modern_homework.guideline_ver01 by lanyuehua

VIEWS: 13 PAGES: 17

									НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 Інститут заочного і дистанційного навчання
 Кафедра безпеки інформаційних технологій
     Кирило Петрович Ануфрієнко
    МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
 ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
      з навчальної дисципліни
 «Сучасні технології в сфері документознавства
     та інформаційної діяльності»
   для студентів спеціальності 6.020105
 «Документознавство та інформаційна діяльність»
         Київ – 2009


                         1
   Ануфрієнко, К. П.
   Методичні  рекомендації  до   виконання  контрольної роботи     з
навчальної дисципліни «Сучасні технології в сфері документознавства та
інформаційної  діяльності»  для    студентів  спеціальності    6.020105
«Документознавство та інформаційна діяльність» / Кирило Петрович
Ануфрієнко. – Київ: НАУ, 2009. – 17 с.


   Контрольна робота з дисципліни виконується з метою закріплення та
поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі
засвоєння всього навчального матеріалу дисципліни. Наведене загальне
завдання контрольної роботи та перелік індивідуальних тем. Наведені вимоги
до оформлення та структури контрольної роботи, надані методичні
рекомендації до виконання окремих розділів. Призначено студентам
спеціальності 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» при
вивченні  навчальної   дисципліни    «Сучасні  технології   в   сфері
документознавства та інформаційної діяльності».
                                         2
                         ЗМІСТ

1 ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ....................................................... 4

    1.1 Загальне завдання ........................................................................... 4

    1.2 Індивідуальні теми контрольних робіт ......................................... 5

2 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ ..................................... 9

    2.1 Загальні вимоги до оформлення .................................................... 9

    2.2 Вимоги до змісту структурних частин та їх оформлення......... 10

    2.3 Порядок здачі електронного документу контрольної роботи
       на перевірку ................................................................................... 12

3 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ТА ЛІТЕРАТУРА......... 14

    3.1 Основні рекомендовані джерела інформації та література ...... 14

    3.2 Основні нормативні документи та стандарти ............................ 14

    3.3 Додаткові рекомендовані джерела інформації та література ... 15

    3.4 Корисні інформаційні ресурси .................................................... 17
                                                          3
1 Завдання контрольної роботи


1.1 Загальне завдання

    Контрольна робота з дисципліни виконується з метою закріплення та
поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі
засвоєння всього навчального матеріалу дисципліни.
    Індивідуальні завдання на контрольну роботу різняться між собою
вибором теми.
    1. За обраною темою здійснити інформаційний пошук. Опрацювати
знайдену інформацію
    2. За результатами опрацювання знайденої інформації написати
інформаційний реферативний огляд. Інформаційний реферативний огляд
повинен містити систематизовані дані і факти, узагальнену інформацію про
стан  розробки  питання  без  їхньої  критичної  (наукової,  технічної,
економічної) оцінки автором огляду. Основне призначення інформаційного
огляду — орієнтування споживачів інформації на ознайомлення зі станом
розробки проблеми, питання. Інформаційний реферативний огляд повинен
обов’язково містити посилання на джерела інформації.
    3. Сформувати   список  використаних  джерел   як   сукупність
бібліографічних описів, складених у відповідності до діючого стандарту
ДСТУ 7.1:2006.
    4. Електронний документ контрольної роботи надіслати на перевірку
на адресу електронної пошти вказану викладачем до 22 березня 2010 року в
установленому порядку (який описується у пункті 2.3 цих методичних
рекомендацій).
    5. Здати на перевірку роздруковану на папері контрольну роботу в
установленому порядку.
                                       4
1.2 Індивідуальні теми контрольних робіт

