Lepp�virran kunta, KuntaToimisto - Get as DOC

Document Sample
Lepp�virran kunta, KuntaToimisto - Get as DOC Powered By Docstoc
					LEPPÄVIRRAN KUNTA                            Päivämäärä               Sivu
Rakennus- ja ympäristölautakunta                    9.9.2008                0ASIALISTA                                                             Sivu


42 §      TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 ............................................................... 2

43 §      YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTAAN
        SIIRTYMINEN ................................................................................................................... 3

44 §      TERVEYDENSUOJELULAIN 18 §:N MUKAINEN HYVÄKSYMINEN
        PAUKARLAHDEN ............................................................................................................ 4

VESIOSUUSKUNNAN LIITTÄMISESTÄ LEPPÄVIRRAN KUNNAN
     VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA VALVONTATUTKIMUSOHJELMAN
     MUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN .................................................................................. 4

45 §      RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN ........................................................... 5

46 §      POIKKEAMISPÄÄTÖS TOIKKANEN TERO JA IMMONEN EVELIINA ................... 8

47 §      SUUNNITTELUTARVERATKAISU JOKITÖRMÄ HEIKKI JA HELI ...................... 11

48 §      LAUSUNTO POIKKEAMISPÄÄTÖS KOSUNEN TIINA ............................................ 13

49 §      LAUSUNTO POIKKEAMISPÄÄTÖS VEIKKO HERMANNI KOSUSEN
        KUOLINPESÄ/HYYTIÄINEN PIRJO ............................................................................ 15

50 §      LAUSUNTO, PAUKARLAHDEN ASEMAKAAVAN LUONNOS .............................. 16

51 §      LAUSUNTO, HAAPALAHDEN RANTA-ASEMAKAAVA
        PAUKARLAHDESSA ...................................................................................................... 18

52 §      MAA-AINESLUPAHAKEMUS DESTIA OY................................................................. 20

53 §      MAA-AINESLUPAHAKEMUS HYVÄRINEN KARI ................................................... 25

54 §      MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT.............................................................................. 29

55 §      ILMOITUSASIAT ............................................................................................................ 32
LEPPÄVIRRAN KUNTA                   Päivämäärä          Sivu
Rakennus- ja ympäristölautakunta           9.9.2008           1                                  PÖYTÄKIRJA 4/2008
Aika:     9.9.2008 klo 17.00 –19.40
Paikka:    Kunnanvirastotalo, Kunnahallituksen huone
Läsnä:    Tuomo Räisänen, puheenjohtaja
       Rauno Räisänen, varapuheenjohtaja
       Päivi Huttunen, jäsen
       Kari Kauhanen, jäsen
       Esa Pehkonen, jäsen
       Marketta Savolainen, jäsen
       Hannu Sorjonen, jäsen

       Pirjo Ropponen, kunnanhallituksen edustaja, klo 17.00-18.35


       Jouko Kervola, rakennustarkastaja/asiantuntija
       Jouko Koponen, rakennustarkastaja/esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
       Marita Saarikivi, eläinlääkäri/esittelijä
       Markku Kammonen, va.osastopäällikkö, §§ 1-2, klo 17.00-18.05


Poissa:    Sanna Halonen, jäsen
       Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

       Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Rauno Räisänen ja Päivi
       Huttunen.Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus    Valtuusto
LEPPÄVIRRAN KUNTA                   Päivämäärä          Sivu
Rakennus- ja ympäristölautakunta           9.9.2008           242 §     TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009

              Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille ohjeensa vuoden 2009
              talousarvion laatimiseksi. Ohjeen yhteydessä on annettu myös
              budjettiraami. Sen mukaisesti toimintakulut kasvaisivat vuoden 2008
              toteutumisennusteesta laskettuna 3,4 % ja kuluvan vuoden talousarviosta
              laskettuna olisi kasvu 5,1 %.

              Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvioesitys on tehty
              nykymääräisen ja –tasoisen toiminnan lähtökohdista. Palkkoihin on
              laskettu tiedossa olevien sopimusmuutosten vaikutus ja muissa
              kustannuksissa on huomioitu kustannustason yleinen muutos.

              Esityksen mukaan lautakunnan toimintakulut ilman laskennallisia eriä
              ovat ensi vuonna yhteensä 428.060 euroa, joka on 5,5 % tämän vuoden
              talousarviota suurempi. Tuloja arvioidaan kertyvän 84.600 euroa.
              Talousarvioesitys toimitetaan lautakunnalle esityslistan liitteenä.

              Talousarvio on laadittu lautakunnan toimialan tämän hetkisen
              organisoitumisen mukaisesti. Tiedossa on, että vuoden 2009 alusta
              aloitetaan Keski-Savon seudun alueellisen ympäristöyksikön mukainen
              yhteistyö. Tämä merkitsee sitä, että ympäristönsuojelu, terveysolojen
              valvonta ja eläinlääkintähuolto siirtyvät tämän uuden organisaation
              alaiseksi.

              Tämän nyt käsiteltävänä olevan talousarvion hyväksymisellä lautakunta
              esittää näkemyksensä ja tahtotilansa siihen, millaiset henkilö- ja
              taloudelliset resurssit tulee sen mielestä varata tulevan yhteislautakunnan
              käyttöön Leppävirran toiminnan osalta.

              Va. osastopäällikön päätösehdotus: Lautakunta päättää hyväksyä
              esityslistan liitteenä toimitetun talousarvioesityksen vuodelle 2009 ja
              saattaa sen edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

              Päätös: Lautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus    Valtuusto
LEPPÄVIRRAN KUNTA                  Päivämäärä         Sivu
Rakennus- ja ympäristölautakunta           9.9.2008          343 §     YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTAAN SIIRTYMINEN

              Keski-Savon seutuhallituksen toimeksiantoon perustuen on Heinäveden,
              Joroisten ja Leppävirran kuntien sekä Pieksämäen ja Varkauden
              kaupunkien yhteistyönä valmisteltu alueellisen ympäristöyksikön
              perustamista. Tälle yksikölle ja sen toiminnasta vastaavalle
              yhteislautakunnalle siirtyisivät vuoden 2009 alusta hoidettavaksi
              ympäristönsuojeluun, terveysolojen valvontaan ja eläinlääkintähuoltoon
              kuuluvat kuntien tehtävät. Yhteistyösopimukseen perustuvaa toimintaa
              hoidettaisiin ns. isäntäkuntamallilla. Tulevaksi isäntäkunnaksi on
              valmistelussa esitetty Leppävirtaa.

              Lautakunnalle annetaan kokouksessa selvitys valmistelutyön tämän
              hetkisestä tilanteesta ja muutoksen vaikutuksista toiminnan tulevaan
              järjestämiseen.

              Va. osastopäällikön päätösehdotus: Lautakunta päättää merkitä saadun
              informaation tiedoksi.

              Päätös: Lautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus    Valtuusto
LEPPÄVIRRAN KUNTA                  Päivämäärä         Sivu
Rakennus- ja ympäristölautakunta           9.9.2008          444 §     TERVEYDENSUOJELULAIN 18 §:N MUKAINEN HYVÄKSYMINEN
       PAUKARLAHDEN
       VESIOSUUSKUNNAN LIITTÄMISESTÄ LEPPÄVIRRAN KUNNAN
       VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA VALVONTATUTKIMUSOHJELMAN
       MUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

              Ossi Valtonen on toimittanut lautakunnalle terveydensuojelulain 18 §:n
              mukaisen hyväksymishakemuksen koskien Paukarlahden
              vesiosuuskunnan liittämistä Leppävirran kunnan vesihuoltolaitokseen.
              Paukarlahden vesiosuuskunta lakkautetaan ja siirretään laitos
              verkostoineen 1.10.2008 alkaen Leppävirran kunnalle.
              Osuuskunnan Vuorisentiellä oleva vedenottamo jää edelleen käyttöön.
              Laitokselle hankitaan UV-laite lähtevän veden desinfiointiin 1.11.2008
              mennessä veden mikrobiologisen laadun varmistamiseksi.
              Laitoksen toimittama kokonaisvesimäärä on n. 3000m3/a.

              Yhdysputki kunnan verkostosta vesiosuuskunnan verkostoon on ollut
              käytössä jo vuodesta 2002.
              Alueelliselta ympäristökeskukselta ei ole pyydetty lausuntoa, koska
              toiminta jatkuu entisellään.
              Vesiosuuskunnan vedenottamon lähtevän veden ja verkoston
              valvontatutkimusohjelma liitetään kunnan vesihuoltolaitoksen STM:n
              asetuksen 461/2000 mukaiseen valvontatutkimusohjelmaan.
              Muutokset esitellään kokouksessa.

              Ehdotus: Vs. vastaava eläinlääkäri esittää, että rakennus-ja
              ympäristölautakunnalla ei ole huomauttamista hakemuksesta ja hyväksyy
              Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen muutoksen ja
              valvontatutkimusohjelman muutokset hakemuksen mukaisesti.

              Päätös: Lautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus    Valtuusto
LEPPÄVIRRAN KUNTA                  Päivämäärä         Sivu
Rakennus- ja ympäristölautakunta           9.9.2008          545 §     RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN

RYL 27.5.2008       Leppävirran kunnan nykyinen rakennusjärjestys on otettu käyttöön
              1.1.2001.
              Vuoden 2007 aikana rakennusjärjestyksen uusimistyön käynnistämistä on
              valmisteltu Kuopion ja sen ympäristön rakennustarkastajien toimesta.

              Tavoitteena rakennusjärjestyksen uusimisessa on rakennusjärjestyksen
              määräysten ajantasaistaminen ja samalla yhdenmukaistaminen Kuopion ja
              sen lähiseudun kunnissa ja jatkossa koko Pohjois–Savon alueella.

              Aikataulutavoitteena on, että uusi rakennusjärjestys saadaan hyväksytyksi
              vuoden 2008 aikana.

              Rakennusjärjestyksen uudistamistyön tavoitteena on:

              - saattaa rakennusjärjestys vastaamaan sisällöltään ja hengeltään
              uutta lainsäädäntöä
              - tutkia, onko tarpeen osoittaa uusia alueita ns. suunnittelutarve-
              alueiksi, joilla rakennusluvan myöntämisen edellytykset tulee tutkia
              muita alueita tarkemmin
              - selvittää, miten paikalliset olosuhteet kunnan eri osissa on
              rakennusjärjestyksessä huomioitava
              - selvittää nykyisen rakennusjärjestyksen rakennuspaikan kokoa,
              rakentamisen määrää, ja etäisyyksiä koskevien määräysten ajanmukaisuus
              - tutkia asemakaavoja täydentävien määräysten ajanmukaisuus.
              - määrätä erilaisten rakennustoimenpiteiden luvanvaraisuudesta
              - selvittää rakennusjärjestyksen ja kunnan ympäristönsuojelumääräysten
              keskinäiset kytkennät ja yhteen sovittaminen
              tutkia, onko tarpeen antaa vesihuoltoa koskevia määräyksiä

              Asia etenee kolmessa vaiheessa:
              -vireille tulo ja osallistumisarviointisuunnitelma
              (käsitelty lautakunnassa 9.10.2007, ilmoitus Soisalon Seudussa
              17.10.2007)
              - luonnos
              - ehdotus.

