Skup�tinu saziva Nadzorni odbor by L28387u

VIEWS: 0 PAGES: 12

									     Na osnovu člana 246. Zakona o privrednim društvima (”Službene novine F BiH” broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03,
68/05, 91/07, 84/08), a u vezi člana 55. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (”Službene novine
FBiH” broj 84/08) i člana 240. stav 2. Zakona o investicionim fondovima (”Službene novine FBiH” broj 85/08), Skupština Društva
na prijedlog Nadzornog odbora Društva za upravljanje fondovima „KAPITAL INVEST“ d.d. Bihać, na sjednici održanoj
04.05.2009.g., donijela je                          STATUT
                    DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA
                      “KAPITAL INVEST” D.D. BIHAĆ

     I. UVODNE ODREDBE

                               Član 1.
     Ovim statutom bliže se uređuje
     - firma, sjedište i djelatnost Društva za upravljanje fondovima „KAPITAL INVEST“ d.d. Bihać (dalje: Društvo),
     - iznos osnovnog kapitala, broj i nominalnu vrijednost dionica,
     - način povećanja i smanjivanja osnovnog kapitala,
     - način formiranja i korištenja fonda rezervi,
     - način podjele dobiti i isplate dividende,
     - način pokrića gubitka, broj glasova po klasi dionica,
     - način sazivanja skupštine i odlučivanja, sastav i nadležnosti odbora,
     - sastav, način imenovanje, razrješenja i ovlaštenja Nadzornog odbora i Uprave Društva,
     - postupak pripajanja, spajanja, podjele i promjene oblika, prestanak Društva, postupak izmjene i dopune statuta,
     - kao i druga pitanja značajna za poslovanje ovog društva.

     II. FIRMA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

                                Član 2.
     Društvo će poslovati pod firmom: “DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA “KAPITAL INVEST” D.D. BIHAĆ.
     Skraćeni naziv firme je: “KAPITAL INVEST” d.d. Bihać.
     Sjedište firme je: Bihać, ulica Safvet bega Bašagića broj 29.

                               Član 3.
     Društvo ima pečat i štambilj.
     Pečat je okruglog oblika, uobičajene veličine s tekstom po obodu: DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA. U
sredini je ispisano “KAPITAL INVEST” D.D. BIHAĆ.
     U pečat se može dodati i znak koji bliže označava djelatnost Društva.
     Štambilj društva je pravougaonog oblika, uobičajene veličine s tekstom po gornjoj ivici DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE
FONDOVIMA “KAPITAL INVEST“ D.D. BIHAĆ. U dnu je povlaka i brojna oznaka štambilja.

     III. DJELATNOST

                              Član 4.
Djelatnost Društva je:
     67         POMOĆNE DJELATNOSTI U FINANCIJSKOM POSLOVANJU
     67.12 67.120    Posredovanje u poslovanju s vrijednosnim papirima
              *upravljanje fondovima.
Poslovi upravljanja investicijskim fondovima koji obuhvataju:
a) upravljanje imovinom fonda;
b) promociju investicijskih fondova i prodaju udjela u otvorenim investicijskim fondovima, odnosno dionica u zatvorenim
investicijskim fondovima;
c) administrativne poslove:
1) vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja,
2) odnosi sa investitorima,
3) utvrđivanje vrijednosti imovine fonda te izračun cijene udjela,
4) usklađivanje poslovanja društva sa zakonima i mjerodavnim propisima,
5) objave i izvještavanja dioničara i vlasnika udjela,
6) isplata dioničara, odnosno vlasnika udjela iz imovine ili dobiti fonda,
9) vođenje arhive u skladu sa odredbama ovog Zakona,
10) odnosi sa emitentima,
11) ostale administrativne poslove koje odobri Komisija.
                                  Član 5.
       Društvo za upravljanje ne smije poslove iz člana 4. stav (2) tačka a) ovog Statuta prenijeti na treća lica.
       Izuzetno, društvo za upravljanje može, uz prethodno odobrenje Komisije, prenijeti preostale poslove iz člana 5. stav
 (2) tačka c) ovog Statuta na treća lica, ali isključivo s ciljem povećanja učinkovitosti obavljanja navedenih poslova.
       Prenošenjem poslova na treća lica ne smije se umanjiti učinkovitost nadzora nad društvom za upravljanje i fondom,
 niti se smiju ugroziti interesi investitora.

                                 Član 6.
     Društvo za upravljanje može vršiti dugoročna ulaganja u nekretnine i vrijednosne papire drugih emitenata sa ciljem
 ostvarivanja kapitalne dobiti.
     Društvo za upravljanje može osnovati i steći udio u društvu ograničene odgovornosti pod uslovom da djelatnost
 takvih pravnih lica nije ista ili slična djelatnosti društva za upravljanje ili djelatnosti fonda kojim društvo upravlja.
     Ulaganja iz stava 1) i 2) društvo za upravljanje može vršiti u obimu i na način koji je u skladu sa Zakonom o
 privrednim društvima, a da se pri tome ne ugrozi obavljanje osnovne djelatnosti društva za upravljanje.

     IV. IZNOS OSNOVNOG KAPITALA, BROJ I NOMINALNA VRIJEDNOST
       DIONICA

                               Član 7.
     Osnovni kapital Društva iznosi 368.860,00 (tristotinešezdesetosamhiljadaosamstotinašezdeset) KM i ne može biti niži
 od zakonom propisanog osnovnog kapitala od 200.000,00 KM.
     Propisani osnovni kapital iz stava (1) ovog člana društvo je dužno povećati za 50.000,00 KM za svaki naredni fond
 kojim upravlja.
     Najmanje 50% propisanog osnovnog kapitala društvo za upravljanje mora održavati:
     a)   u dužničkim vrijednosnim papirima koje izdaje ili za koje garantuje Federacija Bosne i Hercegovine, odnosno
        Bosna i Hercegovina i/ili
     b)   u novčanim sredstvima i/ili
     c)   u novčanim depozitima kod finansijskih institucija.

                                 Član 8.
     Osnovni kapital Društva podijeljen je na 18.443 dionica, s nominalnom vrijednošću u iznosu od 20,00 KM.
     Dionice su dematerijalizirane, nedjeljive, neograničeno prenosive, glase na ime i sadrže prava na učešće u upravljanju,
 raspodjeli dobiti i diobi imovine preostale nakon stečaja ili likvidacije Društva.

