Docstoc

5.1_sds-page

Document Sample
5.1_sds-page Powered By Docstoc
					5. SEPARACE A DETEKCE
    PROTEINŮ II
   5.1. SDS-PAGE

   Anna Kotrbová-Kozak
    Jana Vobořilová,
    Vlasta Fürstová,
    Tereza Kopská
SDS-PAGE
(= sodium dodecylsulphate-polyacrylamide
gel electrophoresis)

-metoda pro separaci proteinů dle jejich
velikosti
Jednotlivé kroky experimentu
*Příprava polyakrylamidových gelů
*Příprava vzorků pro SDS-PAGE
*Povaření vzorků při 95C po dobu 4 min.
*Aplikace vzorků na gel
*Vlastní elektroforesa probíhá při
konstantním napětí 200 V po 30-40 min
*Barvení gelu pomocí Coomassie Blue
*Odbarvení gelu MetOH/HOAc
*Identifikace myosinu a aktinu ve vzorcích
tkaně pomocí proteinového markeru
 Separace proteinů v akrylamidovém gelu

      1 2 3 4 5    6 7


                 Myosin (těžký řetězec)
                 Aktin
                 Tropomyosin

                 Myosin (lehký řetězec)

                 Myosin (lehký řetězec)

                 Myosin (lehký řetězec)1. Marker    5. Aktin
2. Játra     6. Myosin
3. Srdce     7. Marker
4. Sval
-proteiny jsou tepelně denaturovány ve
vzorkovém pufru obsahujícím dodecyl sulfát
sodný (SDS)- zachována je tak pouze jejich
primární struktura
-denaturované proteiny mají vláknitý tvar a
stejný záporný náboj daný vazbou SDS –
migrace tedy závisí pouze na jejich
molekulové hmotnosti
Pohyb takto upravených proteinů v
elektrickém poli:
-proteiny mající negativní náboj se pohybují
směrem ke kladně nabité elektrodě
  Jak funguje SDS-PAGE?
               s-s
•Negativně nabité
                  SDS, zahřátí
proteiny se pohybují
ke kladné elektrodě          Proteiny s
                   SDS


•Menší proteiny se
pohybují rychleji
             -
•Proteiny se rozdělují
 podle velikosti
(molekulové
hmotnosti)        +
Co obsahuje vzorkový pufr pro
SDS-PAGE?
*Tris pufr utváří vhodné pH
*SDS (dodecyl sulfát sodný) detergent
poskytující proteinům negativní náboj
*Glycerol vzhledem ke své vyšší specifické
hmotnosti zajišťuje klesnutí vzorku ke dnu
jamky v gelu po nanesení
*“Bromophenol Blue“ barvivo umižňující
sledovat průběh elektroforézy (pohyb čela v
gelu)
SDS-Polyacrylamide Gel
Electrophoresis (SDS-PAGE)
                       CH3
                       CH2

•SDS (Sodium Dodecyl Sulfate) aniontový    CH2
                       CH2
detergent                   CH2
                       CH2
  –solubilizuje a denaturuje proteiny    CH2
                       CH2

  –dodává proteinům negativní náboj     CH2
                       CH2

  Většina proteinů váže SDS ve stejném    CH2
                       CH2
  poměru, asi 1,4 g SDS/g proteinu      O
                     O      O
                       S
                       O
                         -
•Zvýšená teplota denaturuje proteiny

                     SDS
Proč používat akrylamidový gel k
separaci proteinů?
  Akrylamidový gel: pevná a inertní matrix
  Ideální pro separaci proteinů
  Menší velikost pórů než u agarosy
  Proteiny jsou menší než
  intaktní chromoz. DNA


  Gel je vytvořen polymerací aktylamidu a N´,N´-
  methylenbisakrylamidu zahájenou volnýmí radikály
  vzniklými při rozkladu persíranu amonného.
Molekulová hmotnost proteinů
  velikost měřena v daltonech (Da) či kilodaltonech (kDa)
  Dalton    = jednotka atomové hmotnosti
         = přibližně se rovná hmotnosti atomu
         vodíku (1,66 x 10 -24 g)
         = definován také jako 1/16 hmotnosti atomu kyslíku

  Průměrná aminokyselina = 110 Da

  Průměrný nukleotidový pár = 649 Da
Hlavní proteinové složení svalů
Protein       kDa     Function
titin        3000     center myosin in sarcomere
dystrophin      400     anchoring to plasma membrane
filamin       270     cross-link filaments into gel
myosin heavy chain  210     slide filaments
spectrin       265     attach filaments to plasma
  membrane
nebulin       107     regulate actin assembly
a-actinin      100     bundle filaments
gelosin       90      fragment filaments
fimbrin       68      bundle filaments
actin        42      form filaments
tropomyosin     35      strengthen filaments
myosin light chain  27      slide filaments
troponin (T, I, C)  30, 19, 17  mediate regulation of
  contraction
thymosin       5      sequester actin monomers
Imunochemická detekce proteinů
= WESTERN Blot Analýza
*transfer proteinů separovaných pomocí
  SDS-PAGE z gelu na membránu
*identifikace proteinu pomocí
  imunodetekce, tj. komplexu primární a
  případně sekundární protilátky
*vizualizace pomocí barevné reakce nebo
  chemiluminiscence
WESTERN blot (metoda detekce
proteinu):

-název vznikl jako slovní hříčka dle metody
Southern blot (technika detekce DNA)
zavedené Edwardem Southernem
-analogicky byl vytvořen také název pro
metodu NORTHERN blot (technika
detekce RNA
přez nesporné kvality Lysenkovy a Mičurinovy vědecké školy se sovětským vědcům nepodařilo
vyvinou vlastní metodu Eastern blotu

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:2/25/2012
language:Latin
pages:15