Drugi dio: PROSTORNO PLANIRANJE by HC120226005917

VIEWS: 10 PAGES: 10

									Predmet: Primjedbe na NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PROSTORNOM
     UREĐENJU I GRADNJI


Primjedbe dali:   Razred  inženjera građevinarstva
          Razred  inženjera geodezije
          Razred  inženjera strojarstva
          Razred  inženjera elektrotehnike


I.   PRIMJEDBE NAČELNE NARAVI

    U novi «integrirani» Zakon unesene su značajne promjene koje zavrjeđuju
dobro upoznavanje s Zakonom u cjelini. Rokovi za prijedloge izmjena i dopuna
neadekvatni su zadatku i potrebnoj ozbiljnosti i kritičnosti pri donošenju, pa niti su
obuhvaćene sve potrebne primjedbe, niti su neke pravilno formulirane, a postoji
mogućnost da su pojedine odredbe pogrešno shvaćene pa je i primjedba pogrešno
formulirana.
    Potrebno bi bilo prije sastavljanja primjedbi da nam zakonodavac izloži sam
zakon, a nakon toga može se pristupiti ozbiljno i odgovorno davanju primjedbi.
    Važeći Zakon o gradnji priznao je geodetskoj struci odnosno “ovlaštenim
inženjerima geodezije” članovima Hrvatske komore arhitekata i inženjera u
graditeljstvu,  status ravnopravnih sudionika u gradnji u obavljanju poslova
odgovornog projektanta i nadzornog inženjera u poslovima građenja. Predmetnim
Zakonom uređen je geodetski projekt te je isti uveden u praksu projektiranja, kao
sastavni dio glavnog projekta, unatoč otporima koji su se prije svega temeljili na
nepoznavanju struke i tradiciji dosadašnjeg stanja u projektiranju.
    Nacrt Prijedloga zakona o prostornom uređenju i gradnji,        sustav
prostornog uređenja i gradnje uređuje bez geodetske djelatnosti, koja se na izravan
način ne spominje u Nacrtu zakona, ali je sveprisutna u svim njegovim segmentima
počev od prostornog uređenja, urbane komasacije pa do svih segmenata gradnje.
Zaključno, geodetske struke u obavljanju djelatnosti gradnje nema. Isto tako ovaj
zakon ne poznaje inženjersku djelatnost već na pojedinim mjestima spominje
ovlaštene arhitekte, ovlaštene inženjere te ostavlja na snazi važeće odredbe Zakona
o gradnji, koje govore o predmetnoj problematici.
    Ako se u obavljanju poslova gradnje koji se odnose na ovlaštene inženjere
geodezije kao sudionike u gradnji, a predmet su Nacrta Prijedloga zakona o
prostornom uređenju i gradnji, upućuje na odredbe Zakona o geodetskoj izmjeri i
katastru nekretnina, mišljenja smo da poslovi geodetske struke u gradnji i poslovi
odnosno geodetski radovi za posebne potrebe u smislu Zakona o geodetskoj izmjeri i
katastru nekretnina nisu isto i ne mogu se, na ovako uređen način primjeniti na
odredbe Nacrta Prijedloga zakona o prostornom uređenju i gradnji, a samim tim
i obavljanje poslova geodetske djelatnosti u gradnji.
    Ako je namjera zakonodavca bila kako je prethodno navedeno, mišljenja smo
da svrha ovoga zakona, koji je dostavljen na mišljenje, nije postignuta u odnosu na
                       2

cjelu geodetsku struku koja se prepoznaje kao do sada ravnopravan sudionik u
gradnji. Isto tako nije postignuta svrha Zakona o geodetskoj izmjeri i katastru
nekretnina, u odnosu na ulogu “ovlaštenog inženjera geodezije” člana Hrvatske
komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu u obavljanju poslova u skladu s istim
Zakonom.

    Nacrt prijedloga zakona stavlja struku koja se bavi projektiranjem i nadzorom
elektrotehničkih instalacija u Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, u
nepovoljan položaj, te se ozbiljno može poremetiti odnos na tržištu usluga i tako
ugroziti egzistencija članova «ovlaštenih inženjera elektrotehnike» naših članova, te
isti problem nalaže ozbiljnu raspravu s resornim Ministarstvom.

