VERANDEREN VAN NAAM OF VOORNAAM by hXIq8Z

VIEWS: 45 PAGES: 4

									                Naamsverandering


VERANDEREN VAN NAAM OF VOORNAAM
Een persoon wordt toegestaan van naam en/of voornaam te veranderen wanneer aan
bepaalde voorwaarden wordt voldaan, zoals vastgelegd door de wet (*). Deze heeft in het
bijzonder de volgende principes vooropgesteld :
    De verandering van de naam en/of de voorna(a)m(en) is geen recht maar een
    gunst.
    In beginsel is de naam vast. De naamsverandering wordt bijgevolg slechts
    toegestaan ten uitzonderlijke titel, en op voorwaarde dat de aanvraag gesteund is
    op behoorlijk bewezen ernstige redenen. Bovendien mag de nieuwe aangevraagde
    naam geen aanleiding geven tot verwarring ; deze mag ook geen schade
    berokkenen aan de aanvrager of andere personen ;
    De wet is een beetje soepeler voor de verandering van de voorna(a)m(en).
    Benevens de noodzaak van een gemotiveerde aanvraag, voorziet de wet dat de
    aangevraagde voornaam geen aanleiding mag geven tot verwarring en de
    aanvrager of derden niet mag schaden.


DE PROCEDURE VAN NAAMSVERANDERING


Wie mag een procedure inleiden tot naamsverandering ?
De procedure tot naamsverandering kan enkel worden ingeleid door personen van
Belgische nationaliteit, O.V.N.- vluchtelingen en staatlozen.
Wanneer aan deze voorwaarde is voldaan, kan elkeen die enigerlei reden heeft om zijn
naam te laten wijzigen, een aanvraag indienen.
Hoe een aanvraag indienen ?
Het verzoek moet worden ingeleid door de betrokkene zelf of door zijn/haar wettelijke
vertegenwoordiger.
Voor een minderjarig kind (minder dan 18 jaar) moet deze gezamenlijk worden ingediend
door beide ouders. Indien een vonnis echter de uitoefening van het ouderlijk gezag heeft
toegekend aan één ouder (de vader of de moeder), dan is het hij/zij die het verzoek moet
indienen.
Het verzoek moet schriftelijk worden gericht aan :
Ministerie van Justitie
Dienst naamsveranderingen
Waterloolaan 115
1000 Brussel


