Regresna Analyza Priklady

Document Sample
Regresna Analyza Priklady Powered By Docstoc
					Regresná analýza – príklady

6 Aplikačné príklady
  6.1 Príklad č. 1: GMV porovnanie pre rôzne a rovnaké štatis. Parametre

                   Gaussova krivka
    0.2

   0.18

   0.16

   0.14

   0.12

    0.1

   0.08

   0.06

   0.04

   0.02

     0
     -2     0   2     4      6    8    10     12          Obr. Gaussove rozloženie bodov okolo  = 5 a s 2 = 2
         (multiplikatívna a aditívna chyba, ovplyvňujúca veličina)Nastavené hodnoty GMV pre meranie č.1:       Nastavené hodnoty GMV pre meranie č.4:
Počet meraní smerom nadol alebo nahor: 3      Počet meraní smerom nadol alebo nahor: 3
Multiplikatívna chyba: 0 %             Multiplikatívna chyba: 10 %
Adítivna chyba: 0 %                Adítivna chyba: 0 %
Veľkosť disperzie: 0.1               Veľkosť disperzie: 0.1
Korelácia poruchovej veličiny (teploty): 0 %    Korelácia poruchovej veličiny (teploty): 0 %


Nastavené hodnoty GMV pre meranie č.2:       Nastavené hodnoty GMV pre meranie č.5:
                          Počet meraní smerom nadol alebo nahor: 3
                          Multiplikatívna chyba: 0 %
                        2
                          Adítivna chyba: 10 %
                          Veľkosť disperzie: 0.1
Počet meraní smerom nadol alebo nahor: 50
Multiplikatívna chyba: 0 %
Adítivna chyba: 0 %
Veľkosť disperzie: 0.1
Korelácia poruchovej veličiny (teploty): 0 %


Nastavené hodnoty GMV pre meranie č.3:
Počet meraní smerom nadol alebo nahor: 3
Multiplikatívna chyba: 0 %
Adítivna chyba: 0 %
Veľkosť disperzie: 0.9
Korelácia poruchovej veličiny (teploty): 0 %

Tab. 6.1.1: Rôzne parametre GMV (červená = max., zelená = min.)
Číslo merania                                            1.       2.                             3.       4.             5.          6.
Nepresnosť kladná                                         1.33359   2.13297                           13.487    0.564446          11.2684         10.3138
Nepresnosť záporná                                      -1.72073     -2.05335                           -9.89212   -10.9501             0         -5.26818
Meraná chyba                                         0.806173     0.196111                           4.26148   10.4089          10.6821         9.98565
Hysterézia                                            0.66917   0.255884                           4.80764   0.694628          0.75054         0.82092
Nelinearita (konformnosť)                                  0.870267     0.142805                           5.29034   0.626521          0.906778         0.421906
Nezávislá nelinearita                                       0.73239   0.107536                           3.138    0.542281          0.603191         0.426941
Nelinearita založená na 0                                     1.27799   0.102984                           4.87271   10.3928          0.741051         15.0393
Neopakovateľnosť                                         2.72573   3.51372                           21.3049   1.77462          1.72118         1.87379


Grafy vyhodnotenia chýb podľa STN EN 60 770 pre rôzne parametre GMV
                                     krivky odchyliek                                                 krivky odchyliek
                       1                                                          0.2
                           nadol
                           nahor
                           stred                                                   0.15
  chyby [%] rozpätia vystupneho signalu
                                                            chyby [%] rozpätia vystupneho signalu
                           priamka cez koncove body
                           nezavisla priamka MNS                                           0.1
                           priamka v nulovom bode
                      0.5
                                                                                0.05


                                                                                  0


                                                                                -0.05
                       0
                                                                                                       nadol
                                                                                 -0.1                     nahor
                                                                                                       stred
                                                                                -0.15                     priamka cez koncove body
                                                                                                       nezavisla priamka MNS
                                                                                                       priamka v nulovom bode
                      -0.5                                                         -0.2
                         0  0.5   1   1.5    2      2.5   3  3.5  4                            0   0.5  1  1.5   2      2.5   3    3.5   4
                                       vstup X                                                      vstup X                            Obr.6.1.1 Meranie č.1                                                    Obr.6.1.2 Meranie č.2


                                                          3
                                                      krivky odchyliek                                                                krivky odchyliek
                                        5                                                                       0

                                        4
                                                                                                                -2
                                                                             chyby [%] rozpätia vystupneho signalu
                    chyby [%] rozpätia vystupneho signalu                                        3

                                        2
                                                                                                                -4
                                        1

                                        0                                                                       -6

                                        -1
                                                                                                                -8
                                        -2    nadol                                                                     nadol
                                             nahor                                                                     nahor
                                        -3    stred                                                                     stred
                                                                                                      -10
                                             priamka cez koncove body                                                            priamka cez koncove body
                                        -4    nezavisla priamka MNS                                                             nezavisla priamka MNS
                                             priamka v nulovom bode                                                             priamka v nulovom bode
                                        -5                                                             -12
                                           0  0.5   1   1.5     2     2.5   3  3.5  4                                         0  0.5   1   1.5     2     2.5   3  3.5  4
                                                         vstup X                                                                    vstup X                                              Obr. 6.1.3 Meranie č.3                                                               Obr. 6.1.4 Meranie č.4
                                                        krivky odchyliek                                                                krivky odchyliek
                                        11                                                                       12
                                             nadol
                                             nahor
                        10.8                                                                                      10
                                             stred
chyby [%] rozpätia vystupneho signalu
                                             priamka cez koncove body
                                                                                            chyby [%] rozpätia vystupneho signalu
                        10.6                   nezavisla priamka MNS                                                         8
                                             priamka v nulovom bode
                                                                                                                6
                        10.4