II.  POJEDINAČNE PRIMJEDBE

   Pojedinačne primjedbe vezane su uz pojedini članak Nacrt Prijedloga zakona,
a samo izuzetno kao komentar na određenu sadržajnu cjelinu.
   U cijelom tekstu riječi: « UŠTEDA ENERGIJE I TOPLINSKA ZAŠTITA»
zamijeniti s riječima : « UČINKOVITO GOSPODARENJE ENERGIJOM».

Na članak 2.:

U stavku 1. točka 15. – Prostorno uređenje, mijenja se i glasi:
15. Granica kopna je određena linijom SVVV (srednje, visoke, više vode) , prikazana
   na katastarskom planu kao granica vlasništva.”
U stavku 1. Gradnja, točka 15. mijenja se i glasi:
15.  Zgrada je građevina kojoj je glavna svrha zaštita korisnika, ili sadržaja; obično
    je zatvorena i projektirana da bude stalno na jednom mjestu.
Iza točke 15. dodaje se nova točka 16. koja glasi:
16.  Inženjerska građevina je građevina koja se sastoji od konstrukcije, kao brana,
    most, cesta, željeznica, pista, instalacije, cjevovod ili sustav odvodnje ili je
    nastala radnjama kao što su jaružanje, zemljani radovi, geotehnički postupci,
    ali isključuje zgradu i radove koje su joj pridruženi na gradilištu

           NAPOMENA: Definicija «zgrade» prema normi HRN ISO 6707-
           1, a potrebna je i definirati druge građevina koje nisu zgrade, a
           to su «inženjerske građevine». Nigdje nemamo te definicije.

Na članak 5. :
Brisati riječi : «u svojstvu zaposlenika».

Na članak 6. :
Uključiti u izdavanje dokumenata (u svim stavkama članka) i druge inženjerske
struke.

Na Članak 13. :
U stavku 2. na kraju rečenice brisati riječ: « standarda».
                       3
Na Članak 14. , 1.2. Bitni zahtjevi za građevinu
Stavak 3. mijenja se i glasi:
  (3)    Građevina mora biti projektirana i izvedena tako da za slučaj bitnog
zahtjeva :
-  mehaničke otpornosti i stabilnosti djelovanja kojima se biti izložena tijekom
   građenja i uporabe neće dovesti do:
   -   rušenja građevine ili njezina dijela,
   -   deformiranja nedopuštena stupnja,
   -   oštećenja građevnog sklopa ili opreme zbog deformiranja          nosive
      konstrukcije,
   -   nerazmjerno velikih oštećenja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala.
-   sigurnosti u slučaju požara da se u slučaju izbijanja požara:
   –   nosivost građevine ostane očuvanatijekom određenog vremena što se
      utvrđeuje posebnim propisom,
   –   ogranići širenje požara i dima unutar građevine,
   –   ogranići širenje požara na susjedne građevine,
   –   korisnici mogu napustiti zgradu , ili je na drugi način moguće njihovo
      spašavanje,
   –   sigurnost spasilačkih ekipa uzeta u obzir
–  higijena, zdravlje i okoliš tako da ih se ne ugrožava, naročito kao posljedice
   bilo koje od sljedećih pojava:
   –   ispuštanja otrovnih plinova,
   –   prisutnosti opasnih čestica ili plina u zraku,
   –   emisije opasnog zračenja,
   –   zagađivanja ili trovanja vode i tla,
   –   neodgovarajućeg odstranjivanja otpadnih voda, dima, te krutih ili tekućeg
      otpada,
   –   prisutnosti  vlage u dijelovima građevine ili na površinama unutar
      građevine.
–  sigurnost u upotrebi tako da se tijekom njezine uporabe ili pogona izbjegnu ne
   dolazi do neprihvatljivih rizika od nesreća, kao što su poskliznuće, pad, sudar,
   opeklina, električni udar,povreda od eksplozije,
–  zaštita od buke tako da buka što ju zamjećuju osobe koje borave u građevini i
   osobe u njezinoj blizini bude na razini koja ne ugrožava zdravlje i osigurava
   noćni mir i zadovoljavajuće uvjete za odmor i rad,
–  ušteda (gospodarenje) energije i očuvanje topline tako, da u odnosu na lokalne
   klimatske prilike, instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije moraju biti takve da je
   zahtijevana količina energije pri upotrebi mala.
                     4

