MODELO ADHESIN EUSKERA by gegeshandong

VIEWS: 1 PAGES: 1

									           BANCO DE ALIMENTOS DE NAVARRA-ri EKARPENA
    ___________________________________________________________jn./and.,

________________________________________________________________(e)ko

UDALEKO / MANKOMUNITATEKO IDAZKARIAk    HONAKO HAU JAKINARAZTEN DUT: Udal / Mankomunitate honek

___________(e)an Alkatetzak hartutako __________ zenbakidun ebazpenaren bitartez.
Gobernu Batzordeak _____________(e)an hartutako erabakiaren bitartez.
Osoko Bilkurak ____________(e)an hartutako erabakiaren bitartez.

Honako hau erabaki du: *urtero / ekitaldi honetan Banco de Alimentos de Navarra Fundazioarekin
lankidetzan jardutea, eta Nafarroako Udalerrien eta Kontzejuen Federazioari baimena ematea
honetarako:

 Gure entitatearen kontu zenbaki honetan ________________________________________,
 Nafarroako Aurrezki Kutxako kontuan sartzea transferentzia bitartez”NUKFaren nº
2054.0152.30.3000049290.

_________________________________euroko kargua egiteko.
     ________________________(e)n, 2010ko ________________ren ______(e)an.
               Toki Entitatearen sinadura eta zigilua

*Ezabatu nahi ez dena.

NAFARROAKO UDALERRIEN ETA KONTZEJUEN FEDERAZIOAREN PRESIDENTEA
Tutera kalea 20, 3.a - 31003 Iruña (Nafarroa)

								
To top