??? ?? ??????? ?????? mysql ? ??????? designing ? querying ?????? ???? mysql ? ??????? ????? ?????? mysql rdbms by z5mc9N

VIEWS: 33 PAGES: 26

									                    ‫1 آموزشگر مهارهتای زندگی‬
‫کسی لست که بتواند ازعهده تشخیص آناتومی وفیزیولوژی بدن انسان‬
‫واختالالت اولیه دستگاههای خمتلف بدن جهت ارجاع به مراکز درمانی‬
‫طبقه بندی نتایج ارزیابی های روانی ورفتاری- آموزش مهارهتای زندگی‬
‫براساس نتایج طبقه بندی شده وکنرتل وارزیابی اززوندتغییرات حاصله‬
                             ‫برآید.‬

                       ‫2 برنامه نویس‪SQL SERVER‬‬
‫برنامه نویس ‪SQL‬یک کارشناس ماهردرخصوص طراحی وتولیدبرنامه ها‬
‫ونرم افزارهای کوچک درسطح یک اداره- درسطح یک شرکت ودرسطح یک‬
‫سازمان است. برنامه نویس ‪ SQL‬توانایی جتزیه اجزا ‪ SQL SERVER‬بانسخه‬
‫های 2220- 2220 وباالتر راخواهدداشت.طراحی ومعماری یک ‪ SQL‬به عهده‬
                        ‫این کارشناس می باشد.‬
‫‪DATABASE‬رااجنام‬   ‫برنامه نویسی در‪ -TRANSACT SQL‬ایجادومدیریت‬
‫میدهد.ایجاد ‪ RELATED COMPONENTS‬و ‪ IMPLEMENT DATA INTEGRITY‬بااستفاده‬
‫از‪ RULES -DEFAULTS -CONSTRAINTS -IDENTITY COLUMN PROPERTY‬و ‪UNIQUE‬‬
                            ‫‪IDENTIFIERS‬و طرح‬
‫‪INDEXES‬رابرعهده دارد.ساخت ‪DATA VIEWS‬و پیاده سازی ‪USER DEFINED‬‬
‫مهچنین طراحی وساخت و به کارگیری ‪ STORED PROCEDURES‬را‬      ‫‪FUNCTION‬‬
                  ‫میبایستی اجنام دهد.با استفاده از‬
‫‪ PARTITIONED VIEWS‬و‬  ‫‪ DISTRIBUTED QUERIES‬و ‪ DISTRIBUTED TRANSACTION‬و‬
       ‫‪ OPTIMIZE QUERY PERFORMANCE‬و ‪ ANALYZE QUERIES‬و ‪ MANAGE‬و‬
‫‪DATA CONCURRENCY‬عملیات مربوط به چند سرور و ‪ RECOVERABILITY‬رااجنام‬
‫دهد. مهندس در راستای برنامه نویس ‪ SQL‬مهچنین باید باتیم برنامه‬
‫نویسان در یک مرکز بزرگ مرتبط باشد وسرپرست تیم کوچک برنامه نویس‬
‫باشد. مهچنین بایدبه این نکته آگاه باشد که کاربرنامه نویسی یک‬
                        ‫کار گروهی وتیمی است .‬

             ‫هبره برداری از ماشین فرز ‪ cnc‬درجه 2‬     ‫3‬

                     ‫4 پژوهشگر ساختارتایر‬
‫کسی است که بتواندازعهده کنرتل مواداولیه- گردآوری آماروارقام –‬
‫بررسی توامنندی نیروی متخصص- پیگیری روش های ساخت وآزمون تایربه‬
‫کارگیری کامپیوتر- بررسی ویژگیهای تایرها- ابداع مدهلای ریاضی-‬
‫طراحی قالبهای تایر وتیوب- برنامه ریزی و مهکاری بااداره پلیمری‬
             ‫وشیمی جتزیه وارایه روشهای اصالحی برآید.‬

                  ‫5 حتلیلگر آمارهبداشت ودرمان‬
‫کسی است که بتواندازعهده تشخیص شاخصهای آماری- مدیریت داده‬
‫هادرنرم افزارهای آماری- مدیریت داده ها در نرم افزارهای‬
‫بیمارستانی- حماسبه شاخصهای آماری- رسم منودارهای آماری وآنالیز‬
                        ‫داده ها برآید.‬                  ‫1‬
                           ‫6 ‪ANSYS‬‬
‫کسی است که ازعهده به کارگیری ابزارارائه شده درنرم افزار برای‬
‫حتلیل قطعات وسیستم های مکانیکی کاربربایستی قادربه تشخیص‬
‫وایجادخط- سطح- املان وشبکه بندی وتشخیص نوع حتلیل وبارگذاری‬
‫وشرایط بارگذاری وشرایط مرزی واستخراج نتایج واستفاده ازنتایج‬
                           ‫برآید.‬

                         ‫‪ANSYS‬‬   ‫7‬
‫کسی است که ازعهده به کارگیری ابزارارائه شده درنرم افزار برای‬
‫حتلیل قطعات وسیستم های مکانیکی کاربربایستی قادربه تشخیص‬
‫وایجادخط- سطح- املان وشبکه بندی وتشخیص نوع حتلیل وبارگذاری‬
‫وشرایط بارگذاری وشرایط مرزی واستخراج نتایج واستفاده ازنتایج‬
                            ‫برآید.‬

                       ‫حتلیلگر ‪DEFORM‬‬  ‫8‬
‫کسی است که بتواندازعهده حتلیل عددی درزمینه شکل دهی فلزات‬
‫باروشهای خمتلف واستفاده ازروشهای حتلیلی وتقریبهای مهندسی برای حل‬
                        ‫مساول فوق برآید.‬

                       ‫حتلیلگر ‪DEFORM‬‬  ‫9‬
‫کسی است که بتواندازعهده حتلیل عددی درزمینه شکل دهی فلزات‬
‫باروشهای خمتلف واستفاده ازروشهای حتلیلی وتقریبهای مهندسی برای حل‬
                        ‫مساول فوق برآید.‬

                     ‫حتلیل گر‪ABAQUS‬‬  ‫10‬
‫کسی است که ازعهده روشهای عددی وشناخت کافی ازمسایل مربوط به‬
‫طراحی واجنام حماسبات مهندسی درمسائل پیچیده واستفاده ازروش های‬
        ‫حتلیل تقریب های مهندسی برای مسائل مهندسی برآید.‬

                     ‫حتلیل گر‪ABAQUS‬‬  ‫00‬
‫کسی است که ازعهده روشهای عددی وشناخت کافی ازمسایل مربوط به‬
‫طراحی واجنام حماسبات مهندسی درمسائل پیچیده واستفاده ازروش های‬
        ‫حتلیل تقریب های مهندسی برای مسائل مهندسی برآید.‬
              ‫توسعه دهنده وب با ‪ WEB‬با ‪PHP‬‬   ‫20‬
‫توسعه دهنده وب با ‪ WEB‬با ‪ PHP‬کسی است که توانایی مدیریت ‪MYSQL‬‬
‫و توانایی ‪ DESIGNING‬و ‪ QUERYING‬پایگاه داده ‪ MySQL‬و توانایی کنرتل‬
                ‫2‬
‫مدیریت ‪ MYSQL RDBMS‬توانایی ساخت صفحات وب پویا با ‪ PHP‬و توانایی‬
‫قرار دادن ‪ MYSQL‬با ‪ WEB PAGES‬توانایی هبینه سازی ‪MYSQL CONFIGURATION‬‬
                           ‫را داشته باشد.‬

                ‫توسعه دهنده وب با ‪COLDFUSION‬‬  ‫30‬
‫وتوانایی‬  ‫‪COLDFUSION‬‬  ‫سازی‬  ‫پیاده‬  ‫توانایی‬  ‫که‬  ‫است‬ ‫کسی‬
‫ایجاد‪ INTERACTIVE WEB PAGES‬وتوانایی فراهم کردن ‪DATABASE SUPPORT‬‬
‫برای وب سایت مشا وتوانایی روشهای تقویت سودمندی پایگاه وتوانایی‬
‫مدیریت ‪ E-MAIL‬ونگهداری ‪ USER INFORMATION‬راداشته باشد.مهچنین کسی‬
‫‪ WEB APPLICATION‬دینامیک وباانعطاف‬    ‫است که توانایی ساخت یک‬
‫وتوانایی تولیداسکریپت وفرمهای حتت وب وتوانایی یکی کردن صفحات‬
‫باپایگاه داده وتوانایی توسعه سایت با ‪ SERVER-SIDE E-MAIL‬وتوانایی‬
            ‫افزودن امکانات جستجورابا سایت داشته باشد.‬

                       ‫حسابرس ارشد‬   ‫10‬
‫کسی است که عالوه برمهارت درحسابداری عمومی پیشرفته بتواندازعهده‬
‫تشخیص وکنرتل موثرحمیط کار- کنرتل برنامه ریزی های به عمل آمده-‬
‫کنرتل طرح خرید- حسلربسی تولید- کنرتل کاال- گزارش نویسی وارزیابی‬
                    ‫امورتدارکات وخریدبرآید.‬

              ‫رئیس آزمایشگاه شیمی تایرسازی‬   ‫10‬
‫کسی است که عالوه برمهارت کارشناس آزمایشگاه شیمی تایرسازی‬
‫بتواندازعهده برنامه ریزی- سازمان دهی رهربی- تامین نیازهای‬
‫آزمایشگاه- اجرای پروژه های حتقیقاتی- مهکاری دراجرای پروژه های‬
  ‫مربوطه- تعیین وضعیت وارایه روش های اصالحی درسیستم تولیدبرآید.‬

             ‫آزمایشگاه شیمی مقره سازی‬  ‫رئیس‬    ‫10‬
‫عالوه برمهارت کارشناس آزمایشگاه شیمی مقره سازی‬     ‫کسی است که‬
‫برنامه ریزی- سازمان دهی- تامین نیازآزمایشگاهی‬     ‫بتواندازعهده‬
‫درواحدآزمایشگاه واجرای پروژه های حتقیقاتی وپژوهشی‬   ‫وایجادمهاهنگی‬
                               ‫برآید.‬

                     ‫رئیس خبش الستیک‬   ‫70‬
‫کسی است که عالوه برمهارت مهندس ارشد الستیک بتواند ازعهده برنامه‬
‫ریزی- سازمان دهی ورهربی- تاییداستانداردهای پذیرش مواداولیه‬
‫ایجادمهاهنگی باواحدهای ذیربط ومهکاری دراجرای پروژه های کاربردی‬
‫ونظارت فنی برقراردادهای مربوط به مواداولیه وجتهیزات ومشاوره فنی‬
                 ‫وارایه نظریه های اصالحی برآید.‬                      ‫رئیس کارگاه‬   ‫80‬
‫کسی است که بتواندازعهده اصول ومیانی مدیریت- ارتباط موثرباحمیط‬
‫ودیگران- مبانی برنامه ریزی- کنرتل پروژه ونرم افزار مربوطه –‬
‫پیمان ورسیدگی- مرته وبرآورد وهتیه صورجتلسه ونشریه 121- مدیریت‬


                ‫3‬
‫وهبره برداری ماشین آالت- مدیریت وجتهیز اداره کارگاه- آزمایشگاه‬
          ‫مکانیک خاک وبنت- آسفالت ومصاحل ساختمانی – تش‬

         ‫رئیس مهندسی وطراحی فرآورده های الستیکی‬   ‫90‬
‫کسی است که عالوه برمهارت پژوهشگرالستیک بتواندازعهده برنامه ریزی-‬
‫سازمان دهی- طراحی قالب های تایر- ارایه روش های نوین تایرسازی-‬
‫تعیین واندازه گیری ویژگیهای تایروفرآورده های آن- مهکاری باواحد‬
‫.مراکزذیربط ومهسو- ارزیابی اقتصادی طرحهای ارایه شده وتوجیه آهنا‬
                    ‫خیص قوانین ومقررات مالی-‬

                         ‫زمان سنج‬   ‫12‬

‫کسی است که بتواند ازعهده تشخیص عوامل موثرکار- تشخیص فرآیندهای‬
‫سیستم جاری- کارسنجی- زمان سنجی- اجنام حرکت سنجی برآید.تشخیص‬
                  ‫عملیات خاکی وپی کنی برآید.‬

             ‫سرپرست تولیدمواداولیه دارویی‬    ‫02‬
‫توامنند سازی کارشناسی شیمی به طوری که بتواند ازعهده سفلرش‬
‫مواداولیه- کنرتل کیفی وکمی حمصوالت- استفاده ازاستانداردهای کیفی-‬
‫منونه گیری ازحمصول- نظارت برعملکرد صحیح دستگاههای خط تولید-‬
‫برنامه‬  ‫درهتیه‬ ‫مهکاری‬ ‫تولید-‬  ‫گزارش‬  ‫هتیه‬ ‫منودار-‬  ‫ترسیم‬
             ‫تولیدوایجادمهاهنگی درواحدتولید برآید.‬