                               Član 9.
     Društvo može emitirati dionice koje sadrže pravo prioritetne naplate dividende i srazmjernog dijela ostatka imovine
 nakon likvidacije Društva, uz ograničeno pravo glasa (u daljnjem tekstu: prioritetne dionice), u ukupnoj nominalnoj vrijednosti
 najviše do 50% osnovnog kapitala Društva, s tim da se pravo glasa po osnovu prioritetnih dionica ne može ograničiti za
 slučajeve odvojenog izjašnjavanja za svaku klasu dionica.

                               Član 10.
      Prioritetne dionice sadrže pravo:
      1. naplate dividende za posljednih pet godina, prije isplate dividende za obične dionice;
      2. učešća u raspodjeli ostatka imovine nakon likvidacije Društva, prije običnih dionica;
      3. za prioritetne dionice koje čine 5% svih dionica Društva jednako kao pravo koje pripada dioničarima sa 10%
 dionica s pravom glasa; i
      4. konverzije u obične dionice ako dividenda za prioritetne dionice nije isplaćena za dvije uzastopne godine, sve do
 isplate zaostale dividende.
      Statutom se utvrđuje da prioritetne dionice stiču pravo glasa kao obične dionice narednog dana od dana donošenja
odluke da se dividenda neće isplatiti ili od isteka roka za plaćanje dividende za drugu uzastopnu poslovnu godinu za koju
dividenda nije isplaćena, a tako stečena glasačka prava traju do dana isplate dividende po osnovu prioritetnih dionica.

                               Član 11.
      Društvo ne može, direktno ili indirektno, upisati vlastite dionice, te neće davati niti garantirati avanse, zajmove i
 kredite za prodaju svojih dionica.
      Društvo može na osnovu odluke Skupštine sticati vlastite dionice čija nominalna vrijednost, uključujući dionice koje je
 steklo lice direktno ili indirektno kontrolirano od društva i drugo lice u svoje ime, a za račun društva, ne premašuju 10%
 vrijednosti osnovnog kapitala.
      Odluka Skupštine Društva o sticanju vlastitih dionica, u smislu stava 2. ovog člana, obavezno sadrži:
      1. broj vlastitih dionica koje Društvo može steći i način sticanja;
      2. rok u kome Društvo može sticati vlastite dionice, koji ne može biti duži od 12 mjeseci od dana donošenja odluke; i
     3. cijenu ili način određivanja cijene po kojoj Društvo može sticati vlastite dionice, ako sticanje uključuje plaćanje.
     Sticanjem vlastitih dionica iz stava 2. ovog člana ne može se smanjiti fond rezervi Društva.

                               Član 12.
     Društvo može sticati vlastite dionice na osnovu odluke Nadzornog odbora samo kada je to neophodno radi
sprečavanja ozbiljne štete koja neposredno prijeti društvu, u kojem slučaju je Nadzorni odbor obavezan na prvoj narednoj
sjednici Skupštine obavijestiti dioničare o razlogu sticanja, broju, ukupnoj nominalnoj vrijednosti, cijeni po kojoj su stečene i
učešću stečenih dionica u osnovnom kapitalu Društva.

                             Član 13.
     Društvo ne može ostvarivati prava sadržana u stečenim vlastitim dionicama, te je za iznos nominalne vrijednosti
stečenih vlastitih dionica dužno smanjiti osnovni kapital i fond rezervi, ali ne ispod najmanjeg iznosa utvrđenog ovim
Statutom.
     Ako vlastite dionice unosi u poslovne knjige kao imovinu, Duštvo će povećati iznos fonda rezervi za iznos ukupne
nominalne vrijednosti tih dionica.

     V. POSTUPAK U SLUČAJU NEPLAĆANJA UPISANIH DIONICA

                               Član 14.
     Posljedice neplaćanja upisanih osnivačkih dionica jednako se odnose na svakog osnivača.
     Dionice za koje dospjele uplate nisu izvršene i koje prije upisa u Registar kod Komisije nisu preuzeli i uplatili osnivači,
osnivači su dužni proglasiti nevažećim.
     Osnivači su dužni pismeno obavijestiti Komisiju o proglašenju dionica nevažećim u slučaju iz stava 2. ovog člana.

                               Član 15.
     Upisnika dionica, koji ne plati punu cijenu dionica nakon emisije u roku utvrđenom odlukom o emisiji, Nadzorni
odbor će isključiti iz Društva odlukom koju je Društvo dužno javno objaviti i preporučenom poštom dostaviti upisniku.

     VI. NAČIN POVEĆANJA I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

                             Član 16.
     Odlukom Skupštine, donesenom odvojenim glasanjem po klasama dionica, dvotrećinskom većinom ukupnog broja
zastupljenih glasova, osnovni kapital Društva može se povećati ili smanjiti, ali ne ispod najmanjeg iznosa utvrđenog zakonom i
vrši se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i drugim zakonskim propisima kojima se regulira ova materija.

                               Član 17.
     Skupština Društva može, nakon usvajanja godišnjeg finansijskog izvještaja sa izvještajem revizije i izvršenog
obaveznog izdvajanja u fond rezervi, donijeti odluku da se dio dobiti iskoristi za povećanje osnovnog kapitala povećanjem
nominalne vrijednosti postojećih ili emisijom novih dionica.
     Osnovni kapital može se povećati raspoređivanjem na sve dionice, srazmjerno njihovoj nominalnoj vrijednosti, iznosa
povećanja iz vlastitih sredstava koja čine dionička premija, akumulirana dobit i dio fonda rezervi iznad obaveznog iznosa,
isključujući dio fonda rezervi namijenjen za naknadu gubitka i pokriće kursa vrijednosnih papira u imovini Društva.

     VII. NAČIN FORMIRANJA I KORIŠTENJA FONDA REZERVI

                              Član 18.
     Društvo ima fond rezervi najmanje u visini 25% osnovnog kapitala, koji se formira raspoređivanjem dobiti po
godišnjem obračunu, iz dioničke premije i zadržane dobiti.
     U fond rezervi izdvaja se najmanje 10% godišnjeg iznosa neto dobiti sve dok fond rezervi ne dostigne iznos iz stava 1.
ovog člana nakon osnivanja Društva, kao i u slučaju da se fond rezervi smanji ispod tog iznosa tokom poslovanja Društva.