    Перелік індивідуальних тем контрольних робіт наведено нижче в
таблиці. Теми обираються за порядковим номером у списку групи (за
журналом).
                                       Довідкова
#     Тема            Методичні підказки
                                      інформація
1. Бази знань у сфері   —                       http://en.wikipedi
  документознавства                           a.org/wiki/Knowl
  та інформаційної                           edge_base
  діяльності
2. Інтелектуальний    —                       http://en.wikipedi
  аналіз даних (Data                          a.org/wiki/Data_
  Mining) у сфері                            mining
  документознавства
  та інформаційної
  діяльності
3. Вікі-системи у сфері  —                       http://en.wikipedi
  документознавства                           a.org/wiki/Wiki
  та інформаційної
  діяльності
4. Системи управління   —                      http://en.wikipedi
  електронними                            a.org/wiki/Recor
  записами (ERM)                           ds_management
                                    http://en.wikipedi
                                    a.org/wiki/Enterp
                                    rise_content_man
                                    agement
5. Системи управління   Поняття системи управління інформаційними  http://en.wikipedi
  інформаційними     ресурсами підприємтсва (СУІРП).       a.org/wiki/Enterp
  ресурсами       Функціональні можливості. Комп’ютерні    rise_content_man
  підприємтсва      технології, що використовуються для побудови agement_system
             СУІРП. Загальна характеристика ринку
             програмних продуктів СУІРП
6. Системи        Поняття системи електронного         http://en.wikipedi
  електронного      документообігу. Функціональні можливості.  a.org/wiki/Electr
  документообігу     Корпоративні СЕД. Основні вимоги до СЕД.   onic_document_
             Комп’ютерні технології, що використовуються management_syst
             для побудови СЕД. Загальна характеристика  em
             ринку програмних продуктів СЕД
7. Середовище       Поняття графічної оболонки, робочого     http://en.wikipedi
  робочого столу в    середовища та робочої стільниці.       a.org/wiki/Deskto
  діловій        Функціональні можливості. Типові       p_environment
  інформаційній     компоненти середовища робочого столу та їх  http://en.wikipedi
  діяльності       загальна характеристика. Віджети. Огляд та  a.org/wiki/Deskto
             порівняння провідних комерційних (таких як  p_metaphor
             Microsoft Windows) та вільних (таких як KDE,
             GNOME) середовищ
                                            5
                                        Довідкова
 #     Тема            Методичні підказки
                                       інформація
 8. Офісні пакети в   Поняття. Функціональні можливості. Типові     http://en.wikipedi
  діловій       компоненти та їх загальна характеристика.     a.org/wiki/Office
  інформаційній    Огляд та порівняння провідних комерційних     _suite
  діяльності     (таких як Microsoft Office) та вільних (таких як
            OpenOffice.org) офісних пакетів
 9. Застосунки     Поняття та загальна характеристика.        http://en.wikipedi
  електронної пошти в Функціональні можливості. Огляд та         a.org/wiki/E-
  діловій       порівняння провідних комерційних (таких як     mail_client
  інформаційній    Microsoft Office Outlook, The Bat!) та вільних   http://en.wikipedi
  діяльності     (таких як Mozilla Thunderbird) застосунків     a.org/wiki/E-mail
            електронної пошти
10. Програмні календарі Поняття та загальна характеристика.        http://en.wikipedi
  в діловій      Функціональні можливості. Огляд та         a.org/wiki/Calend
  інформаційній    порівняння провідних комерційних (таких як     ar_application
  діяльності     Microsoft Office Outlook, iCal) та вільних
            (таких як Mozilla Sunbird) програмних
            календарів
11. Програмні      Поняття та загальна характеристика.        http://en.wikipedi
  менеджери особистої Функціональні можливості. Огляд та         a.org/wiki/Person
  інформації (PIM) в порівняння провідних комерційних (таких як     al_information_
  діловій       Microsoft Office Outlook) та вільних (таких як   manager
  інформаційній    Kontact) PIM                    http://en.wikipedi
  діяльності                               a.org/wiki/List_o
                                      f_personal_infor
                                      mation_managers
12. Groupware у сфері   Поняття та загальна характеристика.       http://en.wikipedi
  документознавства   Функціональні можливості. Огляд та       a.org/wiki/Group
  та інформаційної    порівняння провідних комерційних та вільних   ware
  діяльності. Zimbra   groupware. Можливості Zimbra          http://en.wikipedi
                                      a.org/wiki/Zimbr
                                      a
                                      http://www.iopen
                                      t.ru/c/portal/layou
                                      t?p_l_id=PUB.1.
                                      29
13. Застосування систем  Поняття, класифікація…             http://en.wikipedi
  прийняття рішень у                           a.org/wiki/Decisi
  сфері                                 on_support_syste
  документознавства                           m
  та інформаційної
  діяльності
14. Технологія workflow  —                        http://en.wikipedi
                                      a.org/wiki/Workf
                                      low
                                      http://en.wikipedi
                                      a.org/wiki/Enterp
                                      rise_content_man
                                      agement
                                             6
                                        Довідкова
 #     Тема            Методичні підказки
                                       інформація
15. Застосування мов   Поняття мови розмітки. Стандартна        http://en.wikipedi
  розмітки у сфері   узагальнена мова розмітки (SGML).        a.org/wiki/Marku
  документознавства   Розширювана мова розмітки (XML).         p_language
  та інформаційної   Застосування…
  діяльності
16. Портабельні      —                        http://en.wikipedi
  формати                                a.org/wiki/Portab
  електронних                              le_Document_Fo
  документів PDF та                           rmat
  DjVu                                  http://en.wikipedi
                                      a.org/wiki/DjVu
17. Система управління  Загальний огляд. Функціональні можливості.    http://en.wikipedi
  інформаційними    Порівняння з іншими провідними          a.org/wiki/Alfres
  ресурсами       комерційними та вільними корпоративними     co_(software)
  підприємтсва     порталами. Переваги               http://www.iopen
  Alfresco                                t.ru/c/portal/layou
                                      t?p_l_id=PUB.1.
                                      33

