Plan dydaktyczny nauczania geografii w klasie IL O

Document Sample
Plan dydaktyczny nauczania geografii w klasie IL O Powered By Docstoc
					Opracowanie: Barbara Lewandowska-Szwarc, Anna Mrula

                                                  Wynikowy plan dydaktyczny nauczania geografii w trzyletniej szkole ponadgimnazjalnej
KLASA I


                                                               Środki dydaktyczne       Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie       Przewidywane osiągnięcia w zakresie
                           Dział                     Temat lekcji
                                                                i metody pracy              podstawowym                     rozszerzonym                                              Miejsce wiedzy geograficznej Płyta CD-ROM (Geografia. Ziemia  Uczeń:                       Uczeń:
                                              w życiu człowieka.      – system przyrodniczy)      – zna różne źródła informacji,           – zna metody przetwarzania materiału
                              Metody zbierania informacji
                                                                     *        – zna podstawowe metody zbierania informacji,    źródłowego,
                                                            Realizacja ścieżki czytelniczej  – rozumie przydatność badań geograficznych     – rozumie funkcjonowanie systemu
                                                            i medialnej:           w życiu codziennym,                 przyrodniczego Ziemi,
                                                            Tradycyjne i nowoczesne źródła  – rozumie konieczność selekcji danych,       – rozumie związek geografii z innymi naukami,
                                                                                                                    *
                                                            informacji.            – potrafi dokonać selekcji danych i ocenić ich   – rozumie znaczenie GIS dla nauk
  z różnorodnych źródeł informacji geograficznej
                                                                             wiarygodność;                    geograficznych,
                                                                                                       – potrafi przedstawić rozwój geografii jako nauki,
                                                                                                       – potrafi podać przykład praktycznego
                                                                                                       zastosowania nauk geograficznych,
                                                                                                       – potrafi wybrać właściwą metodę badawczą do
        Podstawy korzystania
                                                                                                       danego zagadnienia;
                           i przydatność danych
                                              Mapa – głównym źródłem    Różne rodzaje map         – zna cechy dobrej mapy,              – zna różne kryteria i rodzaje map,
                                              informacji geograficznej.          *         – rozumie zależność treści mapy od skali,      – rozumie różnicę między siatką kartograficzną
                             Wiarygodność
                                                            Realizacja ścieżki czytelniczej  – rozumie znaczenie mapy w nauczaniu geografii   a geograficzną,
                                                            i medialnej: Współczesne media –  i życiu,                      – rozumie istotę generalizacji treści mapy,
                                                            rozumienie ich roli we       – potrafi czytać mapę,               – potrafi czytać i interpretować treści map;
                                                            współczesnym świecie.       – potrafi lokalizować miejsca na mapie,
                                                                             – dokonuje obliczeń matematycznych
                                                                             z wykorzystaniem skali;
                              Odwzorowania kartograficzne i
                                              Odwzorowania        Płyta CD-ROM            – zna kryteria i rodzaje klasycznych odwzorowań   – zna metody konstruowania siatek
                                ich zastosowanie.
                                              kartograficzne.               *         kartograficznych,                  kartograficznych,
                                                            Rozpoznawanie odwzorowań      – potrafi wyjaśnić przyczyny zniekształceń siatek  – zna odwzorowania umowne,
                                                            kartograficznych na mapach     kartograficznych;                  – potrafi obliczyć powierzchnię, wykorzystując
                                                            w atlasie – ćwiczenia praktyczne                            skalę mapy,
                                                            w przeliczaniu.                                    – potrafi rozpoznać odwzorowanie, w którym
                                                                                                       została wykonana dana mapa,
                                                                                                       – rozumie zależność między rodzajem
                                                                                                       odwzorowania a praktycznym zastosowaniem
                                                                                                       danej mapy;
                                                                                1
                                               Metody            Ćwiczenia praktyczne       – zna znaki topograficzne: punktowe, liniowe oraz  – zna kryteria różnicowania znaków
                                 Metody prezentacji
Podstawy korzystania z różnorodnych źródeł informacji
                                               kartograficzne a treść mapy. w rozpoznawaniu metod
                                 kartograficznej
                                                                              powierzchniowe na mapach,              kartograficznych,
                                                             kartograficznych.         – zna metody kartograficzne służące do       – rozumie zasady interpolacji,
                                                                              przedstawiania treści na mapach,          – rozumie wpływ metody kartograficznej na
                                                                              – potrafi rozpoznać metody kartograficzne,     interpretacje treści mapy,
                                                                              – rozumie konieczność przedstawiania wybranych   – potrafi rozpoznać i zinterpretować metody
                                                                              treści danymi metodami kartograficznymi;      kartograficzne,
                                                                                                        – potrafi dobrać do danego problemu właściwą
                                                                                                        metodę kartograficzną;
          geograficznej
                                               Wykres jako         Płyta CD-ROM            – zna sposoby prezentacji treści geograficznych,  – zna zasady konstrukcji wykresów grupowanych
                                Wiedza geograficzna w życiu
                                               uzupełnienie treści mapy.           *        – zna zasady konstrukcji wykresów liniowych     i strukturalnych,
                                                             Wykres, profil i przekrój     – rozumie pojęcia: rysunek, schemat, tabela,    – rozumie różnicę między przekrojem a profilem,
                                                             geologiczny            tablica,                      – potrafi interpretować i wykresy, i tabele,
                                                             – wykonywanie oraz interpretacja – – potrafi zestawić dane statystyczne w tabelę,   – potrafi do wybranych treści wykonać rysunek
                                   codziennym
                                                             ćwiczenia praktyczne.       – potrafi wykonać wykresy liniowe;         i schemat,
                                                                                                        – potrafi wykonać profil hipsometryczny,
                                                                                                        – potrafi interpretować przekrój geologiczny
                                                                                                        i profil glebowy,
                                                                                                        – potrafi prezentować w różnych formach wyniki
                                                                                                        swoich badań,
                                                                                                        – potrafi skonstruować ankietę lub
                                                                                                        kwestionariusz;
         Funkcjonowanie systemu przyrodniczego Ziemi
                                 Powstanie i ewolucja
                                               Powstanie i budowa     Płyta CD-ROM            – zna hipotezę powstania i budowę Wszechświata   – zna dowody potwierdzające przyjętą hipotezę
                                               Wszechświata.                 *        i Układu Słonecznego,                powstania świata,
                                                             Ścieżka czytelnicza i medialna –  – rozumie rolę tlenu w tworzeniu się życia na    – rozumie mechanizm wytwarzania tlenu przez
                                    Ziemi
                                                             analiza porównawcza wybranej    Ziemi,                       sinice,
                                                             informacji z różnych źródeł.    – potrafi scharakteryzować miejsce Ziemi we     – potrafi przedstawić ewolucję lądów i oceanów,
                                                                              Wszechświecie i Układzie Słonecznym,        –- potrafi wskazać przyczyny występowania
                                                                              – potrafi wskazać ważne wydarzenia w ewolucji    okresów lodowcowych w dziejach Ziemi;
                                                                              Ziemi;


