve RS, Predoslje 39, 4000 KRANJ,
ki ga zastopa direktor dr. Iztok Purič (v nadaljnjem besedilu: naročnik)
Identifikacijska številka: SI17471257
Matična številka: 1685953

in

______________________________________________,
ki ga zastopa direktor _________________ (v nadaljnjem besedilu: stranka okvirnega
sporazuma)
Identifikacijska številka: SI_____________
Matična številka: _________________


skleneta naslednji


OKVIRNI SPORAZUM

                       1. člen

Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po
predhodni objavi (Ur. list RS, št. 128/06 -ZJN-2), z namenom sklenitve okvirnega sporazuma
za dobavo buteljčnih protokolarnih vin.

Sporazum se sklene za obdobje 12 mesecev in sicer do ____________.

                       2. člen

S tem sporazumom se naročnik in stranka okvirnega sporazuma dogovorita o splošnih
pogojih izvajanja javnega naročila. Sestavni del tega sporazuma so pogoji določeni z
razpisno dokumentacijo.

                       3. člen

Stranka tega sporazuma je dobavitelj blaga iz skupine _______ (v nadaljevanju: dobavitelj)
pod pogoji določenimi v tem sporazumu.

Naročnik bo naročal blago na osnovi tega sporazuma pri tistem dobavitelju, ki bo ponudil
nižje cene posameznega artikla v ponudbenem predračunu.


                       4. člen

Za izvajanje okvirnega sporazuma veljajo naslednja splošna pravila:

Predmet javnega naročila so stalne nabave blaga, ki jih naročnik po obsegu in času ne more
vnaprej določiti. Količine in vrste blaga po predračunu so okvirne.
Naročnik in dobavitelj se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju trajanja tega
sporazuma kupoval le tiste vrste in količine blaga iz predračuna, ki jih bo dejansko
potreboval.

Naročnik in dobavitelj se nadalje dogovorita, da bo naročnik pri dobavitelju, kupoval tudi
druge vrste blaga oz. artikle, ki niso na predračunu, če jih bo potreboval.

Dobavitelj se obvezuje, da bo blago dobavljal naročniku po predhodnem telefonskem
(telefaks, elektronska pošta) naročilu v odzivnem času dveh delovnih dni. Naročnik bo
naročilo potrdil s pisno naročilnico.

Če posamezni dobavitelj nima na razpolago določenih artiklov, ki jih naročnik potrebuje lahko
naročnik te artikle kupi pri drugem dobavitelju podpisniku sporazuma.

V primeru, da bi dobavitelj prenehal izvajati določila tega sporazuma, bo naročnik kupoval
blago pri drugih dobaviteljih.


                      5. člen

Cene, ki jih ponudi dobavitelj iz ponudbenega predračuna so fiksne za čas veljavnosti
okvirnega sporazuma. Za tiste vrste blaga, ki niso na predračunu veljajo cene po ceniku, ki
ga predloži dobavitelj ob podpisu sporazuma. Dobavitelj bo naročniku posredoval cenik vseh
vrst blaga, ki jih ima na razpolago.


                      6. člen

Če dobavitelj prodaja blago po akcijskih cenah v določenih obdobjih oziroma znižanih cenah,
ki so ugodnejše od cen iz cenika, mora naročnika o tem pisno seznaniti in mu ponuditi blago
po teh cenah.

Kakovost proizvodov mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na
embalaži oziroma spremljajočih dokumentih.

Če naročnik ugotovi, da blago ni kakovostno ustrezno, ga takoj zavrne in zahteva, da mu
dobavitelj dobavi kakovostno blago. Če dobavitelj blaga ne zamenja, lahko naročnik zahteva
ustrezen pregled blaga po inšpekcijski službi oziroma pristojnem zavodu, ki opravlja kontrolo
kakovosti ali pa to blago naroči pri drugem dobavitelju.


                      7. člen

Naročnik se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi dobavnice. Količinski
prevzem blaga se opravi takoj ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.


                      8. člen

Naročnik bo poravnal dobavljeno blago v roku 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega
računa. Dobavitelj lahko izstavi en račun za več dobav skupaj oz. za dobave v posameznem
mesecu.
                        9. člen

V primeru zamude pri plačilu lahko dobavitelj zaračuna zakonite zamudne obresti.


                        10. člen

Kontaktna oseba naročnika je _____________.
Kontaktna oseba dobavitelja je_______________________. Telefonska številka dobavitelja
za sprejem naročila je ____________________.

Kontaktna oseba naročnika je obenem tudi skrbnik tega sporazuma.


                        11. člen

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega sporazuma sporočal dobavitelju v
pisni obliki. Če dobavitelj pri naslednjih dobavah ne upošteva upravičenih pripomb naročnika,
lahko naročnik z dobaviteljem prekine okvirni sporazum in nabavlja blago pri drugih
dobaviteljih

O izključitvi, naročnik pisno obvesti dobavitelja.

Kot kršitev tega sporazuma se štejejo zlasti naslednje kršitve:
       če dobavitelj ne dobavi blaga, določenega dne, ob določeni uri, pa kljub
        pisnemu opozoril,
       ne upošteva opozoril naročnika,
       če dobavi nekvalitetno blago, pa ga na zahtevo naročnika ne zamenja in
       če dobavitelj grobo krši določila tega sporazuma.                        12. člen

Stranke tega sporazuma se obvezujejo, da bodo uredili vse kar je potrebno za izvršitev tega
sporazuma in da bodo ravnale s skrbnostjo dobrega gospodarja.


                        13. člen

Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranke ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje
stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.
                      14. člen

Sporazum je sestavljen in podpisan v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka
dva izvoda.

Priloga:
- ponudbeni predračun
- veljavni ceniki


V Kranju, dne                 V __________ , dne _____________

Naročnik:                   Dobavitelj:
JGZ BRDO
Protokolarne storitve RS

dr. Iztok Purič,
direktor                   direktor
Žig                      Žig

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:51
posted:2/26/2012
language:Slovenian
pages:21