                                                                                                                4
                        10.2
                                                                                                                2
                                        10
                                                                                                                0
                                                                                                                    nadol
                                   9.8                                                                                nahor
                                                                                                                -2
                                                                                                                    stred
                                   9.6                                                                                priamka cez koncove body
                                                                                                                -4    nezavisla priamka MNS
                                                                                                                    priamka v nulovom bode
                                   9.4                                                                           -6
                                           0  0.5   1    1.5     2      2.5  3  3.5  4                                         0  0.5    1   1.5     2     2.5  3  3.5  4
                                                          vstup X                                                                     vstup X                                              Obr. 6.1.5 Meranie č.5                                                               Obr. 6.1.6 Meranie č.6
                                                                           4
Nastavené rovnaké hodnoty GMV pre všetky štyri nasledujúce merania:
Počet meraní smerom nadol alebo nahor: 10
Multiplikatívna chyba: 0 %
Adítivna chyba: 0 %
Veľkosť disperzie: 0.3
Korelácia poruchovej veličiny (teploty): 0 %


Grafy vyhodnotenia chýb podľa STN EN 60 770 pre rovnaké parametre GMV


                                    krivky odchyliek                                                     krivky odchyliek
                      1                                                               1
                           nadol                                                                             nadol
                           nahor                                                       0.8                     nahor
                           stred                                                                             stred
 chyby [%] rozpätia vystupneho signalu
                                                                chyby [%] rozpätia vystupneho signalu
                     0.5    priamka cez koncove body                                                                    priamka cez koncove body
                           nezavisla priamka MNS                                               0.6                     nezavisla priamka MNS
                           priamka v nulovom bode                                                                     priamka v nulovom bode
                                                                                    0.4
                      0
                                                                                    0.2

                                                                                     0
                     -0.5
                                                                                    -0.2

                                                                                    -0.4
                      -1

                                                                                    -0.6

                     -1.5                                                             -0.8
                         0  0.5   1   1.5    2      2.5   3    3.5    4                            0  0.5   1  1.5   2      2.5   3   3.5    4
                                      vstup X                                                         vstup X                            Obr. 6.1.7 Meranie č.1                                                      Obr. 6.1.8 Meranie č.2


                                    krivky odchyliek                                                     krivky odchyliek
                     1.5                                                              1.5                      1                                                               1
 chyby [%] rozpätia vystupneho signalu
                                                               chyby [%] rozpätia vystupneho signalu
                     0.5                                                              0.5                      0                                                               0                     -0.5                                                             -0.5
                                              nadol                                                          nadol
                                              nahor                                                          nahor
                                              stred                                                          stred
                      -1                                                              -1
                                              priamka cez koncove body                                                 priamka cez koncove body
                                              nezavisla priamka MNS                                                  nezavisla priamka MNS
                                              priamka v nulovom bode                                                  priamka v nulovom bode
                     -1.5                                                             -1.5
                         0  0.5   1   1.5    2      2.5   3   3.5    4                            0  0.5  1  1.5   2      2.5   3   3.5    4
                                      vstup X                                                         vstup X                           Obr. 6.1.9 Meranie č.3                                                       Obr. 6.1.10 Meranie č.4
                                                             5
Tab. 6.1.2: Rovnaké parametre GMV (červená = max., zelená = min.)
Číslo merania          1.     2.     3.     4.
Nepresnosť kladná      4.14854   4.44871   5.04427  5.12183
Nepresnosť záporná     -4.59191  -4.54492  -4.94059  -4.95792
Meraná chyba         1.1411   0.910316  1.15949  1.05096
Hysterézia         1.58412   1.5208   1.64641  1.59248
Nelinearita (konformnosť)  0.957567  0.433504  0.537683  0.883994
Nezávislá nelinearita    0.572759  0.293017  0.633989  0.522087
Nelinearita založená na 0  1.25469   0.505536  0.584317  1.10794
Neopakovateľnosť      7.46968   7.8286   8.40831  7.80061Zhodnotenie:
  Urobili sme šesť meraní pomocou GMV. Zakaždým sme nastavili iné štatistické
parametre (disperziu, počet meraní, koreláciu teploty, aditívnu a multiplikatívnu chybu) na
vygenerovanie meranej veličiny. Výsledky sme zapísali do tabuľky (tab. 6.1.1) a zobrazili
sme aj grafy kriviek podľa STN EN 60 770. Ako vidíme z tabuľky a z grafov tak zvýšením
počtu meraní (cyklov) sa nám zmenšila meraná chyba. Naopak pri zvýšení disperzie (rozptylu
vygenerovaných bodov) alebo zadaní multiplikatívnej alebo aditívnej chyby sa nám meraná
chyba zväčšila spolu s nelinearitou. Ďalej sme sa presvedčili, že ako na meranú veličinu
pôsobia multiplikatívna a aditívna chyba spolu s poruchovou veličinou. Najlepšie hodnoty
dosiahneme pri najväčšom počte cyklov meraní a najmenšom rozptyle a nulových chybách.
Potom sme urobili štyri merania pre rovnaké štatistické parametre GMV     a zapísali do
tabuľky (tab. 6.1.2) a taktiež vykreslili grafy. Ako vidíme hodnoty sa iba veľmi málo
odlišovali medzi sebou. Toto je dôkaz správnosti fungovania nášho GMV.
                      6
   6.2 Príklad č. 2: Bodový odhad normálneho rozdelenia
   Vygenerujeme náhodne 1000 čísel s normálnym rozložením pre zadané parametre  a 2
a spätne overíme pomocou bodového odhadu zadané parametre  a 2.