                    ‫سرپرست خریدداخلی‬   ‫22‬
‫کسی است که بتواندازعهده به کارگیری کامپیوتر- برنامه ریزی-‬
‫بررسی قراردادها وحک واصالح قراردادها وهنایی کردن آهنا- نظارت‬
‫به‬  ‫آن‬ ‫حتویل‬ ‫وضمن‬  ‫ازفروشنده‬  ‫کاال‬  ‫وحتول‬ ‫وحتویل‬ ‫برخریدها‬
              ‫انباروپاسخگویی به مغایرهتای خریدبرآید‬

        ‫سرپرست سالنهای پرورش قارچ خوراکی دکمه ای‬    ‫32‬
‫تعیین مشخصات ساختمان سالنها- شناخت وکاربردی جتهیزات وتاسیسات-‬
‫هدایت نیروی کارجهت آماده سازی سالن تولیدوچینش کمپوست قارچ دکمه‬
‫ای خوراکی – مدیریت تولید سالن درمرحله خاک دهی- مدیریت مرحله‬
       ‫چینش وبرداشت حمصول وآماده منودن سالن پس ازامتام کشت.‬
      ‫سرپرست آزمایشگاه کنرتل کیفیت مواد اولیه دارویی‬   ‫12‬
‫کسی است که بتواندازعهده کنرتل موادشیمیایی مصرفی- تایید منونه ها-‬
‫انتخاب روش های کیفیت وارائه روش های جدیدکنرتل- آموزش- رهربی-‬
     ‫سازماندهی وایجادمهاهنگی درسیستم آزمایشگاهی وتولیدبرآید.‬

               ‫طراح بدنه وتزئینات خودرو‬  ‫12‬
‫کسی است که عالوه برداشنت مهارت های درجه 2 رشته مربوطه ازعهده‬
‫برنامه ریزی پروژه های کاری مربوطه- استفاده ازاستانداردهای‬

                ‫4‬
‫طراحی بدنه وتزئینات خودرو- شناخت عوامل موثردرطراحی خودرو-‬
 ‫طراحی چیدمان داخلی خودرو به کارگیری نرم افزار ‪ AUTO CAD‬برآید.‬

            ‫طراح پروسه موادغذایی درنانوتکنولوژی‬    ‫12‬
‫کسی است که بعدازگذراندن دوره های آموزشی الزم بتواندازعهده ساخت‬
‫کلوئیدها وژل های غذایی نانومرتیک یا روش های ‪ top-down‬و‪button-up‬‬
‫غنی سازی ومهگن سازی امولسیون های غذایی جامدومایع وکارکردن‬
                ‫وابزار وجتهیزات مربوط به آهنا برآید.‬

                      ‫طراح قالب درجه 2‬    ‫72‬

                  ‫طراح وحتلیلگر عمومی سیستمها‬   ‫82‬
‫به کارشناسی گفته می شودکه برحسب نیازهای سیستم ‪ DESIGN‬و ‪object model‬‬
‫رااستخراج‬    ‫‪UML‬‬  ‫توسط‬ ‫تولیدشده‬  ‫اساسی‬  ‫راتولیدمناید.مفاهیم‬
‫‪ unified process‬حتلیل وطراحی مستندات نرم افزاری‬    ‫مناید.بااستفاده‬
‫رااجنام دهدوبامعرفی موقعیتها آهناراطراحی مناید.برای تعریف جمددحتلیل‬
‫ها وطراحی مدهلا منونه های آزمایش شده رااجراکند ودرهنایت طرحهای‬
‫قابل آزمایش وسازگاری راتولیدمناید.مهچنین طراح وحتلیلگرعمومی‬
                     ‫سیستمها بایدباتیم های دیگر‬
‫مهندسی کامپیوترنرم افزاروسخت افزار و‪ it‬درخصوص مراحل اجنام پروژه‬
‫الزم رااجنام دهد.طراح‬     ‫های نرم افزاری وسخت افزاری مهکاری‬
‫وحتلیلگرعمومی سیستمها توانایی رهربی تیم های طراحی وحتلیلگرعمومی‬
                           ‫سیستمها رادارد.‬

                      ‫طراح کارخانه‬   ‫92‬
‫کسی است که عالوه برداشنت مهارت ترسیم منودارهاوفرآیند تولیدوزمان‬
‫سنجی بتواندازعهده- شناخت حمصول- ظرفیت سنجی- مشخص کردن تکنولوژی‬
‫تولید- مشخص کردن فرآیندتولید- مشخص کردن جتهیزات تولید- حماسبه‬
‫فضای کارخانه- مشخص کردن وچیدمان کارخانه- هتیه پروژه طراحی یک‬
                         ‫کارخانه برآید.‬
                      ‫فرمول سازمقره‬   ‫13‬
‫کسی است که بتواند ازعهده آنالیزهای شیمیایی موادباروش های کالسیک‬
‫ودستگاهی- هتیه حملوهلای شیمیایی- اندازه گیری های فیزیکی- هتیه‬
‫فرموهلای مقره – نظارت براجرای فرموهلای مربوطه درواحدتولیدوارایه‬
              ‫دانش فنی ودستورالعملهای اصالحی برآید.‬

            ‫کارشناس آزمایشگاه شیمی تایرسازی‬    ‫03‬
‫کسی است که عالوه برمهارت فن ورزآزمایشگاه شیمی تایرسازی‬
‫بتواندازعهده بررسی گزارشات فن ورز آزمایشگاه شیمی تایرسازی-‬
‫تعیین فاکتورحملوهلای شیمیایی- اجنام آنالیزهای حساس الستیک- مواد-‬
‫تایروکامپاند وهتیه گزارشات مربوطه ومهکاری درتعیین وضعیت سیستمهای‬
                           ‫تولیدبرآید.‬
                 ‫5‬
              ‫کارشناس اقتصادهبداشت ودرمان‬   ‫23‬
‫کسی است که عالوه بر داشنت مهارت کاروری رایانه درجه 0‬
‫بتواندازعهده استفاده هبینه ازمنابع موجود- تعیین اولویتهای‬
‫برنامه ریزی- جتزیه وحتلیل های کاربردی اقتصادی وهبداشتی وبه‬
‫کارگیری تکنیکهای مقداری درمسائل اقتصادی برآیدوقادربه سیاست‬
             ‫سازی رونداجرایی هبداشت ودرمان باشد.‬

                  ‫کارشناس اموراداری‬    ‫33‬
‫کسی است که بتواند ازایجاد روابط انسانی درسیستم- جتزیه وحتلیل‬
‫قوانین اموراداری- طبقه بندی وارزشیابی مشاغل- بررسی شرایط احراز‬
‫پست- مهکاری درتعیین نیازهای آموزشی وجذب نیروی انسانی وهتیه‬
                ‫گزارشات ومکاتبات مربوطه برآید.‬

                     ‫کارشناس آموزش‬    ‫13‬
‫کسی است که ازعهده گردآوری آمارواطالعات مربوط به آموزش- یررسی و‬
‫حتقیق- روشهای حتقیق- توانایی برنامه ریزی حتقیقات آموزشی- تشکیل‬
‫گروه حتقیق- سازماندهی- رهربی- منونه گیری- پیش بینی- جتزیه وحتلیل‬
‫اطالعات- تشخیص حمصوالت ومواد اولیه مصرفی واحدکاری- شناخت انواع‬
 ‫استانداردها- برنامه ریزی آموزشی- بایگانی وهتیه گزارشات برآید.‬

                   ‫کارشناس تضمین کیفیت‬   ‫13‬
‫کسی است که عالوه برمهارت فن ورز تضمین کیفیت بتواند ازعهده‬
‫برنامه ریزی ممیزی داخلی- مهکاری درتعیین ممیزان داخلی کیفیت وآموزش‬
‫آهنا- رهربی ممیزان- برقراری ارتباط بامسئولین سیستم جاری- نظارت بر‬
‫پیمانکاران مرتبط بانظام کیفیت- شکایت مشرتیان – هتیه نظامنامه‬
      ‫واسناد تضمین کیفیت کالیرباسیون – استقرار نظام 0009 ‪QS‬‬‫– اطالعات مدیریت – هزینه یابی کیفیت- مهکاری دربازاریابی – جتزیه‬
            ‫وحتلیل عمرحمصول وهتیه گزارشات مربوطه برآید.‬

         ‫کارشناس تعمیرات مکانیک صنایع درجه 2‬    ‫13‬
‫کسی است که عالوه برداشنت مهارهتای درجه 2 ازعهده بسنت مدارهای‬
‫هیدرولیکی وپنوماتیکی- پیاده- سوارکردن- نصب وتعمیر انواع پمپ-‬
‫الکرتوموتور- کمپرسور- تسمه نقاله وپیاده- سوارکردن وتعمیر ماشین‬
‫آالت صنعتی- کاربرد کامپیوتر درمهندسی ونقش آن درتولید و به‬
              ‫کارگیری سیستم عامل ‪ WINDOWS‬برآید.‬

                ‫کارشناس ساخت قطعات فلزی‬    ‫73‬
‫کسی است که عالوه برداشنت مهارت نقشه کشی صنعتی درجه 0 ونرم‬
‫افزارهای مکانیکی بتواند ازعهده اجنام امورمربوط به اقدامات‬
‫وپیگیریهای الزم جهت یافنت امکانات ساخت قطعات فلزی- الکرتیکی‬
‫وپالستیکی وهتیه نقشه های ساخت وکنرتل ابعاد ومتالوژی قطعات وکنرتل‬
‫منونه های قطعات ونظارت کلی درتولید انبوه قطعات فلزی و الکرتیکی‬
                         ‫وپالستیکی برآید.‬
                ‫6‬
          ‫کارشناس ساخت قطعات فلزی وماشینکاری‬    ‫83‬
‫کسی است که بتواندازعهده اجنام امورمربوط به اقدامات وپیگیریهای‬
‫الزم جهت یافنت امکانات ساخت قطعات فلزی وماشینکاری وهتیه نقشه های‬
‫ساخت وکنرتل ابعاد ومتالوژی ساخت قطعات وکنرتل منونه های قطعات‬
‫ونظارت کلی درتولید انبوه قطعات فلزی وماشینکاری ونظایرآهنا‬
                             ‫برآید.‬

            ‫کارشناس آزمایشگاه شیمی دارویی‬     ‫93‬
‫کسی است که عالوه بر مهارت تکنیسین ارشد شیمی دارویی بتواندازعهده‬
‫منونه سازی- سنتز منونه های تولید- اجنام آزمایشات کروماتوگرافی-‬
‫میکروبیولوژی- سنتز نیمه صنعتی- حتقیق وآموزش درخصوص مواد دارویی‬
                             ‫برآید.‬

       ‫کارورآزمایشگاه تلقیح وتکثیرقارچ دکمه ای‬     ‫11‬
‫کسی است که پس ازگذراندن دوره آموزشی الزم ازعهده انتخاب مکان‬
‫مناسب آزمایشگاه تولید اسپان- تعیین مشخصات ویژگیهای ساختمان‬
‫آزمایشگاه اسپان- به کارگیری جتهیزات و لوازم و تاسیسات آزمایشگاه‬
‫تولید اسپان- هتیه حملول های کشت- آماده سازی مواد اولیه اسپان-‬
‫مدبریت و کنرتل بیماریها- ایجاد شرایط هبینه درآزمایشگاه – نگهداری‬
                ‫وذخیره اسپان قارچ دکمه ای برآید.‬
        ‫کارور تولیدکمپوست قارچ دکمه ای فاز‪ I‬و‪ii‬‬    ‫01‬
‫به شغلی اطالق می شود که شایستگی هایی ازقبیل شناخت روش های خمتلف‬
‫تولید کمپوست- انتخاب مکان مناسب- مدیریت فا ز‪ I‬وفاز ‪ II‬ومدیریت‬
                  ‫سالن اسپان زنی رادربرمی گیرد.‬

        ‫کارور کنرتل هبداشتی درکارخاجنات موادغذایی‬     ‫21‬
‫کارور کنرتل هبداشتی در کارخاجنات مواد غذایی- نکات هبداشتی ونقاط‬
‫احتمالی حبران رادر کلیه مراحل فرآیند ازمواد اولیه گرفته تا‬
‫حمصولی که به دست مصرف کننده میرسد شناسایی می کند وازعدم رعایت‬
‫نکات هبداشتی پیشگیری می مناید. به حنوی که رسیدن حمصول سالمت به مصرف‬
                        ‫کننده تضمین می شود.‬

            ‫کامپاندرومسئول آزمایشگاه شیمی‬     ‫31‬
‫توامنند سازی کارشناس شیمی به طوری که بتواند عالوه برمهارت فن ورز‬
‫آزمایشگاه شیمی ازعهده برنامه ریزی وجتهیز آزمایشگاه – مطالعه و‬
‫حتقیق ختصصی شیمی واستاندارد کیفیت- برقراری مهاهنگی وسرپرستی‬
 ‫آزمایشگاه ومهاهنگی با سایر واحدها- هتیه گزارش ورسم منودار برآید.‬

             ‫متخصص ‪ PERL‬برای توسعه ‪WEB‬‬    ‫11‬
‫کسی است که میتواند درتیمهای مهندسی نرم افزار در مراکز‬
‫کامپیوتر- ‪ IKT-ICT – IT‬وپارکهای تکنولوژی درطراحی و پیاده سازی‬