18. Корпоративні     Поняття та загальна характеристика.       http://en.wikipedi
  портали в діловій   Функціональні можливості. Огляд та        a.org/wiki/Enterp
  інформаційній     порівняння провідних комерційних та вільних   rise_portal
  діяльності. LifeRay  корпоративних порталів. Можливості LifeRay    http://www.iopen
                                      t.ru/c/portal/layou
                                      t?p_l_id=PUB.1.
                                      23

19. Управління      —                        http://en.wikipedi
  знаннями у сфері                            a.org/wiki/Knowl
  документознавства                           edge_Manageme
  та інформаційної                            nt
  діяльності
20. Відкритий формат   Історія та стандартизація. Огляд специфікації.  http://en.wikipedi
  документів для    Переваги та недоліки               a.org/wiki/Open
  офісних застосовань                          Document
  (ODF)
21. Технічні вимоги до  —                        ТУ У 30.0-
  системи                                33240054-
  електронного                              001:2005
  документообігу                             http://www.stc.go
  органу виконавчої                           v.ua/doccatalog/d
  влади                                 ocument?id=528
                                      37
                                             7
                                       Довідкова
 #     Тема           Методичні підказки
                                      інформація
22. Документальний    Поняття інформаційного пошуку (ІП) як      http://en.wikipedi
  інформаційний    процесу та як науки. Суть ІП. Історичний    a.org/wiki/Catego
  пошук        розвиток ІП. Методи та засоби ІП. Поняття    ry:Information_re
             документального ІП. Завдання ІП: індексація,  trieval
             класифікація, кластеризація, анотування та
             реферування документів. Огляд видів пошуку:   http://en.wikipedi
             повнотекстовий пошук, пошук по метаданих,    a.org/wiki/Docu
             пошук по зображенню... Типи пошуку:       ment_retrieval
             смисловий (асоціативний), логічний і нечіткий
             пошук. Інформаційно-пошукові системи (ІПС).
23. Інформаційно-    Поняття інформаційного пошуку (ІП) як      http://en.wikipedi
  пошукові системи   процесу та як науки. Суть ІП. Методи та     a.org/wiki/Catego
             засоби ІП. Огляд видів пошуку:         ry:Information_re
             повнотекстовий пошук, пошук по метаданих,    trieval
             пошук по зображенню... Типи пошуку:
             смисловий (асоціативний), логічний і нечіткий  http://en.wikipedi
             пошук. Інформаційно-пошукові системи (ІПС),   a.org/wiki/Electr
             їх структура та принцип дії. Пошуковий     onic_document_
             двигунець, або пошукова машина. Історичний   management_syst
             розвиток ІПС. Функції, задачі та призначення  em
             підсистеми інформаційного пошуку та
             індексації електронних документів як
             компонентів СЕД.
24. Застосунки      Поняття інформаційного пошуку (ІП) як      http://en.wikipedi
  локального      процесу та як науки. Суть ІП. Методи та     a.org/wiki/Catego