Zadaná stredná hodnota:
= 5
Zadaná disperzia:
2 = 2
Spätne vypočítaná stredná hodnota pomocou bodového odhadu:
  ___
      1 n
X      X i = 5.0907
      n i 1
Spätne vypočítaná disperzia pomocou bodového odhadu:
 
        1 n       ___
 2  S2     
       n  1 i 1
            ( X i  X ) 2 = 2.0743
                            Data
       12


       10


       8


       6


       4


       2


       0


       -2
          0  100  200   300    400  500  600  700  800  900  1000                Obr.6.2.1 Graf vygenerovaných hodnôt                            7
                     Gaussova krivka
      0.2

     0.18

     0.16

     0.14

     0.12

      0.1

     0.08

     0.06

     0.04

     0.02

       0
       -2     0     2    4    6    8    10    12          Obr.6.2.2 Gaussove rozloženie bodov okolo  = 5 a s 2 = 2


Zhodnotenie:
  Ako vidíme vygenerované dáta overené pomocou bodového odhadu odpovedajú približne
zadanej strednej hodnote a disperzii. Pri použití väčšieho počtu vygenerovaných údajov sú
výsledky presnejšie.
                        8
  6.3 Príklad č. 3: Meranie výšky hladiny zásobníka
  Meriame výšku hladiny x v zásobníku v rozsahu 0 až 4 m. Poruchovou veličinou je
teplota okolia z z rozsahu -20 až 40 °C, ktorej veľkosť korelácie na výstup je 22,5% vid
obr.6.3.1. Náhodne si z tohto rozsahu vyberieme osem meraní pri rôznych teplotách.
Výstupná "závislá" veličina y je prúdový unifikovaný signál v rozsahu 4 až 20mA. V tabuľke
6.3.1 máme priemery zo 150 vygenerovaných hodnôt podľa normy STN 60 770 pri rôznych
ôsmich teplotách.
Údaje boli vygenerované GMV s rozptylom 0,1 (vid obr. 6.3.2).
                Korelacia teploty vzhladom k nulovemu bodu y=0
          1.5


           1


          0.5


           0
    Vystup y
          -0.5


          -1
                                 Referencna hodnota
                                 Idealna priamka
          -1.5                     Sklon


          -2


          -2.5
           -20  -10     0      10     20     30    40
                         Teplota [°C]

              Obr. 6.3.1 Korelácia teploty na výstupnú veličinu
                          9
                                         Gaussove rozlozenie bodov
                          4


                          3.5
    hustota pravdepodobnosti Normal. rozdel.                          3


                          2.5


                          2


                          1.5


                          1


                          0.5


                          0
                             0    2   4     6    8   10    12   14    16    18
                                        vygenerovana merana velicina "y"

                                    Obr. 6.3.2 Gaussové rozloženie bodov


Tab. 6.3.1
 X[m]\T[C]                         -20 C  0,7 C   3,6 C  7,2 C  20,3 C 32,1 C      39 C  40C
   0m                           1.610  2.840    3.016   3.236   4.012   4.725     5.135  5.200
  0,5 m                          1.700  2.947    3.107   3.333   4.108   4.819     5.232  5.292
   1m                           2.053  3.281    3.451   3.673   4.464   5.177     5.582  5.640
  1,5 m                          2.784  4.030    4.205   4.410   5.207   5.917     6.326  6.379
   2m                           4.072  5.315    5.488   5.708   6.492   7.195     7.596  7.662
  2,5 m                          6.051  7.273    7.468   7.690   8.473   9.168     9.583  9.649
   3m                           8.863  10.099   10.275   10.490   11.275   11.992  12.402    12.476
  3,5 m                          12.662  13.915   14.084   14.300   15.070   15.789  16.198    16.263
   4m                           17.603  18.820   19.013   19.229   20.013   20.713  21.134    21.199
                                              10
         Obr. 6.3.3 Prevodová charakteristika v celom rozsahu teplôt
Rez plochou z obr. 6.3.2
V tabuľke 6.3.2 máme hodnoty prúdu odpovedajúce pri teplote T= 20 C pre jednotlivé výšky
hladiny.                       Prevodova charakteristika pri teplote 20 °C (rez plochou)
                     20

Tab. 6.3.2                18

 x[m]    I[mA]
                     16
  0    3.9946
                     14
  0,5    4.0921
              y=Prud [mA]
  1    4.4467           12
  1,5    5.1878
                     10
  2    6.4742
  2,5    8.4549           8

  3    11.2572           6
  3,5    15.0527
                     4
  4    19.9942
                     2
                       0   0.5    1    1.5   2    2.5     3    3.5  4
                                    x=Vyska hladiny [m]

                         Obr.6.3.4 Prevodová charakteristika pri teplote 20 C


                                11
                Aproximacia prevodovej charakteristiky pri teplote 20 °C (rez plochou)
            20

            18

            16

            14

            12
     y=Prud [mA]
            10

            8

            6

            4                            linearna
                                        kvadraticka
            2                            nelinearna 3 st.
                                        nelinearna 4 st.
            0
              0    0.5    1    1.5   2    2.5     3    3.5    4
                            x=Vyska hladiny [m]

                  Obr. 6.3.5 Aproximácia prevodovej charakteristiky
Lineárna regresia:
    y  a  a x  a z  0,0106  3,7920 x  0,06 z
      0 1    2
  – súčet štvorcov odchýlok e = 489,33

Nelineárna regresia (aproximácia polynómom 2. stupňa):

    y  a  a x  a x2  a z  3,2146 1,7368x 1,3822 x2  0,06z
      0 1    2   3
  – súčet štvorcov odchýlok e = 11,2187

Nelineárna regresia (aproximácia polynómom 3. stupňa):

    y  a  a x  a x2  a x3  a z  2,8013  0,0442x  0,2014x2  0,1968x3  0,06z
      0 1    2   3   4
  – súčet štvorcov odchýlok e = 0,0039952

