Konkurs przyrodniczy Wszystkie wody na Ziemi by n86jFrb6

VIEWS: 663 PAGES: 17

									                NAUCZYCIELE PRZYRODY

Przekazujemy naszą propozycję konkursu wiedzy przyrodniczej pt.
               „WSZYSTKIE WODY NA ZIEMI”.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów starszych klas (V-VI) szkół podstawowych.
Nadrzędną jego ideą jest poszerzenie zainteresowań tematyką przyrodniczą oraz rozbudzenie
ducha rywalizacji wśród dzieci.
Liczymy na Państwa pomoc w zachęceniu młodzieży do udziału w tego typu konkursach.

AUTORKI KONKURSU-nauczycielki przyrody gnieźnieńskich szkół podstawowych:
      mgr Alina Goźdź- SP nr 12
      mgr Grażyna Janowska – Marek- SP nr 5
      mgr Ewa Kikulska- SP nr 2
      mgr Izabela Obuszewska – Woźniak- SP nr 5
      mgr Lidia Płachecka -SP nr 12

     REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO DLA
        UCZNIÓW GNIEŹNIEŃSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

I     CELE KONKURSU
     Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze
     Kształtowanie trwałych, pozytywnych postaw wobec przyrody
     Krzewienie podstawowych nawyków prozdrowotnych
     Poznawanie współzależności człowieka i środowiska
     Aktywizacja uczniów do celowego podnoszenia poziomu wiedzy
     Stwarzanie uczestnikom konkursu możliwości potwierdzenia posiadanych
      umiejętności i wiedzy

II     PROGRAM KONKURSU

   1. Zagadnienia
     Charakterystyka środowisk wodnych i ich rozmieszczenie
     Życie w wodzie
     Właściwości fizyczne i chemiczne wody
     Znaczenie wody w przyrodzie i gospodarce człowieka
     Ekologia i ochrona wody

   2. Literatura
     Podstawowym źródłem informacji powinny być podręczniki i atlasy do przyrody oraz
     literatura przyrodnicza zgromadzona w szkolnych bibliotekach.
III    REGULAMIN KONKURSU
   Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach:
   I etap - eliminacje szkolne
     przeprowadza Komisja Szkolna powołana przez dyrektora szkoły
     konkurs odbywa się jednego dnia we wszystkich szkołach na terenie miasta
     Komisja Szkolna zgłasza uczestnictwo do Komitetu Organizacyjnego
     konkurs szkolny polega na wypełnieniu testu przesłanego przez Komitet
     Organizacyjny
     Komisja Szkolna powiela test stosownie do liczby uczestników
     Szczegółowe zasady przeprowadzenia etapu szkolnego reguluje instrukcja dołączona
     do testu
     Komisja Szkolna wysyła do Komitetu Organizacyjnego protokół wraz z listą
     uczestników zakwalifikowanych do etapu II
     Do II etapu kwalifikują się uczniowie, którzy zdobyli największą ilość punktów –
     maksymalnie 4 uczniów
   II etap - eliminacje miejskie
     Eliminacje miejskie przeprowadza Komitet Organizacyjny
     W II etapie biorą udział uczniowie zakwalifikowani przez Komisje Szkolne
     Konkurs miejski polega na wypełnieniu testu przygotowanego przez Komitet
     Organizacyjny
     Po sprawdzeniu testu i ustaleniu liczby punktów zdobytych przez poszczególnych
     zawodników Komisja sporządza protokół, wyłaniając dziecięciu najlepszych
     uczestników i podaje wyniki do wiadomości publicznej
   III etap - finał
     Finał przeprowadza Komitet Organizacyjny w tym samym dniu, w którym odbył się II
     etap
     Zadania finałowe mają postać quizu rozgrywanego w obecności widzów
     Szczegółowe zasady przeprowadzenia quizu będą omówione bezpośrednio przed
     finałem
     Komitet Organizacyjny powołuje jury
     O kolejności zajętych miejsc decyduje suma ilość uzyskanych punktów w etapie II
     i III
     Laureatami konkursu zostaną trzy osoby
IV    NAGRODY
   1. Komitet organizacyjny wydaje uczestnikom zaświadczenia o uzyskanych wynikach
   2. Przewidziane nagrody
V     TERMINARZ- zależnie od potrzeb i możliwości organizatorów oraz uczestników
                ETAP I- ELIMINACJE SZKOLNE
Przed Tobą test składający się ze zróżnicowanych pytań. Przeczytaj uważnie każde polecenie. W zadaniach
1,9,wybierz jedną prawidłową odpowiedź zakreślając literę np. a W razie pomyłki przekreśl odpowiedź
i wyraźnie zaznacz tę, którą uważasz za poprawną. Za rozwiązanie wszystkich zadań możesz uzyskać
maksymalnie 38 pkt.
                      POWODZENIA!