  інформаційного    засоби ІП. Інформаційно-пошукові системи    ry:Information_re
  повнотекстового   (ІПС), їх структура та принцип дії. Пошуковий  trieval
  пошуку в       двигунець, або пошукова машина.
  електронних     Повнотекстовий пошук. Застосунки        http://en.wikipedi
  документах      локального інформаційного повнотекстового    a.org/wiki/Catego
             пошуку, їх функції, задачі та призначення.   ry:Desktop_searc
             Огляд та порівняння застосунків локального   h_engines
             інформаційного повнотекстового пошуку
25. Автоматизовані    —                        —
  системи реєстрації
  документів
26. Застосування     Поняття та загальна характеристика. Історія.  http://en.wikipedi
  технології      Функціональні можливості. Переваги та      a.org/wiki/Social
  соціальних мереж в  недоліки. Програмне забезпечення (таке як    _network_service
  діловій       Joomla!, Drupal), що використовується для    http://en.wikipedi
  інформаційній    побудови соціальних мереж. Можливості      a.org/wiki/Comp
  діяльності      використання в діловій інформаційній      arison_of_social_
             діяльності. Подальші перспективи        networking_soft
                                     ware
27. Застосування RFID-  —                        http://en.wikipedi
  технологій у сфері                          a.org/wiki/Radio-
  документознавства                          frequency_identif
  та інформаційної                           ication
  діяльності
                                            8
2 Вимоги до оформлення та виконання


2.1 Загальні вимоги до оформлення

   Контрольна робота виконується українською мовою.
   Титульний аркуш оформлюється виключно за зразком.
   Шрифт:
     Times New Roman;
     розмір 14 пт;
     міжрядковий інтервал 1,5 пт;
     інтервал між абзацами 6 пт;
     абзацний відступ 1,5 см;
     вирівнювання – за шириною;
     розстановка переносів – обов'язково;
     нумерація сторінок – обов'язково.
   Поля:
     Верхнє - 2 см;
     Нижнє - 2 см;
     Ліве - 3,5 см;
     Праве - 1,5 см.
   Розділи:
     починаються з нової сторінки;
     пишуться великими літерами і не мають крапки наприкінці
     речення;
     виділяються напівжирним шрифтом.
   Пункти:
     починаються з абзацного відступу;
     починаються з великої літери і не мають крапки наприкінці
     речення;


                                 9
     виділяються напівжирним шрифтом.
    Підпункти:
     починаються з абзацного відступу;
     починаються з великої літери і не мають крапки наприкінці
      речення;
     виділяються напівжирним шрифтом.
    Нумерація сторінок: знизу зправа, починаючи з титульної сторінки
(проте номер сторінки на титулі не вказується).
    Щоб дотриматися вимог до оформлення, рекомендується за основу (як
шаблон) взяти зразок оформлення контрольної роботи.
    Загальний об'єм контрольної роботи повинен становити 12-20
друкованих аркушів А4 згідно до вищенаведених стандартів. Кількість
використаних джерел повинна становити щонайменше 5.
    Файл електронного документу контрольної роботи зберегти у форматі
RTF і назвати як «modern_hw_prizvywe_i.rtf», де «prizvywe» — ваше
транслітероване прізвище, «i» — транслітерована перша літера вашого імені.