Na Članak 19., Tehnički propisi:
Stavak 1. mijenja se i glasi:
   (1)  Tehničkim propisima se u skladu s načelima europskog usklađivanja
tehničkog zakonodavstva razrađuju, odnosno određuju bitni zahtjevi za građevinu,
tehnička svojstva koja moraju imati građevni proizvodi i drugi tehnički zahtjevi u vezi
s građevinama, njihovim građenjem.
       NAPOMENA: prema točki 2 Pojmovi, građenje, točka «građenje»
       uključuje i održavanje. Ako se želi reći u užem smislu onda bi to bilo
       npr. izvođenje, za što bi trebalo dati definiciju pojma. U tom slučaju bi
       se moglo pisati «izvođenje i održavanje».

Na Članak 39. :
Stavak 1. mijenja se i glasi:
   (1)  Prijedloge dokumenata prostornog uređenja može izrađivati pravna
osoba, odnosno ovlašteni arhitekt koji samostalno obavlja stručne poslove
prostornog uređenja ako ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog
uređenja propisane posebnim zakonom.

          NAPOMENA: Brisani idejni projekti. Idejni projekti su u dijelu III
          GRADNJA – izrađuju ih sve struke, a ne samo arhitekti

Iza članka 53. dodaje se novi članak 53.a. koji glasi:
   (1)   U ZOP-u se mogu planirati sportsko rekreacijski centri sa pratećim
ugostiteljskim sadržajima kao izdvojena građevinska područja na predjelima manje
prirodne i krajobrazne vrijednosti .Ukupna površina zatvorenih sportsko-rekreacijskih
sadržaja može iznositi maksimalno 10% površine građevinske čestice .


Na Članak 78. :
Stavak 2. podstavak 7. “vrstu i način pribavljanja geodetskih podloga”, tekst treba
mijenjati da glasi:
-   “ažurne geodetske podloge koje prikazuju stvarno stanje zemljišta, a izrađene
    su po ovlaštenom inženjeru geodezije”.

Na Članak 104. :
Uskladiti s člankom 209. Nacrta

Na Članak 106. :
U stavku 1. podstavku 3. dodati tekst na kraju rečenice, koji glasi: “ koja prikazuje
horizontalno i visinsko stanje prije početka zahvata u prostoru, izrađenoj po
ovlaštenom inženjeru geodezije.”

Na Članak 107. :
U stavku 1. podstavak 1. umjesto riječi: «izvadak iz katastarskog plana», treba
stajati:» izvadak iz katastarskog plana i ažurni projket geodetske podloge izrađena
po ovlaštenom inženjeru geodezije»
Podstavak 6., brisati
Stavak 2., brisati
                      5


Na članke 119. do 137. Nacrta zakona, u odnosu na poglavlje 2.8. Parcelacija
građevinskog zemljišta- Opće primjedbe

U odnosu na poglavlje 2.8. Parcelacija građevinskog zemljišta, osnovna primjedba je
da iz stipulacije predloženih članaka nije vidljivo tko provodi postupke parcelacije
građevinskog zemljišta, nema subjekta. Mišljenja smo da treba odrediti da te poslove
obavlja «ovlašteni inženejr geodezije».

Na Članak 119. :
Dodati novi stavak 2. koji glasi: “ (2) Parcelacija građevinskog zemljišta u svrhu
rješavanja imovinsko pravnih odnosa ne smatra se zahvatom u prostoru i ne
zahtijeva izdavanje lokacijske dozvole.”

