APPLICATION FORM - DOC 2 by L28387u

VIEWS: 9 PAGES: 12

									                   YOUTH TO YOUTH FUND.
                   YOUTH TO YOUTH FUND.
MAELEZO KWA KISWAHILI

TAFSIRI YA “INFORMATION NOTE”      UK. 2
TAFSIRI YA “SHORT PROPOSAL FORM”    UK . 8
                   INNOVATE.
                   INNOVATE.

                   ACTIVATE.
                   ACTIVATE.
                   APPLY.
                   APPLY.                    TANZANIA
                   Youth Entrepeneurship Facility


                   2      0   1    0
             www.ilo.org/yen             1
       1. NI NINI KIIKINI NA MALENGO YA MFUKO WA RUZUKU WA VIJANA-“
        YOUTH-TO-YOUTH FUND”

Utangulizi  The Youth Entrepreneurship Facility ni mradi wa kimaendeleo uaolenga
       kuendeleza ujasiria mali kwa vijana, ni mradi unaoendeshwa na shirika la
       kazi duniani (ILO) kwa kushirikiana na mtandao wa ajira kwa vijana, kwa
       ufadhili wa kamisheni ya maendeleo ya Africa chini ya Mpango wa
       maendeleo wa serikali ya Denmark.

       Lengo kuu la mradi huu ni kukuza ajira kwa vijana kupitia uendelezaji
       ujasiriamali endelevu kwa vijana wa Afrika Mashariki yaani vijana wa
       kitanzania, Kenya na Uganda. Mradi huu utajenga ujasirilia mali kwa vijana
       kwa kushirikiana na wadau mbalimbali na hasa vijana kupitia shughuli na
       mikakati mbalimbali ikiwemo, kampeni za kuhamasisha utamaduni wa
       ujasiriamali, kuendeleza mitaala na kujenga stadi za ufundishaji wa elimu
       ya ujasiriamali mashuleni, kujenga mtandao utakaowezesha kutoa misaada
       ya kiufundi wa kijasiria mali na upatikanaji wa mitaji na mikopo nafuu kwa
       vijana, ruzuku maalumu za kundeleza vikundi/asasi za vijana na tafiti
       zinazolenga kukusanya taarifa zinazolenga kufuatilia uendeshaji na
       mafanikio ya mradi na kuchangia katika kujenga mikakati na sera zitakozo
       inua na kuendeleza ujasiria mali na ajira kwa vijana.

       The Youth-to-Youth fund ni mfuko wa ruzuku maalumu inayotolewa kwa
       vikundi/Asasi za vijana, ili kuendeleza stadi za vijana kuendesha asasi zao
       na kujiendeleza katika ujasiria mali endelevu.


Lengo Kuu    Lengo kuu la ruzuku hii ni kupatia Asasi za vijana katika nchi za
        Afrika Mashariki uwezo wa kushiriki kikamilifu katika kuchangia
        maendeleo ya nchi zao. Kwa kupitia mfuko huu vijana
        watajengewa uwezo, kuandaa na kutekeleza miradi mbalimbali
        inayolenga kujengea uwezo wa kiufundi ili kukuza ujasirimali
        endelevu na kukuza ajira kwa wanachama na vijana wengine zaidi
        kupitia ujasiria mali endelevu.
        Katika miaka miwili ya kwanza ya utekelezaji wa mradi huu hapa
        Tanzania, mfuko huu maalumu wa vijana utalenga kufanikisha
        mambo makuu matatu i) kuimarisha, kukuza na kujengea uwezo
        Asasi zilizopo za vijana ii) kusaidia na kutoa miongozo katika
        kuanzisha na kukuza Asasi za vijana, iii) kusaidia kuanzishwa,
        Kukuza na kuendeleza mitandao ya kijasiria mali ya vijana katika
        wilaya mbalimalimbali hapa nchini.
              www.ilo.org/yen                      2
        2. WALENGWA WA MFUKO HUU WA RUZUKU WA VIJANA TANZANIA?
WENYEVIGEZO   Asasi zisizo za kiserikali za vijana na vikundi vya vijana
VYA KUSHIRIKI

           “Asasi za Vijana” hizi ni asasi zilizosajiliwa na kutambulika kisheria
          zilizo na wanachama na uongozi wa vijana wenye umri wa miaka 15-
          35.