2.2 Вимоги до змісту структурних частин та їх оформлення

    Контрольна робота повинна містити наступні структурні частини:
     Завдання:
       • заголовок частини – «ЗАВДАННЯ» – не нумерується,
         пишеться великими літерами і не має крапки наприкінці
         речення; виділяється напівжирним шрифтом;
       • повинна містити короткий зміст загального завдання та
         індивідуальну тему контрольної роботи (обсяг 1 сторінка);
     Зміст:
       • заголовок частини – «ЗМІСТ» – не нумерується, пишеться
         великими літерами і не має крапки наприкінці речення;
         виділяється напівжирним шрифтом;
       • повинна містити зміст роботи (обсяг 1 сторінка);


                                     10
   • повинні бути вказані номери та назви всіх розділів та
    пунктів та номери сторінок з яких вони починаються;
 Перелік умовних скорочень:
   • заголовок   частини   –  «ПЕРЕЛІК   УМОВНИХ
    СКОРОЧЕНЬ»;
   • частина повинна бути у разі вживання понад п’яти
    скорочень;
   • повинна містити перелік умовних скорочень (обсяг 1
    сторінка);
 Вступ:
   • заголовок частини – «ВСТУП» – не нумерується, пишеться
    великими літерами і не має крапки наприкінці речення;
    виділяється напівжирним шрифтом;
   • повинен містити обґрунтування вибору та актуальності
    обраної теми;
   • об'єм становить біля 10 відсотків загальної кількості
    сторінок роботи;
   • починаються з нової сторінки.
 Основна частина:
   • заголовку не має;
   • містить розділи, пункти та підпункти, що нумеруються;
   • повинна містити аналіз літератури за обраною темою
    (щонайменше 17 витоків);
   • обов'язково повинна мати посилання на проаналізовані
    літературні витоки;
   • об'єм становить біля 80 відсотків загальної кількості
    сторінок роботи.
                                11
      Висновки:
       • заголовок частини – «ВИСНОВКИ» – не нумерується,
         пишеться великими літерами і не має крапки наприкінці
         речення; виділяється напівжирним шрифтом;
       • повинні містити короткий результат виконаної роботи,
         резюме;
       • об'єм становить біля 10 відсотків загальної кількості
         сторінок роботи.
      Список використаних джерел:
       • заголовок частини –
         ДЖЕРЕЛ» – не нумерується, пишеться великими літерами і
         не   має  крапки  наприкінці  речення;  виділяється
         напівжирним шрифтом;
       • повинна містити перелік використаних джерел у
         порядку посилання на них у тексті або в алфавітному
         порядку;
       • кожний    елемент  переліку  використаних  джерел  —
         бібліографічний опис документу;
       • бібліографічні описи оформлюються виключно за
         діючим стандартом — ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система
         стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи.
         Бiблiографiчний запис. Бiблiографiчний опис. Загальнi
         вимоги та правила складання» (ГОСТ 7.1-2003, IDT).

2.3 Порядок здачі електронного документу контрольної роботи на
перевірку

   1. Студент надсилає електронний документ контрольної роботи на
перевірку на адресу електронної пошти вказану викладачем: cyril@xakep.ru.
   2. Викладач оцінює отриманий електронний документ контрольної
роботи.


                                      12
     3. У разі достатнього рівня виконання та оформлення контрольної
роботи   викладач   надсилає  студенту   повідомлення     «Підтвердження
реєстрації», яке має таку структуру:


Назва поля                  Зміст поля
Повідомлення                 Підтвердження реєстрації
Реєстраційний номер у викладача       [Реєстраційний номер у одержувача]
Дата реєстрації у викладача         [Дата реєстрації у одержувача]     Призначення     повідомлення    «Підтвердження       реєстрації»:
підтвердження про реєстрацію електронного документа у одержувача —
викладача.
     4. У противному випадку, якщо контрольна робота має недостатній
рівень виконання та оформлення, викладач надсилає студенту повідомлення
«Відмова від прийняття», яке має таку структуру:


Назва поля                  Зміст поля
Повідомлення                 Відмова від прийняття
Причина відмови               [Обґрунтування причини відмови]     Призначення повідомлення «Відмова від прийняття»: відмова від
реєстрації електронного документа одержувачем — викладачем.