Nelineárna regresia (aproximácia polynómom 4. stupňa):

    y  a  a x  a x2  a x3  a x4  a z 
      0 1    2   3   4   5
      2,8009  0,0482 x  0,1963x2  0,1989 x3  0,0003x4  0,06 z
  – súčet štvorcov odchýlok e = 0,0039755
                                12
Tab. 6.3.3
 nastavené
        ynam         yaprox [mA]                xkorekt [m]                chyba[%]
 hodnoty
       [mA]
X[m] Z[C]       linear  kvadrat. polyn.3st polyn.4st  linear  kvadrat. polyn.3st polyn.4st   linear  kvadrat. polyn.3st polyn.4st
  0  -20   1,61  -1,206   2,022   1,609   1,609   0,744    0,31    0,113   0,113   0,744    0,31   0,113   0,113
 0,5  -20    1,7   0,69   1,497   1,704   1,702   0,767    0,22    0,503   0,502   0,267    0,28   0,003   0,002
  1  -20  2,053   2,586   1,664   2,047   2,047    0,86   1,278    1,008   1,008    0,14   0,278   0,008   0,008
 1,5  -20  2,784   4,482   2,522   2,788   2,788   1,053   1,603    1,499   1,499   0,447   0,103   0,001   0,001
  2  -20  4,072   6,377   4,072   4,072   4,073   1,393   2,001    2,001   2,001   0,607   0,001   0,001   0,001
 2,5  -20  6,051   8,273   6,314   6,048   6,049   1,915   2,449    2,501   2,501   0,585   0,051   0,001   0,001
  3  -20  8,863  10,169   9,247   8,863   8,863   2,656   2,941      3     3   0,344   0,059     0     0
 3,5  -20  12,662  12,065  12,872   12,665  12,664   3,658   3,474     3,5    3,5   0,158   0,026     0     0
  4  -20  17,603  13,961  17,188   17,601  17,602   4,961   4,045    4,001   4,001   0,962   0,045   0,001   0,001
  0  0,7   2,84   0,033   3,255   2,843   2,839   0,741   0,323   -0,762  -0,125   0,741   0,323   0,023   0,125
 0,5  0,7  2,947   1,928   2,734    2,94   2,946   0,769   0,215    0,517   0,515   0,269   0,285   0,017   0,015
  1  0,7  3,281   3,823   2,903   3,285   3,289   0,857    1,27    0,995   0,995   0,143    0,27   0,005   0,005
 1,5  0,7   4,03   5,718   3,762   4,027   4,024   1,055   1,605    1,502   1,502   0,445   0,105   0,002   0,002
  2  0,7  5,315   7,613   5,312   5,312   5,306   1,393   2,001    2,001   2,001   0,607   0,001   0,001   0,001
 2,5  0,7  7,273   9,508   7,552   7,287   7,284    1,91   2,445    2,497   2,497    0,59   0,055   0,003   0,003
  3  0,7  10,099  11,403  10,483    10,1  10,104   2,655    2,94      3  2,999   0,345    0,06     0   0,001
 3,5  0,7  13,915  13,298  14,104   13,898  13,905   3,661   3,475    3,501   3,501   0,161   0,025   0,001   0,001
  4  0,7  18,82  15,193  18,416   18,828  18,823   4,955   4,042    3,998   3,998   0,955   0,042   0,002   0,002
  0  3,6  3,016   0,201   3,425   3,014   3,016   0,741    0,32   -0,005  -0,022   0,741    0,32   0,005   0,022
 0,5  3,6  3,107   2,098   2,904   3,109   3,106   0,765   0,228    0,48   0,479   0,265   0,272   0,02   0,021
  1  3,6  3,451   3,995   3,074   3,455   3,454   0,856   1,268    0,991   0,991   0,144   0,268   0,009   0,009
 1,5  3,6  4,205   5,892   3,935   4,199    4,2   1,055   1,606    1,502   1,502   0,445   0,106   0,002   0,002
  2  3,6  5,488   7,789   5,487   5,487   5,489   1,393   2,001    2,001   2,001   0,607   0,001   0,001   0,001
 2,5  3,6  7,468   9,687   7,729   7,465   7,466   1,915   2,449    2,501   2,501   0,585   0,051   0,001   0,001
  3  3,6  10,275  11,584  10,663   10,281   10,28   2,655    2,94      3     3   0,345    0,06     0     0
 3,5  3,6  14,084  13,481  14,287   14,082  14,079    3,66   3,475    3,501   3,501    0,16   0,025   0,001   0,001
  4  3,6  19,013  15,378  18,602   19,013  19,015    4,96   4,044      4     4   0,96   0,044     0     0
  0  7,2  3,236   0,422   3,647   3,237   3,237   0,742   0,316    0,091   0,049   0,742   0,316   0,091   0,049
 0,5  7,2  3,333   2,318   3,124   3,329   3,329   0,768   0,219    0,507   0,505   0,268   0,281   0,007   0,005
  1  7,2  3,673   4,215   3,293   3,674   3,674   0,858   1,272    0,997   0,997   0,142   0,272   0,003   0,003
 1,5  7,2   4,41   6,111   4,153   4,417   4,417   1,052   1,602    1,497   1,497   0,448   0,102   0,003   0,003
  2  7,2  5,708   8,008   5,704   5,704   5,705   1,394   2,002    2,002   2,002   0,606   0,002   0,002   0,002
 2,5  7,2   7,69   9,904   7,946   7,682   7,683   1,917    2,45    2,503   2,503   0,583    0,05   0,003   0,003
  3  7,2  10,49  11,801  10,879   10,498  10,498   2,655    2,94      3     3   0,345    0,06     0     0
 3,5  7,2   14,3  13,697  14,503   14,298  14,298    3,66   3,475    3,501   3,501    0,16   0,025   0,001   0,001