          “Vikundi vya Vijana” hivi ni vikundi maalumu vya kujitolea
          vinavyoundwa kwa hiari na vijana walio na umri wa miaka 15-35 ,
          vikundi hivi vyaweza kuwa na wanachama waliojiunga kwa hiari kati
          ya vijana 5 na kuendelea kwa mfano vikundi vya vijana walio
          mashuleni.

          Ikumbukwe kua vikundi au Asasi za vijana ni zile tu zinazoundwa na
          vijana, vyenye wanachama na kuongozwa na vijana walio na umri
          wa miaka 15-35.


        Ili kushiriki katika mfuko huu wa vijana, andiko la mradi ni lazima liandikwe
        na kuwasilishwa na vijana na kutekelezwa na vijana chini ya uongozi wa
        kijana wa kike/kiume mwenye umri wa kati ya miaka 18-35.

        Ruzuku hii haitatolewa kwa mtu au watu asasi au vikundi visivyosajiliwa
        hivyo basi inashauriwa kwamba vikundi au asasi zisizo sajiliwa kisheria
        kushirikia na asasi zilizosajiliwa kisheria na kuomba ruzuku.

        Wilaya zikazoshiriki katika awamu hii ni pamoja na wilaya za Bagamoyo,
        Handeni, Lindi Urban, Micheweni, Mtwara Rural, Mpanda, Musoma Urban,
        Rufiji, Singida Urban, Tabora, Unguja North A, na Urambo tu.

Waombaji    Kipaumbele kitatolewa kwa andiko la mradi litakalowasilishwa na Asasi
watakaopewa   zifuatazo:
kipaumbele
        -   Asasi au vikundi vya vijana wa kike
        -   Asasi na vikundi vinavyoendeshwa na vijana
        -   Zitazowasilishwa na asasi/vikundi kwa kushirikiana wajasiriliamali
           binafsi, asasi za kibiashara, mifuko na asasi za kiserikali.

        Kipaumbele kitatolewa pia kwa maandiko ya miradi yanayolenga kuchangia
        kukuza na kuendeleza ujasiria mali kwa vijana, ajira binafsi kwa vijana na
        hasa vijana walio katika mazingira magumu na hatarishi.                  www.ilo.org/yen                      3
Muda wa mradi  Miradi yote ya awamu hii ya kwanza itatekelezwa kwa muda usiozidi
        mwaka mmoja yaani miezi 12 tokea ruzuku itakapotolewa, na itatakiwa
        kutekelezwa na kumalizika kabla ya mwisho wa mwaka 2011.

Uchangiaji   Kila Asasi itayopata ruzuku itawajibika kuchangia asilimia ( 25% ) ya ruzuku
        itakayotolewa, michango hiyo yaweza kuwa ya kifedha au muda (utumishi
        wa wafanyakazi)

Lugha      Maandiko yote ya mradi ni lazima yawasilishwe kwa lugha ya KIINGEREZA,
        tafsiri kwa Kiswahili inaweza kuwasilishwa kwa ufahamu tu. Andiko lolote
        litakalowasilishwa kwa lugha ingine zaidi ya KIINGEREZA (ENGLISH)
        haitabaliwa wala kushughulikiwa.

        3. RUZUKU ITAKAYOTOLEWA
Ruzuku     Kiasi cha ruzuku kitakachotolewa kwa wale watakaowasilisha andiko la
        mradi la kibunifu na linaloshinda vigezo vilivyotolewa, ni fedha taslimu za
        kitanzania zikiwa na thamani ya dola za kimarekani USD 5,000 - 20,000
        pamoja na msaada wa kiufundi, mafunzo na kusaidia upatikanaji wa
        mikopo nafuu na ruzuku toka mashirika ya kifedha. Mifuko hii ya ruzuku
        itatolewa kwa kutegemea tathmini zitakazoelekeza aina ya ruzuku
        itakayotolewa kwa asasi au kikundi. Mafunzo na misaada ya kiufundi
        itaendelewa kutolewa katika muda wote wa kuandika na kuwasilisha
        andiko la mradi.

        Ikumbukwe kwamba katika kila awamu ya utoaji wa ruzuku ni Asasi au
        vikundi 5 tu ndio vitapata ruzuku, pia asasi na vikundi 20-30 zaidi
        vitapatiwa mafunzo ya kiufundi katika kujenga asasi zao na kuelekezwa
        jinsi ya kupata ruzuku na mikopo toka mashirika mengine ya kifedha.

