oxford plusV by n86jFrb6

VIEWS: 128 PAGES: 4

									 Klasa V. Zagadnienia i przykładowy test dla uczniów biorących udział w konkursie
                Oxford Historia Plus

Historia wokół nas – rodzaje źródeł historycznych.
  1. Czym jest źródło historyczne?
  2. Rodzaje źródeł historycznych.
  3. Do czego potrzebne są historykom źródła historyczne?
  4. Najstarsze materiały pisarskie i rodzaje pisma.

Sposoby mierzenia czasu dawniej i dziś.
  1. Obliczanie czasu minionych wydarzeń.
  2. Podział dziejów ludzkości.
  3. Umiejętność określania wieków.

Pradzieje człowieka. (str. 84-102 – podręcznik do klasy IV)

Życie codzienne w dawnej Polsce i dziś.
(w grodzie i na podgrodziu, w murach klasztornych, wśród polskiej szlachty, wiś polska,
życie pierwszych władców Polski)- str. 106-124, str. 144-165,

Historia wokół nas i chronologia

1. Spośród wymienionych źródeł historycznych podkreśl tylko źródła pisane.

naczynia , kroniki, monety, zbroje, listy, ozdoby, pamiętniki, obrazy, budowle, roczniki.


2. Wyjaśnij na czym polega różnica pomiędzy kroniką a rocznikiem podkreśl zdanie
prawdziwe.

a) Kronika to dłuższy opis jakiegoś wydarzenia. Najczęściej zawierający miejsce tego
  wydarzenia osoby biorące w nim udział. Opisuje subiektywne odczucia autora.
b) Rocznik najczęściej powstawał na marginesach ksiąg, zawierał jedynie datę i wyjaśnienie
  zjawiska czy wydarzenia. Nie zawierał odczuć autora i jego opini co do opisywanego
  wydarzenia.
c) Kronika to wiersz który zawierał krótki opis jakiegoś wydarzenia bez uwzględniania osób
  i miejsca wydarzenia.
d) Rocznik to długi opis wydarzenia, autor wiele miejsca poświęcał swojej ocenie danego
  wydarzenia.

  4. Najstarszymi materiałami pisarskimi były:

   a)  tabliczki gliniane,
   b)  Papirus,
   c)  Kamień
   d)  Papier

  5. Wyjaśnij pojęcia:

    Pismo, hieroglify, pismo alfabetyczne
  6. Określ wiek.

   1323r.p.n.e.
   234r.
   2000r.p.n.e.
   1787r.

Wiek V p.n.e. rozpoczął się w roku ……… a zakończył w roku …………..
Wiek XXI rozpoczął się w roku ……… a zakończył w roku …………..
Wiek XIII p.n.e. rozpoczął się w roku ……… a zakończył w roku …………..

  7. Uzupełnij

Prehistoria rozpoczęła się w …………………………….. a zakończyła w około roku 3000
p.n.e.

Starożytność rozpoczęła się ……………a zakończyła w roku 476 jest to rok upadku
……………………………………..

Średniowiecze rozpoczęło się w roku 476 a zakończyło w roku 1492 czyli w roku w którym
…………………………..odkrył …………………………
Nowożytność rozpoczęła się w roku 1492 a zakończyła w roku ……………… czyli w roku w
którym zakończyła się ……………………………………….

Czasy współczesne ……………………………… a zakończyła …………………………

PREHISTORIA

Uzupełnij zdania.

  Człowiek pojawił się na ziemi około ………… lat temu na terenie ………….. . Pierwsi
ludzie zamieszkiwali otwartą przestrzeń, jaskinie, …………. i …………….. . Zdobywali
pożywienie poprzez …………. i ……………. .

2. Wypisz jakimi narzędziami posługiwali się pierwsi ludzie.

-
-
-
3. Napisz dlaczego osadę w Biskupinie nazywamy osadą typu obronnego.
-
-
-
-
4. Napisz jakie zmiany zaszły w życiu człowieka dzięki umiejętności krzesania ognia:
-
-
-
5. Ponumeruj w kolejności od 1 do 3 epoki które następowały po sobie.
Epoka brązu ……, epoka żelaza…., epoka kamienia…..
6. Jakimi narzędziami posługiwali się pierwsi rolnicy?
7. Ułóż rozsypankę wyrazową.
żyjący, wytwarzali, myślistwem, w Biskupinie, narzędzia, Ludzie, z brązu, trudnili się,
uprawą roli, hodowlą, i

8. Uzupełnij schemat używając do tego podanych wyrazów.
  Zbieractwo, zwierząt, koczowniczy, uprawa,

Tryb ……………. – myślistwo i ……………. – jaskinie, szałasy.
Tryb osiadły - ………….roli i hodowla …………. - ……………. .

9. Prawda czy fałsz?

1. Największą ulicą Biskupina była ulica okrężna ……
2. Umiejętność wytopu żelaza dała człowiekowi możliwość produkcji trwalszych narzędzi …
3. Kobiety w osadzie w Biskupinie zajmowały się myślistwem. …….
4. Najstarsi przodkowie człowieka żyli w gromadach. ……..


Jakie były prawa i obowiązki pierwszych władców Polski?(6pkt.)
   OBOWIĄZKI             PRAWA
-                  -
-                  -
-                  -


10. N a podstawie przedstawionych poniżej charakterystyk wypisz najważniejszych
doradców władcy. (3pkt.)

A           Pan grodowy, zarządzał
            powierzonym grodem i ziemiami
            w jego okręgu.
B           W zastępstwie władcy dowodził
            wojskiem lub sprawował rządy
            w państwie
C           W jej skład wchodzili biskupi,
            arcybiskupi i urzędnicy, którzy
            doradzali władcy jakie podjąć
            decyzje.
11. Uzupełnij tekst wpisując podane poniżej wyrazy i wyrażenia.(10pkt.)
Miasta, osada, władca, kupcy, rzemieślnicy, ludność służebna, kościoły, drewniane, kamień,
gród

Gród to dawna …………. Posiadająca system obronny. Grody były siedzibami ……………...
lub jego urzędników. Rezydencje władców i …………… budowano z …………….. . Domy
pozostałych mieszkańców były …………………. . Podgrodzie to osada przylegająca do
………………. . Na podgrodziu mieszkali ………………………, ……………..,……………
i wszyscy pracujący na potrzeby grodu. Grody i podgrodzia dały początek …………….. .
12. Napisz czym jest zakon a czym klasztor. Napisz tez czym zajmowali się
zakonnicy.(6pkt.)
Zakon –
Klasztor-
Zajęcia zakonników:

13. Napisz gdzie najczęściej lokowano miasta. (3pkt.)
-………………………………; -……………………………..;-………………………..;
14. Wypisz towary, które wytwarzali wymienieni poniżej rzemieślnicy(3pkt.)
Płatnerz –
Bednarz –
Zdun –
15. Na mapie zaznaczono dwa regiony historyczne Polski– wypisz ich nazwy.(2pkt.)

								
To top