              Rakennusjärjestyksen rinnalla valmisteltavien haja-asutusalueiden
              rakennuspaikkamäärän mitoitusperiaatteiden valmistelu on kesken, eikä
              niitä aseteta vielä nähtäville.

              Rakennustarkastajan päätösehdotus: Rakennustarkastaja esittää, että
              lautakunta hyväksyy esitetyn rakennusjärjestysluonnoksen, asettaa sen
              nähtäville ja pyytää siitä lausunnot Pohjois-Savon ympäristökeskukselta,
              Pohjois-Savon pelastuslaitokselta, Savo-Karjalan tiepiiriltä,


Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus    Valtuusto
LEPPÄVIRRAN KUNTA                   Päivämäärä         Sivu
Rakennus- ja ympäristölautakunta           9.9.2008          6              naapurikunnilta, tekniseltä lautakunnalta ja Maataloustuottajain
              Leppävirran yhdistykseltä
              15.7.2008 mennessä.

              Päätös: Lautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

              _________________
              Rakennusjärjestysluonnos on ollut yleisesti nähtävillä 5.6-4.7.2008,
              ilmoitus Soisalon Seudussa 5.6.2008. Rakennusjärjestysluonnoksesta on
              pyydetty lausunnot Pohjois-Savon ympäristökeskukselta, Pohjois-Savon
              pelastuslaitokselta, Savo-Karjalan tiepiiriltä, Pohjois-Savon Liitolta,
              naapurikunnilta, tekniseltä lautakunnalta ja Maataloustuottajain
              Leppävirran yhdistykseltä 15.7.2008 mennessä.

              Määräaikaan mennessä lausunnon ovat toimittaneet: Pohjois-Savon
              ympäristökeskus, Tiehallinto, Pohjois-Savon pelastuslaitos, Varkauden
              kaupunki, Kuopion kaupunki ja Tuusniemen kunta.

              Pohjois-Savon ympäristökeskus lausunnossaan on esittänyt:
              1. Kuntakeskuksen ja Sorsakosken välisen alueen määrittämistä
              suunnittelutarvealueeksi.
              Todetaan, että em. alueella rakentamispaineet ovat vähäisiä ja
              suunnittelutarvesäännökset tulevat sovellettavaksi tarvittaessa suoraan
              lain nojalla.
              Ei esitetä laajennettavaksi suunnittelutarvealuetta.
              2. Rakennusalaltaan enintään 10 m² grillikatoksen tai huvimajan
              sijoittaminen 10 metrin päähän rantaviivasta, ei edellytä määräyksen
              mukaan lupaa eikä ilmoitusta. Ympäristökeskuksen käsityksen mukaan
              määräystä voitaisiin täsmentää esim. siten, että määräys koskisi
              nimenomaan olemassa olevia tai niihin rinnastettavia rakennuspaikkoja.
              Rakennusjärjestyksen 13 § kappale 7 muutettuna kuuluu:
              ”Olevaan asuntoon kuuluvan, rakennusalaltaan yhden enintään 10 m²
              grillikatoksen tai huvimajan voi rakentaa 10 metrin päähän rantaviivasta.
              Tälläisen katoksen rakentaminen ei edellytä lupaa eikä ilmoitusta.”

              Tiehallinto lausunnossaan kiinnittää huomiota kulkuyhteyksiin ja
              liittymälupiin.
              Asiaan on määräys MRL:n 135 §:n 1 mom:n 4 kohdassa.

              Pohjois-Savon pelastuslaitos lausunnossaan on esittänyt huomioita §:iin 5,
              6, 18, 20, 23, 28, 35, 41, 45 ja 50. Lisäksi pelastuslaitos on esittänyt
              tekstilisäyksiä.
              Rakennusjärjestyksen uudistaminen tähtää samansisältöisen
              rakennusjärjestyksen laatimiseksi Pohjois-Savon kunnille. Tässä
              ehdotuksessa on huomioitu aiemmat pelastuslaitoksen Pohjois-Savon
              alueen rakennusjärjestysten uudistamisesta antamat lausunnot. Uusia
              pelastusviranomaisen ohjeita ei ole huomioitu. Tällöin Leppävirran

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus    Valtuusto
LEPPÄVIRRAN KUNTA                  Päivämäärä         Sivu
Rakennus- ja ympäristölautakunta           9.9.2008          7              rakennusjärjestys ei pelastusviranomaisten määräysten osalta poikkea
              aiemmin uudistetuista rakennusjärjestyksistä.

              Kuopion kaupunki, Varkauden kaupunki ja Tuusniemen kunta eivät ole
              lausunnoissaan esittäneet mitään muutosesityksiä.

              Rakennustarkastajan päätösehdotus: Rakennustarkastaja esittää, että
              lautakunta hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen Leppävirran
              rakennusjärjestykseksi, asettaa sen nähtäville (kuulutus Soisalon Seutuun)
              ja pyytää siitä lausunnot Pohjois-Savon ympäristökeskukselta, Pohjois-
              Savon pelastuslaitokselta, Savo-Karjalan tiepiiriltä, naapurikunnilta,
              tekniseltä lautakunnalta, Kyläneuvostolta ja Maataloustuottajain
              Leppävirran yhdistykseltä 13.10.2008 mennessä.

              Päätös: Lautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus    Valtuusto
LEPPÄVIRRAN KUNTA                   Päivämäärä          Sivu
Rakennus- ja ympäristölautakunta           9.9.2008           846 §     POIKKEAMISPÄÄTÖS TOIKKANEN TERO JA IMMONEN EVELIINA

       HAKIJA    Toikkanen Tero ja Immonen Eveliina
              Tuikkalantie 6 B 11
              79100 Leppävirta

       HAKEMUS

       Rakennuskielto- tai rajoitus, josta poikkeusta haetaan
            Maankäyttö- ja rakennuslaki § 43.
            Rantayleiskaavassa loma-asuntoalueeksi määritellyn rakennuspaikan
            muutos erillispientalojen rakennuspaikaksi ja kaavassa sallitun kerrosalan
            ylitys.

       Rakennuspaikan sijaintikunta, kylä
            Leppävirta, Riihiranta

       Kaava-alue
              Alueella on voimassa Unnukan rantayleiskaava vuodelta 2006.
              Yleiskaavamääräyksen mukaan loma-asunnon rakennuspaikan koko
              kerrosala saa olla rantaan rajoittuvilla rakennuspaikoilla 180 m², kuitenkin
              enintään 5 % tontin pinta-alasta. Edelleen kaavamääräysten mukaan
              asuinrakennustontin vähimmäispinta-alavaatimus 5000 m²,
              kokonaisrakennusoikeus 300 m², josta asuinrakennus enintään 200 m².
              Rantaviivaa tulee olla 50 m.

       Tila ja pinta-ala
             Tähtiharju 3:27 (420-428-3-27)
             Rakennuspaikan pinta-ala 22500 m².

       Rakennushanke ja sen kuvaus
             Rakennuspaikka 22500 m², osoitteessa Hirsikorventie 173e rajoittuu
             Unnukka-vesistöön, muodostuu osittain rakennetusta (rantasauna
             rakenteilla), yleiskaavan loma-asuntotontista ja kaavan maa- ja
             metsätalousalueesta.
             Lupaa haetaan n. 200 m² asuinrakennuksen, n. 80 m² talousrakennuksen ja
             n. 30 m² rantasaunan rakentamiseen. Asuinrakennus on esitetty
             sijoitettavaksi noin 40 m etäisyydelle, talousrakennus noin 80 m ja sauna
             noin 25 m etäisyydelle rannasta yleiskaavassa lomarakentamiseen
             merkitylle tontin osalle.
             Rakennuspaikka sijaitsee Unnukan itärannalla, tieyhteys Riihirannantien
             kautta. Etäisyyttä kirkonkylän taajamaan noin 20 km.
             Asuinrakennukseen on esitetty rakennettavaksi kiinteistökohtainen vesi- ja
             jätevesijärjestelmä.
       Hakijan perustelut
             Tontti soveltuu mielestämme ympärivuotiseen asumiseen koska
             - tie perille saakka, tontti ei liian kaukana taajamasta

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus    Valtuusto
LEPPÄVIRRAN KUNTA                   Päivämäärä         Sivu
Rakennus- ja ympäristölautakunta           9.9.2008          9              - sähköt on, jäteveden puhdistus tulossa
              - tontin pinta-ala on riittävän suuri ja rakennukset pystyy rakentamaan
              tarpeeksi kauas rannasta
              - ympärivuotista asutusta noin 3 km päässä (arvio)


       Naapurin lausunnot
            Naapureilla ei ole huomautettavaa.


       Lausunnonantajat
            1. Kunnan kaavoituksen lausuntona rakennustarkastaja Jouko Koponen
            puoltaa rakentamista seuraavin perusteluin:
            Alueella on voimassa Unnukan rantayleiskaava vuodelta 2006.
            Yleiskaavamääräyksen mukaan loma-asunnon rakennuspaikan koko
            kerrosala saa olla rantaan rajoittuvilla rakennuspaikoilla 180 m²,
            kuitenkin enintään 5 % tontin pinta-alasta. Edelleen kaavamääräysten
            mukaan asuinrakennustontin vähimmäispinta-alavaatimus 5000 m2,
            kokonaisrakennusoikeus 300 m2, josta asuinrakennus enintään 200 m2.
            Rantaviivaa tulee olla 50 m.

              Leppävirran kunnan maapoliittinen ohjelma on valmistunut vuonna 2006.
              Siinä todetaan mm., että: ”Haja-asutusalueiden tulee säilyä
              elinvoimaisina. Mahdollisuudet rakentaa haja-asutusalueille tulee
              säilyttää. Erityisesti tulee panostaa peruspalvelut omaavien kyläalueiden
              asuttuna säilyttämiseen. Hajarakentamisenkin tulee olla
              yhdyskuntarakenteen ja ympäristön kannalta hallittua. Taaja-asutuksen
              muodostumiseen reagoidaan viipymättä, tarpeen tullen myös
              suunnittelutarveratkaisuilla ja rakennuskielloilla. Haja-alueiden osalta
              rakentamisen painopiste tulisi suunnata kyläkeskusten läheisyyteen, näin
              tuetaan parhaiten kylillä olevia palveluita.”