        4. JINSI YA KUSHIRIKI
        Jaza fomu maalumu zilizotolewa, kiufasaha na kikamilifu na kuzituma kwa
        barua pepe zikiwa katika mfumo wa (PDF or Microsoft Word Document
        attachment) tu katika anuani hii yefafrica@ilo.org kabla ya tarehe 31
        Augusti, 2010. Andika kichwa cha barua: Tanzania Y2Yf, short proposal,
        [jina la Asasi/kikundi].

        5. MCHAKATO WA KUCHAGUA WASHIRIKI
        MCHAKATO WA KUTATHMINI NA KUCHAGUA WASHINDI

Mchakato    Mchakato wa kuchagua washindi utachukua hatua kuu 3 ambazo ni makini
        na za wazi:

                www.ilo.org/yen                      4
       Hatua ya kwanza I: Asasi/vikundi vya vijana vitaalikwa kujaza na kuwasilisha
       fomu maalumu yaani “Short Proposals for Innovative Ideas”. Fomu
       zitakazojazwa kikamilifu na kuwasilishwa kabla ya tarehe ya mwisho zita
       fanyiwa tathmini na kamati itayaoundwa na wataalamu na wadau
       mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi ili kuchagua maandiko (fomu)
       zilizofikia viwango na vigezo vilivyoweka, washindi hao wa hatua ya
       kwanza wataingia hatua ya pili yaani watakuwa “semi-finalists”.
       Hatua ya II: Washindi wa hatua ya kwanza yaani “semi-finalists” watapewa
       mafunzo maalumu ya kuandika andiko kuu la mradi na kusaidiwa katika
       hatua zote za kuandika andiko hilo pamoja na kutengeneza plani ya
       utekelezaji yaani “Full Proposal for the Implementation Plan”. Asasi
       zitakazo andika na kuwasilisha maandiko ya kibunifu na yanayotekelezeka
       watatembelewa na kamati maalumu ya tathmini kabla ya kuchaguliwa
       kuingia hatua ya tatu yaani “finalists”.
       Hatua ya III: Hatua hii ya tatu itahusisha kongamano la kuchagua washindi
       na kujifunza toka kwa asasi zingine zilizoshiriki. Hatua hii itahusisha
       wataalamu wajuu zaidi watakao fanya usahili wa hapo kwa hapo na
       kuchagua washindi wasiopungua wa 5 watakaopewa ruzuku ya kuendesha
       miradi kutokana na maandiko yao yaliyowasilishwa.

       Washindi watachaguliwa kwa kutimia vigezo vya kiushindani, usawa na
       uwazi wa hali ya juu. Ili kuhakikisha uwazi katika tathmini na uchaguzi kila
       fomu na maandiko yote yatapewa namba za siri, hii itahusisha kuondoa
       majina na anuani ya asasi/vikundi vya washiriki, tathmini pia itafanywa na
       wadau mbali mbali wa nje na ndani na wenye utaalamu katika kufanya
       tathmini za miradi na hasa miradi ya ujasiria mali.

Uchaguzi wa  Hatua ya I (Fomu za Awali):
washindi:
       Katika hatua ya kwanza uchaguzi utaaangalia zaidi andiko lenye ubunifu,
       lenye uhakika wa kkuchangia suluhisho kwa matatizo yaliyo ainishwa na
       uwezo wa kutekelezeka sehemu nyingine.

         i) Ubunifu na uhakika katika kutatua matatizo yaliyo ainishwa:
           - Kwa kiasi gani andiko hili la mradi linatofautiana na miradi
             mingine iliyofanyika na inayoondela katika kuendeleza ujasiria
             mali kwa vijana wa Tanzania?
           - Ni kwa jinsi gani mradi huo unaleta ubunifu, teckinologia mpya,
             kujenga mashirikiano katika sekta husika?

         ii) Andiko lililo na nafasi na uhakika wa kutekelezeka katika jamii
         husika na kwingineko:
            - Je andiko hili la mradi litachangia kuongeza ajira kwa vijana?


               www.ilo.org/yen                       5
       -  Kuna sababu zozote za kimsingi za zilizopelekea kupendekeza
         mfumo uliopendekeza kutekeleza mradi huu?
       - Je andiko hili la mradi lina fikia matakwa ya walengwa?

     iii) Uwezekano wa kuigwa na kutumika mahala pengine na watu
     wengine
       - Wazo hilo/mradi huo una nafasi ya kuigwa na kutekelezwa
        mahala pengine na watu wengine?
       - Mradi huo unaweza kufanyika na kufikia vijana wengi zaidi?