                               Član 19.
     Fond rezervi koristi se za pokriće gubitka i nepredviđenih troškova u poslovanju Društva, a dio iznad najmanjeg
iznosa utvrđenog ovim Statutom može se koristiti i za dopunu dividendi, najviše do 5% osnovnog kapitala, i za povećanje
nominalne vrijednosti dionica u slučaju iz člana 17. stav 2. ovog statuta.
     U slučaju kada su vrijednosni papiri u imovini Društva u polugodišnjem ili godišnjem obračunu iskazani u vrijednosti
većoj nego u prethodnom obračunu, razlika se iskazuje kao posebna rezerva za pokriće budućih razlika kursa vrijednosnih
papira.
     VIII. NAČIN PODJELE DOBITI I ISPLATE DIVIDENDE

                              Član 20.
     Dioničar ima pravo učešća u dobiti Društva, naplatom dividende ili sticanjem novih dionica, u skladu sa zakonom i
 ovim statutom.
     Dividenda se isplaćuje srazmjerno nominalnoj vrijednosti dionica, a za dionice koje nisu u cjelini uplaćene, srazmjerno
 izvršenim uplatama i vremenu od dana uplate do kraja poslovne godine za koju se dividenda isplaćuje.
     Odluku o isplati dividende Skupština Društva može donijeti kada je vrijednost imovine Društva veća od iznosa
 ukupnih godišnjih obaveza, a i u takvom slučaju Skupština može donijeti odluku da se dividenda ne isplaćuje.

                               Član 21.
     Prava sadržana u dionici ostvaruje lice upisano u listu dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i
 Hercegovine, a nasljednik umrlog dioničara preuzima prava ostavioca u kontinuitetu.
     Prava sadržana u dionici dioničar ostvaruje od dana upisa sticanja dionice kod Registra vrijednosnih papira u
 Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Registar).

                            Član 22.
     Dioničar ima pravo učestvovati u radu Skupštine Društva i odlučivanju, s brojem glasova srazmjernim učešću
 nominalne vrijednosti njegovih dionica u osnovnom kapitalu, isključujući glasanje o odlukama koja se odnose na njegove
 postupke, odgovornost i obaveze prema Društvu.

                               Član 23.
     Dioničar je obavezan uplatiti cijenu dionice prilikom emisije, u iznosu, na način i u roku utvrđenom odlukom o emisiji.
     Društvo može od dioničara zahtijevati doplatu za običnu dionicu prilikom njene konverzije u prioritetnu dionicu, u
 skladu sa odlukom o konverziji.
     Dioničar ima pravo, bez ograničenja, prodati ili po drugom osnovu svoje dionice prenijeti drugom licu, čime se
 prenose prava sadržana u dionici.
     Prodaja ili prenos dionica po drugom osnovu, isključujući nasljeđivanje, može se isključiti za određeni period ili na
drugi način ograničiti, odlukom o emisiji dionica putem zatvorene prodaje koja u tom smislu proizvodi učinak prema svim
kupcima tih dionica, i ugovorom zaključenim između dioničara, koji obavezuje samo njegove potpisnike.

                                Član 24.
      Dioničari Društva imaju pravo da kupe nove dionice po cijeni po kojoj su ponuđene javnosti i u obimu kojim
 zadržavaju učešće u osnovnom kapitalu koje su imali na dan donošenja odluke o novoj emisiji, u roku od 30 dana po isteku
 roka za upis dionica nove emisije, pri čemu se broj novih dionica čijom kupnjom se zadržava učešće u osnovnom kapitalu
 Društva utvrđuje istovremeno za sve dioničare koji to pravo koriste, najkasnije 15 dana po isteku roka iz javnog poziva za upis
 novih dionica.
     Pravo na kupnju novih dionica iz stava 1. ovog člana nemaju dioničari koji su se izjasnili protiv odluke o izdavanju
 novih dionica.
                                Član 25.
     Dioničar Društva ima pravo da lično ili putem punomoćnika ostvari uvid u sljedeće isprave:
     1. statut Društva;
     2. ugovor sa Registrom, ugovor sa depozitarom i ugovor sa profesionalnom posrednikom u prometu vrijednosnih
 papira;
     3. bilanse stanja, bilanse uspjeha i izvještaje o plaćenim porezima za posljednje tri poslovne godine;
     4. zapisnike Skupštine i Odbora za reviziju;
     5. popis osoba ovlaštenih za zastupanje Društva;
     6. popis članova Nadzornog odbora Društva, sa podacima o profesionalnom iskustvu, prebivalištu, datumu izbora i
 periodu za koji su izabrani, zaposlenju i funkcijama koje obavljaju u drugim pravnim licima; i
     7. druga dokumenta koja se na osnovu zakona, statuta, ugovora ili propisa Komisije obavezno dostavljaju Skupštini
 Društva, Komisiji, Registru, depozitaru, profesionalnom posredniku i/ili drugim organizacijama i institucijama.
     Zahtjev dioničara za uvid u isprave iz stava 1. ovog člana uprava Društva obavezna je ispuniti bez odlaganja, u
 prostorijama sjedišta tokom radnog vremena, uz obavezu dioničara da podatke i isprave o poslovanju označene povjerljivim
 čuva kao poslovnu tajnu.

     IX. NAČIN POKRIĆA GUBITKA
                              Član 26.
     Shodno članu 19. stav 1. ovog statuta, pokriće gubitka se vrši iz Fonda rezervi, čije je formiranje u skladu sa zakonom i
 ovim Statutom obavezno.
                              Član 27.
     Kada Društvo u polugodišnjem ili godišnjem obračunu iskaže gubitak u iznosu većem od zbira trećine osnovnog
kapitala i Fonda rezervi iz člana 19. ovog statuta, ili kada nastanu okolnosti koje ukazuju da je vrijednost imovine Društva
manja ili bi do kraja godine mogla biti manja od iznosa obaveza, Nadzorni odbor je dužan sazvati Skupštinu Društva.
     Na osnovu izvještaja Nadzornog odbora, koji uključuje bilans stanja i bilans uspjeha s izvještajem revizije, Skupština
donosi odluku o nastavku rada, prestanku ili likvidaciji Društva.

     X. BROJ GLASOVA PO KLASI DIONICA
                             Član 28.
       Dioničar ima pravo na jedan glas za svaku običnu dionicu.
       Društvo ne može izdavati dionice koje daju pravo na više od jednog glasa po dionici.