Imię i nazwisko                            Szkoła Podstawowa nr ............
1. Właściwości cieczy to:
 a) lepkość, gęstość
 b) twardość, sprężystość
 c) lepkość, sprężystość
2. Uzupełnij zdania.
 Niektóre organizmy, na przykład................................, oczyszczają wodę z zawartych w niej
 zanieczyszczeń. Ten proces nazywamy.............................................wody. Jednak nie
 wszystkie związki zawarte w wodzie są rozkładane w sposób naturalny. Dlatego usuwa
 się je w.......................................ścieków.
3. Określ na jakich oceanach położone są następujące wyspy:
 Grenlandia ..................................  Wyspy Brytyjskie ............................
 Madagaskar ................................   Wolin ................................................
 Nowa Zelandia ...........................    Hawaje ..............................................
4. Połącz liniami pojęcia i ich wyjaśnienie.
        szczawy               wody z solami magnezowymi i solą kamienną
        termy                wyschnięte koryta rzeczne na pustyni
        solanki               wody ze związkami żelaza, sodu i wapnia
        uedy                ciepłe wody źródlane
5. Z podanych poniżej gatunków roślin i zwierząt utwórz dwa (najmniej 3-elementowe)
 łańcuchy pokarmowe i podpisz właściwie ich ogniwa.
 foka szara, dorsz, glony, chełbia modra, plankton roślinny, mewa srebrzysta, śledź
 a)..................... ............................... ..............................
  ..................... .............................. ..............................
 b)..................... .............................. ..............................
  ..................... .............................. ..............................
6. Zbuduj obwód elektryczny, w którym popłynie prąd mając do dyspozycji:
  dwa przewody, bateryjkę, wodę destylowaną, wodny roztwór soli kuchennej
 Podkreśl ten element, który uniemożliwi Ci wykonanie zadana pamiętając, że niektóre
 ciecze przewodzą prąd elektryczny.
7. Połącz nazwy oczyszczalni ścieków z odpowiednimi opisami.
 oczyszczalnia chemiczna                     filtrowanie stałych zanieczyszczeń za
                                 pomocą sit
 oczyszczalnia biologiczna                    neutralizowanie chemikaliów innymi
                                 substancjami chemicznymi
 oczyszczalnia mechaniczna                    rozkładanie zanieczyszczeń przez
                                 mikroorganizmy na nieszkodliwe dla
                                 środowiska substancje
 8. Jaki to element wybrzeża?- wpisz właściwe określenie
  a) część morza lub oceanu z trzech stron otoczona lądem ............................
  b) obszar wodny łączący się bezpośrednio z oceanem lub oddzielony od niego łańcuchem
    wysp.................................
  c) wąski obszar wodny łączący dwa zbiorniki wodne i rozdzielający obszary
    lądowe..............................
  d) obszar wodny łączący się z oceanem za pomocą cieśnin...........................
 9.Rafy koralowe zbudowane są:
  a) ze skał pochodzenia wulkanicznego
  b) z rud żelaza i manganu
  c) z wapiennych szkieletów zwierząt
  d) z wykwitów soli morskiej
 10.Przyporządkuj podane grupy roślin wodnych do wymienionych cech rośliny:
   zanurzone, o liściach pływających, wynurzone,
    Niektóre łodygi            Liście pływają po powierzchni          Wiele pozbawionych jest
    są wewnątrz puste                     wody                   korzeni
     Mają kłącza                    Liście są duże         Liście są małe lub podzielone,
  magazynujące pokarm                 okrągłe lub owalne              nie stawiają oporu
    Kwiatostan często                                   Składniki odżywcze z wody
                          Łodygi są długie i giętkie
    w formie wiechy                                   pobierają całą powierzchnią
 Rośliny..................................    Rośliny.................................  Rośliny.................................
11.Literą P, oznacz zdanie prawdziwe a literą F- fałszywe
  a) przez odparowywanie wody morskiej można otrzymać sól .............
  b) Kolumb dotarł do Indii, a mieszkańców nazwał Indianami .............
  c) 97% wód na Ziemi to wody słone ...........
  d) w niektórych krajach głównym źródłem dochodów mieszkańców są hodowle
    organizmów morskich ...........
12.Zapisz propozycje trzech sposobów oszczędzania wody w Twoim domu
      - ...........................................................
      - ...........................................................
      - ...........................................................
13.Podkreśl prawe dopływy Wisły
     Warta, Pilica, San, Wieprz, Nysa Łużycką, Narew, Noteć, Bug, Bóbr, Bzura
14.Zapoznaj się ze schematem i uzupełnij zdania
                Samice żab składają w wodzie jajeczka, czyli ........................ . Z niego
                wylęgają      się    larwy    zwane........................... .   Mają     one
                .............................. kształt ciała, oddychają za pomocą ......................
                i poruszają się za pomocą ........................ .Po pewnym czasie larwom
                wyrosną ............................... a ogon zanika. W taki sposób larwa żaby
                przekształca się w postać dorosłą.
15.W poniższych zlewkach z wodą umieść numer substancji podanej poniżej
  (1)kulki żelazne,(2)sproszkowana kreda,(3)cukier,(4)korek,(5)mąka,(6)styropian,(7)sól,
  (8)żwir,
  tworzą roztwór            pływają             tworzą zawiesiny              toną
                 KLUCZ DOTESTU I ETAPU
 Nr
        Poprawna odpowiedź            Kryterium zaliczenia       Punkty
zad.
 1. a)                       Wybiera 1 prawidłową odpowiedź     0-1
   Uzupełnia kolejno: zwierzęta (raki,
                        Podaje 2 lub 3 prawidłowe odpowiedzi-
 2. bakterie), samooczyszczania,                              0-2
                         2pkt; 1 prawidłowa odpowiedź- 1 pkt
   oczyszczalniach
   Grenlandia- Atlantycki,
   Madagaskar- Indyjski
   Nowa Zelandia- Spokojny
 3.                       Za każde 2 poprawne odpowiedzi 1 pkt   0-3
   Wyspy Brytyjskie- Atlantycki
   Wolin- Atlantycki
   Hawaje- Spokojny
   Szczawy- wody ze związkami żelaza,
   sodu i wapnia
   Termy- ciepłe wody źródlane
 4.                       Za każde 2 poprawne odpowiedzi 1 pkt   0-2
   Solanki- wody z solami magnezowymi i
   solą kamienną
   Uedy- wyschnięte koryta rzeczne
   a) plankton roślinny-śledż- foka szara
   b) glony- chełbia modra-mewa
                            Za każdy łańcuch- 1pkt.
 5.  srebrzysta                                     0-4
                        Pełne, poprawnie podpisane ogniwa- 1 pkt
   producent,konsument roślinożerny, kons.
    mięsożerny
 6. podkreśla wodę destylowaną           Za poprawną odpowiedź- 1 pkt      0-1
   o. chemiczna-neutralizowanie ......
 7. o. biologiczna- rozkładanie...........     Za każdą poprawną parę- 1 pkt     0-3
   o. mechaniczna- filtrowanie........
   a) zatoka
   b) morze przybrzeżne
 8.                       Za każdą poprawną odpowiedź- 1 pkt    0-4
   c) cieśnina
   d) morze śródziemne
 9. c)                      Wybiera 1 poprawną odpowiedź- 1 pkt    0-1
   Kolejno: wynurzone, o liściach
10.                       Za każdą poprawna odpowiedź- 1 pkt    0-3
    pływających, zanurzone
                          Za 2 poprawne odpowiedzi- 1 pkt
11. a) P  b) F  c) P  d) P                               0-2
                          4 poprawne odpowiedzi- 2 pkt
  Umiejętne korzystanie z wody(np. mały
  strumień, natryski, mycie zębów przy
  zakręconym strumieniu wody)        Wybiera 3 z podanych – za każdą poprawną
12.                                            0-3
  Uszczelnienie cieknących kranów            odpowiedź- 1 pkt
  Powtórne wykorzystanie wody po
   płukaniu warzyw
                         Za 3 lub 4 poprawne odpowiedzi- 2pkt
13. San, Wieprz, Narew, Bug                                0-2
                          Za 2 poprawne odpowiedzi- 1pkt
  Uzupełnia kolejno: skrzek, kijankami,
14.                       Za każde 2 poprawne odpowiedzi- 1 pkt   0-3
  opływowy, skrzeli, ogona, kończyny
  Dokona zapisów w zlewkach
15.                         Za każdą poprawną parę – 1 pkt     0-4
   3,7;  4.6; 2,5; 1,8.
               ETAP II - ELIMINACJE MIEJSKIE
Przed Tobą test składający się z 16 pytań. Przeczytaj uważnie każde polecenie. W zadaniach 15 i 16 musisz
skorzystać z dołączonej do testu mapki nr 1 i nr 2. Na rozwiązanie testu masz 45 minut Za rozwiązanie
wszystkich zadań możesz uzyskać maksymalnie 48pkt.
                               POWODZENIA!

