Ringkasan SPP-5 2009 - PowerPoint Presentation by TY50pb

VIEWS: 6 PAGES: 19

									TAKLIMAT KERJA SEBUT
 HARGA & REQUISITION
 RINGKASAN SURAT PEKELILING
  PERBENDAHARAAN BIL. 5
     TAHUN 2009
      BAHAGIAN KONTRAK
      PEJABAT HARTA BINA
        UTM SKUDAI


  MENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF
         LATAR BELAKANGSebagai langkah untuk merangsang ekonomi
negara dan mempercepatkan pelaksanaan
perolehan, Kementerian Kewangan telah
menaikkan had nilai perolehan secara sebut
harga daripada RM200,000 kepada RM500,000.
    MENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF
           LATAR BELAKANG

Selaras dengan SPP 5/2009, Kem. Kewangan telah
meminta Agensi mematuhi sepenuhnya peraturan/
tatacara yang ditetapkan termasuk memastikan
perkara-perkara berikut:
1. Semua urusan berkaitan perolehan Kerajaan
  berdasarkan amalan tadbir urus baik (good
  governance practices) dengan mematuhi prinsip-
  prinsip perolehan Kerajaan seperti akauntabiliti
  awam, diuruskan secara telus, nilai faedah yang
  terbaik, saingan terbuka serta adil dan saksama.


      MENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF
           LATAR BELAKANG

Selaras dengan SPP 5/2009, Kem. Kewangan telah
meminta Agensi mematuhi sepenuhnya peraturan/
tatacara yang ditetapkan termasuk memastikan
perkara-perkara berikut:
2. Perolehan bekalan, perkhidmatan atau kerja tidak
  dipecah kecil bagi mengelakkan pelawaan sebut
  harga/tender.
3. Perkhidmatan perunding tidak digunakan untuk
  melaksanakan perolehan secara sebut harga.
  Sekiranya Agensi tidak berkemampuan, rujukan
  hendaklah dibuat kepada Jabatan Teknik.
      MENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF
           LATAR BELAKANG

Selaras dengan SPP 5/2009, Kem. Kewangan telah
meminta Agensi mematuhi sepenuhnya peraturan/
tatacara yang ditetapkan termasuk memastikan
perkara-perkara berikut:
4. Agensi dibenarkan untuk melaksanakan perolehan
  secara pakej merangkumi kerja induk dan kerja
  melibatkan Wang Kos Prima. Walau bagaimanapun
  Agensi hendaklah mensyaratkan kontraktor induk
  melantik subkontraktor yang berdaftar dengan
  PKK dalam kelas, kepala dan sub-kepala yang
  bersesuaian serta LPIPM dalam gred yang
  berkaitan.
      MENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF
           PEROLEHAN KERJA


Perolehan kerja-kerja kecil atau pembaikan yang
tidak mengubah struktur asal dan yang tidak
mempunyai Jadual Kadar Kejuruteraan Awam yang
bernilai melebihi RM20,000 hingga RM200,000
hendaklah dipelawa secara sebut harga di kalangan
sekurang-kurangnya lima (5) kontraktor tempatan
Kelas F yang berdaftar dengan PKK di bawah kepala
dan sub kepala yang berkaitan dan LPIPM dalam gred
dan kategori yang berkenaan.


      MENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF
           PEROLEHAN KERJAPerolehan kerja yang bernilai melebihi RM200,000
hingga RM500,000 hendaklah dipelawa secara sebut
harga di kalangan sekurang-kurangnya lima (5)
kontraktor tempatan Kelas E yang berdaftar dengan
PKK di bawah kepala dan sub kepala yang berkaitan
dan LPIPM dalam gred dan kategori yang berkenaan.
      MENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF
           PEROLEHAN KERJASemua perolehan kerja elektrik yang bernilai
melebihi RM50,000 hingga RM500,000 hendaklah
dipelawa secara sebut harga di kalangan sekurang-
kurangnya lima (5) kontraktor elektrik tempatan
yang berdaftar dengan PKK di bawah kelas elektrik
yang berkaitan dan LPIPM/CIDB dalam gred dan
kategori yang berkenaan.
      MENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF
           PEROLEHAN KERJAMaksud kontraktor tempatan bagi perolehan kerja
untuk kontraktor Kelas F adalah :
Kontraktor yang berdaftar dengan PKK di daerah
berkenaan dan LPIPM/CIDB. Sekiranya bilangan
kontraktor di daerah berkenaan tidak mencukupi
kontraktor di daerah berhampiran/sempadan boleh
dipelawa.
      MENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF
           PEROLEHAN KERJAMaksud kontraktor tempatan bagi perolehan kerja
untuk kontraktor Kelas E adalah :
Kontraktor yang berdaftar dengan PKK di negeri
berkenaan dan LPIPM/CIDB. Sekiranya bilangan
kontraktor di negeri berkenaan tidak mencukupi
kontraktor di negeri berhampiran/sempadan boleh
dipelawa.
      MENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF
           PEROLEHAN KERJA


