315 330 3RD GRDNG FIL4t 717 by K4W1pw4

VIEWS: 238 PAGES: 15

									      BANGHAY-ARALIN SA PAGTUTURO NG FILIPINO 1
          GRAMATIKA AT PAGBASA
      IKATLONG MARKAHAN – IKAAPAT NA LINGGO


I.  ANG PAKSA/MGA KASANAYAN/MGA KAGAMITAN

   Paksa           :   Pakikipagkalakalan
   Pamagat ng Texto     :   Pandaigdigang Kalakalan
   Uri ng Texto       :   Textong Prosijural
   Kagamitan         :
   Gamit ng Wika       :   Pagkilala sa mga Salita
                    Pangungusap na ginagamit sa Paglilipat sa
                    Bagong Ideya
                    Pagwawakas ng Ideya
   Instruktura ng Wika    :   Uri ng Pangatnig
                    Pananhi
                    Panlinaw
   Kasanayang Pampag-iisip :    Pagsusunud-sunod ng mga Pangyayari
   Halagang PangKatauhan :     Pagbibigay ng sariling pagtataya sa
                    pagpapahayag ng saloobin


II.  MGA INAASAHANG BUNGA (sa bawat araw)

   A.   Natutukoy ang mga kaisipan sa paksa batay sa maayos na
       pagkakasunud-sunod ng mga hakbang at nailalapat ang mga tiyak na
       karanasan at kaalaman tungkol dito.

   B.   Nakapagbibigay ng sariling pagtataya sa pagpapahayag ng saloobin

   C.   Nasasabi kung sino ang nagsasalita at kinakausap sa texto

   D.   Nagagamit nang wasto ang mga pangatnig na pananhi at panlinaw

   E.   Naipakikita ang kahandaang umunawa ng katulad pang textong
       tinalakay
BSE-Kagawaran ng Edukasyon                          315
III.  PROSESO NG PAGKATUTO

    UNANG ARAW

    1. Panimulang Gawain (Cycle Map)

      A. Pagganyak

          Ipaliwanag ang prosesong nagaganap sa Cycle Map.

                      pagpopros
                       eso ng
                      produkto
                                  Pagdadala
         Paggamit                       sa
          ng                       pamilihan
        konsyumer
                       Pagbili ng
                        mga
                       negosyante
    A.   Paglalahad
          Pagbibigay - hinuha sa pamagat ng texto.
                    Ang Kalakalan sa
                      Pilipinas
316                        BSE-Kagawaran ng Edukasyon
   B.  Pangkatang Gawain
           Pangkat 1 - Pagpapakita ng larawan
              (Senaryo sa loob ng palengke)
           Pangkat 2 - Larong Pangwika
              (Pagtapat-tapatin ang produkto sa kanyang lalawigan)             A                    B
       kopra                   Marikina
                  bigas                Luzon
       pinya                   Ilocos
                 sapatos                Negros

            tabako   abaka         Bukidnon
             tubo                     Quezon
             palay             Mindanao
                                     Bicol
           Pangkat 3 - Word Network


   Pagbibigay ng mga kaugnay na salita, konsepto o pahayag sa salitang nasa
loob ng bilog.
                      Pakikipag-
                      kalakalan
BSE-Kagawaran ng Edukasyon                            317
      Pangkat 4 - Pagtatala ng kahalagahan ng pakikipagkalakalan


          Kahalagahan ng Pakikipagkalakalan
            1.
            2.
            3.
            4.

          1. Pagbabahaginan ng napag-usapan sa pangkat
          2. Pagkuha ng feedback sa mga nakinig

   C.  Pagpapabasa sa Texto

         Unang babasa ng isang talata ang mga lalaki, susundan ng
      pagbasa ng 1 talata ng mga babae, gawing salitan hanggang matapos
      basahin ang texto. Basahin ang pamagat ng sabay-sabay.

