PRAKTICNA PRIMJENA ZAKONA i PRAVILNIKA by L28387u

VIEWS: 13 PAGES: 37

									PRAKTIČNA PRIMJENA
ZAKONA i PRAVILNIKA
     ŽELJKA BREGEŠ
 sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu
    Zagreb, 21. siječnja 2011.
OSNIVANJE DIONIČKOG DRUŠTVA
 Simultano osnivanje u stvarima i pravima
    Društvo se osniva jednim činom:


         Usvaja se statut
     Potvrđuju ulozi u stvarnom broju
        Preuzimaju dionice
       Osnivaju organi društva
     SIMULTANO OSNIVANJE
     DIONIČKOG DRUŠTVA

1.  TVRTKA/SKRAĆENATVRTKA
2.  SJEDIŠTE/ADRESA
3.  PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI
6.  JEDINI DIONIČAR
8.  OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE
10.  UPRAVNI/NADZORNI ODBOR
11.  ULOZI/TEMELJNI KAPITAL
14. PRAVNI ODNOSI:
  a) Pravno ustrojbeni oblik:
    dioničko društvo
  b) Osnivanje:
    Statut datum usvajanja
15. OSTALE IZJAVE:
 PRIJAVU POTPISUJU SVI ČLANOVI UPRAVE I
       NADZORNOG ODBORA
ODNOSNO SVI IZVRŠNI DIREKTORI I ČLANOVI
       UPRAVNOG ODBORA
       Unos stvari i prava
         članak 185.a ZTD

• Osnivanje društva bez revizora
 ulaganjem ili preuzimanjem stvari ili prava ako
 su to:
 -vrijednosni papiri
  (ponderirana vrijednost, uređeno tržište i 3
  mjeseca)
 -druge stvari ili prava koje procjeni
  neovisni sudski procjenitelj/vještak
  (starost procjene 6 mjeseci)
    Prijava za upis u sudski registar
         članak 187.a ZTD

• Mora sadržavati:
 -da se društvo osniva ulaganjem stvari i
  prava bez revizije osnivanja,
 -opis predmeta ulaganja stvari ili prava,
 -vrijednost stvari i prava,
 -izjava podnositelja prijave da vrijednost
  stvari odnosno prava koja se ulažu
  odgovaraju najnižem iznosu za koji se
  izdaju dionice,
  Prijava za upis u sudski registar
       članak 187.a ZTD

-osoba procjenitelja
-metoda procjene koja je primjenjena
-izjava podnositelja prijave da im nisu bile
 poznate izvanredne okolnosti koje su
 mogle utjecati na iznos ponderirane
 prosječne cijene vrijednostnih papira
 odnosno vrijednosti stvari i prava prije
 unošenja u društvo
   Prijava za upis u sudski registar
        članak 187.a ZTD

• Prilog prijavi za upis:
 -isprave kojima se dokazuje kako je
  utvrđena prosječna ponderirana cijena
  vrijednosnih papira
 -elaborat o procjeni kojim je utvrđena
  vrijednost stvari ili prava
  UGOVOR O UNOSU STVARI
   ODNOSNO PRAVA
U suštini radi se o različitim ugovorima
Bitni sastojci ugovora su:         -
 - clausula intabulandi
 - prijenos u samostalan posjed
    - stvari (u preddruštvo prenesen u
        samostalan posjed)
    - autorskog prava (autorsko djelo
         učinjeno dostupnim)
   UGOVOR O UNOSU STVARI
    ODNOSNO PRAVA
- nekretnina :
  - u posjedu kako bi poslije upisa u
   sudski registar preddruštvo steklo
   vlasništvo na istoj
   - izvadak iz zemljišne knjige
 Sudski procjenitelj/vještak
Uprava društva imenuje sudskog
procjenitelja/vještaka s liste koju vode
županijski, trgovački ili općinski sudovi

     NE IMENUJE GA SUD
     Sudsko ispitivanje prijave
         članak 188. ZTD

          IZNIMKA

Ako bi bilo očito da je vrijednost stvari, prava
    odnosno vrijednosnih papira
       znatno precjenjena
      SUD ĆE ODBITI UPIS
     Izjava prema članku
     40a ZID ZSR (NN91/10)
- daju svi osnivači
- na propisanom obrascu
- potpis ovjeren od javnog bilježnika
 Izjava sadržava da on niti društva u kojima
 ima 5% ili više udjela u kapitalu nema
 nepodmirenih dugovanja na osnovi
 poreza, te doprinosa za mirovinsko
 odnosno zdrastveno osiguranje
   DRUŠTVO S OGRANIĆENOM
     ODGOVORNOŠĆU
1.  TVRTKA/SKRAĆENATVRTKA
2.  SJEDIŠTE/ADRESA
3.  PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI
4.  ČLANOVI DRUŠTVA
8.  OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE
10.  NADZORNI ODBOR
11.  ULOZI/TEMELJNI KAPITAL
14. PRAVNI ODNOSI:
  a) Pravno ustrojbeni oblik:
    društvo s ograničenom odgovornošću
  b) Osnivanje:
    Izjava/društveni ugovor datum
    usvajanja
15. OSTALE IZJAVE:

PRIJAVU POTPISUJU SVI ČLANOVI UPRAVE I
     NADZORNOG ODBORA
 Društvo s ograničenom odgovornošću
       poslovni udjeli
      članak 385. st. 1. ZTD


Osnivač može kod osnivanja društva
 preuzeti više poslovnih udjela.