     XI. NAČIN SAZIVANJA I ODLUČIVANJA SKUPŠTINE, SASTAV I
     NADLEŽNOSTI ODBORA

                                Član 29.
     Skupštinu Društva čine i pravo učešća i odlučivanja imaju dioničari upisani na listi dioničara Društva kod Registra 30
dana prije datuma održavanja Skupštine.
     Skupština se održava najmanje jednom godišnje, radi izjašnjavanja o godišnjem izvještaju Društva, koji uključuje
finansijske izvještaje društva i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju.
     Skupštinom, do izbora predsjednika skupštine, predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara, sa najvećim
brojem dionica sa pravom glasa.
     Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika skupštine i dva
ovjerivača zapisnika skupštine.
     Predsjednik i članovi Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, i direktor i drugi članovi uprave dužni su prisustvovati
skupštini.
                                Član 30.
     Skupštinu saziva Nadzorni odbor, po vlastitoj inicijativi, prijedlogu uprave ili zahtjevu ovlaštenih dioničara, a može je
sazvati ovlašteni dioničar ili grupa dioničara u slučajevima utvrđenim Zakonom.
     Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na skupštini vrši odbor za glasanje, u sastavu od najmanje tri člana, koje
imenuje Nadzorni odbor odlukom o sazivanju skupštine.
     Skupštini Društva mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili odboru za glasanje prije
početka rada skupštine u roku od tri dana prije dana određenog za održavanje skupštine.
     Način i rok prijavljivanja za prisustvo skupštini obavezno se objavljuju u obavještenju o sazivanju skupštine.
     Obavještenje o dnevnom redu, mjestu, datumu i vremenu održavanja skupštine, te načinu davanja punomoći i načinu
glasanja na skupštini mora biti objavljeno najmanje u jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji, najkasnije 20 dana prije
datuma određenog za zasjedanje skupštine, a ako je održavanje skupštine zakazano van mjesta sjedišta dioničkog društva,
obavještenje iz stava 1. ovog člana mora biti u istom roku upućeno svakom dioničaru preporučenim pismom, telefaksom ili
elektronskom poštom, na adresu iz liste dioničara iz člana 29. stav 1.ovog statuta.

                               Član 31.
     Zahtjev za sazivanje Skupštine može podnijeti dioničar ili grupa dioničara sa 10% ili više ukupnog broja dionica s
pravom glasa, član Nadzornog odbora i Odbor za reviziju Društva.
     Zahtjev za sazivanje Skupštine iz stava 1. ovog člana, u pismenoj formi sa prijedlogom dnevnog reda, podnosi se
Nadzornom odboru Društva, a ukoliko u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva Nadzorni odbor ne objavi obavještenje
o sazivanju Skupštine u skladu sa članom 30. stav 5. ovog statuta, podnosilac zahtjeva ovlašten je na isti način neposredno
sazvati Skupštinu, uz obavezu da o tome pismeno obavijesti Komisiju.
     Lica iz stava 1. ovog člana ovlaštena su neposredno sazvati skupštinu, bez prethodnog podnošenja zahtjeva
Nadzornom odboru, u slučaju da pet mjeseci po isteku poslovne godine nadzorni odbor nije sazvao skupštinu radi
izjašnjavanja o godišnjem izvještaju društva, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora
za reviziju.
     Podnosilac zahtjeva iz stava 1. ovog člana, ukoliko neposredno saziva skupštinu, može zadužiti sekretara društva da
izvrši utvrđivanje sastava radnih tijela skupštine, objavljivanje obavještenja o sazivanju skupštine na način iz člana 30. ovog
statuta, te da poduzme i sve druge radnje neophodne za održavanje skupštine društva.

                               Član 32.
     Dioničar ili grupa dioničara sa 5% ili više ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo, najkasnije osam dana od
dana objavljivanja obavještenja iz člana 30. stav 5. ovog statuta, pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka
Skupštine, uz obavezu Nadzornog odbora da takav prijedlog objavi na isti način kao i obavještenje o sazivanju Skupštine, na
teret Društva, osim za dio prijedloga koji premašuje 100 riječi, za koji troškove objavljivanja snosi predlagač.
                                 Član 33.
     Dioničar ima pravo, od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine, u prostorijama Društva izvršiti uvid u
listu dioničara, finansijski izvještaj, sa izvještajima revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju i uvid u sve druge isprave
koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red skupštine.

                              Član 34.
     Skupština može odlučivati ukoliko je na njoj zastupljeno, više od 30% ukupnog broja dionica s pravom glasa.
     Ukoliko po isteku 60 minuta od zakazanog vremena početka skupštine nije postignut kvorum za odlučivanje iz stava 1.
ovog člana, skupština se odgađa, a sazivač skupštine je dužan najranije za 15, a najkasnije za 30 dana od prvobitno zakazanog
dana održavanja objaviti obavještenje o ponovnom sazivanju skupštine.
     U slučaju iz stava 2. ovog člana, ponovno sazvana skupština može odlučivati ukoliko je na njoj zastupljeno više od 10%
ukupnog broja dionica s pravom glasa.
     Izuzetno predsjednik skupštine može prekinuti rad skupštine najduže do 15 dana, uz utvrđivanje tačnog datuma i
mjesta nastavka rada započete skupštine.

                                Član 35.
     Skupština Društva odlučuje o:
     1) povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
     2) emisiji novih dionica postojeće ili nove klase i emisiji obveznica i drugih dužničkih vrijednosnih papira;
     3) ograničenju ili isključenju prava preče kupnje novih dionica, u okviru odluke o emisiji novih dionica dionica
       postojeće ili nove klase;
     4) usvajanju godišnjeg izvještaja Fonda, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, nadzornog odbora i
       odbora za reviziju;
     5) rasporedu dobiti i isplati dividende;
     6) načinu pokrića gubitka;
     7) spajanju sa drugim društvima i pripajanju drugih društava društvu ili društva drugom društvu;
     8) promjeni oblika i podjeli Društva
     9) prestanku Društva sa provođenjem likvidacije i o odobravanju početnog likvidacionog bilansa i završnog računa
       po okončanju postupka likvidacije;
     10) kupovini, prodaji, razmjeni, uzimanju ili davanju u lizing, uzimanju ili davanju kredita, i drugim transakcijama,
       direktno ili posredstvom supsidijarnih društava, u toku poslovne godine u obimu većem od trećine
       knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine, kao i o takvoj
       transakciji u manjem obimu za čije odobrenje je ovlašten nadzorni odbor, ako on takvu predloženu transakciju nije
       odobrio jednoglasnom odlukom;
     11) izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora pojedinačno;
     12) izboru vanjskog revizora i izboru i razrješenju članova Odbora za reviziju;
     13) osnivanju, reorganizaciji i likvidaciji supsidijarnih društava, i odobravanju njihovih statuta;
     14) naknadama članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
     15) izmjenama i dopunama odredaba statuta koje se ne odnose na pitanja iz tač. 1, 2, 7. i 8. ovog člana ili druga
       pitanja o kojima, u skladu sa zakonom ili ovim statutom, skupština donosi posebne odluke čiji pravni učinak
       uključuje izmjenu odgovarajućih odredaba ovog statuta;
     16) drugim pitanjima bitnim za poslovanje Društva, u skladu sa zakonom i statutom Društva.