  4  7,2  19,229  15,594  18,819   19,229  19,229    4,96   4,044      4     4   0,96   0,044     0     0
                                   13
Tab. 6.3.3 (pokračovanie)
 nastavené
        ynam          yaprox [mA]               xkorekt [m]                chyba[%]
 hodnoty
        [mA]
X[m] Z[C]       linear   kvadrat. polyn.3st polyn.4st  linear  kvadrat. polyn.3st polyn.4st   linear  kvadrat. polyn.3st polyn.4st
  0  20,3  4,012   1,206   4,424   4,009   4,012   0,74   0,327   -0,793  -0,141    0,74   0,327   0,211   0,209
 0,5  20,3  4,108   3,102   3,906   4,114   4,109   0,765   0,227    0,481   0,479   0,265   0,273   0,019   0,021
  1  20,3  4,464   4,998   4,079   4,464   4,461   0,859   1,275    1,003   1,003   0,141   0,275   0,003   0,003
 1,5  20,3  5,207   6,894    4,94   5,207   5,209   1,055   1,606    1,502   1,502   0,445   0,106   0,002   0,002
  2  20,3  6,492   8,791   6,492   6,492   6,496   1,394   2,001    2,001   2,002   0,606   0,001   0,001   0,002
 2,5  20,3  8,473  10,687   8,733   8,466   8,468   1,916    2,45    2,502   2,502   0,584    0,05   0,002   0,002
  3  20,3  11,275  12,583   11,664   11,278  11,276   2,655    2,94      3     3   0,345    0,06     0     0
 3,5  20,3  15,07  14,479   15,284   15,077  15,072   3,656   3,473    3,499   3,499   0,156   0,027   0,001   0,001
  4  20,3  20,013  16,376   19,594   20,009  20,012   4,959   4,044      4     4   0,959   0,044     0     0
  0  32,1  4,725   1,917   5,137   4,724   4,723   0,741   0,321    0,113  -0,027   0,741   0,321   0,113   0,027
 0,5  32,1  4,819   3,812   4,617   4,824   4,826   0,766   0,225    0,488   0,487   0,266   0,275   0,012   0,013
  1  32,1  5,177   5,708   4,788   5,171   5,173   0,86   1,278    1,008   1,008    0,14   0,278   0,008   0,008
 1,5  32,1  5,917   7,604   5,648   5,914   5,913   1,055   1,607    1,503   1,504   0,445   0,107   0,003   0,004
  2  32,1  7,195    9,5   7,199   7,199   7,197   1,392     2      2     2   0,608     0     0     0
 2,5  32,1  9,168  11,395    9,44   9,175   9,174   1,913   2,447    2,499   2,499   0,587   0,053   0,001   0,001
  3  32,1  11,992  13,291   12,371   11,988  11,989   2,658   2,942    3,001   3,001   0,342   0,058   0,001   0,001
 3,5  32,1  15,789  15,187   15,992   15,786  15,788   3,659   3,474     3,5    3,5   0,159   0,026     0     0
  4  32,1  20,713  17,083   20,303   20,716  20,714   4,957   4,043    3,999   3,999   0,957   0,043   0,001   0,001
  0   39  5,135   2,324   5,549   5,136   5,134   0,74   0,325   -0,775  -0,154    0,74   0,325   0,021   0,183
 0,5   39  5,232   4,22   5,027   5,233   5,235   0,766   0,226    0,486   0,484   0,266   0,274   0,014   0,016
  1   39  5,582   6,117   5,195   5,579   5,58   0,858   1,273    0,999   0,999   0,142   0,273   0,001   0,001
 1,5   39  6,326   8,013   6,055   6,321   6,32   1,054   1,605    1,501   1,501   0,446   0,105   0,001   0,001
  2   39  7,596   9,91   7,606   7,606   7,604   1,389   1,997    1,996   1,996   0,611   0,003   0,004   0,004
 2,5   39  9,583  11,806   9,848   9,582   9,581   1,913   2,448     2,5    2,5   0,587   0,052     0     0
  3   39  12,402  13,703   12,781   12,397  12,398   2,657   2,941      3     3   0,343   0,059     0     0
 3,5   39  16,198  15,599   16,406   16,199  16,201   3,658   3,474     3,5    3,5   0,158   0,026     0     0
  4   39  21,134  17,496   20,721   21,135  21,133   4,959   4,044      4     4   0,959   0,044     0     0
  0   40    5,2  2,383   5,609   5,201   5,199   0,741    0,32   -0,762  -0,008   0,741    0,32   0,028   0,008
 0,5   40  5,292   4,28   5,087   5,291   5,293   0,766   0,226    0,485   0,484   0,266   0,274   0,015   0,016
  1   40   5,64   6,178   5,256   5,636   5,637   0,857   1,272    0,997   0,997   0,143   0,272   0,003   0,003
 1,5   40  6,379   8,076   6,117   6,379   6,379   1,052   1,602    1,497   1,498   0,448   0,102   0,003   0,002
  2   40  7,662   9,973   7,669   7,669   7,667   1,391   1,998    1,998   1,998   0,609   0,002   0,002   0,002
 2,5   40  9,649  11,871   9,912   9,649   9,648   1,915   2,449    2,501   2,501   0,585   0,051   0,001   0,001
  3   40  12,476  13,768   12,846   12,467  12,468   2,66   2,943    3,003   3,002    0,34   0,057   0,003   0,002
 3,5   40  16,263  15,666   16,473   16,268   16,27   3,659   3,474     3,5    3,5   0,159   0,026     0     0
  4   40  21,199  17,563   20,79   21,199  21,197   4,961   4,044      4     4   0,961   0,044     0     0
                                   14
Riešenie korekcie nameraných dát:

Pre výpočet korekcie nameraných dát sme použili nasledovné vzťahy z kapitoly 3.7

    pre lineárnu regresiu:


      y  a  a z
            
         0  2 
    x
         a
         1
    pre nelineárnu regresiu:

    a x2  a x   a  a z  y   0           polynóm 2. st.
     2   1  0 3
           
                  
                  

    a x3  a x2  a x   a  a z  y   0       polynóm 3. st.
     3   2   1  0 4
              
                     
                     

    a x4  a x3  a x2  a x   a  a z  y   0    polynóm 4. st.
     4   3   2   1  0 5
                  
                         
                         


    Za y sme doplnili zmeraný výstupný signál (4 až 20 mA) , za z poruchovú veličinu
(teplotu -20 C až 40 C) a koeficienty a0 ... 4 sme už mali vypočítané pri riešení regresných
rovníc (vid podľa kapitola 3.2 a 3.3). Po doplnení a0 ... 4, y a z už iba vypočítame korene x
(procesná veličina 0 až 4 m).


Zhodnotenie:
  Aplikovali sme si náš GMV na meranie výšky hladiny v zásobníku. Vygenerovali sme si
hodnoty výstupného signálu s kvadratickým priebehom pre osem rôznych náhodných teplôt
v rozsahu -20 C až 40 C. Zobrazili sme si prevodovú charakteristiku v tvare plochy, ktorou
sme urobili rez a dostali sme prevodovú charakteristiku pri teplote 20 C, na ktorej sme
aplikovali lineárnu a nelineárnu regresiu (polynómom 2., 3., 4. stupňa ). Spätne sme si urobili
korekciu meranej veličiny bez vplyvu poruchy (teploty). Ako vidno z tabuľky 6.3.3 (označené
červenou farbou) maximálna    chyba pre lineárnu regresiu (0,962) bola väčšia ako pre
nelineárnu. (0.962>0.327>0,211>0,209) tak ako sme predpokladali. Taktiež aj súčet štvorcov
odchýlok  bol najmenší pri nelineárnej regresii (polynóm 4. st.). V našom prípade bola
nelineárna regresia pri polynómoch 3. a 4. stupňa takmer identická, preto sme už nerobili
regresiu polynóm 5. stupňa. Túto metódu by som neodporúčal spracovávať v mikroprocesore,
kvôli vysokým nárokom na výkon.
                         15
     6.4 Príklad č. 4: Linearizácia snímača tlaku s poruchovou veličinou

     Linearizovať prevodovú charakteristiku snímača tlaku, ktorého dáta boli vygenerované
naším GMV v programe Matlab 5.3. Pracovný rozsah tlaku je 10 až 110 kPa, ktorému
zodpovedá výstupný signál 4 až 20mA, ktorý je ovplyvňovaný teplotou okolia (poruchová
veličina). Je potrebné aproximovať čo najpresnejšie regresným polynómom a následne
vytvoriť inverznú funkciu, ktorou sa bude prevodová charakteristika linearizovať. Vyhodnotiť
a porovnať metódy linearizácie vzhľadom na presnosť.
     Nastavené parametre GMV
     Poruchovú veličinu sme si v našom GMV zvolili v rozsahu -20 až 40 °C, pričom
referenčnú teplotu sme si zvolili 20 °C a mieru korelácie teploty na výstupný signál 15%.
Počet meraní 3 a veľkosť disperzie 0,5.
                      Obr. 6.4.1 Merací kanál

                 Porovnanie charakteristik
     22
         Idealna char.
     20   Priemer z nameranych char.
         namerana char. nadol
     18   namerana char. nahor
         namerana char. nadol
     16   namerana char. nahor
         namerana char. nadol
     14   namerana char. nahor
I [mA]
     12

                                                    Porovnanie charakteristik
     10                                   10

                                        9.8
     8                                   9.6

                                        9.4
     6
                                        9.2
                                    I [mA]
                                         9
     4
                                        8.8

                                        8.6
     2                                                                    Idealna char.
                                                                         Priemer z na
     10  20  30   40   50    60   70    80  90      8.4  100    110                       namerana ch
                                                                         namerana ch
                     p [kPa]                8.2                                namerana ch
                                                                         namerana ch
                                           71  72  73   74   75    76   77  78  79  namerana ch
                                                        p [kPa]              namerana ch
           Obr. 6.4.2 Nameraná prevodová charakteristika s priblížením                             16
                    Korelacia teploty vzhladom k nulovemu bodu y=0
           1          0.5           0
     Vystup y
          -0.5           -1                           Referencna hodnota
                                      Idealna priamka
                                      Sklon

          -1.5           -2
           -20      -10       0     10      20     30    40
                             Teplota [°C]

               Obr.6.4.3 Korelácia poruchovej veličiny na výstupný signál

Tab.6.4.1 Vygenerované hodnoty z GMV pri teplote 33,5 °C
                                  y [mA]
 x [kPa]
               nadol      nahor     nadol      nahor    nadol    nahor
  10           4.602      4.293     4.293      5.084    5.084    3.405
  20           4.222      4.349     4.343      4.679    3.940    4.457
  30           4.774      4.740     5.005      4.467    4.344    4.046
  40           4.946      4.829     4.972      4.925    5.768    4.513
  50           5.764      6.282     5.577      5.907    5.215    4.994
  60           7.068      6.797     6.184      6.930    7.833    7.207
  70           8.385      7.930     8.062      8.696    8.431    8.102
  80           9.966      10.336    10.512     10.327    10.686   10.044
  90         12.918       13.702    12.045     13.362    12.911   13.035
  100         16.547       16.017    15.808     17.364    16.109   16.323
  110         19.936       19.936    21.021     21.021    20.193   20.193
                               17
                                         krivky odchyliek
                         5
                               nadol
                         4.5     nahor
                               stred
     chyby [%] rozpätia vystupneho signalu

                         4     priamka cez koncove body
                               nezavisla priamka MNS
                         3.5     priamka v nulovom bode


                         3

                         2.5

                         2

                         1.5

                         1

                         0.5

                         0
                          10    20   30   40   50    60    70  80    90  100  110
                                            vstup X

                                   Obr. 6.4.4 Chyby podľa STN 60 770
Nepresnosť: -3.71625 a 9.14367                             Meraná chyba: 4.98387
Hysterézia: 4.63249                                  Nelinearita založená na koncových bodoch: 1.88033
Nezávislá nelinearita: 1.51627                             Nelinearita založená na nule: 2.26298
Neopakovateľnosť: 10.4913

Tab. 6.4.2 Chyby podľa STN 60 770
 Vstup                         1. meranie     2. meranie        3. meranie      Priemery  Priemerná
 [%]                      nahor    nadol   nahor   nadol   nahor    nadol    nahor  nadol  chyba
  0                      3.763    1.833   1.833   6.775     6.775  -3.716    4.124  1.631  2.877
  10                      1.055    1.852   1.812   3.913   -0.706    2.526    0.720  2.764  1.742
  20                      3.353    3.139   4.794   1.434     0.662  -1.200    2.936  1.124  2.030
  30                      1.946    1.216   2.106   1.814     7.081  -0.763    3.711  0.755  2.233
  40                      2.761    6.000   1.593   3.651   -0.668   -2.050    1.229  2.534  1.881
  50                      4.299    2.606   -1.228  3.436     9.080  5.169    4.050  3.737  3.894
  60                      3.107    0.265   1.091   5.050     3.394  1.343    2.530  2.219  2.375
  70                      0.265    2.576   3.674   2.516     4.762  0.748    2.900  1.947  2.423
  80                      2.182    7.083   -3.270  4.957     2.143  2.912    0.351  4.984  2.668
  90                      4.038    0.728   -0.581  9.144     1.301  2.640    1.586  4.171  2.878
 100                      -0.399   -0.399   6.380   6.380     1.206  1.206    2.396  2.396  2.396