Na članak 121. :
Dodati novi stavak 4., koji glasi:
    ” (4) Rješenje se donosi na temelju priložene geodetske podloge koja
    prikazuje horizontalno i visinsko stanje, izrađenoj po ovlaštenom inženjeru
    geodezije.”
Dodati u stavku 2. novi podstavak 4. koji glasi: “- ako se povećava građevinska
čestica postojeće građevine u skladu s površinom koja služi za redovitu uporabu
građevine u naravi.
       NAPOMENA: ovim bi se rješio problem formiranja okućnice kada nema
       namjere gradnje, a formirani oblik građevne čestice nije u suprotnosti s
       prostorno planskim dokumentima.

Na članak 133. :
U stavku 2. iza riječi “podlozi” dodati novi tekst, koji glasi: “ izrađenoj po ovlaštenom
inženjeru geodezije,.”

Na članke 137. do 177. Nacrta zakona u odnosu na poglavlje 2.10. Urbana
komasacija – Opće primjedbe

Prethodno navedene odredbe o urbanoj komasaciji, ne uvažavaju načelo javnosti,
koje s obzirom na značaj i osjetljivost postupka, treba biti izložen javnosti odnosno
javnom uvidu.
Pored toga, u ovom poglavlju nigdje nije vidljivo tko izvodi radove u komasaciji.
Prema prijašnjim propisima bila je to geodetska struka. Ako je tome i sada tako,
treba na neki način odrediti da su to ovlašteni inženjeri geodezije odnosno nadležna
tijela geodetske struke. Dalje, ne navodi se tko sklapa ugovore te tko provodi stručni
nadzor nad izvođenjem radova reambulacije posjedovnog stanja prije komasacije,
procjenu zemljišta. Ne zna se tko vodi raspravu o dodjeli građevinskih parcela, tko i
kako rješava prigovore te tko se brine o naplati troškova.

Na Članak 137. :
Komasacija se odnosi na spajanje katastarskih čestica unutar građevinskog
zemljišta
                      6


Na Članak 148. :
 U stavku 4. za člana Komasacijskog povjerenstva treba imenovati diplomiranog
inženjera geodezije

Na Članak 151. :
 U stavku 5. za člana Državnog komasacijskog povjerenstva treba imenovati
diplomiranog inženjera geodezije

Na Članak 154. :
nisu predviđeni dogovori s učesnicima postupka

Na Članak 158. :
stvarno stanje nekretnina se utvrđuje bez ikakove rasprave

Na Članak 178. :
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
  (4) Investitor može osigurati projektantski nadzor građenja građevine, ukoliko je
    to predviđeno projektom. U tom slučaju dužan je projektantski nadzor povjeriti
    projektantu glavnog projekta.
Dosadašnji stavak 5. mijenja se i glasi:
  (5) Fizička osoba koja je investitor obiteljske kuće, ili jednostavne građevine za
    svoje potrebe može jednom u pet godina sama projektirati i obavljati stručni
    nadzor građenja ako je ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer odgovarajuće
    struke .

Na Članak 179. :
Stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:
   (1)   Projektant je ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer koji ispunjava uvjete
       za obavljanje poslova projektiranja prema posebnom zakonu.
   (2)   Projektant je odgovoran da projekti koje izrađuje ispunjavaju propisane
       uvjete, a naročito da je projektirana građevina usklađena s lokacijskim
       uvjetima, zadovoljava bitne zahtjeve i usklađena s odredbama ovoga
       Zakona te odredbama posebnih propisa.
Stavak 3., briše se .

Na Članak 180. :
Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3., 4., 5., koji glase:
   (2)  U slučaju iz stavka 1. ovoga članka investitor ili osoba koju on odredi
      dužna je imenovati glavnoga projektanta.
   (3)  Glavni projektant mora biti istovremeno projektant za određenu vrstu
      radova.
   (4)  Glavnog projektanta imenuje tvrtka koja je s Investitorom zaključila
      ugovor za izradu projekta.
   (5)  Ukoliko je više tvrtki zaključilo s Investitorom ugovore za izradu dijelova
      projekta za građevinu, u tom slučaju glavnog projektanta imenuje
      Investitor.
                      7
Na Članak 182. :
U stavku 1. u podstavku 3. u zagradi briše se tekst:
-  ( zapise o provedenim procedurama kontrole kvalitete )