   Hatua ya II (Andiko la Mradi na mpango kazi wa utekelezaji):

   Katika raundi hii ya pili ya mchakato wa kuandika andiko la mradi, tathmini
   na uchambuzi makini utafanyika kutambua maandiko yaliyo ya kibunifu na
   yanayoweza kutekelezeka na kutekelezwa mahala pengine. Tathmini hii
   itafanyika kwa kutumia vigezo vifuatavyo.

       i) Uwezo wa kuutekeleza mradi
       ii) Umiliki wa mradi na mashirikiano ya wanajamii
       iii) ushirikiano wa vijana wa kike
       iv) mashirikiano na asasi, mashirika na vikundi vingine

   6. KALENDA YA MCHAKATO NA MATUKIO?

Tarehe ya mwisho wa kuwasilisha andiko la miradi 31.08.2010
Taarifa kwa washindi wa raundi
ya kwanza ya mchakazo wa uandishi wa mradi        *Septemba 2010

Tarehe ya mwisho ya kuwasilisha :            *Oktoba 2010

Taarifa kwa washindi:                  *Novemba 2010

Kongamano la washindi pamoja na mavunzo
ya awali                         *Novemba/Desemba 2010

Kusaini mikataba:                    *Desemba 2010

* Angalizo: Muda huu ni kimipango tu unaweza kubadilika kutoka na mchakato unavyoendelea
            www.ilo.org/yen                           6
           7. MAELEZO ZAIDI
Mikataba ya Ruzuku Asasi zilizoshinda na kupatiwa ruzuku, zitaingia mkataba maalumu
          utakaondaliwa na YEN kwa kufuata vigezo vya YEN, mikataba hiyo itaweka
          wazi haki na matarajio ya YEN katika kutekeleza mradi. Hii ni pamoja
          nayafutayo:

               Malipo yatafanyika Asasi/vikundi kwa awamu mbili hadi tatu, mara
               baada ya kuwasilisha repoti fasaha na kamili za fedha na utekelezaji
               wa mradi.

               YEN itakua na haki ya kuita wataalamu maalumu yaani (Auditors)
               kufanya ukaguzi wa uendeshaji wa mradi.

               Iwapo Asasi/kikundi kitashindwa kutekeleza mradi kama
               ilivyokubaliana katika makataba, sekretariati ya YEN itakua na haki
               ya kusimamisha malipo na kuvunja mkataba na kudai fidia ya
               malipo kama ilivyo ilivyokubalika katika mkataba rasmi.

           Pamoja na ruzuku itakayotolewa washindi watapatiwa msada wa kiufundi
           ikiwa ni pamoja na kufanyiwa tathmini kutambua aina ya mafunzo
           yatakayohitajika, kupatiwa mafunzo, kusaidia kujenga mtandao na
           mashirikiano na wafanyabiashara, mashirika yatoayo mikopo na ruzuku
           kwa maendeleo ya vijana, wataalamu mbalimbali watakao toa msaada wa
           kiufundi katika kuhakikisha miradi inatekelezwa kwa ustadi na ufasaha
           zaidi. Ikumbukwe kwamba sehemu ya ruzuku itakayotolewa kwa asasi na
           vikundi vitakavyoshonda katika mchakato huu zitatumika kulipia baadhi ya
           mafunzo yatakayo hitajika.

Anuani kwa       Kwa maelezo na maelekezo zaidi tafadhali wasiliana na Afisa Mradi –
ajili ya maelezo zaidi Tanzania kwa anuani zilizotolewa hapo chini.

           National Youth-to-Youth Fund Coordinator

             Jina:         Noreen Toroka
             Simu Ofisini:     (022) 219 6727
             Simu :        (07) 874 32410
             Baeua pepe:      toroka@ilo.org
             Kwa kutuma fomu:   yefafrica@ilo.org
             Tovuti:        www.ilo.org/yen
                   www.ilo.org/yen                      7
                 MAELEKEZO YA KUJAZA FOMU
Tafadhali zingatia kwamba:Hii siyo fomu rasmi lakini ni tafsiri tu. Tafadhali tumia fomu rasmi ya maombi
ambayo imetolewa kwa lugha ya Kiingereza.Maelezo haya ni ya kuwasaidia wale wanaohitaji kuelewa
namna ya kujaza, kwa ufasaha na kikamilifu.