              Kohde sijoittuu rakenteellisesti lomarakentamisvaltaiselle alueelle, n. 13
              kilometrin etäisyydelle Mustinsalon koulusta, hanke on n. 20 km
              etäisyydellä kirkonkylästä (jonne myös muut palvelut sijoittuvat),
              Unnukan itäosiin. Tieyhteys toteuettu Riihirannantien ja Hirsikorventien
              kautta. Vesijohtoverkostoa ei alueella ole. Pysyvän asumisen
              rakentamispaineita ei tällä alueella ole liiemmälti ollut. Lähimmät kolme
              pysyvää asuntoa sijaitsevat vastarannalla noin 400-600 m etäisyydellä.
              Nämä kolme asuinpaikkaa on Unnukan yleiskaavassa merkitty pysyvän
              asunnon rakennuspaikoiksi. Lisäksi tulotien Hirsikorventien varrella
              ranta-alueen ulkopuolella on yksi pysyvästi asuttu asunto.

              Kyseessä on yli kahden hehtaarin tontti ja uusi asuinrakennus sijoittuu
              riittävän kauas rannasta (40 m). Kaikki suunnitellut rakennukset
              sijoittuvat kaavan mukaisesti yleiskaavan RA-alueelle. Ottaen huomioon
              kohteen sijainti olevien tieyhteyksien varressa ja, on käyttötarkoituksen

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus    Valtuusto
LEPPÄVIRRAN KUNTA                  Päivämäärä         Sivu
Rakennus- ja ympäristölautakunta           9.9.2008          10              muutos hyväksyttävissä oleva ja Leppävirran kunnan maapoliittisen
              ohjelman mukainen, vaikkakin lähialue on pääosin kaavoitettu haja-
              asutustyyppisesti vapaa-ajan asuntoalueeksi. Myös käytettäväksi ajateltu
              rakennusoikeus vastaa Unnukan kaavassa rantaan rajoittuville
              omakotitalotonteille sallittua rakennusoikeutta.

              Edellä mainituilla perusteilla rakentaminen ei aiheuta huomattavaa
              haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle
              järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista
              eikä vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden
              saavuttamista.

       Rakennustarkastajan päätösehdotus:

              Rakennustarkastaja esittää, että myönnetään lupa
              1. rakennuspaikan käyttötarkoituksen muutokselle
              2. kerrosalan ylitykselle, yhteensä käytetään 310 m², (asuinrakennus n.
              200 m², talousrakennus n. 80 m² ja rantasauna n. 30 m²).
              Perustelut: Rakentaminen ei aiheuta huomattavaa haittaa kaavoitukselle,
              kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä
              vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuta
              rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.
              Rakennuspaikalle on tieyhteys ja sähköt. Kiinteistökohtainen vesihuolto
              on toteutettavissa. Lähialueella on pysyvää asutusta.

       Päätöksen voimassaolo

              Päätös on voimassa kaksi vuotta päätöksenantopäivästä lukien. Tätä
              päätöstä vastaava rakennuslupa on haettava sanotun ajan kuluessa.

       Sovelletut oikeusohjeet
             Maankäyttö- ja rakennuslaki § 43,171 ja 172.

              Päätös: Lautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus    Valtuusto
LEPPÄVIRRAN KUNTA                   Päivämäärä         Sivu
Rakennus- ja ympäristölautakunta           9.9.2008          1147 §     SUUNNITTELUTARVERATKAISU JOKITÖRMÄ HEIKKI JA HELI

       HAKIJA    Jokitörmä Heikki ja Heli
              Karjapolku 4
              79100 Leppävirta

       RAKENNUSTOIMENPIDE
           Uuden asuntorakennuspaikan muodostaminen asemakaavoittamattomalle
           MRL :n § 16 mukaiselle suunnittelutarvealueelle. Rakentaminen
           edellyttää MRL :n §137 mukaisten erityisten edellytysten täyttymistä.

       Rakennuspaikan sijaintikunta, kylä ja osoite
             Leppävirta, Leppävirta, Savonniementie 122d.

       Rakennuspaikka ja pinta-ala
             Määräala n. 5400 m² Aimonlehto tilasta (420-416-90-20)

       Rakennushanke ja sen kuvaus
            Asuinrakennuksen 200 m² ja autotallin 70 m² rakentaminen.
            Rakennuspaikka on MRL § 16 mukaista suunnittelutarvealuetta.
            Rakentamisessa edellytetään MRL:n § 137 mukaisten erityisten
            edellytysten täyttymistä. Säännöksen tarkoituksena on estää
            suunnittelemattomasta maankäytöstä aiheutuva haitallinen kehitys.

              Sijainti Leppävirran kirkonkylän taajaman lounaispuolella valtatien nro 5
              ja Unnukka-vesistön välisellä alueella noin 6 km etäisyydellä
              keskustaajamasta.
              Hakija on tehnyt kiinteistön kauppaa koskevan esisopimuksen ko.
              määräalasta.
              Aimonlehto 90:20 tilan pinta-ala, josta määräala on muodostettu, on 2,5
              ha. Tilan alue on yleiskaavassa kokonaisuudessaan AP-aluetta, tilasta ei
              ole muodostettu muita rakennuspaikkoja.

              Alueella on voimassa Unnukan rantaosayleiskaava vuodelta 2006.
              Kaavassa alue on merkitty erillispientalojen alueeksi kaavamerkinnällä
              AO. AO-alueelle on rakennettu vuoden 2000 rakennusluvan perusteella
              131 m² asuinrakennus talousrakennuksineen.
              Rakennettava asuinrakennus on esitetty liitettäväksi kunnan
              vesijohtoverkostoon vesihuollon toiminta-aluerajauksen mukaisesti.
              Jätevesille rakennettaisiin kiinteistökohtainen puhdistusjärjestelmä.

              Tieyhteys tontille rakennetaan Savonniementieltä. Liittyminen
              maantieverkostoon entisten liittymien kautta.

              Naapureilla ei ole huomautettavaa..

       Lausunnonantajat

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus    Valtuusto
LEPPÄVIRRAN KUNTA                   Päivämäärä         Sivu
Rakennus- ja ympäristölautakunta           9.9.2008          12              Kunnan kaavoituksen lausuntona rakennustarkastaja Jouko Koponen
              puoltaa rakentamista seuraavin perusteluin:
              Rakentaminen liittyy kiinteästi olevaan yhdyskuntarakenteeseen, kohde
              liittyy kunnan vesiverkostoon toiminta-aluerajauksen mukaisesti.
              Rakennushanke sijoittuu osayleiskaavan AO- alueelle (erillispientalot).
              Rakennushankkeessa on huomioitu olemassa olevat tieyhteydet ja
              vesihuolto. Hanke ei vaikeuta alueen muun käytön järjestämistä.

              Edellä esitetyin perusteluin hakemuksen mukainen rakentaminen ei
              aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle,
              ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä ja on sopivaa maisemalliselta
              kannalta eikä vaikeuta erityisen luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen
              säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista (Maankäyttö- ja
              rakennuslaki 137§).

       Rakennustarkastajan päätösehdotus:
             Rakennustarkastaja esittää, että lautakunta myöntää pyydetyn luvan.

              Perustelut: Rakentaminen yleiskaavan mukaista.
              Rakentaminen ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä, ei aiheuta haittaa
              alueen tulevalle kaavoitukselle, eikä alueiden käytön muulle
              järjestämiselle, eikä vaikeuta erityisten kulttuuriympäristöjen arvojen
              säilyttämistä.

              Haettu rakentaminen täyttää maankäyttö- ja rakennuslain § 137
              vaadittavat rakennusluvan erityiset edellytykset.

       Päätöksen voimassaolo
             Päätös on voimassa kaksi vuotta.

       Sovelletut oikeusohjeet
              Maankäyttö- ja rakennuslaki § 16, § 137, §§ 171 - 173.

              Päätös: Lautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus    Valtuusto
LEPPÄVIRRAN KUNTA                   Päivämäärä         Sivu
Rakennus- ja ympäristölautakunta           9.9.2008          1348 §     LAUSUNTO POIKKEAMISPÄÄTÖS KOSUNEN TIINA

              Lupaa haetaan 300 m² asuinrakennuksen, 30 m2 rantasaunan ja 100 m2
              autotalli-varaston rakentamiseen 7,886 ha suuruiselle Koskenalus 5:19
              tilalle (420-420-5-19) Mustinmäen kylässä Konnuslahti – nimisen
              vesistön rannalle osoitteessa Joutenlammintie 140.

              Rakennuspaikka on rakentamaton.

              Uuden rakennuksen rakentaminen kaavoittamattomalle ranta-alueelle
              edellyttää poikkeamispäätöstä. Asiasta päättää Pohjois-Savon
              ympäristökeskus.

              Järvialueelle on suunnitelmissa laatia Koirusvesi-Konnuslahden
              rantayleiskaava. Kaavoitustyötä ei ole muuten kuin luontoselvitysten
              osalta aloitettu ja kaavan valmistumisajankohta ajoittunee 2010 – luvun
              puolivälin tienoille.
              Luontoselvitysten osalta Koskenalus 5:19 tilan ranta-alue on määritelty III
              – luokan kohteeksi, jossa ranta-alue suositellaan säilyttämään
              mahdollisimman luonnontilaisena.

              Kantatilalla on rantaa Konnuslahti-järven rannalla noin 1650 m,
              muunnettuna noin 1200 m.

             Kantatilasta on muodostettu 5 rantarakennuspaikkaa:
             - 5:18 / rak.lupa v.1992
             - 5:20/ rak.lupa v.1992
             - 5:21/ rak.lupa v.1990
             - 5:24/ rak.lupa v.1975
             - 5:27/ rak.lupa v.1982

             Naapureilla eikä kantatilan muilla osakkailla ole huomautettavaa
             suunnitelmasta.

              Hakijan perustelut: Rakennuspaikka tavanomainen rantarakennuspaikka,
              joka soveltuu hyvin omakotitalon rakennuspaikaksi. Muiden tilan
              osakkaiden alueille on rakennettu.

              Rakennustarkastaja Jouko Koponen kaavoituksen lausuntona toteaa
              seuraavaa:
              Rakennuspaikka sijaitsee alueella, jolla ei ole voimassa asemakaavaa
              eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa.
              Helena Rönkä on tehnyt alueelle Koiruksen rantaosayleiskaavoitusta
              varten vuonna 2002 luonto- ja maisemaselvityksen, jonka mukaan alue
              III-luokan kohteena suositellaan säilyttämään mahdollisimman
              luonnontilaisena.


Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus    Valtuusto
LEPPÄVIRRAN KUNTA                  Päivämäärä           Sivu
Rakennus- ja ympäristölautakunta           9.9.2008            14              Rakennuspaikka sijaitsee mantereessa ja hyödyntää olemassa olevaa
              tiestöä.
              Rakentaminen sijoittuu kaavallisesti järkevällä tavalla naapuritilan
              rakennuspaikan viereen, tilan pohjoisosaan jää rakentamaton luonto-
              olosuhteiden kannalta arvokkaampi alue.


              Rakennustarkastajan päätösehdotus:

              Rakennustarkastaja esittää, että puolletaan hakemusta.

              Perustelut: Rakennuspaikka on tavanomaista osittain rakennettua
              valmiiden tieyhteyksien varrella olevaa mannerrantaa, johon
              rantayleiskaavan laatiminen ajoittunee vuoden 2015 tienoille. Kunnallinen
              vesijohto, kyläkauppa ja -koulu on lähistöllä. Kantatilan muiden
              osakkaiden alueille on rakennettu, kellään osakkaista ei ole
              huomautettavaa suunnitelmasta. Mitoitukseksi tulee 5 rakennuspaikkaa/
              muunnettu rantakm, mikä vastaa kunnassa aiemmin hyväksyttyjen
              yleiskaavojen tavanomaisen rannan mitoituslukua

              Hakemuksen mukaisen poikkeamisen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle,
              eikä vaikeuta muiden vastaavassa asemassa olevien maanomistajien
              mahdollisuuksia käyttää ranta-aluetta rakentamiseen. Rakentaminen ei
              vaaranna maanomistajien yhdenvertaista kohtelua eikä riittävien
              yhtenäisten rakentamattomien alueiden jäämistä ranta-alueelle.

              Päätös: Lautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus    Valtuusto
LEPPÄVIRRAN KUNTA                  Päivämäärä          Sivu
Rakennus- ja ympäristölautakunta           9.9.2008           1549 §     LAUSUNTO POIKKEAMISPÄÄTÖS VEIKKO HERMANNI KOSUSEN
       KUOLINPESÄ/HYYTIÄINEN PIRJO

              Lupaa haetaan 30 m² rantasaunan, hakijan ilmoituksen mukaan
              saunamökin rakentamiseen 57,095 ha Kankaanmaa 6:8 tilalle (420-438-6-
              8) Tupppurinmäen kylässä Nieminen-nimisen järven rannalle osoitteessa
              Tuppurinmäentie 257. Rakennuspaikka on rakentamaton.

              Ranta-alueella ei ole kaavaa eikä suunnitelmia kaavan laatimiseksi ole.

              Kaavoittamattomalle ranta-alueelle uuden rakennuksen rakentaminen
              edellyttää poikkeamispäätöstä. Asiasta päättää Pohjois-Savon
              Ympäristökeskus.

              Kankaanmaa 6:8 tila on rakentamaton, rekisteröity 18.10.1965, rantaa
              noin 460 m, muunnettuna noin 200 m. Metsätilan sisällä on erillinen
              Ruunajärvi-niminen järvi. Alue on tavanomaista runsaspuustoista
              metsämaata.

              Rakentaminen on esitetty toteutettavaksi rakennusjärjestyksen mukaisesti
              15 m etäisyydelle rannasta.

              Rakennustarkastaja toteaa kaavoituksen lausuntona seuraavaa:

              Ranta-aluetta ei ole kaavoitettu eikä lyhyen eikä pitkänkään ajan
              suunnitelmissa ole kaavan laatimista järven ranta-alueelle.

              Päätösehdotus: Rakennustarkastaja esittää, että kunta lausuntonaan
              puoltaa hakemusta.

              Perustelut:
              Hakijalla on omistuksessaan rakentamaton rantaan rajoittuva noin 57 ha
              metsätila. Tila on rekisteröity vuonna 1965 (ennen vuotta 1969, jolloin
              astui voimaan rakennuslain rantakaavalainsäädäntö). Kun otetaan
              huomioon suunniteltu rakentaminen ja maankäyttö- ja rakennuslain § 172
              vaatimukset, edellytykset poikkeamiseen ovat olemassa.

              Päätös: Lautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus    Valtuusto
LEPPÄVIRRAN KUNTA                   Päivämäärä          Sivu
Rakennus- ja ympäristölautakunta            9.9.2008           1650 §     LAUSUNTO, PAUKARLAHDEN ASEMAKAAVAN LUONNOS

              Tekninen lautakunta pyytää lautakunnan lausuntoa Paukarlahden
              asemakaavaluonnoksesta.

              Lähtökohta Paukarlahden asemakaavan laatimiseksi on kunnan
              omistukseensa hankkiman maa-alueen hyödyntäminen
              omakotirakentamiseen. Asemakaavasta on valmisteltu 5.6.2008 päivätty
              luonnos (laatija Airix Ympäristö FMC Group) ja siihen liittyvä
              valmistelumateriaali.

              Kaavoitettava alue sijaitsee Paukarlahden kylässä Viitostien (VT 5)
              länsipuolella. Asemakaava koskee Leppävirran kunnan Paukarlahden
              kylän tiloja tai niiden osia 9:102, 10:10, 10:25, 10:26, 11:11, 11:3, 11:77,
              22:20, 22:25, 22:27 ja 44:0. Asemakaavalla muodostuu Paukarlahden
              kylän korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät katu- ja virkistysalueet.

              Asemakaavoituksen tavoitteena on alueen kaavoittaminen
              asuinrakentamiseen alueelle tehdyn kasvusuuntaselvityksen mukaisesti.
              Kaavoituksessa huomioidaan alueen luontokohteet sekä
              kunnallistekniikka.

              Alueen suunnittelun pohjaksi on tehty laajempi kaavarunkotasoinen
              suunnitelma, jonka yhteydessä on tutkittu myös kunnallisteknisiä
              toteuttamismahdollisuuksia. Asemakaavaa täydennetään
              rakentamistapaohjeilla ja kunnallisteknisellä yleissuunnitelmalla.

              Asemakaava-alueelle on osoitettu 20 pientalotonttia, maatilojen
              talouskeskusten korttelialue, yleisten rakennusten korttelialue
              (seurantalo), julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue (vanha koulu ja
              päiväkoti) sekä katu- ja lähivirkistysaluetta. Julkisten lähipalvelujen
              kortteli sijoittuu valtatien viereen kaava-alueen eteläosaan hyvien
              liikenneyhteyksien varrella. Katualueista Paukarlahdentie on selkeä
              kokoojakatu, johon muut asuinkadut yhtyvät. Peltoalueelle
              Paukarlahdentien varteen on osoitettu pienpuhdistamon sijainti.

              Asemakaava-alueen pinta-ala on 18,08 ha. Alue on pääosin kunnan
              omistuksessa. Kaavassa osoitetaan metsäalueille kyläaluetta tiivistävää ja
              eheyttävää rakentamista. Maisemallisesti ja kyläkuvallisesti arvokas
              peltoalue on säilytetty ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset ja
              ympäristöt säilytetään. Alueen kytkeytymistä muuhun rakentamiseen on
              tutkittu kaavarunkotasoisesti n. 85 hehtaarin alueelta.

              Rakennustarkastajan päätösehdotus: Lautakunta lausuntonaan toteaa, ettei
              sillä ole huomautettavaa kaavaluonnoksesta.

              Päätös: Lautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus    Valtuusto
LEPPÄVIRRAN KUNTA            Päivämäärä  Sivu
Rakennus- ja ympäristölautakunta     9.9.2008   17
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus    Valtuusto
LEPPÄVIRRAN KUNTA                   Päivämäärä         Sivu
Rakennus- ja ympäristölautakunta           9.9.2008          1851 §     LAUSUNTO, HAAPALAHDEN RANTA-ASEMAKAAVA PAUKARLAHDESSA


              Tekninen lautakunta pyytää lautakunnan lausuntoa Haapalahden ranta-
              asemakaavasta Paukarlahdessa.

              Aloite alueen ranta-asemakaavan laatimiseksi on tullut maanomistajalta.
              Ranta-asemakaava laaditaan osalle tilaa 4:1 Leppävirran Paukarlahdessa.
              Kaava-alue sijaitsee Paukarlahden kylän pohjoispuolella.
              Suunnittelualueen lähiympäristössä on sekä pysyvää asutusta että loma-
              asutusta.

              Alueella on voimassa Varkauden seudun seutukaava, vahvistettu
              4.9.1995. Seutukaavassa ei ole tehty suunnittelualuetta koskevia
              varauksia. Alueelle ollaan laatimassa Pohjois-Savon maakuntakaavaa.

              Suunnittelualueella on voimassa Paukarlahden osayleiskaava, joka on
              vahvistettu 18.9.1997.
              Yleiskaavassa suunnittelualue on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi
              sekä loma-asuntoalueeksi.
              Ranta-asemakaavoja alueella ei ole.

              Ranta-asemakaavan laatimisen tavoitteena on siirtää yleiskaavan
              mukainen uusi rakennuspaikka Kaupinsaaresta mantereelle Haapalahteen.

              Rakennustarkastajan päätösehdotus: Rakennustarkastaja esittää että
              lautakunta lausuntonaan ei puolla kaavaehdotuksen hyväksymistä.
              Perustelut: Ranta-asemakaavan laatimisessa ei ole riittävästi otettu
              huomioon maankäyttö- ja rakennuslain § 73 edellyttämiä maaston ja
              luonnon ominaispiirteitä, kun huomioidaan tontin maasto- ja
              maaperäolosuhteet. Edelleen asemakaavalla aiheutetaan viereisen
              rakennetun tontin elinympäristön laadun merkityksellistä heikkenemistä,
              joka ei ole perusteltua ranta-asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen, kun
              huomioidaan alueelle aiemmin laadittu Paukarlahden osayleiskaava ja
              siinä suunniteltu maankäyttö.

              Lautakunta esittää tutkittavaksi vaihtoehtoa, että uusi rakennuspaikka
              sijoitetaan ehdotetusta rakennuspaikasta lounaaseen siten että
              asuinrakennus voidaan sijoittaa noin 40-50 m etäisyydelle rannasta
              luonnonmukaiselle maastokumpareelle.