                                Član 36.
     Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa o pitanjima za koja je pojedinim
odredbama Zakona o privrednim društvima izričito tako propisano, uključujući odvojeno glasanje po klasama dionica, a
natpolovičnom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa, zajedničkim glasanjem svih klasa dionica, odlučuje o svim ostalim
pitanjima iz svoje nadležnosti, osim izbora članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju koji se vrši u skladu sa odredbama
člana 262. Zakona o privrednim društvima i ovim statutom (kumulativno glasanje).
     Skupština je dužna najkasnije šest mjeseci od završetka poslovne godine odlučiti o godišnjem izvještaju Društva, koji
uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju, te o rasporedu dobiti ili načinu pokrića
gubitka za tu poslovnu godinu.

                              Član 37.
     Glasanje u Skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime i prezime, odnosno firmu dioničara i broj glasova
kojim raspolaže, zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora “za” ili “protiv” prijedloga odluke ili imena kandidata pri
izboru organa Društva, a rezultate glasanja utvrđuje odbor za glasanje.
                              Član 38.
     Pravo učešća u radu i odlučivanju skupštine Društva dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je
dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa
dioničara - vlastodavca.
     Osim svakog poslovnog sposobnog fizičkog lica, punomoćnik može biti pravno lice registrirano za poslove
posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrirano radi udruživanja i
zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlaštenja iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takvog pravnog lica.
     Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine Društva daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane
dioničara – vlastodavca i punomoćnika, i dostavlja se Društvu lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila,
najkasnije u roku koji je statutom ili odlukom društva utvrđen za registraciju dioničara za učešće u radu skupštine.
     Punomoć prestaje:
     - ako se dioničar – vlastodavac registruje za učešće i prisustvuje skupštini s izričitom iskazanom namjerom da lično
glasa,
     - izdavanjem punomoći drugom licu ili opozivom punomoći u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara –
vlastodavca, sa učinkom danom dostavljanja društvu u skladu sa stavom 2. ovog člana,
     - danom upisa kod Registra prenosa dionica od strane dioničara – vlastodavca.

                              Član 39.
     O radu skupštine sačinjava se zapisnik koji obavezno sadrži:
     1) firmu i adresu sjedišta dioničkog društva;
     2) mjesto i vrijeme održavanja skupštine;
     3) ime i prezime predsjedavajućeg, zapisničara, lica koja ovjeravaju zapisnik i članova odbora za glasanje;
     4) dnevni red;
     5) odluke;
     6) podatke o glasanju;
     7) prigovore dioničara i članova nadzornog odbora na odluke skupštine.
     Uz zapisnik se prilažu pismeni prijedlozi i izvještaji podneseni skupštini.
     Sekretar društva je dužan osigurati da se zapisnik sačini u roku od 30 dana od dana održavanja skupštine.
     Zapisnik potpisuju predsjedavajući skupštine, zapisničar i lica koja ovjeravaju zapisnik.
     Dioničar može zahtijevati da mu se dostavi kopija zapisnika ili izvod iz zapisnika za sve skupštine društva.
     Uprava Društva dužna je trajno čuvati obavještenja i pozive za Skupštinu, evidenciju o prisustvu i glasanju dioničara i
zapisnike Skupštine sa prilozima iz stava 1. ovog člana, a dioničar može zahtijevati da mu se dostavi kopija zapisnika ili izvod
iz zapisnika Skupštine.

                               Član 40.
     Dioničar koji je, pisanom izjavom dostavljenom nadzornom odboru prije datuma održavanja skupštine ili usmeno u
zapisnik prije početka glasanja na skupštini, izjavio da se protivi prijedlogu odluke koja uzrokuje značajne promjene u Društvu
ili pravima dioničara, a koju je skupština potom usvojila, ima pravo u roku od osam dana od dana održavanja skupštine
podnijeti pisani zahtjev da društvo otkupi njegove dionice.
     U smislu stava 1. ovog člana, smatraće se da značajne promjene u Društvu ili pravima dioničara uzrokuje odluka
skupštine kojom se usvaja ili odobrava:
     1) emisija novih dionica postojeće ili nove klase;
     2) emisija obveznica zamjenjivih za dionice društva ili obveznica s pravom preče kupnje dionica društva;
     3) ograničenje ili isključenje prava preče kupnje novih dionica u okviru odluke o emisiji novih dionica dionica
       postojeće ili nove klase;
     4) promjena oblika, podjela ili spajanje Društva, ili pripajanje društva drugom društvu ili obrnuto.
     Po zahtjevu dioničara iz stava 1. ovog člana, Društvo je dužno otkupiti njegove dionice u roku od tri mjeseca od dana
prijema zahtjeva, uz isplatu po pravičnoj tržišnoj vrijednosti, koja se utvrđuje u skladu sa važećim propisima, za period od dana
objavljivanja obavještenja do datuma održavanja skupštine.
     U slučaju da obaveze Društva iz stava 3. ovog člana uključuju otkup dionica ukupne nominalne vrijednosti veće od
10% osnovnog kapitala Društva i pravične tržišne vrijednosti u ukupnom iznosu većem od zbira iznosa rezervi i zadržane
dobiti prema bilansu stanja društva za prethodnu poslovnu godinu, zahtjev ili, ako ih je više, svaki od zahtjeva iz stava 1. ovog
člana Društvo je dužno ispuniti u roku iz stava 3. ovog člana uz smanjenje broja dionica ili otkupne cijene srazmjerno
navedenim ograničenjima, a preostali dio zahtjeva u daljnjem roku od šest mjseci.
     U slučaju kada Društvo nije ispunilo obavezu otkupa dionica u skladu sa st. 1, 2, 3, i 4. ovog člana, dioničar ima pravo
ispunjenje obaveze društva zahtijevati podnošenjem tužbe nadležnom sudu.