            Ang Kalakalan sa Pilipinas
       Kahirapan… isang pangunahing suliranin ng ating bansa na unti-unting
   kumikitil sa pag-asa ng mga mamamayan na magsikap makamit ang
   kaunlarang hinahangad ng lahat. Ang ugat - patuloy na pagbaba ng
   ekonomiya at pagbagsak ng halaga ng piso. Nakalulungkot isipin na kung
   gaano kabilis ang paglago ng makabagong teknolohiya ay ganoon naman
   kabagal ang pag-angat ng kabuhayan ng ating bansa noong sinaunang
   panahon hanggang sa pagdating ng mga dayuhang sumakop sa ating bansa,
   at maitatag ang Ikatlong Republika ng Pilipinas?

      Ang kasaysayan ng kalakalan ng Pilipinas ay dumaan sa ilang yugto,
   bago pa man natin nararating ang sistemang ginagamit natin sa kasalukuyan.

       Ang mga sinaunang pamayanang Pilipino ang nagpasimula ng
   pangangalakal sa ating bansa. Ang sistema ng kanilang pangangalakal ay
   barter o palitan, kung saan ang dalawang mangangalakal ay magpapalitan
   lamang ng kani-kanilang mga kalakal. Limitado ang mga produktong
   naipagpapalit ng ating mga ninuno sa mga dayuhang mangangalakal
   sapagkat umaasa lamang sila sa produkto ng kalikasan tulad ng perlas, mga
   lamang-dagat, mga kabibe, mga isda at mga yamang mineral tulad ng ginto.
318                       BSE-Kagawaran ng Edukasyon
      Nang dumating ang mga Kastila sa ating bayan, binago nila ang
   simpleng sistema ng pangangalakal ng ating mga ninuno. Ipinakilala nila ang
   bagong sistema ng pamilihan. Bagama't nagtagumpay ang mga Kastila sa
   pagpapaunlad ng ating ekonomiya, nagkaroon din sila ng mga suliranin sa
   sistemang ito. Karamihan sa mga Pilipino ay hindi nagsikap na palaguin ang
   kanilang produksyon sapagkat malaking bahagi nito ay napupunta lamang sa
   pamahalaan at ang natitira ay halos hindi makasapat sa kanilang
   pangangailangan.

      Ang mga tributo, "reales compras", kalakalang galyon at pang-aabuso
   ng mga alkalde ang nagbigay ng negatibong epekto sa ekonomiya ng bansa.
   Natuto ang mga Pilipino maging pabaya sa panloob na kalakalan. Sa kabila
   ng kalagayang ito, napayaman din ng bansa ang kulturang taglay sa larangan
   ng kalakalan. Ang dating barter ay naging malayang kalakalan na gumagamit
   ng salapi.

      Malaki ang naiambag ng mga Amerikano ng dumating sila sa bansa.
   Nagkaroon ng bagong sigla sa pangkabuhayang pag-unlad ang Pilipinas.
   Napaunlad na mabuti ang anim na pangunahing produkto ng bansa: bigas,
   mais, niyog, abaka, asukal at tabako. Lubos na napabuti ang pagsasaka.
   Lumaki ang produksyon kaya't umangat ang pamumuhay ng mga tao.

      Nakaragdag sa kalakalang panlabas ng Pilipinas ang pagtatatag ng
   limitadong malayang kalakalan sa Estados Unidos noong 1909. Sa tulong ng
   Amerika, malaki ang iniunlad ng kabuhayan ng bansa.

      Nang matamo ng Pilipinas ang kasarinlan noong 1946, malaki ang
   iniunlad ng pangkabuhayan ng mga Pilipino. Sa panahon ding ito itinakda ang
   Batas Bell sa kalakalan. Ito ang batas na nagtatakda ng ugnayang-
   pangkalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos na umiral hanggang
   1954. Pangunahing probisyon nito ang pagtatakda ng malayang kalakalan.