Na Članak 184. :
Stavak 1. mijenja se i glasi: «(1) Nadzorni inženjer je ovlašteni arhitekt ili ovlašteni
inženjer koji ispunjava uvjete za provedbu stručnog nadzora građenja prema
posebnom zakonu i propisima donesenim na temelju tog zakona, koji se provodi u
ime investitora.«
Stavak 2. mijenja se i glasi: «(2) Nadzorni inženjer ne može biti zaposlenik osobe
koja je izvođač na istoj građevini».

Na Članak 185. :
Stavak 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:
  (1)   U provedbi stručnog nadzora građenja nadzorni inženjer dužan je:
     - utvrditi je li iskolčenje građevine u skladu s geodetskim projektom o
      iskolčenju građevine ili glavnim projektom, odnosno je li iskolčenje
      građevine proveo ovlašteni inženjer geodezije

Na Članak 187. :
Stavak 1. i 2., objediniti na način, da glasi: «Za građevinu za koju je izdana
građevinska dozvola te za ostale građevine na kojima se izvodi više vrsta radova,
stručni nadzor mora provoditi više nadzornih inženjera odgovarajuće struke.

Na Članak 190. :
Stavak 1. mijenja se i glasi:
   (1) Prema namjeni i razini razrade projekti se razvrstavaju na:
  -   idejni projekt,
  -   glavni projekt ,
  -   izvedbeni projekt .
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
   (3) Projekte energetskih, infrastrukturnih i industrijskih građevina treba izraditi
     u primjerenom mjerilu koje osigurava dobru čitljivost projekta i na
     primjereni način daje prikaz položaja građevine u prostoru.

Na Članak 191. :
Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5., kojii glasi:
«(5) Idejni projekt iz stavaka 1. do 4. ovoga članka izrađuje ovlašteni arhitekt i/ili
ovlašteni inženjer.»
                       8

Na Članak 192. :
Stavak 2. mijenja se i glasi:
 (1) Glavni porojekt ne smije bitno odstupati od idejnog projekta.

Na Članak 193. :
Stavak 1. mijenja se i glasi:
   (1) Glavni projekt ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, može
  sadržavati:
       -   arhitektonski projekt,
       -   građevinski projekt,
       -   elektrotehnički projekt i
       -   strojarski projekt,
       -   geodetski projekt

       NAPOMENA: Očito da je autor Zakona imao na umu samo zgrade. Ne
       treba za sve građevine sve vrste navedenih projekata. Npr. Za odvodni
       kanal ne treba drugi projekt osim građevinskog, za vodovod i
       kanalizaciju ne treba arhitektonski projekt, itd.
Stavak 2. briše se
Dosadašnji stavak 3. mijenja se i glasi:
(3)  Projekti iz stavka 1. ovoga članka moraju uvijek sadržavati i podatke iz
   elaborata koji su poslužili kao podloga za njihovu izradu, te projektirani vijek
   uporabe građevine, uvjete za njeno održavanje, opis i predmjer radova te
   procjenu tročkova gradnje.
Iza dosadašnjeg stavka 3. dodaje se novi stavak 4., koji glasi:
(4) Za određene vrste građevina gdje se zahtjeva analiza međudjelovanja
   građevine i temeljnog tla ili stjenovite mase građevinski projekt iz stavka 1.
   ovoga članka mora sadržavati i odgovarajući geotehnički projekt. Ovi projekti
   su posebni dijelovi građevinskih projekata i kao takvi podliježu reviziji
   ovlaštenog revidenta.
Dosadšnji stavak 4. mijenja se i glasi:
(4) Elaborati iz stavka 3. i projekti iz stavka 4. ovoga članka moraju se izrađivati u
   skladu s ovim Zakonom i posebnim propisima.