              Päätös: Lautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus    Valtuusto
LEPPÄVIRRAN KUNTA            Päivämäärä  Sivu
Rakennus- ja ympäristölautakunta     9.9.2008   19
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus    Valtuusto
LEPPÄVIRRAN KUNTA                   Päivämäärä          Sivu
Rakennus- ja ympäristölautakunta            9.9.2008           2052 §     MAA-AINESLUPAHAKEMUS DESTIA OY

              Destia Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa jatkaa maa-ainesten
              ottamista päivitetyn ottamissuunnitelman mukaisesti asiakohdassa
              mainitulta Kivimäen sora-alueelta.
              Lupahakemus koskee ottamisaluetta Sorala RN:o5:64 ja Sinikonrinne
              5:65, tiloilla 5,16 ha alueelta 125.000 k-m³ soran ja soralajien ottamiseen
              10 vuoden aikana.

              Laki Tieliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi (1126/2007)
              vahvistettiin 7.12.2007. Osakeyhtiön nimi on Destia Oy.
              Leppävirran kunta on myöntänyt 11.11.2003 Destia Oy:n edeltäjälle
              Tieliikelaitokselle maa-ainesottoluvan Kivimäen sora-alueelle (Sorala
              RN:o 5:64), joka on voimassa 17.12.2013 asti. Voimassa olevassa
              ottoluvassa on jäljellä n. 74 000 k-m³.

              Destia Oy, kiviainesyksikkö on laatinut alueelle uuden
              ottolupahakemuksen ja lähettänyt sen kuntaan käsiteltäväksi 7.5.2008.
              Uudessa ottolupahakemuksessa on suunniteltu, että ottoalue laajenee tilan
              Sinikonrinne 5:65 puolelle ottosuunnitelman mukaan. Massat lisääntyy
              uudessa hakemuksessa Destia Oy:n puolella 25 000 k-m³ ja Sinikonrinne-
              tilalta 26 000 k-m³.

              Destia Oy esittää, että haettu ottolupa korvaa nykyisen ottoluvan, jäljellä
              n. 74 000 k-m³ ja jäljellä oleva määrä sisällytetään uuteen
              lupahakemukseen: Sorala- tilan 25 000 k-m³ ja Sinikonrinne- tilan 26 000
              k-m³, jolloin haetun ottoluvan kokonaismäärä on yhteensä 125 000 k-m³ .

              Maa-aineksen ottamissuunnitelma:

              Aluekuvaus: Kivimäen sora-alue on käytössä oleva soranottoalue, joka
              sijaitsee Leppävirran kunnan Soinilansalmen kylässä. Kulku ottoalueelle
              tapahtuu maantietä 534 Leppävirta-Vuorinen n. 16 km Vuoriseen päin,
              josta erkanee vasemmalle Kurjalan paikallistie 16394. Alue on tien
              vieressä oikealla n. 1.5 km päässä.
              Alueen puusto on poistettu Sorala 5:64 tilalta. Sinikonrinne 5:65 tilan
              puolella on nuorehkoa sekametsää sekä kaksi purettavaa rakennusta, jotka
              maanomistaja poistaa oton edistyessä. Lähin asutus on noin 200 m:n
              etäisyydellä alueesta.

              Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä alueella ole kaavallisia
              varauksia. Alueelle on asennettu pohjaveden havaintoputki, josta
              viimeisin mittaus on +87.22 m (23.10.2007)

              Kivimäen sora-alueella on Leppävirran kunnan rakennus- ja
              ympäristölautakunnan päätöksellä 11.11.2003 myöntämä maa-aineslupa,


Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus    Valtuusto
LEPPÄVIRRAN KUNTA                   Päivämäärä         Sivu
Rakennus- ja ympäristölautakunta           9.9.2008          21              joka on voimassa 17.12.2013 saakka. Tämä lupa koskee ottamisaluetta
              tilalla Sorala 5:64.
              Ottoalueen korkeimmat kohdat ovat alueen pohjoisosan n. +112 m ja
              matalimmat kohdat eteläosan suon taso n. +88 m.

              Maastotutkimukset: Uuden ottosuunnitelman laatimiseksi alueella on
              suoritettu muuttuneen tilanteen kartoitus KKJ- koordinaatistoon,
              korkeusjärjestelmä on N60, muilta osin on hyödynnetty aiempia
              maastomittaustuloksia.

              Ottosuunnitelma: Ottosuunnitelmassa on esitetty alueen sijainti, ympäristö
              ja maanomistus sekä otettavat maa-ainesmäärät, maisemointiratkaisut ja
              jälkihoitotoimenpiteet. Ottoalueen rajat on esitetty suunnitelmakartoilla.

              Ottamistoimenpiteet: Ottamistoimenpiteet on selvitetty oheisissa
              suunnitelmapiirustuksissa. Maa-ainesten ottotoimintaa on tarkoitus jatkaa
              alueen nykyisistä rintauksista materiaalin käyttötarpeen mukaan.

              Ottotaso on alimmillaan alueen kaakkoisosassa n. +90 m ja luoteisosassa
              n. +90 m. Osittain ottotaso myötäilee tutkimuksissa havaittua kallion
              pintaa. Ottotaso on suunniteltu siten, että havaitun pohjavesipinnan ja
              alimman ottotason väliin jää n. 2.8 m:n suojakerrospaksuus.
              Alueen halki kulkeva sähkölinja siirtyy, jolloin myös linjan alta ottaminen
              mahdollistuu.
              Alueella olevat pintamaat läjitetään ottamisalueen reunoille, käytettäväksi
              myöhemmin maisemoinnin yhteydessä.

              Destia hakee Kivimäen sora-alueelle ympäristöluvan, mikäli alueelle
              sijoitetaan siirrettävä murskaamo tai asfalttiasema, jonka toiminta-aika on
              alueella vähintään 50 päivää kalenterivuodessa (ympäristönsuojeluasetus
              169/2000 7 §). Destian toiminta alueella on tilapäistä ja lyhytkestoista
              noin 2-4 viikkoa kerrallaan keskimäärin noin 2-5 vuoden välein
              tapahtuvaa toimintaa. Lyhytkestoisemmasta murskaustoiminnasta tehdään
              meluilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään 30
              päivää ennen toiminnan aloittamista alueella.

              Mahdollisessa poltto- ja voiteluaineiden tai öljy-yhdisteiden säilytyksessä
              ja käsittelyssä noudatetaan asiaan kuuluvaa huolellisuutta ja varovaisuutta
              haitallisten aineiden maahanpääsyn estämiseksi.

              Ympäristöviranomaisten ohjeet veden ja ilman suojelemiseksi
              epäpuhtauksilta ja päästöiltä otetaan ottotoiminnassa huomioon.
              Konekaluston huolto- ja korjaustöitä tehdään alueella olevalla erillisellä
              pysäköimis- ja huoltoalueella, jonka sijoituspaikka ja suojaustoimenpiteet
              sovitaan ennen toiminnan aloittamista ympäristöviranomaisen kanssa.Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus    Valtuusto
LEPPÄVIRRAN KUNTA                   Päivämäärä          Sivu
Rakennus- ja ympäristölautakunta            9.9.2008           22              Alueen maisemointi ja jälkihoito: Ennen muotoilua alue siistitään ja
              alueella vielä mahdollisesti olevat, ottamiseen liittyvät koneet ja laitteet ja
              muu ylimääräinen tavara viedään pois asianmukaisesti.
              Jälkihoitotoimenpiteillä muodostetaan alueelle sellainen kasvualusta, joka
              ei estä pohjaveden muodostumista jaa toimii kasvillisuuden
              kasvualustana. Tiivistynyt kova pohja pehmennetään eikä pintavettä
              kerääviä kuoppia tai lammikoita anneta muodostua alueelle. Ottoalue
              sulautetaan ympäristöönsä. Jälkihoidossa otetaan huomioon
              lähiympäristön maastonmuodot. Ottamisen päätyttyä alue vähitellen
              muuntuu ympäristöönsä sopivaksi metsämaaksi metsätalouden käyttöön.

              Alue maisemoidaan ja ottoalueen pohja tasataan liitteenä olevan
              maastonmuotoilukartan mukaisesti. Muotoilua voidaan tehdä jo ottamisen
              yhteydessä, mikäli se ottamisen ja alueen muun käytön kannalta on
              mahdollista ja tarkoituksenmukaista.
              Maaston muotoilu pyritään toteuttamaan tasaisesti läpi koko suunnitellun
              lupa-ajan sitä mukaa kun alueita vapautuu. Maaston muotoilu painottuu
              ajallisesti lupa-ajan loppupuolelle., koska osaa alueesta tarvitaan
              jatkuvasti kiviaineksen varastointiin.

              Alueen annetaan metsittyä luontaisesti, mutta mikäli luontainen
              taimettuminen ei lähde alkuun muutaman vuoden kuluessa, metsittymistä
              täydennetään kylvämällä tai istutuksilla. Tarpeen vaatiessa verhoilu- tai
              luiskausmateriaalina voidaan käyttää muualta tuotuja puhtaita maa-
              aineksia, jotka tarvittaessa hyväksytetään kunnan maa-ainesten ottoa
              valvovalla viranomaisella.

              Arvio ympäristövaikutuksista: Ottoalueen ympäristövaikutukset liittyvät
              paikallismaiseman muutokseen osana aiempaa maa-ainestenottoa.
              Ottamisen päätyttyä jälkihoidettu kumparemainen alue ei metsittyneenä
              merkittävästi erotu ympäristöstä.
              Ympäristöhaittojen ehkäisemisessä mm. pohjaveden suojelussa toimitaan
              tämän suunnitelman mukaisesti ja noudatetaan ympäristöviranomaisten
              ohjeita ja ympäristö- ja maa-ainesluvan lupaehtoja.

              Pohjois-Savon ympäristökeskuksen lausunnossa todetaan seuraavaa:

              Alueen maankäytön suunnittelutilanne sekä suojelulliset arvot.

              Soralan tilalla RN:o 5:64 on voimassa oleva maa-aineslupa vuoteen 2013
              saakka. Tässä luvassa em. alue yhdistetään uuden laajennuksen kanssa
              tilalle Sinikonrinne RN:o 5:65. Muutoin alueelle ei kohdistu tällä hetkellä
              vahvistettuja maankäyttöä rajoittavia kaavoja eikä muitakaan
              suojelualuevarauksia.

              Pohjaveden suojelu ja jälkihoito


Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus    Valtuusto
LEPPÄVIRRAN KUNTA                    Päivämäärä          Sivu
Rakennus- ja ympäristölautakunta            9.9.2008           23              Ottoalue ei sijaitse vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella.
              Hakemuksessa ei ole mainintaa talousvesikaivoista tai lähteistä.
              Pohjavedenpinta on mitattu 23.10.2007 alueella sijaitsevasta pohjaveden
              havaintoputkesta, jolloin se on ollut korkeudella +87,22 m mpy.
              Pohjavedenpintaa tulee tarkkailla toiminnan aikana säännöllisesti, jotta
              vähintään 2 metrin suojakerros pohjavedenpintaan toteutuu.

