Vad �r rasism?

Document Sample
Vad �r rasism? Powered By Docstoc
					               Vad är rasism?
  Rasism
  Rasism innebär att personer eller grupper av personer tror att
  deras ursprung och etnisk tillhörighet är förmer än andras och
  därmed anser sig ha rätten att diskriminera de andra på grund av
  deras tillhörighet

  Olika grader:          Termer associerade till rasism
  Fördomar
  Främlingsrädsla         Antisemitism
  Främlingsfientlighet      Islamofobi
  Diskriminering         Antiziganism
  Vardagsrasism          Nazism
  Strukturell rasism       Hatbrott

  Felaktigt använda ord:
  Åldersrasism
  Omvänd rasism
rasism
Immi.se/rasism
immi.se/rasism
       Rasism – några titlar

Ben Jelloun, Tahar, Vad är rasism? : samtal
med min dotter. - Stockholm : Alfabeta, 1998.
Boken är avsedd för skolelever

Lindqvist, Sven, Antirasister : människor och
argument i kampen mot rasismen 1750-1900. -
Stockholm : Bonnier, 1996.

"Och vi som ville så väl-" : 19 röster om det
mångkulturella Sverige / Hans Nestius (red.). -
Stockholm : Carlsson, 1996.
               Forskning
  Det är en form av rasism när forskare söker förklara
  arbetslöshet bland vissa invandrargrupper med att de kommer
  från kulturellt avlägsna länder och därför saknar social och
  kulturell kompetens. Det hävdar Katarina Mattsson som i sitt
  avhandlingsarbete har granskat bilden av invandrare i
  dagstidningar och forskningstexter.

  Under 1990-talet har arbetslösheten i vissa invandrade grupper ökat
  dramatiskt. Särskilt drabbade är grupper från så kallade icke-
  västerländska länder. I politisk debatt och i delar av nutida
  samhällsvetenskaplig forskning anses detta bero på att invandrare
  generellt saknar vissa egenskaper som efterfrågas på
  arbetsmarknaden, till exempel social kompetens och 'kultur-specifik'
  kompetens. Invandrare från vad man kallar 'kulturellt avlägsna'
  länder sägs därför ha särskilda svårigheter att ta sig in på den
  svenska arbetsmarknaden.
             Forskning
  Kulturgeografen Katarina Mattsson har i sitt avhandlingsarbete granskat
  hur denna bild av invandrare som kulturellt avlägsna och annorlunda
  framträder i dagstidningar och forskningstexter under 1990-talets andra
  hälft. Hon finner att resonemang om kultur som en statisk och oföränderlig
  egenskap fyller en funktion av att rättfärdiga arbetslöshet och låglönejobb i
  icke-västerländska invandrargrupper. Delar av den samhällsvetenskapliga
  forskningen antar att människor från icke-västerländska länder har en
  självklar plats i botten av hierarkin på arbetsmarknaden. Dessa människor
  sägs sakna nödvändiga sociala och kulturella färdigheter. I forskningen
  förs låglönejobb och okvalificerade arbetsuppgifter fram som en lösning för
  att minska arbetslösheten bland invandrare.

  Att afrikaner och muslimer stämplas som okunniga och särskilt lämpade
  för enkla och lågbetalda arbetsuppgifter är en klart rasistisk tanke,
  framhåller Katarina Mattsson. Hon menar också att likheterna med
  biologisk rasism är slående: 'Det spelar ingen större roll om argumenten är
  biologi eller kultur. När vi börjar formulera teorier som hävdar att
  människor från en viss kontinent är särskilt lämpade för en viss form av
  arbete, då är det en form av rasism.'
                        Forskning

  Vardaglig rasism och främlingsrädsla är       George M. Fredrickson: Rasism,
  grogrund för öppen nazism              En historisk översikt, Historiska media.