                                            18
                          Porovnanie charakteristik
     22
               Idealne namerana
     20         Namerana pred korekciou
               Namerana po korekciou

     18

     16

     14
I [mA]
     12

     10

      8

      6

      4
       10      20    30    40    50   60      70    80    90    100    110
                               p [kPa]

Obr. 6.4.5 Porovnanie charakteristík pred a po korekcii s ideálne nameranou char.

                                  Linearizacia
         100

         90

         80

         70

         60
     I [%]
         50

         40

         30

         20

         10

         0
            0    10    20    30    40    50     60    70    80     90     100
                                   p [%]

              Obr. 6.4.6 Zobrazenie linearizácie v inžinierskych jednotkách                                   19
        Proces linearizacie s polynomom 2. stupna a bez korekcie teploty
     22
          Inverzne aproximovana
     20    Inverzne namerana
          Idealne namerana
          Namerana bez korekciou
     18    Idealna linearizacia
          Realna linearizacia
     16

     14
 I [mA]
     12

     10

     8

     6

     4
      10  20   30   40   50    60   70  80   90   100   110
                       p [kPa]

Obr. 6.4.7 Linearizácia polynómom 2. stupňa bez korekcie poruchovej veličiny


        Proces linearizacie s polynomom 3. stupna a bez korekcie teploty
     22
          Inverzne aproximovana
     20    Inverzne namerana
          Idealne namerana
          Namerana bez korekciou
     18    Idealna linearizacia
          Realna linearizacia
     16

     14
 I [mA]
     12

     10

     8

     6

     4
      10  20   30   40   50    60   70  80   90   100   110
                       p [kPa]

Obr. 6.4.8 Linearizácia polynómom 3. stupňa bez korekcie poruchovej veličiny


                       20
             Proces linearizacie s polynomom 5. stupna a bez korekcie teploty
         22
               Inverzne aproximovana
         20     Inverzne namerana
               Idealne namerana
               Namerana bez korekciou
         18     Idealna linearizacia
               Realna linearizacia
         16

         14
     I [mA]
         12

         10

         8

         6

         4
          10    20    30    40    50   60   70      80        90       100        110
                                p [kPa]

  Obr. 6.4.9 Linearizácia polynómom 5. stupňa bez korekcie poruchovej veličiny


            Proces linearizacie s polynomom 9. stupna a bez korekcie teploty
     22
              Inverzne aproximovana
     20        Inverzne namerana
              Idealne namerana
              Namerana bez korekciou
     18        Idealna linearizacia
              Realna linearizacia
     16

     14                                             Proces linearizacie s polynomom 9. stupna a bez korekcie teploty
I [mA]
                                               10     Inverzne aproximovana
                                                     Inverzne namerana
                                                     Idealne namerana
     12                                               Namerana bez korekciou
                                               9.5    Idealna linearizacia
                                                     Realna linearizacia


     10                                          9
                                           I [mA]
                                               8.5
     8
                                                8

     6
                                                  10     12     14        16   18     20
                                                                 p [kPa]

     4
     10      20    30    40    50   60   70    80         90       100      110
                              p [kPa]

 Obr. 6.4.10 Linearizácia polynómom 9. stupňa bez korekcie poruchovej veličiny


                                21
        Proces linearizacie s polynomom 2. stupna a s korekciou teploty
     22
           Inverzne aproximovana
     20     Inverzne namerana
           Idealne namerana
           Namerana s korekciou
     18     Idealna linearizacia
           Realna linearizacia
     16

     14
 I [mA]
     12

     10

     8

     6

     4
      10  20   30   40   50    60   70  80   90   100  110
                       p [kPa]

Obr. 6.4.11 Linearizácia polynómom 2. stupňa s korekciou poruchovej veličiny


        Proces linearizacie s polynomom 3. stupna a s korekciou teploty
     22
           Inverzne aproximovana
     20     Inverzne namerana
           Idealne namerana
           Namerana s korekciou
     18     Idealna linearizacia
           Realna linearizacia
     16

     14
 I [mA]
     12

     10

     8

     6

     4
      10  20   30   40   50    60   70  80   90   100  110
                       p [kPa]

Obr. 6.4.12 Linearizácia polynómom 3. stupňa s korekciou poruchovej veličiny


                       22
        Proces linearizacie s polynomom 5. stupna a s korekciou teploty
     22
           Inverzne aproximovana
     20     Inverzne namerana
           Idealne namerana
           Namerana s korekciou
     18     Idealna linearizacia
           Realna linearizacia
     16

     14
 I [mA]
     12

     10

     8

     6

     4
      10  20   30   40   50    60   70  80   90   100  110
                       p [kPa]

Obr. 6.4.13 Linearizácia polynómom 5. stupňa s korekciou poruchovej veličiny


        Proces linearizacie s polynomom 9. stupna a s korekciou teploty
     22
           Inverzne aproximovana
     20     Inverzne namerana
           Idealne namerana
           Namerana s korekciou
     18     Idealna linearizacia
           Realna linearizacia
     16

     14
 I [mA]
     12

     10

     8

     6

     4
      10  20   30   40   50    60   70  80   90   100  110
                       p [kPa]