(*) wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen


Het verzoek moet duidelijk zijn voorwerp vermelden (de nieuwe aangevraagde naam) en
zijn redenen (historisch, sociologisch, familiaal É). Eventuele bewijsstukken kunnen
worden toegevoegd.
Enkele voorbeelden :
    Ik heb een belachelijke naam die vaak het voorwerp uitmaakt van pesterijen. Deze
    naam berokkent me nadeel. Ik dien een verzoek in tot naamswijziging want ik
    verkies de naam van mijn moeder te dragen of een afgeleide van mijn huidige
    naam.
    Twee jaar geleden kreeg ik samen met mijn vriendin een kind. Ik heb het kind
    wettelijk erkend twee maand na de geboorte, en nu wens ik het samen met zijn
    mama mijn naam toe te kennen.
    Ik ben een genaturaliseerde Belg sedert een paar maanden. Niettemin veroorzaakt
    mijn vreemdklinkende naam integratieproblemen. Ik wil mijn naam vereenvoudigd
    of een meer Europese naam.
    Ik heb een kind geadopteerd in het buitenland. De naam van het kind is evenwel
    niet gewijzigd ingevolge zijn adoptie. Ik wil dat het mijn naam draagt.
     Ik ben van Spaanse oorsprong. Ik heb twee kinderen. Het eerste draagt de
     dubbele naam van vader en moeder, overeenkomstig de Spaanse wet. Het tweede
     draagt de naam van zijn vader luidens de Belgische wet. Ik wens dat mijn kinderen
     dezelfde naam hebben.
Zijn er bijzondere documenten toe te voegen bij de aanvraag ?
Volgende documenten moeten worden gevoegd bij de aanvraag, en dat voor elke
betrokkene :
    een letterlijk afschrift van de geboorteakte;
    een bewijs van verblijfplaats;
    een bewijs van Belgische nationaliteit of, voor de vluchtelingen en de staatlozen,
    een attest dat deze hoedanigheid bewijst;
    een schriftelijke verbintenis de registratierechten te zullen betalen.
Opgelet : Elke adreswijziging in de loop van de procedure moet worden gemeld aan de
Dienst naamsveranderingen.
Wat gebeurt daarna ?
De aanvraag wordt toegestuurd aan de gerechtelijke overheden, die met tussenkomst van
de plaatselijke politie, de voor het onderzoek nuttige inlichtingen verzamelen. Tijdens dit
onderzoek worden de personen die betrokken zijn bij de aangevraagde naamsverandering
(de verzoeker, ouders, grootouders, broers, zussen, É) gehoord om hun mening te kennen
aangaande de procedure. Deze inlichtingen worden verzameld ten informatieve titel en
binden geenszins de Minister bij zijn beslissing.
De resultaten van dit onderzoek worden vervolgens doorgestuurd naar de dienst
voornaams- en naamsveranderingen bij het Ministerie van Justitie. Deze is ermee belast
het dossier administratief te behandelen.
Een bijkomend onderzoek of aanvullende inlichtingen kunnen eventueel worden gevraagd
aan de gerechtelijke overheden of andere instanties, zoals de Dienst van de Adel van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld.
Het dossier wordt samen met een omstandig advies van de Dienst voornaams- en
naamsveranderingen overgemaakt aan de Minister van Justitie. Deze beslist of het
koninklijk besluit dat de naamsverandering toestaat aan de Koning ter ondertekening
wordt voorgelegd, rekening houdend met het principe dat de naamsverandering de
uitzondering moet blijven.
De naamsverandering wordt toegekend bij koninklijk besluit.
Kan ik onmiddellijk mijn nieuwe naam gebruiken wanneer deze werd toegestaan ?
Neen. Het koninklijk besluit dat de naamsverandering toestaat, moet worden
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Gedurende een termijn van 60 dagen vanaf
deze bekendmaking kan elke belanghebbende zich tegen de naamsverandering verzetten.
Na deze termijn, of vanaf de datum waarop het verzet is verworpen, is het besluit
definitief. Een afschrift van het besluit wordt dan overgemaakt aan het Ministerie van
Financiën
( Administratie van de registratie), die het tegen betaling van de registratierechten aan de
verzoeker overhandigt.
De verzoeker moet daarna, binnen de 60 dagen na de registratie ervan, het afschrift van
het besluit overhandigen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand op het gemeentehuis.
Deze ambtenaar zal dan het beschikkend gedeelte van het besluit overschrijven in zijn
registers. De naamsverandering wordt definitief vanaf de datum van de overschrijving in
de registers van de burgerlijke stand. De andere administratieve formaliteiten (vermelding
in de bevolkingsregisters, verandering van identiteitskaart, É) zullen gebeuren na de
overschrijving.
De bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand is deze :
1¡ van de geboorteplaats van de begunstigde of een van de begunstigden;
2°van de plaats van de gewone verblijfplaats van de of een van de begunstigden, indien
geen van hen in België geboren is;
3°van Brussel indien geen enkele begunstigde geboren is in België noch er zijn gewone
verblijfplaats heeft.
!! Indien het afschrift van het besluit niet binnen de dwingende termijn wordt overhandigd
aan de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand (d.w.z. binnen de 60 dagen na de