Na Članak 194. :
Stavak 1. mijenja se i glasi:
Glavnim projektom projektant može zahtijevati pregled radova u određenoj fazi
građenja. U tom slučaju investitor je dužan projektantu pravovremeno omogućiti
pregled radova. Projektant potvrđuje provedbu pregleda radova upisom u
građevinski dnevnik.

Na Članak 209. :
NAPOMENA : S obzirom na značaj ovoga članka, upućujemo na pridržavanje rokova
      u donošenju provedbenih propisa, pa i prije zakonskog roka.
                      9

Na Članak 212. :
Stavak 1. mijenja se i glasi:
  (1)  Rješenje o uvjetima građenja i potvrdu glavnog projekta izdaje županija
odnosno grad Zagreb, odnosno veliki grad za građevine na svojem području.

Na Članak 213. :
U stavku 2. podstavak 1. mijenja se i glasi:
-  tri primjerka glavnog projekta,

       NAPOMENA: Ovo je vjerojatno neprihvatljivo. idejni projekt prema
       sadržaju iz ovog Zakona ne predviđa dokaze mehanička otpornost i
       stabilnost građevine, određivanje materijala i njihova tehnička svojstva
       da bi se ostvarile pretpostavke projekta u odnosu na sve bitne zahtjeve.
       Gdje je tu ušteda toplinske energije i sl. Građevine iako po površini
       male mogu, iz razloga arhitektonskih rješenja mogu biti konstrukcijski
       zahtjevne (npr.veliki rasponi stropnih konstrukcija, rasponi konzola), a
       mogu o odnosu na mjesta građenja biti izložene i znatnim utjecajima,
       pa je bitno odrediti i njihove razrede izloženosti da se odrede sve
       potrebne mjere za trajnost konstrukcije. Traži se nadzor i izvještaj
       nadzornog inženjera kao uvjet za korištenje, na temelju čega će se dati
       taj izvještaj. Na mjestu gdje se govori o dokumentima koji moraju biti na
       gradilištu prije građenja navodi se da treba glavni projekt pa zašto onda
       ne izdati rješenje o uvjetima građenja na temelju glavnog projekta.

Na članak 228. :
U stavku 2. podstavak 1. mijenja se i glasi: «- tri primjerka glavnog projekta s
uvezenim konačnim rješenjem o izdanoj lokacijskoj dozvoli.»

Na Članak 250. :
Brisati stavak 1.

Na Članak 253. :
Dodaje se novi stavak 6. koji glasi:
«(6) Gradilište mora imati uređenu elektrotehničku instalaciju u skladu s hrvatskim
normama.»

Na Članak 254. :
U stavku 1. podstavak 10. mijenja se i glasi:
«- geodetski projekt iskolčenja građevine, koju je izradio i potpisao ovlašteni inženjer
geodezije.»

Na članak 256. :
Stavak 1. dopuniti s riječima: « ... završno izvješće projektanta o izvedenoj
građevini.»
                     10


Na članak 261. :
Stavak 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:” geodetski projekt izvedenog stanja
izrađen od ovlaštenog inženjera geodezije, a sadrži situaciju objekta i okoliša u
mjerilu 1:200, te prikaz izvedenog stanja u odnosu na elaborat iskolčenja.”

Na članak 268. :
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
  « (2) Građevina iz stavka 1. ovoga članka upisuje se u katastarski operat na
temelju geodetskog projekta izvedenog stanja, koji je izradio ovlašteni inženjer
geodezije.»

Na Članak 317. V. KAZNENE ODREDBE :
(2) Uz kaznu za prekršaj iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka osobi koja obavlja
  kontrolu projekata, odnosno revidentu može se izreći zaštitna mjera oduzimanja
  ovlaštenja za projektiranje, odnosno za kontrolu projekata u trajanju od tri do
  šest mjeseci, a za prekršaj počinjen drugi puta uz novčanu kaznu izreći će se
  navedena mjera u trajanju od šest mjeseci do jedne godine.

       NAPOMENA: Zašto se to ne primjenjuje i za projektanta i stručni
       nadzor. Po čemu samo revident može ostati bez ovlaštenja?
              U Zagrebu, 23. travnja 2007.

								
To top