                ‫7‬
‫سیستمها براساس ‪ PERL‬به ویژه درتوسعه ‪ WEB‬مهکاری الزم رااجنام دهد.‬
‫متخصص ‪ PERL‬برای توسعه ‪ WEB‬با تیمهای ‪ CGI PERL‬وبرنامه نویسان ‪PERL‬‬
‫درانواع ‪ PLATFORM‬ها به ویژه ‪ LINUX‬برای توسعه سیستمها یک کارشناس‬
‫اصلی واساسی است. مهچنین متخصص ‪ PERL‬برای توسعه ‪ WEB‬کسی است که‬
‫ازعهده شناخت مفاهیم اولیه واساسی- کار با‪ -ABSOLUTE MINIMUM‬کاربا‬
‫‪ - REGULAR EXPRESSIONS‬کاربا ‪ -BASICS- BEYOND‬کار با ‪COMPLEX DATA‬‬
‫‪ -STRUCTURES& REFERENCES‬کاربا اسناد واطالعات ‪ -PERL‬به کارگیری ‪PERL‬‬
‫‪ - PERL DEBUGGER& DEBUGGING‬کاربا‬      ‫‪ MODULES‬از‪ -CPAN‬کاربا ‪PERL‬‬
‫‪ -COMMAND- LINE PERL‬کاربایک ‪ -WHISTLE- STOP PERL- TOUR‬کاربا ‪-PERL STYLE‬‬
‫‪ DATA BASE‬با ‪ -PERL‬کاربا ‪ FILE PROCESSING‬پیشرفته- کاربا ‪SYSTEM‬‬
‫‪ -INTERACTION‬کاربا ‪ -PERL SECURITY ISSUES‬کاربا ‪ CGL PROGRAMMING‬با‪-PERL‬‬
     ‫کاربا تکنیکهای پیشرفته ‪ CGI‬وکاربا ‪ WEB SECURITY ISSUES‬برآید.‬

              ‫متصدی آزمون واستانداردها‬    ‫11‬
‫کسی است که بتواند ازعهده نقشه کشی- فلزکاری- به کارگیری‬
‫کامپیوتر- وسایل مسعی وبصری- مهکاری درهتیه بانک آزمون- برگزاری‬
‫آزموهنای کتبی و عملی- برنامه ریزی آموزشی آزمون- ایجاد روابط‬
‫انسانی- آرشیو کردن متون فنی وختصصی و اسناد آموزشی و به کارگیری‬
                    ‫نظام تضمین کیفیت برآید.‬               ‫مدیر ‪APACHE TOMCAT WEB SERVER‬‬    ‫11‬
‫کسی است که توانایی حنوه تنظیم – راه اندازی- مدیریت وبرقراری‬
‫امنیت وب سرورآپاچی رادر‪ WINDOWS‬و‪ linux/unix‬برای اجرای برنامه های‬
‫وب حتت ‪ JAVA‬راداشته باشد.توانایی اجرای یک ‪ WEB APPLICATION‬وبرنامه‬
‫های ‪ SERVER-SIDE‬راداشته باشد.مهچنین توانایی نصب ‪TOMCAT‬و کنرتل‬
‫وآزمایش دایرکتوریهای نصب‪ TOMCAT‬ودسرتسی به ‪ TOMCAT‬واجنام تنظیمات‬
‫اولیه واجنام مدیریت یک ‪ WEB APPLICATION‬ومدیریت ‪ TOMCAT‬واستفاده‬
‫ازویژگیهای اضافی ‪ TOMCAT‬وارتباط باپایگاه های داده بااستفاده‬
‫از‪ TOMCAT APPLICATION‬وایجا د امنیت در‪ TOMCAT‬استفاده از‪ANT‬‬
‫با‪ TOMCAT‬وساخت ‪ HOST‬جمازی یا ‪ SHARE‬شده واستفاده از ‪ JMETER‬برای‬
                     ‫‪ LOAD TESTING‬راداشته باشد.‬

                      ‫مدیر ‪SQL SERVER‬‬   ‫71‬
‫‪ SQL‬است.‬  ‫مدیر‪ SQL‬یک مهندس ماهروآگاه دررابطه باتولید حمصوالت‬
‫مدیر‪ SQL‬درسطح یک اداره- درسطح یک شرکت ودرسطح یک سازمان‬
‫میتواندبه اجنام وظیفه خو.ددرخصوص مدیریت ‪ SQL SERVER‬براساس آنچه که‬
‫دردوره آموزش گذرانده است عمل مناید.مدیر ‪ SQL‬یک مهندس آگاه‬
‫وتوامنند است که بامدیران سرورهای دیگر وبرنامه نویسان سیستم‬
‫درقالب تیم های نرم افزاری مهکاری الزم را می بایستی اجنام‬
‫دهد.مهندس درراستای مدیر ‪ SQL‬مهچنین بایدبا تیم برنامه نویسان‬
‫ومدیران دیگردریک مرکز یزرگ مرتبط باشد وسرپرست تیم کوچک مدیریت‬
‫‪ SQL SERVER‬باشد.در صورت اجنام یک پروژه مدیر‪ SQL SERVER‬میتواند به‬

                 ‫8‬
‫عنوان یک مهندس عملیات مهندسی مانند:‪ADMINSTER -CONFIGURE -INSTALL‬‬
‫و ‪ TROUBLESHOOT‬درخصوص ‪THE CLIENT-SERVER DATABASE MANAGEMENT SYSTEM‬‬
         ‫رابرای ‪ SQL‬نسخه های 2220 و 3002 وباالتررااجنام دهد.‬

                     ‫مدیراموراداری‬     ‫81‬
‫کسی است که عالوه برمهارت کاربا رایانه بتواندازعهده تشخیص عوامل‬
‫موثرحمیط کار- اعمال مدیریت درخبش اداری ورعایت نکات ایمنی وهبداشتی‬
                             ‫برآید.‬

                    ‫مدیرامور حتقیقات‬    ‫91‬
‫کسی است که عالوه برمهارت رییس حتقیقات بتواندازعهده برنامه ریزی-‬
‫سازمان دهی جهت پژوهش وحتقیقات – کنرتل پردازش داده های حتقیقاتی –‬
‫نظام بندی نتایج حتقیقات ونظارت براجرای پایلوت هنایی نتایج‬
                 ‫حتقیقاتی با واحدهای ذیربط برآید.‬
               ‫مدیر امورمهندسی وتعمیرات‬    ‫11‬
‫کسی است که بتواندازعهده برنامه ریزی- هتیه وتدارکات نیازهای فنی‬
‫ومواداولیه- نیروی انسانی واحد تعمیرات- بررسی نیازهای تعمیراتی‬
‫واحدهای خمتلف- تیم سازی- تعمیرماشین آالت سیستم جاری- مهکاری‬
            ‫دربازسازی ونوسازی سیستم های خمتلف برآید.‬

                      ‫مدیر آموزش‬    ‫01‬
‫کسی است که عالوه برمهارت کارشناس آموزش بتواند ازعهده برنامه‬
‫ریزی آموزشی- طراحی ونظارت براجرای دوره های آموزشی وآزمون‬
‫وارزشیابی پژوهش وحتقیق دراصالح رویه های آموزش وآزمون- مهکاری‬
        ‫باسیستم های آموزشی مهسودرداخل وخارج ازکشوربرآید.‬

                        ‫مدیرپروژه‬   ‫21‬
‫کسی است که بتواندازعهده برنامه ریزی- کنرتل پروژه واستفاده ازنرم‬
‫افزار کنرتل پروژه- برقراری ارتباط موثر باحمیط ودیگران- توانایی‬
‫ایمنی وهبداشت فردی باحمیط کار- مهندسی ارزش- طراحی روسازی راه-‬
‫طراحی حماسبه پلهای بتنی وفلزی- طراحی روسازی راه- تکنولوژی‬
‫قیروآسفالت- تکنولوژی بنت- تشخیص ماشین آالت عمرانی- کاربا نرم‬
‫افزار ‪ –SAP‬پیمان وقراردادها ورسیدگی به آهنا- مرته برآورد وهتیه‬
‫صورت جلسات نشریه 11- مدیریت هبره برداری ماشین آالت- مدیریت وجتربه‬
                          ‫واداره کارگاه.‬

                    ‫مدیرپیمان عمومی‬   ‫31‬
‫کسی است که بتواندازعهده موافقتنامه- شرایط عمومی وشرایط خصوصی‬
‫پیمان- خبشنامه 2220 ترک تشریفات مناقصه- قراردارتیپ وقراردادهای‬
                         ‫غیرتیپ برآید.‬

                 ‫9‬
                 ‫مدیرپیمان های پیمانکاری‬   ‫11‬
‫کسی است که بتواندازعهده انواع پیماهنا- انواع قرارداد- آنالیز هبا‬
            ‫مقادیرکار – تشریفات مناقصات داخلی برآید.‬

                    ‫مدیر تضمین کیفیت‬    ‫11‬
‫کسی است که عالوه برمهارت کارشناس تضمین کیفیت بتواندازعهده‬
‫برنامه ریزی ممیزی داخلی- تعیین ممیزان داخلی- برنامه ریزی وپیگیری‬
‫اجرای آموزشهای موردنیازآهنا- مجع بندی عملیات ممیزی- نظارت کلی‬
‫برمسائل مشرتیان وپیمانکاران- برقراری ارتباطات برون سازمانی-‬
‫فراهم کردن زمینه های منونه گیری وکنرتل سوابق کیفیت وایجادمهاهنگی‬
                         ‫های الزم برآید.‬
                  ‫مدیر تکنولوژی تایرسازی‬    ‫11‬
‫کسی است که عالوه برمهارهتای رییس خبش تایروالستیک بتواندازعهده کنرتل‬
‫وتایید‬   ‫نظارت‬  ‫تولید-‬  ‫دستورالعملهای‬   ‫براجرای‬   ‫ونظارت‬
‫خریدمواداولیه- ایجاد مهاهنگی – مهکاری درتعیین وتدوین سیاست‬
     ‫تولیدواجرای شیوه جدید کنرتل وهتیه گزارشات مربوطه برآید.‬

                      ‫مدیر تولید‬    ‫71‬
‫کسی است که عالوه برمهارت فن ورز تولید بتواند ازعهده بررسی‬
‫فرآیندهای تولید- نظارت برکیفیت وکمیت تولید- هتیه و تدوین برنامه‬
‫های کاری- هتیه وتامین نیروی انسانی ومواد موردنیاز – مهکاری‬
‫باواحد کنرتل کیفیت وپاسخگویی به نیازهای سیستم ومصرف کنندگان‬
                             ‫برآید.‬

                  ‫مدیر حسابداری مالی‬    ‫81‬
‫کسی است که عالوه برمهارت در حسابداری عمومی پیشرفته ازعهده اعمال‬
                  ‫مدیریت در خبش مربوطه برآید.‬

                     ‫مدیر حسابرسی‬    ‫91‬
‫کسی است که ازعهده اجنام کنرتل عوامل موثرحمیط کار- کنرتل حسابرسی‬
‫ها- نظارت بر حسابرسی ها- کنتذل برنامه های حسابرسی تدوین شده-‬
   ‫ارزیابی شواهد و مدارک و پیشگیری از مشکالت و حل آهنا برآید.‬

                 ‫مدیریت در صنایع غذایی‬    ‫11‬
‫مدیریت جمموعه فعالیت هایی است که منجر به تعیین هدف هایی مشخص‬
‫وجتهیز- تلفیق و به کارگیری موثروکارآمد عوامل وامکانات برای حتقق‬
                          ‫آن هدف هاست.‬

                  ‫مدیر زجنیره پشتیبانی‬   ‫01‬
‫کسی است که پروسه تولید راازمواد اولیه- اطالعات ومنابع مالی رااز‬
‫هتیه کننده- تولیدکننده- عمده فروش – خرده فروش وسپس مشرتی کنرتل‬
‫ومدیریت می کند.‪ SCM‬کسی است که این جریان را بین شرکتها متعادل‬
‫می کند وکاراصلی آن کاهش موجودیهای حمصول به وسیله متعادل کردن‬
                ‫01‬
‫عرضه وتقاضا می باشد والبته نرم افزارهای ‪ SCM‬توانایی افزایش‬
‫زمان برای فروش حمصوالت وکاهش قیمتها- مدیریت هبرت منابع و برنامه‬
‫ریزی های آینده را هببود می خبشند. مهچنین مدیر زجنیره پشتیبانی کسی‬
‫است که ازعهده شناخت ‪ -SUPPLY MANAGEMENT‬کاربا ‪SUPPLY MANAGEMENT‬‬
‫‪ -RULES‬کاربا موارد با امهیت ‪ -VALUE CHAIN‬کاربا مواردمهم ‪ SCOPE‬و‬
‫‪ – SUPPLY MANAGEMENT‬کاربا ابزارها وتکنیکهای ‪-SUPPLY MANAGEMENT‬‬
‫کاربا ‪ – SUPPLY DEVELOPMENT PROCESS‬کاربا ‪ -SUPPLY CERTIFICATION‬کاربا‬
                 ‫‪ -SUPPLY CONTINUOUS IMPROVEMENT‬کاربا‬‫‪SUPPLY‬‬  ‫‪ -SUPPLY MEASUREMENT‬کاربا ‪ -SUPPLY RISK MANAGEMENT‬کاربا‬
                     ‫‪ MANAGEMENT FUTURE‬برآید.‬