                                               Ruchy Ziemi i ich następstwa. Płyta CD-ROM           – zna mechanizm ruchu obrotowego i obiegowego    – zna miejsce Ziemi we Wszechświecie
                                 Ruchy Ziemi i ich
                                                                     *         Ziemi,                        i Układzie Słonecznym
                                  następstwa
                                                             Wykonywanie i interpretacja    – rozumie wpływ ruchów Ziemi na czas i klimat,   – rozumie przyczyny zróżnicowania oświetlenia
                                                             rysunków oświetlenia Ziemi     – potrafi wymienić następstwa ruchów Ziemi;     Ziemi w ciągu roku,
                                                             w ciągu roku.                                     – rozumie mechanizm występowania zaćmienia
                                                                                                        Słońca i Księżyca,
                                                                                                        – potrafi omówić za pomocą rysunków
                                                                                                        zagadnienie oświetlenia Ziemi w ciągu roku;
                                                                                 2
                                       Środowisko przyrodnicze  Zdjęcia przedstawiające krajobrazy – zna sfery tworzące krajobraz,         – zna etapy rozwoju środowiska przyrodniczego
                                       Ziemi.          naturalne i przestrzeń geograficzną – zna pojęcia: krajobraz naturalny       na Ziemi,
                           Sfery Ziemi
                                                    – realizacja ścieżki ekologicznej – i antropogeniczny, przestrzeń geograficzna,   – zna pojęcia: determinizm i nihilizm
                                                    ekonomiczne i społeczne aspekty – rozumie współzależność sfer w tworzeniu      geograficzny,
                                                    związków między środowiskiem    krajobrazu,                   – rozumie pojęcia: przestrzeń geograficzna,
                                                    a człowiekiem.           – potrafi podać przykłady zależności na linii  powłoka krajobrazowa, ekosystem
                                                                      człowiek-przyroda;               –  potrafi ocenić stopień zależności człowieka
                                                                                                od warunków przyrodniczych;
                        wydarzeń geologicznych
                        Datowanie i odtwarzanie
                                       Dzieje Ziemi.       Płyta CD-ROM          – zna metody określające wiek skał,         – wie, na czym polegają wybrane metody
                                                            *        – zna pojęcia: datowanie, wiek względny       datowania,
                                                    Ścieżka czytelnicza i medialna: i bezwzględny, skamieniałość przewodnia, okres   – rozumie założenia metody izotopowej,
Funkcjonowanie systemu przyrodniczego Ziemi
                                                    Tradycyjne i nowoczesne źródła geologiczny, era, eon,                – potrafi wymienić ważne wydarzenia
                                                    informacji.           – rozumie różnicę między wiekiem względnym     w dziejach Ziemi,
                                                                    a bezwzględnym,                   – potrafi wskazać minimum trzy przykłady
                                                                    – potrafi czytać tablicę stratygraficzną;      skamieniałości przewodnich,
                                                                                              –  potrafi odtworzyć na podstawie przekroju
                                                                                                geologicznego wydarzenia geologiczne;