Imię i nazwisko ........................................................  Szkoła Podstawowa nr .........
1. Do pór roku dobierz procesy zachodzące w jeziorze:
  Procesy:                                         1 2 3 4
   silny wiatr miesza wodę w zbiorniku; mieszanie tylko górnych warstw
   wody; intensywne mieszanie wód jeziora; ustanie dopływu tlenu; wyrównanie
   temperatury i ilości substancji pokarmowych w całym zbiorniku; tworzenie się warstwy
   lodu zapobiegającej wychładzaniu wody; więcej tlenu tylko w powierzchniowych
   warstwach
    zima              wiosna              lato        jesień

2. Uzupełnij schemat wpisując po dwa przykłady roli glonów w przyrodzie i             1  2
  gospodarce człowieka
                ZNACZENIE GLONÓW
       W przyrodzie             W gospodarce człowieka

3. Jakie surowce mineralne wydobywa się z dna oceanów?
  - ……………………………………………………………..                                  1  2
  -……………………………………………………………...
4. Wyjaśnij, do czego służą?
  a) echosonda -                                         1  2
  b) batyskaf -

5. Wypisz przyczyny bardzo słabego zasolenia Morza Bałtyckiego:           1 2
  a) …………………………………………………………………………………
  b) …………………………………………………………………………………
6. Wpisz do tabeli podane poniżej nazwy substancji zanieczyszczających 1 2 3
  wodę łącząc je ze źródłami tych zanieczyszczeń: nawozy sztuczne, środki
  owadobójcze, środki czystości, ropa naftowa i jej pochodne, środki chwastobójcze, ścieki
  fabryczne
  Przemysł i motoryzacja     Gospodarstwa domowe          Rolnictwo


7. Wybierz i połącz liniami organizmy i odpowiadające im środowiska wód            1  2  3

         czystych                  rureczniki, bakterie, grzyby

    średnio zanieczyszczonych                raki, kiełże, wypławki

   mocno zanieczyszczonych            glony, rozwielitki, oczliki
8. Podkreśl te choroby, które wywołane są zarazkami znajdującymi są 1               2  3
  w zanieczyszczonych wodach.
        dur brzuszny, grypa, cholera, czerwonka, grzybica, katar,
9. Wśród ilustracji przedstawiających zwierzęta żyjące w środowisku wodnym 1             2
  rozpoznaj i podpisz amebę oraz rozwielitkę
10. Spośród wymienionych organizmów roślinnych i zwierzęcych podkreśl cztery, żyjące
  w górnym biegu rzeki.
   Płoć, pstrąg potokowy, rzęsa wodna, małże, pałka wodna, larwy chruścików, okoń,
                 okrzemki, szczupak, skrętnica.
11. Woda pod względem chemicznym składa się z dwóch atomów wodoru i jednego
  atomu tlenu, jest, więc:                             1
    a) pierwiastkiem   b) związkiem chemicznym c) cząsteczką pierwiastka
12. Uzupełnij schemat przedstawiający pionowe rozmieszczenie glonów
  w Morzu Bałtyckim - wpisując nazwy grup glonów.               1 2 3
                                                  1  2  3
13. Przedstaw graficznie zmiany stanu skupienia zachodzące przy
  wymienionych zjawiskach (rysując schemat ułożenia cząstek w odpowiednich
  kwadratach)

       suszenie bielizny
       tworzenie się szronu
       rozmrażanie lodówki                                1  2  3  4
14. Dopasuj zjawiska (spójność, przyleganie, menisk wypukły lub
  wklęsły, napięcie powierzchniowe) do wymienionych poniżej przykładów:
 żyletka na powierzchni wody nie tonie
 woda nalana do probówki tworzy na powierzchni
 odpowiedni kształt
 spadające z kranu pojedyncze krople wody
 spływająca po piórach ptactwa wodnego woda lub dwie
 szklane płytki zwilżane wodą, które nie można rozerwać

