nm rehismed ip by UexUDW

VIEWS: 37 PAGES: 6

									Ispitna pitanja iz predmeta Rehabilitacija i Socijalna medicina

   I REHABILITACIJA

1.  Invalidnost kao pojava
2.  Definicije pojmova i termina koje sadrže Deklaracije o pravima osoba sa invaliditetom
3.  Uzroci invalidnosti
4.  Proces nastanka invalidnosti
5.  Radna sposobnost i invalidi rada
6.  Ocena radne sposobnosti
7.  Podela i glavne grupe invalida
8.  Aspekti problema invalidnosti
9.  Fizički defekt i psihički kompleks
10.  Rehabilitacija – pojam i definicije
11.  Habilitacija- pojam i definicija
12.  Rehabilitacija i druge naučne discipline
   (oligofrenologija,somatopedija,logopedija,tiflologija,surdoaudiologija,kineziologija,
    fizikalna medicina, socijalna patologija, psihologija, psihijatrija, gerantologija i dr).
13.  Socijalizacija
14.  Resocijalizacija
15.  Rehabilitacija osoba sa invaliditetom
16.  Osnovni kriterijumi za procenu socijalne funkcionalnosti osoba sa invaliditetom
17.  Procena rehabilitacionog potencijala
18.  Principi rehabilitacije
19.  Ciljevi i zadaci rehabilitacije
20.  Rehabilitacioni tim
21.  Podela rehabilitacije
22.  Medicinska rehabilitacija
23.  Restitucija
24.  Kompenzacija
25.  Supstitucija
26.  Osnovi fizikalne medicine
27.  Helioterapija
28.  Fototerapija
29.  Termoterapija
30.  Hidroterapija
31.  Sonoterapija
32.  Elektroterapija
33.  Klimatoterapija
34.  Balneoterapija
35.  Mehanoterapija
36.   Kineziterapija
37.   Specijalne metode kineziterapije
38.   Radna terapija
39.   Pojam i definicije profesionalne rehabilitacije
40.   Ciljevi profesionalne rehabilitacije
41.  Faze profesionalnog osposobljavanja
42.  Sistemi zapošljavanja osoba sa invaliditetom
43.  Inkluzivno obrazovanje
44.  Zaštitne radionice
45.  Pojam i definicija socijalne rehabilitacije
46.  Metode socijalne rehabilitacije
47.  Socijalni radnik u rehabilitaciji
48.  Rehabilitacija u somatskoj oblasti
49.  Kardiovaskularne bolesti, karakteristike i mogućnosti rehabilitacije
50.  Rehabilitacija osoba sa akutnim infarktom miokarda
51.  Faktori rizika u nastajanju kardiovaskularnih bolesti i njihov značaj za rehabilitaciju
   osoba sa ovim oboljenjima
52.  Hipertenzija kao faktor rizika u nastajanju poremećaja, stanja i oboljenja
53.  Dijabetes kao bolest i faktor rizika za nastajanje drugih oboljenja, mogućnosti
   rehabilitacije osoba sa ovim oboljenjem
54.  Pušenje kao bolest zavisnosti i faktor rizika za nastajanje drugih bolesti, karakteristike
   lečenja i rehabilitacije
55.  Stres-emocionalni uslovi kao faktor rizika za nastajanje poremećaja i oboljenja, značaj
   u procesu lečenja i rehabilitacije
56.  Cerebrovaskularne bolesti, epidemiologija i klinička slika
57.  Faktori rizika-etiološki činioci u nastajanu cerebrovaskularnih bolesti
58.  Rehabilitacija cerebrovaskularnih bolesnika
59.  Rehabilitacija osoba sa neurološkim povredama i oboljenjima
60.  Povrede – klasifikacija i karakteristike po Međunarodnoj klasifikaciji bolesti, povreda i
    uzroka smrti
61.  Rehabilitacija osoba sa povredama
62.  Hemipareze, Parapareze
63.  Hemiplegije, Paraplegije i Kvadriplegije
64.  Socijalno-ekonomski problemi i prava povređenog
65.  Osnove ortotike i protetike
66.  Amputacije
67.  Rehabilitacija u psihološko-psihijatrijskoj oblasti
68.  Psihološka rehabilitacija
69.  Socioterapija
70.  Psihoterapija
71.  Karakteristike rehabilitacije i socijalne integracije osoba sa psihološkim poremećajima
72.  Karakteristike rehabilitacije i socijalne integracije osoba sa psihijatrijskim
   poremećajima, stanjima i oboljenjima
73.  Bolesti zavisnosti
74.  Narkomanija
75.  Alkoholizam
76.  Rehabilitacija dece, odraslih i starih lica
77.  Rehabilitacija-habilitacija dece
78.  Metodologija rada sa roditeljima
79.  Rehabilitacija dece ometene u psihofizičkom razvoju
80.  Deca ometena u psihofizičkom razvoju
81.  Razvrstavanje dece ometene u psihofizičkom razvoju
82.  Mentalna retardacija- definicija i klasifikacija
83.  Etiologija mentalne retardacije
84.  Psihomotorna i mentalna retardacija
85.  Rehabilitacija dece sa cerebralnom paralizom
86.  Saverovalište za adolescente
87.  Rehabilitacija odraslih osoba
88.  Rehabilitacija starih lica
89.  Karakteristike rehabilitacije osoba trećeg životnog doba
90.  Mentalno zdravlje starih osoba
91.  Poslovna sposobnost, lišavanje poslovne sposobnosti
92.  Ugovor o doživotnom izdržavanju
93.  Ustanove za rehabilitaciju u sistemu zdravstvene zaštite
94.  Ustanove za rehabilitaciju u sistemu socijalne zaštite
95.  Anamneza, pojam, definicija i poglavlja
96.  Status, pojam, definicija i poglavlja