Kabla ya kujaza fomu rasmi tafadhali isome kwa uangalifu na zingatia maelekezo yote yaliyotolewa, kisha
jibu maswali au vidokezo kwa uangalifu na ukamilifu. Inasisitizwa kwamba fomu isiyojazwa kwa usahihi
na ukamilifu haitashughulikiwa. Tafadhali usitume viambatanisho vyovyote hadi pale utakapoombwa
kuvituma.

Fomu ya maombi iliyojazwa kwa ukamilifu itumwe kwa barua pepe (e-mail) kwenda yefafrica@ilo.org
kabla ya tarehe 31-08-2010. ikiwa na kichwa cha habari: Tanzania Y2Yf, short proposal, [Jina la
kikundi/Asasi)

ANGALIZO
Maombi yatumwe kwa kutumia fomu rasmi iliyojazwa kwa mashine, yaani komputa (Microsoft Word
Document).Fomu iliyojazwa kwa mkono haitakubaliwa. Kwa maelezo zaidi tafadhali wasiliana na ofisi kwa
anuani ifutayo:  National Youth-to-Youth Fund Coordinator

    Jina:          Noreen Toroka
    Simu Ofisini:      (022) 219 6727
    Simu :         (07) 874 32410
    Baeua pepe:       toroka@ilo.org
    Kwa kutuma fomu:    yefafrica@ilo.org
    Tovuti:         www.ilo.org/yen
                     www.ilo.org/yen                          8
SEHEMU A:    MAELEZO YA MUOMBAJI
Sehemu Hii Ijazwe Na Isizidi Kurasa 2

1. Maelezo/Anuani ya Asasi/Kikundi
  Hapa unatakiwa ujaze maelezo kama ifuatavyo
     o Jina la Asasi/Kikundi
     o Jina wa meneja wa mradi
     o Umri wa meneja wa mradi (18-35)
     o Jinsia wa meneja wa mradi
     o Wadhifa wake kwa sasa
     o Namba yake ya Simu
     o Anuani ya barua pepe (kama anayo)
     o Anuani ya sanduku la barua na
     o tovuti kama ipo

2. Aina ya Asasi
  Katika kipengele hiki unatakiwa kutoa maelezo mafupi yanayohusu, Ikiwa ni pamoja na kuchagua jibu
  sahihi kutokana na swali lililo ulizwa.
  Asasi/Kikundi kama vile Asasi isiyo ya Kiserikali:
   Asasi ya vijana iliyosajiliwa (Ndiyo/Hapana)… je inayoongozwa na vijana? (Ndiyo/Hapana)
   Kikundi cha watu/vijana wasiopungua 5, (Ndiyo/Hapana)… je kinaoongozwa na vijana?
   (Ndiyo/Hapana)
   Tarehe ya kuanzishwa
   Aina na namba ya usajili
   Namba ya Usajili

3. Madhumuni na Aina ya Asasi/Kikundi
    Kwa kifupi, unatakiwa utoe maelezo ya madhumuni, na malengo ya Asasi au kikundi chenu.
    Eleza ni kitu gani kinachofanya Asasi au kikundi chenu kitambulike kama ni cha vijana?
    Kama ni Asasi/kikundi cha vijana tafadhali eleza.

4. Wadau/mashirika wengine/mengine mnaoshirikiana /mnayoshirikiana nao/nayo
  Katika sehemu hii ya nne unatakiwa kutaja asasi/ mashirika/wadau unaoshirikiana nao.