15. Wybierz i zaznacz na mapie Polski ( mapka nr 1 – na końcu 1 2               3  4  5  6
  testu konkursowego) w odpowiednich miejscach następujące
  jeziora i napisz, jakiego są one pochodzenia?
          J. Śniardwy – jezioro ..................................................
         J. Łebsko   – jezioro ..................................................
         J. Solińskie  – jezioro ..................................................

16. Zaznacz poprzez pogrubienie i podpisz w odpowiednich 1 2 3 4                5  6
  miejscach na mapie konturowej świata (mapka nr 2 – na
  końcu testu konkursowego) najdłuższe rzeki na kontynentach:
     Azji, Afryki, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Europy, Australii
                 KONTUROWA MAPA POLSKI
                                     LEGENDA:
                                     o Miasta
                                     
                                   KONTUROWA
                                     Jeziora                  MAPA ŚWIATA
                 KLUCZ DO II ETAPU
 Nr                                  Kryterium
               Odpowiedzi                        Punkty
zad.                                  zaliczenia
    ZIMA    ustanie dopływu tlenu, tworzenie się warstwy
          lodu zapobiegającej wychładzaniu wody
    WIOSNA silny wiatr miesza wodę w zbiorniku,          Za właściwy
          wyrównanie temp. i stężenia substancji      dobór cech
 1.                                           0-4
          pokarmowych w całym zbiorniku           do każdej pory
    LATO    mieszanie tylko górnych warstw wody, więcej    roku - 1pkt
          tlenu tylko w powierzchniowych warstwach
    JESIEŃ intensywne mieszanie wód jeziora
    W przyrodzie - wytwarzanie tlenu, zmniejszanie ilości
    CO2, pokarm i schronienie dla zwierząt wodnych,
    uwalnianie związków mineralnych, np.jodu
                                   Za dwa
 2.  W gospodarce człowieka - do produkcji leków, źródło               0-2
                                   elementy - 1pkt
    agaru, pasza dla bydła, składnik galaretek, lodów, sałatek,
    składnik do impregnacji tkanin, do produkcji papieru i
    tektury, zielony nawóz
    – rudy manganu i żelaza
                                   Za każdy
 3.  – ropa naftowa                                  0-2
                                   element - 1pkt
    – gaz ziemny
    Batyskaf- statek głębinowy umożliwiający zanurzanie na    Za wyjaśnienie
    bardzo duże głębokości Echosonda- urządzenie, w którym    znaczenia
 4.  zastosowano    ultradźwięki  umożliwiające   pomiar  każdego      0-2
    głębokości wód oceanu                     przyrządu -
                                   1pkt
    – duża ilość wpływających rzek
                                   Za każdy
 5.  – ograniczony dostęp z wodami słonymi                      0-2
                                   element - 1pkt
    – słabe parowanie
    – przemysł i motoryzacja – ropa naftowa i jej pochodne; Za właściwy
     ścieki fabryczne                   dobór dwóch
    – gospodarstwo domowe – środki czystości; środki    elementów do
 6.                                           0-3
     owadobójcze                      każdego źródła
    – rolnictwo – nawozy sztuczne; środki chwastobójcze   zanieczyszczeń
                                - 1pkt
    Czystych           – raki, kiełże, wypławki  Za właściwe
 7.  Średnio zanieczyszczonych – glony, rozwielitki, oczliki dopasowanie -      0-3
    Mocno zanieczyszczonych – rureczniki, bakterie, grzyby 1pkt
                                Za prawidłowe
 8.  cholera, czerwonka, dur brzuszny ,może być katar    podkreślenie       0-3
                                choroby-1pkt
                                Za prawidłowe
                                rozpoznanie i
    Rys.1. ameba
 9.                              podpisanie        0-2
    Rys.3. rozwielitka
                                danego
                                osobnika – 1pkt