             ‫مدیر ساخت قطعات خارج ازکارخانه‬    ‫21‬
‫کسی است که عالوه برداشنت مهارت سرپرستی بتواند ازعهده: تنظیم‬
‫برنامه و نقشه کار- نظارت دراجنام حتقیقات وبررسی الزم- نظارت‬
‫دراجنام حماسبات الزم و تعیین هزینه های مواد- تشخیص صنعت کشور-‬
‫نظارت درهتیه نقشه های ساخت قطعات وکنرتل نقشه های هتیه شده- هتیه‬
‫گزارشات توجیهی الزم ازچگونگی وامکانات ساخت قطعات- اجنام حماسبات‬
‫مربوط به قیمت متام شده مواداولیه وکیفیت قطعات- بررسی امکانات‬
‫وروشهای کاری سازندگان قطعات خارج ازکارخانه- نظارت ومهکاری‬
‫درکنرتل ابعاد ومتالوژی و دقت های ساخت قطعات- نظارت ومهکاری‬
                             ‫درکنرتل‬
‫منونه های قطعات ووسایل ساخته شده مطابق نقشه- عیب یابی قطعات‬
‫ووسایل ساخته شده- نظارت فنی قطعات ساخته شده- خواندن متون فنی-‬
                 ‫کاتالوگ به زبان انگلیسی برآید.‬

            ‫مدیرعمومی پروژه های کامپیوترو‪IT‬‬      ‫31‬
‫کسی است که ازعهده اجنام ‪ ANALYSIS‬و‪ DISCOVERY‬پروژه ‪ ESTIMATING‬درخصوص‬
‫پروژه وقالب بندی ‪ PROJECT‬وبررسی ‪ FOUNDATION‬و‪ DEVELOP‬کردن ‪plan‬‬
‫ساخنت یک تیم جمرب و‪ managing‬و‪ monitoring‬پروژه ومدیریت ‪ chaos‬وشناخت‬
‫‪ tying up loose ends‬برآید. مهچنین این مدیر باتیمهای دیگرمهندسی‬
‫کامپیوتر و ‪ IT‬درخصوص مراحل اجنام پروژه های نرم افزاری وسخت‬
                   ‫افزاری مهکاری الزم رااجنام دهد.‬

                      ‫مدیرفروشگاه‬    ‫11‬
‫که بتواند کااالها را بشناسد- با طبقه بندی وچیدمان‬    ‫کسی است‬
‫انواع کاال آشنا باشد ودرعین حال که نظارت و سرپرستی رابرافراد حتت‬
‫امر خوداعمال می مناید گزارش جامعی با استناد به اسناد خریدوفروش‬
                    ‫به مافوق خود ارائه مناید.‬

           ‫مدیر قوانین ومقررات عمومی پیماهنا‬   ‫11‬
‫کسی است که بتواند ازعهده قانون برنامه وبودجه- قانون حماسبات‬
‫عمومی کشور- آئین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی- نظام‬


                ‫11‬
‫ومالیات‬  ‫بیمه‬  ‫مقررات‬  ‫کشور-‬  ‫وعمرانی‬   ‫فنی‬  ‫طرحهای‬   ‫فنی واجرایی‬
                                     ‫برآید.‬

              ‫مدیر کنرتل مواد وبرنامه ریزی‬   ‫11‬
‫کسی است که بتواند ازعهده هتیه وتدوین برنامه و هتیه وتامین مواد‬
‫وبررسی کیفیت مواد اولیه براساس استانداردهای داده شده ومهکاری با‬
       ‫واحدهای ذیربط و ایجاد مهاهنگی درسیستم مربوطه برآید.‬                     ‫مدیر مهدکودک‬    ‫71‬
‫کسی است که توانایی مدیریت آموزشی مراکز پیش دبستانی راداشته‬
‫وبتواند برنامه ریزی درسی وآموزشی- سازمان دهی ومهاهنگی- رهربی-‬
‫اداره مالی وهبداشتی- حتقیق وارائه مسینارهایی در زمینه مدیریت‬
‫وساخت چند وسیله کمک آموزشی رادرمهد کودک ومراکز پیش دبستانی‬
                           ‫اجنام دهد.‬

                  ‫مدیر مهندسان مشاور‬     ‫81‬
‫کسی است که بتواند ازعهده تشخیص ودستورالعمل تنظیم اسنادومدارک‬
‫قراردادهای مهندسان مشاوروپیمانکاران- حماسبه تعدیل- حماسبه مابه‬
‫التفاوت مصاحل- آئین نامه تشخیص صالحیت مشاوران ومراحل انتخاب‬
‫مشاور- آئین نامه تشخیص صالحیت پیمانکاران ومراحل انتخاب پیمانکار‬
                             ‫برآید.‬

         ‫مدیرمهندسی هبره وری نیروی انسانی کامپیوترو‪IT‬‬          ‫91‬
‫یک مهندس کامپیوتراست که درتیمهای مدیریت مهندسی کامپیوتر وموارد‬
‫وابسته به آن مانند ‪ IT-ICT-IKT‬ومشابه آن درتیمهای مربوطه میتواند‬
‫درجهت هبره وری نیروی انسانی کامپیوتر‪ IT-ICT-IKT‬ونظیر آن اجنام وظیفه‬
‫کند. مهچنین مدیرمهندسی هبره وری نیروی انسانی کامپیوتر و‪ it‬کسی است‬
‫که ازعهده شناخت مهارهتای مدیری- ساخت ‪ vision‬و‪ – motivatio‬کاربا‬
‫‪ -effectiveteam‬توسعه سبکهای مدیریت- ساخت ‪-world- classperformance‬‬
‫‪ managing‬یک تیم به صورت روزبه روز- اجنام ‪ -continued growth‬کاربا‬
‫مهارهتای ‪ -performance management‬کاربا ‪ people‬و‪ process‬در‪-partnership‬‬
‫کاربا نیازمندیهای شخصی هرکارمند- ایجاد ساختار یک ‪ framework‬برای‬
‫ساخت ‪ -performance‬انتقال از‪ manager‬به ‪ -coach‬مدیریت ‪ journey‬برای‬
‫‪ -success‬اجنام ‪ delivering‬یک ‪ -formal performance appraisal‬بررسی مهارهتای‬
‫‪ business‬برای ‪ -professional excellence‬اجنام ‪ realizing‬درخصوص ‪ strengths‬و‪fulfilling‬‬
‫برای ‪ -potential‬توسعه نیروی ‪ -professional‬توسعه ‪ thinking toolset‬مدیر-‬
‫اجنام نتایج در ‪ -pressure situations‬ساخت ‪ professional reputation‬مدیر- تدارک‬
‫وتنظیم ‪ -persuasive business proposals‬ساخنت خواسته های هنایی- بررسی ‪critical‬‬
‫و‪ -creative problem‬اجنام روشهای ‪ -leveraging personal‬هبینه سازی تیمهای‬
‫جمازی وراه دور- کاربا اشتباهات فواصل – مدیریت تیمهای جمازی‬
             ‫‪ dynamic‬وتوسعه یک جمموعه ازابزار سفارشی برآید.‬

                        ‫مدیر مهندسی تولید‬        ‫17‬

                    ‫21‬
‫کسی است که بتواند ازعهده برنامه ریزی وهتیه نقشه و طرح های پروژه‬
‫های جدید- مهکاری درنصب وراه اندازی وهبره برداری آزمایشی حمصول‬
           ‫ومهکاری با واحدهای خمتلف سیستم جاری برآید.‬
          ‫مسئول آزمایشگاه شیمی دستگاهی دارویی‬     ‫07‬
‫توامنند سازی کارشناس شیمی به طوری که بتواند عالوه براجنام‬
‫آنالیزهای کالسیک شیمیایی ازعهده آنالیزکیفی وکمی آب با آنالیز‬
‫پتانسیومرتی- ولتامرتی- اسپکرتوفتومرتی نیزبرآید ضمنا توانایی آنالیز‬
‫موادبا دستگاههای ‪ HPLC‬و‪GC‬و‪AA‬و ‪ TLC SCANNER‬راداشته باشد به عالوه‬
‫مهارت مطالعه ختصصی وتشخیص نوع آنالیز ومراقبت ازدستگاهها را بدست‬
                              ‫آ.ورد.‬

           ‫مسئول آزمایشگاه شیمی موتورسیکلت‬    ‫27‬
‫کسی است که عالوه برمهارت فن ورزآزمایشگاه شیمی قطعات فلزی بتواند‬
‫ازعهده هتیه دستورالعملهای کاربردی رنگها- تنظیم دستگاه تزریق‬
‫فسفاته مهکاری درکنرتل کیفی مواد مصرفی- نظارت برکارگاه رنگ سازی‬
‫ونقاشی- پخت رنگ تعیین مدت زمان کارکردی چربی گیری واکسیدزدایی‬
                    ‫ومهکاری دربرنامه برآید.‬

         ‫مسئول آزمایشگاه کنرتل مواداولیه دارویی‬    ‫37‬
‫توامنندسازی کارشناس شیمی به طوریکه بتواند ازعهده جتربه وحتلیل‬
‫موادوجتهیزات‬  ‫ونگهداری‬   ‫تامین‬  ‫–‬ ‫شیمیایی‬  ‫آزمایشات‬  ‫نتایج‬
‫آزمایشگاهی- اجنام حتقیق پژوهش علمی- تعیین نقطه ذوب وجوش‬
‫مواداولیه دارویی- آنالیز کمی آب مواد- آنالیزمواد با‪HPLC‬و ‪GC‬‬
‫منودار‬  ‫ورسم‬ ‫گزارش‬  ‫هتیه‬  ‫آزمایشگاه-‬ ‫وسرپرستی‬  ‫وایجادمهاهنگی‬
                       ‫کارآزمایشگاهی برآید.‬

                ‫رئیس برنامه ریزی تولید‬    ‫17‬
‫ازعهده‬  ‫کسی است که عالوه بربرنامه ریز تولید مقره بتواند‬
‫مربوطه‬  ‫سازماندهی- تقسیم کار- ایجادمهاهنگی الزم بین واحدهای‬
                     ‫وواحدهای تولید برآید.‬

                  ‫مسئول سفارشات خارجی‬    ‫17‬
‫کسی است که بتواند ازعهده شناسایی منابع فروش کاال درخارج- هتیه‬
‫وتدوین فرمهای درخواست خرید کاال- اخذ استعالم های الزم ونظارت‬
                    ‫برخریدهای موردنظربرآید.‬

                 ‫معاون حتقیقات و توسعه‬    ‫17‬
‫کسی است که بتواند ازعهده برنامه ریزی- بررسی نیازهای حتقیقاتی‬
‫وآموزشی و نظارت برهتیه واجرای پروژه های حتقیقاتی- طراحی فرآورده‬
‫های موردنیاز- بررسی فنی واقتصادی پروژه ها- سازمان دهی ورهربی‬
‫سیستم های حتقیقاتی- مهکاری ونظارت براجرای پیلوت پروژه ها وهتیه‬
                 ‫گزارشات ومستندسازی آهنا برآید.‬

                ‫31‬
                 ‫معاون حتقیقات و توسعه‬    ‫77‬
‫کسی است که بتواند ازعهده برنامه ریزی- بررسی نیازهای حتقیقاتی‬
‫وآموزشی و نظارت برهتیه واجرای پروژه های حتقیقاتی- طراحی فرآورده‬
‫های موردنیاز- بررسی فنی واقتصادی پروژه ها- سازمان دهی ورهربی‬
‫سیستم های حتقیقاتی- مهکاری ونظارت براجرای پیلوت پروژه ها وهتیه‬
                 ‫گزارشات ومستندسازی آهنا برآید.‬

                     ‫معاون حسابرسی‬    ‫87‬
‫کسی است که بتواندازعهده تشخیص عوامل موثرحمیط کار- اجرای مهکاری‬
‫با مدیریت- کنرتل وارزیابی فعالیت های کادر تابعه- راهنماییهای‬
      ‫الزم ونظارت بروظایف جاری حسابرسی وگزارش نویسی برآید.‬

                  ‫مهندس ‪ ORACLE DBA‬برای ‪LINUX‬‬       ‫97‬
‫یک مهندس کامپیوتراست که میتواند باتیمهای مهندسی وطراحی ‪ORACLE‬‬
‫درمراکز کامپیوتر- ‪ IKT-ICT-IT‬وپارکهای تکنولوژی مهکاری الزم راداشته‬
‫‪ORACLE DATABASE‬‬    ‫باشد.مهندس ‪ ORACLE DBA‬برای ‪ LINUX‬درتیمهای‬
‫‪-ORACLE SUPPORT ENGINEERS -ORACLE TECHNICAL ITMANAGERS-ADMINISTRATORS‬‬
‫‪ ORACLE APPLICATION DEVELOPERS‬و‪ ORACLE PROGECT MANAGERS‬ومشابه براساس‬
‫آموخته های خود میتواند اجنام وظیفه کند.مهچنین مهندس ‪ORACLE DBA‬‬
‫برای ‪ LINUX‬کسی است که ازعهده کارباموارد اولیه واساسی- اجنام‬
‫‪ SETUP‬و‪ -implementation‬کاربا ‪ -database management‬کاربا ‪linux functional‬‬
                 ‫‪ controls‬وکاربا ‪ oracle tools/utilities‬برآید.‬