      Sa bawat panahong pamumuno ng iba't ibang pangulo ng bansa,
   sinikap nilang maibangon ang unti-unting pagbagsak ng ekonomiya ng
   bansa. Bumuo ang bawat isa sa kanila ng programa upang mapahusay ang
   takbo ng ating ekonomiya at maiangat ang pamantayan ng kabuhayan ng
   bawat pamilyang Pilipino.

       Sa kasalukuyang kalagayan ng ating kalakalan, malaki pa ang pag-asa
   ng ating bansa na mapabuti ang kalagayan nito kung tayo ay sama-samang
   kikilos bago mahuli ang lahat!
BSE-Kagawaran ng Edukasyon                         319
   D.  Pagbubuod sa Binasa

      Pagbuo ng Balangkas

      I. Pamagat
      II. Mga Hakbanging Nararapat
        1.
        2.
        3.
      III. Mga Batas ukol sa Kalakalan
      IV. Kasalukuyang Kalakalan sa Pilipinas


   IKALAWANG ARAW

   PAGTALAKAY SA ARALIN

   A.  Panimulang Gawain

      1. Pagsasaayos sa mga letrang nasa loob ng kahon upang makabuo
       ng makabuluhang salita.

        A     S     K    T   M N E     A    R
            Y      A   I S   K A A     R  B
        N    O A     L    A  I O R     I    E

            1         2      3      4
          1     Mga karatig bansa sa Pilipinas
          2     Nagpasimula ng pangangalakal sa Pilipinas
          3     Nagpabagong sigla sa pangkabuhayang pag-unlad sa
               Pilipinas
          4     Paraan ng pakikipagkalakalan


      2. Pagpapaliwanag hinggil sa nabuong salita

      3. Muling Pagpapabaas sa Texto
       (Pamamaraang JIGSAW READING (baha-bahagi ang pagbabasa)

      4. Pagpapakahulugan sa mga salita, parirala o pahayag na hindi
       maunawaan320                         BSE-Kagawaran ng Edukasyon
      5. Pagtalakay at pagsusuri sa nilalaman

      6. Pangkat 1 Step Chart

      (Paglalahad ayon sa pagkasunud-sunod ng kasaysayan ng kalakalan
      sa Pilipinas)
      Pangkat 2   Tsart


                       kaugnay ng kaisipan
       simula

                       kaugnay na kaisipan

        gitna
                       kaugnay na kaisipan


       wakas      Pangkat 3   (Transition Tree)

                    Kalakalan    Panahon ng Pre-        Panahon ng        Panahon ng
      Spanish           Kastila        Amerikano
      Resulta           Resulta           Resulta
BSE-Kagawaran ng Edukasyon                          321
      Pangkat 4   Pag-uulat
             Kalagayan ng Kalakalan sa Kasalukuyan

      7. Pagbabahagi sa klase ng kinalabasan ng pangkatang talakayan

      8. Pakakaroon ng sintesis ng napag-usapan

       Pagbubuo ng pangunahing at pantulong na kaisipan batay sa texto                     Panguna      Pantulong na
                      -hing
                               kaisipan
                     kaisipan
   IKATLONG ARAW


   A.  Panimulang Gawain (Time Line)
                   Larawan ng mga
                   Katutubong Pilipino
                     Larawan      Pantulong na
                       ng
            Amerikano               kaisipan
                     Pilipinas
                      Hapon
      Tanong:    Tungkol saan ang larawan?
             Papaano nakaapekto sa buhay-Pilipino ang iba't ibang
             kulturang ibinabahagi ng mga mananakop?
322                       BSE-Kagawaran ng Edukasyon
   B.  Pagpapabasa sa texto


       PARAAN NG PAKIKIPAGKALAKALAN SA
            MGA KOREANO
      Bawa't bansa'y may iba't ibang kulturang kinagisnan. Kulturang
   nagiging batayan ng kanilang paniniwala, pamumuhay at pakikitungo sa
   kapwa.