              Hakemuksen mukainen toiminta tulee järjestää niin, ettei maaperään ja
              pohjaveteen pääse haitallisia aineita. Jälkihoito tulee suorittaa
              suunnitelman mukaisesti ja luvan voimassaolon aikana.

              Pohjois-Savon ympäristökeskus korostaa, että toiminnanharjoittaja on
              aina vastuussa pohjavedelle aiheuttamastaan vahingosta.

              Lupaehtojen valvonnan helpottamiseksi tulee lupaehdot eritellä
              lupapäätöksessä.

              Rajanaapureita on kuultu, eikä heillä ole huomautettavaa.

              Maa-aineslupahakemus on ollut yleisesti nähtävänä kunnanviraston
              teknisellä osastolla 3.6.2008 alkaen 30 päivän ajan.

              Rakennustarkastajan päätösesitys: Rakennustarkastaja esittää luvan
              myöntämistä seuraavilla ehdoilla:

              Alueen maisemointi ja jälkihoito tulee suorittaa sitä mukaa, kuin
              ottamistoiminta etenee. Luiskakaltevuudet tulee olla 1:3 tai loivempia.
              Alkuperäiset pintamaat levitetään kasvualustaksi. Alue metsitetään
              Metsäkeskuksen hyväksymällä tavalla. Alueen maisemointityöt tulee
              tehdä luvan voimassaoloaikana.

              Alin suunniteltu ottamistaso ja ottamisalueiden rajat on merkittävä siten,
              että alueella työskentelevät ja valvontaviranomaiset voivat sen helposti
              havaita. Pohjaveden yläpuolelle on jätettävä vähintään 2 metrin vahvuinen
              häiriintymätön maakerros. Pohjaveden pinnan korkeutta ja veden laatua
              tulee tarkkailla säännöllisesti. Tarvittaessa on asennettava tarkkailuputki.

              Ennen maa-ainesluvan mukaisten toimenpiteitten aloittamista tulee
              luvanhaltijan toimesta pitää ottoalueella katselmus, kun ottoalueet ja
              korkeusasema on merkitty.

              Polttonesteet ja öljyt on säilytettävä tiiviillä, nestettä pitävällä valuma-
              altaalla. Pienenkin öljyvahingon sattuessa on välittömästi ryhdyttävä
              toimenpiteisiin ja ilmoitettava vahingosta palokunnalle ja rakennus- ja
              ympäristölautakunnalle.Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus    Valtuusto
LEPPÄVIRRAN KUNTA                  Päivämäärä         Sivu
Rakennus- ja ympäristölautakunta           9.9.2008          24              Ennen ainesten ottoa on hakijan jätettävä kunnalle 14.070 € suuruinen
              hyväksyttävä vakuus jälkitöiden varalle, vakuuden on oltava voimassa
              yhden vuoden ajan luvan päättymisen jälkeen.

              Ehtona murskaustöiden aloittamiselle on ympäristösuojelulain 60 §:n
              mukainen hyväksytty ilmoitus murskaustoiminnasta.

              Maa-aineslupapäätöksen tulee olla lainvoimainen ennen kuin se korvaa
              voimassa olevan 11.11.2003 myönnetyn Tieliikelaitoksen maa-ainesluvan
              (03-1).

              Päätös: Lautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus    Valtuusto
LEPPÄVIRRAN KUNTA                   Päivämäärä         Sivu
Rakennus- ja ympäristölautakunta           9.9.2008          2553 §     MAA-AINESLUPAHAKEMUS HYVÄRINEN KARI

              Kari Hyvärinen hakee lupaa mullan ottamiseen RN:o 4:1 tilalta
              Paukarlahden kylässä. Ottamisalueen pinta-ala on 30 000 m² ja otettavan
              mullan määrä on 20 000 m³, 6 vuoden aikana. Maa-aines pyritään
              jalostamaan paikan päällä seulomalla ja lisäaineita (filleri, hiekka ja
              kalkki) lisäämällä paremman luokan kasvualustaksi.

              Maa-aineslain mukaisen ottamissuunnitelman selostus

              Alueen nykytila: Tilan pinta-ala on noin 3,5 ha. Alueesta noin 3 hehtaaria
              on peltomaata, joka on viimeksi ollut viljelyskäytössä v.1990. Tilan
              länsilaidalla on kumpare joka on päätehakattua metsämaata. Kumpareen
              maaperä on alueelle tyypillistä moreenimaata. Pellonpohja on
              humuskerrostumaltaan mullaksi kelpaavaa / jalostuskelpoista maa-ainesta,
              kerrostuman vahvuus vaihtelee n 0,5- < 1,0 metriin. Multakerrostuman
              alla on saviperäinen    pohjamaa. Tilan pohjoispäästä on kulkuyhteys
              (rasitetie) VT 5:lle. Etäisyys Kuopioon on noin 30 km.

              Alueen sijainnin ja maastomuotojen sekä kasvillisuuden takia alueella
              toimimisesta ei aiheudu olennaista haittaa maisemakuvalle eikä luonnon
              oloille. Tila ei ole luonnonsuojelullisesti tai muutoin rajoitusten /
              toimenpidekieltojen vaikutuspiirissä. Tilan alueella ei ole havaittu
              rauhoitettuja kasveja / eläimiä.

              Suunnitellut toimenpiteet: Alueelta on tarkoitus ottaa
              viherrakennusainekseksi kelpaavaa multamaata yhteensä noin 20 000 m³.
              Pääosin maa-aines pyritään jalostamaan paikan päällä seulomalla ja
              lisäaineita (fillerihiekka ja kalkki) lisäämällä paremman luokan
              kasvualustaksi. Jalostamisprosessiin olennaisesti kuuluva maa-aineksen
              ns. aumaaminen aiheuttaa tilapäisiä maisemamuutoksia. Myös ns.
              raakamullan myynti on mahdollista. Ennen alueen maa-aineksen oton
              aloittamista / sen yhteydessä tieyhteyttä peltoliittymää VT 5:lle on
              parannettava.
              Alueen käyttöoikeudesta sopivat luvan hakija ja tilan omistaja
              keskinäisellä sopimuksella.

              Ottotoimenpiteet: Vaiheessa 1 otettaisiin tilan pohjoispäästä noin 1,6 ha:n
              alueelta multa-ainesta noin 6 000 – 7 000 m³ ja samassa yhteydessä (tai
              työn edistyessä ja sitä vaatiessa) alueella olevasta moreenimäestä
              kaivettaisiin tarvittaessa maksimissaan n. 2 000 m³ moreenia käytettäväksi
              alueella kulkuyhteyksien ja jalostus / varastointipaikkojen
              pohjarakennustöihin.

              Alueelta otettavaksi suunniteltu määrä pohjautuu keskimääräiseen
              humuspaksuuteen 0,5 m ja alueella olevan peltopohjan pinta-ala on noin
              1,2 ha.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus    Valtuusto
LEPPÄVIRRAN KUNTA                   Päivämäärä          Sivu
Rakennus- ja ympäristölautakunta           9.9.2008           26
              Alue tulisi toimimaan jatkossa myös ensisijaisena mullan jalostus- ja
              kuormauspaikkana. 1- vaiheen ottosuunnitelman aikana alueelta
              suoritettaisiin tarvittaessa myös kuivatustöitä ja muita alueen
              käyttötarkoituksen muutokseen liittyviä töitä. Toimenpiteet selviävät
              paremmin liitteenä olevista suunnitelmapiirustuksista.

              Seuraavassa vaiheessa otto jatkuu suunnitelma mukaisia ottosuunta nuolia
              noudattaen. Maa-ainesten kaivutyön yhteydessä kaivetaan tilan itärajalle
              kuivatusoja ja tarvittaessa lopullisesti ojan päähän ennen tilan rajaa noin 2
              000 m² - 2 000 m² laskeutusallas toiminnan aiheuttamien valumien
              sisältämien mm. humuspitoisuuksien hallitsemiseksi. Kuivatusojan
              kaivutyön edistyessä tehdään väliaikaisia laskeutusaltaita
              suunnitelmakuvan mukaisesti.

              Koneet ja laitteet: Alueella tullaan maa-ainesten ottamisen aikana
              toimimaan erilaisin maanrakennuskonein. Maa-aineksen ylösnostoa ja
              aumausta tullaan suorittamaan kaivinkoneella, samoin aluerakentamiseen
              liittyviä toimenpiteitä ja kuivatustöitä. Mullan kuormaukseen tullaan
              käyttämään kaivinkonetta ja tarvittaessa pyöräkuormaajaa. Alueelle
              tuodaan vähäisin määrin filleriä ja kalkkia autokalustolla. Alueella ei
              harjoiteta normaalia maanrakennustoiminnasta poikkeavaa, esimerkiksi
              meluisampaa tai pölyävämpää toimintaa. Alueelta myydyt maa-ainekset
              siirretään paikallisliittymän kautta VT 5:n suuntaan. Tässä yhteydessä on
              muistettava mahdollisten varoitusmerkkien asennus VT 5:lle.

              Koneiden ja laitteiden poltto- ja voiteluainehuollossa ja aineiden
              mahdollisessa varastoinnissa noudatetaan viranomaisohjeita ja yleisiä
              käytössä olevia menetelmiä. Alueella ei ole tarkoitus varastoida poltto- ja
              voiteluaineita. Ympäristön suojelemiseksi esimerkiksi konerikon
              yhteydessä alueella tulisi olla imeytykseen kelpaavaa materiaalia kuten
              imeytysmattoja tai turvetta, ja menetelmä niiden käsittelemiseksi.

              Maisemointi: Alue tullaan maisemoimaan metsittämällä. Mikäli
              käytännössä mahdollista alueen maisemointi aloitetaan jo ottotoiminnan
              kestäessä esimerkiksi 1- alueen eteläosasta. Maisemointitoimenpiteet
              voivat seurata ottamistoimintaa vaiheittain. Tarvittaessa ottoalueen pohjiin
              voidaan kylvää sidoskasveja.

              Loppupäätelmä: Tilan alueella on kohtuullisen matkan päässä esimerkiksi
              Kuopion alueen rakennuskohteista mullan jalostukseen kelpaavaa maa-
              ainesta. Maa-aines voitaneen hyödyntää ympäristöä tai maisema-arvoja
              vaarantamatta ottosuunnitelman ohjeita noudatettaessa.