                                       Budowa wewnętrzna Ziemi. Płyta CD-ROM            – zna budowę wewnętrzną Ziemi,          – wie, skąd czerpiemy wiedzę o budowie
                                                             *        – zna pojęcia: litosfera, astenosfera, strefa  wewnętrznej Ziemi,
                          Budowa wewnętrzna Ziemi
                                                    Minerały i skały – ćwiczenia w ich nieciągłości, sial, sima, nife,         – zna zmiany wartości ciśnienia i temperatury we
                                                    rozpoznawaniu.           – zna rodzaje skał ze względu na pochodzenie,  wnętrzu Ziemi,
                                                                     – rozumie różnicę między stopniem a gradientem  – zna pojęcia: magma, intruzja, płyta litosfery,
                                                                     geotermicznym,                  izostazja, terrany,
                                                                     – rozumie różnicę między minerałem a skałą,   – rozumie znaczenie astenosfery dla procesów
                                                                     – potrafi rozpoznać podstawowe skały budujące  endogenicznych,
                                                                     skorupę ziemską;                 – potrafi omówić cechy poszczególnych sfer,
                                                                                              – potrafi omówić warunki powstawania różnych
                                                                                              typów skał,
                                                                                              – potrafi omówić właściwości minerałów,
                                                                                              – potrafi rozróżniać podstawowe rodzaje skał;


                                       Teoria tektoniki płyt   Płyta CD-ROM            – zna teorię dryfu kontynentów i prądów     – zna położenie kontynentów w przeszłości
                       Tektonika płyt
                                       litosfery                 *         konwekcyjnych,                 i w przyszłości,
                        litosfery
                                                    Różne źródła tekstowe, film;    – zna nazwy i rozmieszczenie płyt litosfery,  – wie, że istnieje teoria terranów,
                                                    wykład, ćwiczenia praktyczne.    – rozumie odrębną budowę płyty kontynentalnej  – rozumie procesy zachodzące na obrzeżach płyt
                                                    Ścieżka czytelnicza i medialna:   i oceanicznej,                 litosfery,
                                                    Tradycyjne i nowoczesne źródła   – potrafi wskazać związki między ruchami płyt  – potrafi omówić teorię tektoniki płyt litosfery
                                                    informacji.             litosfery a procesami endogenicznymi;      – potrafi wyjaśnić ekspansję dna oceanicznego;
                                                                        3
                                              Wulkanizm na świecie.   Płyta CD-ROM            – zna klasyfikację wulkanów ze względu na     – zna klasyfikację wulkanów ze względu na                       Wulkanizm na
                                                                    *         produkty erupcji,                 przebieg erupcji,
                                                           Ścieżka czytelnicza i medialna   – rozumie różnicę między zjawiskami plutonicznymi – rozumie zależność kształtu wulkanu od rodzaju


                        świecie
                                                           (7-9): Analiza porównawcza     a wulkanicznymi,                 magmy,
                                                           wybranej informacji zaczerpniętej  – potrafi nazwać części wulkanu,         – potrafi rozróżnić rodzaje intruzji na rysunkach,
                                                           z różnych źródeł.          – potrafi wskazać obszary występowania      – potrafi omówić zjawiska towarzyszące
                            Trzęsienia ziemi                                         wulkanów;                     wulkanom;