                   ‫مهندس ‪ ORACLE DBA‬برای ‪SOLARIS‬‬         ‫18‬
‫یک مهندس کامپیوتراست که توانایی کاردرمراکز کامپیوتر و‪ IT‬و‪ICT‬‬
‫و‪ IKT‬وپارکهای تکنولوژی و سازماهنا و شرکتها وادارات رادر تیمهای‬
‫مهندسی کامپیوتر درزمینه ‪ solaris‬و‪ oracle‬راخواهدداشت. مهندس ‪oracle dba‬‬
‫برای ‪ solaris‬میتوانددرتیمهای مهندسی ‪oracle -oracle database administrators‬‬
‫‪oracle -oracle application developers -oracle support engineers -technical it managers‬‬
‫‪ikt management -it management‬‬       ‫‪-ict management‬‬     ‫‪-project managers‬‬
‫ومواردمشابه براساس آموخته های خود اجنام وظیفه کند.مهچنین مهندس‬
‫‪ oracle dba‬برای ‪ solaris‬کسی است که ازعهده شناخت مفاهیم اولیه‬
‫واساسی- اجنام ‪ setup‬و‪ -implementation‬اجنام‪ -database management‬کاربا‬
           ‫‪ solaris functional controls‬وکاربا ‪ oracle tools/utilities‬برآید.‬

                 ‫مهندس ‪ PORTAL‬در ‪ORACLE‬‬    ‫08‬
‫یک مهندس کامپیوتر است که میتواند درتیمهای مهندسی کامپیوتر‬
‫درمراکز ‪ ikt -ict-it‬وموارددیگر درسازماهنا وشرکتها و پارکهای فناوری‬
‫اطالعات برای طراحی وساخت ونگهداری ‪ portal‬برای ‪ oracle‬اجنام وظیفه‬
                            ‫کند. مهندس‬

                     ‫41‬
‫‪ portal‬در ‪ oracle‬باتیمهای ‪-web designers -web masters –web page developers‬‬
‫‪oracle developers -network engineers -engineers support web -web technicians‬‬
‫و‪ oracle analyst/programmers‬نیز میتواند مهکاری کند. مهچنین مهندس ‪portal‬‬
‫شناخت مفاهیم اولیه واساسی- طراحی‬       ‫در ‪ oracle‬کسی است که ازعهده‬
‫‪ -portal‬کاربا ‪ -content areas‬ساخت ‪ application‬و ‪ -application components‬اجنام‬
‫‪ intergration‬و‪ publication‬برای ‪ -portal‬اجنام ‪ -administration‬اجنام ‪-installation‬‬
                  ‫اجنام ‪ configuration‬وکاربا ‪ security‬برآید.‬

                  ‫مهندس ارشدتایرسازی‬     ‫28‬
‫کسی است که عالوه برمهارت مهندسی بتواند ازعهده برقراری ارتباط با‬
‫واحدهای خمتلف سیستم جاری- آموزش وراهنمایی نیروی انسانی- ایجاد‬
‫مهاهنگی- مهکاری درسوژه یابی وبرنامه ریزی برای اجرای پروژه های‬
‫کاربردی- بکارگیری تکنولوژی نوین- جتزیه وحتلیل عملکرد تایر‬
               ‫درسرویس وهتیه گزارشات اصالحی برآید.‬

                     ‫مهندس ارشدالستیک‬   ‫38‬
‫کسی است که بتواندازعهده مهکاری دربرنامه ریزی وواحدهای کنرتل خبش‬
‫های تولید- سوژه یابی- هبره برداری وپژوهش دربکارگیری تکنولوژی‬
‫روز- جتزیه وحتلیل عملکرد تایردرسرویس- مهکاری بافرآیند تولید تایر-‬
                    ‫هتیه گزارشات مربوطه برآید.‬

                ‫مهندس برنامه نویس #‪(Web Aplication)C‬‬     ‫18‬
‫مهندس در توسعه ‪ WEB‬های ‪ Enterprise‬با ‪ ASP.NET‬یک مهندس کامپیوتر‬
‫است که با آموخته های خود میتوانددر تیمهای مهندسی کامپیوتر در‬
‫جتزیه و حتلیل ، طراحی ، پیاده سازی ، تست و نگهداری و مشاوره و‬
                  ‫حتقیق سیستمهای‪E-museum.E-Economy ، Net work‬‬
‫.‪E-Tourismt E- Learning E-Bossiness E-Commerce E- Banking E-government‬‬
‫‪ Tele-Medicine E-Marketing‬و مشابه آن در مراکز کامپیوتری ‪IKT، ICT ، IT‬‬
‫و پارکهای تکنولوژی و دیگر موارد مشابه اجنام وظیفه کند.مهچنین‬
‫های ‪ E-Enterprise‬با ‪ ASP.NET‬کسی است که از‬       ‫‪WEB‬‬    ‫مهندس در توسعه‬
‫عهده شناخت مفاهیم اولیه و اساسی ،برنامه نویسی ‪ WEB‬با ‪NET‬‬
‫‪ASP.NET‬‬   ‫.‪ ،VISUAL BASIC‬برنامه نویسی ‪WEB‬با #‪،C‬ساخت ‪ WEB PAGES‬با‬
‫‪ ، OBJECTS‬کار با ‪ ADO.NET‬برای ‪ ، WEB APPLICATIONS‬اجنام ‪ACCELERATING‬‬
‫‪ INTEGERATION‬و‬     ‫‪ SERVER RESPONSE‬با ‪ COSTOM WEB SERVER‬و اجنام‬
                               ‫‪ MIGRATION‬بر آید.‬
                    ‫مهندس برنامه نویس ‪PERL‬‬        ‫18‬                   ‫51‬
‫نرم‬   ‫مهندسی‬   ‫میتوانددرتیمهای‬    ‫که‬  ‫است‬   ‫کامپیوتر‬   ‫مهندس‬  ‫یک‬
‫افزاردرمراکز کامپیوتر-‪ ikt -ict- it‬و پارکهای تکنولوژی درطراحی‬
‫وپیاده سازی سیستمها براساس ‪ perl‬مهکاری الزم رااجنام دهد. مهندس‬
‫برنامه نویس ‪ perl‬باتیمهای ‪ cgi perl‬و‪ perl‬برای ‪ web development‬درانواع‬
‫‪platform‬ها به ویژه ‪ linux‬برای توسعه سیستمها یک کارشناس اصلی و‬
‫اساسی است. مهچنین مهندس برنامه نویس ‪ perl‬کسی است که ازعهده شناخت‬
‫‪regular‬‬   ‫مفاهیم اولیه واساسی – کاربا ‪ -absolute minimum‬کاربا‬
‫‪ -expressions‬کاربا ‪ -basics-beyond‬کاربا ‪-complex data structures& references‬‬
‫کاربا اسناد واطالعات ‪ -perl‬بکارگیری ‪ perl modules‬از ‪ -cpan‬کاربا ‪perl‬‬
‫‪ -debugger& debugging perl‬کاربا ‪ -command line perl‬کاربا یک ‪perl-whistle-stop‬‬
‫‪ -tour‬کاربا ‪ handling database -perl style‬با ‪ – perl‬کاربا ‪file processing‬‬
     ‫پیشرفته –کاربا ‪ system interaction‬وکاربا ‪ perl security issues‬برآید.‬

                      ‫برنامه نویس ‪PHP‬‬    ‫18‬
‫کسی است که توانایی پیاده سازی ‪ PHP‬وتوانایی دریافت ‪user input‬‬
‫از‪ forms‬با ‪ php‬وتوانایی پیاده سازی ‪ variables‬و‪ expressions‬در ‪php‬‬
‫وتوانایی پیاده سازی ‪ php operators‬وتوانایی کاربا ‪ conditional‬و‪events‬‬
‫در ‪ php‬وتوانایی کاربا ‪ php flow control‬وتوانایی کاربا ‪php functions‬‬
‫وتوانایی استفاده از‪ cookies‬با ‪ php‬وتوانایی مدیریت ‪ session‬در ‪php‬‬
‫‪ file‬و ‪ directory‬بااستفاده از ‪ php‬وتوانایی‬    ‫وتوانایی دسرتسی به‬
‫‪php‬وتوانایی ‪ objects‬در‬   ‫دیگرنتایج ‪ i/o‬در ‪ php‬وتوانایی ‪ handling‬با‬
       ‫‪ php‬و توانایی پیاده سازی ‪ graphics‬در ‪ php‬راداشته باشد.‬

         ‫مهندس برنامه نویس#‪)WINDOWS APPLICATION(C‬‬     ‫78‬
‫مهندس برنامه نویس #‪ C‬یک مهندس کامپیوتراست که باآموخته های‬
‫خودمیتواند درتیمهای مهندسی کامپیوتردرجتزیه وحتلیل- طراحی- پیاده‬
 ‫سازی- تست ونگهداری ومشاوره و حتقیق سیستمهای-‪NETWORK MARKETING E‬‬
‫-‪MUSEUM E-ECONOMY E- E-BOSSINESS E-COMMERCE E-BANKING E-GOVERNMENT E‬‬
‫‪ TOURISM LEARNING TELE-MEDICINE E-MARKETING‬ومشابه آن درمراکز‬
                          ‫کامپیوتری برآید.‬

          ‫مهندس پشتیبان نرم افزار‪ open source‬در ‪linux‬‬     ‫88‬
‫یک مهندس نرم افزار است که درمراکز-‪ ikt -ict- it‬وپارکهای تکنولوژی‬
‫وشرکتها وموسسات وسازماهنا ووزارختانه ها براساس شرح وظایف طبق‬
‫مهندسی نرم افزار برای پشتیبانی نرم افزارهای ‪ open sourse‬درحمیط‬
‫‪ linux‬و‪ unix‬میتوانددرتیم مهندسی پشتیبانی نرم افزار سیستم وکاربردی‬
‫اجنام وظیفه مناید.مهچنین مهندس پشتیبان نرم افزار ‪ open sourse‬در ‪linux‬‬
    ‫ازعهده کاربا ‪ -operating system‬کاربا ‪ web servers‬و ‪-web application‬‬


‫- کاربا ‪ identity‬و‪ -authentication‬کاربا ‪rdbms database‬‬    ‫کاربا‪Networking‬‬
‫‪ -servers‬کاربا ‪ mail‬و ‪ -messaging‬کاربا ‪ groupware calendaring‬و‪-teamwork‬‬
‫کاربا ‪ -help desk request tracking‬کاربا ‪ desktop‬و ‪ – office productivity‬کاربا‬


                   ‫61‬
‫‪bespoke application written‬‬  ‫‪ source code version control system‬و‪ ides‬وکاربا‬
               ‫براساس اصول مهندسی نرم افزار برخواهدآمد.‬

               ‫مهندس مدیریت پیکربندی نرم افزار‬       ‫98‬
‫کسی است که درتیمهای مهندسی تولیدوفروش نرم افزاردرشرکتهای‬
‫کامپیوتری براساس آموخته های خود میتواند اجنام وظیفه کند. مدیریت‬
‫پیکربندی نرم افزار میتواندسرپرستی ومدیریت تیمهای تولیدنرم‬
‫افزار رابه عهده بگیرد.مهچنین مدیریت پیکربندی نرم افزار کسی است‬
‫که ازعهده شناخت مفاهیم ‪ SCM context‬و‪ -scope‬اجنام ‪handling configuration‬‬
‫‪ -items‬ساخت سیستم با ‪ -CIS‬اجنام ‪ grouping mature CIS‬برای ‪-form baselines‬‬
‫شناخت برخی ازاستانداردهای صنعتی نرم افزار- کاربا ‪preparing software‬‬
‫‪ -distributions‬مدیریت ‪ –software releases‬کاربا ‪ -raising change requests‬اجنام‬
‫‪ -administering change‬کاربا ‪ -securing management backing‬توسعه ‪-SCM plan‬‬
‫ساخت ومدیریت ‪ SCM function‬برای افزایش ‪ productivity‬وبررسی ‪ investing‬در‬
         ‫‪ SCM‬برای توانایی های ‪ improved software management‬برآید.‬

                        ‫مهندس تایر‬   ‫19‬
‫کسی است که عالوه برمهارت فن ورز ارشدتایر بتواند ازعهده تشخیص‬
‫فرآیندساخت تایر- هتیه دستورالعملهای ساخت اجناس نیم ساخته وتایر‬
‫واستانداردهای مربوطه – آنالیز ساختاری وابعادتایر- اجرای‬
‫استانداردهای ملی وبین املللی- رفع مشکالت تولید- هببود واصالح روش‬
         ‫وکیفیت – ریشه یابی کاستی وپیگیری رفع آهنا برآید.‬