              Rajanaapureita on kuultu. Tilan 2:48 omistaja esittää toimenpiteen
              johdosta seuraavan huomautuksen: Luvassa käytettävä v. 2008 alkaneen
              rajankäynnin paikkatietoja. Lupa-alueen kautta oleva tilan 2:48 eläinten

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus    Valtuusto
LEPPÄVIRRAN KUNTA                   Päivämäärä          Sivu
Rakennus- ja ympäristölautakunta            9.9.2008           27              kuljetusväylä ja viljelystie säilytettävä ja vahvistettava toimituksessa
              ennen luvan täytäntöönpanoa. Lupa-alueelle johtava tieyhteys
              vahvistettava tietoimituksessa ennen rakentamisen alkua. Tilan 2:48
              ilmoitus luonnon monimuotoisuuskohteista huomioitava.
              Ilmoitusvelvollisuus aina lupatoiminnan harjoittajalla.

              Maa-aineslupahakemus on ollut yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla
              rakennusvalvontatoimistossa 4.4.2008 alkaen 30 päivän ajan.

              Pohjois-Savon ympäristökeskuksen lausunnossa todetaan mm. seuraavaa:
              Tekeillä olevassa Oravikoski-Paukarlahti-Kotalahti oyk:ssa ko. ottoalueen
              pellot on merkitty perinnemaisema-alueeksi. Mikäli ne tulevat kaavaan
              perinnemaisema-alueeksi niin jälkihoitona metsittäminen ei tulle
              kysymykseen.

              Maa-ainesten otto tulee rajata siten, että naapuritilan rajaan jää etäisyyttä
              vähintään 10 m. Naapuritilan kuulemisessa mainitun lähteen tilaa ei saa
              vaarantaa. Ojitusjärjestelyt tulee toteuttaa siten, että naapuritilan luonnon
              monimuotoisuuskartoituksessa mainittu kosteikko säilyttää
              vesiensuojelullisen merkityksensä ja tukikelpoisuutensa.

              Kulku 5-tielle tulee toteuttaa vanhaa karttaan merkittyä reittiä pitkin
              pellon pohjoispäästä, jota voidaan hieman leventää vaarantamatta liito-
              oravien esiintymistä.
              Alueella ei ole muita maankäyttöä rajoittavia aluevarauksia.

              Pohjois-Savon ympäristökeskus korostaa, että toiminnanharjoittaja on
              aina vastuussa aiheuttamastaan vahingosta.

              Lupaehtojen valvonnan helpottamiseksi tulee lupaehdot eritellä
              lupapäätöksessä.

              Tilan 2:48 omistaja on lähettänyt ilmoituksen luonnon
              monimuotoisuuskohteista Leppävirran kunnan rakennus- ja
              ympäristölautakunnalle. Ilmoitus koskee ottoalueen kaakkoissivulla
              olevaa kosteikkoa ja kyseisellä tilalla sijaitsevaa lähdettä. Ilmoituksen
              johdosta on ottosuunnitelmaa täydennetty 5.8.2008.

              Tiehallinto on päätöksellään 14.5 2008 myöntänyt liittymän
              käyttötarkoituksen muuttamisen valtatiellä nro 5, Leppävirta. Maa- ja
              metsätalousliittymä. Liittymän uusi käyttötarkoitus: Elinkeinon
              harjoittamiseen tai erityiskäyttöön tarkoitettu liittymä (YE). Liittymän
              kautta ajetaan maa-aineksia kaupallisessa tarkoituksessa noin kuuden
              vuoden ajan.

              Rakennustarkastajan päätösehdotus: Rakennustarkastaja esittää luvan
              myöntämistä seuraavilla ehdoilla.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus    Valtuusto
LEPPÄVIRRAN KUNTA                   Päivämäärä          Sivu
Rakennus- ja ympäristölautakunta           9.9.2008           28
              Alueen maisemointi- ja jälkihoito tulee suorittaa sitä mukaa, kuin
              ottamistoiminta etenee. Mullanoton jälkeen ottoalue jää peltomaaksi.
              Alueen maisemointityöt tulee tehdä luvan voimassaoloaikana.

              Alin suunniteltu ottamistaso ja ottosuunnitelmaan merkityt
              ottamisalueiden rajat on merkittävä siten, että alueella työskentelevät ja
              valvontaviranomaiset voivat ne helposti havaita.

              Ennen maa-ainesluvan mukaisten toimenpiteitten aloittamista tulee
              luvanhaltijan toimesta pitää ottoalueella katselmus, kun ottamisalueen
              rajat on merkitty.

              Lupa-alueen eteläpään kautta kulkeva vanha eläinten kuljetusväylä ja
              viljelystie tilalle 2:48 säilytetään.

              Ympäristön suojelemiseksi alueella tulee olla imeytykseen kelpaavaa
              materiaalia (turvetta/imeytysmattoja). Mahdollisesta vahingosta on
              ilmoitettava viipymättä pelastusviranomaisille.

              Lupa-alueelle johtava tieyhteys valtatie 5:ltä rakennetaan entiselle
              tiepohjalle Pohjois-Savon Ympäristökeskuksen lausunto huomioiden.

              Luonnon monimuotoisuuskartoituksessa merkitty lupa-alueeseen
              rajoittuva kosteikko tulee rajata siten, että naapuritilan rajaan jää
              etäisyyttä vähintään 10 m. Lähde on naapuritilan puolella 13 m: päässä
              rajasta.

              Toiminnan aiheuttamat valumavedet eivät saa vaarantaa kosteikkoaluetta
              ja lähdettä.Valumavedet tulee ohjata selkeytysaltaisiin ja selkeytymisen
              jälkeen tilan eteläpuolella kulkevaan valtaojaan.

              Ennen ainesten ottoa on hakijan jätettävä kunnalle 3600 € suuruinen
              hyväksyttävä vakuus jälkitöiden varalle, vakuuden on oltava voimassa
              yhden vuoden ajan luvan päättymisen jälkeen.

              Päätös: Lautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus    Valtuusto
LEPPÄVIRRAN KUNTA                  Päivämäärä         Sivu
Rakennus- ja ympäristölautakunta          9.9.2008          2954 §     MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT

              Lautakunnalle tiedoksi myönnetyt rakennusluvat.

             Myöntämispäivä 26.5.2008
             - Kortelainen Ilpo, asuinrakennuksen laajennus, Salmenrannantie 26
             - Nyyssönen Raili, pihasauna, Vehmersalmentie 9d
             - Supinen Jukka, talousrakennus, Viitostie 3009b
             - Laitinen Olli ja Pirjo, asuinrakennus, Rengontie 143a
             - Eriksson Jarmo ja Rantama Marja-Liisa, rantasauna,
              Harakkaniementie 70g
             - Parkkonen Heikki ja Mirja, rantasauna, Leppäahontie 53
             - Holopainen Minna-Maria, asuinrakennuksen laajennus,
              Laitilanniementie 292
             - Holopainen Arvi ja Aura, lomarakennuksen laajennus, Rukkuneentie
              251
             - Pietinen Petri ja Mervi, asuinrakennus, talousrakennus ja rantasauna,
              Matinrannantie 67.

             Myöntämispäivä 6.6.2008
             - As Oy Aikasampo, uudet porraskäytävät ja hissit, Savonkatu 47
             - Niskanen Matti, huolto- ja varastohalli, Tahvanalantie 10
             - Junkkarinen Simo ja Paula, asuinrakennus, Riihirannantie 477b
             - Kaila Jussi, rantasauna, Hirsikorventie 173b
             - Nevalainen Jouni, asuinrakennus, Oravakuja 6
             - Leppäharju Mikko ja Johanna, asuinrakennus, Kartanontie 49
             - Parikka Päivi ja Leena, jätevesijärjestelmä, Näädänmaantie 208
             - Nyyssönen Martti, talousrakennus, Tuomaalantie 32
             - Forsman Arvo ja Seija, lomarakennus ja rantasauna, Puralanmäentie
              11g
             - Lindell Mikko ja Minna, loma-asunnon laajennus, Aittoniementie 134
             - Hämäläinen Juha, asuinrakennuksen muutostyö, Alapellontie 201
             - Turunen Antti, rantasauna, Hirsikorventie 173a
             - Huttunen Mervi, rantasauna, Rauvastenlahdentie 691.

             Myöntämispäivä 12.6.2008
             - Suihkonen Sakari ja Mieskolainen Sari, halli, Mansikkamäentie 106
             - Koponen Tauno, rantasauna, Kaakonmäentie 89
             - Kolari Seppo, lomarakennus, Kolarinsaarentie 645
             - Tervahauta Markku ja Arja, rantasauna, Tuomirannantie 6
             - Nyyssönen Mikko ja Sirpa, lomarakennus, Kuivataipaleentie 600i
             - Karalahti Aarne ja Ilona, lomarakennuksen laajennus, Hanhisalontie
              405
             - Vuorenmaa Anu, rantasauna, Riutantie 106
             - Räsänen Tauno, savusauna, Liukonpellontie 6
             - Hämäläinen Jouko ja Wilen Heije, lomarakennus, Hirsikorventie 173d
             - Pylkkänen Sirpa ja Mika, rantasauna, Kumpulahdentie 405c

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus    Valtuusto
LEPPÄVIRRAN KUNTA                  Päivämäärä         Sivu
Rakennus- ja ympäristölautakunta           9.9.2008          30             -  Eskelinen Tarja, grilli-kesäkeittiö, Hanhisalontie 471b
             -  Airaksinen Mauri, varasto-autokatos, Timolantie 147b
             -  Pöyhönen Ari ja Marja, aitta, Pöyhönsaari
             -  Juutilainen Martti, talousrakennus, Juonionsaari Reinikkala.

             Myöntämispäivä 13.6.2008
             - Miettinen Jani ja Hiltunen Maarit, asuinrakennus ja talousrakennus,
              Viitostie 3718e
             - Hynninen Mikko ja Moilanen Johanna, asuinrakennus ja
              talousrakennus, Siltakatu 6
             - Waissi Jori, autotalli-varasto, Kammenharjuntie 111
             - Viitanen Merja, puuliiteri-varasto, Timolantie 300.

             Myöntämispäivä 27.6.2008
             - Kolari Jaana, asuinrakennus ja talousrakennus, Tikkutie 1
             - Kauranen Irmeli, lomarakennus ja autokatos-varasto,
              Hyvärinsalmentie 37
             - Ruhala Ari ja Mirja-Liisa, autotalli-varasto, Mullanniementie 93
             - Määttänen Pentti, rantasauna, Viitasaari Sorsavesi
             - Karvonen Simo ja Hilkka, lomarakennus, Ruohosaari Sorsavesi
             - Hirvonen Helge ja Ritva, rantasauna, Vehmassaari Unnukka
             - Tuovinen Milja, asuinrakennuksen laajennus, Kukkarosalmentie 74.