      Nais mo bang malaman       kung  paano   isinasagawa  ang
   pakikipagkalakalan sa mga Koreano?

     Narito ang mga paraang nararapat      isagawa  upang  maging
   matagumpay ang isang pakikipagnegosasyon.   Pagtawag sa Pangalan

      Unang-una dapat tandaan ang paraan ng pagtawag sa isang taga-
   South Korea. Sa kanila, dapat tawagin ang isang tao sa titulo o huling
   pangalan lamang. Halimbawa: Doktor of Doktor Lee. Bago tawagin ang
   Koreano sa kanyang unang pangalan, dapat na ipagpaalam muna ito sa
   kanya. Kung gayon, kailangan ang pag-iingat upang maiwasan ang di
   pagkakaunawaan.

   Pakikipagnegosasyon

      Ikalawang dapat tandaan ay sa pakikipagnegosasyon. Hindi dapat
   gumamit ng pulang tinta sa pagpuna o pagsusulat ng pangalan ng isang tao.
   Ang ibig sabihin nito para sa kanila ay patay na ang tao kung gayon dapat na
   laging may dalang business cards upang may maibigay kung kinakailangan.
   Sa likod ng kard ay kailangang nakasalin sa wikang Koreano ang nasa kard.
   Hindi rin dapat sulatan ang kard na natanggap dahil ito'y isang paglabag sa
   kagandahang-asal. Sa unang pakikipagpulong sa kliyente, di-pinag-uusapan
   ang negosyo para lamang ito sa pakikipagkilala. Kapag pumasok sa kanilang
   tanggapan, hindi dapat umupo hangga't di-pinauupo.

      Isa sa pinakamataas na "per capita" sa alkohol ang Korea.
   Nangangahulugan itong mahilig silang uminom kaya di-naaalis sa kanila ang
   inuman lalung-lalo na sa pakikipagbusiness deal. Hindi maaari sa kanila ang
   isang baso lamang, kailangang uminom din nang marami. Pinagdududahan
   nila ang isang taong ayaw uminom na baka ito'y may itinatago sa ganitong


BSE-Kagawaran ng Edukasyon                          323
   sitwasyon, karaniwang di naisasara ang deal o walang kinahahantungan ang
   usapan. Kailangang may makatwirang dahilan kung saka-sakaling ayaw
   uminom. Halimbawa'y ipinagbabawal ng relihiyon o kaya'y may mabigat na
   karamdaman.

   Pakikipag-usap

      Ikatlong dapat tandaan ang paraan ng pakikipag-usap

   C.  Pagsusuri ng texto batay sa uri nito

      1. Paano inilahad ang mga impormasyon sa texto upang maging
        malinaw sa mambabasa ang paksa?
      2. Sino at para kanino ang paksang tinalakay sa texto? Patunayan sa
        pamamagitan ng tiyak na bahagi.

   D.  Pagbibigay ng Input

         Ang textong binasa ay prosijural. Ang paraan ng paglalahad ay
      ayon sa wastong pagkakasunud-sunod ng bagay na dapat isagawa.
      May mga hakbanging nararapat sundin at isaalang-alang.

            Katangian ng Texto - Ang kinakausap
               at nagsasalita sa texto

      -  Tinitingnan ang texto batay sa kung sino ang nagsasalaysay. Sa
        pamamagitan ng mga tiyak na pananda ay kikilalanin ng mga
        mambabasa ang pinag-uukulan ng texto at ang nagsasalita o
        nagpapahayag ng pagpapatungkol.

   E.  Pagsusuri sa textong lunsaran (Unang texto)

      Pangkat 1

                          Uri
                Textong
                Prosijural                          Katangian
324                       BSE-Kagawaran ng Edukasyon
     Pangkat 2


           Textong      Patunay      Halimbawa
          Prosijural


     Pangkat 3

        Pagtatala ng mga pahayag na tumutukoy sa kung sino ang
     nagsasalita at pinag-uukulan ng texto.