                ‫مهندس حتلیلگر‪ OO‬وطراحی با‪UML‬‬      ‫09‬
‫مهندس حتلیلگر ‪OO‬وطراحی با ‪ UML‬میتواند دریک تیم مشغول به کارشود‬
‫وبا تیم های شبکه و نرم افزار وسخت افزار درخصوص جتزیه وحتلیل‬
‫وطراحی مهکاری کند.مهچنین مهندس حتلیلگر‪ OO‬وطراحی با ‪ UML‬ازتوانایی‬
‫افزار-‬   ‫نرم‬  ‫مهندسی‬  ‫بادیدگاه‬   ‫مقدماتی‬  ‫وکارباموارد‬    ‫شناخت‬
‫تولید ‪ - requirements models‬برقراری ‪ -object model‬ساخت وتولید ‪behavioral‬‬
        ‫‪ -model‬طراحی ‪ object-oriented‬وطراحی الگوها راخواهدداشت.‬

           ‫مهندس توسعه دهنده ‪ ADO.NET‬با ‪SQL SERVER‬‬    ‫29‬
‫یک مهندس کامپیوتر است که باآموخته های خود میتواند درتیمهای‬
‫مهندسی کامپیوتردرجتزیه وحتلیل – طراحی- پیاده سازی- تست ونگهداری‬
‫ومشاوره وحتقیق سیستمهای ‪E- -E-GOVERNMENT -NETWORK MARKETING‬‬
‫‪E- -E-LEARNING -E-BOSSINESS -E-COMMERCE -E-BANKING -E-ECONOMY-MUSEUM‬‬
 ‫‪ TELE MEDICINE -E-MARKETING -TOURISM‬ومشابه آن در مراکز کامپیوتری -‬
                          ‫‪ IKT-ICT-it‬وپارکهای‬‫تکنولوژی ودیگرمواردمشابه درتوسعه ‪ ADO.NET APP‬برای ‪ SQL SERVER‬اجنام‬
‫وظیفه کند.مهچنین توسعه دهنده ‪ ADO.NET APP‬برای ‪ SQL SERVER‬کسی است‬
‫که ازعهده شناخت مفاهیم اولیه واساسی ‪ -DBMS‬کاربا‪-RELATIONAL DBMS‬‬
‫طراحی ‪ ACCESSING -RELATIONAL DATABASES‬یک ‪ -RELATIONAL DATABASE‬کاربا‬

                   ‫71‬
‫‪ -DATABASE DIRETIONS‬کاربا ‪ -TRENDS‬کاربا ‪ -ADO.NET TECHNOLOGY‬کاربا‬
‫‪ -ADO.NET ENVIRONMENT‬ساخت ‪ APPLICATION‬با ‪ -CONNECTED MODEL‬کاربا‬
‫‪ -RETURNING DISCONNECTED DATA‬اجنام ‪ MODIFYING DISCONNECTED DATA‬وکاربا‬
                         ‫‪ DATA BINDING‬برآید.‬

            ‫مهندس توسعه دهنده وب با ‪JAVA SCRIPT‬‬      ‫39‬
‫مهندس طراح و توسعه دهنده عمومی وب کسی است که توانایی‬
‫ایجادتغییروهبینه سازی وب سایت های اینرتنتی و اینرتانتی- توسعه‬
‫وانتشارسایتهای ‪ -HTML‬توسعه وب بااستفاده ازجلوه های ویژه ‪-DHTML‬‬
‫نوشنت وبرطرف کردن خطاهای مرورگرهای متعدد بااستفاده از ‪CLIENT-SIDE‬‬
‫‪ -JAVA SCRIPT‬منونه برداری – بازیابی ومنایش اطالعات یک پایگاه داده-‬
‫توسعه صفحات وب ‪ –DHTML‬کنرتل جاوا و ‪ –ACTIVEX PLUG-IN‬ساخت برنامه‬
‫های حتت وب بااستفاده از‪ CLIENT- SIDE JAVA SCRIPT‬پیشرفته – توانایی-‬
‫خواندن ونوشنت وخطایابی ‪ CLIENT- SIDE‬و ‪ server-side script‬استفاده از ‪SQL‬‬
‫برای گرفنت ‪ QUERY‬و بروزرسانی پایگاه داده بااستفاده از‪JAVA SCRIPT‬‬
                             ‫راداشته باشد.‬

                ‫مهندس توسعه سیستمها با ‪XML‬‬    ‫19‬
‫یک مهندس کامپیوتر است که باتوجه با تکنولوژی ومتدولوژی آموخته‬
‫شده میتواند درمراکز کامپیوتری -‪ ikt -ict- it‬وپارکهای تکنولوژی‬
‫ودیگرمواردمشابه درتیمهای طراحی ‪ -WEB‬پیاده سازی ‪ -WEB‬توسعه ‪WEB‬‬
‫درسیستمهای ‪TELE- E-MARKETING- E-LEARNING E-BOSSINESS E- -SOFTWARE‬‬
‫‪ COMMERCE NETWORK-MARKETING MEDICINE‬ومشابه آن به عنوان یکی‬
‫ازاعضای اصلی تیم مهندسی اجنام وظیفه کند. مهچنین مهندس توسعه‬
‫سیستمها با‪ XML‬است که ازعهده شناخت مفاهیم اولیه واساسی ‪-XML‬‬
‫کاربا ساختار‪ -XML‬کاربا ‪FORMATS‬و‪ standards‬در‪ -xml‬کاربا ‪processing‬‬
‫‪ -xml‬کاربا ‪ -xml database‬کاربا ‪ web services‬واجنام کارهای حرفه ای با‬
                             ‫‪ xml‬برآید.‬

        ‫مهندس درتوسعه ‪WEB‬های ‪ENTERPRISE‬با ‪ASP.NET‬‬    ‫19‬
‫مهندس درتوسعه وب های ‪ ENTERPRISE‬با ‪ ASP.NET‬یک مهندس کامپیوتراست‬
‫که باآموخته های خودمیتواند درتیم های مهندسی کامپیوتردرجتزیه‬
‫وحتلیل- طراحی- پیاده سازی- تست ونگهداری ومشاوره وحتقیق سیستمهای‬
‫-‪NETWORK MARKETING E-MUSEUM E-ECONOMY E- E-BOSSINESS E-COMMERCE E‬‬
‫-‪ BANKING E-GOVERNMENT E-TOURISM LEARNING TELE-MEDICINE E‬و مشابه آن‬
‫درمراکزکامپیوتری- ‪ IT‬و ‪ ICT‬و ‪ IKT‬وپارکهای تکنولوژی ودیگر موارد‬
                       ‫مشابه اجنام وظیفه کند.‬


               ‫مهندس ساخت ماشینکاری ‪CNC‬‬    ‫19‬
‫کسی است که عالوه برداشنت مهارت نقشه کشی صنعتی درجه 0 ونرم‬
‫افزارهای مکانیکی بتواندازعهده اجنام امورمربوط به حتویل گرفنت‬
‫قطعات دایکماست شده وکنرتل آهنا مطابق نقشه ونظارت دراجنام‬
‫ماشینکاریهای دقیق قطعات دایکاست به وسیله ماشین های کامپیوتری‬
                      ‫‪ CNC‬ونظایرآهنا برآید.‬

                 ‫81‬
           ‫مهندس سازنده ‪ WEB SITE‬های ‪E-COMMERCE‬‬      ‫79‬
‫مهندس کامپیوتری است که درمراکز کامپیوترو‪ IT‬ومشابه آن درتیم‬
‫های‬  ‫باآموخته‬  ‫دررابطه‬   ‫‪E-COMMERCE‬‬   ‫های‬  ‫‪WEB SITE‬‬  ‫سازنده‬
‫خودمیتوانداجنام وظیفه کند. مهچنین مهندس سازنده ‪ WEB SITE‬های -‪E‬‬
‫‪ COMMERCE‬ازعهده کاربا موارداولیه ساخت‪ -E-COMMERCE‬ساخت ‪SHOPPING‬‬
‫پیاده سازی -‪E‬‬  ‫‪ -CART APPLICATION‬پیاده سازی ‪ SHOPPING CARTS‬با‪-PHP‬‬
‫‪ -COMMERCE DATABASE‬اعمال ‪ -WEB COMMERCE TOOLS‬ساخت اسرتاتژی- کاربا‬
‫‪ELECTRONIC‬‬  ‫‪ E-COMMERCE SITE SECURITY‬وساخت مواردالزم – کاربا‬
      ‫‪ -TRANSACTIONS‬کاربا ‪ BUSINESS TO BUSINESS TRANSACTIONS‬برآید.‬

                  ‫مهندس صنایع وسیستم‬    ‫89‬
‫کسی است که بتواند ازعهده مهکاری درنصب وراه اندازی ماشین آالت-‬
‫حرکت سنجی- زمان سنجی وکارسنجی ومهکاری باواحدهای خمتلف تولید-‬
‫کنرتل کیفیت وفنی ومهندسی- هتیه گزارش وترسیم منودارهای مربوطه‬
                  ‫وارایه روش های اصالحی برآید.‬

                    ‫مهندس طراح ‪ DB‬رابطه ای‬       ‫99‬
‫یک مهندس کامپیوتربا توامنندی باال برای طراحی پایگاه داده رابطه‬
‫ای است. مهندس طراح ‪ DB‬رابطه ای درتیمهای مهندسی طراحی پایگاه‬
‫و-‪-ICT- it‬‬   ‫کامپیوتری‬  ‫ومراکز‬  ‫درشرکتها‬  ‫درکارتیمی‬    ‫ها‬  ‫داده‬
‫‪IKT‬وپارکهای تکنولوژی ومواردمشابه میتواند براساس آموخته های خود‬
‫اجنام وظیفه کند.مهچنین مهندس طراح ‪ DB‬رابطه ای ازعهده شناخت‬
‫تکنولوژی ‪ -DBMS‬طراحی با سه سطح ‪ -INFORMATION ARCHITECTURE‬طراحی با‬
‫‪RELATIONAL‬‬    ‫‪ -DB SERVER/USER TOOLKIT ARCHITECTURE‬طراحی براساس‬
‫‪ -TECHNOLOGY‬کاربااجزای ‪ -RELATIONAL DBMS‬کاربا ‪-STEP BY STEP APPROACH‬‬
‫طراحی ‪ -ENTITY – RELATIONSHIP MODELING‬کاربا ‪ -CASE TOOL‬اجنام‬
‫‪ NORMALIZING DATA‬و‪ -design tables‬طراحی ‪ -physical database‬کاربا ‪-SQL‬‬
‫تولید ‪ -relational database‬کاربا ‪ manipulating‬و‪ controlling‬یک ‪ -database‬ساخت‬
‫وبکارگیری ‪ -view‬توسعه توانایی برای ‪ -RDBMS‬کاربا ‪Enforcing business‬‬
            ‫‪ rules‬برای ‪ data integrity‬وکاربا ‪ TRENDS‬برخواهدآمد.‬
            ‫مهندس طراح تبلیغات وهبینه سازی ‪WEB‬‬       ‫110‬
‫مهندس کامپیوتر طراح تبلیغات وهبینه سازی ‪ web‬درمراکز کامپیوتر و-‬
‫‪ IKT -ICT-it‬به عنوان یک عضودرتیم طراحی وساخت ‪ web‬برای ‪ e-business‬و-‪e‬‬
‫‪ commerce‬ومشابه آن براساس آموخته های خوداجنام وظیفه می‬
‫کند.مهچنین ازعهده شناخت ‪ -web visibility‬کاربا موارد باعث پیشرفت‬
                 ‫‪ -promotion‬اجنام ‪search engine optimization‬‬
‫وکاربا هبینه سازی ‪ search engine‬برخواهدآمد ومیتواند باتیم های‬
‫طراحان سایتها و صفحات ‪ web‬پروژه های مربوطه ومهچنین ‪search engine‬‬
                          ‫ها اجنام وظیفه مناید.‬
                  ‫91‬
                  ‫مهندس طراح جتارت الکرتونیک‬      ‫010‬
‫مهندسی است که باتیمهای دیگرمهندسی کامپیوتر و‪ it‬درخصوص سیستم های‬
‫‪ e-commerce‬و ‪ m-commerce‬مراکزکامپیوترو‪ it‬مهکاری الزم رادارد. مهچنین‬
‫‪ e-commerce‬مراکز کامپیوتر و‪ it‬باتیم های‬      ‫مهندس کامپیوتر طراح‬
‫مهندسی کامپیوتر که درزمینه ‪ e-government‬جتزیه وحتلیل وطراحی وپیاده‬
‫‪e-commerce‬‬    ‫طراح‬   ‫داشت.‬  ‫خواهد‬  ‫مهکاری‬ ‫میدهند‬    ‫اجنام‬  ‫سازی‬
‫مراکزکامپیوتر و‪ it‬توانایی بررسی کلی ‪ –electronic commerce‬شناخت ‪digital‬‬
‫‪ –economy‬کاربا خرده فروشی در‪ electronic commerce‬یا کاربا ‪internet‬‬
‫‪ consumers‬و ‪ e-services‬و ‪ -market‬کاربا آگهی درخصوص ‪ -e-commerce‬کاربا‬
‫‪ -company-centric b2b‬کاربا ‪ e-marketplaces‬و ‪ b2b‬وکاربا سرویس های‬
‫پشتیبانی ‪ -b2b‬کاربا ‪ -dynamic pricing‬کاربا ‪ service industries‬و‪-online‬‬
‫کاربا ‪ Intrabusiness‬و‪ -e-government‬ساخت برنامه های کاربردی ‪e-commerce‬‬
‫و‪ -infrastructure‬کاربا ‪ – e-commerce security‬کاربا سیستم ‪-electronic payment‬‬
‫کاربا ‪ order fulfillment‬و ‪ logistics‬ومدیریت ‪ -supply chain‬کاربا ‪ EC strategy‬و‬
‫‪ -Implementation‬کاربا ‪ regulatory environment‬یک ‪ –electronic commerce‬کاربا‬
‫‪ e- communities‬و ‪ global‬ودیگرموارد‪ -EC‬کاربا ‪ M-COMMERCE‬وجتزیه حتلیل‬
‫وطراحی وپیاده سازی ‪ EC‬و‪ mc‬راداشته باشد. یک طراح ‪e-commerce‬‬
‫مراکزکامپیوتر و‪ it‬مهندسی است که باتیمهای مربوط به جتزیه و حتلیل‬
‫وطراحی وپیاده سازی ‪ EC‬و‪ mc‬به صورت تیمی درشغل مربوطه اجنام وظیفه‬
                                  ‫خواهدکرد.‬