                             Član 41.
     Odluka Skupštine je ništavna ako Skupština nije sazvana u skladu sa čl. 30. do 32 ovog statuta, ili odluka nije unesena
u zapisnik, ili je ništavnost utvrđena odlukom suda.
     Dioničar zastupljen na Skupštini čiji je prigovor na odluku unesen u zapisnik, ili čiji prijedlog ili prigovor nije pravilno
unesen u zapisnik, dioničar koji nije prisustvovao Skupštini zbog sazivanja Skupštine protivno odredbama ovog statuta,
Nadzorni odbor i svaki član Nadzornog odbora i Uprave Društva, ukoliko bi izvršenjem odluke počinio privredni prijestup ili
krivično djelo ili Društvu nanio štetu, može pokrenuti postupak za pobijanje i poništenje odluke Skupštine, kod suda kod kojeg
je Društvo upisano u sudski registar, u roku od 60 dana od dana održavanja Skupštine.

                                 Član 42.
     U Društvu se formira Odbor za reviziju, u sastavu od predsjednika i dva člana, koji moraju imati visoku školsku
spremu i najmanje tri godina profesionalnog iskustva.
     Predsjednik i članovi odbora za reviziju ne mogu istovremeno biti članovi Nadzornog odbora ili Uprave ili zaposleni u
Društvu, niti imati direktni ili indirektni finansijski interes u Društvu, izuzev naknade po osnovu te funkcije.
     Predsjednik i članovi Odbora za reviziju izabiru se istovremeno za period od četiri godine .
     Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti
kandidate za predsjednika i članove Odbora za reviziju, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju
Skupštine u čiji je dnevni red uvršten izbor/razrješenje predsjednika i članova Odbora za reviziju.
     Ukoliko u ostavljenom roku dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ne
predloži kandidate za predsjednika i člana Odbora za reviziju, to će učiniti Nadzorni odbor Društva. Prijedlog Nadzornog
odbora mora biti objavljen najkasnije 14 dana prije dana održavanja Skupštine.
     Naknada i druga prava članova Odbora za reviziju uređuju se ugovorom na osnovu odluke Skupštine, koji u ime
Društva potpisuje direktor. Odbor za reviziju bira se između dvije godišnje skupštine Društva.

                               Član 43.
     Odbor za reviziju vrši reviziju polugodišnjeg i godišnjeg obračuna i ovlašten je i dužan izvršiti reviziju tekućeg
finansijskog poslovanja Društva, na vlastitu inicijativu i na zahtjev dioničara s najmanje 10% dionica s pravom glasa, a o
izvršenoj reviziji dostaviti izvještaj Skupštini i Nadzornom odboru, najkasnije osam dana po okončanju revizije.
     Odbor za reviziju ovlašten je zahtijevati sazivanje sjednice Nadzornog odbora i Skupštine Društva, kada utvrdi
nepravilnosti u radu predsjednika i/ili članova Nadzornog odbora, direktora i/ili članova Uprave ili iz drugih razloga smatra da
su ugroženi interesi dioničara.

     XII. SASTAV, NAČIN IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA, OVLAŠTENJA
       NADZORNOG ODBORA I UPRAVE DRUŠTVA

                                Član 44.
     Društvo ima Nadzorni odbor u sastavu od predsjednika i dva člana, koje imenuje i razrješava Skupština Društva.
     Predsjednik i članovi nadzornog odbora imenuju se istovremeno na period od četiri godine, s tim da po isteku
perioda od dvije godine od dana imenovanja, skupština društva glasa o povjerenju članovima nadzornog odbora.
     Isto lice može biti imenovano za predsjednika ili člana nadzornog odbora više puta bez ograničenja.
     Skupština može razriješiti predsjednika i članove nadzornog odbora i prije isteka perioda na koji su imenovani pod
uvjetima i na način predviđen zakonom i drugim propisima i općim aktima.
     Predsjednik i član Nadzornog odbora Društva ne može biti:
     -  lice starije od 65 godina na dan imenovanja,
     -  lice osuđivano za krivično djelo ili privredni prijestup nespojive s dužnošću u Nadzornom odboru pet godina od
        dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
     -  lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti nadzornog odbora.
     Član Nadzornog odbora ne može biti istovremeno član Uprave istog Društva, direktor ili član Nadzornog odbora
Investicionog fonda, niti član Nadzornog odbora ili Uprave drugog Društva, profesionalnog posrednika ili berze.

                               Član 45.
     Kandidate za predsjednika i članove Nadzornog odbora može predložiti postojeći Nadzorni odbor i dioničar ili grupa
dioničara sa 5% ili više ukupnog broja dionica s pravom glasa, u pismenom obliku, najkasnije osam dana od dana objavljivanja
obavještenja o sazivanju Skupštine čiji dnevni red uključuje izbor predsjednika i/ili članova Nadzornog odbora.

                              Član 46.
     Kandidati za predsjednika i članove Nadzornog odbora moraju prije glasanja dati pismenu izjavu o prihvatanju
kandidature.
     Članovi Nadzornog odbora biraju se glasanjem, u skladu sa čl. 37. ovog statuta, pri čemu svakoj dionici s pravom
glasa pripada broj glasova jednak ukupnom broju članova Nadzornog odbora koji se biraju, uključujući predsjednika.
     Ukupan broj glasova koji nosi svaki glasački listić raspoređuje se ravnomjerno na sve kandidate čija imena su
zaokružena na istom listiću.
     Kandidate koji su dobili najveći broj glasova skupština proglašava za članove nadzornog odbora.
     Na prvoj konstituirajućoj sjednici nadzornog odbora, koju u roku od 15 dana od dana održavanja skupštine iz stava 3.
ovog člana saziva sekretar društva, nadzorni odbor jednog od svojih članova bira za predsjednika nadzornog odbora.
     Nadzorni odbor, može razriješiti člana nadzornog odbora sa dužnosti predsjednika, uz istovremeno imenovanje
jednog od svojih članova za predsjednika nadzornog odbora.

                               Član 47.
     Sjednice Nadzornog odbora održavaju se najmanje jednom u tri mjeseca, a saziva ih predsjednik Nadzornog odbora,
na vlastitu inicijativu ili na zahtjev direktora ili člana Nadzornog odbora Društva, najkasnije 14 dana od dana podnošenja
zahtjeva, a u slučaju da predsjednik ne postupi po tom zahtjevu, sjednicu je ovlašten sazvati podnosilac zahtjeva.
     Pismeni poziv za sjednicu Nadzornog odbora, sa naznačenim mjestom i datumom održavanja, vremenom početka i
dnevnim redom i priloženim izvještajima, prijedlozima i drugim materijalima za svaku tačku dnevnog reda, dostavlja se
članovima Nadzornog odbora najkasnije 14 dana prije datuma održavanja sjednice.
     U hitnim slučajevima rok iz stava 1. može biti i jedan dan, s tim da je podnosilac zahtjeva dužan pismeno obrazložiti
hitnost sazivanja. Poslovnikom o radu Nadzornog odbora odrediće se konkretni slučajevi za hitno sazivanje sjednica.