    Je unamashirika/asasi unayoshirikiana nayo? (Ndiyo/Hapana)
    Kama ndiyo, toa maelezo kama ifuatavyo. Kama kuna mashirika/Asasi au vikundi zaidi tafadhali
    tumia kurasa nyingine moja kutoa maelezo yao kama iliulizwa.
      o Jina la Asasi/Kikundi/Shirika.
      o Jina la kiongozi au mhuika mkuu
      o Wadhifa wa mhusika mkuu
      o Simu
      o Barua pepe
      o Anuani zao za posta
      o Tovuti (kama ipo)
                    www.ilo.org/yen                        9
         o   Aina ya Asasi/kikukundi/shirika (tafadhali eleza1)
         o   Asasi/kikundi/shirika limesajiliwa (Ndiyo/Hapana)
         o   Kama ndiyo namba yao ya usajili
         o   Ushirikiano huo ulianza lini (mwezi, mwaka)
SEHEMU B: AINISHO LA MRADI


5. Jina la Mradi
   Katika sehemu hii unatakiwa kujaza yafuatayo.
      Jina la Mradi

6. Muda wa Mradi
      Makadirio ya kipindi cha utekelezaji wa Mradi, yaani matarajio ya Mradi utaanza lini na
      utamalizika au kukamilika lini. (zingatia kuwa ukomo wa utekelezaji wa Mradi ni miezi 12 tu).

7. Wilaya gani
      Mradi huo unakusudiwa kutekelezwa katika wilaya gani kati ya wilaya zilizotajwa hapa chini?

8. Kiasi cha Fedha
      Tafadhali eleza kiasi cha fedha zitakazohitajika kutekeleza mradi.

9. Walengwa
   Katika sehemu hii unatakiwa kutoa maelezo kuhusu walengwa wa mradi wako.
      Jee ni vijana wa namna gani unaowalenga?
        o Vijana wa kike
        o Vijana wa kiume
        o Vijana waishio vijijini
        o Vijana waishio mjini
        o Vijana walio nje ya shule
        o Vijana wenye familia
        o Vijana wakimbizi
        o Vijana walemavu
        o Vijana wasio na elimu
        o Walengwa wasio katika kundi maalumu la vijana
        o Vijana wengine (toa maelezo)
1
 Asasi za kijamii, Asasi zisizo za kiserikali, Mashirika ya kidini, Mashirika ya kiserikali, Mashirika ya kibinnafsi, mifuko ya kiserikali, ya kidini nay a
kibinafsi ya kimaendeleo, asasi na jumuia za kielimu, Asasi na mashirika ya kimataifa ya Maendeleo.


                               www.ilo.org/yen                                       10
SEHEMU C:    MAELEZO YA KINA KUHUSU MRADI

 Sehemu Hii Ijazwe Na Isizidi Kurasa 3

 10. Ainisho la Tatizo:
   a. Ni vijana gani unaotarajia kuwalenga?
   b. Ni matatizo gani ya kiajira na/au ya kijasiriamali yanayowakabili vijana wa eneo lako?
   c. Uliyajuaje/uliyatambuaje matatizo hayo?
   d. Jee kuna umuhimu gani wa kuyatatua matatizo hayo?

 11. Wazo jipya:
   a. Jee ni wazo gani jipya ulilonalo kuhusu mradi huu?
   b. Ni kwa njia gani wazo la mradi wako litatatua matatizo ya vijana unaowalenga?
   c. Ni kwa jinsi gani mradi huu utasaidia kuongeza/kuendeleza ujasiriliamali endelevu kwa vijana?

 12. Lengo la Mradi:
   a. Katika sehemu hii unatakiwa kuainisha lengo kuu la mradi kwa kueleza ni kitu gani au malengo
    gani yanatarajiwa kufikiwa na mradi huu?
  b. Ni mafanikio gani yanatarajiwa na mradi huu ( tafadhali yataje na/au yaorodheshe).

 13. Utekelezaji:
    Katika sehemu hii unatakiwa kueleza hatua mbalimbali zizakazochukuliwa ili kufikia malengo na
    matarajio ya mradi? Taja hatua kuu 5 kwa mpangilio fasaha.

 14. Ubunifu:

    Katika sehemu hii ya 14 unatakiwa kueleza ni kwa jinsi gani mradi wako ni wa kibunifu na una
    tofauti gani na miradi mingine?
                     www.ilo.org/yen                        11
SEHEMU D:   UFUATILIAJI

15. Katika sehemu hii unaombwa kueleza namna ulivyopata taarifa kuhusu mpango wa Youth
  to Youth Fund unaoratibiwa na YEF. Tafadhali weka alama X kwa majibu yako kama vile:
    Maelezo maalumu kuhusu YEF
    Tovuti
    Majarida
    Radio
    Vipeperushi
    Marafiki
    Wadau wengine (Eleza):
                  www.ilo.org/yen                    12

								
To top