                                              Trzęsienia ziemi     Film                – zna przyczyny i rodzaje trzęsień ziemi,     – zna pojęcia: obszar mikrosejsmiczny,
                                              i ich następstwa.             *         – rozumie wpływ trzęsień na rzeźbę powierzchni makrosejsmiczny, obszar epicentryczny,
                                                           Płyta CD-ROM            ziemi,                      – rozumie zależność siły trzęsienia od odległości
                                                                             – potrafi wskazać obszary sejsmiczne, asejsmiczne od epicentrum,
                                                                             i pansejsmiczne,                 – potrafi wskazać skutki trzęsień ziemi;
                                                                             – zna skale pomiaru siły trzęsienia ziemi;
Funkcjonowanie systemu przyrodniczego Ziemi
                                                                             – zna nazwy i wiek fałdowań w dziejach Ziemi,   – zna etapy rozwoju geosynkliny,
                          górotwórcze
                                              Ruchy górotwórcze.    Film
                                                                    *         – rozumie różnicę między górami fałdowymi     – zna fazy tektoniczne w fanerozoiku,
                            Ruchy
                                                           Płyta CD-ROM            a zrębowymi,                    – rozumie powstawanie dyslokacji,
                                                                             – potrafi wskazać przykłady pasm górskich     – potrafi wyjaśnić genezę i skutki procesów
                                                                             pochodzących z różnych okresów geologicznych;   górotwórczych;
                             Czynniki i procesy egzogeniczne
                                              Wietrzenie jako czynnik  Ćwiczenia w rozpoznawaniu      – zna rodzaje wietrzenia,            – zna pojęcia: detersja, detrakcja, egzaracja,
                                              rzeźbotwórczy.      zjawisk krasowych i ruchów                             sufozja,
                                               Zjawiska krasowe.    masowych na zdjęciach        – zna formy krasu zewnętrznego i wewnętrznego, – rozumie proces krasowienia skał i jego fazy,
                                               Ruchy masowe.      i rysunkach             – rozumie znaczenie pojęć: abrazja, korazja,  – rozumie przyczyny ruchów masowych na stoku,
                                                                             deflacja, erozja, akumulacja,          – potrafi ocenić i prognozować skutki naruszenia
                                                                             – rozumie, na czym polega proces geologiczny,  równowagi stoku przy ruchach masowych,
                                                                             – rozumie różnicę między osuwiskiem i obrywem, – potrafi zinterpretować intensywność wietrzenia
                                                                             – potrafi rozpoznać na ilustracji formy krasowe w różnych strefach klimatycznych;
                                                                             – potrafi wskazać na mapie obszary występowania
                                                                             krasu,
                                                                             – potrafi podać przykłady obszarów o nasileniu
                                                                             ruchów masowych;


                                              Budowa atmosfery.     Film                – zna budowę, zasięg i skład chemiczny atmosfery, – zna pojęcia: heterosfera i homosfera,
                          Atmosfera – ochronna
                                                                    *         – rozumie ochronną rolę atmosfery dla człowieka, – zna lokalizację i rolę ozonosfery i jonosfery oraz
                           powłoka Ziemi
                                                           Płyta CD-ROM            – potrafi interpretować zmiany temperatury    warstw przejściowych,
                                                                             w atmosferze;                   – rozumie znaczenie ozonu dla życia na Ziemi
                                                                                                      – rozumie związek między istnieniem tlenu
                                                                                                      a przyrodą ożywioną,
                                                                                                      – potrafi opisać poszczególne warstwy atmosfery,
                                                                                                      – wyjaśnia przyczyny zmian składu chemicznego
                                                                                                      atmosfery;                                                                                4
                                         Wpływ temperatury na inne   Płyta CD-ROM            – zna czynniki wpływające na wartość temperatury – zna pojęcie: konwekcja termiczna,
                          Promieniowanie słońca
                                         elementy klimatu.                *         na Ziemi,                     –rozumie wpływ temperatury na przebieg innych
                                                        Ścieżka ekologiczna –        – zna pojęcia: amplituda, adiabatyczne zmiany   procesów atmosferycznych,                            i jego skutki
                                                        współczesny system gospodarki    temperatury, albedo,               – rozumie, na czym polegają adiabatyczne
                                                        światowej i jego wpływ na      – potrafi wskazać przykłady wpływu temperatury na zmiany temperatury,
                                                        degradację zasobów środowiska.   inne składniki klimatyczne;            – potrafi wskazać obszary o dużym i małym
                                                                                                   nasłonecznieniu na świecie,
                                                                                                   – potrafi interpretować pionowy i poziomy rozkład
                                                                                                   temperatury na Ziemi,
                                                                                                   – potrafi wyjaśnić zjawisko inwersji termicznej;
Funkcjonowanie systemu przyrodniczego Ziemi
                                         Masy powietrza na Ziemi.   Wykonanie i interpretacja rysunku  – zna rodzaje i obszary tworzenia się mas     – potrafi charakteryzować typy mas powietrza,
                       krążenia mas
                                                        dotyczącego występowania                               – potrafi omówić wpływ mas powietrza na klimat
                        Przyczyny