                ‫مهندس طراح سیستمهای ‪ORACLE‬‬      ‫210‬
‫یک مهندس کامپیوتر است که درتیم های مهندسی نرم افزار که طراحی‬
‫وتولید وپیاده سازی وتست ونگهداری وفروش سیستمهای ‪ oracle‬رااجنام‬
‫میدهند اجنام وظیفه میکند. مهندس طراح سیستمهای ‪ oracle‬باالترین مست‬
‫در سایتهای حوزه های کاری‪ IT‬و‪ ICT‬و‪ IKT‬راکه براساس ‪ oracle‬فعالیت‬
‫دارندراپس ازمدیران پروژه دارا میباشد.مهچنین مهندس طراح سیستمهای‬
‫‪ oracle‬کسی است که ازعهده شناخت موارداولیه واساسی- کاربا ‪repository‬‬
‫‪usiness process‬‬ ‫‪ -object navigation‬اجنام ‪ -information processing‬کار با‬
‫‪ -engineering‬طراحی ‪ =entity modeling‬طراحی ‪ – entity diagrams‬کاربا ‪dataflow‬‬
‫‪ -diagrams‬کاربا ‪ -function analysis‬کاربا ‪ -database transformer‬کاربا ‪data‬‬
‫‪ -modeling‬کاربا ‪ -design editor‬کاربا ‪ -server model -schema‬کاربا منوها‬
‫مربوط به ‪ -application transformer dialog‬کاربا ‪ module‬ها- کاربا منوها‬
                                ‫مربوط به‬


‫‪ -module structure diagram‬کاربا ‪ -preferences‬کاربا ‪ -generators‬کاربا‬
‫‪ -reverse engineering‬کاربا ‪ version control‬و کاربا ‪schema model-pl/SQL‬‬
                               ‫برآید.‬

                  ‫مهندس طراح فرم در‪ORACLE‬‬       ‫310‬
‫یک مهندس کامپیوتر است که در تیمهای مهندسی کامپیوتر درمراکز ‪-it‬‬
‫‪IKT- ICT‬درتیمهای ‪ORACLE DBA -ORACLE technicians -ORACLE Analyst/programmers‬‬

                  ‫02‬
‫و‪ training ORACLE developers‬میتواند اجنام وظیفه مناید.مهچنین مهندس طراح‬
‫فرم در ‪ ORACLE‬کسی است که ازعهده شناخت مفاهیم اولیه واساسی-‬
‫کاربا موارداولیه طراحی- فرمت بندی یک فرم- اجنام ‪-Multiple block forms‬‬
‫کاربا ‪ windows‬و ‪ -canvases‬کاربا ‪ -items‬کاربا ‪ -data lists‬کاربا فرم های‬
‫‪ Navigating -pl/SQL‬بوسیله ‪–form application‬کاربا ‪menu‬ها- کاربا ‪control‬‬
‫‪ objects‬و ‪ -interface‬کاربا ‪ forms events‬و ‪ – pl/SQL‬کارباتکنیکهای توسعه‬
‫‪ – DEVELOPMENT TECHNIQUES‬کاربا ‪ menu‬ها- کاربا تکنیکهای توسعه‬
‫عمومی- بکارگیری ‪ pl/SQL‬در ‪ -packages in forms builder‬کاربا ‪ web form‬ها-‬
        ‫کاربا ‪ -forms server‬توسعه سیستم وکاربا ‪ web features‬برآید.‬

               ‫مهندس طراح و توسعه دهنده عمومی وب‬    ‫110‬
‫مهندس توسعه دهنده عمومی وب کسی است که توانایی ایجاد تغییر و‬
‫هبینه سازی وب سایتهای اینرتنتی و اینرتنتی ، توسعه و انتشار‬
‫سایتهای ‪، html‬ایجاد ‪ site map‬گرافیکی ،طراحی ‪ Presentation‬یک سایت ،‬
‫توسعه وب با استفاده از جلوه های ویژه ‪ ، DHTML‬استفاده از ‪CSS‬‬
‫برای مدیریت اسناد وب ، افزودن گرافیک های پویا در وب نوشنت و بر‬
‫طرف کردن خطاهای مرور گرهای متعدد با استفاده از ‪Client-Side java script‬‬
‫و ایجاد فرم های تعاملی برای دریافت اطالعات کاربر ایجاد و ارتباط‬
                 ‫با پایگاه داده ‪ SQL Sever‬را داشته باشد.‬

                        ‫مهندس فروش‬   ‫110‬
‫کسی است که بتواندازعهده تشخیص ویژگیهای حمصوالت تولیدی- مشرتیان‬
‫وبرقراری ارتباط باآهنا- جتزیه وحتلیل درخواست مشرتیان- مذاکره‬
‫ومشاوره باآهنا- فراهم کردن زمینه های حقوقی عقدقراردادها- تطبیق‬
‫حمصوالت تولیدبا درخواست ها- مهکاری درحتویل وحتول حمصوالت به مشرتیان-‬
‫پاسخگویی به شکایات مشرتیان ومهکاری بابازاریابی وزمینه سازی سیستم‬
                           ‫تبلیغات برآید.‬

             ‫مهندس کارآیی سیستم های ‪ORACLE‬‬   ‫110‬
‫مهندس کارآیی سیستم های ‪ ORACLE‬یک مهندس کامپیوتراست که درتیم‬
‫های مهندسی طراحی وپیاده سازی وتست ونگهداری سیستم های پایگاه‬
‫براساس‬  ‫داده ‪ ORACLE‬میتواند درمراکز کامپیوتر و ‪ it‬و ‪ICT‬و ‪IKT‬‬
‫آموخته های خوداجنام وظیفه کند.مهچنین مهندس کارآیی سیستم های‬
          ‫‪ ORACLE‬کسی است که ازعهده شناخت مفاهیم اولیه‬


‫واساسی- طراحی مهندسی- اجنام ‪ -OPTIMIZING SQL‬هبینه سازی- آمارگیری‬
‫وجتزیه وحتلیل آن- اجنام ‪ – OPTIMIZING PL/SQL‬کاربا ‪-ADVANCED TUNING‬‬
      ‫اجنام ‪ - DATABASE OPTIMIZATION‬کاربا‪ TUNING PRACTICAL‬برآید.‬

             ‫مهندس کامپیوتر جتزیه وحتلیلگر‪OO‬‬ ‫710‬
‫مهندس کامپیوتر جتزیه وحتلیلگر‪ OO‬درمراکز کامپیوتر--‪IKT -ICT- it‬‬
‫میتواند به صورت تیمی باگروه مهندسین کامپیوتردرراستای آموخته‬
‫های شغلی اجنام وظیفه کند. مهندس کامپیوتر جتزیه وحتلیلگر ‪OO‬‬
‫میتوانددرمراکز‪ IT‬ومشابه آن به عنوان مدیرگروه برنامه نویسان‬

                 ‫12‬
‫سیستم وبرنامه نویسان کاربردی اجنام وظیفه کند. مهچنین مهندس‬
‫کامپیوترجتزیه وحتلیلگر ‪ OO‬ازعهده توانایی شناخت وکاربرد ‪OBJECT‬‬
‫‪ -ORIENTATION‬کاربا اصول ‪ -OBJECT ORIENTATION‬کاربا ‪ COMPONENT‬های‬
‫‪OBJECT‬‬    ‫‪ -OBJECT ORIENTATION‬اجنام ‪ -DEVELOPMENT PROCESS‬کاربا‬
‫‪ -RELATIONSHIPS‬کاربا ‪ -OBJECT HIERARCHIES‬کاربا ‪ DESIGN‬و‪ ANALYSIS‬برای‬
‫یک ‪ -SAMPLE SYSTEM‬کاربا ‪ STRUCTURE‬و‪ -subject layers‬کاربا‪-attribute layer‬‬
‫کاربا ‪ -services layer‬اجنام طراحی ‪ -object- oriented‬کاربا موارد ‪domain‬‬
‫‪data management‬‬   ‫‪ -component‬کاربا ‪ -human interaction component‬کاربا‬
                            ‫‪ component‬برآید.‬

        ‫مهندس کامپیوتر درامنیت کسب وکار الکرتونیکی‬         ‫810‬
‫کسی است که روشهای بنیادین مورداستفاده درکاهش خماطرات امنیتی -‪E‬‬
‫‪ BUSINESS‬رابوجودآورد وایمن سازی کاربران حتت وب- سرویس دهنده ها‬
‫وارتباطات وکنرتل استفاده ازفایرواهلا وتاییدیه های دیجیتال رااجنام‬
‫می دهد. مهچنین ازعهده بررسی وشناخت ‪ INFORMATION SECURITY‬درمهندسی‬
‫نرم افزار- کاربا نیازمندیهای ‪ -SECURITY‬کاربا ‪ LEGAL‬و‪ethical‬‬
‫‪ –risk management‬کاربا‬   ‫و‪ professional issues‬در‪ -information security‬کاربا‬
‫‪ assessing‬و‪ controlling risk‬در ‪ -risk management‬کاربا ‪ blueprint‬برای ‪-security‬‬
‫‪ planning‬برای ‪ -continuity‬کاربا تکنولوژی های ‪ -security‬کاربا ‪physical‬‬
‫‪ -security‬پیاده سازی ‪ -security‬اجنام ‪ -information security maintenance‬کاربا‬
‫مراکز‬   ‫‪e-security‬‬ ‫کامپیوتر‬   ‫برخواهدآمد.مهندس‬    ‫و‪personal‬‬  ‫‪security‬‬
‫کامپیوترو‪ it‬درتیم های مهندسی نرم افزار برای طراحی وپیاده سازی‬
‫سیستم های مهندسی نرم افزار برای امنیت ‪ m-commerce‬و‪ e-commerce‬و-‪e‬‬
‫‪ e-learning t business‬و ‪ e-government‬و موارددیگردرمراکز میتواند اجنام‬
                                  ‫وظیفه کند‬

    ‫مهندس کامپیوتر درسرپرستی تیمهای جمازی وراه دور‬   ‫910‬
‫درسرپرستی تیمهای جمازی وراه دور یک مدیر برای‬   ‫مهندس کامپیوتر‬
‫رهربی تیمهای مهندسی کامپیوتر ازراه دور میباشد. مهچنین مهندس‬
‫کامپیوتر درسرپرستی تیمهای جمازی وراه دور کسی است که ازعهده‬
‫شناخت تیمهای کاری وانواع آن- ساخت یک مدل رهربی برای ‪VIRTUAL‬‬
        ‫‪ -WORLD‬ساخت مدل مدیریت با فاصله ازحمل ومناسب با‬


‫زمان حملی کار- اجنام مدیریت مشارکتی- کاربا ‪ IMPACT‬درخصوص‬
‫‪ -separation‬کاربا سطوح تکنولوژی های جمازی- کاربا فواید ‪-virtual tools‬‬
‫کاربا ‪ investing‬در‪ -virtual team effectiveness‬مدیریت انتقال به ‪-outsourcing‬‬
‫کاربا ‪ -cultural diversity‬کاربا اشتباهات فواصل- مدیریت تیمهای جمازی‬
‫‪ -dynamic‬انتخاب اعضای تیم برای ‪ operate remotely‬وتوسعه یک جمموعه از‬
                           ‫ابزارسفارشی برآید.‬

             ‫مهندس کامپیوتر درشبکه های ‪SAN‬‬       ‫100‬
‫کسی است که توانایی شناخت وپیاده سازی معماری ‪-Fibre channel‬‬
‫تکنولوژی ‪ –arbitrated loop‬تکنولوژی ‪ -fabric switching‬مدیریت جتهیزات سخت‬

                   ‫22‬
‫‪ san‬و پیاده سازی روشهای تکنولوژی ‪long-distance-transport‬‬    ‫افزاری‬
‫بااستفاده از ‪ AP Manager‬راداشته باشد مهچنین توانایی شناخت ‪storage‬‬
‫‪ area networking‬وتوانایی کاربا ‪ Fibre channel‬وتوانایی کاربا تکنولوژی‬
‫‪ Arbitrated loop‬وتوانایی کاربا ‪ fabric switching‬وتوانایی کاربا تکنولوژی‬
‫روی ‪long distances‬‬    ‫‪ complex san‬وتوانایی برقراری ارتباط ‪ san‬ها‬
                           ‫راداشته باشد.‬