     5. Якщо студент не отримав жодного повідомлення від викладача,
робота вважається не доставленою одержувачу — викладачу. В такому
випадку студент повинен спробувати повторно здійснити надсилання
електронного документу контрольної роботи (можливо з іншої електронної
адреси). Якщо надіслати електронний документ контрольної роботи не
вдається,   потрібно    доставити  електронний     документ    викладачу
альтернативним шляхом (на носії CD/DVD разом з роздрукованою на папері
контрольною роботою).                                            13
3 Рекомендовані джерела інформації та література


    [Попередження! Бібліографічні описи наведені нижче можуть не
відповідати сучасному стандарту ДСТУ 7.1:2006]

3.1 Основні рекомендовані джерела інформації та література

    1. Клименко, С. Электронные документы в корпоративных сетях:
второе пришествие Гутенберга / Станислав Владимирович Клименко, Игорь
Валентинович Крохин, Виктор Михайлович Кущ, Юрий Львович Лагутин. –
Москва: Эко-трендз, 1999. – 272 с. – ISBN 5-88405-014-3.
    2. Саттон,  Майкл   Дж.  Д..  Корпоративный   документооборот:
Принципы, технологии, методология внедрения = Document Management for
the Enterprise: Principles, Techniques, and Applications / Майкл Дж. Д. Саттон.
– СПб.: Азбука, 2002. – 446 с.
    3. Башмаков, А. Интеллектуальные информационные технологии:
Учеб. пособие / Александр Игоревич Башмаков, Игорь Александрович
Башмаков. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. – 304 с. –
(Информатика в техническом университете). – ISBN 5-7038-2544-Х.
    4. Клименко,  І. В.  Електронний   документообіг  у  державному
управлінні: Навчальний посібник / І. В. Клименко, К. О. Линьов, І. Д.
Горбенко, В. В. Онопрієнко. – К.: НАДУ, 2009. – Х.: Видавництво «ФОРТ»,
2009. – 232 с. – ISBN 978-966-8599-55-2.

3.2 Основні нормативні документи та стандарти

    5. Закон України "Про електронні документи та електронний
документообіг" вiд 22.05.2003 №851-IV
    6. Закон України "Про електронний цифровий підпис" вiд 22.05.2003
№852-IV
                                       14
    7. Постанова КМУ від 28 жовтня 2004 р. N 1453 "Про затвердження
Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах
виконавчої влади", редакцiя вiд 01.01.2007 на пiдставi 1700-2006-п
    8. Системи електронного документообігу органу виконавчої влади
(ТУ У 30.0-33240054-001:2005), редакція зі змінами, внесеними Наказом
Держзв'зку від 10.04.2006 №52
    9. Наказ  Держкомархіву України      "Про  затвердження   Порядку
зберігання електронних документів в архівних установах" вiд 25.04.2005 №
49

