OCENA INVALIDNOSTI IN INVALIDSKE KOMISIJE by C2K4HQJW

VIEWS: 0 PAGES: 47

									OCENA INVALIDNOSTI IN
 INVALIDSKE KOMISIJE     Života LOVRENOV, dr. med.
   Vodja službe za izvedenstvo II. Stopnje
            ZPIZ
               MURSKA SOBOTA 03.04.2009
   SOCIALNA VARNOST ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
 POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE
 ZAVAROVANJE ZA PRIMER BEZPOSLENOSTI
 ZAVAROVANJE ZA STARŠEVSKO VARSTRVO                  2
    ZAKONODAJA ZAVAROVANI RIZIK
 KROG OSEB
 POGOJE ZAVAROVANJA
 PRAVICE ZAVAROVANIH OSEB


               3
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN
 INVALIDSKO ZAVAROVANJE


   EDEN OD POMEMBNIH
   NOSILCEV SOCIALNE
  VARNOSTI V R. SLOVENIJI
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN
 INVALIDSKO ZAVAROVANJE


   USTANOVLJEN 1992.

  NOSILEC IN IZVAJALEC
     SISTEMA PIZ
       REFORMA ZPIZ  PRIČETEK LETA 1996
  ZAKON OBJAVLJEN LETA 1999
  VELJAVNOST ZAKONA OD 01.01.2000
  UPORABNOST ZAKONA V PRAKSI OD 01.01.2003                        6
DVOJNA VELJAVNOST
  ZAKONODAJE


    PIZ

   PIZ - 1
REORGANIZACIJA ZAVODA    01.01.2006
SEKTOR ZA IZVEDENSTVO


  SLUŽBA ZA IZVEDENSTVO II. STOPNJE (IK
  II. ST.)
  SLUŽBA ZA IZVEDENSTVO I. ST.
  LJUBLJANA (IK I. ST. LJUBLJANA, TRBOVLJE,
  NOVO MESTO, KRANJ, JESENICE, NOVA GORICA,
  KOPER)
  SLUŽBA ZA IZVEDENSTVO I. ST. MARIBOR
  (IK I. ST. MARIBOR, CELJE, RAVNE NA
  KOROŠKEM, MURSKA SOBOTA)
                        9
   INVALIDNOST (60. čl.)


ČE SE ZARADI SPREMEMB V ZDRAVSTVENEM
 STANJU, KI JIH NI MOGOČE ODPRAVITI Z
 ZDRAVLJENJEM ALI UKREPI MEDICINSKE
 REHABILITACIJE, ZAVAROVANCU ZMANJŠA
  ZMOŽNOST ZA ZAGOTOVITEV OZIROMA
 OHRANITEV DELOVNEGA MESTA OZIROMA
    ZA POKLICNO NAPREDOVANJE
 NOVA DEFINICIJA
 INVALIDNOSTI
UPOŠTEVA CELOTO SPLOŠNIH
 IN POKLICNIH DELOVNIH
    ZMOŽNOSTI
       .


SOCIALNO-PRAVNI POJEM KOT
KOMBINACIJA MEDICINSKIH IN
  NEMEDICINSKIH MERIL
  PRAVICEVEZANE TUDI NA RAZLOG
NASTANKA INVALIDNOSTI
  VZROK NASTANKA
   INVALIDNOSTI


 POŠKODBA PRI DELU
 POKLICNA BOLEZEN
 POŠKODBA IZVEN DELA
 BOLEZEN


            14
 MINIMALNE PRAVICE


PRIZADETA LE ZMOŽNOST ZA
DELO NA DELOVNEM MESTU
    (III. KAT. INV.)
VEČJE PRAVICE PRIZADETA POKLICNA
ZMOŽNOST (II. KAT. INV.)
NAJVEČJE PRAVICE PRIZADETA SPLOŠNA
 ZMOŽNOST (I. KAT. INV.)
ZDRAVLJENJE JE ZAKLJUČENO