    Pstrąg potokowy, małże, larwy chruścików, okrzemki,      Za prawidłowe
10.                                           0-2
    skrętnica                           podkreślenie
                             2 organizmów -
                             1pkt
                             3-5 organizmów
                             -2pkt
                             Za prawidłowe
                             podkreślenie
11.  Odp. b                               0-1
                             odpowiedzi –
                             1pkt
     zielenice                   Za prawidłowe
12.    brunatnice                  podpisanie
                                     0-3
     krasnorosty                  nazw glonów –
                             1pkt
                             Za prawidłowe
                             narysowanie
   Suszenie bielizny – s. ciekły w s. gazowy
                             rozmieszczenia
13.  Tworzenie się szronu   – s. ciekły w s. stały          0-3
                             cząstek przy
   Rozmrażanie lodówki    – s. stały w s. ciekły
                             każdym
                             zjawisku -1pkt
                             Za prawidłowe
   Napięcie powierzchniowe              dopasowanie
   Menisk                       zjawiska do
14.                                    0-4
   Spójność                      przedstawionyc
   Przyleganie                    h przykładów -
                             1pkt
                             Prawidłowe
                             nazwanie
                             pochodzenia
   Jezioro polodowcowe
                             jeziora -1pkt,
15.  Jezioro przybrzeżne                         0-6
                             zaznaczenie
   Jezioro sztuczne
                             jeziora na
                             mapie Polski -
                             1pkt
   Azja    – Jangcy                Za prawidłowe
   Afryka       – Nil              zaznaczenie i
   Ameryka N – Missisipi z Missouri          podpisanie
16.  Ameryka S – Amazonka                najdłuższej   0-6
   Europa   – Wołga                 rzeki na danym
   Australia – Murray z Darling            kontynencie -
   Dopuszczalny zapis fonetyczny           1pkt
                  ETAP III - FINAŁ
                   PYTANIA ZA 1 PKT
1. W jaki sposób uzdatnia się wodę by mogła być wykorzystana przez człowieka?- podaj
  dwa przykłady.
2. Jakie znaczenie dla środowiska mają tereny podmokłe? Wybierz prawidłową odpowiedź.
  a) sprzyjają rozwojowi owadów co utrzymuje równowagę ekosystemu
  b) są stałym źródłem wody pitnej
  c) bagna i torfowiska są naturalnym magazynem wody, zapobiegając tym samym
    powodziom
3. Dlaczego powinniśmy chronić przed zanieczyszczeniami lodowce?- podaj dwa powody
  tych działań
4. Gdzie magazynowane są zasoby wody słodkiej na Ziemi?- podaj dwa przykłady
5. Jaką temperaturę wskażą termometry w powierzchniowej warstwie zamarzającej wody
  słonej i słodkiej?
6. Jakie czynniki wpływają na szybkość rozpuszczania cukru w wodzie?- podaj trzy
7. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i odpowiedz, które pojezierze jest w nim opisane:
  „Pojezierze to leży w północnej Polsce. Występuje tu największa liczba jezior w kraju, ale
  nie ma w śród nich jezior największych. Wzdłuż tej krainy ciągnie się wał wzgórz
  morenowych, które we wschodniej części pojezierza osiągają największe wysokości w
  metrach n. p. m. Wzgórzami morenowymi biegnie główny dział wodny w Polsce.”
8. Wyjaśnij, dlaczego niektóre rzeki na mapach Afryki oznaczono przerywaną linią?
9. Wymień sześć państw leżących nad Morzem Bałtyckim. Pomocna będzie mapka
  konturowa nr 9.
10. Jakie korzyści czerpie człowiek z mórz i oceanów?- Podaj cztery przykłady
11. Jak powstał bursztyn?
12. Podaj nazwę największej na świecie rafy koralowej.
13. Na mapie świata (nr 13) oznaczono trasy podróży wielkich odkrywców. Rozpoznaj o
  kogo chodzi i uzupełnij legendę.
14. Podaj po dwa przykłady wody jako „wroga” i „przyjaciela”.
15. Główną przyczyną kwaśnych deszczy są:- wybierz prawidłową odpowiedź
  a) tlenki siarki i azotu
  b) metale ciężkie
  c) fluor i ozon
16. Wyjaśnij, na czym polega współżycie raka pustelnika z ukwiałem?
17. Wymień dwa gatunki ryb bałtyckich żyjących w ławicach.
18. Ochronie gatunkowej w Polsce podlegają:- wybierz prawidłową odpowiedź
  a) jesiotr, łosoś, węgorz
  b) strzebla, ciosa, jesiotr
  c) pstrąg potokowy, jesiotr, kleń
19. Węgorz europejski odbywa swe wędrówki na tarło do:- wybierz prawidłową odpowiedź
  a) źródeł rzek i potoków
  b) zimnych jezior Europy północnej
  c) zachodnich części tropikalnych wód Atlantyku
20. Wymień jeziora leżące w granicach administracyjnych naszego miasta.
21. 97% wód występujących na Ziemi to wody słone, a 3% to wody słodkie. Zaznacz na
  diagramie udział wody słonej.
22. Mama pierze brudne rzeczy Jasia i bardzo się męczy, aby doprać najdrobniejsze plamy.
  Podczas tej pracy przypomina sobie, jak Jasiu ostatnio na przyrodzie przeprowadzał
  bardzo ciekawe doświadczenie, o którym jej opowiadał. Powtarzał on po nauczycielu, że
  woda szybko wnika w mikroskopijne kanaliki tkaniny dzięki obecności płynu do prania.
  Płyn rozbija także tłuszcz, co sprawia, że brud z nim wymieszany szybko oddziela się od
  tkaniny, którą pierzemy. Cały proces przebiega szybciej w wyższej temperaturze, dlatego
  mama wlała ciepłą wodę, aby usunąć brud. Jak nazywa się zjawisko fizyczne, które