                        powietrza
                                                                          powietrza,
                                                        określonych rodzajów mas      – rozumie różnicę między powietrzem morskim    danego obszaru;
                                                        powietrza na Ziemi.         a lądowym,
                                                                          – potrafi wskazać na mapie obszary
                                                                          poszczególnych mas powietrza;


                                         Fronty atmosferyczne     Płyta CD-ROM         – zna warunki tworzenia się frontów ciepłych      – zna pojęcie: front zokludowany,
                           atmosferyczne
                                         i towarzyszące im zjawiska          *       i chłodnych,                      – zna typy chmur towarzyszące frontom ciepłym
                                         pogodowe.           Metoda ćwiczeniowo-problemowa – rozumie zmienność pogody wywołanej frontami      i chłodnym,
                            Fronty
                                                                       atmosferycznymi,                    – rozumie zróżnicowanie pogody w strefie frontu
                                                                       – potrafi wskazać obszary występowania frontów     ciepłego i chłodnego,
                                                                       atmosferycznych na Ziemi;                – potrafi określić wpływ frontów atmosferycznych
                                                                                                   na zmiany pogodowe;


                                         Układy baryczne i wiatry na  Płyta CD-ROM            – zna typy układów barycznych,          – zna pojęcie: tendencja baryczna,
                          Układy baryczne i ich wpływ
                                         Ziemi.                    *          – zna rozmieszczenie wyżów i niżów barycznych   – potrafi podać nazwy wiatrów lokalnych,
                                                        Praca z mapą synoptyczną      na Ziemi,                     – rozumie wpływ ośrodków barycznych na wiatry,
                                                                          – zna typy wiatrów,                – rozumie mechanizm powstawania wiatrów
                              na wiatry
                                                                          – rozumie mechanizm tworzenia się prądów     cyklonalnych i tunelowych,
                                                                          wstępujących i zstępujących powietrza,      – potrafi rozpoznać na mapie synoptycznej typ
                                                                          – rozumie monsunową i pasatową cyrkulację     układu barycznego,
                                                                          powietrza,                    – potrafi wskazać obszary występowania
                                                                          – potrafi opisać powstawanie fenu, wiatru     cyklonów,
                                                                          dolinnego i górskiego, bryzy, monsunu letniego  – potrafi za pomocą rysunku przedstawić
                                                                          i zimowego oraz pasatów;             mechanizm tworzenia się fenu i cyklonu;
                                                                            5
                        Chmury i towarzyszące
                                    Rodzaje chmur        Obserwacje w terenie;       – zna rodzaje chmur wg wysokości,           – zna pojęcia: ruchy ślizgowe, falowe,
                                    i opadów na świecie.    płyta CD-ROM – tutaj atlas chmur. – zna rodzaje opadów i osadów,            konwekcyjne,
                                                                   – rozumie mechanizm tworzenia się opadu,       – rozumie, na czym polega zjawisko tworzenia                          im zjawiska
                                                                   – potrafi na zdjęciach rozpoznać cirrusy, stratusy,  się chmur,
                                                                   i cumulusy                      – potrafi wskazać przykłady wpływu opadów
                                                                   – potrafi wskazać różnicę między opadami       atmosferycznych na życie i działalność
                                                                   i osadami,                      człowieka;
                                                                   – potrafi na mapie wskazać obszary o dużych
                                                                   i małych opadach w ciągu roku;
Funkcjonowanie systemu przyrodniczego Ziemi
                                    Obserwacje pogody.     Ćw. praktyczne, np. prowadzenie – zna przyrządy meteorologiczne i zasady        – rozumie przyczyny powstawania zjawiska
                       pogodowe na
                                                  tygodniowego dzienniczka     obserwacji pogody,                  El Niño,
                        Zjawiska