   KADAR SE SPREMEMB V
 ZDRAVSTVENEM STANJU NE MORE
 VEČ ODPRAVITI Z NADALJNJIM
  ZDRAVLJENJEM ALI UKREPI
  MEDICINSKE REHABILITACIJE
       I. KATEGORIJAČE ZAVAROVANEC NI VEČ ZMOŽEN OPRAVLJATI
ORGANIZIRANEGA PRIDOBITNEGA DELA, ALI ČE
JE PRI NJEMU PODANA POKLICNA INVALIDNOST,
NIMA PA VEČ PREOSTALE DELOVNE ZMOŽNOSTI
     II. KATEGORIJA  ČE JE ZAVAROVANČEVA DELOVNA
ZMOŽNOST ZA SVOJ POKLIC ZMANJŠANA ZA
       50 % ALI VEČ
    III. KATEGORIJA
 ČE ZAVAROVANEC Z ALI BREZ
   PREDHODNE POKLICNE
REHABILITACIJE NI VEČ ZMOŽEN ZA
DELO S POLNIM DELOVNIM ČASOM,
 LAHKO PA OPRAVLJA DOLOČENO
 DELO VSAJ S POLOVICO POLNEGA
DELOVNEGA ČASA, OZIROMA ČE JE
  ZAVAROVANČEVA DELOVNA
  ZMOŽNOST ZA SVOJ POKLIC
 ZMANJŠANA ZA MANJ KOT 50 %
        .

ČE ZAVAROVANEC ŠE LAHKO DELA V
  SVOJEM POKLICU S POLNIM
 DELOVNIM ČASOM, VENDAR PA NI
 ZMOŽEN ZA DELO NA DELOVNEM
   MESTU, NA KATEREGA JE
     RAZPOREJEN
IZVEDENSKI ORGANI
   ZAVODA   INVALIDSKE KOMISIJE
IZVEDENEC ZDRAVNIK POSAMEZNIK
 DRUGE STROKOVNE INSTITUCIJE
   IZVEDENSKA MNENJA

  INVALIDNOST
  TELESNI OKVARI
  POTREBI PO POMOČI IN POSTREŽBI DRUGEGA
  NEZMOŽNOST VDOVE ALI VDOVCA ZA DELO
  O PRILAGODITVI DELOVNIH PROSTOROV IN DELOVNIH
  SREDSTEV
  POKLICNO REHABILITACIJA
  DODATNO USPOSABLJANJE
     POSTOPEK
  UVELJAVLJANJA PRAVIC  OSEBNI ZDRAVNIK ZAVAROVANCA
  (PODA VLOGO)
  ZAVAROVANEC    (KO OSEBNI ZDRAVNIK
  MENI DA VLOGA NI UTEMELJENA)

                      25
     PRIPRAVLJALNI
      POSTOPEK


  STROKOVNI DELAVEC V PRIPRAVI
  KOMPLETIRA DELOVNO DOKUMENTACIJO
  OPRAVI POGOVOR Z ZAVAROVANO OSEBO IN
  DELODAJALCEM
  PREDSEDNIK IK I. ST. PREVERI POPOLNOST MEDICINSKE IN
DELOVNE DOKUMENTACIJE IN DOLOČI
 SESTAVO SENATA IN PREDSEDNIKA
SENATA, KI BO OBRAVNAVAL PRIMER
      SENAT IK I. ST.


  SENAT JE SESTAVLJEN IZ DVEH ZDRAVNIKOV
  IN ENEGA STROKOVNJAKA S PODROČJA
  VARSTVA PRI DELU
  NA SENAT STA VEDNO VABLJENA
  ZAVAROVANEC IN DELODAJALEC
  SENAT IK I. ST. NA PODLAGI NJIMA DOSTOPNE
DOKUMENTACIJE IN OSEBNEGA
PREGLEDA ZAVAROVANE OSEBE
 PODA IZVEDENSKO MNENJE
  OCENA INVALIDNOSTI NA IK
      I. STOPNJE


  I. KAT. INV.
  II. KAT. INV.
  III. KAT. INV.
  NI INVALIDNOSTI
  NI SPREMEMB V ZDRAVSTVENEM STANJU
  ZDRAVLJENJE NI ZAKLJUČENO
DATUM NASTANKA
 INVALIDNOSTI PRAVILOMA DATUM
 OBRAVNAVE NA IK
   ODLOČBANA PODLAGI IZVEDENSKEGA
MNENJA STROKOVNI DELAVC
 ZAVODA IZDA ODLOČBO
     PRITOŽBANA ODLOČBO ZAVODA ZVAROVANEC
 IN DELODAJALEC IMATA PRAVICO
      PRITOŽBE
      IK II. ST.
PODANO PRITOŽBO REŠUJE IK II. ST.
REVIZIJSKI POSTOPEKREVIZIJJA IZVEDENSKIH MNENJ
     IK I. STOPNJE
       TOŽBA


 NA ODLOČBO IZDANO NA PODLAGI
IZVEDENSKEGA MNENJA IK II. ST. LAHKO
 ZAVAROVANEC IN DELODAJALEC KOT
STRANKA V POSTOPKU VLOŽITA TOŽBO
 NA DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V
      LJUBLJANI
 DODATEK ZA POMOČ IN
  POSTREŽBO (137. ČL.)