registratie), wordt het besluit als onbestaande beschouwd. Dit betekent dat u uw naam
niet kan veranderen. In dat geval zal de verzoeker opnieuw een aanvraag moeten indienen
om een nieuwe toelating te bekomen.
Als ik de toelating heb bekomen om mijn naam te veranderen, wordt de naamsverandering
dan automatisch toegepast op mijn kinderen ?
     De naamsverandering gaat enkel automatisch over op de kinderen die geboren zijn
     na de indiening van de aanvraag.
     De minderjarige kinderen daarentegen die geboren zijn voor het indienen van het
     verzoek
     genieten slechts van de naamsverandering indien het verzoek tot hen was
     uitgebreid.
     Een concreet voorbeeld :
Ik heb mijn aanvraag tot naamsverandering ingediend op 13 maart 1999.
Op dat ogenblik had ik een dochter, Marie, geboren op 8 mei 1995. Sedertdien heb ik ook
een zoon Kevin, die geboren is op 1 januari 2000.
Een koninklijk besluit van 17 augustus 2000 staat mij toe mijn naam te veranderen. Marie
was vermeld in mijn aanvraag en werd ook opgenomen in het koninklijk besluit. Ik zal ook
voor haar registratierechten moeten betalen. Kevin, die geboren is na 13 maart 1999 zal
automatisch en gratis kunnen genieten van de naamsverandering.
Wat zijn de procedurekosten ?
De naamsverandering gaat gepaard met een heffing van een registratierecht van 49,00
EUR.
Dit recht wordt verhoogd tot 740,00 EUR voor vergunningen om aan een naam een andere
naam of een partikel toe te voegen, of een hoofdletter te vervangen door een kleine letter.
De Koning kan bij gemotiveerd besluit dit recht verminderen, zonder dat het verminderd
tarief evenwel minder mag zijn dan een totaal van 490,00 EUR voor alle begunstigden
samen. De vermindering kan enkel worden toegestaan indien de begunstigde, een van de
begunstigden of hun ascendenten aan het Land bijzondere diensten hebben bewezen van
vaderlandslievende, wetenschappelijke, culturele, economische, sociale of humanitaire
aard (artikel 248 van het Wetboek op de registratie-, hypotheek-, en griffierechten).
Deze bedragen zijn verschuldigd voor elke begunstigde.
Wat is de duur van de procedure ?
De gemiddelde duur van de procedure schommelt momenteel tussen 1,5 jaar en 2 jaar.
Heeft de naamsverandering een weerslag op de afstamming ?
De naamsverandering heeft als enkel doel de identiteit van de persoon te wijzigen, en
heeft geen enkel gevolg op de afstamming en de gevolgen ervan. De afstamming is de
ouderschapsband die een kind met zijn vader verbindt (vaderlijke afstamming) of met zijn
moeder (moederlijke afstamming).
De naamsverandering heeft geen enkel effect op het ouderlijk gezag betreffende de
minderjarige kinderen, het omgangsrecht, het eventueel te betalen onderhoudsgeld, of
nog de erfenisrechten É
DE PROCEDURE VAN VERANDERING VAN DE VOORNA(A)M(EN)
Als ik mijn voornaam wens te veranderen, is de procedure dan dezelfde ?
De procedure is identiek aan de procedure voor de naamsverandering , behalve voor wat
betreft de volgende punten :
  a.  De toelating wordt verleend bij ministerieel besluit (besluit dat is ondertekend door
    de Minister van Justitie en niet door de Koning);
  b.  Er is geen bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, noch verzetstermijn van 60
    dagen;
  c.  Het registratierecht is vastgelegd op 490,00 EUR in geval van verandering van de
     voorna(a)m(en).
Dit registratierecht kan evenwel worden verminderd tot 49,00 EUR indien de voornaam die
men wenst te wijzigen :
    op zichzelf genomen of samengenomen met de naam, belachelijk of hatelijk zijn,
    of dit zijn omdat ze manifest ouderwets zijn.
    Voorbeeld : Mijn voornaam is belachelijk, hij is sedert zeer lange tijd niet meer
    gebruikelijk in België. Ik zal kunnen genieten van een vermindering van de rechten
    en slechts 49,00 EUR betalen aangezien mijn naam belachelijk is omwille van zijn
    manifest ouderwets karakter.
    Voorbeeld : Albertinus
    vreemdklinkend is
    Voorbeeld : Ik ben van vreemde oorsprong maar heb de Belgische nationaliteit
    verworven. Ik zou liever een voornaam hebben met een meer Europese klank om
    mijn integratie te vergemakkelijken.
     tot verwarring aanleiding kan geven.
     Voorbeeld : Ik heb een vrouwelijke voornaam, Laurence, maar ben een man. Ik wil
     mijn voornaam vermanlijken tot Laurens om alle mogelijke verwarring te
     voorkomen.
     !! Het gevestigd gebruik van de gevraagde voornaam geeft geen recht op deze
     vermindering.
     Voorbeeld : Mijn identiteitskaart vermeldt de voornaam Maria terwijl ik altijd een
     andere voornaam heb gebruikt en iedereen me kent als Marleen. Ik wil deze
     voornaam officialiseren. In dit geval zal Maria niet kunnen genieten van de
     vermindering en zal zij 490,00 EUR moeten betalen als zij haar voornaam wil
     veranderen.
Wat is de duur van deze procedure ?
De gemiddelde duur is momenteel 1,5 jaar.
Inlichtingen :

Ministerie van Justitie
Dienst Naamsverandering
Waterloolaan 115
1000 BRUSSEL
Tel. : 02/542.67.01, 02/542.67.03, 02/542.66.75
Fax : 02/542.70.23

								
To top