     Pangkat 4

        Madamdaming pagbasa sa bahaging         nagpapahayag  ng
     pagpapatungkol ng sumulat sa mambabasa.

     1. Pagbabahagi sa klase ng kinalabasan ng pangkatang talakayan.
     2. Pagbibigay ng feedback ng mga nakinig

   F.  Pagbubuo ng Sintesis

                  Textong Prosijural

             Pahayag mula       Paliwanag
              sa texto
   IKAAPAT NA ARAW

   Pagsusuring Gramatikal

   A.  Panimulang Gawain (Memory Game)

     1. Pagapapabasa ng mga salitang nakasulat sa flash card. Dalawang
       beses itong gagawin upang mabigyan ng pagkakataon ang mga
       mag-aaral na mabasang mabuti ang mga salita.
BSE-Kagawaran ng Edukasyon                          325
        2. Pagpapabuo ng mga kaisipan mula sa mga salitang nakasulat.

            pakikipagkalakalan           kompetisyon             produkto            globalisasyon                 malaya    ekonomiya     buwis


   B.    Pagbibigay ng input ng guro

          Ginagamit ang mga pangatnig na pananhi at panlinaw sa
      paglilipat ng isang kaisipan sa bagong ideya.

         Mga Pangatnig na pananhi mga salitang nagsasaad ng dahilan ng
      pagkakapangyari ng isang bagay.

         Halimbawa:
            dahil sa, sapagkat, kaya, palibhasa

        Mga pangatnig na panlinaw mga salitang nagsasaad ng paglilinaw
      sa mga proposisyon argumentasyon pagpapaliwanag at iba pa.

         Halimbawa:
              kung gayon, samakatwid, sa madaling salita, sa tahasang
      sabi, higit sa lahat, anupat.   C.    Muling pagpapabasa sa textong lunsaran

   D.    Pagpapangkat sa klase

        Pangkat 1: Piliin ang mga nagpapahayag ng paglilinaw
        Pangkat 2: Piliin ang mga pahayag na nagsasaad ng mga dahilan
        Pangkat 3: Paghango ng mga pahayag mula sa texto na nagsasaad
             ng opinyon

        Pangkat 4: Pagbubuo ng mga pangungusap na nagpapalinaw at sanhi

   E.    Pagbabahaginan ng bawat kasapi sa pangkat326                        BSE-Kagawaran ng Edukasyon
   F.  Pagbibigay ng feedback

   G.  Pagbuo ng sintesis

         Ilahad ang mga kaalamang natutuhan.


IV.  EBALWASYON

   IKALIMANG ARAW

   A.  Panimulang gawain
        Piliin sa ibaba ang pangatnig na ipupuno sa puwang upang
      makabuo ang diwa ng talata.

         Nagiging makabuluhan ang produksyon ______ ang produkto
      ay maipamamahagi sa lahat ng mamamayang nangangailangan nito.
      __________ mahalagang malaman kung sino ang pinaglalaanan ng
      ginawang produkto _________ madali itong maipamahagi sa mga
      kinauukulan. Kaugnay nito, kailangang isaalang-alang din ang bilang
      ng taong kailangang tumanggap ng mga produkto at serbisyo.
      ________ ito ang mekanismo sa pamamahagi ng mga produkto, ito ay
      nababatay sa panlipunang pananaw at pagpapahalaga ng tao
      __________ sila ang kumukunsumo ng mga produkto at serbisyo.
      _________ mahalaga rin ang distribusyon __________ may kinalaman
      ito sa makatarungang pamamahagi ng kita o yaman ng bansa para sa
      kapakanan ng lahat ng mamamayan.           kung     sapagkat      upang
           kaya     samakatwid     bagamat
                  palibhasa