Obr. 6.4.14 Linearizácia polynómom 9. stupňa s korekciou poruchovej veličiny


                       23
Tab. 6.4.3 Porovnanie parametrov linearizácie pri rôznych stupňoch polynómu

               Chyba    Bez korekcie teploty    S korekciou teploty
 Stupeň     Suma
              aproximácie   TP    Nelinearita   TP    Nelinearita
 polynómu   štvorcov
                [%]     [%]     [%]      [%]     [%]
   1.     6.5293    23.900    13.389    2.142    12.376    1.980
   2.     3.9503    15.765    9.321    1.491    8.309    1.329
   3.     2.7606    11.496    7.186    1.150    6.174    0.988
   4.     2.0638    8.751    5.814    0.930    4.802    0.768
   5.     1.5957    6.769    4.823    0.772    3.810    0.610
   6.     1.2490    5.212    4.044    0.647    3.032    0.485
   7.     0.9701    3.898    3.388    0.542    2.375    0.380
   8.     0.7245    2.827    2.789    0.446    1.777    0.284
   9.     0.4764    2.309    2.183    0.349    1.296    0.207
   10.    1.01*10-5  4.79*10-5   1.947    0.311    0.934    0.149
Zhodnotenie:
Urobili sme simuláciu linearizácie prevodovej charakteristiky snímača tlaku na PC. Tak ako
sme predpokladali, nepodarilo sa nám dosiahnuť metódou regresnej analýzy TP pod 0,5%. Pri
vyššom ráde polynómu by sa nám začala prejavovať numerická nestabilita, spôsobená
zaokrúhľovaním. Môžeme vidieť, že zapojením korekčného člena pred linearizačný člen (vid
obr. 6.4.1) pri vplyve poruchovej veličiny dosiahneme presnejšie výsledky.
                       24
6.5 Porovnanie výsledkov z inými riešeniami linearizácie
   K dispozícii sme mali výsledky z linearizácie na mikroprocesore a PC z literatúry [7] a
tieto sme porovnali s našimi hodnotami spolu s korekciou poruchovej veličiny. Porovnanie
výsledkov je v tabuľke 6.4.
Tab. 6.5.1 Tabuľka porovnania výsledkov linearizácie na mikroprocesore
     Metóda        ΔAPR [%]     δC [%]     PM [byte]      T [μs]
NIP0 – μPC            7.2772      0.3995     2048        48
NIP1 – μPC            2.6013      0.4979      169        3639
NIP2 – μPC            1.0798      0.4718      150        9511
Tab. 6.5.2 Tabuľka porovnania výsledkov linearizácie s na PC
     Metóda       Nelinearita [%]    TP [%]    Odhad času na výpočet
NIP0 – PC            1.06667*10-1    0.533333         rýchle
NIP1 – PC            8.56106*10-2    0.428053         rýchle
NIP2 – PC            8.78994*10-2    0.439497       pomalšie
Polynóm 2.st.           1.491       9.321        pomalšie
Polynóm 3.st.           1.150       7.186         pomalé
Polynóm 4.st.           0.930       5.814         pomalé
Polynóm 5.st.           0.772       4.823         pomalé
Polynóm 6.st.           0.647       4.044         pomalé
Polynóm 7.st.           0.542       3.388         pomalé
Polynóm 8.st.           0.446       2.789         pomalé
Polynóm 9.st.           0.349       2.183         pomalé
Polynóm 10.st.           0.311       1.947         pomalé
Polynóm 2.st. s korekciou     1.329       8.309         pomalé
Polynóm 3.st. s korekciou     0.988       6.174         pomalé
Polynóm 4.st. s korekciou     0.768       4.802         pomalé
Polynóm 5.st. s korekciou     0.610       3.810         pomalé
Polynóm 6.st. s korekciou     0.485       3.032         pomalé
Polynóm 7.st. s korekciou     0.380       2.375         pomalé
Polynóm 8.st. s korekciou     0.284       1.777         pomalé
Polynóm 9.st. s korekciou     0.207       1.296         pomalé
Polynóm 10.st. s korekciou     0.149       0.934         pomalé
                      25
7 Záver
  Hlavným cieľom tohto projektu bolo naštudovať metódy regresnej analýzy a analyzovať
možnosti využitia tejto metódy pre vybrané funkcie pre primárne spracovanie informácií
v senzorovej technike. V projekte sme popísali aj normálne rozloženie pravdepodobnosti,
ktoré som aplikoval na generátor meraných veličín pre zvolené štatistické parametre
(disperzia, stredná hodnota) a aj ich spätne overenie pomocou bodového odhadu. Aplikačné
príklady sú jednoduché a je na nich vidieť ako závisí presnosť aproximácie s voľbou
aproximačného polynómu. Čím je väčší stupeň polynómu tak tým je odchýlka menšia.
Zobrazili sme aj krivky pre hodnoty ktoré sme vygenerovali naším GMV podľa normy STN
EN 60 770 a porovnali ich. Z nich nám vyplynulo, že keď sme zadali väčšiu disperziu tak aj
chyby výstupného signálu boli väčšie. Odskúšali sme aj vplyv na meranú veličinu pôsobením
multiplikatívnej a aditívnej chyby spolu s poruchovou veličinou.
  Porovnali sme výsledky z regresnej analýzy s výsledkami metódy NIP a s výsledkami
z mikropočítača, ktoré sme mali k dispozícii z literatúry.     V tabuľke 6.5.1 a 6.5.2 je
vidieť, že naše vypočítané hodnoty metódou regresnej analýzy sú nad hranicou TP
0,5%. Vzhľadom na túto nepresnosť linearizácie a taktiež náročnosť výpočtu
linearizácie pomocou regresnej analýzy v µPC, pre ktorú by sme nemohli mať výsledky
v reálnom čase a s danou TP by som regresnú analýzu neodporúčal na riešenie
linearizácie. Najlepšie výsledky sa dosiahnu použitím metódou NIP 1. alebo 2. stupňa.
Dôvodom sú malé nároky na pamäť a hlavne rýchlosť spracovania v µPC. Z toho vyplýva
možnosť merania v reálnom čase s TP> 0,5%.
  V prílohe je priložený funkčný program.
                       26

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:19
posted:2/26/2012
language:
pages:26