PRAVICO DO DODATKA ZA POMOČ IN
 POSTREŽBO IMAJO ZAVAROVANE
  OSEBE, KI JIM JE ZA OSNOVNE
 ŽIVLJENJSKE POTREBE NEOGIBNA
  STALNA POMOČ IN POSTREŽBA
       DRUGEGA
      138. ČL.SLEPE OSEBE IN OSEBE, PRI KATERIH JE
ZMOŽNOST PREMIKANJA ZMANJŠANA ZA
      NAJMANJ 70 %
        139. ČL.

POMOČ IN POSTREŽBA ZA OPRAVLJANJE
  VSEH OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH
  POTREB, PODANA, KADAR ZARADI
 TRAJNIH SPREMEMB V ZDRAVSTVENEM
STANJU ZAVAROVANA OSEBA NE MORE
   ZADOVOLJEVATI OSNOVNIH
    ŽIVLJENJSKIH POTREB,
               .
KER SE NITI OB OSEBNIH PRIZADEVANJIH
   NITI OB POMOČI ORTOPEDSKIH
 PRIPOMOČKOV NE MORE SAMOSTOJNO
GIBATI V STANOVANJU IN IZVEN NJEGA,
  SAMOSTOJNO HRANITI, OBLAČITI,
  SLAČITI, SE OBUVATI IN SEZUVATI,
 SKRBETI ZA OSEBNO HIGIENO, KAKOR
   TUDI NE OPRAVLJATI DRUGIH
  ŽIVLJENJSKIH OPRAVIL NEOGIBNO
 POTREBNIH ZA OHRANJANJE ŽIVLJENJA
        139. ČL.
  VEČINE OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH
 POTREB STA POMOČ IN POSTREŽBA
 ZAVAROVANCU DANA, KADAR ZARADI
TRAJNIH SPREMEMB V ZDRAVSTVENEM
 STANJU NE MORE ZADOVOLJEVATI
  VEČINE OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH
POTREB ALI KADAR KOT TEŽJI PSIHIČNI
 BOLNIK V DOMAČI NEGI POTREBUJE
    STALNO NADZORSTVO
    140. ČL. MNENJE PODA IK ALI
IZVEDENEC POSAMEZNIK
        TO  ( 143. ČL) ČE NASTANE PRI ZAVAROVANCU IZGUBA,
   BISTVENEJŠA POŠKODOVANOST ALI
ZNATNEJŠA ONESPOSOBLJENOST POSAMEZNIH
ORGANOV ALI DELOV TELESA, KAR OTEŽUJE
AKTIVNOST ORGANIZMA IN ZAHTEVA VEČJE
NAPORE PRI ZADOVOLJEVANJU ŽIVLJENJSKIH
 POTREB, NE GLEDE NA TO ALI TA OKVARA
   POVZROČA INVALIDNOST ALI NE
  INVALIDNINA DENARNI ZNESEK, KI SE
AKTIVNEMU ZAVAROVANCU
 ALI UŽIVALCU POKOJNINE
 IZPLAČUJE MESEČNO KOT
  NADOMESTILO ZA TO.
             44
   VELJAVNI SEZNAM
    TELESNIH OKVARSAMOUPRAVNI SPORAZUM O SEZNAMU
TELESNIH OKVAR IZ 1983 LETA

DOPOLNJEN 1989

               45
  POGLAVJE IX TOČKA 7

NEKOMPENZIRANO STANJE PO VEČJIH
   ČREVESNIH RESEKCIJAH S
  PRECEJŠNJIMI POSLEDICAMI ZA
  SPLOŠNO TELESNO STANJE IN
   NEDOHRANJENOST NAD 20%
  STANDARDNE TELESNE TEŽE

       - 60%
               46
HVALA ZA VAŠO
 POZORNOST
        47

								
To top