  Wigerfelt, Berit & Wigerfelt, Anders S.,      Vad är egentligen rasism? Begreppet
  Rasismens yttringar : exemplet Klippan.       används ofta synonymt med
                            främlingsfientlighet, men rasism i sin
  Diskriminering i krogkön, en fördomsfull      egentliga mening handlar om diskriminering
  kommentar kring lunchbordet, en           av personer på grund av medfödda -
  misstänksam blick i butiken - allt är exempel    biologiska - egenskaper.
  på en utbredd och underliggande rasism       Rasismens uppkomst sammanföll ganska
  som alla mött. Nu visar forskare vid Malmö     väl med upplysningens idéer om jämlikhet
  högskola för första gången hur det finns ett    och medborgarmakt på 1700-talet. Detta
  direkt samband mellan detta och de         kan verka paradoxalt, men den amerikanske
  nazistiska yttringar som upprört Sverige de     historikern George M. Fredrickson visar
  senaste åren.                    pedagogiskt och tydligt att de jämlikhetsideal
  - Det är djupt bekymrande, säger Berit       som sopade bort ståndssamhällets
  Wigerfelt vid IMER, Internationell Migration    hierarkier också skapade nya hierarkier. Nu
  och Etniska Relationer.               på biologisk grund, och mellan olika raser.
  Tillsammans med Anders Wigerfelt, IMER,       Efter nazismens brott har den renodlade
  har hon på uppdrag av Brottsförebyggande      rasismen kommit i dålig dager. Numera talar
  Rådet undersökt vilka processer och         man hellre om en "annorlunda kultur" än en
  faktorer som ledde fram till mordet på       "annan ras". Men kanske menar man
  Gérard Gbeyo i Klippan 1995.            samma sak.
  Litteratur om rasism på svenska
        bibliotek

 1971  titlar om rasism
 862 titlar om diskriminering
 122 titlar om diskriminering och rasism
 291 om rasism i Sverige
 284 om diskriminering i Sverige
 46 titlar om rasism och diskriminering i
 Sverige
 En lista över lämpliga titlar har publicerats
 av Immigrant-institutet:
 http://www.immi.se/alfa/bibliografi-rasism.pdf
     Några former av diskriminering

  Barn födda i Sverige:
  lika examen – utländskt namn – sorteras
  bort från början

 Utlandsfödda:
 Krav på onödig kompetens, bl.a.
 språkkunskaper inom vissa arbeten
 Ovilja att värdera betyg på grund av
 ursprung – t.ex. läkare och ingenjörer från
 asiatiska länder som studerat i väst
 Krav på ”social kompetens” - svårt att mäta
   Strukturell diskriminering

 Flyktingmottagandens  krav på
 omhändertagande
 Kurser och kurser i stället för arbete
 Saknar karriärmöjlighet genom
 avsaknad av viss formell kompetens
 som förvärvas t.ex. via interna eller
 externa kurser
 Krav på svenskt medborgarskap
       FRÅGOR OCH SVAR OM FLYKTINGAR
 Vet du att 57% av alla invandrare och flyktingar lämnar Sverige efter några år?


  Det påstås att det kommer för många flyktingar till Sverige.
  För rasister är en enda flykting redan för mycket. För dem som är
  mottagliga för sakargument bör du kunna berätta att antalet
  flyktingar i världen enligt FN uppgår till ca 25 miljoner. De flesta
  flyktingar stannar i ett grannland till sitt eget. Och oftast är det fråga
  om ganska fattiga länder, som tagit emot en miljon flyktingar eller
  fler. Det är mycket få flyktingar som söker sig till Europa, och ännu
  mindre till Sverige. Endast en procent söker asyl i Europa, och 1-2
  promille i Sverige.

 Det påstås att de som kommer hit är "ekonomiska" flyktingar.
 Det finns inga sådana "ekonomiska flyktingar", även om någon
 professor eller riksdagsman använder sig av begreppet. I pressen
 skriver man ofta om "skatteflyktingar" och man menar svenskar som
 bosätter sig utanför Sverige för att slippa betala skatt här. De har
 inte heller med flyktingar att göra. Flykting är en person som fruktar
 för sitt liv och lämnar sitt hem av den anledningen. Ofta tvingas de
 lämna sina hem brådstörtat och utan någon tanke på vilket land de
 vill komma till. De som lämnar sitt land enbart av ekonomiska skäl
 söker inte asyl.
       FRÅGOR OCH SVAR OM FLYKTINGAR
 Vet du att 57% av alla invandrare och flyktingar lämnar Sverige efter några år?