                              Član 48.
     Nadzorni odbor može raditi i odlučivati ako sjednici prisustvuje dvije trećine ukupnog broja članova, a odluke se
donose većinom glasova prisutnih članova, s tim da predsjednik i član Nadzornog odbora nema pravo glasati o pitanjima koja
se odnose na njega lično.
    U slučaju nepostojanja kvoruma iz stava 1. ovog člana, sazvaće se ponovljena sjednica Nadzornog odbora na kojoj će
kvorum za rad i odlučivanje biti natpolovična većina ukupnog broja članova.
    Ukoliko na ponovljenoj sjednici nije prisutan predsjednik Nadzornog odbora ili član Nadzornog odbora koji ga
zamjenjuje, sjednicu će voditi jedan od članova Nadzornog odbora kojeg članovi između sebe odrede
     Pored članova Nadzornog odbora sjednicama su dužni prisustvovati direktor Društva, direktor Fonda i sekretar
Društva. Ostala lica mogu prisustvovati sjednici samo ako su pozvana.

                              Član 49.
     Nadzorni odbor Društva ovlašten je i odgovoran da:
     1. nadzire poslovanje Društva;
     2. nadzire rad Uprave Društva,
     3. usvaja izvještaj Uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu Društva, sa bilansom stanja i
bilansom uspjeha i izvještajem revizije;
     4. imenuje i razrješava članove Uprave Društva;
     5. saziva Skupštinu Društva;
     6. podnosi Skupštini godišnji izvještaj o poslovanju Društva, sa izvještajem revizora, izvještaj o radu Nadzornog
odbora i Odbora za reviziju, i plan poslovanja za narednu poslovnu godinu;
     7. predlaže Skupštini odluku o raspodjeli i upotrebi dobiti i pokriću gubitka; i
     8. obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i propisima Komisije.

                             Član 50.
     Predsjednik i članovi Nadzornog odbora pojedinačno zaključuju ugovor s Društvom, koji potpisuje direktor Društva,
u skladu s odobrenjem Skupštine.
     Predsjednik i članovi Nadzornog odbora Društva dužni su svoja ovlaštenja i odgovornosti izvršavati u skladu sa
interesima dioničara i bez saglasnosti Nadzornog odbora ne mogu obavljati aktivnosti nespojive sa djelatnošću i interesima
Društva, a u protivnom Društvo ima pravo na naknadu štete koju je usljed toga pretrpilo.
     Predsjednik i članovi Nadzornog odbora su neograničeno solidarno odgovorni za štetu prouzrokovanu Društvu
neizvršavanjem ili neurednim izvršavanjem njihovih dužnosti.
     Poslovnikom o radu Nadzornog odbora će se bliže utvrditi organizacija i način rada Nadzornog odbora Društva,
način ostvarivanja prava i dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora, poslovna tajna, programiranje rada, sazivanje i
tok sjednice, predsjedavanje i učešće u radu, odlučivanje, akti Nadzornog odbora, kao i druga pitanja od značaja za rad
Nadzornog odbora.

                              Član 51.
     Uprava organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlj a dioničko društvo i odgovara za
zakonitost poslovanja.
     Upravu društva za upravljanje čine najmanje dva člana.
     Za člana uprave društva za upravljanje može biti imenovano lice koje dobije prethodnu saglasnost Komisije za vršenje
funkcije člana uprave društva za upravljanje.
     Članovi uprave društva za upravljanje pored općih uvjeta propisanih zakonom moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:
a) visoka stručna sprema pravnog ili ekonomskog smijera,
b) najmanje trogodišnje radno iskustvo na rukovodećim položajima, odnosno šest godina iskustva u poslovima koji se mogu
uporediti sa poslovima društva za upravljanje nakon sticanja navedenog stepena obrazovanja,
c) da su zaposleni u društvu na puno radno vrijeme,
d) ostali uvjeti propisani podzakonskim aktima Komisije.
     U slučaju spriječenosti Direktora Društva zamjenjuje drugi član uprave.

                             Član 52.
    Mandat članovima uprave je četiri godine, a ukoliko podnesu ostavku, dužni su nastaviti obavljanje poslova u
otkaznom roku koji utvrđuje Nadzorni odbor i koji ne može biti kraći od 30 dana.
    Upravu Društva imenuje i razrješava Nadzorni odbor, a položaj, ovlaštenja, prava i odgovornosti uprave uređuju se
ugovorom koji oni zaključuju s Nadzornim odborom.

                            Član 53.
     Direktor je dužan prijaviti Nadzornom odboru svaki direktni ili indirektni interes u pravnom licu sa kojim Društvo
ima ili namjerava da stupi u poslovni odnos, u kojem slučaju direktor može učestvovati u tom poslovnom odnosu samo na
osnovu pismene saglasnosti predsjednika Nadzornog odbora.

                              Član 54.
     Društvo ima sekretara, koga na prijedlog direktora imenuje Nadzorni odbor..
     Međusobni odnosi u obavljanju poslova, visina novčane naknade, odgovornost u izvršavanju propisanih obaveza
sekretara društva, kao i druga pitanja uređuju se ugovorom.
     Sekretar je odgovoran za pripremu sjednica i vođenje zapisnika Skupštine i Nadzornog odbora, ovlašten za
provođenje odluka Skupštine, Nadzornog odbora i direktora, te odgovoran za vođenje registra zapisnika Skupštine i
Nadzornog odbora i čuvanje dokumenata utvrđenih Statutom i drugim aktima Društva, osim finansijskih izvještaja.