  występuje podczas rozpuszczania płynu do prania w wodzie i pomaga usunąć brudne
  plamy?
23. Dlaczego pranie w gorący, parny dzień schnie wolniej niż w dzień chłodny, ale wietrzny?
  Zastanów się, co przyspiesza parowanie i jak to skojarzyć z poprzednim zdaniem?
24. Krzysiu do szklanki wrzucił kostki lodu i dolał wody do pełna, równo z krawędzią, bo
  bardzo chciało mu się pić. Brat Krzysia zaczął się śmiać, że gdy lód stopnieje w kuchni
  będzie potop. Wówczas Krzyś stwierdził:- Nie uczyłeś się, braciszku, że kostki lodu w
  szklance pełnej wody nie spowodują wylania się jej? Odpowiedz, dlaczego?
               KLUCZ DO PYTAŃ ZA 1 PUNKT
Nr
        Kryterium zaliczenia           Poprawna odpowiedź
zad.
                       - gotowanie
                       - filtrowanie (w gospodarstwie domowym,
    Za dwie prawidłowe odpowiedzi -
1.                        dla celów przemysłowych)
    1 pkt
                       - odzysk wody deszczowej
                       - odsalanie wody
2.   Podaje prawidłową odpowiedź- 1 pkt  Odp. c)
                       - są magazynem wody słodkiej na Ziemi
    Za dwie prawidłowe odpowiedzi -    - zanieczyszczenie sprzyja topnieniu
3.
    1 pkt                 - zagrożenie powodziami (wylania wód
                         oceanicznych, zmniejszenie pow. lądów)
                       - w jaskiniach
    Za dwie prawidłowe odpowiedzi -
4.                      - wody gruntowe
    1 pkt
                       - lodowce
    Za udzielenie prawidłowej
                       Słona- poniżej 00C (dokładnie -20C)
5.   odpowiedzi przy obu rodzajach wód-
                       Słodka- 00C
    1 pkt
                       - temperatura
    Za wymienienie trzech czynników-
6.                      - mieszanie
    1 pkt
                       - stopień rozdrobnienia substancji
7.   Za poprawną odpowiedź- 1 pkt     Pojezierze Pomorskie (Pomorze)
                       Mała ilość opadów powoduje wysychanie
8.   Za poprawną odpowiedź- 1 pkt     tych rzek na pewien czas (nie płyną cały rok)-
                       rzeki okresowe
                       - Polska    - Finlandia
                       - Rosja     - Szwecja
    Za sześć. prawidłowo podanych
9.                      - Litwa     - Dania
    nazw państw nadbałtyckich- 1 pkt
                       - Łotwa     - Niemcy
                       - Estonia
                       - żegluga morska
                       - połowy ryb, skorupiaków, małży, pereł
                       -Źródło surowców mineralnych
10.  Za cztery przykłady - 1 pkt      -Tereny wypoczynkowe
                       - laboratorium naukowe
                       - pozyskiwanie soli morskiej
                       - uzdrowiska
11.  Za prawidłowy opis procesu- 1 pkt   Bursztyn bałtycki jest przeobrażoną żywicą
                      drzew, które porastały rejon obecnego morza
                      30 mln lat temu. Wydzielały one ogromne
                      ilości żywicy, która często skapywała wprost
                      do wody. Także przesiąknięte nią pnie drzew
                      padały i pogrążały się w błotnistych bajorach.
                      Bryłki żywicy wędrowały strumieniami do
                      rzek lub czekały na dnie wód stojących na
                      powódź, która je wypłukiwała i niosła do
                      morza. Żywica w ziemi i wodzie podlegała
                      różnorodnych przemianom fizycznym i
                      chemicznym, aż osiągnęła twardość
                      dzisiejszego bursztynu.
   Za podanie prawidłowej nazwy-
12.                    Wielka Rafa Koralowa
   1 pkt
                      Krzysztof Kolumb( I wyprawa)
   Podaje nazwiska dwóch lub trzech
13.                    Ferdynand Magellan
   odkrywców- 1 pkt
                      Vasco da Gama (ciągła linia)
                      Woda jako wróg- np. powodzie , lawiny,
                      wrzątek, wiry wodne, ulewy, gradobicie, fale
   Podaje po dwa przykłady wody jako  tsunami
14.
   „wroga” i „przyjaciela”- 1 pkt    Woda jako przyjaciel- np. picie, kąpiele, do
                      podlewania roślin, do uprawiania sportów,
                      deszcz po suszy
15.  Podaje prawidłową odpowiedź- 1 pkt  Odp. a)
                      Współżycie tych zwierząt to przykład
   Wyjaśnia na czym polega współżycie
                      symbiozy- ukwiał otrzymuje możliwość
16.  ukwiałów i raków pustelników
                      przemieszczania się i pożywienie, rak ma
   używając pojęcia „symbioza”- 1 pkt
                      dodatkową ochronę
                      - szprot
   Wymienia dwa gatunki ryb żyjących  - dorsz
17.
   w ławicach- 1 pkt          - śledź
                      - makrela
18.  Wybiera poprawną odpowiedź- 1 pkt  Odp. b)
19.  Podaje prawidłową odpowiedź- 1 pkt  Odp. c)
                      Winiary
20.  Wymienia dwa lub trzy- 1 pkt.    Świętokrzyskie
                      Jelonek
   Za prawidłowe wypełnienie      Ostatni kwadrat pomalowany w 7/10 (więcej
21.
   kwadratów- 1 pkt           niż połowa)
   Za prawidłowe nazwanie zjawiska
22.                    Zmniejszenie napięcia powierzchniowego
   fizycznego- 1 pkt
   Za wskazanie czynnika
23.  wpływającego na opisany proces-   Wilgotność powietrza
   1 pkt
                      Woda zamarzając zwiększa swoją objętość,
24.  Podaje prawidłową odpowiedź- 1 pkt  więc ta sama jej ilość w stanie stałym ma
                      większą objętość niż w stanie ciekłym