3.3 Додаткові рекомендовані джерела інформації та література

    1. Azad  Adam.   Implementing   Electronic  Document  and  Record
Management Systems. – Boca Raton: Auerbach Publications, 2007. – 280 p.
    2. Tom Jenkins, David Glazer, Hartmut Schaper. Enterprise Content
Management Technology: What You Need to Know. – Waterloo: Open Text
Corporation, 2004. – 300 p.
    3. Shariff, M. Alfresco 3 Enterprise Content Management Implementation /
Munwar Shariff, Amita Bhandari, Vinita Choudhary, Pallika Majumdar. –
Birmingham: Packt Publishing, 2009. – 573 p. – ISBN 1847197361.
    4. Open Source Enterprise Content Management System (CMS) by
Alfresco [Електронний ресурс]: Official web-site / Alfresco Software, Inc. –
Lehi, Utah, USA: Alfresco Software, Inc., 2009. – Режим доступу:
http://www.alfresco.com/. – Назва з екрану.
    5. Ландэ, Д. Поиск знаний в Internet [Текст]: Пер с англ. / Дмитрий
Владимирович Ландэ. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2005. – 272 с. –
(Профессиональная работа). – ISBN 5-8459-0764-0.
    6. Романенко,   В.    Сетевой  информационный   поиск   [Текст]:
Практическое   пособие   /  Владимир  Николаевич   Романенко,   Галина
Васильевна Никитина; Российская академия естественных наук. Северо-
                                         15
Западное отделение образования и развития науки. – СПб.: "Профессия",
2005. – 288 с. – ISBN 5-93913-044-5.
    7. Матвієнко  О.,  Цивін  М.  Основи  організації  електронного
документообігу: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури,
2008. – 112 с.
    8. Васюков І.В., Головань С.М., Давиденко А.М., Хорошко В.О.,
Щербак Л.М. Основи організації електронного документообігу: У 2-х т. / За
ред. проф. В.О. Хорошка. – К.: ДУІКТ, 2008. – Т.1. – 230 с.
    9. Васюков І.В., Головань С.М., Давиденко А.М., Хорошко В.О.,
Щербак Л.М. Основи організації електронного документообігу: У 2-х т. / За
ред. проф. В.О. Хорошка. – К.: ДУІКТ, 2008. – Т.2. – 230 с.
    10. Реальный мир Adobe Acrobat 6 Pro и Standard. Полиграфия,
электронные книги и документы, Web-публикации., Кристофер Смит,
Мохамед Тауиль, Анита Деннис; 544 стр., с ил.; 2005, 2 кв.; Вильямс
    11. Adobe Acrobat 6.0. Официальный учебный курс; 400 стр.; 2004;
Триумф
    12. Adobe Acrobat 6.0. How to Do Everything with Дуг Сахлин. –
McGraw Hill ДМК Пресс, 2004.
    13. Руководство пользователя OpenOffice.org 2
    14. OpenOffice.org - открытый офис для Linux и Windows
    15. Вильям Столлингс. Криптография и защита сетей: принципы и
практика, 2-е изд. – Москва: Издательский дом "Вильямс", 2001. – 672 с.
    16. Пройдаков Е., Теплицький Л. Англо-український тлумачний
словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування. – Вид. 1 – К.:
Видавничий дім "СофтПрес", 2005. – 552 с.
    17. Электронный документооборот и делопроизводство. Решения
Microsoft  в  области  документооборота   для  российских  органов
государственной власти и местного самоуправления
    18. Дубов Д.В., Дубова С.В. Основи електронного урядування:
Навчальний посібник – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 176 с.


                                      16
    19. Матвієнко О.В., Цивін М.Н. Основи менеджменту інформаційних
систем: Навч.посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 176 с.
    20. Л. І. Скібіцька. Діловодство: Навчальний посібник. – К.: Центр
навчальної літератури, 2006. – 224 с.
    21. Компьютерное делопроизводство. Учебный курс. 2-е изд.;
Авторы: Н. Макарова, Г. Николайчук, Ю. Титова; Издание 2-е, 2007 год
    22. Дж. Гленн Брукшир. Информатика и вычислительная техника. 7-
е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 620 с.

3.4 Корисні інформаційні ресурси

    1. Електронні документи, електронні архіви на офіційному веб-сайті
Державного комітету архівів України
    2. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
    3. Нормативная база Государственной системы научно-технической
информации   (ГСНТИ):   официальные     документы  (законы,  указы,
постановления Президента и Правительства), посвященные разным аспектам
создания и использования информационных ресурсов; ведомственные и
региональные акты, регламентирующие деятельность ГСНТИ; стандарты,
определяющие   правила  создания  и  использования   информационных
ресурсов; классификационные схемы, используемые для систематизации
информационных потоков: www.gsnti-norms.ru
    4. Интернет-Университет Информационных Технологий: INTUIT.ru
    5. Электронная библиотека "Либрус": librus.ru
    6. Wikipedia: en.wikipedia.org
    7. Українська Вікіпедія: uk.wikipedia.org
    8. Російська Вікіпедія: ru.wikipedia.org
                                       17

								
To top