                ‫مهندس کامپیوتر درطراحی ‪GUI‬‬      ‫000‬
‫کسی است که توانایی بررسی مهندسی ‪ develop -user interfaces‬کردن ‪GUI‬‬
‫باحمدودیتها – طراحی ‪ GUI‬برای کاربران – طراحی یک ‪ -Effective GUI‬طراحی‬
‫‪ -layout‬کاربا ‪ -color‬کاربا ‪ -color selection‬کاربا ‪ typography‬موثر- طراحی‬
‫‪ -icon‬طراحی ‪ -pointer‬طراحی ‪ -windows‬طراحی ‪ -screen controls‬طراحی‬
                          ‫‪ interface‬موثررادارد.‬

               ‫مهندس کامپیوتر درمدیریت ‪ORACLE‬‬       ‫200‬
‫یک مهندس درحوزه کاری مهندسی کامپیوتر- پایگاه داده ها است.‬
‫مهندس کامپیوتر درمدیریت ‪ ORACLE‬درتیمهای مدیریت ‪ -ORACLE‬طراحی‬
‫‪ -ORACLE‬پیاده سازی سیستمهای ‪ – ORACLE‬تست ونگهداری سیستم های‬
‫‪ ORACLE‬درمراکز کامپیوتر-‪ IKT-ICT- it‬اجنام وظیفه کند.مهچنین مهندس‬
‫کامپیوتردرمدیریت ‪ ORACLE‬ازعهده- شناخت مفاهیم اولیه واساسی-‬
‫اجنام ‪ -installation‬کاربا ‪ -apache http server‬کاربا ‪ -logging‬کاربا ‪-security‬‬
‫کاربا ‪ -pl/SQL gateway‬کاربا ‪ -oracle web cache‬کاربا ‪ -oc4j‬کاربا ‪oracle‬‬
‫‪ -single sign-on‬کاربا ‪ -oracle portal‬کاربا ‪ -oracle forms‬اجنام ‪oracle reports‬‬
                                   ‫برآید.‬

              ‫مهندس کامپیوتر درمدیریت دانش‬   ‫300‬
‫بتواند به شرکتها‬  ‫کسی است که بااستفاده ازفناوریهای ‪ KM‬و‪CRM‬‬
‫درعرصه رقابت بادیگران کمک مناید.مهچنین کسی است که بتواند دانش‬
‫روز رابا ساختار ‪ it‬ترکیب ویکسان مناید. حنوه ساخنت تیمهای کاری‬
‫ومترینات ضروری درتیم وآموزش اعضا تیم راجهت اجنام یک پروژه‬
‫کسب‬  ‫یک‬  ‫میتوانداسرتاتژی‬  ‫مهچنین‬ ‫دهد.‬  ‫راارائه‬  ‫درحدعالی‬
‫وکارالکرتونیکی رابا فناوری انتخاب شده یکسان ومهاهنگ مناید ومی‬
          ‫تواند به عنوان مشاور عضوتیمهای تولیدسیستمهای‬


‫‪ e-business -m-commerce -e-commerce‬یا ‪ e-learning‬درآید تابتواند‬
‫تکنولوژیهای جدید رابا تیم مهاهنگ سازد و آموزشهای جدید الزم برای‬
‫تیم راارائه کند.مهچنین مهندس کامپیوتر درمدیریت دانش ازعهده‬
‫‪ - knowledge management‬کاربا ‪ knowledge‬و‪ – learning‬کاربا‬       ‫شناخت‬
‫‪organizational change‬‬ ‫‪ organizational learning‬و ‪ -learning organizations‬کاربا‬
‫‪ culture – management communities‬برای ‪ -practice‬کاربا تواناکردن‬
‫تکنولوژی – کاربا ‪ knowledge management frameworks‬و ‪ -process‬کاربا‬
‫‪ -knowledge strategy‬ارزیابی ‪ knowledge management‬و‪ -planning‬کاربا‬
‫‪ knowledge management measurements‬و ‪ methodologies‬وساخت یک ‪business case‬‬
     ‫برای‪ nowledge management‬در سازماهنای حمل شغلی خود برخواهدآمد.‬
                  ‫32‬
         ‫مهندس کامپیوتردرمدیریت زمان واولویت‬         ‫100‬
‫یک مهندس کامپیوتر است که درمراکز کامپیوتر-‪ IKT -ICT- it‬وشرکتها‬
‫وسازماهنا وپارک های تکنولوژی می تواند باتیم های مهندسی مدیریت‬
‫پروژه های مربوطه مهکاری الزم رادرراستای مدیریت زمان واولویت‬
‫داشته باشد.مهچنین مهندس کامپیوتر درمدیریت زمان واولویت کسی است‬
‫‪relationship‬‬ ‫تشخیص‬  ‫واساسی-‬  ‫اولیه‬   ‫مفاهیم‬  ‫شناخت‬  ‫ازعهده‬  ‫که‬
‫موردنظربرای ‪ -time‬توسعه ‪ planning -big-picture goals‬برای ‪ -success‬اجنام‬
‫‪ -overcoming over- commitment‬ساخت ‪ life balance‬وکاربا ‪ toolset‬برای ‪going‬‬
                              ‫‪ forward‬برآید.‬

            ‫مهندس کامپیوتردرمدیریت کیفیت پروژه‬         ‫100‬
‫یک کارشناس ارشدکامپیوترا ست که عالوه بر رهربی ومدیریت پروژه های‬
‫کامپیوتری درمراکز وشرکتها وسازماهنا ومشابه آن در خصوص کامپیوتر‬
‫و-‪ IKT -ICT- it‬و مشابه آن با توجه به آموخته های خودمیتواند مدیریت‬
‫کیفیت پروژه های مربوطه را نیزاجنام دهد. مهچنین مدیریت کیفیت‬
‫پروژه کسی است که ازعهده شناخت مفاهیم اولیه واساسی- کاربا‬
‫استانداردهای عمومی مدیریت پروژه- کاربا ‪ quality approach‬عمومی-‬
‫کاربا ‪ positioning‬یک ‪ project‬برای موفقیت- اجنام ‪ focusing‬روی ‪customer‬‬
‫‪ -satisfaction‬اجنام ‪ capturing project scope‬و‪ -requirements‬اجنام ‪ adhering‬برای‬
‫‪ standards‬و‪ -regulations‬اعمال ‪ practical tools‬و ‪ -techniques‬طراحی برای‬
‫‪ external factors‬و‪ -internal‬اجنام ‪ balancing quality‬و‪ -project constraints‬اجنام‬
‫‪ finalizing‬درخصوص ‪ -quality management plan‬اجنام ‪ establishing processes‬و‬
‫‪enhancing project‬‬  ‫‪ -procedures‬کاربا ‪ -quality function deployment‬کاربا‬
‫‪tracking forecasting‬‬  ‫‪ -formulation‬پیاده سازی ‪ -quality assurance‬اجنام‬
‫‪ -performance‬اعمال ‪ -quality control‬مدیریت ‪ quality-control factors‬بسنت پروژه‬
                                   ‫برآید.‬
     ‫مهندس کامپیوتر درمهندسی جمدد پردازش کسب وکار‬         ‫100‬
‫وکارازعهده‬    ‫کسب‬  ‫پردازش‬   ‫جمدد‬ ‫درمهندسی‬   ‫کامپیوتر‬   ‫مهندس‬
‫شناخت‪ -engineering‬کاربا اهداف ‪ -customer‬مدلسازی ‪ business process‬آنالیز‬
‫‪ redesigning -business process‬درخصوص ‪ -business process‬اجنام ‪ rolling out‬در‬
‫خصوص ‪ re-engineered process‬برخواهد آمد مهچنین کسی است که توانایی‬
‫انتخاب- سازماندهی وپیاده سازی یک پروژه ‪business re engineering‬‬
‫بااستفاده از‪ CLAMBRE/UML‬وافزایش رضایت مشرتی باطراحی پروسسهای‬
‫مهاهنگ بانیازهای مشرتی وشناخت نشانه های ویژه عدم کارآیی پروژه‬
‫بازرگانی- دستیابی به فوائد قابل رقابت درمورد سرمایه گذاری روی‬
‫فرصت های فناوری ابزارهای ‪ UML‬برای برنامه های کاربردی راداشته‬
                                  ‫باشد.‬

                 ‫مهندس کامپیوتر درنفوذگری‬         ‫700‬

                   ‫42‬
‫بارشد وپیشرفت اینتذنت امنیت کامپیوترها یکی ازبزرگرتین مسائل‬
‫جتار- شرکتها ودولتها می باشد. آهنا می خواهند از فوائد‬       ‫ومشکالت‬
‫وامکانات اینرتنت درجتارت الکرتونیک – تبلیغات- توزیع وانتشار‬
‫اطالعات ودیگر حرفه های مربوط به آن استفاده کنند. اما آهنا ازبابت‬
‫محله نفوذگران یا ‪Hacker‬ها نگران هستند ومهچنین تعداد زیادی‬
‫ازمشرتیان این سرویسها درمورد حفظ وکنرتل اطالعات شخصی مانند مشاره‬
‫کارهتای اعتباری تا مشاره تامین اجتماعی- آدرس منزل وغیره نگران‬
‫هستند. با این وجود یک نفوذگر بااخالق وضعیت امنیت یک سیستم‬
‫راارزیابی می کند وسطح امنیت سیستم ها راباال نگه میدارد. به بیان‬
‫دیگر یکی از هبرتین روشها برای ختمین و پیش بینی عملکرد ورفتاریک‬
‫نفوذگرمزاحم تالش ختصصی درنفوذ به سیستم امنیت کامپیوترها برای‬
‫اخالل درسیستم می باشد.نفوذگر با اخالق برنامه نویسی حرفه ای‬
‫وقدرمتند دارای مهارهتای شبکه های کامپیوتری ومتخصص درسیستم‬
‫عاملهای ‪ Linux‬و0002 ‪ windows‬ودارای دانش سخت افزاری وتوسعه نرم‬
‫افزار نیزمی باشد.دربعضی ازمراکز آموزشی این دوره بابرخی تغییرات‬
       ‫بعنوان دوره ‪ CEH‬یا ‪ Certified Ethical Hacker‬برگزار می شود.‬

             ‫مهندس کنرتل کیفیت وفرآیندتایر‬    ‫800‬
‫کسی است که بتواند ازعهده ایجادمهاهنگی ونظام اطالعاتی برنامه ریزی‬
‫عملیات اصالحی- هزینه یابی براساس برنامه های ارائه شده- بررسی‬
‫راندمان کیفی دستگاههای تولید وکنرتل کیفیت حمصوالت درفرآیندهای‬
  ‫خمتلف براساس گزارشات ارسالی وتامین نیازهای واحدمربوطه برآید.‬

                  ‫مهندس کیفیت نرم افزار‬       ‫900‬
‫یک مهندس کامپیوتر باحتصیالت مهندسی نرم افزاراست که میتواند‬
‫درتیمهای مهندسی نرم افزار درمراکز کامپیوتر-‪ IKT -ICT- it‬وسازماهنا‬
‫وشرکتها در مهندسی نیازمندی ها- مهندسی راه حلها- مهندسی‬
‫کدنویسی- مهندسی تست ومهندسی نگهداری ومدیریت پروژه ها اجنام‬
‫وظیفه مناید.مهچنین مهندس کیفیت نرم افزار مهندسی است که ازعهده‬
‫شناخت ‪ -software quality‬چگونگی اجنام مسئولیتها ووظایف- کاربا‬
                  ‫فعالیتها در‪ -software life cycle‬کاربا‬


‫مدهلای ‪ -software life cycle‬کاربا زیادشدن ‪ -team productivity‬کاربایک ‪quality‬‬
‫‪ control‬مدرن- کاربا ‪ -static verification approaches‬اجنام ‪ testing‬برای ‪-lifecycle‬‬
‫کاربا ‪ -software configuration management‬کاربا ابزارهای زیرساخت- کاربا‬
‫اجزای ‪ -CMMI‬اجنام ‪ -Improving process‬کاربااستاندارد کیفیت ‪ -ISO‬کاربا‬
‫ساختار یک ‪ -ISO quality system‬کاربا "‪ -SQA "team‬بررسی اجنام وعدم اجنام‬
‫‪ -SQA‬کاربا دامنه ‪ -metrics‬طراحی وپیاده سازی ‪ -metrics‬کاربا ساختار‬
‫یک ‪ -quality system‬کاربا ‪ leading blueprints‬درخصوص ‪ -quality system‬کاربا‬
     ‫‪ surviving‬برای ‪ -certification process‬توسعه یک ‪ QUALITY SYSTEM‬برآید.‬

                      ‫مهندس الستیک‬   ‫120‬
‫کسی است که بتواند ازعهده تشخیص فرآیندهای اختالط- هتیه و‬
‫دستورالعملهای ماشین آالت ساخت آمیزه والستیک- استانداردهای ماشین‬


                   ‫52‬
‫آالت وتکنولوژی تولید- ساخت آمیزه ونظارت برشیوه کارکرد جتهیزات‬
          ‫وفرآیندهای الستیک- تدوین گزارشات الزم برآید.‬
               ‫62‬

								
To top