                 ETAP III - FINAŁ
                 PYTANIA ZA 2 PUNKTY
I.   Podaj dwa powody, dla których wody gruntowe stanowią podstawowe zasoby wody
    pitnej.
II.  Dlaczego zasoby wody pitnej nie są równomiernie rozmieszczone?- Podaj dwa
    powody.
III.  Na rysunku nr III pokaż lub podpisz:
   a) literą A dowolną rzekę główną
   b) literą B jej dowolny lewobrzeżny dopływ
   c) literą C dowolny meander
   d) literą D ujście deltowate
IV.  Uporządkuj przy pomocy liter A, B, C kolejne etapy tworzenia się mierzei i jeziora
    przybrzeżnego (rysunki nr IV). Na rysunku C pokaż lub wpisz we właściwych
    miejscach gdzie jest mierzeja, morze, jezioro przybrzeżne.
V.   Grzesiowi babcia dużo opowiadała o pięknym wodospadzie Niagara, więc postanowił
    odnaleźć go na mapie. Otworzył mapę fizyczną świata i nie wiedział gdzie ma go
    szukać. Pomóż chłopcu znaleźć wodospad podaj na podstawie mapki nr V szerokość
    i długość geograficzną Niagary. Uwaga: szerokość i długość podaj w stopniach.
VI.  Zosia przeczytała w czasopiśmie geograficznym, Ze najwyższy wodospad świata
    Angel ma wysokość 979 m. Otworzyła mapę fizyczną świata i nie wiedziała gdzie ma
    go szukać. Pomóż dziewczynce go odnaleźć podając na podstawie fragmentu mapki
    (mapka nr VI) szerokość i długość geograficzną wodospadu Angel. Uwaga:
    szerokość i długość podaj w stopniach.
VII. Przedstawione zwierzęta są charakterystyczne dla różnych stref morza. Na planszy
    (plansza nr VII ) wpisz w kółka numery zwierząt żyjących w określonych strefach.
VIII. Przedstawione rośliny są charakterystyczne dla różnych stref jeziora. Na planszy
    (plansza nr VIII) wpisz w kółka numery roślin występujących w określonych strefach.
IX.  Rozpoznaj i nazwij przedstawione na planszy nr IX zwierzęta wodne. Wskaż te, które
    są ssakami. Wymień dwie cechy świadczące o przystosowaniu tych ssaków do życia
    w wodzie.
X.   Tabela przedstawia zawartość tlenu w wodzie o określonej temperaturze. Odpowiedz,
    na podstawie tabeli na następujące pytania:
   a) przy jakiej temperaturze wody zawartość tlenu jest największa?
   b) Określ związek między temperaturą wody a ilością rozpuszczonego w niej tlenu
          TEMP. WODY (0 C)     ZAWARTOŚC TLENU (mg/l)
               0             14,16
               1             13,77
               5             12,37
               10             10,92
               15              9,76
               20              8,84
               25              8,11
               30              7,53
XI.  Zaproponuj doświadczenie przedstawiające obieg wody w przyrodzie.
XII. Podaj po dwa sposoby rozdzielenia następujących mieszanin
   a) wodny roztwór soli
   b) mieszanina wody i kredy
XIII. Jak wyhodować kryształki soli? Opisz doświadczenie używając we właściwym
    momencie określenia: roztwór nasycony, roztwór nienasycony.
XIV. Na mapie konturowej świata (mapa nr XIV) pokaż największą wyspę (podając jej
    nazwę) na każdym z oceanów: atlantyckim, Spokojnym, Indyjskim
XV. Pokaż na mapie konturowej Polski (mapa nr XV) trzy najdłuższe rzeki Polski.
XVI. Jak można zaoszczędzić wodę? (podaj po jednym przykładzie)
  - w przemyśle
  - w rolnictwie
XVII. Większość substancji zmniejsza objętość wraz ze spadkiem temperatury. Czy woda w
    temperaturze od 00C do 40 C zachowuje się podobnie? Zaproponuj doświadczenie
    potwierdzające twoją teorię.
XVIII. Dlaczego potoki górskie uznawane są za najczystsze wody płynące? Zaproponuj
    wykonanie eksperymentu potwierdzającego twoją tezę ( w swoich rozważaniach
    wykorzystaj najprostsze rozwiązania możliwe do realizacji na lekcjach przyrody).
XIX. Mapa ( nr XIX) przedstawia rozmieszczenia prądów na kuli ziemskiej. Rozpoznaj
    Prąd Zatokowy, zaznacz go kolorową linią i powiedz, jaki jest jego wpływ na klimat
    północnej Europy.
XX. Akwedukt- co to jest i do czego służy?
XXI. Wymień trzy gatunki owadów żyjących w wodach słodkich (pod powierzchnią wody)
XXII. EUREKA!- kto tak wykrzyknął i w jakich okolicznościach?
              KLUCZ DO PYTAŃ ZA 2 PUNKTY
 Nr
      Kryterium zaliczenia             Poprawna odpowiedź
 zad.
    Za jeden prawidłowo      - w wodach gruntowych nie ma cząstek organicznych, -
    podany przykład- 1 pkt     szkodliwe bakterie nie mają możliwości rozwoju,
 I
    Za dwa prawidłowe       - woda wędrując przez drobne szczelinki skalne ulega
    przykłady- 2 pkt        filtrowaniu
    Za każdą prawidłową      - wody na Ziemi nie są rozmieszczone równomiernie
    odpowiedź- 1 pkt        - zróżnicowane parowanie
 II
    Za dwa prawidłowe       - brak zasilania warstwy wodonośnej, a tym samym
    przykłady- 2 pkt        wód gruntowych w wodę słodką
    Za każde dwie poprawne
    odpowiedzi- 1 pkt
 III
    Za cztery poprawne
    odpowiedzi- 2 pkt
    Za prawidłowe
    uporządkowanie
    rysunków- 1 pkt
 IV
    Za prawidłowy opis przy
    użyciu wszystkich
    terminów rys. C- 1 pkt
    Za podanie prawidłowej
    szerokości geogr. (stopnie i
    półkula)- 1 pkt        60N (pn)
 V
    Za podanie prawidłowej     62-630W (zach)
    długości geogr. (stopnie i
    półkula)- 1 pkt
    Za podanie prawidłowej