                         świecie
                                                  obserwacji; analiza mapy     – rozumie, dlaczego w strefie międzyzwrotnikowej   – potrafi wyjaśnić zjawisko ENSO,
                                                  synoptycznej, ocena wiarygodności występuje duże parowanie,               – potrafi ocenić zmiany spowodowane zimną fazą
                                                  prognozy.             – potrafi wskazać obszary występowania powodzi    ENSO;
                                                                   i suszy;


                                    Zróżnicowanie klimatyczne na Płyta CD-ROM            – zna pojęcia: pogoda i klimat,          – zna inne klasyfikacje czynników klimatycznych,
                        klimatyczne Ziemi
                         Zróżnicowanie
                                    świecie.                   *         – zna czynniki klimatotwórcze: meteorologiczne  – zna pojęcia: mikro-, topo-, mezo-
                                                   Ścieżka ekologiczna – zagrożenia  i niemeteorologiczne,               i makroklimat, termiczne pory roku,
                                                   cywilizacyjne związane       – rozumie, na czym polega strefowość klimatyczna, – rozumie wpływ pogody na działalność ludzi,
                                                   z energetyką; analiza       – potrafi podać przykłady oddziaływania prądów  – potrafi ocenić i prognozować wpływ klimatu na
                                                   klimatogramów           morskich na klimat;                rozmieszczenie i działalność ludzi
                                                   i danych tabelarycznych.                               – potrafi wyjaśnić modę na „krioterapię”;


                                    Prognozowanie pogody.    Praca z różnymi źródłami      – zna nazwy i orbity satelitów meteorologicznych,  – zna historię i współczesną sieć badań
                                                  informacji + mapa synoptyczna.   – rozumie zjawisko efektu cieplarnianego,      meteorologicznych,
                                                                    – potrafi dokonać podstawowych pomiarów       – zna zasięgi obserwacji poszczególnych
                           Pogoda i klimat
                                                  Ścieżka czytelnicza i medialna:   elementów pogody,                  satelitów meteorologicznych,
                                                  Tradycyjne i nowoczesne źródła   – potrafi obliczyć na podstawie danych amplitudę,  – rozumie znaczenie analogów klimatycznych,
                                                  informacji             średnią temperaturę,                – potrafi interpretować dane meteorologiczne
                                                                    – potrafi odczytać prognozę z mapy synoptycznej;  i prognozować pogodę na podstawie danych,
                                                                                              – potrafi wskazać przyczyny zmian klimatycznych
                                                                                              na świecie,
                                                                                              – potrafi scharakteryzować dany typ klimatu na
                                                                                              podstawie danych;
                                                                       6
                       bilansu wodnego
                                             Regionalne zróżnicowanie  Praca z podręcznikiem.       – zna pojęcia: bilans wodny, retencja, wieczna     – zna strefową różnorodność bilansów wodnych,
                        Zróżnicowanie
                         regionalne
                                             bilansu wodnego na świecie.                   zmarzlina                        – rozumie zależność między ilością opadów
                                                           Interpretacja rysunków       – rozumie, od czego zależy bilans wodny,        a temperaturą i ciśnieniem,
                                                           dotyczących obiegu wody       – potrafi zinterpretować schemat krążenia wody na    – potrafi porównać ilość opadu i parowania
                                                           w przyrodzie.            Ziemi;                         w różnych szerokościach geograficznych;;

                       działalność morza Wody Oceanu Światowego

                                             Wody Oceanu Światowego.    Płyta CD-ROM          –zna skład chemiczny wody morskiej, obszary        – zna kierunki przemieszczania się wód
                                                                   *        największego i najmniejszego zasolenia,          o różnym stopniu zasolenia w oceanach,
Funkcjonowanie systemu przyrodniczego Ziemi
                                                            Analiza map tematycznych    – potrafi wskazać przebieg prądów morskich na       – zna różne rodzaje fal morskich,
                                                            w atlasie.           poszczególnych oceanach,                 – rozumie znaczenie pływów w działalności
                                                                            –  rozumie przyczyny różnic w zasoleniu         człowieka,
                                                            Ścieżka czytelnicza         oceanów,                       – potrafi wyjaśnić zjawisko upwelingu,
                                                            medialna : Analiza porównawcza – potrafi wyjaśnić mechanizm falowania,          – potrafi odróżnić przypływy syzygijne od
                                                            informacji pochodzących     przypływów i odpływów morza;               kwadrowych,
                                                            z różnych źródeł.                                     – potrafi wyjaśnić wpływ prądów morskich na
                                                                                                         klimat wybrzeży;
                        Rzeźbotwórcza
                                             Działalność rzeźbotwórcza   Płyta CD-ROM          – zna skład chemiczny wody morskiej,           – zna efekty działalności fal morskich,
                                             morza.                     *       – zna pojęcia: brzeg, wybrzeże, plaża, klif,       – potrafi rozpoznawać na mapach typy wybrzeży,
                                                            Film, analiza zdjęć –      platforma abrazyjna,                   – potrafi określać przydatność gospodarczą
                                                            rozpoznawanie typów wybrzeży na – zna typy wybrzeży;                   różnych typów wybrzeży;
                                                            podstawie mapy.