                               Član 55.
Članovi ili dioničari društva za upravljanje, članovi uprave ili nadzornog odbora tog društva ne mogu biti:
a) lica koja su u periodu od tri godine prije sticanja vlasništva u društvu za upravljanje imala najmanje 10% udjela ili dionica u
osnovnom kapitalu u društvu za upravljanje, banci ovlaštenoj za obavljanje poslova banke depozitara, zatvorenom
investicijskom fondu, profesionalnom posredniku ili banci ovlaštenoj za obavljanje poslova kupovine i prodaje vrijednosnih
papira, osiguravajućem društvu ili penzionom fondu u privatnom vlasništvu u vrijeme kada je tim društvima oduzeto
odobrenje za rad,
b) lica koja su izgubila članstvo u strukovnom udruženju zbog nepridržavanja pravila udruženja, ili kojima je Komisija
odnosno odgovarajuće nadležno tijelo izreklo mjeru oduzimanja dozvole za obavljanje poslova sa vrijednosnim papirima,
c) lica koja su kažnjena za krivično djelo prouzrokovanja stečaja, izrade lažne bilanse, oštećenja povjeritelja, zloupotrebe u
stečajnom postupku, zloupotrebe ovlasti u privrednom poslovanju, zloupotrebe u postupku privatizacije, odavanje i
neovlašteno otkrivanje poslovne tajne, te krivično djelo prevare i to na vrijeme od pet godina nakon pravomoćnosti presude
kojom su osuđene, a u to vrijeme se ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,
d) lica protiv kojih su izrečene sigurnosne mjere zabrane vršenja poziva, aktivnosti ili funkcije koja je u potpunosti ili
djelomično obuhvaćena predmetom poslovanja društva za upravljanje dok traje zabrana,
e) lica koja su kažnjena za krivično djelo prema Zakonu kojim se reguliraju poslovi emisije i prometa vrijednosnih papira i lica
koja su više puta kažnjena za prekršaje propisane odgovarajućim zakonima,
f) lica kojima je oduzeta poslovna sposobnost,
g) lica koja posjeduju važeću dozvolu Komisije za brokera ili investicijskog savjetnika, odnosno odgovarajuće odobrenje
nadležnog tijela, te stvarno obavljaju te poslove kao zaposlenici profesionalnog posrednika ili banke ovlaštene za poslove sa
vrijednosnim papirima,
h) lica koja su nosioci zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti i rukovodeći državni službenici.

     XIII. POSTUPAK PRIPAJANJA, SPAJANJA, PODJELE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

                               Član 56.
      Društvo može promijeniti oblik u društvo s ograničenom odgovornošću, u skladu sa zakonom i propisima Komisije.
      Društvo se može pripojiti, prenosom imovine i obaveza na drugo Društvo (društvo sljednik) koje emituje svoje dionice
ili udjele u zamjenu za dionice pripojenog Društva (društvo prednik) koje prestaje.
      Društvo se može spojiti sa drugim društvom, odnosno društvima, prenosom imovine i obaveza na novo Društvo
(društvo sljednik) koje spajanjem nastaje i emituje svoje dionice ili udjele u zamjenu za dionice ili udjele spojenih društava
(društva prednici), koja prestaju.

                             Član 57.
     Odlukom o promjeni oblika Društva u društvo s ograničenom odgovornošću, o pripajanju drugom Društvu ili
spajanju sa drugim društvom u novo Društvo (društvo sljednik) obavezno uređuju sljedeća pitanja:
     1. datum pripreme bilansa stanja i bilansa uspjeha na osnovu kojih se vrši promjena oblika, pripajanje ili spajanje;
     2. osnovni kapital, odnosno povećanje osnovnog kapitala društva sljednika;
     3. broj i visina udjela, odnosno broj, klasa, nominalna vrijednost, vrijeme i način emisije dionica, koje društvo
sljednik emituje u zamjenu za dionice društva prednika;
     4. doplata za udjele ili dionice društva sljednika i/ili isplata dioničarima društva prednika;
     5. datum podnošenja Komisiji zahtjeva za odobrenje promjene oblika, pripajanja ili spajanja;
     6. datum početka korištenja prava iz udjela, odnosno dionica društva sljednika.
     Društvo podnosi Komisiji zahtjev za odobrenje promjene oblika potpisan od članova nadzornog odbora, koji su glasali
za prijedloge odluka o promjeni oblika i članova uprave koji su predložili plan reorganizacije i odluku o promjeni oblika.
     Prilikom pripajanja ili spajanja, povećanje osnovnog kapitala društva sljednika može se vršiti samo emisijom novih
dionica, odnosno udjela, pri čemu doplate za dionice, odnosno udjele društva sljednika ne mogu biti veće od 10% nominalne
vrijednosti dionica, odnosno udjela potrebnih za realizaciju spajanja.

     XIV. PRESTANAK DRUŠTVA
                               Član 58.
     Društvo prestaje, u skladu sa zakonom i statutom:
     1) odlukom skupštine;
     2) spajanjem, pripajanjem i podjelom;
     3) odlukom suda; i
     4) stečajem.

     XV. POSTUPAK IZMJENA I DOPUNA STATUTA

                               Član 59.
     Izmjene i dopune ovog statuta vrše se po potrebi, statutarnom odlukom.
     Inicijativu za izmjene i dopune Statuta daje direktor Uprave Društva Nadzornom odboru, pismeno s obrazloženjem.
     Nadzorni odbor utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i s obrazloženjem podnosi Skupštini Društva.
     Skupština može ovlastiti Nadzorni odbor da objavi prečišćen tekst Statuta.

     XVI. OPĆA AKTA DRUŠTVA

                               Član 60.
     U ostvarivanju funkcija upravljanja, organi Društva donose opća akta društva: statut, pravilnik, odluku.
     Statut usvaja Skupština.
                               Član 61.
     Svi opći akti društva moraju biti u suglasnosti s ovim statutom.

                              Član 62.
     Izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata Društva, vrše se na način i u postupku kako su doneseni.

                             Član 63.
     Tumačenje odredaba općih akata daju organi koji su ih donijeli.

     XVII. ZAVRŠNE ODREDBE

                             Član 65.
    Na odnose koji nisu regulirani ovim statutom shodno će se primjenjivati odredbe zakona kojima se uređuje osnivanje,
poslovanje i prestanak društava, društava za upravljanje i investicionih fondova, emisija i promet vrijednosnih papira i
učestvovanje u prometu vrijednosnih papira, kao i odredbe drugih zakona, propisa i općih akata koji se odnose na rad društava
za upravljanje i investicionih fondova.

                             Član 68.
     Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Prečišćeni tekst Statuta broj 01-788/07 od 06.03.2007.g.

                              Član 66.
     Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja.
     Društvo je dužno uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ovog Statuta do 03.01.2010.g.Broj: 01-   /09                                Predsjedavajući Skupštine Društva
Bihać, 04.05.2009.g.                               dr. Aleš Musar

								
To top