     Literatura

 Osnovna:
1. Prof.dr. Miroslav Simić, Rehabilitacija invalida, FPN, 1996.
2. Prof.dr. Miroslav Simić, Rehabilitacija i Socijalna medicina- skripte, FPN,1998. ili 2000.
  ili 2006.godina
3. Prof.dr. Miroslav Simić, Gerontologija, skripta, FPN, 2010.

   Šira :
1.  Prof.dr.Milosavljević P., Rehabilitacija invalida, Naučna knjiga, Bgd.1989.
2.  Prof.dr.Conić Ž., Osnove fizikalne medicine i rehabilitacije, Naučna knjiga,Beograd,2000.
3.  Prof.dr.Kostić Olga, Fizikalna medicina i rehabilitacija, JNIP, Narodne novine, Niš, 1994.
4.  Rusk H.A. Rehabilitacija, Savez defektologa, Beograd
5.  Časopis Rehabilitacija
 I I SOCIJALNA MEDICINA


1. Definicija socijalne medicine
2. Predmet socijalne medicine
3. Pojmovi: zdravlje i zdravstvena zaštita
4. Načela i principi za organizaciju zdravstvene službe i ostvarivanje zdravstvene zaštite
5. Istorijski razvoj zdravstvene zaštite i zdravstvene službe
6. Socijalno – medicinski ( epidemiološki ) metod posmatranja i istraživanja
7. Prepatogeneza
8. Patogeneza
9. Primarna prevencija, definicija i mere
10. Sekundarna prevencija, definicija i mere
11. Tercijalna prevencija, definicija i mere
12. Definicija, podela i karakteristike spoljne sredine
13. Uticaj činilaca spoljne sredine na zdravlje
14. Ekološka politika u zaštiti zdravlja
15. Ciljevi i mere u zaštiti spoljne sredine
16. Fizička sredina, definicija i faktori koji utiču na zdravlje
17. Uticaj različitih hemijskih materija na zdravlje
18. Voda i zdravstveno stanje
19. Biometeorološki uslovi i zdravstveno stanje
20. Biološka sredina i zdravlje
21. Socijalna sredina i zdravlje
22. Indikatori, definicija i podela
23. Indikatori zdravstvenog stanja stanovništva
24. Pojam i ekonomski indikatori zdravlja
25. Nacionalni dohodak i zdravstveno stanje
26. Uslovi stanovanja i zdravstveno stanje
27. Higijena stana i zdravstveno stanje
28. Ishrana i zdravstveno stanje
29. Zdravstveni i sanitarni nadzor ishrane stanovništva
30. Socijalno – medicinski značaj društvene ishrane
31. Socijalno – medicinski problemi u ishrani stanovništva
32. Nasleđe i zdravlje
33. Mutacija gena
34. Mogićnosti prevencije i kontrole naslednih bolesti
35. Uloga socijalnog radnika u zdravstvenoj zaštiti pojedinih kategorija stanovništva
36. Zdravstvena i socijalna zaštita predškolske, školske dece i omladine
37. Uloga socijalnog radnika u sistemima zdravstvene i socijalne zaštite predškolske,
   školske dece i omladine
38. Zdravstvena i socijalna zaštita radnika
39. Uloga socijalnog radnika u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti radnika
40. Zdravstvena i socijalna zaštita žena
41. Uloga socijalnog radnika u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti žena
42.  Zdravstvena i socijalna zaštita poljoprednog stanovništva
43.  Uloga socijalnog radnika u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti poljoprednog stanovništva
44.  Zdravstvena i socijalna zaštita starih osoba
45.  Pojmovi: gerijatrija i gerontologija
46.  Uloga socijalnog radnika u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti starih osoba
47.  Definicija, uzroci, karakteristike i podela socijalnih bolesti
48.  Karakteristike oboljenja sa najizraženijim socijalno-medicinskim značajem u
   razvijenim i nerazvijenim sredinama
49.  Karakteristike zdravstvenog stanja u razvijenim sredinama
50.  Karakteristike zdravstvenog stanja stanovništva sredina u razvoju
51.  Tendencije i mere ujednačavanja prava na zdravstvenu zaštitu u svetu
52.  Socijalno-medicinske karakteristike i značaj oboljenja srca i krvnih sudova