Bara de "rika" kommer till Sverige?
 Du tror inte att rasisterna menar att Sverige endast skall ta emot
  fattiga flyktingar, utan det är bara ett svepskäl för att inte ta emot
  någon. För det första så är det omöjligt för oss i Sverige att sitta
  och gradera skyddsbehovet. Det avgörande för att få asyl är
  behovet av skydd, och då spelar det ingen roll om den som söker
  asyl är rik eller fattig.
Flyktingarna kommer att ta över Sverige?
 2.2 miljoner (2.204.960) människor har kommit till Sverige under
  tiden 1941-2000. Av dem har inte mindre än 1.2 miljoner
  (1.273.304) återvänt till sina hemländer eller åkt vidare till ett
  tredje land. Nettoinvandring är bara 45% av alla dem som kommit
  till Sverige, eller 931 656 (varav 234.140 var återvandrande
  svenskar). Majoriteten av invandrarna och flyktingarna lämnar
  Sverige efter några år.
      FRÅGOR OCH SVAR OM FLYKTINGAR
   Vet du att 57% av alla invandrare och flyktingar lämnar Sverige efter
                 några år?

 Sveriges flyktingmottagande kostar för mycket?
 Självfallet bör man kunna diskutera kostnader och på vilket sätt dessa
 kan minska. De flesta kostnaderna är sådana som flyktingarna själva
 inte rår för, utan de är beslutade av regering och riksdag. Många
 frivilligorganisationer är missnöjda med hur flyktingmottagandet är
 organiserat. Det är dock inte kostnaderna som bör vara ledstjärna i
 kritiken utan på vilket sätt vi tar emot flyktingarna.
 Helt oberoende av detta så är kostnaderna för varje flykting avsevärt
 mycket mindre än vad de är för en svensk innan han/hon börjar arbeta.
 Minimikostnaderna för en svensk idag är något över en miljon, om man
 räknar barnbidrag,skolgång, m.m. För en flykting kan kostnaderna ligga
 kring 100.000 kr. Vissa samhällsåtaganden måste få kosta utan att de
 ställs mot varandra. T.ex. kostnader för en operation, eller en
 daghemsplats eller åldringsvård.

 Flyktingarna får generösa bidrag?
 Så är det inte. De får samma bidrag som infödda svenskar i fall de inte
 arbetar. De får låna till utrustning av hemmet först när de har fått
 uppehållstillstånd. Lånet skall återbetalas efter regler liknande för
 studielån. Flyktingarna saknar dessutom det kontaktnät svenskarna
 skaffat sig under sin livstid.
        FRÅGOR OCH SVAR OM FLYKTINGAR
  Vet du att 57% av alla invandrare och flyktingar lämnar Sverige efter några år?


  Sverige utvandrarland
  Sverige är fortfarande ett utvandringsland om man räknar in och
  utvandring från 1850. Under 150 år emigrerade från Sverige 2.71
  miljoner människor, medan antalet personer som kommit till Sverige (ink
  svenska återvandrare) stannar vid 2,61 miljoner.

 Flyktingarna begår brott?
 Den första invandringslagen 1913 kom till genom en motion i riksdagen
 där man påstod samma sak om gårdagens invandrare. Sant är att
 svenska medborgare står för 85% av alla brott i Sverige. Den senast
 anlända gruppen får ofta stå för allt som uppfattas som negativt. Även
 gamla invandrare har denna sorts fördomar mot nya flyktingar.
 De brott nya flyktingar beskylls för är ofta bagatellartade och borde
 kunna klaras upp omgående.

  Har du frågor? skriv till: migrant@immi.se
   Kan information motverka rasismen?


  Enbart information räcker inte:

  Fakta och upplevelser
  Goda exempel
  Intolerans mot intoleranta
  Våga kritisera
  Våga ta ställning
  Mobbning ofta första stadiet
  Ändamålet helgar inte medlet

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:2/26/2012
language:
pages:16