Agensi dibenarkan untuk melaksanakan perolehan
secara pakej merangkumi kerja induk dan kerja yang
lazimnya dipelawa secara Wang Kos Prima seperti
kerja-kerja mekanikal dan elektrik. Walau
bagaimanapun, Agensi hendaklah mensyaratkan
kontraktor induk melantik subkontraktor yang
berdaftar dengan PKK dalam kelas, kepala dan sub
kepala yang bersesuaian serta LPIPM/CIDB dalam
gred dan kategori yang berkaitan.      MENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF
             BON & INSURANS

    SEBUTHARGA           REQUISITION
BON              BON
1. RM10,000 – RM200,000 :   1. RM10,000 – RM100,000 :
  Wang Tahanan         Wang Tahanan
2. > RM200,000 : Bon /
  Wang Jaminan
  Perlaksanaan
INSURANS           INSURANS
Semua kerja perlu mengambil  Semua kerja perlu mengambil
insurans berikut:       insurans berikut:
a) Insurans Kerja  atau   a) Insurans Kerja  atau
b) Tanggungan Awam CAR    b) Tanggungan Awam CAR
c) Pampasan Pekerja      c) Pampasan Pekerja

      MENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF
            PERUBAHAN KERJA


Perubahan kerja dibenarkan sekiranya perlu tertakluk
kepada syarat-syarat berikut:
1. Peruntukan mencukupi;
2. Kelulusan Jawatankuasa Sebut Harga diperolehi
  terlebih dahulu sebelum perubahan kerja
  dilaksanakan; dan
      MENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF
            PERUBAHAN KERJA


Perubahan kerja dibenarkan sekiranya perlu tertakluk
kepada syarat-syarat berikut:
3. Jumlah perubahan kerja terkumpul yang
  dicadangkan tidak melebihi 20% daripada nilai
  kontrak atau tidak melebihi RM100,000 mengikut
  mana yang terendah. Cadangan perubahan kerja
  terkumpul melebihi 20% daripada nilai kontrak
  atau RM100,000 hendaklah dirujuk untuk
  kelulusan Kementerian Kewangan terlebih dahulu.      MENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF
             KUASA MELULUS

                          SURAT
  NILAI     KAEDAH      KUASA      TAWARAN
PEROLEHAN   PEROLEHAN     MELULUS     PENGESAHAN
                         PEROLEHAN
 Sehingga
       Lantikan Terus   Ketua Unit   Bil / Invois
 RM1,000


RM1,000 -             Ketua
       Lantikan Terus           Bil / Invois
RM5,000             Bahagian


RM5,000 -             Ketua
       Lantikan Terus            Inden
RM20,000             Bahagian


      MENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF
              KUASA MELULUS

                            SURAT
  NILAI       KAEDAH     KUASA      TAWARAN
PEROLEHAN     PEROLEHAN    MELULUS     PENGESAHAN
                           PEROLEHAN
 Kerja-kerja
 kecil tidak   Undi/Pusingan   Ketua
                           Inden
 melebihi     (Requisition)  Bahagian
 RM100,000


 Kerja-kerja
 kecil elektrik  Undi/Pusingan   Ketua
                           Inden
tidak melebihi   (Requisition)  Bahagian
 RM50,000


        MENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF
              KUASA MELULUS

                           SURAT
  NILAI      KAEDAH      KUASA      TAWARAN
PEROLEHAN    PEROLEHAN     MELULUS     PENGESAHAN
                          PEROLEHAN
                  J/kuasa
        Panggilan Sebut
                 Sebut Harga
RM20,000 -     Harga
                  Universiti    Inden
RM200,000     (Kelas F)
                   (Kerja)

                  J/kuasa
        Panggilan Sebut  Sebut Harga
RM200,000 -
           Harga     Universiti    Inden
RM500,000
          (Kelas E)     (Kerja)


       MENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF
             KUASA MELULUS


Catatan kepada kuasa melulus :
1. Perolehan melebihi RM1,000.00 adalah melalui
  Bahagian Kontrak.
2. Pegawai Inden bagi perolehan yang bernilai tidak
  melebihi RM200,000.00 ialah Ketua Bahagian.
3. Pegawai Inden bagi perolehan yang bernilai
  melebihi RM200,000.00 ialah Pengarah Kerja.      MENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF
             KUASA MELULUS


Nota :
Semua proses kerja terkini dan borang-borang boleh
dilihat di
•Portal Bahagian Kontrak iaitu
http://web.utm.my/unitkontrak/
•Laman web Kem. Kewangan iaitu
http://treasury.gov.my      MENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF

								
To top