   Ukupan iznos svi uloga mora
 odgovarati iznosu temeljnog kapitala
        društva.
  Društvo s ograničenom odgovornošću
       poslovni udjeli
       Članak 390. stavak1


Bitan pojam

       Poslovni udjel
 izražava se u NOMINALNOM IZNOSU
  Društvo s ograničenom odgovornošću
       unos prava i stvari
       članak 390. st. 4. ZTD


Na unos stvari, prava i vrijednosne papire
Primjenju je se članak 185b ZTD-a
      Upis u sudski registar
     Članak 396. st.1. toč. 1 i 8 ZTD

U stavku 1. toč.1 :
 Adresa društva u Republici Hrvatskoj

U stavku 1. toč.8 :
 U sudski registar upisuju se svi članovi
 društva sa podacima koji su u Zakonu o
 sudskom registru predviđeni za jedinog
 člana društva
Upis članova društva prema članku
     52 ZID ZSR-a
•  Prijava za upis članova društva u skladu s odredbom
  članka 52. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
  sudskom registru može sadržavati samo zahtjev za
  upis članova društva u smislu citirane odredbe.
•  U prijavi moraju biti navedeni svi podaci o članovima
  društva propisani zakonom: ime i prezime/naziv tvrtke,
  prebivalište/sjedište, OIB, za stranca: broj
  putovnice/osobne iskaznice, država koja je istu izdala,
  broj poslovnih udjela, redni broj pod kojim se u društvu
  vodi, nominalni iznos svakog pojedinog udjela, kako je
  uplaćen (stvari, novac, prava) i je li uplaćen u cijelosti
Upis članova društva prema članku
     52 ZID ZSR-a
•  Uz prijavu se podnosi popis članova društva kojeg je
  sačinio i potpisao javni bilježnik, i sukladno odredbi
  članka 410. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima
  ("Narodne novine", br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03,
  107/07, 146/08 i 137/09). Na tom popisu javni bilježnik
  mora potvrditi da je sve što je u popisu navedeno u
  skladu s podacima u posljednjem popisu koji je bio
  predan registarskom sudu i s podacima u knjizi
  poslovnih udjela prema izvatku iz knjige udjela koji
  javnom bilježniku dostavi uprava društva. Uz prijavu
  nije potrebno prilagati izjavu iz odredbe članka 40.a.
  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom
  registru.
Upis članova društva prema članku
     52 ZID ZSR-a
•  Ako u prijavi nisu navedeni svi podaci propisani zakonom,
  registarski sud će zaključkom pozvati predlagatelja na dopunu
  prijave s podacima koji nisu navedeni ili su nepotpuno navedeni i
  odrediti mu propisani rok za podnošenje dopunjene prijave.
•  Ako stranka u određenom roku (odnosno ni u produljenom roku)
  ne postupi po zaključku, registarski sud će dalje postupati u skladu
  s odredbom članka 45. Zakona o sudskom registru („Narodne
  novine“ broj 1/95, 57/96, 1/97, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07 i 91/10).
•  Ako se prijava podnese nakon 31. listopada 2010. podnositelj će
  bit kažnjen, ali će upis biti proveden.
•  Novčane kazne će se izricati i podnositeljima čije prijave budu
  nakon 31. listopada 2010. pravomoćno odbačene jer se smatra da
  takva prijava nije ni podnesena.
    Povećanje temeljnog kapitala
      unosom stvari i prava
        članak 305.a ZTD

• Donošenje odluke o povećanju temeljnog
 kapitala
• Objava ODLUKE u glasilu društva,
 odnosno datum kada je donesena i sve
 podatke iz članka 187a stavka1.ZTD
• Nakon proteka četiri tjedna od objave
 odluke,upisuje se povećanje temeljnog
 kapitala u sudski registar
 ZAŠTITA MANJINSKIH DIONIČARA
     Povećanje temeljnog kapitala
       unosom stvari i prava
         članak 306. ZTD

• Prijava za upis u sudski registar uz ostale
 podatke mora sadržavati:
 -izjava podnositelja prijave da im nisu bile
  poznate izvanredne okolnosti koje su
  mogle utjecati na iznos ponderirane
  prosječne cijene vrijednosnih papira
  odnosno vrijednosti stvari i prava prije
  unošenja u društvo
   ODLUKA O UPORABI DOBITI

• Donošenju odluke prethodi:
 - izrada godišnjih financijskih izvješća
 - utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća

• Odluku o uporabi – rasporedu dobitka
 donosi:
 uprava        glavna skupština
za ostale pričuve     za ostale pričuve,
           dividendu, ostale namjene
       UPOTREBA DOBITI

1. POKRIĆE GUBITKA
                  2. ZAKONSKE
  PRENESENOG IZ
                   REZERVE
  RANIJIH GODINA


       4. REZERVE ZA
      VLASTITE DIONICE

                  5. STATUTARNE
                    REZERVE

           6. OSTALE REZERVE


   1/2 raspolaže          1/2 raspolaže glavna
   uprava i NO           skupština ( podjela
                     dioničarima)
        Stjecanje vlastitih dionica
        Članak 233. i 234. ZTD
 Uz ovlast skupštine     Bez ovlasti skupštine


 Skupština određuje:          Uprava provodi postupak
 Uvjete stjecanja           stjecanja:

 Najveći broj dionica koje treba    - kad postoji teška šteta
 steći                 - kad se nude zaposlenicima
 Vrijeme za koje je dana ovlast    - kad se daje obeštećenje
 za stjecanje – 5 godina        dioničarima
 Ako je posao naplatan -        - univerzalno sljedništvo
 najmanju i najveću vrijednost
 koju društvo daje za stjecanje    - nadmetanje pred sudom

Stjecanje protivno čl. 233 st.1.i 4.
ZTD je valjano, a obveznopravni    Stjecanje je dopušteno samo uz
posao o prijenosu dionica je ništav  stvaranje propisanih rezervi
   OSTVARIVANJE PRAVA DIONIČARA
       članak 274. ZTD

  OSNOVNO PRAVO          IZNIMKA

• Nazočnost na skupštini  • Sudjelovanje
• Sudjelovanje u radu     elektroničkim putem
 putem prijenosa slike i
 zvuka
   Nadležnost glavne skupštine
     članak 275. st. toč. 8 ZTDOdlučivanje o uvrštenju dionica društva na
uređeno tržište radi trgovanja i o
povlačenju dionica s tog uvrštenja
        GLAVNA SKUPŠTINA

•  Redovna i izvanredna
•  Sazivatelji glavne skupštine
•  Odluka o sazivanju
•  Poziv za glavnu skupštinu
•  Rok za sazivanje
•  Zapisnik s glavne skupštine
•  Odluke glavne skupštine
     Privremene mjere
• Članak 363.b. ZTD-a
• Sud može privremenom mjerom zaustaviti
 primjenu odluku za koju se tužbom traži da
 se utvrdi ništetnom ako je vjerojatno da bi
 se njezinim provođenjem društvu mogla
 pričiniti nepopravljiva šteta
   MJERA NA STRANI TUŽENIKA
1. Tužba radi utvrđenje ništetnosti odluke
  - o povećanju ili smanjenju temeljnog kapitala
  - o izdavanju obveznica
  - o poduzetničkom ugovoru
  - o priključenju društva glavnom društvu
  - o prijenosu dionica manjinskih dioničara
  - kad tužba po zakonu nije dopuštena
2. Na prijedlog društva odluka se upisuje u
  registar
3. Tužitelj ima pravo na naknadu štete pričinjene
  upisom.
    Sazivanje glavne skupštine
       članak 277. ZTD

1. Odluka o sazivanj glavne skupštine
  sadrži:
  -dnevni red
2. Poziv sadrži:
  -uvjeti koji se moraju ispuniti za
  sudjelovanje na skupštini
  -prijedlozi odluka
  -naziv internetske stranice
    Zapisnik sa glavne skupštine
        članak 286. ZTD

 Zapisnik za svaku odluku treba sadržavati
 utvrđenje rezultata glasovanja donesenih odluka
 kako slijedi:
-broj dionica na temelju kojih su dani valjani
 glasovi
-udjel temeljnog kapitala društva koji otpada na
 dionice na temelju kojih du dani valjani glasovi
-broj glasova danih za pojedinu odluku, protiv ili
 suzdržanih
   Ništetnost i pobojnost odluka
      glavne skupštine
      Ništetnost         Pobojnost
•  Čl. 355          • Ako je donesena protivno
•  Nevaljanost saziva     zakonu ili statutu
•  Nije unesena u zapisnik  • Rok 30 dana od
•  Nije u skladu s biti    skupštine ili saznanja
  društva          • Ovlaštenje za tužbu
•  Suprotna moralu
•  Ako je sudskom odlukom
  pobojna odluka utvrđena
  ništetnom
      Učinak pobijanja
      članak 364. st.2 ZTD

Ako se odlukom suda mijenja Statut uz
prijavu za upis izmjena statuta treba
dostavit:
-presudu
-potpuni tekst statuta ovjeren od j.b. s
 potvrdom da je u njemu uzeta u obzir
 presuda
HVALA NA PAŽNJI!
     
 Pitanja i rasprava

								
To top