             Myöntämispäivä 15.7.2008
             - Metsähallitus Varkauden metsätiimi, maisematyölupa, Kotalahti
             - Roponen Esa ja Saara, Autotalli-varasto, Paalimäentie 47a
             - Juutilainen Esko, autokatos, Koskentie 408
             - Tolvanen Eetu ja Marika, jätevesijärjestelmä, Vanha-Karjalantie 86
             - Eronen Jouko ja Koponen Marja-Liisa, sauna, Vierasmajantie 7
             - Tuunainen Tauno kp., jätevesijärjestelmä, Riivinniementie 170
             - Huoman Outi ja juha, kuisti, Rengastie 7
             - Laitinen Seppo ja Anna-Maija, varastorakennus, Hirsikorventie 173c
             - Suvinen Anna-Liisa, varastorakennus, Kotalahdentie 800
             - Gråsten Risto ja Anni, varastorakennus, Mansikkamäentie 20
             - Kiviranta juha ja Anna-Maija, jatkoaika rakennuslupaan 03-165,
              Oravisalmentie 216h.

             Myöntämispäivä 17.7.2008
             - Mononen Jaakko ja Maarit, asuinrak. pk. ja laajennus, Kartanontie 11
             - Malinen Allan, autokatos, Mansikkamäentie 155
             - Leppänen Vilho, grillikatos, Vuorenmäentie 230c.

             Myöntämispäivä 29.7.2008
             - Kiinteistö Oy Kulmala, roskakatos, Leppävirrantie 9
             - Varjosalo Sinikka ja Kalevi, lomaraknenus, Suottaniementie 597a
             - Soininen Antti ja Hanna, asuinrakennus, Kurjalanrannantie 73d
             - Puroranta Jouko, rantasauna, Hanhisalontie 374a

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus    Valtuusto
LEPPÄVIRRAN KUNTA                  Päivämäärä         Sivu
Rakennus- ja ympäristölautakunta           9.9.2008          31             -  Saastamoinen Kari ja Eskelinen Riitta, talousrakennus, Konnuksentie
               199b
             -  Viiliäinen Ari, jatkoaika rakennuslupaan 03-155 ja 03-157,
               Hartikansalontie852b.

             Myöntämispäivä 31.7.2008
             - Leppävirran Marja Osuuskunta, halli ja katos, Teollisuustie 18
             - Sauranen Mikko ja Piia, rantasauna, Tanskansaari
             - Havukainen Matti ja Aila, sauna, Vanha-Karjalantie 8
             - Kosunen Markku, aitta, Takunniementie 14e
             - Harmuth Reino, talousrakennuksen laajennus, Koivurannantie 50
             - Kilpeläinen Mauri ja Annikki, varasto, Kangasrannantie 299
             - Mäkinen Lasse ja Sirpa, aitta, Hyväniementie 207
             - Lyytikäinen Liisa, puuliiteri, Unimäentie 254a
             - Suomen valtio/Metsähallitus, settivarasto, Hartikansalontie 387

             Myöntämispäivä 5.8.2008
             - Kauhanen Ilpo, lomarakennus ja rantasauna
             - Saastamoinen Kari, 2 asuinrakennusta ja talousrakennus,
              Virranrannankatu 3 ja 5
             - Salovaara Eila, aitta, Ruokolahdentie 504
             - Iivonen Kyösti ja Terttu, jätevesijärjestelmä.

             Myöntämispäivä 19.8.2008
             - Iivanainen Veli ja Pirkko, varastorakennus, Kartanontie 55
             - Kauhanen Vuokko, asuinrakennuksen muutostyö, Moninmäentie 610
             - Kinnunen Pasi, asuinrakennus ja talousrakennus, Mustolantie 14
             - Mård Sirkka, lomarakennus, Unimäentie 410.

              Päätös: Lautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus    Valtuusto
LEPPÄVIRRAN KUNTA                   Päivämäärä         Sivu
Rakennus- ja ympäristölautakunta           9.9.2008          3255 §     ILMOITUSASIAT

              Tiedoksi lautakunnalle seuraavat asiat:

             1. Kunnahallituksen yleisjaosto
             - Työn sisällössä ja työajassa tapahtuvia muutoksi koskeva
               valtuustoaloite.
             2. Pohjois-Savon ympäristökeskus
             - Yhteysviranomaisen lausunto Finn Nickel Oy:n Leppävirran
               Valkeisenrannan kaivoshankkeen ympäristövaikutusten
               arviointiselostuksesta.
             - Kielteinen poikkeamispäätös, Niemelä 10:69, Koskentie 336.
             3. Itä-Suomen ympäristölupavirasto
             - Louhintamenetelmän muuttamisesta johtuvien muutoksten tekeminen
               Särkiniemen kaivoksen ympäristölupapäätökseen sekä toiminnan
               aloittamislupa. Kirjeet 19.6.2008 ja 24.7.2008.
             4. Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy
             - Särkiniemen louhoksen kuormitustarkkailun tulokset heinäkuulta 2008
               ja elokuulta.
             - Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon purkuvesistön tarkkailunn tulokset
               elokuulta 2008.
             5. Ympäristö- ja terveystarkastaja
             - Finn Nickel Oy:n Särkiniemen kaivospiirissä sijaitsevien malmioiden
               louhintaa koskeva ympäristölupa sekä toiminnanaloittamislupa.

              6. Ympäristöterveydenhuollon ilmoitukset

              Viranhaltijapäätökset tammi-elokuulta 2008

              Vs.eläinlääkäri Marita Saarikiven viranhaltijapäätökset elintarvikelain
              14 §:n mukaisista lupahakemuksista
              - Mikko Virtanen, Häyryntie 140, 70130 Sorsakoski,
              Leppävirran kauppa-apu, elintarvikkeiden kuljetusauto
              Leppävirran Pitopalvelu, Vuontie 2, 79100 Leppävirta

              Ympäristö-ja terveystarkastaja Timo Turusen viranhaltijapäätös
              elintarvikelain 21 §:n mukaisen omavalvontasuunnitelman
              hyväksymisestä
              Pirjo ja Matti Laitinen, Laitilanniementie 317, 79140 Kotalahti

              Terveystarkastaja Raija Koposen viranhaltijapäätökset
              päätös elintarvikelain 21 §:n mukaisen omavalvontasuunnitelman
              hyväksymisestä
              - Tokmanni Oy, Leppävirrantie 9, 79100 Leppävirta
              - Ravintola Mamma’s Oy, Kievarinkatu 3, 79100 Leppävirta
              - Neste Leppävirta, S.Leskinen Ky, Kokoojatie 17, 79100 Leppävirta
              - Leppävirran Niemilomat Oy, Niemeläntie 166, 78200 Leppävirta

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus    Valtuusto
LEPPÄVIRRAN KUNTA                  Päivämäärä         Sivu
Rakennus- ja ympäristölautakunta           9.9.2008          33
              päätös terveydensuojelulain 13 §:n mukaisesta ilmoituksesta
              Parturi-kampaamo Sari, Leppävirrantie 20-22, 79100 Leppävirta
              Mansikkaharjun uimaranta, Kalmalahdentie 8, 79100 Leppävirta
              Kirkonkylän uimaranta, Kalmalahti, 79100 Leppävirta
              Oravikosken uimaranta, Lätkätie, 71470 Oravikoski
              Sorsakosken uimaranta, lasten uimapaikka, 79130 Sorsakoski
              Sorsakosken uimaranta, hyppytorni, 79130 Sorsakoski
              Timolan uimaranta, 78480 Timola

              Elintarvikenäytteiden tutkimustuloksia tammi-elokuulta 2008
              Uima- ja uima-allas vesinäytteiden tutkimustuloksia
              tammi-elokuulta 2008
              Talousvesinäytteiden tutkimustuloksia tammi-elokuulta 2008

              Päätös: Lautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus    Valtuusto
LEPPÄVIRRAN KUNTA                    Päivämäärä         Sivu
Rakennus- ja ympäristölautakunta            9.9.2008          34VALITUSOSOITUS/OIKAISUVAATIMUSOHJEET

1.      Tämän kokouksen päätökseen, mikäli se ei koske kuntalain 91 §:n mukaan vain
       valmistelua tai täytäntöönpanoa tai oikaisuvaatimusta ole kielletty muun lainsäädännön
       mukaan, voi päätökseen tyytymätön tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen rakennus- ja
       ympäristölautakunnalle (osoite: Savonkatu 39, PL 4, 79101 Leppävirta) neljäntoista
       (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

       Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän
       allekirjoitettava ja ilmoitettava lisäksi ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

       Oikaisuvaatimukseen on liitettävä päätös, josta oikaisuvaatimus tehdään, alkuperäisenä
       tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta
       oikaisuvaatimusaika on luettava.

2.      Edellä tehtyihin päätöksiin, § 44, 46, 47, 52, 53 voi päätökseen tyytymätön
       asianosainen hakea muutosta Kuopion hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella, joka
       valittajan itsensä on toimitettava tai vastuullaan lähetettävä postitse tai lähetin
       välityksellä hallinto-oikeudelle (osoite: Maaherrankatu 21, PL 1744, 70101 Kuopio)
       viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä,
       kolmantenakymmenentenä (30) päivänä luettuna tiedoksisaannista.

       Valituskirjassa on ilmoitettava: 1. valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite,
       2. päätös, johon haetaan muutosta, 3. miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka
       siihen vaaditaan tehtäväksi sekä 4. muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjaan on
       liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna
       jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

       Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä
       maksuista annetun lain (701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään
       oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa.


       Kokouksen puolesta:


       Rakennus- ja ympäristö-
       lautakunnan puheenjohtaja                Tuomo Räisänen


       Pöytäkirjanpitäjä                    Jouko Koponen


       Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

       Leppävirralla    päivänä    kuuta 2008


Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus    Valtuusto
LEPPÄVIRRAN KUNTA                 Päivämäärä        Sivu
Rakennus- ja ympäristölautakunta         9.9.2008         35
       Rauno Räisänen                  Hannu Sorjonen       Tämä pöytäkirja on edeltäpäin ilmoitettuna aikana päivänä  kuuta 2008 ollut
       Leppävirran kunnanvirastotalossa yleisesti nähtävänä.

       Leppävirralla   päivänä   kuuta 2008

       Virallisesti


       Arkistonhoitaja                  Pirjo Kansanen
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus    Valtuusto
LEPPÄVIRRAN KUNTA            Päivämäärä  Sivu
Rakennus- ja ympäristölautakunta     9.9.2008   36
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus    Valtuusto

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:77
posted:2/26/2012
language:Finnish
pages:37