   B.  Pagpapabasa sa texto "Mga Suliraning Pang-ekonomiya"

         MGA SULIRANING PANG-EKONOMIYA

         Ang Suliranin ay bahagi ng ating buhay sapagkat ito ay isa sa
      mga dahilan kung bakit kailangan nating mag-isip ng mga paraan
      upang malutas ang isang suliranin. Kaya ang ating buhay ay nagiging
      masalimuot dahil sa iba't ibang suliranin at nararanasan. Ang
      kakapusan ay pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng mga suliraning
      pang-ekonomiya dahil sa pagnanais na matugunan ang walang
      katapusang pangangailangan at hilig ng tao, kailangang isipin ang mga


BSE-Kagawaran ng Edukasyon                         327
   paraan upang magamit nang lubusan ang mga pinagkukunang-yaman.
   Samakatwid dalawang magkakaugnay na suliranin ang kailangang
   harapin ng isang lipunan, suliranin sa produksyon at distribusyon.

       Sa produksyon, alamin ang pangangailangan ng lipunan. Tulad
   halimbawa sa ating bansa, dapat alamin ang mga produkto o
   serbisyong kailangan ng tao at ng ekonomiya. Bigas ba o mga
   elektroniks at makinarya? kotse o mga pagkaing pangkalusugan?
   Kaya dapat piliin ang produktong ipoprodyus batay sa
   pangangailangan ng nakararaming miyembro ng lipunan upang ito ay
   mapakinabangan at makatulong sa pagtatamo ng hangaring
   mapanatiling buhay ang bawat miyembro ng lipunan pagkat ito ang
   pangunahing layunin ng isang ekonomiya.

       Kung gayon dapat na dumaan sa iba't ibang proseso ang
   paglikha ng mga produkto upang maisaalang-alang ang mga bagay na
   makatutulong sa pagbuo ng produkto. Samakatwid, gamitin ang labor-
   intensive technique kung mayaman sa lakas-paggawa ang bansa sa
   mga produkto na makatutugon sa pangangailangan ng bansa. Kaya
   napagpasyahan na lilikha ng mga produktong naaayon sa
   pangunahing pangangailangan ng tao, tulad ng bigas. Alamin kung
   ilang porsyento ng mamamayan ang higit na nagpapahalaga sa
   produktong ito upang masiguro na hindi magkakaroon ng kakulangan
   ng produkto sa pamilihan.

      Nagiging makabuluhan ang produksyon kung ang produkto ay
   maipamamahagi.

   Pangkat 1   Paglalahad
                  Detalye                  Suliranin
         Detalye                Detalye


                  Detalye
328                    BSE-Kagawaran ng Edukasyon
     Pangkat 2   Anu-ano ang mga hakbang na isinagawa kaugnay ng
             suliranin sa produksyon? (Ladder)

             Anu-ano ang mga pangatnig na ginamit sa paglilinaw ng
             mga detalye, pagbuo ng konklusyon o pagbibigay-sanhi?
                 Rank Steps
     Pangkat 3   Pagsusuri sa binasang texto batay sa mga tiyak na
             bahagi
             - tono
             - nagsasalita at kinakausap sa texto

     Pangkat 4   Bakit tinawag na prosijural ang textong binasa?
             Patunayan ang sagot batay sa mga tiyak na bahagi.

   C.  Pagbibigay ng faynal ng guro:

        -   textong prosijural
        -   tono
        -   nagsasalita at kinakausap sa texto
        -   mga pangatnig na panlinaw at pananhi
        -   mga salita/pangungusap na ginamit sa paglilipat ng bagong
           ideya/pangwawakas ng ideya

   D.  Pagsusulat ng isang textong prosijural. Pag-usapan sa klase ang
     isang tiyak na paksa at pamagat

   E.  Pagpapahalaga sa ilang sinulat ng mag-aaral


BSE-Kagawaran ng Edukasyon                          329

								
To top