    szerokości geogr. (stopnie i  430N (pn)
 VI
    półkula)- 1 pkt        790W(zach)
    Za podanie prawidłowej
    długości geogr. (stopnie i
    półkula)- 1 pkt
 VII
 VII
   Za prawidłowe nazwanie
   zwierząt i wskazanie
   ssaków- 1 pkt
 IX
   Wymienia dwa
   przystosowania ssaków do
   życia w wodzie- 1 pkt
   Za jedną prawidłową       a) przy temp. 00C
   odpowiedź- 1 pkt         b) W wodzie o niższej temp. zawarta jest większa
 X
   Za dwie prawidłowe         ilośc tlenu ( wraz ze wzrostem temp. wody ilośc
   odpowiedzi- 2 pkt          zawartego w niej tlenu maleje)
   Za prawidłowe
   zilustrowanie
                  Dowolny przykład- „mini- planeta” (słoik, gleba,
 XI  doświadczenia (używa
                  woda, mech)
   pojęc- parowanie,
   skraplanie)- 2 pkt
   Podaje dwa sposoby- 1 pkt   a)roztwór soli- krystalizacja, odparowywanie
 XII Podaje cztery sposoby-     b) zawiesina wody i kredy- sączenie,
   2 pkt             zlewanie(dekantacja)
   Za prawidłowy opis
   doświadczenia- 1 pkt     Szklanka, sól, ołówek przewiązany nitką, woda
XIII Za właściwe użycie pojęc:   Roztwór nasycony to taki, w którym nie da się
   roztwór nasycony, roztwór   rozpuścic już więcej soli
   nienasycony- 1 pkt
   Za dwie poprawne
   odpowiedzi (pokazanie i    - Ocean Spokojny- Nowa Gwinea
XIV nazwanie)- 1 pkt        - Ocean Atlantycki- Grenlandia
   Za trzy poprawne       - Ocean Indyjski- Madagaskar
   odpowiedzi- 2 pkt
   Za dwie poprawnie
   pokazane rzeki (od źródła   - Wisła
 XV do ujścia)- 1 pkt        - Odra
   Za trzy poprawnie       - Warta
   pokazane rzeki- 2 pkt
   Podaje po jednym       W przemyśle- dwukrotne wykorzystanie wody,
   przykładzie do każdej     stosowanie obiegu zamkniętego
XVI dziedziny gospodarki      W rolnictwie- ulepszenie metod nawadniania pól,
   (rolnictwo, przemysł)-    dwukrotne wykorzystanie wody (oczyszczając i
   2 pkt             wykorzystując do podlewania pól)
   Za prawidłową odpowiedź-
                  Woda w temp. 00C-40C zwiększa swoją objętość
   1 pkt
XVII                Np. doświadczenie butelką napełnioną wodą i
   Za propozycję
                  wstawioną do zamrażalnika
   doświadczenia- 1 pkt
   Podaje przyczynę czystości  Woda w górach ulega filtrowaniu w szczelinach
   potoków- 1 pkt        skalnych
XVIII
   Podaje propozycję       Np. prosty filtr- obcięta butelka plastikowa, kłębek
   doświadczenia- 1 pkt     waty lub bibuły, odłamki skalne, piasek.
                     Prąd Zatokowy przebiega od Zatoki meksykańskiej w
      Prawidłowo oznacza- 1 pkt  poprzek Atlantyku i opływa północne rejony Europy aż
XIX     Określa wpływ na klimat-   do Nowej Ziemi na Morzu Barentsa
      1 pkt            Prąd ten łagodzi wpływy klimatu arktycznego- lata są
                     chłodne a zimy nie są mroźne
                     Kanał wodociągowy, często naziemny, bardzo
                     rozpowszechniony w starożytnym Rzymie. Akwedukty
      Definiuje pojęcie- 1 pkt   doprowadzały wodę do tego miasta z odległych miejsc
XX
      Określa rolę- 1 pkt     np. z Alp czy terenów dzisiejszego Iraku (Niniwa).
                     Istniały w Rzymie, Grecji Hiszpanii, Portugalii czy
                     Francji
      Za dwa przykłady- 1 pkt
                     Pływak żółtobrzeżek, larwy chruścików, larwy ważek,
XXI     Za trzy poprawnie podane
                     płoszczyca, żyrytwa, pluskolec, popłoń, toniak, krętak
      przykłady- 2 pkt
                    Archimedes- odkrył, że ciało zanurzone w wodzie traci
                    pozornie na ciężarze tyle, ile waży płyn wyparty przez
      Podaje autora- 1 pkt    to ciało.
XXII
      Określa okoliczności- 1 pkt Swoje badania uczony przeprowadzał w wannie i tak
                    się ucieszył ze swojego odkrycia, że nagi wybiegł na
                    ulicę krzycząc- znalazłem! (eureka)
                  PUNKTACJA- II i III ETAP
                     III etap- ustny .      Dogrywka
  Lp.      Pkt. II etap  1 seria-   2 seria-   3 seria-  Pytanie za   Suma
                 1pkt.     1pkt.    2pkt.    2 pkt.
    1.
             ZESTAWIENIE PUNKTACJI PO II ETAPIE

L.p.            Nazwisko i imię            Szkoła     Liczba pkt
 1.
                    ARKUSZ EWALUACJI
  Uczestniczyłeś(aś) jako reprezentant swojej szkoły w Międzyszkolnym Konkursie
  Przyrodniczym. Interesuje nas Twoja opinia na temat Twojego samopoczucia, stopnia
  trudności zaproponowanych przez nas zadań oraz organizacji konkursu. Wypełnij
  arkusz wybierając jedną odpowiedź
  1. Czy udział w konkursie sprawił Tobie przyjemność ?
               TAK              NIE
  2. Które treści zawarte w pytaniach wydawały się Tobie najtrudniejsze ?
   a) dotyczące ochrony i ekologii wód
   b) znaczenia wód w przyrodzie i gospodarce człowieka
   c) rozmieszczenia wód na Ziemi
   d) procesów życiowych zachodzących w wodzie
   e) zjawisk fizycznych i chemicznych w wodzie
  3. Czy chciałbyś ponownie wziąć udział w podobnym konkursie ?
               TAK              NIE

                               Dziękujemy za wypełnienie ankiety
                                        Organizatorki

								
To top