53.  Mesto i uloga socijalnog radnika u prevenciji oboljenja srca i krvnih sudova
54.  Socijalno-medicinske karakteristike, podela i značaj povreda
55.  Uloga i mesto socijalnog radnika u sprečavanju i tretmanu povreda
56.  Socijalno-medicinske karakteristike i značaj malignih oboljenja
57.  Mesto i uloga socijalnog radnika u programima borbe protiv malignih oboljenja
58.  Socijalno-medicinske karakteristike i značaj zaraznih bolesti
59.  Uloga socijalnog radnika u sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti
60.  Socijalno – medicinske karakteristike tuberkuloze
61.  Socijalno – medicinske karakteristite šećerne bolesti
62.  Metodologija ranog otkrivanja šećerne bolesti
63.  Uloga i doprinos socijalnog radnika u kontroli šećerne bolesti
64.  Socijalno-medicinske karakteristike i značaj ulkusne bolesti
65.  Mesto i uloga socijalnog radnika u kontroli ulkusne bolesti
66.  Socijalno-medicinske karakteristike i značaj veneričnih bolesti
67.  Mesto i uloga socijalnog radnika u sprečavanju veneričnih bolesti
68.  Socijalno-medicinske karakteristike i značaj zubnog karijesa
69.  Mesto i uloga socijalnog radnika u sprečavanju oboljevanja zuba
70.  Socijalni radnik u programima borbe protiv reumatskih bolesti
71.  Socijalno-medicinske karakteristike i značaj rahitisa
72.  Uloga i mesto socijalnog radnika u sprečavanju rahitisa
73.  Socijalno-medicinske značaj i posledice pušenja
74.  Uloga socijalnog radnika u borbi protiv pušenja
75.  Socijalni radnik u sprečavanju i suzbijanju gojaznosti
76.  Mesto i uloga socijalnog radnika u borbi protiv akoholizma
77.  Socijalno-medicinske karakteristike prostitucije
78.  Uloga socijalnog radnika u sprečavanju prostitucije
79.  Socijalni radnik u planiranju zdravstvene zaštite
80.  Mesto i uloga socijalnog radnika u proceni zdravstvenog stanja stanovništva
81.  Mesto i uloga socijalnog radnika u socijalnoj proceni uzroka i strukture smrtnosti
    stanovništva
82.  Mesto i uloga socijalnog radnika u radu na planiranju porodice
83.  Socijalni radnik u sprovođenju zdravatvenog vaspitanja
84.  Potrebe i mogućnosti timskog rada u socijalnoj i zdravstvenoj delatnosti
85.  Međuzavisnost i međuuslovljenost socijalnih i zdravstvenih činilaca u oblasti zdravstva
86. Medicinska etika
87. Obaveze i nadležnosti društveno-političkih zajednica u obezbeđivanju i ostvarivanju
   zdravstvene zaštite
88. Zdravstvena kultura i njen uticaj na zdravlje
89. Socijalno-medicinska koncepcija hitne medicinske pomoći
90. Patronažna zdravstvena delatnost
91. Dispanzeri i dispanzerski metod rada
92. Sistemi zdravstvene zaštite u svetu i kod nas
93. Karakteristike organizacije zdravstvene zaštite u pojedinim zemljama
94. Međunarodna klasifikacija bolesti, povreda i uzroka smrti
95. Dokumentacija, informatika i evidencija u zdravstvu
96. Značaj i oblici međunarodne saradnje u oblasti zdravstva
97. Svetska zdravstvena organizacija
98. Primarna zdravstvena zaštita
99. Bilateralna saradnja u oblasti zdravstva
100. Specijalizovane organizacije Ujedinjenih nacija i međunarodna saradnja u oblasti
   zdravstva
101. Zdravstvena služba i organizacija Crvenog krsta
102. Organizacija i zadaci zdravstvene službe u ratnim uslovima i mirnodopska priprema
   zdravstvene službe u slučaju rata

   Literatura
   Obavezna:

1. Prof.dr.Božidar Čolaković, Socijalna medicina, skripta, FPN,1982.
2. Cucić V. Janjić M. Mićović P. Socijalna medicina, Beograd, 2000.
3. Prof.dr. Miroslav Simić, Socijalna medicina, skripte, FPN, 1997. ili 2001. ili 2006.

   Šira:

  Udžbenici Socijalne medicine

								
To top