                                             Ustroje rzeczne na świecie.  Ćwiczenia na podstawie różnych  – zna pojęcia: źródło, ujście, dorzecze, dział     – zna pojęcia: kaptaż, erozja wgłębna, przełom
                            Rzeźbotwórcza działalność
                                                            źródeł informacyjnych       wodny, zlewisko, ustrój rzeki, koryto, terasa, delta,  antecedentny i epigenetyczny,
                                                                             estuarium, podstawa erozyjna,              – zna różne układy sieci rzecznej,
                                                                             – rozumie zróżnicowanie działalności rzeki       – rozumie proces tworzenia się kociołków
                                                                             w zależności od spadku,                 eworsyjnych w biegu górnym rzeki,
                                 rzeki
                                                                             – potrafi wyróżnić w przebiegu rzeki bieg górny,    – rozumie proces tworzenia się teras rzecznych
                                                                             środkowy i dolny;                    i przełomów,
                                                                                                         – rozumie, że układ sieci rzecznej zależy od
                                                                                                         budowy geologicznej,
                                                                                                         – potrafi opisać działalność rzeki w każdym
                                                                                                         odcinku;
                                                                               7
                                         Rzeźbotwórcza działalność  Płyta CD-ROM           – zna typy rzek i ustroje rzeczne,         – zna pojęcia: bagno, mokradło, moczary,
                                         rzeki.                    *        – zna typy genetyczne jezior,            trzęsawisko, torfowisko,
                                         Jeziora na świecie.     Ćwiczenia na podstawie różnych  – potrafi wskazać ważne szlaki żeglugowe,      – zna zasady podziału wód morskich,
                                                        źródeł, np. wykresów.       – potrafi wskazać ważne łowiska;          – zna etapy sukcesji jeziora,


                            Hydrosfera w życiu ludzi
                                                                                                   –   rozumie znaczenie połączeń kanałowych dla
                                                        Ścieżka czytelnicza                                     działalności człowieka,
                                                        i medialna: Tradycyjne                                – rozumie znaczenie żeglugi kabotażowej
                                                        i nowoczesne źródła informacji.                            i międzymorskiej dla człowieka,
                                                                                                   – potrafi wskazać przyczyny powstawania
Funkcjonowanie systemu przyrodniczego Ziemi
                                                                                                   i rolę bagien dla środowiska,
                                                                                                   – potrafi scharakteryzować ustroje rzeczne
                                                                                                   w różnych strefach klimatycznych,
                                                                                                   – potrafi wskazać przykłady gospodarczego
                                                                                                   wykorzystania jezior i mórz,
                                                                                                   – potrafi obliczyć spadek rzeki,
                                                                                                   – wskazuje na możliwości wykorzystania morza
                                                                                                   jako źródła produkcji żywności;
                       działalność lodowców
                                         Lądolody i lodowce górskie  Płyta CD-ROM           – zna pojęcia: lód, firn, lodowiec, lądolód, pole  – zna warunki powstawania form lodowcowych,
                         Rzeźbotwórcza
                                         na Ziemi.                   *        firnowe, granica wieloletniego śniegu,       – rozumie pojęcie: ruchy izostatyczne,
                          i lądolodów
                                                        Film               – zna nazwy form polodowcowych,           – zna typy lodowców górskich,
                                                                         – potrafi wskazać przykłady form polodowcowych   – zna pojęcia: ablacja, eratyki, nunutaki, rzeźba
                                                                         w Polsce,                      młodo- i staroglacjalna, doliny wiszące, niwacja,
                                                                         – potrafi wskazać zasięg ostatniego zlodowacenia  – potrafi wskazać obszary współcześnie
                                                                         na świecie;                     zlodowacone;


                                         Działalność rzeźbotwórcza  Płyta CD-ROM           – zna trzy typy pustyń, formy eoliczne,       – zna pojęcia: ripplemarki, jardangi, szotty,
                       działalność wiatru
                        Rzeźbotwórcza
                                         wiatru.                    *        – zna pojęcia: korazja, deflacja, ergi, serriry,  – zna warunki powstawania lessu,
                                                        Film, rysunki           hamady,                       – zna inne typy pustyń,
                                                                         – rozumie różnice genetyczne między wydmami     – rozumie wpływ prądów morskich na tworzenie
                                                                         nadmorskimi i śródlądowymi,             się pustyń,
                                                                         – potrafi wskazać obszary pustynne na świecie;   – potrafi opisać rzeźbotwórczą działalność wiatru;
                                                                           8
                                           Gleby i ich walory użytkowe. Płyta CD-ROM            – zna pojęcia: profil i proces glebowy, poziom     – zna gleby astrefowe i antropogeniczne oraz
                                                                  *         wmycia i wymycia, humus,                klasy bonitacyjne gleb,
                            Gleby i ich walory użytkowe
                                                          Ćwiczenia na podstawie modeli   – rozumie różnicę między skałą a glebą,         – zna pojęcia: aluwium, eluwium, geobionty,
                                                          typów glebowych; analiza mapy   – potrafi omówić podstawowy profil glebowy,       poziom glejowy, andosole,
                                                          gleb.               – potrafi opisać gleby ze względu na ich żyzność    – zna źródła zanieczyszczenia gleb,
                                                                           i urodzajność;                     – rozumie zależność procesu glebowego od
                                                          Ścieżka czytelnicza i medialna:                              podłoża, pokrycia i warunków klimatycznych,
                                                          Tradycyjne i nowoczesne źródła                               – rozumie, na czym polega erozja gleb,
  Funkcjonowanie systemu przyrodniczego Ziemi
                                                          informacji.                                        – potrafi opisać profil glebowy bielicy,
                                                          Ścieżka ekologiczna: Sposoby                                czarnoziemu, gleby brunatnej, mady, rędziny
                                                          ochrony różnorodności                                   i gleby laterytowej,
                                                          biologicznej.                                       – potrafi wskazać czynniki zapobiegające erozji
                                                                                                       gleby;
                         formy ukształtowania
                          Poziome i pionowe
                                                          Płyta CD-ROM            – zna pojęcia: nizina, wyżyna, góry, dolina, kotlina,  – rozumie, jak jest tworzona i co przedstawia
                          powierzchni ziemi
                                           Formy pionowego
                                           ukształtowania Ziemi.            *         wąwóz, jar, depresja, kryptodepresja, szelf, stok    krzywa hipsograficzna,
                                                          Ścieżka ekologiczna:        kontynentalny, rów tektoniczny,             – potrafi opisać budowę dna oceanicznego,
                                                          – Sposoby ochrony różnorodności  – potrafi zlokalizować na mapie podstawowe formy    – potrafi opisać hipsografię poszczególnych
                                                          biologicznej.           ukształtowania powierzchni,               kontynentów i oceanów;
                                                          – Współpraca międzynarodowa    – potrafi obliczyć wysokość względną;
                                                          w celu zrównoważonego rozwoju.


                                           Strefowe i astrefowe biomy  Film                – zna czynniki warunkujące rozmieszczenie flory    – zna podział na krainy zoogeograficzne,
                           Strefowe i astrefowe
                                           na Ziemi.                  *          i fauny na lądach,                   – zna pojęcia: atol, rafa koralowa, plankton,
                            biomy na Ziemi
                                                          Ćwiczenia z mapą klimatyczną    – zna formy ochrony przyrody,             nekton, litoral, abisal, bentos, las, namorzynowy,
                                                          i gleb.               – rozumie warunki, w jakich tworzą się         – rozumie związki przyczynowo-skutkowe
                                                                            poszczególne biomy,                  w wybranych strefach klimatyczno-glebowo-
                                                          Wielka encyklopedia geografii    – potrafi scharakteryzować typowe strefowe       -roślinnych,
                                                          świata, t. 7 „Szata roślinna Ziemi” i astrefowe zbiorowiska roślinne na świecie.      – potrafi wyjaśnić znaczenie równowagi
                                                          Ścieżka ekologiczna: Sposoby                                ekologicznej oraz konieczność ochrony biosfery.
                                                          ochrony różnorodności
                                                          biologicznej.

GIS* - ang. System Informacji Geograficznej
                                                                              9

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:265
posted:2/26/2012
language:Polish
pages:9